C : 1
12 Mayıs 1327
İ : 107
Meclisi Mebusan
YETMİŞÎKÎNCİ FASIL
YETMİŞBEŞİNCİ FASIL
Altıncı Bab-Fırat ve Dicle Vapurları ve
Üçüncü Kısım
Aydın Pamuk Fabrikası
Yedinci Bab-Muhassasat-ı Maktua Hazine-i
Hükümetin
Encümenin
Teklifi
Teklifi
Hükümetin
Encümenin
Kuruş
Teklifi
Teklifi
Kuruş
Evkaf Muhassasatı
Kuruş
Merkez-i İdare ve acentalar
418 752
maaşatı
418 752
REİS — Bu fasla ne diyorsunuz? ("Kabul" sadaları)
Evkaf-ı Hümayun
10 309 000 10 309 000
Tevliyet
11 973 136 11 954 654
Cevâmi hademesi
Kabul olundu.
Kuruş
4 366 546
4 366 546
560 000
560 000
3 536 968
2 060 773
Hayrat ve müberrat tamiratı ile
Y E T M İ Ş Ü Ç Ü N C Ü FASIL
umur-u hesabiyye karşılığı
Tekaya taamiyyesi ve lahim
Hükümetin
Encümenin
Teklifi
Teklifi
tayinatı
Kuruş
Miîel-i muhtelife mektep ve
Kuruş
hastahaneleri lahim ve nan-ı
Merkez-i İdare ve acentalar
aziz muhassasatı
406 000
masarif-i mütenevviası
0
718 000
406 000
29 745 650 29 689 973
Yekûn
REİS — Buna ne diyorsunuz?
H A S A N TAHSİN EFENDİ (Kütahya) — Efendim,
REŞAT BEY (Maliye Müsteşarı) — Efendim, bu fas­
burada Fırat ve Dicle vapurlarından bahsediyorlar. Halbuki
lın en sonunda milel-i muhtelife hastahaneleri lahm ve nan-ı
gerek masarif ve gerek varidat bütçesinde görüldüğü halde
aziz muhassasatı var. Bu, geçen sene de Dahiliye bütçesin­
Idarei Mahsusaya ait hiçbir bütçede bir şey görmüyorum.
de idi. Bu sene Maliye Nezareti bütçesine nakli münasip
O, tdare-i Mahsusa ne oldu? Bu İdare-i Mahsusa nerededir?
görüldü; ancak Evkaf tahsisatı Hazinece suret-i maktuada
veriliyor. Evkafın bütçesinde masarif itibarıyla sarfolunan
MAHİR SAİT BEY (Ankara) — Bir mülhak bütçe
yaptılar, gönderdiler, Encümence derdest-i tetkiktir.
masarif Evkaf Bütçesinde irat kaydediliyor. Bunlar ise Ev­
kafın bütçesinde bulunmadığından, bu fasıldan çıkarılıp
75 mükerrer fasıl yapılmasını teklif ediyorum.
REİS — Başka bir diyeceğiniz var mı? ("Hayır, kabul"
sadaları) Kabul olundu.
AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Efendim,
rüfeka-yı
Y E T M t Ş D Ö R D Ü N C Ü FASIL
kiramın
malum-u
âlileridir
ki geçen
sene
Muvazene-i Umumiyye Kanununun 24 üncü maddesinde
Maliye Nezareti Bütçesinin 10 uncu Faslının 5 inci madde­
İşletme Masarifi
Hükümetin
Encümenin
si hakkında tetkikat ve tahkikat icra eylemek üzere Maliye
Teklifi
Teklifi
Nezaretinde, Nazırın Riyaseti tahtında bir komisyon teşek­
Kuruş
kül edecek ve netice-i tetkikat ilk bütçe ile Meclise arz olu­
Kuruş
nacak idi. Ber-mucib-i kanun teşekkül eden komisyon, icra­
Vapurlar mürettebatı ve
yı tetkikat ve tahkikatla bu maddede mezkûr tekaya ve ze-
fabrika müstahdemin maaşı ve
ucûratı
vaya Taamiyye ve lahm ve saire tahsisatından (483 362) ku­
1 309 861
1 309 861
ruşun kat'ına karar vermiş ve bir kıt'a defter de ita eyle­
Vapurlar ve fabrika için
miştir. Ahval-i içtimaiyyemizin revabıt-ı diniyye ile nasıl
mübayaşa olunacak eşya esmani ile tamirat masarifi
merbut olduğu malum-u âlilerinizdir. Bu merbutiyyetin in2 650 000
2 650 000
hilalini icap edecek surette icra kılınacak tetkikatın bir
Aydın Pamuk Fabrikası
mikyas-ı sahiha, bir esas-ı metine istinat ettirilmesi lazım
masarifi
iken, icra edilen tetkikatta esas ittihaz edilen mevadd-ı da
size okuyayım. Bu mevad nasıl bir esas-ı sahiha müstenit
Yekûn
3 959 861
4 019 861
olmayıp, belki hariç olduğunu anlayacaksınız. Evvela, de­
niliyor ki" mesdut veya gayri mevcut olduğu tahakkuk eden
REİS — Bir diyeceğiniz var mı? ("Kabul" sadaları)
tekaya ve zevaya muhassasatının, 1327 Senesi Bütçesinden
Kabul olundu.
tay ve ihracına ben de bütün mevcudiyetimle bu birinci esasa
—
179
—
TBMM KUTUPHANESI
Download

YETMİŞÎKÎNCİ FASIL Altıncı Bab-Fırat ve Dicle Vapurları ve Aydın