11. sýnýf
Cevap Anahtarý
XX. YÜZYIL BAÞLARINDA OSMANLI
ÝMPARATORLUÐU
KURTULUÞ SAVAÞI’NDA CEPHELER,
MUHAREBELER, ATEÞKES ve BARIÞ
Boþluk Doldurma
Boþluk Doldurma
1. tampon / 2. Türk / 3. Tevfik / 4. Bilecik / 5. Ermenistan
1. Mýsýr / 2. Karadað’ýn / 3. Bab-ý Âl-î / 4. Bulgaristan’ýn
6. Ýtalya / 7. Baþkomutanlýk / 8. Sakarya / 9. Ankara 10. Zafer
5. Ýstanbul / 6. Afrika’nýn / 7. Sýrbistan / 8. kapitülasyonlarý
11. Mudanya / 12. Karaaðaç
9. V. Mehmet Reþat / 10. Liman Von Sanders / 11. general
12. Yýldýrým Ordularý
Doðru - Yanlýþ
1. D / 2. Y / 3. D / 4. D / 5. Y / 6. Y / 7. D / 8. Y / 9. D / 10. D
Doðru - Yanlýþ
11. Y / 12. Y
1. D / 2. Y / 3. Y / 4. D / 5. Y / 6. D / 7. D / 8. D / 9. Y / 10. Y
TEST : 1-D
2-A 3-E
10-A 11-B 12-D
11. D / 12. Y
1-C 2-D 3-A 4-B
10-B 11-A 12-A
TEST :
5-E
6-D
7-E
8-B
9-A
4-B
5-C
6-E
7-C
8-D
9-B
Bulmaca
1. Ýtalya / 2. milis / 3. Gümrü / 4. Ýsmet / 5. Moskova
6. Sakarya / 7. Tekalif-î Milliye / 8. mareþal 9. Mudanya
Bulmaca
1. Selanik / 2. Uþi / 3. Londra / 4. Romanya / 5. Anzak
10. Yunanistan
6. Muþ / 7. Musul / 8. Atina / 9. Suriye / 10. Almanya
KURTULUÞ SAVAÞI’NIN
ÖRGÜTLENME SÜRECÝ
Boþluk Doldurma
1. gayriresmi / 2. Dörtyol’da / 3. Paris / 4. Kilikyalýlar /
5. Kilikyalýlar / 6. Amasya / 7. Erzurum / 8. Sivas / 9. uzlaþma
/ 10. barýþ / 11. Salih / 12. Türkiye
ATATÜRK ÝLKELERÝ
Boþluk Doldurma
1. yönetim þeklini / 2. monarþi / 3. ümmetçilik / 4. siyasal
Doðru - Yanlýþ
5. eþitlik / 6. sosyal / 7. eþit uzaklýkta / 8. dinsel hükümlerin
1. D / 2. Y / 3. D / 4. Y / 5. D / 6. D / 7. Y / 8. D / 9. Y / 10. Y
9. devrimcilik / 10. devrimcilik / 11. karma / 12. Sovyetler Birliði
11. D / 12. D
Doðru - Yanlýþ
1-E 2-D 3-B 4-A 5-C 6-D 7-E 8-C 9-A
10-B 11-C 12-E
TEST - I:
1-E 2-C 3-B 4-A 5-D 6-B 7-C 8-E 9-A
10-D 11-A 12-C 13-E 14-B
1. D / 2. D / 3. Y / 4. Y / 5. D / 6. Y / 7. D / 8. Y / 9. D / 10. Y
11. Y / 12. D
TEST - II:
1-E 2-B 3-A 4-C 5-B
10-C 11-A 12-E 13-A 14-D
TEST:
6-B
7-C
8-C
9-D
Bulmaca
1. Limni / 2. Cenevre / 3. Ferit Paþa / 4. Havza / 5. mandaterlik
Bulmaca
6. Sivas / 7. Erzurum / 8. Felah-ý Vatan / 9. Salih Paþa /
1. Milliyetçilik / 2. Laiklik / 3. Eþitlik / 4. Kit / 5. Çaðdaþ Uygarlýk
10. Moskova
6. Devrimcilik / 7. Mecelle / 8. Kamulaþtýrma / 9. Aþar / 10. Reþit
156
T.C. inkýlap tarihi ve atatürkçülük
Cevap Anahtarý
11. sýnýf
ÝÇ POLÝTÝKA VE ÝNKILAPLAR
Boþluk Doldurma
1. muhalefet / 2. Takrir-î Sükun / 3. Fethi / 4. denetimini
5. meclis hükümeti / 6. Osmanlý sülalesi / 7. Maarif / 8. Ýsviçre
9. laiklik / 10. Medeni Kanun / 11. ekonomi / 12. toprak reformu
Doðru - Yanlýþ
1. D / 2. Y / 3. D / 4. Y / 5. Y / 6. D / 7. Y / 8. D / 9. Y / 10. D
11. D / 12. Y
1-E 2-C 3-E
10-B 11-D 12-A
TEST:
4-A 5-C
6-B
7-C
8-D
9-A
TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ’NÝN DIÞ
POLÝTÝKASI
Boþluk Doldurma
1. eþitlik / 2. nüfus mübedelesi / 3. Balkan Antantý’nýn
4. Ýngiltere / 5. Irak’a / 6. yabancý okullar / 7. avantaj
8. Arnavutluk / 9. Boðazlar Komisyonu / 10. Afganistan
11. Fransa’nýn / 12. Japonya
Doðru - Yanlýþ
1. D / 2. Y / 3. Y / 4. D / 5. D / 6. D / 7. D / 8. D / 9. Y / 10. Y
11. Y / 12. D
TEST: 1-A
2-B 3-A 4-C
10-A 11-E 12-A
5-D
6-B
7-D
8-E
9-C
Bulmaca
1. Fransa / 2. Ýngiltere / 3. Lozan / 4. Montrö / 5. Ankara
6. Balkan / 7. Hatay
T.C. inkýlap tarihi ve atatürkçülük
157
Download

Cevap Anahtarı ve Sözlük.qxp