ERDE,MLI INSAN
Erdem, ahlakga oviilen mert, diiriist, giivenili fazilet, dofrufuk. . . gibi ozellikJefi haiz
insanlar igin kullanrlan genel bir addrr. Kiqinin kendi tarumasrna ypnelik bu srfatiar daha da
es. 'Erdem insantn kendini trilmesi,
artrnlabilir. Bu yiizden olsa gerek iinlti filozof
tarumastcltr' der.
. Toplum igin{e kendinden emin olunan
B'iittin dinlerde erdemli insarLl ar methedilm
insanlann genel 6zelli[i erdemli olu;rlandr' Erdemli nsan yalan sojlemez, kimseyi evl<latmaz,
etmez, insanf ann arkastndan rii:dikodu
verdifi s6zii yerine getirir, bagkasrmn hakkma teca
baqkalanfra qirin gdztikrnek igin
yapma4 bir hakikati dldiirmek igin yalana sanl
ya azami gr{yret gosterir, kendisi igin
inanmadrfr defierleri savunmaz, her: durumda adil
;e odun la$tmaz, kibirle ktir;rilmez,
istedifi geyleri kardeqleri igin der ister, hasetle
bozgunculukyapmaz...
islam inancmda da iyili[in, yi.izle.rin do[uya veya battya gevrihfesi
defil hakikirtin izini
ve batr t{raflarna gevimreniz(den
siirmek,cldufiu belirtillmigtir.'iyilik, yizlerinizi
leklere, kitap ve peygamberle:re iman
ibaret) drllildir. Asrl i;'ilik, Allah'a., ahiret giiniine,
rnlara, yetiplere, yoksullara., yolda
edenlerinL; mala olan sevgilerine rafmen, onu
kalmrqlara, (ihtiyacrndan dolayr) isteyene ve (ozgi.i iikleri igin) kQlelere verenlerinr; namazt
sozlerini yerine getirenlerin 've: zotda,
dosdo[rr,r ktlan, zekdtr veren, antla.;;ma yaptrklan
nlerin tuttrrm ve davrantqlandrr. Iqte
hastahktrr ve savagln krzrgtr$r zamanlarda (direnip) s
bunlar, clofru olanlardr. iqte bunlrar, Allah'a karqt gelmekten sa\rnanlarrn ta kenCileridir.'
Bakara; 177.
B,ir hadis'i $er:ifte Peygamber Efendimiz
yapmrstrr: 'Mii'minin baqka hig kirmsede bulu
hayrrdrr. E[er bir genirplige (nimete) kavuqursa qti
bir darhiia (musibete) u$rarsa sabreder ve bu da on
bir tefekkiir hali iginile varlt$tn roazmununu an
budur! Klabullerini ve itiraz,lannr Hlakkrn rtzastna
bir! Her tihlii kebairin iglendi[i bir vasatta, hal
yapan errdemli insan! Hadis-i $erifte belirtilen te
insana g;rpta edilmeliclir. Kiigiik triLr menfaat igin
bencillig;in, Karunca bir biriktirrrrenin, Belamca
iqselleqtirildifi bir dtin'yada erdemli insanlara ne k
s.a.v) dikkat Bekici bir miimrLn tantmt
ilging bir X'rali vardrr; O'nutn her iqi
ve bu onu6r igin bir hayrr oh"r. E[er
igin bir hayrl olur.' Her dururnria derin
aya gahqan i{rsan! Gergek mlirnin iqte
vafik yapan ipsanrn derecesini diiqi.iniin
hareketlerini Allah'rn rrzasrna rmuvafik
I ahlaki ilk(ler rqrlrnda hareket eden
kardegine iha4et edenlerin, Katrilce bir
bir ilmin, Firavunca bir ycnetmenin
ihtiyacrmrzr4 oldufu aqikdrdrr.
r tercihle ka4qr kargrya kaldr$rnda hig
Eirdemli insan, vicdanr ile nefsi arasmda
n, bir baqkasrnrn ufradr[r tLaksrzhk
dinler.
O
vicdantnrn
sesini
tereddiit etmeden
faa eder, oyfe ki mtidafaa ettijii kimse
karqrsrnda o kimsenin haberi dahi olmadan onu
bile! Zira eidemli insan, yapttklarrnr
kendisine karqr nefsani tutum igr:risinde bul
n sonra da yppmaya devam edecektir.
vicdanmLn sesini dinl,edi$i iqin yapmrqttr ve
Kendisirri gammazlayrnrak kiigiildii[iintn farkrnda rlmayan insarilara karqr duydu$u acryt,
hpkr Pe'ygamberi gibi Rabbine yci:nelerek, 'Rabbi bunlar bilmiyprlar, onlan affet' diyerek
dua eder. Erdemli insan, ne goygo)'(:ulann alkrqlarr
menfaat umar, ne de brir mevki elde etmek igin
konfeti sunarak gokyi.iziinii qenlendirdifini zannede
/\
Ir
-/(
$--
uzaklarda gcizti yagh bir mazlumun iniltilerini duy
nefislerine esir olan insanlarm kahkerhala::rm duyacak.
bir
kulaSr ne
sahip erdemli insamn,
vakti vardrr!
Erdemli insan, britiin gtig ve, kudreti kendi
nde tuttu$u Y
Yarcfictya gtivendi[i
igin gi.iglenmiq kimsedir. DUnyamn ciLfleriinden mutlu k elde etmek in vicdanrm kahn bir gal
ile ortenlerin yalancr umutlanmn beyhude bir hev oldu$unun ilincindedir. Bulamk bir
bilingten aydrnhk bir tefekktir alanrna gegidin ol
[rnr irfan li bilir. Marifet, rrzayr
Rabbin yakrnhlrnda aramaktu. O'nun yakrnh[r
Da$r'run
a sakh padigahlarrn
hazinelerinden daha de$erlidir. Erdkrmli insan Y
Yarattcmrn
tlu[una taliptt. Zira
O'nun hognutlu[u padigahlann sofralarmda
il, mazluml
yarab yiireklerini
kazanmaktadrr.
l5"^^if DEDtr
Pil-(
u >-
\-/
{owegra q'frnq/
:.
4i
*l
-':
.*.a,,&$,,
Download

eylül-ekim