01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
KURUL KARARI
Karar No: 5399
Karar Tarihi: 30/12/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarihli toplantısında, İhaleli Doğal Gaz
Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen
22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve
Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca 28/11/2005 tarih
ve DAG/584-17/106 numaralı lisans sahibi Aksa Bilecik Bolu Doğal Gaz Dağıtım Anonim
Şirketi’nin (AKSA BİLECİK BOLU) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine
yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına;
karar verilmiştir.
Madde 1 – AKSA BİLECİK BOLU’nun tarife hesaplamalarına esas 2014 yılı başı Baz
Varlık Tabanı 41.256.281 TL olarak belirlenmiştir.
Madde 2 – a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları
olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.
Yatırım Tavanı (TL)
2014
5.702.310
2015
13.603.050
2016
13.603.050
b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara, şirketin konutlar ile aynı servis hattından beslenen
serbest tüketiciler hariç olmak üzere serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri dahil
değildir.
Madde 3– a) AKSA BİLECİK BOLU’nun perakende satış tarifelerine yönelik
hesaplamalar, Ek’te yer alan parametreler kullanılarak yapılmıştır.
b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu
bazında 2015 yılı Ocak ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.
Kademe 1
Kademe 2
YILLIK TÜKETİM
MİKTARI
0-100.000 m3
100.001 m3 ve üzeri
SİSTEM KULLANIM BEDELİ
(TL/m3)
0,112174
0,028912
1
c) (b) fıkrasında 2015 yılı Ocak ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her
ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
f SKBj (i) = f SKBj (i-1) (1+Yi-ÜFE (i-2) )
Burada:
i
: Tarifenin uygulanacağı ayı,
j
: Her bir kademeyi,
f SKBj (i)
: i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),
f SKBj (i-1)
: i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),
Yi-ÜFE (i-2) : i-2 nci ayda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde
açıklanan değişim oranını (%)
gösterir.
d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili
müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.
e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her
ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda
geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.
f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere
veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda;
ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili
tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.
Madde 4– Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen
doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel
kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.
Madde 5– Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal
gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.
Madde 6– Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir.
Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.
Madde 7– Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri
grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile
bildirir.
Madde 8– Bu Karar 01/01/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Madde 9– Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
EKLER
EK-1:
PARAMETRELER TABLOSU
2
01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
EK: PARAMETRELER TABLOSU
DAĞITIM ŞİRKETİ TARİFELERİNE ESAS PARAMETRELER TABLOSU
TARİFE YILI BAŞI DÜZENLENMİŞ VARLIK TABANINA ESAS
2005
2006
2007
2008
2009
VERİLER
Şebeke Yatırım Harcamaları (Cari Fiyatlarla)
105.366
18.329.978
9.258.166
11.859.696
7.447.927
Düzenlenmiş Şebeke Yatırım Harcamaları (Cari Fiyatlarla)
45.526
17.896.526
9.030.094
9.301.003
7.364.708
Aktifleştirilen Bağlantıya İlişkin Gelirler (Cari Fiyatlarla)
0
1.911.992
2.746.379
2.045.343
6.734.966
Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları (2014 Başı)
83.967
26.607.867
10.578.975
10.238.663
2.087.910
İlgili Yıl Yatırımlarının İtfası
34.350
3.366.038
2.792.363
474.525
9.675.588
PROJEKSİYON VERİLERİ
Tarife Yılı Başı Düzenlenmiş Varlık Tabanı
Öngörülen Şebeke Yatırım Tutarı
Öngörülen Bağlantı Gelirleri (Vergi Yükü Hariç)
Öngörülen Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları
Nominal Düzenlenmiş Varlık Tabanı
Yatırımların İtfası
Tarifeye Esas Düzenlenmiş Varlık Tabanı
Şebeke Harici Düzenlenmiş Varlık Tabanı
Makul Getiri Tutarı
Düzenlenmiş İşletme Giderleri
AR-GE Tutarı
Ar-Ge Dahil Düzenlenmiş İşletme Giderleri
Diğer Gelirler (2014 Başı Değeri)
Tarifeye Esas Net İşletme Giderleri
İşletme Sermayesi Gideri
Yıllık Gelir Gereksinimi
Gelir Farkı Öncesi Toplam Gelir Gereksinimi
Yeni Abone Sayısı (BBS)
Toplam Tüketim
Kalan Tüketim
0-100.000 Sm3
100.001 Sm3 ve üzeri
Gelir Farkı Sonrası Gelir Gereksinimi
Toplam Gelir Gereksinimi
2014
41.256.281
5.702.310
3.083.811
2.618.499
43.874.780
1.994.308
41.568.376
2.078.419
4.875.056
9.030.165
86.186
9.116.351
458.559
8.657.792
85.351
15.612.508
2015
41.880.472
13.603.050
3.158.266
10.444.785
54.319.565
2.469.071
45.868.328
2.293.416
5.379.346
9.201.015
88.276
9.289.291
469.675
8.819.615
86.947
16.754.979
2016
49.856.185
13.603.050
3.305.609
10.297.441
64.617.006
2.937.137
53.536.338
2.676.817
6.278.635
9.605.696
92.269
9.697.965
490.922
9.207.044
90.766
18.513.581
50.881.069
9.975
760.531.338
0
0
0
0
11.080
690.153.896
690.153.896
83.873.543
606.280.352
26.936.997
11.773
700.049.685
700.049.685
92.729.665
607.320.020
27.960.478
54.897.474
2010
2011
8.623.447
8.492.768
3.973.323
6.489.404
1.179.892
7.053.740
6.978.820
7.749.790
276.567
37.714
2012
6.789.111
5.695.521
7.793.964
-1.192.275
0
2013
10.502.064
8.399.183
5.449.376
3.819.275
173.603
Download

AKSA BİLECİK BOLU Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.