Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
ADD Bilim Danışma Kurulu Yazmanı
18 Aralık 2011, Çayyolu ADD, Ankara
27.12.2011
Prof.A. Saltık-AÜTF
1
1 8 A ra l ı k 2 0 0 2 . .
1 8 A ra l ı k 2 0 1 1
Daha dün gibi..
Dr. Necip HABLEMİTOĞLU’nu
anlayarak anmak..
18.12.2011
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
2
18.12.2011
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
3
“ Düşman yalnızca
dışarıda değildir.
İçte de bu ulusun
yaşamı ile oynamak
isteyen düşmanlar var.
Dış düşmana karşı
aldığımız önlemleri,
gösterdiğimiz birliği,
iç düşmana karşı da
daha sertlikle
daha uyanıklıkla
göstermeliyiz .”
Gazi Mustafa Kemal
18.12.2011
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
ATATÜRK
4
Hablemitoğlu bize ne söylüyordu?
“ Atatürk ilke ve devrimleri
ile Cumhuriyet’in
tüm değerlerine karşı olan,
ulus-devletin parçalanmasını
isteyen tüm rejim karşıtlarına
lojistik destek vererek
bu ülkeyi alttan oyan
-deyim uygunsa- bir avuç
Alman istihbaratçısıdır.”
18.12.2011
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
5
Hablemitoğlu bize ne söylüyordu?
“.. İşlerini ve işyerlerini kaybedenler,
üniversite kapılarında bekleyenler,
sefalet sınırının altında yaşayanlar,
ülke güvenliğini sağlamaya çalışırken baba ocağına
tabut içinde dönenler, Mumcular, Üçoklar, Aksoylar,
Kışlalılar ve olup-biteni izleyen milyonlarca örgütsüz,
dağınık Türk yurtseveri!.. Karşı tarafta ise, ülkeyi
etnik ve mezhepsel esasa dayalı olarak bölmeye,
yer altı-yerüstü ekonomik kaynaklarını pazarlamaya,
din devleti kurmaya ve halkın dinsel inançlarını
sömürmeye, hatta Cumhuriyet'in başına numara
koymaya kararlı, zengin, güçlü, dış destekli,
örgütlü vatan hainleri
ve işbirlikçileri ile peşlerinden sürükledikleri
ulusal bilinçten yoksun diğer bir kesim! ”
18.12.2011
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
6
“ Benim ölümlü bedenim elbet bir gün toprak olacak,
fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır.. ”
G a z i M u s t a f a K e m a l ATAT Ü R K
18.12.2011
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
7
Geçmişten geleceğe ışık tutuyor..
• Hablemitoğlu'nun Köstebek'in önsözündeki dizeleri :
• Yıl 1925. Büyük Atatürk genç Cumhuriyetin
yurttaşlarına ve dış ülkelere şu tarihi mesajı veriyordu:
• «Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler,
müritler ve meczuplar memleketi olamaz..»
• Yıl 2002. Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler,
müritler ve meczuplar memleketi olma yolunda,
devrimlerden dönüş sürecinin sancılarını yaşıyor.
Geçtiğimiz yüzyılın başında İngiliz işbirlikçisi
Derviş Vahdeti, Sait Molla, Dürrizade Abdullah,
İskilipli Atıf gibi mürtecilerin tasfiyesi üzerine
Cumhuriyet kurulmuştu.
18.12.2011
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
8
Geçmişten geleceğe ışık tutuyor..
• Bugün, küreselleştiği iddia olunan dünyada, gerçek anlamda
küreselleşen Türkiye vatandaşı mürteciler, İngiltere'nin
yanı sıra ABD, Almanya, Libya Suudi Arabistan gibi
ülkelerden yönetilmeye, yönlendirilmeye devam ediyorlar.
Yalnız bir farkla ki; ABD'den gelen kimi müritler,
Türkiye'de milletvekili seçilip" türban krizi" yarattıktan sonra
tekrar anavatanlarına geri dönerken, kimi dervişler de
milletvekili olmadıkları halde dışarıdan bakan olarak
girebiliyor, yabancı taleplerin takipçiliğini yapabiliyor.
Ve bu araştırma konusu olan yasadışı Hoca Efendi sanını (!)
kullanmayı yeğleyen kimi şeyhler de, sanki gizli bir
mübadele protokolü varmış gibi, kendi ülkesinden
yeni vatan ABD'ne rahatlıkla hicret edebiliyor..."
18.12.2011
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
9
27.12.2011
Prof.A. Saltık-AÜTF
10
Niye hedef seçildi ?
• İçerden ve dışardan küresel işbirliği ittifakının
ulusal güçleri bunalttığı bir dönemde
hedef olmuştur Necip Hablemitoğlu.
• AB kapısında tek taraflı bağlandığımız,
içeri alınmayarak sürekli oyalandığımız,
Kıbrıs, Ege, Ermeni Soykırım savlarıyla
• Doğu Anadolu'dan toprak istemleri,
başta Güneydoğu bölgesi olmak üzere
Türk Ulusu’nu etnik kökenlere göre
bölme ve parçalama girişimleri..
(Dr.A. Rıza ÜÇER, 18.12.11)
18.12.2011
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
11
Niye hedef seçildi ?
• ..Fener Rum Patrikhanesi’nin evrensel nitelik
kazanması, yani Vatikan örneği bir devlet olması
gibi ulusal çıkarlarımızı yakından ilgilendiren
konularda art arda ödün vermeye zorlandığımız
bir süreçtir bu.
• Necip Hablemitoğlu'na yöneltilen bu saldırının
asıl amacı, ulusal güçlerin moral ve direniş
gücünü kırmak, teslimiyete zorlamaktır.
(Dr.A. Rıza ÜÇER, 18.12.11)
18.12.2011
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
12
«Sizler,
yani yeni
Türkiye’nin
genç evlatları;
yorulsanız bile
beni takip
edeceksiniz!»
Gazi
Mustafa Kemal
ATAT Ü R K
27.12.2011
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
13
Hablemitoğlu ile söyleşimiz; Kasım 2002
Dr. N. Hablemitoğlu,
Kasım 2002 sonunda Ankara’da, bize 7 konu aktardı; paylaşıyoruz :
1. Aracının plakasına her ay 2000-2500 TL para cezası kesiliyordu!?
2. Maddi-manevi tazminat tutarını ödeyemiyordu.
3. «Kadın-kız iftirası»ndan çok korkuyor ve her ders başında ailesine,
2 kızına, eşine «aşkını» vurgulama zorunluluğu duyuyordu.
4. Çalıştığı Enstitüde bir odası yoktu ve çay ocağında
bir sandalyede oturuyordu.
5 . Ö l d ü r ü l e c e ği n i b i l i yo rd u ;
ko r k m u yo rd u a m a b u y ü zd e n a c e l e s i va r d ı .
6. KÖSTEBEK kitabını basacak yayınevi bulamıyordu.
7. Temel sorun, Türkiye’deki Alman İstihbaratı (BND)
ve uzantısı vakıflardı..
18.12.2011
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
14
Hablemitoğlu’nun kalıtı ve vasiyeti-1
Bn. Hablemitoğlu ,
«Bu 4 kişilik bir
cenaze töreni.»
diyerek çok etkili biçimde
yalnız bırakıldıklarını
adeta haykırd ı..
18.12.2011
“Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin
en karanlık, en hazin dönemini
yaşıyor. Bir tarafta, Türkiye
Cumhuriyeti'ni koşulsuz savunan,
Atatürk ilke ve devrimlerinin sahibi
ve takipçisi, aydınlanmacı,
tam bağımsızlıkçı, sömürünün her
türüne karşı, evrensel barıştan yana,
yurtsever, ilerici, ulusalcı kesim var.
Ancak, ne bir siyasal partiye,
ne basın ve yayın kuruluşlarına,
ne de kendilerini destekleyecek
ulusal sermaye gücüne sahipler.
Ülkenin elden gidişini
s e s s i z ç ı ğ l ı k l a r l a i z l i y o r l a r.”
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
15
Hablemitoğlu’nun kalıtı ve vasiyeti-2
Bn. Hablemitoğlu,
«Bu 4 kişilik bir
cenaze töreni.»
diyerek çok etkili biçimde
yalnız bırakıldıklarını
adeta haykırdı..
18.12.2011
“.. İşlerini ve işyerlerini
kaybedenler,
üniversite kapılarında bekleyenler,
sefalet sınırının altında yaşayanlar,
ülke güvenliğini sağlamaya
çalışırken baba ocağına tabut
içinde dönenler, Mumcular,
Üçoklar, Aksoylar, Kışlalılar ve
olup-biteni izleyen milyonlarca
örgütsüz, dağınık Türk yurtseveri!..
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
16
Hablemitoğlu’nun ciddi uyarısı..
..Karşı tarafta ise, ülkeyi etnik ve mezhepsel esasa
dayalı olarak bölmeye, yer altı-yerüstü
ekonomik kaynaklarını pazarlamaya,
din devleti kurmaya ve halkın dinsel inançlarını
sömürmeye, hatta Cumhuriyet'in başına
numara koymaya kararlı, zengin, güçlü,
dış destekli, örgütlü vatan hainleri
ve işbirlikçileri ile peşlerinden sürükledikleri
ulusal bilinçten yoksun diğer bir kesim! ”
18.12.2011
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
17
“Yurtta barış, dünyada barış!”
Mustafa Kemal ATATÜRK
AYDINLANMA KAZANACAK..
• Mazlum Anadolu halkımızın emperyalizm ve şeriat
karanlığına karşı verdiği onurlu savaşım er ya da geç,
giderek aydınlığa ulaşacaktır; bu bilimsel olgudur.
• Kadim Anadolu halkı ahde vefayı iyi bilir;
Kubilay, Muammer Aksoy , Uğur Mumcu,
Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Turan Dursun,
Necip Hablemitoğlu'nu ve "Kemal'in öğretmeni"
devrim şehitlerini yüreğinde-bilincinde yaşatıyor.
• Bu Aydınlanma savaşımı can pahasına sürdürülecek..
• Cumhuriyetimizin temel değerlerine ve ulusal
bütünlüğümüze, artan bir kararlılıkla sahip çıkacağız.
18.12.2011
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
19
18.12.2011
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
20
… Beni ölüme göndermiş olan sizleri, ben ölür ölmez,
Tanrı inandırsın ki, bana verdiğinizden çok daha sert olan
bir ceza bekliyor. Bundan sonra yaşamınızı yönlendirişinizin hesabını
vermekten kurtulacağını sandığınız için böyle davrandınız; ama
umduğunuzdan bambaşka şeyler gelecek başınıza diyorum size;
sizden hesap soracak olan ve şimdiye kadar öne çıkmalarına
engel olduğum için hiçbir şey, fark etmediğiniz çok kimse gelecek.
SOKRATES (M.Ö. 399)
18.12.2011
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
21
O, bir fırtına kuşuydu..
• O, bir fırtına kuşuydu, en ağır rüzgarda
bile, rüzgara karşı uçtu...«
• VE O DEDİ Kİ
:
Almanlardan Fethullahçılara, Türkiye
Cumhuriyeti'nin üniter ve laik yapısına
göz diken tüm unsurlara karşı bunca zahmete
ve mihnete değer mi, diyorsanız, Atatürk'ün
manevi mirasçısı olarak evet değer, diyorum.
Çünkü Türküm ve başka Türkiye yok!..
18.12.2011
Prof.Dr.Ahmet SALTIK
22
“Benim ölümlü bedenim
e l b e t b i r g ü n t o p r a k o l a c a k t ı r.
Fakat Türkiye Cumhuriyeti
s o n s u z a d e k y a ş a y a c a k t ı r .. “
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
“CUMHURİYET,
BİLHASSA
KİMSESİZLERİN
KİMSESİDİR..”
24
Ve “İnsan”a saygı ile,
hayranlıkla..
www.reuters.com/news/pictures/slideshow?, 31.05.08
27.12.2011
Prof.A. Saltık-AÜTF
Hekimler, ATA’nın
emanetini korumalı!
25
Türkiye Küreselleşmeye teslim edilmemeli,
ATA’nın “kutsal emaneti” kesinkes korunmalı!
Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak.
ADD Bilim-Danışma Kurulu
27.12.2011
www.facebook.com/profsaltik
[email protected]
Prof.A. Saltık-AÜTF
26
Download

Necip Hablemitoğlu anması 18.12.11, Çayyolu