Araştırmanın Vizyonu
Vural Çakır
Araştırma
Sektörü Neler
Yapıyor?
Hangi araştırmaları yapıyor?
39,3
2012, %, n=25
40
35
30
25
20
15
11,8
10,3
10,1
10
5,4
5,4
5
4,7
3,8
3,3
3
0
Base - n : Bu soruya cevap veren firma sayısı
W
: Her firmanın cirosu ile ağırlıklandırılmıştır
www.tuad.org.tr
3
Hangi veri toplama tekniklerini kullanıyor?
Posta
3
0
13
Telefon (CATI)
Yüz yüze
11
Dijital / Elektronik
57
16
Online (CAWI)
7
22
Kantitatif
4
78
Kalitatif
18
Diğer
17
TOPLAM
20
88
10
2
100
(Kaynak: Esomar, Industry statistics;2009; Türkiye sektör büyüklüğü sonuçlar 2012)
www.tuad.org.tr
100
Hangi müşterilere hizmet veriyor?
63,8
Üretim Sektörü
11,6
Telekom
Medya
5,1
Toptan ve Perakende
4,6
Finansal Hizmetler
Kamu Sektörü
Diğer*
4
3,7
7,2
*(B2B ve sanayi, altyapı hizmetleri,
danışmanlık şirketleri, reklam
ajansları vb)
Kaynak: Türkiye Araştırma Sektörü Büyüklüğü 2012 Raporu /Ernst &Young
www.tuad.org.tr
2012 yılında Türkiye’de
yapılan araştırmalarda
yüzde 63,8’lik bir pay ile
“üretim sektörü” başta
Araştırma sürecine nasıl başlıyor?
Pazarlama sorununu tanımla
 Amaç nedir? (bir problemin çözümü, bir fırsatın
araştırılması vb)
Araştırma tasarımına karar ver
 Hedef kitle kimdir? (AB grubu; 34-45 yaş; 10-99 personelli
işyerleri.. ortopedi uzmanları? vb)
 Kalitatif –kantitatif hangi yöntem uygulanmalıdır?
Veri toplama yöntem ve formlarını belirle
 Yüz yüze anket, web anketi, ikincili kaynaklar, CATI,
Etnografi?
Na kadar uluslar arası proje yürütüyor? :
Yüzde 3.2
Türkiye’de (Saha çalışması Türkiye’deki görüşmecilerle yapılan) ve Türkiye dışında (Saha
çalışması bir veya birkaç ülkedeki görüşmecilerle yapılan) projelerin dağılımı (W) – (%)
3,2%
Türkiye
Diğer Ülkeler
96,8%
2012
n=25
Base - n : Bu soruya cevap veren firma sayısı
W
: Her firmanın cirosu ile ağırlıklandırılmıştır
Kaynak: Türkiye Araştırma Sektörü Büyüklüğü 2012 Raporu /Ernst &Young
www.tuad.org.tr
7
Ölçülebilir Pazar büyüklüğü nedir? :
400 Milyon TL
2012**
Aynı miktarda ölçülemeyen
Pazar var; (kamu ve yerel
yönetim başta)
Kaynak: Türkiye Araştırma Sektörü Büyüklüğü 2012 Raporu /Ernst &Young
www.tuad.org.tr
8
Markalaşma ve katma değer yaratmak için
daha fazla araştırma yatırımı yapılmalı
 Sektör büyüklüğü ile Türkiye dünyada 27. sırada.
 Kişi başına düşen araştırma harcaması ile Türkiye 49.
sırada.
 Türkiye kişi başı araştırma harcaması: 1,74 Dolar
www.tuad.org.tr
Değer değişimi
ve
«teknolojik devrim»
etkisi
Araştırma sınırları belirsizleşiyor;
Dünyada 50 milyar dolarlık bir endüstri
Başka bir kapsamda İş
Bilgisi ve araştıma
sağlayanlar
Araştırma Araçları
sağlayanlar
Marka/Pazarlama
Danışmanlıkları
Teknoloji şirketleri,
arama motorları,
danışmanlık firmaları,
sosyal medya
şirketleri…
Teknoloji /
Yazılım
Uzman & küçük
ajanslar
Yönetim
Danışmanlıkları
Uzmanlar Global tam
Örn: Bain BCG, D.I.Y
hizmet
şirketleri
McK
Daha küçük
kapsamlı
birimler
Butik
Teknobağlantılı
Danışmanlıklar Mobil
Örn: IBM
Trend
Danışmanlıkları
www.tuad.org.tr
Örneklem/
Panel
Sendikal
(Datamonitor
Euromonitor)
Tekno-içgörüler
Tüketicinin de
gördüğü
Örn: Google,
Twitter,
Facebook
Teknoiçgörüler (2) –
Veri Analizleri
Teknoiçgörüler (3) –
Metin&Web
Analizleri
Sosyal
Topluluklar
Diğer
(Biyometrik, Büyük Veri,
BPO’lar, vb)
Araştırma değer zinciri nasıl değişiyor?
İş – Pazar Etkisi Yaratma
Hikaye yaratma /
anlatma
Yeni
değer
merkezi;
Sentez
ve etki
Sentez yapma
Veri işleme
-bilim-
Veri oluşturma
Mevcut
değer
merkezi
OYUNLAŞTIRMA
MOBİL/ LOKASYON BAZLI
ARAŞTIRMA
APPIFICATION-ÖZEL
UYGULAMALAR
SİMULATORLER/
TAHMİN ARAÇLARI
NEUROSCIENCE
GERÇEK ZAMANLILIK
BIG DATA/META VERİ
NİCEL BENLİK
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
SOSYAL MEDYA
ARTAN DİSTRAKSİYON/
CONTENT MARKETING
KARE KOD/ALGILAYICILAR
(SENSORS)
TÜAD sektör
değerini
yükseltmeyi
öncelikli hedefi
kabul edip, buna
göre yapılanıyor
• 1988 yılında Nezih Neyzi tarafından
kuruldu.
• 2007 yılında Türkiye adını kullanma
yetkisi verildi
• 82 Şirket üyesi, 326 bireysel üyesi var.
• Profesyonel araştırma sektörünü yüksek değerli
kılan
• Kamu ve özel kuruluşlarca referans kabul edilen
• Sektörün ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunan
• Sosyal sorumluluk sahibi
bir sivil toplum örgütü olmak
İş sonuçlarına etki yapma
kapasitesi
1
2
Hız
Yenilikçilik
3
bölgesel merkez olmak
4
5
güçlü özdenetim
• Etkin üyelik koşulları //
Güvenilir Araştırma Belgesi zorunluluğu
• Yüksek Profesyonel standart taahhüdü
• Yapabilirlik
• Reklamda ve medyada araştırma kullanımında özen
Güvenilir Araştırma Belgesi (GAB)
• 2006’da başladı. Her yıl yapılan
çalıştaylarla revizelerle geliştiriliyor
• ESOMAR (Uluslar Arası Araştırmacılar
Birliği) / ICC araştırma kurallarının
tamamını içeriyor (www.tuad.org.tr
veya www.esomar.org)
• Uluslar arası denetim kuruluşu Bureau
Veritas’ın en az yılda 2 defa yaptığı
bağımsız denetimlerle veriliyor
• Halen 16 araştırma şirketi ve 5 veri
toplama şirketi GAB belgesi sahibidir
Neler önemli? : daha çok kaynak
• Araştırmaya daha çok kaynak : Özelde ve kamuda rasyonel
kaynak kullanımı ve değer artışı için
• Bölgesel Sektör Merkezi olmak: Orta Doğu, Orta Asya ve Doğu
Avrupa’da yönetim merkezi olmak için
• Politik değil profesyonel disiplin: Kamu, özel kuruluşlar ve
yerel yönetimlerin araştırmayı yüksek standartları olan
profesyonel bir disiplin görmesi için
• TÜAD üyeliğinin kamu ihalelerinde başlıca şart olması
www.tuad.org.tr
24
Araştırma Sektöründe TÜİK İstatistikleri’nin Yeri
• TÜİK İstatistikleri Araştırma Sektörü’nde etkin planlama yapabilme ve
karar alma konusunda en önemli araçlardan biridir.
En Çok Kullanılan TÜİK İstatistikleri ve Kullanım Alanları
ADNKS
TÜİK Adres Listeleri
Hanehalkı İşgücü Anketi
Tüketici Fiyat Endeksleri/ Tüketici
Güven Endeksleri
Ulusal Hesaplar/ GSMH-GSYH
Hanelerde ve Girişimlerde Bilişim
Teknoloji Kullanım Anketleri
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri
TÜİK sınıflama sunucusu
Örneklem Tasarımları/Dağılımları
Hedef Kitle Belirlenmesi ve Projeksiyonlar
Örneklem Başlangıç Noktası Seçimleri
Tesadüfi Örneklem Seçimi
Genel Çalışan profil trendleri
Hane Örneklem Tasarımları
Çalışan Segmentasyonları
İşsizlik verileri
Fiyat Esnekliği Modelleri, Pazarlama Bileşenleri Modellemeleri
Etki Düzeyi Analizleri, Modelleme Çalışmaları
Etki Düzeyi Analizleri, Modelleme Çalışmaları
Hanelerdeki ve Girişimlerde Teknoloji sahipliği
Bölgeler arası teknolojik gelişmişlik fırsatlarının belirlenmesi
Bireylerin internet kullanma sıklığı
Teknoloji bariyerlerinin tespiti
Gelir soru skalalarının belirlenmesi, SES ölçeği tanımlamaları
İşyeri örneklemlerin hesaplanması ve projeksiyonları
NACE 2 işyeri sektör sınıflandırması
Hedef sektörlerin belirlenmesi ve sektörlerin kapsadığı iş alanları tespiti
ISCO88 Meslek sınıflandırması
Meslek sorularının oluşturulması
www.tuad.org.tr
25
Neler daha olabilir? :
• Veri temininde ve iletiminde daha hızlı, daha güncel veri
• Örneklem tasarımlarında daha yönlendirici, güçlü ilişki
• Araştırma sektörüne yönelik eğitimler
• Census datalarının düzenli bir platformda paylaşılması. TÜİK
websitesindeki veritabanının detaylandırılması.
• Sektörün de kullanabileceği ortaklaşa bir segmentasyon
çalışması gerçekleştirilmesi (toplumu anlamak ve profilleri
belirlemek)
www.tuad.org.tr
26
Neler önemli? : Araştırma ve İstatistik
beraberliğinin güçlendirilmesi
• Özel araştırma sektörü ve TÜİK arasında yakın işbirliği ve ortak
çalışmalar




Anketör sertifikası ve ücret-vergi sistemleri
Uygun resmi istatistiklerde özelleştirme
Uygun özel istatistiklerin resmi programa alınması
Örneklem çerçeveleri oluşumu ve güncellemeleri
• İstatistik eğitim altyapısının güncellenmesi
 Gelişen veri tekniklerine uygun güncel temsiliyet modelleri
 Diğer disiplinlerle güçlü ilişki
 Yabancı dil eğitimi
www.tuad.org.tr
27
2023: Yeni Araştırma
• Cevaplayan esaslı veri (web-mobil/akıllı telefon- tablet-);
yüzde 40+
• Kalitatif (klasik ve web); yüzde 20
• Sosyal Dinleme ve analiz: yüzde 10
• CATI ve CAPI gibi geleneksel anket: yüzde 5 -10
• Neuroscience: yüzde 5
• Big data, analitik, ikincil kaynaklar: yüzde 5 -10
2023 yeni araştırma;
En az yüzde 15 büyüme ve 1
milyar dolar!
Teşekkür ederiz.
TÜAD İletişim Bilgileri:
Tel: (212) 249 23 19
E-posta: [email protected]
Web sitesi: www.tuad.org.tr
31
Download

Slayt 1