BOĞAZİÇİ
ÜNİVERSİTESİ
Yaşamboyu Eğitim
Merkezi (BÜYEM)
Lifelong Learning
Center
BOĞAZİÇİ
UNIVERSITY
İSTANBUL
Üniversite Bilgisi
University Information
Kuruluş Yılı:
Date of Foundation:
1971
SEM Kuruluş Yılı:
Foundation of CEC:
2002
Fakülteler:
No. of Faculties:
4
Enstitüler:
No. of Institutes:
7
Araştırma Merkezleri: 21
No. of Research
Centers:
Meslek Yüksekokulu:
No. of Vocational
Schools:
3
Akademik Kadro:
No. of Academic Staff:
850
Öğrenci Sayısı:
No. of Student:
14000
18
Üniversite Hakkında
About University
Kökeni 1863 yılına dayanan, Boğaziçi Üniversitesi
150 yıllık deneyimi ve alanlarında yetkin akademik
kadrosu ile Türkiye’nin en seçkin öğrencilerine
uluslararası düzeyde bir eğitim ve demokratik
bir yaşam bilinci vermektedir.
Bogazici University has its origins in Robert College
founded in 1863. Since then, it has been educating
Turkey’s most outstanding students in an international
level and giving them consciousness in democratic
life with its competent faculty.
Boğaziçi Üniversitesi’nin misyonu, evrensel boyutta
bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş
bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen
olmasını sağlayacak, toplumun gelişmesine katkıda
bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar
yetiştirmektir. Araştırma ağırlıklı bir üniversite
modelini benimsemektedir. Dünyadaki ilk 200
nitelikli üniversiteler arasında yer almaktadır.
The mission of Bogazici University is to generate
universal knowledge, expand scientific horizons and
educate individuals who endorse our institutional
values, who can think critically and who with their
academic and cultural formation and self-confidence
is versatile creative and capable of being successfully
employed. Boğazici University adopts “researchintensive university model” and joins the top 200
qualified universities in the world.
Fakülteler
1. Eğitim Fakültesi
2. Fen-Edebiyat Fakültesi
3. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
4. Mühendislik Fakültesi
Faculties
1. The Faculty of Education
2. The Faculty of Arts and Sciences
3. The Faculty of Economics and
Administration Sciences
4. The Faculty of Engineering
Merkez Hakkında
(Vizyon, Misyon, Hedefler)
About the Center
(Vision, Mission, Objectives)
BÜYEM, Üniversitemizin lisans ve lisansüstü
eğitim programları dışında toplum hizmetine
sunulan eğitim programları ile eğitim
danışmanlığı ve sınav uygulamalarının
hazırlanması, yürütülmesi ve koordinasyonunu
sağlayan birimidir. BÜYEM; bireyler, kurumlar
ve toplum için yüksek değer teşkil eden
eğitim faaliyetleri sunmayı, eğitimlerinde
çağın gerekleriyle toplumun ihtiyaç ve
koşullarını bütünleştirmeyi hedeflemektedir.
Bu doğrultuda, teori ile uygulamayı birleştirerek
katılımcılara yaşama geçirilebilir bilgi ve
beceri kazandırmayı, uzman olduğu alanlarda
hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Bütün
faaliyetlerinde, üniversitenin etik kurallarına
bağlı kalmayı ve tüm çalışmalarında Boğaziçi
Üniversitesi kalite ve standartlarını korumayı
ilke edinmiştir.
Bogazici University Lifelong Learning Center
(BULLC) is the unit responsible for developing,
coordinating and implementing the training
programs apart from the undergraduate
and postgraduate degree programs of the
University. BULLC gives service in corporate Yrd. Doç. Dr. Tamer ATABARUT
training consultancy and assessment. BULLC
Müdür / Director
aims high quality training programs for
individuals, institutions and the society.
Adres / Address:
It integrates the requirements of the era
B.Ü. Kültür ve Spor Tesisleri Girişi,
and the needs and the conditions of the
Cengiz Topel cad. Uçaksavar
society; and gives the participants the
Kampüsü,34337, Etiler/İstanbul
knowledge and the skills which can be
Tel: 0212 257 31 27-28
brought into life by unifying theory and
Web:
practice. BULLC serves in the areas in which
www.buyem.boun.edu.tr
the University has expertise and also keeps
e-mail:
loyal to the ethical rules of the University.
[email protected]
BULLC keeps the quality and standards of
the University in all programs.
@buyem_boun
Başlıca Eğitim Programları Kısa Kurslar - Danışmanlıklar
Primary Training Programs Short Courses - Consultancy
1. Uzmanlık Programları (Üniversite Mezunları Için)
1. Specialization Programs (For University Degrees)
2. Meslek Edindirme Programları (Lise Mezunları için)
2. Vocational Training Programs (For High School Degrees)
3. Beceri Kazandırma Programları (Lise Mezunları için)
3. Personal Development Programs (For High School Degrees)
4. Güncelleme Programları
4. Updating Programs
5. Eğitim Danışmanlığı
5. Training Consultancy
6. Sınav Merkezi
6. Examination Center
7. Kurumsal Eğitimler
7. Corporate Training
8. Kısa Eğitimler
8. Short Courses
19
Download

Pdf Görüntüle 1.12 MB