İÇİNDEKİLER
1-7
Sosyo-Kültürel Yapı ve Suç Olgusu Arasındaki İlişki: Malatya İli Örneği
Arzu YILDIRIM
8-17
Mahkûmların Suç Algısı
Şükrü BİLGİÇ
18-24
Bürokrasi ve Suç Olgusu
Meryem Çakır
25-32
Kırsaldan Kente Göç ve Değişen Siyaset: Muş Örneği
Arzu YILDIRIM
33-41
42-50
Kentsel Dönüşüm Süreçlerinin Kentsel Haklar Temelinde
Değerlendirilmesi Gerekliliği
Hakan ARSLAN
Mülteci- Sığınmacı Cinnetleri Ve Toplum “Her İnsanın Huzur İçinde,
Kendi Evinde, Sevdiği İnsanların İçinde Ve Vatanında Ölme Hakkı
Vardır!”
Keriman YILDIZ-Ümmühan ÜNLÜ-Metin SEZER
51-59
İnternetin Görünen Yüzü
Arzu YILDIRIM
60-66
Kitle İletişim Araçları ve Suç Olgusu
Fadime DİLBER
67-72
Haritalar Üzerinde Suç Verilerinin Görüntülenmesi ve Analizinin
Sağlanması: Kocaeli İli Örneği
Süleyman Eken-Pınar Yıldız Kumru
73-81
Kırıkkale’de Suç Perspektifi ve Tedbirler
Rafet ÇEVİKBAŞ-Ufuk COŞTAN
82-84
Suç Önlemenin Önemi ve Etkisi
Ahmet Hamdi AYDIN
85-91
92-98
Arendtçi Yaklaşım Bakımından Ulus-Ötesi Süreçlerde İnsan Hakları Ve
Uluslararası Göç Süreçleri: Önleyici Güvenlik Yaklaşımı Açısından Bazı
Değerlendirmeler
Buğra ÖZER- Güven ŞEKER- Mustafa ÖKMEN
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Bireysel Başvurularda Önemli
Bir Zarara (Önemli Bir Dezavantaja Uğrama) Kriteri
Faruk BİLİR
99-103
İnsan Hakları Bağlamında Özel Hayatın Gizliliği Ve Korunması
Ali KORKMAZ
104-107
Suç Olgusuna Teorik Ve Eleştirel Bir Yaklaşım
İsmail GÜLLÜ
108-114
Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye’de Kadınlık
Orhan BİNGÖL
115-122
123-127
128-136
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012-2015’in Genel
Bir Değerlendirilmesi
Kasım TATLILIOĞLU
Semavi Dinlerde (İslam, Hristiyanlık, Yahudilik) Kadına Şiddet Ve
Saygının Karşılaştırılması Hakkında Araştırma
Ameneh BASERİ
Toplumsal Cinsiyet Açısından Axe Basın İlanlarının Göstergebilimsel
Analizi
Sefer KALAMAN-Mikail BAT
137-143
Anne Babaların Çocuk İstismarıyla İlgili Tutumlarının İncelenmesi
Hatice YALÇIN-Nurcan KOÇAK-Gökhan DUMAN
144-150
Hukuk Kültürü Suç Ve Kentsel Yağma
Mithat Arman KARASU
151-165
İdarenin Düzenleme Konusu Olarak İnternet Ve İnternete Erişim Yasakları
Müslüm AKINCI-Ş. Cankat TAŞKIN
166-170
171-175
176-180
181-187
188-196
Medyada Şiddetin Dönüşümüne Bilinçaltı Etki Yöntemleri Ve “Mutlu
Şiddet” İlişkisi
Mustafa AYDEMİR
Televizyon Programları, Sembolik Tüketim Ve Toplumsal Yansımaları
Tamer BARAN- Serhat BARAN
Organize Suç Örgütleri Yapısına Antimatroit Tabanlı Kooperatif Oyun
Teorik Yaklaşım
Murat BEŞER
Organize Suçlarla Mücadele (Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Alınan
Önlemler)
Mine Gözübüyük Tamer
Spor’da Şiddet’in Ulaştığı Nokta; 17 Eylül 1967 Kayserispor-Sivasspor
Karşılaşması
Erol İLHAN
197-205
206-211
212-216
217-226
227-231
232-233
Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler
Veysel Eren-Abdullah Aydın
Organize Suç ve Terör Örgütleri ile Mücadelede Önleyici İstihbarat
Hizmeti için Matematiksel Yaklaşım
Murat BEŞER
İslam Dininin Suça Bakışı ve Suçu Önlemeye Yönelik Yaklaşımları
Üzerine Bir Analiz
İsmail GÜLLÜ-Muhammet Ali CAN
Çocuk Suçluluğu ve Gelişimsel (Risk-odaklı) Suç Önleme
Tuba TOPÇUOĞLU
Yerel Yönetimlerde Suç Önleme Politikası Olarak Farklılıkların Yönetimi:
Seferihisar Belediyesinde Bir Uygulama
Erkan ÇAKIR-Zekeriya SARIHAN-Nazlı ÖZCAN SARIHAN
Yazım Kuralları
Download

İÇİNDEKİLER