KİTAP DÜNYASI
Kitap hakkında düşünceler:
Kalbin Şifası
Yazan: Diamon Eros
Sayfa Sayısı: 260
Yazar Diamon Eros, Anadolu
topraklarında doğan ilk ve tek
şifa ekolünü “Kalbin Şifası”
adıyla kitaplaştırdı. Diamon
Eros kitapta, insanın kalbi ve öz
varlığıyla iletişimi kaybettiğine
dikkat çekiyor. Yazar, bu bağ‐
lantıyı yeniden yaratarak şifa
bulmanın altın kurallarını oku‐
yucuyla paylaşıyor. Etrafımdaki tüm canlıları koşulsuz sevebili‐
yor muyum? Kalbimle düşüncelerim arasında mesafe var mı?
Günlük koşuşturma arasında yavaşlayıp, anı fark edebiliyor
muyum? Kendime ve başkalarına karşı ne kadar dürüstüm?
Birçok hastalığımızın nedeninin bu gibi sorulara verdiğimiz ya‐
nıtlarda gizli olduğunu biliyor muydunuz? Yazar Diamon Eros,
kendisine özgü şifa ekolünü aktardığı “Kalbin Şifası” kitabın‐
da, bu soruları sorarak, hastalıkların oluşumunu ve şifa yön‐
temlerini sıradışı öğretilerle okuyucuya anlatıyor.
Kitapta, çocukluktan beri kazandığımız ön yargılarla edindiği‐
miz davranış kalıplarının yarattığı sorunlara dikkat çeken Eros,
“İnsanlar kalpleri ve öz varlıklarıyla iletişimi kaybetmiş durum‐
da. Bu bile tek başına hastalık sebebi” diyor. Diamon Eros,
kendimizle kaybettiğimiz iletişimi kurmanın ilk adımlarından
biri olan “Dürüstlük Diyeti”ni, derinlere hapsettiğimiz gerçek
arzularımızı dışarı çıkarmanın yöntemlerini, etkili bir anlatımla
okuyucuya sunuyor. Hastalıklardan korunmak için önce kendi
arınmamızı gerçekleştirmemiz gerektiğini hatırlatan yazar, bü‐
tün hastalıkların zihnimizde oluştuğunu belirtiyor. Kitapta bu
bilginin izinden giden Diamon Eros, düşüncelerimizi adım
adım değiştirecek uygulamalara, metaforlara ve şifa terapisi
alan hastaların izlenimlerine yer veriyor. Yazar, Kalıtsal ve
Genetik Hastalıklar, Deri Hastalıkları, Sindirim Sistemi
Hastalıkları, Cinsellik, Kanser, Bağımlılıklar gibi pek çok başlık‐
ta, yıllardır edindiği tecrübeleriyle geliştirdiği kendisine özgü
şifa yöntemlerini aktarıyor. Kitap, şifa enerjisi ve işleyişini kav‐
ramak, uygulamalarla tedavi olmak ve şifa dağıtmak isteyen
herkese hitap ediyor.
Bize sorarsanız; kendimizi sına‐
manın tam zamanı!"Bu kitap
varolan ilişkinizi korumak ve
yeni ilişkiler geliştirmek için bir
el kitabı. Etik Sürtük beni şu an
olduğum insana dönüştürdü ve
bundan gurur duyuyorum!"‐
(Margaret Cho, komedyen ve
yazar)
“Hangi hayat biçimini benim‐
serseniz benimseyin, Etik
Sürtük olabilecek en iyi ilişki bi‐
çimleri kaynağı. İletişim, kıskançlık, talep etme ve daha çoğu‐
nu isteme üzerine bir başyapıt!” (Annie Sprinkle, seksolog ve
yazar)
“Birçok insan daha renkli bir cinsel dünya hayal ediyor ve pek
azı bu dünyayı keşfe çıkabiliyor. Bu kitap pratik, eğlenceli ve öz‐
gün bir yaşam kılavuzu” (David Crosby, müzisyen ve yazar).
Tanrı Olmak Güzel
Yazan: Tibor Fischer
Çeviren: Avi Pardo
Sayfa Sayısı: 280
Başlı başına bir başarısızlık öy‐
küsüydüm. Ta ki O’nunla tanı‐
şana dek. Nihayet şans da yü‐
züme güldüğüne göre biraz pa‐
ra kazanmayı deneyebilirim.
Ama diğerlerinden farklı bir şey
yapmalıyım. Kimsenin yapma‐
ya cesaret edemeyeceği bir
şey! Ve işleri sürekli büyütmeli‐
yim. Sahi, neden O’nunla ortak olmuyorum ki? Kült yazar Tibor
Fischer, Avi Pardo çevirisiyle Türkçede.
Tel Dolaptaki Karpuz
Yazan: Artun Ünsal
Sayfa Sayısı: 153
1950’lerin Kadıköy’ünden Afga‐
nistan’ına, 60’ların Paris’inden
70’lerin Kıbrıs’ına, dost meclis‐
lerinden Çengelköy muhabbet‐
lerine, aşklardan ayrılıklara,
yollara ve yolculuklara... Ana‐
dolu’nun geleneksel tatlarına
dair “lezzet” kitaplarıyla tanı‐
nan Artun Ünsal, bu kez anıla‐
rıyla çıkıyor okurunun karşısı‐
na: Elinde “eski hallerinden”
Etik Sürtük
Yazanlar: Dossie Easton • Janet W. Hardy
Çeviren: Kıvanç Güney
Sayfa Sayısı: 344
Yalanlara dayalı sessiz anlaşmalarla yürüyen ilişkiler yaşadığı‐
mız iddiasındalar. Bunu ispat etmek için “Bir Özgürlük
Manifestosu” kaleme alıyorlar. Okuduklarınız sizi şaşırtabilir,
hatta kızdırabilir. Ancak unutmayın: Kendinizle başbaşasınız.
Alternatif yaşam tarzının el kitabı Etik Sürtük, Türkçede!
Nisan 2014
Actual
Medicine
63
KİTAP DÜNYASI
yıpranmış bir bavul, siyah beyaz fotoğrafların içinden bakıyor
hayata; tel dolaplı bir mutfağı, limon çiçeklerinin kokusunu ya
da bir günbatımını hatırlayarak...
Mr. Norris Aktarma Yapıyor
Yazan:
Christopher Isherwood
Çeviren: Betül Kadıoğlu
Sayfa Sayısı: 219
Christopher Isherwood, Hoşça
Kal Berlin’le birlikte iki ünlü
“Berlin romanı”ndan biri olan
Mr. Norris Aktarma Yapıyor’da,
Arthur Norris adlı tuhaf, sevim‐
li, esrarengiz kahramanı odağa
alarak 1930’lar Berlin’i ve Avru‐
pa’sının bir portresini çiziyor.
Hem Mr. Norris gibi çeşitli siyasi kamplar arasında ustaca “hat
değiştiren” karakterler hem de Berlin’in yeraltı dünyasına itil‐
miş kişiler aracılığıyla, İkinci Dünya Savaşı arifesindeki Berlin’in
kozmopolit dünyasına tanık oluyor, kentte şiddetlenen siyasi
çatışmaları ve Nazizmin yükselişini bir “gündelik hayat tarihi”
okur gibi okuyoruz.
Mr. Norris Aktarma Yapıyor, sıra dışı kahramanları ve güçlü
mekan duygusu sayesinde, kayıp bir dünyayı bütün renkleriyle
yeniden canlandırıyor.
Okuya Yaza Geçiyor Ömür,
Bitmiyor Kitap
Yazan: Oğuz Demiralp
Sayfa Sayısı: 333
Ahmet Haşim, Yahya Kemal,
Sabahattin Ali, Ziya Osman
Saba, Cahit Külebi, Turgut
Uyar, Cemal Süreya, Sezai Ka‐
rakoç, Ece Ayhan, Ahmet Ok‐
tay, Ferit Edgü, Oğuz Atay, Sel‐
çuk Baran, Orhan Pamuk,
Mehmet Taner, İhsan Oktay
Anar... Rousseau, Flaubert, E.
Dickinson, Rilke, Kafka, R.
Walser, Gide, W. Benjamin, Camus, Beckett, M. Houellebecq...
Eğer bu yazarları okuduysanız bu kitabı da okumanız gereke‐
cek. Çünkü Oğuz Demiralp, geniş bir kültür alanında dolaşıyor.
Dahası, derin okumalarla çıkardığı sonuçları tartışarak bütün bu
yazarlara kültürel ve yazınsal bir açıklık getiriyor... Eleştirel de
olsa yorumsal da olsa özgün kalmayı başaran, engin bakışlı bir
yazın düşünürü ile baş başa kalmanın keyfini yaşatan bir kitap.
Denizadamı
Yazan: Carl‐Johan Vallgren
64
Actual
Çeviren: Ali Arda
Sayfa Sayısı: 232
İsveç’in batı kıyısında küçük bir
kasabada geçen Denizadamı,
anne babalarının ihmal ettiği,
yaşıtlarının hırpaladığı, toplu‐
mun görmezden geldiği Nella
ve kardeşi Robert'in çıkış arayı‐
şını anlatıyor. Kardeş sevgisini
ve ihaneti, elle tutulur olanın
ötesindeki duyguları ele alan
bu sert ama güzel romanda
Vallgren yine günlük olan ile
olağanüstüyü büyülü bir dille buluşturuyor.
Alexis ya da Beyhude
Mücadelenin Kitabı
Yazan:
Marguerite Yourcenar
Çeviren: Sosi Dolanoğlu
İnsanın sırf toplum tarafından
kabul edilmediği için cinsel yö‐
neliminden vazgeçmesi müm‐
kün mü? 1929’da basılan ve
“toplum ahlakı o günden bu
yana pek az değiştiği için” gün‐
celliğini koruyan bu ilk roma‐
nında Marguerite Yourcenar,
eşcinsellik sözünü tek kez bile
anmadan, cinsel kimliğini inkar etmekten vazgeçmeye karar
veren bir adamın karısına yazdığı veda mektubu üzerinden
kendisiyle mücadelesini anlatıyor.
“Bu mektup bir açıklama. Bir savunma halini almasını iste‐
mem. Onaylanmayı dileyecek kadar çılgın değilim; kabul gör‐
meyi bile talep etmiyorum; bu çok büyük bir talep. Sadece an‐
laşılmayı arzu ediyorum...
“Hayat, Monique, olası bütün tanımlardan daha karmaşıktır;
basite indirgenmiş her imge, kaba olma riskini taşır her zaman.
Şairlerin kesin terimlerden kaçınmasını onayladığımı da san‐
mayın, onlar sadece düşlerini bilirler; şairlerin düşlerinde haki‐
kat payı çoktur fakat hayat bu düşlerden ibaret değildir. Hayat
şiirden daha fazla bir şeydir; fizyolojiden daha fazla bir şeydir,
o kadar uzun zaman inandığım ahlaktan da. Hayat bunların
hepsidir ve çok daha fazlasıdır: hayat, hayattır. Tek servetimiz
ve tek lanetimiz. ...
“Kelimeleri o kadar çok kişi kullanıyor ki Monique, artık kimse‐
ye uygun düşmüyorlar; bilimsel bir terim bir hayatı nasıl açık‐
layabilir? Bir olayı bile açıklamaz; ona işaret eder. Hep aynı şe‐
kilde işaret eder, halbuki farklı hayatlarda birbirine tıpatıp ben‐
zeyen iki olay yoktur, aynı hayatın içinde bile yoktur. ...”
Medicine
Nisan 2014
Download

Kitap Dünyası_kısakısa.qxd