BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
1. Aşağıdakilerden
hangisi
düzenlenmesinde
bilginin
kullanılan
araçlardandeğildir?
4. Aşağıdakilerden hangisi kütüphanelerde
yaygın
olarak
kullanılan
katalog türlerindendeğildir?
A) Katalog
A) Yazar kataloğu
B) Dizin
B) Eseradı kataloğu
C) Bibliyografya
C) Konu kataloğu
D) Süreli yayın
D) Yayın yeri kataloğu
E) Abstrak (Öz)
E) Yazar/eseradı kataloğu
5. Bilgi kullanıcılarına ilgi duydukları
2. Bir
kütüphanedeki
girişlerini
sistematik
materyallerin
bir
sırada
düzenleyerek veren liste nedir?
A) Kataloglama hizmeti
B) Bibliyografya
B) Süreli yayınlar hizmeti
C) Veritabanı
C) Güncel duyuru hizmeti
D) Sözlük
D) İnternet hizmeti
E) Rehber
E) Bibliyografik tanımlama hizmeti
3. Aşağıdakilerden hangisi bir gösterici,
bir belirteç ya da daha kapsamlı
bir
derme
veya
veritabanındaki materyallerin ya da
bunlardan
duyurmak için verilen hizmete ne ad
verilir?
A) Katalog
olarak
belirli alanlardaki en yeni bilgileri
çıkan
sistematik rehberidir?
A) Abstrak
kavramların
6. Aşağıdakilerden
düzenleme
hangisi
bilgi
araçlarınınişlevlerin-
dendir?
A) Yazar adı, eseradı ya da konusu
bilinen bir belgenin bulunmasını
sağlamak.
B) Bir eserin fiyat bilgisini vermek
B) Dizin
C) Bir eserin yazarına ait bilgi vermek
C) Kitap
D) Bir eserin amacı hakkında bilgi
D) Konu başlığı listesi
E) İçindekiler listesi
vermek
E) Hiçbiri
1
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
7. Bir katalogda tek bir temel girişin
10. Aşağıdakilerden
hangisi
yanı sıra yapılan ve çok sayıda
MARC’da(Makinaca
erişim noktaları sağlayan girişlere ne
Kataloglama) yazar adı temel giriş
ad verilir?
kodudur?
A) Dizin girişi
A) 110
B) Ek giriş
B) 111
C) Yazaradı girişi
C) 100
D) Notlar ek girişi
D) 245
E) ISBN ek girişi
E) 250
8. Aşağıdakilerden hangisi nitelemenin
amaçlarındandeğildir?
11. Aşağıdakilerden
dünyada
en
A) Kataloglanan belgeyi kimliklemek
uluslararası
B) Kataloglanan belgeyi tanımlamak
rındandır?
C) Dizinleme düzenini belirlemede
yardımcı bir unsur olarak rol
A) Anglo
Okunabilir
hangisi
çok
halen
kullanılan
kataloglama
Amerikan
kuralla-
Kataloglama
Kuralları (AACR2)
B) Amerikan
oynamak
D) Kataloglanan belgeyi tekleştirmek
Kütüphane
Derneği
Kuralları (ALA)
C) Ortak Kural(JointCode)
E) Kataloglanan belgenin
D) Dewey Kuralları
ayıklanmasını sağlamak
E) Cutter Kuralları
9. Aşağıdakilerden
hangisi
ISBD
(Uluslararası Standart Bibliyografik
12. Aşağıdakilerden
Niteleme) unsurlarındandeğildir?
sınıflama
A) Eseradı sorumluluk bildirim alanı
unsurdur?
B) İç kapak alanı
A) Yazar adı
C) Basım alanı
B) Eseradı
D) Yayın dağıtım alanı
C) Ek girişler
E) Fiziksel niteleme alanı
D) Şemalar
hangisi
şemasını
bir
oluşturan
E) ISBN
2
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
13. Aşağıdakilerden
hangisi
Dewey
Onlu Sınıflama Sisteminde yer alan
ana sınıflardan değildir?
16. Aşağıdakilerden hangisi bir arşivin
işlevlerindendeğildir?
A) Arşiv malzemesini tespit etmek ve
ayırmak.
A) Felsefe ve psikoloji
B) Arşiv
B) Sosyal bilimler
malzemesinin
kayba
uğramasını engellemek.
C) Dil
D) Güzel sanatlar
C) Arşiv malzemesini gerekli koşullarda
saklamak.
E) Spor
D) Arşiv
malzemesini
yararlanmaya
sunmak.
14. Kongre
Sistemi
Kütüphanesi
genellikle
Sınıflama
hangi
tür
kütüphaneler için uygun bir sistem
E) Arşiv
olmayan
malzemesinin
kişi/kurumların
uygun
eline
geçmesini engellemek.
olarak değerlendirilir?
A) Büyük araştırma kütüphaneleri
B) Halk kütüphaneleri
C) Çocuk kütüphaneleri
17. Kurum,
D) Resmi kurum kütüphaneleri
daire
ve
kuruluşların
gördükleri hizmetler sonucu biriken
E) Okul kütüphaneleri
ve saklanması tarihsel, hukuksal,
idari ve çeşitli bakımlardan herhangi
bir konuyu aydınlatmaya yarayan her
15. Aşağıdakiifadelerden hangisi Kongre
Kütüphanesi Sınıflama Sisteminin
notasyonudur?
A) Özel
işaretlerden
türlü materyale ne ad verilir?
A) Arşiv malzemesi
B) Arşiv fonu
oluşan
bir
notasyondur.
B) Harf ve sayılardan oluşan karma
C) Arşivlik malzeme
D) Kurumsal materyal
E) Hiçbiri
notasyondur.
C) Harflerden oluşan saf notasyondur.
D) Sayılardan oluşan saf notasyondur.
E) Harf ve özel işaretlerden oluşan
karma notasyondur.
3
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
18. Belge özelliği taşıyan anlaşmaların
ve
benzeri
dokümanların
düzenlenmesinde, uyulması gereken
kuralları inceleyen bilim dalınedir?
21. Aşağıdakilerden
hangisi
Osmanlı
İmparatorluğunda padişahların yazılı
emirleridir?
A) Berat
A) Heraldik
B) Takrir
B) Onomastik
C) Kaime
C) Diplomatik
D) Şukka
D) Jeneloji
E) Hatt-ı Humayun
E) Toponomi
22. Arşivlerde
19. Arşiv
fonlarını
oluşturan
malzemelerin sistematik bir biçimde
hazırlanan
sayım
ve
döküm
listesihangisidir?
ayıklanması
birikmiş
ve
evrakın
istenilen
şekle
sokulmasına ne denir?
A) Tasfiye
B) Depolama
A) Katalog
C) Ara depolama
B) Cetvel
D) Üçüncü depolama
C) Envanter
E) Hiçbiri
D) İndeks
E) Rehber
23. Arşivlerde
arşiv
belgelerinin
önceden belirlenmiş çeşitli konulara
20. Arşive gelen belgelerin tespiti için
tutulan kayıt hangisidir?
A) Döküm bordrosu
ayrılması ve ayrıldıkları bölümlerde
tarih
sırasına
konulması
esasına
dayanan yöntem nedir?
B) Giriş kaydı
A) Kronolojik yöntem
C) Giriş kütüğü
B) Ara depo yöntemi
D) Tahkik tutanağı
C) Dosyalama yöntemi
E) Emanet tutanağı
D) Sistematik yöntem
E) Hiçbiri
4
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
24. Arşivlere
devredilen
fonları
bütünlüklerini bozmadan asli düzeni
ile bırakmaya ne ad verilir?
27. Arşiv depolarının yapımında
aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) İzolasyon
A) Tasnif
B) Klimatizasyon
B) Fonlama
C) Işıklandırma
C) Organik yöntem
D) Konum
D) Doküman sabitleme
E) Dış duvarlar
E) Orijinal saklama
28. Aşağıdakilerden
25. Aşağıdakilerden hangisi “Bir takım
mimari
bileşikleri
alınmalıdır?
arşiv
kimliğini
tanıtma
malzemesinin
işine” verilen addır?
arşiv
malzemelerinin korunmasında binaların
rakamlar ya da rakam ve harf
aracılığıyla
hangisi
özellikleri
açısından
dikkate
A) Yangına karşı korunma
B) Çalınmaya karşı korunma
A) Sınıflama
C) Rutubete karşı korunma
B) Ayıklama
D) Mikroorganizmalara karşı korunma
C) Başlıklandırma
E) Hepsi
D) Kataloglama
E) Kodlama
26. Arşivlerde hangi malzemelerin
yararlanmaya sunulması olanaklı
değildir?
A) Askeri evrak
B) Tarihi evrak
C) Ekonomik evrak
D) Tek nüsha olan evrak
E) Çoğaltılamayacak evrak
5
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
29. Arşiv belgelerinin
restorasyonundaaşağıdakilerden hangisi
32. İşletim sistemlerini çalıştırmak ve
dikkate alınmaz?
A) Bu işlemlerin uzmanlık gerektirdiği
uygulamaları
amacıyla
unutulmamalıdır
B) Belgelerin orijinalliğini kaybetmemesi
yerine
oluşturulmuş
getirmek
bilgisayar
programlarına genel olarak ne ad
verilir?
gerekir.
C) Restorasyonda yapılan müdahalenin
biçimi ve derecesi gözle görünür
A) Donanım
B) Yazılım
C) Bilişim
olmamalıdır.
D) Belgedeki metnin bozulmaması esastır.
E) Belgeye zarar vermeyecek onarım
D) Sistem
E) Hiçbiri
malzemeleri kullanılmalıdır.
33. Bir işletim sistemi aşağıdakilerden
30. Bir evrağın kaç çağı vardır?
A) Donanım onarım yönetimi
A) 1
B) Komut işleme
B) 2
C) Dosya yönetimi
C) 3
D) Görüntü yönetimi
D) 4
E) Ağ yönetimi
E) 5
31. “Bilgisayar
hangisini içermez?
destekli
sistemlerin,
tekrar gerektiren işlerin personel
gerektirmeksizin
yürütülmesini
sağlamak amacıyla kullanılmasına”
ne ad verilir?
A) Sistem analizi
B) Dizinleme
C) Bilgisayarlaşma
34. Bir
kütüphanede
otomasyona
geçmeden önce yapılması gereken
ilk iş ne olmalıdır?
A) Dosya analizi
B) Materyal analizi
C) Personel analizi
D) Maliyet analizi
E) Sistem analizi
D) Otomasyon
E) Bilişim
6
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
37. Aşağıdakilerden hangisi “Kullanıcı
dostu”
35. Otomasyona geçmeye karar vermiş
bir kütüphane en başta hangi seçim
ile karşı karşıya kalır?
bir
yazılımın
özelliklerindendeğildir?
A) Deneyimli
kullanıcılar
için
seçenekler sunar.
A) Sistem seçimi
B) Veri bütünlüğünü değil kullanım
B) Yazılım seçimi
kolaylığını dikkate alırlar.
C) Yazılım ve donanım seçimi
C) Deneyimsiz
D) Donanım seçimi
kullanıcılar
için
seçenekler sunar.
E) Firma seçimi
D) Kullanıcılara özel sistemler sunar.
E) Kullanıcıların
sistemi
kolay
kullanmalarını sağlar.
36. Aşağıdakilerden
bir
alınacak
yazılımın
çalışacağı
işletim
kütüphaneye
üzerinde
hangisi
sisteminde
dikkat
edilmesi
A) İşletim sistemi yaygın kullanıma
değişik
yazı
karakterlerini kabul eden nitelikte
dikkat
edilmelidir?
A) Satan kuruluşun yazılımını ileride
ve hizmetleri doğrultusunda geliştirip
B) Yazılımın
kütüphanede
çoklu
kullanıcıya izin verip vermediğine.
C) Sistemin veri güvenliğini tam olarak
olmalıdır.
C) O kütüphaneye özgü geliştirilmiş
paket yazılım niteliğinde olmalıdır.
D) Kütüphane
hangisine
geliştiremeyeceğine.
sahip olmalıdır.
sistemi
aşağıdakilerden
ortaya çıkacak yeni kütüphane işlem
gerekenlerden değildir?
B) İşletim
38. Bir kütüphaneye yazılım seçiminde
uygulamalarında
kullanılacak yazılımın çalışmasını
sağlayıp sağlamadığına.
D) Çeşitli nitelikte istatistikler tutma
olanağını verip vermediğine.
E) Hepsi
yavaşlatmayacak nitelikte olmalıdır.
E) Uluslararası standartlarda olmalıdır.
7
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
39. Bilgi ve Belge Yönetimi alanında
41. Kütüphane, arşiv ve dokümantasyon
eğitim veren kurumlar ve sivil
merkezi gibi bilgi merkezlerindeki
meslek
bilgi erişim sürecinin temel ilkesi
kuruluşlarının
otomasyonu
kütüphane
konusundaki
başlıca
işlevihangisidir?
nedir?
A) Toplumun
A) Otomasyon sistemleri konusunda
bulunmak.
eğitici kurs, seminer, toplantılar
B) Kütüphane
B) Otomasyon
sistemlerinin
yapılandırılmasında
teknik katkı verebilirler.
C) Otomasyon
kurumuna
katkıda
ilişkin
farkındalığı artırmak.
düzenleyebilirler.
kütüphanede
kalkınmasına
C) Bilgiyi elde etmek, düzenlemek ve
sunmak.
D) Toplumun bilgi kullanım düzeyini
sistemlerinin
satın
alınmasında idari süreçler açısından
kolaylaştırıcı rol üstlenebilirler.
artırmak.
E) Bilgi
okuryazarlığı
becerilerini
geliştirmek.
D) Otomasyon sistemlerinin belirli bir
kütüphaneye özgü olarak tasarım
açısından geliştirilmesi konusunda
destek verebilirler.
E) Otomasyon
42. Bilgi ve Belge Yönetimi mesleğinin
sistemlerinin
kütüphaneye kurulması konusunda
yardım edebilirler.
uygulanmasındaki
gruplarından
insan
hangisine
etik
davranma söz konusudur?
A) Kullanıcılar
B) Yöneticiler
40. Otomasyon
kütüphanelerde
sistemleri
hangi
yıllardan
itibaren kullanılmaya başlamıştır?
C) Personel
D) Meslektaşlar
E) Hepsi
A) 1930’lu yıllar
B) 1940’lı yıllar
C) 1950’li yıllar
D) 1960’lı yıllar
E) 1970’li yıllar
8
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
43. Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi
45. “Bilgi ve belge yönetimi hizmetini
alanına yönelik Mesleki Etik İlkeler
bu hizmetin gerektirdiği bilgi ve
hangi
beceri ile yapmak” hangi kavram ile
kuruluş
tarafından
geliştirilmiştir?
tanımlanabilir?
A) Türk Arşivciler Derneği
B) Üniversite
A) Profesyonellik
ve
Araştırma
Kütüphanecileri Derneği
B) Duyarlılık
C) Mesleğe bağlılık
C) Avrasya Kütüphaneciler Birliği
D) Bilgi uzmanlığı
D) Türk Kütüphaneciler Derneği
E) Adanmışlık
E) Milli Kütüphane Derneği
46. Kurumların ya da bireylerin iş
44. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi ve
ilişkilerini yürütebilmek veya yasal
Belge Yönetimi alanındaki çeşitli
yükümlülüklerini yerine getirebilmek
uluslararası
mesleki
için ürettikleri, aldıkları ve delil
dernekler tarafından geliştirilen etik
olarak korudukları kayıtlı bilgiye ne
ilkelerde
ad verilir?
ve
ulusal
yer
alan
ortak
noktalardandeğildir?
A) Doküman
A) Düşünce özgürlüğünden yana bir
tutuma sahip olmak.
B) Mesleğinde
C) Katalog
kariyer
olanakları
yaratmak.
C) Herkesin
B) Giriş
D) Belge
E) Ek giriş
ayrım
gözetmeksizin
bilgiye erişimini sağlamak.
D) Kütüphanede
kullanıcıların
özel
yaşam gizliliğine saygı göstermek.
E) Mesleğindehaksız yere kişisel kazanç
sağlamamak.
9
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
47. Aşağıdakilerden
belge
49. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de
yönetimi kavramının tanım kapsamı
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
içinde yer alır?
ile ilgili mevzuat ve standartlardan
A) Belgelerin
hangisi
sistematik
biçimde
üretilmesi
A) Resmi Yazışma Yönetmeliği
B) Belgelerin
verimli
biçimde
korunması
B) 2005/7 Sayılı Standart Dosya Planı
C) Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın
C) Belgelerin
sistematik
biçimde
kullanılması
Seçme Yönetmeliği
D) 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
D) Kurumsal etkinliklere ait bilgi ve
delillerin
değildir?
belgelerle
kayıt
E) Devlet Teşkilatı Veri Tabanı
altına
alınması
E) Hepsi
50. Kurumlarda
Elektronik
Belge
Yönetim ve Arşivleme Çalışmaları
başlatılırken aşağıdakilerden hangisi
öncelikle dikkate alınmaz?
A) Üst yönetimin bilgilendirilmesi.
48. Aşağıdakilerden hangisi elektronik
belge
yönetim
sistemlerinin
kurumlar için sağladığı öncelikli
yararlarından değildir?
A) Süreli
yayınlar
veri
ve
sonuçların
kalitesinin
artması
D) Para akışının gelişmesi
kuruma
C) Kurumun var olan belge yönetim ve
uygulamalarının
gözden
geçirilmesi.
D) Belge
B) İşlerin daha hızlı tamamlanması
yöneticilerinin
bakış açılarının analiz edilmesi.
arşiv
tabanının
oluşturulması
C) Süreç
B) Kurum
yönetim
çalışmaları
ve
sürecinde
arşivleme
nelerin
e-
ortama taşınacağına karar verilmesi.
E) Projelendirmeye ilişkin ön raporun
hazırlanması.
E) Yasa ve düzenlemelere uygunluğa
erişilmesi
10
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
51. Aşağıdaki
personelden
hangisi
Elektronik
Belge
Yönetim ve Arşivleme Çalışmaları
Yönetim ve Arşivleme Çalışmaları
için geliştirilecek Proje Yönetim
için oluşturulacak ekipte doğrudan
Planının
ilgili olarak yer almaz?
aşağıdakilerden
kurumlarda
A) Belge yönetim uzmanı
53. Kurumlarda
Elektronik
Belge
hazırlanmasında
hangisine
dikkat
edilmesigerekmez?
B) Arşiv uzmanı
A) Projenin kuruma mali katkısının
C) Bilişim uzmanı
hesaplanmasına
B) Proje
D) İstatistik uzmanı
E) Yönetim uzmanı
amacı
ve
kapsamının
verilmesine
C) Projesüresinin belirtilmesine
D) Proje
yönetim
ve
organizasyon
yapısına yer verilmesine
E) Yaklaşık maliyetin verilmesine
52. Aşağıdaki
kurumlarda
personelden
hangisi
Elektronik
Belge
Yönetim ve Arşivleme Çalışmaları
için oluşturulacak Proje Yönetim
Yapısında doğrudan yer almaz?
54. Kurumlarda
Elektronik
Belge
A) Kurum proje yöneticisi
Yönetim ve Arşivleme çalışmaları
B) Kurum proje yetkilisi
için
C) Birim proje yetkilisi
yönetim yapısının e-belge yönetimi
D) Kurum güvenlik birimi sorumlusu
ve arşivleme sistemi gereksinimleri
E) Birim proje sorumlusu
açısından
kurumun
aşağıdakilerden
organizasyon
ve
değerlendirilmesinde
hangisi
dikkate
alınmalıdır?
A) Kurumdaki hiyerarşik ilişkiler
B) Kurumdaki belge akış yapısı
C) Kurumdaki belge kayıt sistemleri
D) Kurumdaki dosyalama sistemleri
E) Hepsi
11
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
55. Aşağıdakilerden hangisi kurumlarda
Elektronik
Belge
Arşivleme
çalışmaları
oluşturulacak
elektronik
Yönetim
Proje
belge
için
Ekibinin
yönetimi
arşivleme
ve
ve
işlemlerinin
57. Aşağıdakilerden
hangisi
kurumlardaki
belge
işlem
sürecindeki işlemlerden değildir?
A) Belge satın alma
B) Belge arama
C) Belge niteleme
sistemleştirilmesini sağlamak için
D) Barkod kullanımı
geliştirilmelidir?
E) Dosya transfer işlemleri
A) Veritabanı Süreçleri Formu
B) Belge Akış ve İşlem Süreçleri
Formu
C) Bilgi İşlem Süreçleri Formları
D) Yönetim İşlemleri Süreci Formu
E) Ayıklama İşlemleri Süreci Formu
58. Türkiye’de Kurumlarda Elektronik
Belge
Yönetim
süreçlerinde
imha
ve
Arşivleme
belgelerin
ayıklama,
transfer
işlemleri
ve
aşağıdakilerden
hangisine
göre
yapılmalıdır?
56. Kurumlarda
Elektronik
Belge
A) Derleme Kanunu
Yönetim ve Arşivleme çalışmaları
B) Milli Kütüphane Kanunu
sürecinde yer alan “Entegrasyon
C) 3473 Sayılı Kanun
Yönetimi”
D) Yüksek Öğretim Kanunu
aşağıdaki
unsurlardan
hangisinin entegrasyonunu doğrudan
E) Vakıflar Kanunu
içermez?
A) Bilgi Sistemleri Entegrasyonu
B) Tarayıcı Entegrasyonu
C) Yönetim Sistemleri Entegrasyonu
D) E-posta ve SMS Entegrasyonu
E) E-imza Entegrasyonu
12
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
59. Belge üretim ve yönetim sürecine
yönelik
raporlama
çerçevesinde
61. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel
işlemleri
dosyalama sistemleri içinde yer alan
hangi
“Sıralı Erişimli Dosya” içeriğinin
sistemden
raporlar alınabilmelidir?
okunma yöntemidir?
A) Seçilen klasörün içerdiği belgeler
A) Tarama yöntemi
B) Tüm bilgilerin okunması yöntemi
listesi
B) Belgelerin tarih bazında listesi
C) Veri aktarım yöntemi
C) Kullanıcılar üstündeki aktif belgeler
D) Değişken aktarım yöntemi
E) Veri işleme yöntemi
listesi
D) Birimlerdeki vekâletler listesi
E) Hepsi
62. Herhangi
bir
konuda
birbiriyle
ilişkili ve düzenli bilgiler topluluğu
60. Bir
elektronik
Sisteminde
Belge
Arşiv
Yönetim
Yönetimi
hangisidir?
A) Katalog
bileşeninden aşağıdaki hangi işlemi
B) Dizin
yapması beklenemez?
C) Veritabanı
A) Dosyaların arşivlenmesi
D) Klasör
B) Geriye dönük ıslak imzalı belgelerin
E) Dosya
arşivlenmesi
C) Depolama işlemleri
D) Diğer kurumların arşiv verileri ile
karşılaştırma işlemleri
E) Kontrol işlemleri
63. Bir veritabanı içerisinde tutulacak
verileri
taşımak
için
kullanılan
unsura ne ad verilir?
A) Satır
B) Tablo
C) Sütun
D) Anahtar
E) İlişkilendirme
13
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
64. Veritabanı
Yönetim
aşağıdaki
hangi
Sistemi
67. Bir Veritabanı Yönetim Sisteminde
amaçları
birden fazla kullanıcının aynı anda
gerçekleştirmek için kullanılır?
aynı veriye ulaşması hangi kavram
A) Yenibir veritabanı oluşturmak.
ile açıklanabilir?
B) Var olanveritabanı üzerinde
A) Veri bütünlüğü
değişiklik yapmak.
B) Veri paylaşımı
C) İşletim sistemini oluşturmak.
C) Veri tutarlılığı
D) Veritabanının bakımını ve
D) Veri tekrarı
E) Veri güvenliği
yedeklemesini yapmak.
E) Kullanıcı yetkilerini belirlemek.
65. Aşağıdakilerden hangisi Veritabanı
Yönetim
Sistemlerinin
sağladığı
yararlardan değildir?
A) Veri tekrarını önlemek
68. Kullanıcısının
karmaşık
gösterimleri
ve
ilgilenmeden
isteklerini
gerçekleştirmesi
B) Veri tutarlılığını sağlamak
veri
algoritmalarla
bir
kolayca
Veritabanı
Yönetim Sisteminin hangi yararına
C) Veri paylaşımını sağlamak
işaret eder?
D) Veri bütünlüğünü sağlamak
A) Veri tutarlılığı
E) Veri bağımlılığını sağlamak
B) Veri güvenliği
C) Veri paylaşımı
D) Veri bütünlüğü
66. Bir
öğretim
kurumunun
veri
E) Veri bağımsızlığı
tabanında, bir öğrencinin sadece
kendi notlarını görmesini sağlayıp
diğer bölümlere girişini engellemesi
veri tabanının sağladığı hangi yarar
ile açıklanabilir?
A) Veri güvenliği
B) Veri tutarlılığı
C) Veri tekrarını önlemek
D) Veri paylaşımı
E) Veri bağımlılığı
14
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
69. Kullanılacak olan bir veritabanının
tasarımı,
oluşturulması
işletiminden
birinci
ve
derecede
71. Aşağıdakilerden hangisi en bilinen
veritabanı sunucu yazılımıdır?
A) Microsoft SQL Server
sorumlu ve veritabanı üzerinde en
B) Microsoft Excel
fazla yetkiye sahip olan kişiye ne ad
C) Microsoft Word
verilir?
D) Microsoft MQSL
A) Veritabanı uygulamacısı
E) Microsoft Windows
B) Veritabanı işletmeni
C) Veritabanı programcısı
D) Veritabanı yöneticisi
E) Hiçbiri
72. Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak
kodlu
70. Uygulama Programcıları tarafından
A) LQS
işlemler
B) Linux
raporlama
ekleme,
vb.)
silme,
gerçekleştiren
yazılımları kullanan kişilere ne ad
verilir?
veritabanı
yönetim
sistemidir?
geliştirilen veritabanı üzerinde çeşitli
(kayıt
bir
C) Microsoft Windows
D) MySQL
E) MS1
A) Teorisyen programcılar
B) Uygulamacılar
C) Veritabanı yöneticileri
73. Aşağıdakilerden
D) Son kullanıcılar
veritabanı
E) Analistler
izlenecek
hangisi
tasarım
adımlar
bir
aşamasında
arasında
yer
almaz?
A) Depolanacak verilerin belirlenmesi
B) Tabloların oluşturulması
C) Anahtar sütunların belirlenmesi
D) Tabloların bölünmesi
E) Fonksiyonel
bağımlılığın
sağlanması
15
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
74. İlişkisel
veritabanı
kavramsal
77. Kütüphane
Bilimi
kuramının
özelliklerden
hangisine
tasarımında en çok kullanılan model
aşağıdaki
hangisidir?
sahip olması gerekmez?
A) Kütüphane hizmetinin doğasından
A) ER (Varlık İlişki) Modeli
B) LQS modeli
gelen
C) Linux modeli
karşılayacak esneklikte olmalıdır.
D) Anahtar sütun modeli
çok
çeşitli
talepleri
B) Kütüphane biliminin ilgili olduğu
E) Etki alanı modeli
diğer bilim dallarının bulgularını
sağlayabilecek kadar genel olmalıdır.
C) Kütüphane
75. Aşağıdakilerden
hangisi
VeritabanıNormalizasyonamaçlarınd
andır?
A) Veri bütünlüğünü sağlamak
B) Uygulamadan bağımsızlık sağlamak
C) Performansı artırmak
D) A ve B
E) A, B ve C
ilkelerinin
biliminin
genel
oluşturulmasında
tek
biçimliliği sağlayacak olan mantıksal
tutarlılığa sahip olmalıdır.
D) Bağımsız bir bilim dalı olarak diğer
bilim dallarından ayırtedilebilecek
kadar iyi tanımlanmalıdır.
E) Bir bilim dalı olarak uygulamadan
bağımsız
hareket
edebilecek
esnekliği göstermelidir.
78. Kütüphane bilimi başlangıçta nasıl
76. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl
sonunda Kütüphane (Bilgi ve Belge
Yönetimi) Biliminin esas meslek
bilgileri olarak ön plana çıkmıştır?
A) Yazı baskı
B) Kitap süsleme
bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır?
A) Kuramsal bir disiplin
B) Ortak bir disiplin
C) Biçimsel teknik bir disiplin
D) Yönetim ile ilgili bir disiplin
E) Yayıncılığa ilişkin bir disiplin
C) Ciltleme
D) Kataloglama ve bibliyografya
E) İndeksleme
16
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
79. Kütüphane
biliminin
tanımında
82. Kütüphane biliminin kütüphanelerde
aşağıdaki kavramlardan hangisi yer
hazırlanan
almaz?
eylemleri
bilgilendirme
ve
araçları,
düzenleriyle
ilgili
A) Kayıtlı bilginin üretilmesi
olması onu hangi bilim alanıyla
B) Kayıtlı bilginin toplanması
yakınlaştırır?
C) Kayıtlı bilginin korunması
A) İletişim Bilimleri
D) Kayıtlı bilginin örgütlenmesi
B) Yönetim Bilimleri
E) Kayıtlı bilginin kullanımı
C) Toplumsal Bilimler
D) Uygulamalı Bilimler
E) Kuramsal Bilimler
80. Kütüphane ve enformasyon biliminin
aşağıdakilerden hangisini karşıladığı
öne sürülmektedir?
A) Gözlem
B) Tanımlama
C) Sınıflama
D) Genelleme
E) Hepsi
83. Aşağıdakilerden hangisi Kütüphane
biliminin doğrudan kapsamı içinde
değerlendirilemez?
A) Bilgi taşıyıcısı olan nesne ile ilgili
bilgiler
B) Kütüphane ve benzer kuruluşlarla
ilgili bilgiler
C) Toplumsal gereksinimler
D) Bibliyografya
E) Kütüphanecilik mesleği
81. Kütüphane biliminin hangi bilim
alanı niteliği gösterdiği yaygın bir
görüştür?
A) Uygulamalı Bilim
B) Teknoloji
84. Aşağıdakilerden hangisi Kütüphane
Biliminin yöntemleri arasında yer
almaz?
C) Kuramsal Bilim
A) Tarihsel yöntem
D) Toplumsal Bilim
B) Saptama ve inceleme yöntemi
E) Felsefi Bilim
C) Karşılaştırma yöntemi
D) Yöneylem araştırması yöntemi
E) Hepsi
17
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
85. Türkiye’de
arasında
1925-1950
yılları
kütüphanecilik
mesleği
88. Türk Milli Kütüphanesi hangi tarihte
kurulmuştur?
açısından asıl amaç hangi kavramla
A) 1945
özetlenebilir?
B) 1946
A) Kütüphane bilimini tanıtmak
C) 1947
B) Kütüphaneci yetiştirmek
D) 1948
C) Kütüphaneler kurmak
E) 1949
D) Kütüphane yasası çıkarmak
E) Bu konuda strateji oluşturmak
89. Türkiye’nin kütüphanecilikle ilgili
ilk yasalarından “Basma Yazı ve
86. Türkiye’de
kütüphanecilik
mesleğinin ilk mesleki derneği olan
Resimleri Derleme Kanunu” hangi
tarihte çıkmıştır?
Türk Kütüphaneciler Derneği hangi
A) 1934
tarihte kurulmuştur?
B) 1936
A) 1946
C) 1938
B) 1948
D) 1940
C) 1949
E) 1942
D) 1952
E) 1957
90. Türkiye’de
sunulmak
87. Türkiye’de kütüphanecilik alanında
Maarif
üzere
Vekaletine
1925
yılında
“Kütüphanelere Dair I” adlı raporu
üniversite düzeyinde kurulan ilk
hazırlayan
ve
kütüphaneciliğin
bölüm hangisidir?
öncülerinden olan kişi kimdir?
A) Hacettepe Üniversitesi-1972
A) Adnan Ötüken
B) İstanbul Üniversitesi-1954
B) Hamit ZübeyrKoşay
C) Ankara Üniversitesi-1954
C) Fehmi Ethem Karatay
D) İstanbul Üniversitesi-1964
D) Osman Ersoy
E) Ankara Üniversitesi – 1964
E) Jale Baysal
18
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
91. Aşağıdaki
kurumlardan
“Muhafazasına
Lüzum
hangisi
93. Aşağıdakiifadelerden hangisi 3473
Kalmayan
Sayılı Kanun’da geçen “Ayıklama”
Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi
Hakkında
Hükmünde
A) Türk Devlet ve Millet hayatını
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ilgilendiren ve en son işlem tarihi
Hakkında
üzerinden otuz yıl geçmiş olma
Kanun)
Kanun
kavramının kapsamı içindedir?
Kanun”
(3473
çerçevesindeki
açısından
kapsam
Sayılı
işlemler
dışında
tutulmuştur?
B) Üzerinden onbeş yıl geçtikten sonra
kesin sonuca bağlanmış olma
C) Cari
işlemleri
devresinde
bir
A) Mahalli idareler
değere sahip olduğu halde, hukuki
B) Üniversiteler
kıymetini ve bir delil olma vasfını
C) Kamu Bankaları
kaybetmiş olma
D) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
E) İçişleri Bakanlığı
D) Türk Milletinin geleceğine tarihi,
siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve
teknik değer olarak intikal etmesi
gereken belgeler olma
E) Devlet
92. Aşağıdakilerden hangisi 3473 Sayılı
hakları
ile
milletlerarası
hakları belgeleme, koruma
Kanun’da geçen “Arşivlik malzeme”
kapsamına girmez?
A) Türk Milletinin geleceğine tarihi,
siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve
teknik değer olarak intikal etmesi
gereken belgeler.
B) Son işlem tarihi üzerinden yüzbir yıl
geçmemiş memuriyet sicil dosyaları.
C) Devletin gerçek ve tüzel kişilerle
veya yabancı devlet ve milletlerarası
kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok
taraflı milletlerarası anlaşmalar.
D) Tapu tahrir defterleri.
E) Tapu ve nüfus kayıtları.
19
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
94. 3473 Sayılı Kanun’da geçen “İleride
kullanılmasına
ve
muhafazasına
96. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik’e
göre,
lüzum görülmeyen, arşiv malzemesi
kuruluşların,
merkez
ve arşivlik malzeme dışında kalan
içinde yer alan ve arşiv malzemesi
hukuki kıymetini ve bir delil olma
ile
vasfını
malzemenin
arşivlerine nazaran daha uzun süreli
ayrılarak, yönetmelikte belirtilecek
saklandığı merkezî arşivlerine” ne ad
usul
verilir?
kaybetmiş
ve
esaslara
göre
arşivlik
…………….işlemini, ifade eder.”
A) Devlet Arşivi
cümlesinde boşluğa uygun terim
B) Bölge Arşivi
aşağıdakilerden hangisidir?
C) Şube Arşivi
A) Arşivleme
D) Kurum Arşivi
B) İmha
E) Merkez Arşiv
“Kurum
ve
teşkilâtları
malzemenin,
birim
C) Ayıklama
D) Devir
E) Transfer
97. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında
Yönetmeliğinde belirtilen muhtevada
olup da, kamu kurum ve kuruluşları
dışında kalan gerçek kişiler ile tüzel
95. 3473 Sayılı Kanun çerçevesinde,
ilgili
kanunlara
göre
kullanıldığı
suçta
anlaşılarak,
müsaderesine dair kararı kesinleşen
malzeme nereye devredilir?
belgelerin
bulunan
meydana
benzeri
getirdiği
arşivlere ne ad verilir?
A) Birim Arşivi
B) Özel Arşiv
D) Şube Arşivi
B) Cumhuriyet Savcılığına
Arşivleri
elinde
C) Kişisel Arşiv
A) İçişleri Bakanlığına
C) Devlet
kişiler
Genel
E) Hiçbiri
Müdürlüğüne
D) Emniyet Genel Müdürlüğüne
E) İlgili Devlet Bakanlığına
20
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ
98. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında
Yönetmeliğe
göre,
mükellefler,
100.
Devlet
Hakkında
Arşiv
Hizmetleri
Yönetmeliğe
göre,
belirli bir süre saklayacakları arşivlik
mükellefler elinde bulunan “arşiv
malzeme
malzemesini” kurum arşivlerinde kaç
için
hangi
arşivleri
kurarlar?
yıl süre ilesaklamak zorundadırlar?
A) Şube Arşivleri
A) 1-5 yıl
B) Birim Arşivleri
B) 6-9 yıl
C) Kurum Arşivleri
C) 10-14 yıl
D) Kurum Gezici Arşivi
D) 15-19 yıl
E) Merkez Arşiv
E) 20-24 yıl
99. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında
Yönetmeliğe göre, mükellefler elinde
bulunan “arşivlik malzemeyi” birim
arşivlerinde kaç yıl süre ilesaklamak
zorundadırlar?
A) 1-5 yıl
B) 6-9 yıl
C) 10-14 yıl
D) 15-19 yıl
E) 20-24 yıl
21
Download

BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ - Basın Yayın ve Enformasyon Genel