T.C.
ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2014/24 Esas
Davacı, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ile Davalı, ORHAN KURT, LEMAN KURT, REMZİYE
KENCE, FEVZİYE KÖRÜKÇÜ, ERDOĞAN KURT arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel
Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Kamulaştırmayı yapan davacı idarece, maliki, cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazın öncelikle 2942 sayılı
yasanın (Değişik 4650 sayılı yasanın 3. md) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alınma usulü denenmiş, ancak anlaşma
sağlanamadığından 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare
tarafından Mahkememizin 2014/24 Esas sayısında dava açılmıştır.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
: TEKİRDAĞ İLİ, ÇERKEZKÖY İLÇESİ, KARAAĞAÇ KAZIM KARABEKİR
PARSEL NO
: 2297
YÜZÖLÇÜMÜ
: 704
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- LEMAN KURT, 2- REMZİYE KENCE, 3- FEVZİYE KÖRÜKÇÜ
4- ERDOĞAN KURT, 5- ORHAN KURT
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI
: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
1- Davacı k urum tarafından Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Karaağaç, Kazım Karabekir Mah. 2297 parsel sayılı
davalıların malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
2- 2942 s ayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesince öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma
işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda, maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
3- Bu d avalarda husumeti davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK)’na yöneltmesi gerektiği,
4- İdari yargıda iptal davası açması halinde dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı aldığını belgelendirmediği
takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz
malı 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 12/a maddesi uyarınca mülkiyetinin Maliye Hâzinesine ait olmak üzere
kullanım hakkının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lehine tescil edileceği,
5- Tespit e dilecek kamulaştırma bedelinin daha önce tespit edilen bedelden yüksek çıkması halinde Vakıfbank
Çerkezköy Şubesi’ne malikler adına açılacak hesaba yatırılacağı,
6- Davaya v e taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre
içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/01/2014
(www.bik.gov.tr) Basın : 30400
T.C.
AFŞİN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2014/153 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
20/03/2014
T.C.
AFŞİN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
20/03/2014
Davacı, Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) tarafından davalı, Mehmet YILDIZ aleyhine açılan
kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davasında tensiben verilen ara karar gereğince;
Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Kuşkaya Köyü çalılı tarla mevkiinde 695 parsel sayılı tarla niteliğindeki
taşınmazın; 2942 sayılı kanun gereği işlemlerin yerine getirildiği, fakat bedel üzerinde anlaşılamadığından bedel
tespiti ve tescil davası açılmıştır, İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda EÜAŞ ‘a karşı iptal veya adli
yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, belitilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari
yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri
taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkememizce tespit edilecek ve davalılar adına açılacak hesaba
yatırılacak kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği 2942 Sayılı
Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
(www.bik.gov.tr) Basın : 22417
T.C.
AFŞİN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2014/141 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkemesi : İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi
Dosya No : 2010/9 Tereke
Tasfiyesi iflas usulü ile yapılan müteveffa Hasan Sinan Yavaş Terekesinin İ.İ.K.nun 206 ve 207’nci maddelerine göre
düzenlenen alacaklılar sıra cetveli, Tereke Tasfiye Memuru Av. İbrahim Bülbüt tarafından tanzim edilerek incelenmek
üzere Tereke Hakimliğine tevdi edilmiştir.
Sıraya ait itirazın ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde, alacağın asıl ve fer’ilerinin miktarına ilişkin itirazın ise ilan
tarihinden itibaren 15 gün içinde Tereke Hakimliğine yapılması gerekmektedir.
İkinci alacaklılar toplantısı 27.06.2014 günü, saat 14.00’de İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma
Salonu’nda yapılacaktır.
İ.İ.K.’nun 234, 235. 237’nci maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur. 05.05.2014
(www.bik.gov.tr) Basın : 30183
T.C.
AFŞİN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2014/137 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
20/03/2014
Davacı, Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) tarafından davalı, Mehmet YILDIZ aleyhine açılan
kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davasında tensiben verilen ara karar gereğince;
Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Kuşkaya Köyü çalılı tarla mevkiinde 1034 parsel sayılı tarla niteliğindeki
taşınmazın; 2942 sayılı kanun gereği işlemlerin yerine getirildiği, fakat bedel üzerinde anlaşılamadığından bedel
tespiti ve tescil davası açılmıştır, İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda EÜAŞ ‘a karşı iptal veya adli
yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, belitilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari
yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri
taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkememizce tespit edilecek ve davalılar adına açılacak hesaba
yatırılacak kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği 2942 Sayılı
Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
(www.bik.gov.tr) Basın : 22418
20/03/2014
Davacı, EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, SABRİ BİNKÖL aleyhine açılan kamulaştırma (bedel tespiti
ve tescil) davasında tensiben verilen ara karar gereğince;
Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Çoğulhan Kasabası ekizce mevkiinde 1613 parsel sayılı tarla niteliğindeki
taşınmazın; 2942 sayılı kanun gereği işlemlerin yerine getirildiği, fakat bedel üzerinde anlaşılamadığından bedel
tespiti ve tescil davası açılmıştır, İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda EÜAŞ ‘a karşı iptal veya adli
yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, belitilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari
yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri
taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkememizce tespit edilecek ve davalılar adına açılacak hesaba
yatırılacak kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği 2942 Sayılı
Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
(www.bik.gov.tr) Basın : 22419
T.C.
AFŞİN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2014/123 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı, EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, MERVE KILINÇ aleyhine açılan kamulaştırma (bedel tespiti ve
tescil) davasında tensiben verilen ara karar gereğince;
Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Çoğulhan Kasabası sinekyolu mevkiinde 825 parsel sayılı tarla niteliğindeki
taşınmazın; 2942 sayılı kanun gereği işlemlerin yerine getirildiği, fakat bedel üzerinde anlaşılamadığından bedel
tespiti ve tescil davası açılmıştır, İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda EÜAŞ ‘a karşı iptal veya adli
yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, belitilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari
yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri
taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkememizce tespit edilecek ve davalılar adına açılacak hesaba
yatırılacak kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği 2942 Sayılı
Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
(www.bik.gov.tr) Basın : 22421
Sayı : 2014/139 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
HASAN SİNAN YAVAŞ TEREKESİ
TASFİYE MEMURLUĞU’NDAN
İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANMASI
İLANI
20/03/2014
Davacı, Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) tarafından davalı, Sinem AKIN aleyhine açılan kamulaştırma
(bedel tespiti ve tescil) davasında tensiben verilen ara karar gereğince;
Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Çoğulhan Kasabası köyönü mevkiinde 595 parsel sayılı tarla niteliğindeki
taşınmazın; 2942 sayılı kanun gereği işlemlerin yerine getirildiği, fakat bedel üzerinde anlaşılamadığından bedel
tespiti ve tescil davası açılmıştır, İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda EÜAŞ ‘a karşı iptal veya adli
yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, belitilen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari
yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri
taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkememizce tespit edilecek ve davalılar adına açılacak hesaba
yatırılacak kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği 2942 Sayılı
Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
(www.bik.gov.tr) Basın : 22420
KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
İLAN
ESAS NO : 2013/940 Esas
KAKAR NO : 2014/235
Davacı ŞÜKRÜYE MERVE HEPKAFADAR aleyhine Mahkememizde açılan Nüfus ( Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi
İstemli ) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
İzmir ili, Balçova ilçesi, Fevzi Çakmak Mah. Cilt No. 119, Hane No:279, BSN 32 de nüfusa kayıtlı Hüseyin ve
Emine kızı, 05/08/1981 doğumlu. 40150404952 TC kimlik nolu davacı Şükrüye Merve Hepkafadar’ın Şükrüye olan ön
isminin silinmesine, nüfus kayıtlarına Merve HEPKAFADAR olarak TESCİLİNE karar verdiğinden,
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/05/2014
(www.bik.gov.tr) Basın : 30312
T.C.
ÇAYCUMA SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO : 2007/10 Tereke
Müteveffa Safiye Erdoğan’a ait olup, eşya saptama formunda yazılı bulunan tereke eşyaları ile tereke parasının
hak sahiplerine teslimi için Mahkememize kamu davası açılmış olup, duruşması 28.05.2014 günü saat 09:40’dadır.
Mirasçılar Gülhanım Arslantor (TC No: 11139086414), Döndü Kunt (TC No:42191051508) ve Hava Uyar’ın (TC
No: 16034783574) yapılan tüm araştırmalara rağmen adreslerine ulaşılamadığından, belirlenen gün ve saatte tereke
eşyaları ve parasına ilişkin beyanda bulunmak üzere mahkemeye gelmeniz, gelmediğiniz veya beyanda bulunmadığınız
takdirde yargılamaya devam edilerek tereke eşyaları ve parasının teslimine ilişkin olarak yokluğunuzda resen karar
verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
(www.ilan.gov.tr) Basın : 23787
T.C.
İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ
HAKİMLİĞİ’NDEN İLAN
Sayı : 2013/633 Esas
12/03/2014
Mahkememizce verilen 11/02/2014 gün ve 2013/633 Esas, 2014/85 Karar sayılı kararla, Yücel ve Güner’den olma
Tolganur Yılmaz’ın nüfusta Tolganur olan isminden Nur kısmının çıkartılarak Tolga olarak DÜZELTİLMESİNE
karar verildi. İlan olunur.
(www.bik.gov.tr) Basın : 30229
Download

tc çaycuma sulh hukuk mahkemesi i lan tc afşin 2. asliye hukuk