qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
UYGULAMA SONUÇ RAPORU
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
YAZIMI
A.K.Ü. Çay M.Y.O.
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
İşletme Yönetimi Programı
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
Pazarlama İlkeleri / Halkla İlişkiler /
Girişimcilik Dersleri
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv
bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw
ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf
2014-2015 Güz
PSRYUK-02 Güncelleme Tarihi: 22/04/2011
UYGULAMA SONUÇ RAPORU TESLİM ŞEKLİ ............................................................................... 2
SONUÇ RAPORUNUN ŞEKİL ŞARTLARI ........................................................................................ 2
SAYFA DÜZENİ ÖZELLİKLERİ ............................................................................................................ 2
AFİŞ VE RESİM FORMATLARI: .......................................................................................................... 2
GÖRÜNTÜ FORMATLARI: ............................................................................................................... 3
SES FORMATLARI: ........................................................................................................................ 3
YAZI KARAKTERLERİ ...................................................................................................................... 3
SAYFALARIN NUMARALANMASI........................................................................................................ 3
YAZI DİLİ ................................................................................................................................... 3
RAPORUN BÖLÜMLERİ ............................................................................................................... 3
DIŞ KAPAK: ................................................................................................................................ 3
İÇ KAPAK: .................................................................................................................................. 4
ÖNSÖZ...................................................................................................................................... 4
İÇİNDEKİLER,............................................................................................................................... 4
ÖZET (ABSTRACT), ....................................................................................................................... 4
GENEL METİN ............................................................................................................................. 4
GELECEK DÖNEME AİT ÖNERİLER ..................................................................................................... 4
EKLER, ...................................................................................................................................... 4
Eklerde Bulunacak Zorunlu Tablolar ................................................................................. 5
1
UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMINDA
UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Uygulama sonuç raporu yazımında üç temel amaç gözetilmektedir.
1. Yapılan uygulama çalışmasının doğru bir şekilde sunumu
2. Anlaşılır olması
3. Etkili olması
Bu kapsamda etkinlik ile ilgili her türlü resim, gazete haberi vb. fiziksel
kanıt unsurları kullanılabilecektir.
UYGULAMA SONUÇ RAPORU TESLİM ŞEKLİ
Uygulama sonuç raporlarınız internet ortamında [email protected] email adresine veya harici bellek, usb bellek, cd vb. yollar ile dersin
öğretim elamanına pdf ve word formatlarında 2 ayrı dosya biçiminde
28.12.2014 tarihine kadar teslim edilecektir.
Sonuç raporu tam metni word ve pdf dosyası olarak hazırlanmalıdır.
Metin formatı dışındaki rapor ekleri ek dosyalar (Fotoğraf, afiş, resim,
harita, ses kaydı, video görüntüsü, vb) ya e-maile ayrıca eklenmeli veya
dersin öğretim elamanına görüşme günlerinde teslim edilmelidir.
Dosyalara isim verilirken Türkçe karakter kullanılmamalı ve aşağıdaki
format kullanılmalıdır:
etkinliginkısaltılmısadi.pdf
etkinliginkısaltılmısadi_ekadi.pdf
SONUÇ RAPORUNUN ŞEKİL ŞARTLARI
Sayfa Düzeni Özellikleri
Sonuç raporunun yazımında A4 ebadında olacaktır. Bilgisayar yazımında
sayfa yapısı şu şekilde olacaktır:
Üst boşluk (top) : 3 cm
Alt boşluk (bottom) : 3 cm
Sol (left)(cilt payı) : 4 cm
Sağ (right) : 2,5 cm
Sonuç raporu, sadece metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita,
bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu
durum uygulama sonuç raporunda belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses
kayıtları için tercih edilen formatlar aşağıdaki gibi olmalıdır:
Afiş ve Resim Formatları:
GIF (.gif)
PDF (.pdf)
JPEG (.jpeg)
2
Görüntü Formatları:
MPEG (.mpg)
Audio Video Interleaved - Microsoft (.avi)
Ses Formatları:
Wav (.wav)
MP3 (.mp3)
Yazı Karakterleri
Yazımda aşağıdaki ölçütler kullanılmalıdır:
Kelime İşlem Yazılımı: Word for Windows
Karakter : Times New Roman
Punto : 12 punto
Satır Aralıkları : 1,5 satır aralıklı olmalıdır.
Paragraf Aralıkları : Paragraflar arasında önceki 6nk ve sonraki 6nk
olmalıdır.
Paragraf Boşluğu : Her paragraf 1,25 cm içeriden başlamalıdır.
Paragraf Düzeni : İki yana yaslanmış (Justified)
Sayfaların Numaralanması
Sayfa numaraları, bütün bölümlerde sayfaların alt ortasına yazılmalıdır.
Sayfa numaralarının yanına, nokta, çizgi ve benzeri hiç bir işaret
konulmaz.
Yazı Dili
Noktalama ve imla konularında Türk Dil Kurumu yazım kılavuzu ile
Türkçe sözlüğüne uyulmalıdır. Rapor yazımında uyulacak kural, mümkün
olduğu kadar birinci tekil kişi anlatımından kaçınmaktır. Yani raporu
hazırlayan kişi, anlatımı kendi ağzından yapmamalıdır. Anlatımda ya
edilgen yapıyı ya da birinci çoğul kişi anlatımını tercih etmelidir.
Anlatım kurgusu tamamen raporu hazırlayanın seçimine bırakılmıştır.
Yazımda, anlam ve kapsam birliği açısından cümlelerin paragrafları
oluşturduğuna, paragrafların ise bölüm başlığına uygun olması
gerektiğine dikkat edilmelidir. Bölüm başlığı altındaki paragraf sayısı
anlatım kurgusuna bağlı olarak değişebilir, tek cümlelik paragraf
kullanmaktan kaçınılmalıdır.
RAPORUN BÖLÜMLERİ
Dış Kapak:
Dış kapakta amaç etkinliğin görsel sunumuna yönelik etkinliği tanıtmaktır
dolayısıyla öğrencinin estetik algısıyla hazırlanacaktır. Bu kapsamda
üniversite ve meslek yüksekokulunun adı, etkinliğin adı, ekinliğin tarihi,
teslim edilen yer ve yıl bilgileri yer almalıdır.
3
İç Kapak:
İç kapakta üniversite ve meslek yüksekokulunun adı, etkinliğin adı,
uygulama dersinin sonuç raporu olduğu, etkinliği düzenleyenlerin öğrenci
numaraları, adı ve soyadı, dersin öğretim elamanının adı soyadı ve
unvanı, teslim edilen yer ve yıl bilgileri yer almalıdır.
İç kapak Ek-6’daki şekilde hazırlanacaktır.
Önsöz
Etkinlik hakkında çok kısa ve olağan bilgiler verilip etkinliğin hangi Kurum
ve kuruluşlar tarafından desteklendiği belirtilmelidir.
İçindekiler,
Rapor içindeki başlıkları, alt başlıkları ve bunların sayfa numaralarını
verecek şekilde hazırlanmalıdır.
Tablo ve şekil listeleri, içindekiler bölümünün arkasına eklenmelidir.
Özet (Abstract),
Etkinliğin ana hatlarını gösterecek olan bir metindir. En az 100, en çok
250 sözcükten oluşmalıdır. Olağandışı hallerde 400 sözcüğe kadar
çıkabilir.
Genel Metin
Yönetimin işlevleri yönünden yapılan etkinliğin özeleştiri çerçevesinde
değerlendirilmesidir.
Etkinliğin SWOT (Güçlü yönleri, Zayıf Yönleri, Fırsatlar ve Tehditler)
analizi yapılmalı ayrıca, planlanan etkinlikte gerçekleşen ve
gerçekleşmeyen durumlar, yaşanan aksaklıklar ve gelecekte etkinliklerde
bu aksaklıkların nasıl çözüleceği belirtilmelidir.
Gelecek Döneme Ait Öneriler
Etkinlik kapsamına sağlanan sosyal katkı ve gelecek dönemlerde içeriğin
daha iyileştirilmesi için öneriler yer almalıdır.
Ekler,
Aşağıda tanımlanan eklenmesi zorunlu tablolar dışında rapor ana metni
içinde geçmeyip rapora eklenmesi gereken tablo, resim, diğer bilgi,
düzenlenmiş anket gibi kısımlar da varsa, bu bölümde verilmelidir.
4
Eklerde Bulunacak Zorunlu Tablolar
Ek – 1: Sponsor listesi yer alacaktır.
Sponsor
Olan
Kuruluş
Görüşme
Yapılan Kişi
İletişim
Numarası
Sağlanan
Katkı
Ayni/Nakdi
Görüşmeyi
Yapan kişi
Sponsorluğun kabul
edilme sebebi
Ek – 2: Öğrenci Görev Listeleri
Görevlendirilen Öğrenci
Görev Yeri
Ek – 3: Katılımcıların Bilgileri (Konferans, Müzik vb.)
Katılımcının İletişim
Bilgileri
Katılımcı
Görüşmeyi Yapan
Öğrenci
Ek – 4: Etkinlikte İhtiyaç Duyulan/Kullanılan Malzeme ve Tedarik Kaynağı
Kullanılan ve İhtiyaç
Duyulan Malzeme
Kullanım Miktarı
Malzemenin Kimden
Temin Edildiği
Ek – 5: Gelir Gider Tablosu
Gelir Kaynakları
Gelir (TL)
Giderlerin
Gider (TL)
5
Ek – 6: İç Kapak
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI
PROJE ADI*
Proje Yürütücüleri
Proje Yürütücüsü Öğrenci No- Adı Soyadı*
Proje Yürütücüsü Öğrenci No- Adı Soyadı*
Proje Yürütücüsü Öğrenci No- Adı Soyadı*
Proje Yürütücüsü Öğrenci No- Adı Soyadı*
Proje Yürütücüsü Öğrenci No- Adı Soyadı*
Proje Yürütücüsü Öğrenci No- Adı Soyadı*
Danışman
Öğr. Gör. Onur KAFADAR
AFYONKARAHİSAR 2014
*Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
6
Download

uygulama sonuc raporu - Çay Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi