T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON KARARLARI
KARAR TARİHİ
25.09.2014
TOPLANTI SAYISI
9
KARAR NO
2014/263 - 284
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Süleyman KAPLAN
başkanlığında toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldığından gündemdeki konulara
geçilerek aşağıdaki yazılı kararlar alındı.
KARAR NO : 18.09.2014 tarihli Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Kararları okunup
2014/263
onaylandı.
KARAR NO: Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğin
2014/264
6.Maddesi ve bu Yönetmeliğe dayandırılarak çıkarılmış olan Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesinin 14.Maddesine
göre proje başvuru ve değerlendirme takvimi görüşüldü.
Bilimsel Araştırma Geliştirme Destekleme Programı Projeleri (1901 kodlu
Projeler), Kariyer Programı Projeleri (1902 kodlu projeler), ,Lisansüstü Tezleri
Destekleme Programı Projeleri (1904 kodlu projeler), Altyapı Destekleme
Programı Projeleri (1906 kodlu projeler), Eğitim, Öğretim ve Araştırma
Kalitesini Geliştirme Programı Projeleri (1907 kodlu projeler) önerilerinin
aşağıda belirtilen proje takvimine göre verilmesine mevcudun oybirliği ile karar
verilmiştir.
Proje Önerilerinin 31 Ekim 2014 – 01 Aralık 2014 tarihleri arasında
online olarak başvurulmasına,
02 Aralık 2014 – 02 Şubat 2015 tarihleri arasında Proje Değerlendirme
Komisyonları (PDK) ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonunda
değerlendirilerek karara bağlanmasına,
03 Şubat 2015 – 03 Mart 2015 tarihleri arasında kabul edilen projelerin
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesinin 19.
maddesi uyarınca sözleşmelerinin imzalanarak projelerin başlatılmasına
mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON KARARLARI
KARAR TARİHİ
25.09.2014
TOPLANTI SAYISI
9
KARAR NO
2014/263 - 284
KARAR NO: Bilimsel Araştırma Geliştirme Destekleme Programı Projeleri (1901 kodlu
2014/265
Projeler) ile Kariyer Programı Projeleri (1902 kodlu projeler)’nin bütçe
sınırlamaları konusu görüşüldü. Buna göre; 1901 ve 1902 kodlu projeler için üst
sınırın 100.000,00.-TL olmasına ve bütçe sınırını aşan tekliflerin kabul
edilmeyeceğine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Üniversitemiz Öncelikli Alanlarından başvuru yapıldığı takdirde, 1901 kodlu
Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri ve 1902 kodlu
"Kariyer Programı Projeleri" kapsamındaki 100.000,00.-TL üzeri ve 200.000,00.TL altında olan proje başvuruları, BAP Komisyonu tarafından değerlendirmeye
alınacaktır. (Üniversite Yönetim Kurulu 17.04.2014 tarih ve 2014/249 sayısı ile
kararı)
KARAR NO : 1904 kodlu Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projelerinde proje bütçe
2014/266
limitlerinin Yüksek lisans Tez Projeleri için ek ödenek dahil 10.000,00.-TL,
Doktora ve Tıpta/Dişte Uzmanlık Projeleri için ek ödenek dahil 15.000,00.-TL
olmasına ve bütçe sınırlarını aşan tekliflerin kabul edilmeyeceğine mevcudun
oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO: 1901 kodlu (Bilimsel Araştırma Geliştirme Destekleme Programı Projeleri), 1902
2014/267
kodlu (Kariyer Programı Projeleri), 1903 kodlu (Sanayi ile İşbirliği
Araştırmalarını Destekleme Programı Projeleri) ve 1904 kodlu (Lisansüstü
Tezleri Destekleme Programı Projeleri) projeleri başvurularının değerlendirmeye
alınabilmesi için aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olması ve bunu
belgelemesi gerekmektedir.
a)
b)
c)
Üniversite dışı destekli bir proje yürütüyor olması,
Üniversite dışından destek için başvuru yapmış olduğunu belgelemesi,
Sanayi veya bir başka üniversite ile işbirliği yapması,
Not: 1904 kodlu yükseklisans tezlerinde 2.000,00.-TL, Doktora, Tıpta/Dişte
Uzmanlık tezlerinde 4.000,00.-TL’nin altında verilen projelerde yukarıda
belirtilen şartlar aranmamaktadır.
T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON KARARLARI
KARAR TARİHİ
25.09.2014
TOPLANTI SAYISI
9
KARAR NO
2014/ 263 - 284
KARAR NO: Projelerin değerlendirilmesinde, aşağıda belirtilen alanlardan verilen projelere
2014/268
öncelik verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Öncelikli Alanlar:
 Yenilenebilir enerji kaynakları
 Uzaktan algılama
 Hibrit ve elektrikli araç teknolojileri
 Nanoteknoloji
 Tohum üretimi
 Bilgi yönetimi ve Otomasyon sistemleri
 İleri malzemeler ve uzay teknolojileri
 Tıbbi cihaz ve ilaç üretimi
 Kök hücre teknolojisi
 Modern Bio teknoloji ve Bio uyumlu malzemeler
 Çocuk ve kadın istismarı
 Madde bağımlılığı
 Çok kültürlülük
 Samsun’un kültürel ve mimari yapısı
 İletişim ve Gençlik
T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON KARARLARI
KARAR TARİHİ
25.09.2014
TOPLANTI SAYISI
9
KARAR NO
2014/ 263 - 284
KARAR NO: Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuru Formlarında Makine-Teçhizat, Sarf
2014/269
Malzeme, Hizmet Alımı, Seyahat ve Yardımcı Personel harcama kalemleri
gerekçelendirilmedi ise söz konusu proje tekliflerinin değerlendirilmeye
alınmayacağına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO: Etik Kurul Kararı gerektiren proje önerilerinin Etik Kurul Kararlarının, proje
2014/270
teklif aşamasında, proje formu ve ekleri ile birlikte otomasyona yüklenmesine
mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO: Tıpta ve Dişte Uzmanlık Projelerinin Online Başvurularında, Projenin Uzmanlık
2014/271
Tezi olduğuna Dair Anabilim Dalı Onayı alınarak otomasyona yüklenmesine
mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO : 2015 Yılı Bilimsel Araştırma Projelerinin Başvurularında;
özgeçmişlerin,
2014/272
TÜBİTAK ARBİS’ten indirilerek PDF formatında otomasyona yüklenmesine
mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Download

tc ondokuz mayıs üniversitesi bilimsel araştırma projeleri komisyon