mutfakocak08
29/12/07
19:42
Page 1
¤urt
Süzme yo
Bal
ta
itter çikola
b
m
ra
g
0
8
as›
Resim f›rç
1 1/4 su barda¤› (300 gram) flekersiz balkaba¤›
püresi
125 gram tereya¤›
3/4 su barda¤› (140 gram) esmer fleker
2 yumurta
2 su barda¤› (200 gram) tam bu¤day unu
1 avuç (50 gram) çekilmifl yer f›st›¤›
2 tatl› kafl›¤› portakal kabu¤u rendesi
2 yemek kafl›¤› zeytinya¤›
1 çay kafl›¤› karbonat
Yumurta ve tereya¤›n› kekinizi yapmaya
bafllamadan 1 saat önce
buzdolab›ndan ç›kar›n. F›r›n›n›z› orta
dereceye (170 oC) ayarlay›n. Yumurtalar›
bir kapta biraz ç›rp›n. Ayr› bir kapta da
tereya¤› ve flekeri krema k›vam›na
gelene kadar ç›rp›n. Bu kar›fl›ma
ç›rpt›¤›n›z yumurtalar›, kabak püresini,
yer f›st›¤›n›, portakal kabu¤u rendesini
ve zeytinya¤›n› yavafl yavafl ekleyin.
Un ve karbonat› da baflka bir kasede
kar›flt›rarak yavafl yavafl ekleyin. Tüm
malzeme iyice kar›flana kadar kar›flt›r›n.
Elde etti¤iniz hamurdan mini kek
kal›plar›na birer tatl› kafl›¤› koyun.
15-20 dakika piflirin.
Süslemeye geçmeden önce Merakl›
Minik’lerinizle birlikte bir ön çal›flma
yapman›z› öneriyoruz: Bu ay
dergimizde yer verdi¤imiz
hayvanlar›n ve ayak izlerinin
flekillerini bir k⤛da
çizmek!
fiimdi beyaz renkli süsleme
için süzme yo¤urdu ve bal›
kar›flt›r›n. Kar›fl›m›n oran›n›
damak zevkinize göre
26
mutfakocak08
29/12/07
19:42
Page 2
ayarlayabilirsiniz. Bu kar›fl›m› keklerin
üzerine sürün.
Bu süsleme için bir seçene¤imiz daha
var. Bir yumurta ak›n› bir tutam tuzla
ç›rparak kar haline getirdikten sonra 1 çay
barda¤› pudra flekeri ve 3-4 damla limon
suyuyla kar›flt›r›n. Bu kar›fl›m›
keklerin üzerine sürerek kekleri f›r›n›n en
düflük ›s›s›nda (100 oC) 10-15 dakika daha
piflirin. Yogurtlu, ball› kar›fl›m k›sa bir süre
sonra kuruyup çatlad›¤›ndan, keklerin
foto¤raflarda güzel görünmesi için biz
bunu tercih ettik. Ama di¤er seçene¤in
çok daha sa¤l›kl› oldu¤unu da
hat›rlatmak istiyoruz.
Art›k hayvan motifli süslemeyi yapmak
için çikolatay› eritebilirsiniz. Bunun için
büyük bir kab›n içine su koyun. Bu kab›n
içine girebilecek baflka bir kaba da,
parçalara ay›rd›¤›n›z çikolatay› koyun.
Kaplar› iç içe yerlefltirin. K›s›k ateflte,
devaml› kar›flt›rarak çikolatan›n erimesini
sa¤lay›n. K⤛da çizdi¤iniz motifleri,
kullan›lmam›fl bir resim f›rças› yard›m›yla
keklerin üzerine aktarabilirsiniz.
Yaz› ve foto¤raflar: ‹pek Kuflcu
27
Download

Yumurta ve tereya¤›n› kekinizi yapmaya baflfllamadan 1 saat önce