23Haziran27Haziran2014
GLOBALPİYASALARDAHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA…
Global piyasalara bu hafta yön veren iki önemli gündem maddesi vardı. Bunlardan ilki iki gün süren Federal Açık Piyasa
Komitesi(FOMC)ToplantısonuçlarıolurkenbirdiğerideIrakKrizifiyatlamalarıoldu.
FOMCtoplantısonuçlarıbeklentilerinçokdışındagelmezken,45MilyarDolarseviyesindeolanTahvilAlımProgramının10
MilyarDolarlıkbirkesintidahayapılarak35MilyarDolaradüşürüldüğüaçıklandı.Ayrıca16FOMCüyesinden1üyenin2014
yılında, 12 üyenin 2015 yılında, 3 üyenin ise 2016 yılında faiz oranının artırılmasını talep ettiği bildirildi. Toplantı bitiminde
basın açıklaması yapan Jannet Yellen ise ABD Tüketici Enflasyonunun %2'lik hedefine kademeli olarak yaklaşmakta
olduğuna değinirken, FED'in değişik çıkış stratejileri üzerinde çalıştığını, zamanı geldiğinde faiz artırımına yardımcı olacak
parapolitikasıplanlarınıdevreyesokacaklarınısöyledi.
Hafta boyunca açıklanan ABD verilerine baktığımızda New York İmalat Endeksi ve Philadelphia Fed endeksi beklenti
üzerinde gelirken, sanayi üretiminin de aylık bazda beklentileri aştığı açıklandı. Konut Başlangıçları ve Yapı Ruhsatları
verilerindezayıflamadevamederken,ABDCariİşlemleraçığınındabeklentileriaştıortayakondu.
Avrupa tarafından açıklanan enflasyon verilerinde ise yukarı yönlü kıpırdanma olmadığı ortaya konmuş oldu. Hem Euro
Bölgesi,hemdeAlmanyaenflasyonverileribeklentilerinaltındakalarakAvrupaiçindeflasyontehlikesininhalaatlatılamamış
olduğunu kanıtlar nitelikte oldu. Hafta içinde açıklanan İngiltere enflasyon oranı da bu ay bölge enflasyonuna uyum
sağlayarakbeklentilerinaltındakaldı.İngiltereperakendesatışlar,Brezilya'dadüzenlenenDünyaKupası'nınyarattığıolumlu
havanıngıdamağazalarındakitalepdüşüşünübastırmaktayetersizkalmasıylaMayısayındasondörtaydailkdefageriledi.
İngiltere Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu son faiz kararına ait toplantı tutanaklarında ise erken yapılacak bir faiz
artırımının üretim kayıpları yaşatabileceğine değinilerek tutanaklarda ilk faiz artırımının tersine döndürülmesinin zor olacağı
belirtildi.
AsyatarafındaiseYeniZelandatüketicigüvenibeklentilerdeniyiaçıklanırkenülkeninGSYİHverisindebeklentilerinaltında
büyümeolduğuaçıklandı.AyrıcaAvustralyaMerkezBankasıRBA’nıntoplantıtutanaklarındaekonominindesteklenmesiiçin
rekor düşük faiz oranlarına bir süre daha devam edileceğine değinildi. Japonya ticaret dengesinde ise geçtiğimiz dönem
beklentilerinaltındaaçıkolduğuortayakondu.
Hafta boyunca Irak krizi ve FED açıklamalarının gölgesinde hareket eden yurtiçi piyasalarda İşsizlik ve Bütçe verileri
beklentilerdeniyiaçıklanırken,TCMBtoplamrezervlerindebirmiktargerilemeolduğuaçıklandı.
23Haziran27Haziran2014
ABD
HaftanınilkgünüABDtarafındanaçıklananikiönemliverivardı.BunlardanilkolanNewYork
bölgesinin önemli imalatçılarının ekonomik güven ölçütü konumundaki New York Empire
StateİmalatEndeksibeklentiseviyesiolan15'inüzerinde19.28olarakaçıklandı.Birönceki
endeksdeğeriise19.01düzeyindeydi.İkinciveriiseendüstrinintümkollarındakiaylıküretim
artış/azalış düzeyini gösteren "Endüstriyel Üretim" verisiydi. Sanayi üretimi %0,5 artış
beklentisiüzerinde%0,6artışgösterdi.Geçenayise%0,6oranındaazalışgörülmüştü.
Açıklanankonutverilerinebaktığımızdaiseyinebeklentilerinaltındaverilerüretilmeyedevam
edildiğini gördük. Konut Başlangıçlarında beklenti 1.034 Milyonken gerçekleşme beklenti
altında 1.001 Milyon düzeyinde geldi. Yapı Ruhsatlarında ise beklenti 1.050 Milyon
düzeyindeyken991Binlikartışmeydanageldi.
S&P
DOW
NASDAQ
%1,38
1962,87
%1,02
16947,08
%1,33
4368,04
Hafta ortasında açıklanan cari işlemler dengesinde ise 96.9 Milyar Dolar açık beklentisine karşın 111 Milyar Dolarlık açık
olduğuaçıklandı.Biröncekiaçıklamaise81,1Milyardolardan87MilyarDolar'lıkaçığarevizeedildi.
FinansalPiyasalarınmeraklabeklediğiFederalAçıkPiyasaKomitesi(FOMC)Toplantısonuçlarıçarşambagünüaçıklandı.
Açıklamalarda; Son toplantıda 45 Milyar Dolar seviyesine düşürülen aylık tahvil alım programında 10 Milyar Dolar'lık daha
azaltımagidildiğibelirtildi.Bunagöreheray15MilyarDolar'lıkmortgagedesteklimenkulkıymetve20MilyarDolartutarında
Hazinekağıdıalımınabirsonrakitoplantıyakadardevamedilmesikararlaştırıldı.EnflasyonoranınınFEDhedeflemesininhala
altındaseyrettiğindenbahsedilenbildiride,16FOMCüyesinden1üyenin2014yılında,12üyenin2015yılında,3üyeninise
2016yılındafaizoranınınartırılmasınıtalepettiğinedeğinildi.Ayrıca2014ilkçeyreğindemevsimseletkenleredayananABD
ekonomisinde görülen düşüşün bir daha tekrar etmeyeceğine inanıldığından bahsedilerek 2014 yılı büyüme beklentisinin
%2,3'den %2,1'e, 2015 yılı büyüme beklentisinin %2,8'den %3,2'ye, 2016 yılı büyüme beklentisinin ise %2,5'dan %3,0'e
revize edildiğine değinildi. Ayrıca %6,3 seviyesindeki işsizlik oranın 2014 yılı sonunda %6,0'ya, 2015 yılı sonunda %5,4'e,
2016yılısonundaise%5,1'edüşeceğininbeklendiğivurgusuyapıldı.
23Haziran27Haziran2014
ABD
FED Başkanı Janet Yellen tüm bu kararlara ilaveten yaptığı açıklamalarda ise işgücüne katılımla ilgili sıkıntılar olduğunu,
bunundaişsizlerinbirkısmınınartıkişaramaktanvazgeçmelerindenkaynaklandığınısöyledi.ABDTüketiciEnflasyonunun
ise%2'likhedefinekademeliolarakyaklaşmaktaolduğunadeğinenYellen,FED'indeğişikçıkışstratejileriüzerindeçalıştığını
zamanıgeldiğindefaizartırımınayardımcıolacakparapolitikasıplanlarınıdevreyesokacaklarınısöyledi.
BuhaftaaçıklananİşsizlikMaaşıBaşvurularıbeklentilerinaltındaarttı.Beklenti316binkişilikartışolmasıyönündeyken,312
binkişininişsizlikmaaşıalmakiçinbaşvurduğuaçıklandı.Geçtiğimizhafta317binkişiolarakaçıklananbaşvurularise318
binkişiyerevizeedildi.HaftanınsonönemliverisiolanPhiladelphiaFedendeksiMayıs'ta17,8'eyükseldi.Veridebeklenti14,3
düzeyindeykengeçtiğimizay15,4seviyesindeaçıklanmıştı.
23Haziran27Haziran2014
AVRUPA
Avrupa'dahaftalıkveriakışıaçıklananenflasyonverileriilebaşladı.EurobölgesiTÜFEverisi
aylık bazda beklenti seviyesi olan %0,1 oranında azalış gösterirken, yıllık bazda ise yine
beklenti ile aynı oranda %0,5 seviyesinde açıklandı. Gıda ve enerji sektöründeki artış
oranlarını kapsamayan Çekirdek TÜFE verisi aylık bazda %0,3 oranında artış beklentisine
karşın %0,1 oranında azalış gösterirken, yıllık bazda ise beklenti ile aynı oranda %0,7
oranında artış kaydetti. Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden Almanya’da açıklanan üretici
fiyatlarında %0,2’lik artış olduğu tahmin edilirken, %0,2’lik azalış meydana geldi. Veride bir
öncekiayda%0,1düzeyindeazalışolduğuaçıklanmıştı.
DAX
FTSE
CAC40
%0,75
9987,24
%0,70
6825,20
%0,04
Almanya'daartışbeklenenZEWYatırımcıGüveni,üstüstealtıncıaydadageriledi.Beklenti
4541,34
olan 35,2 ve geçtiğimiz ay açıklanan 33,1 seviyesinin altında 29,8 seviyesinde açıklanan
yatırımcı güveninin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) deflasyonu önlemek ve yavaşlayan büyümeyi toparlamak için ek
teşvikleraçıklamasınarağmendüşmüşolmasıyatırımcılarışaşırttı.
Euro Bölgesi Cari İşlemlerinde ise beklenti üzeri fazla verildiği açıklandı. 01/03/2014-31/05/2014 tarihlerini kapsayan, Euro
Bölgesi'ninbölgedışındakiülkelerileyapmışolduğutümekonomikfaaliyetlerinparasaldeğeriniortayakoyanEuroBölgesi
CariİşlemlerDengesinin19MilyarEurofazlalıkvereceğitahminedilirken,gerçekleşme21.5MilyarEurodüzeyindeoldu.
23Haziran27Haziran2014
AVRUPA
İngiltere tarafından açıklanan verilere baktığımızda ise, Londra'daki Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, tüketici fiyatları
Mayıs'ta %1,5 artarak Ekim 2009'dan bu yana en düşük artışı kaydetti ve Nisan ayındaki %1,8'lik oranın da altında
gerçekleşti. Beklentiler TÜFE'de %1,7 oranında artış olması yönündeydi. İngiltere'de enflasyon 6 aydır BOE'nin yüzde 2'lik
hedefialtındaseyrediyor.İngiltere'deperakendesatışlar,Brezilya'dadüzenlenenDünyaKupası'nınyarattığıolumluhavanın
gıdamağazalarındakitalepdüşüşünübastırmaktayetersizkalmasıylaMayısayındasondörtaydailkdefageriledi.Otomobil
yakıtlarıhariçperakendesatışlar,Mayısayındabeklentilerdüzeyinde%0.5gerilerken,biryılönceyeoranla%4.7yukarıda
kaydedildi.
5 Haziran'da İngiltere Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu son faiz kararına ait toplantı tutanakları da bu hafta açıklandı.
Toplantıtutanaklarınagörefaizivevarlıkalımlarınısabitbırakmakararınınoybirliğiilealındığıaçıklandı.Erkenyapılacakbir
faizartırımınınüretimkayıplarıyaşatabileceğinedeğinilentutanaklardailkfaizartırımınıntersinedöndürülmesininzorolacağı
belirtildi.
23Haziran27Haziran2014
ASYA
Haftanın açıklanan ilk verisi olan "Yeni Zelanda Westpac Tüketici Güven Endeksi" Mart
ayındaaçıklanan121.7'liksonveriyeyakınbirşekilde121.2seviyesindegeldi.Böylelikleveri
son6yıllıkölçümlerde2014Martayındansonraeniyiikincigüvenendeksikonumundaoldu.
Nikkei
%1,66
15349
Avustralya'da açıklanan 3 Haziran'daki Avustralya Merkez Bankası(RBA) Para Politikası
HangSeng %0,54
Kurulu toplantısına ait tutanaklarda; Bankanın, ülke ekonomisindeki bu yılki büyümeyi
23194,06
yetersiz bulduğundan bahsedilirken, ekonominin desteklenmesi için rekor düşük faiz
oranlarınabirsüredahaihtiyaçolacağıdeğerlendirmesindebulunuldu.Tutanaklarda,"Cari
Shangai %2,13
genişlemecipolitikaduruşubüyükolasılıklabirsüreiçindahauygunolacak"ifadelerineyer
verildi.Asya'daaçıklanandiğerönemliveriolanJaponyamevsimselliktenarındırılmışticaret
2026,67
dengesindeise860MilyarYenaçıkolduğuaçıklandı.İhracat'ın%1,2'likdüşüşbeklentisinin
üzerinde %2,7 düzeyinde düşmesine karşın, İthalat'ın %3,6 ile ihracattan daha fazla daralma göstermiş olması bu açığın
azalmasınınnedeniydi.
Açıklanan 2014 ilk çeyrek Yeni Zelanda GSYİH'nın %1,0 seviyesinde büyüdüğü açıklandı. Beklentinin %1,2'lik büyüme
olduğu veride, bir önceki çeyrekte de yine %0,9'luk büyüme gerçekleştirmişti. 2013 son çeyreğine ait bu %0,9'luk büyüme
rakamıda%1,0olarakrevizeedildi.
23Haziran27Haziran2014
TÜRKİYE
HaftaboyuncaIrakkriziveFEDaçıklamalarınıngölgesindehareketedenyurtiçipiyasalardaaçıklananüçönemliverivardı.
Hafta başında açıklanan Türkiye İşsizlik ve Bütçe verileri beklentilerden iyi açıklandı. İşsizlik Oranı %10 seviyesinde olan
beklentininaltında%9,7seviyesindeaçıklanırken,bütçeverilerinde1,5MilyarTL'likfazlaverildiğiaçıklandı.
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 13 Haziran ile biten haftada 247 milyon dolar
azalarak130milyar535milyondolarageriledi.Altınrezervleriise13Haziranhaftasındabiröncekihaftayagöreherhangibir
değişimgöstermeyerek20milyar359milyondolarseviyesindegerçekleşti.
23Haziran27Haziran2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
PazartesigününeÇin’dengelecekHSBCFlaşİmalatPMIverisiylebaşlayacağız.Bununardından09:00’daJaponyaMerkez
Bankası (BOJ) Başkanı Kuroda’nın açıklamaları ve 10:30’da gelecek Almanya Flaş İmalat PMI ile güne devam edeceğiz.
11:00’de açıklanacak olan Euro Bölgesi Flaş PMI verisinin ardından 16:45’te ABD Flaş İmalat PMI ve 17:00’de ABD 2. El
KonutSatışlarıverileriizlenebilir.
Salı günü 11:00’de ise imalat, inşaat, toptan ve perakende sektöründeki yöneticilerle yapılan anketlerin sonucu olan iş
dünyasınıngüveniniölçenAlmanyaIFOEndeksitakipedilecek.Verininardındanise11:30’daaçılanacakolanİngiltereBBA
Mortgage Onayları ve BOE Başkanı Carney’nin açıklamaları takip edilecek. 14:00’da yurtiçi piyasalar tarafından yakından
takip edilen TCMB Faiz Oranı Kararını izliyor olacağız. Gecelik Faiz Oranında yapılabilecek indirim iç piyasada oynaklığı
arttırabilir. Bunun ardından 14:30’da açıklanacak Türkiye İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı da ekonomik büyüme ile
doğrudan ilişkili olduğu için yakından takip edilebilir. 15:05’te ise FOMC üyesi Plosser’in konuşmaları izlenebilir. 17:00’da
açıklanacakolanABDTüketiciGüvenEndeksiverileriyleaynısaatteaçıklanacakYeniKonutSatışlarıverisininisegününson
önemliverisiolmasıbekleniyor.
Çarşamba günü Asya bölgesinden açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken, güne 09:00’da açıklanacak Euro
Bölgesi GFK Tüketici Güven Endeksi ile başlayacağız. Yurtiçinde açıklanacak haftanın nadir verilerinden olan Konut Satış
İstatistikleriise10:00’da açıklanacak. 15:30’da gelecek Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri verisiyle aynı saatte açıklanacak
olanABD1.ÇeyrekFinalGSYİHverisidepiyasalardavolatiliteyiarttırabilir.
Perşembegünününilkönemliverisi12:30’daaçıklanacakİngiltereFinansalİstikrarRaporuveaynısaattebasınkonferansı
düzenleyecek olan BOE Başkanı Carney’nin konuşması olacak. Carney’nin para politikasına dair verebileceği ipuçları
yakındantakipedilebilir.15:30’daiseherhaftapiyasalarınyakındanizlediğiABDHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularıveaynı
saatteaçıklanacakÇekirdekTüketiciFiyatEndeksiFiyatListesiyleberaberKişiselGelirveHarcamaistatistikleriverileritakip
edilecek.
Cuma günü ise Yeni Zelanda Ticaret Dengesi verileriyle güne başlayacağız. 02:30’da açıklanacak Japonya Hanehalkı
Harcamaları,TokyoÇekirdekTüketiciFiyatEndeksiveUlusalTüketiciFiyatEndeksinitakiben02:50’deaçıklanacakJaponya
Perakende Satışlar verisi Asya piyasalarını hareketlendirebilir. 10:00’da açıklanacak Türkiye Tüketici Güven Endeksi ise
yurtiçipiyasalardaaçıklanmasıbeklenenhaftanınsonönemliverisi.11:30’dagelecekİngiltere2014İlkÇeyrekFinalGSYİH
verisiyle beraber aynı saatte açıklanacak İngiltere Cari Dengesi de izlenebilir. 15:00’de gelecek Almanya aylık ve yıllık
Tüketici Fiyat Endeksinin ardından, 16:55’te gelecek ABD Michigan Tüketici Güven Endeksinin haftanın açıklanacak son
önemliverisiolmasıbekleniyor.
23Haziran27Haziran2014
EURUSD
Pazartesi günü açıklanacak olan Almanya ve Euro Bölgesi PMI verilerinde beklentiler genel olarak olumlu. Salı günü
açıklanacak olan ABD verilerinde de genel olarak olumlu tablo söz konusu. Çarşamba günü ABD'de açıklanacak olan
perakendesatışlarverisindekiolumlubeklentilerdolarıdestekleyebilir.
Teknik açıdan bakarsak; Parite haftayı 1.3580 destek seviyesi üzerinde tamamladı. Alıcılı seyrin devamı halinde öncelikle
1.3610 ve 1.3665 dirençleri takip edilebilir. 1.3580 destek seviyesinin zayıflaması durumundaysa 1.3555 ve 1.3520
izlenebilecekilkdestekler.1.3520anadestekseviyesiüzerindekalındığısürecepozitifalgınındevametmesibeklenebilir.
200günlüküsselhareketliortalamaüzerindekalıcılığınsağlanamamasıdurumundasatışbaskısıoluşabilir.
23Haziran27Haziran2014
GBPUSD
Sterlinde geçtiğimiz hafta faiz artırımı tartışmalarının gölgesinde hareketler izlendi. Çarşamba günü açıklanan toplantı
tutanaklarında MPC(Para Politikası Kurulu) üyelerinin önemli bir çoğunluğunun faiz artırımından yana olduğu ortaya çıktı.
Tutanaklarınetkisiylesterlingüçlenmeyedevametti.
Buhaftaaçıklanacakverilerebakarsak;Cumagünüaçıklanacakolanbüyümerakamlarınadikkatetmekteyararvar.%3.1'lik
büyümebeklentisiningerçeğedönüşmesibeklenebilir.
Teknikaçıdanbakarsak;Boğalarıngüçlüolduğubirhaftageçirenparite1.7040direnciüzerindezorlandı.Ancakkapanışın
1.7000 psikolojik desteğinin üzerinde olması yükselen trend için olumlu olarak değerlendirilebilir. Momentumun artması ve
1.7040direncininzayıflamasıdurumunda1.7110direncitakipedilebilir.Olasıgeriçekilişlerdeise1.7000desteğive1.6910
destekleritakipedilebilir.RSIvestochasticgöstergeleriaşırıalımbölgesindeseyrediyor.
23Haziran27Haziran2014
USDJPY
Ortavadeliyataytrendizlenmeyedevamediyor.102.20direncinigeçmedenemelerigörüldü.Çarşambaakşamıaçıklanan
FED kararları sonrası geri çekilmeler yaşansa da hafta sonuna doğru tekrar 102 seviyesi üzeri hareketlilik vardı. Paritede
102.20altıkalıcılıktayaşanacakgeriçekilmelerde101.55ve101.10destekleriniizleyeceğiz.101.10'unparitedepozitifalgının
devamı adına kritik öneme sahip destek seviyesi olduğunu hatırlatalım. Pozitif algının güçlenmesini beklediğimiz 102.20
seviyesiüzerikalıcılıkhalindeise102.75ve103.30ilkizleyeceğimizdirençseviyeleriolacak.ParabolicSARindikatörüsatış
baskısınınartabileceğişeklindeyorumlanabilir.
23Haziran27Haziran2014
S&P500FUTURES
Geçenhafta1954direncininçalışmasıyla1933seviyesininaltınasarkmayaşayankontrattabuseviyeüzerinegeçmeçabası
vardı. Yeni haftada 1933 direnci üzerinde kalıcılık sağlayarak her gün yükselişini istikrarla devam ettiren kontratta 1954
seviyesi üzeri hedeflendi. Yükselişin devam etmesinde çarşamba günü açıklanan FED kararlarının da oluşturduğu olumlu
havaetkiliydi.Yenihaftayayine1954seviyesiodaklıbaşlayacağımızkontrattabuseviyeüzerikalıcılıksağlanmasıhalinde
1980ve2001dirençleriniizleyeceğiz.2000'liseviyeleredoğruyükselişlerdepsikolojikdirençetkisidegözardıedilmemeli.
1954 seviyesi altı kalıcılık halinde ise yine geri çekilmelerin görülebileceğini belirtelim. 1933 ve 1916 ilk izleyeceğimiz
destekler.1907'ninisekontrattaalışiştahınındevamıadınakritikdestekseviyesikonumundaolduğunuhatırlatalım.Bollinger
üstbandındaoluşantersçekiçformasyonu,satışbaskısınınoluşabileceğişeklindeyorumlanabilir.
23Haziran27Haziran2014
ALTIN
Geçtiğimizhaftanınilkikiişgününde1286direnciile1255desteğiarasındadalgalıseyirizleyenemtiaÇarşambagünüise
FOMCbildirisisonrası1277seviyesindegününoktaladı.PerşembegünüIrak’ahavaharekatıdüzenlenebileceğineyönelik
ABD’dengelenhaberlerile1322direncinekadarsertalımlargördük.Haftanınsonişgünündeisebudirençtengelensatışlarla
1313desteğiüzerindekalıcılıkarananemtiada1314.50seviyesindenkapanışgörüldü.
Yenihaftadaise,yineIrakkonusuilkgündemmaddesiolarakyerinikoruyacak.ABD’dengelecekolanevsatışlarıvemal
siparişlerigibiönemlidatalardafiyatlamaüzerindeetkiliolacaktır.
Teknikolarakbakacakolursak;1313üzerialtıfiyatlanmadailkolarak1303/1300kritikdestekbandıtakipedilebilir.Buseviye
emtiada toparlanmanın devamlılığı için önemli. Daha aşağıdaki desteklerimiz ise 1294,1286 ve 1277. Emtiada 1313 üzeri
kalıcılıktagörülebilecekalımlardaiseizlenebilecekilkdirençler1322ve1333seviyelerindebulunuyor.Özellikle1333seviyesi
pozitif algıya geçiş için emtiada üzerinde kalıcılık aradığımız referans noktamız konumunda. Bu seviye üzerinde kalıcı
fiyatlanmalar halinde alımlarda artış bekleyebiliriz. Bu durumda ilk olarak 1342 ve 1355 dirençleri takip edilebilir. Fiyatın
Ichimokubulutunageridönmesialıcılarıngüçlenebileceğişeklindeyorumlanabilir.
23Haziran27Haziran2014
BRENT
Önceki haftanın son iki işlem gününde Irak'taki istikrarsızlığın da etkisiyle 109.60 direncini kırıp 112.00 seviyesi üzeri
denemelerdebulununanBrent'tehaftalıkkapanış112.00önemliseviyesininüzerindeoldu.Sözkonusugerginliğindevamıyla
tetiklenenemtiahaftayayineyükselişlebaşladı.112.00desteğininkorunmasıylagüçlüduruşdevamettivehergünüzerine
koyarak haftanın son işlem gününü 115.20 direncini geçme çabasıyla geçirdi. Irak'taki terör faaliyetlerinin devam etmesi
emtiadafiyatlarıyukarıtaşıyanenönemligelişmelerarasında.DünyanınenönemlipetrolihracatçılarındanolanIrak'tapetrol
kuyularının risk altında olması ve ABD'nin hava müdahalesi ihtimali yeni haftada petrol fiyatları üzerinde en etkili madde
olmayadevamedecek.Çatışmavegerginliklerinazalmasıhalindefiyatlardagevşemeolabileceğini,aksihaldedevameden
tedirgin havanın fiyatları yukarıda tutmaya devam edebileceğini belirtelim. 115.20 seviyesi altı kalıcılık halinde olası geri
çekilmelerde114.30-113.60ve113.00ilkizleyeceğimizdestekler.112.00isegüçlüpozitifalgınındevamıadınakritikdestek
konumunda. 115.20 üzeri kalıcılık durumunda ise 115.80 ve 116.50 ilk dirençlerimiz. 117.60'ın ise ilk kritik direnç seviyesi
olduğunubelirtelim.Soluksuzyükselişnedeniylekısavadeliosilatörleraşırıalımbölgesindeseyrediyor.
23Haziran27Haziran2014
VIOP30
Irak'tayaşananterörsorununedeniylesatıcılıbirhaftageçirenkontrattakapanış97.400direncialtındagerçekleşti.Pazartesi
günüaçılıştabudirencinzayıflamasıdurumunda96.200kritikdesteğitakipedilebilir.96.200kritikdesteğiüzerindekalıcılığın
alım iştahının devamı adına önemli olduğu söylenebilir. Olası tepki alımlarında ise öncelikli olarak 97.400 direnci ve daha
sonraise98.300ve98.800dirençseviyeleritakipedilebilir.
23Haziran27Haziran2014
USDTRY
Geçtiğimiz haftaya 2.1220 seviyesinin hemen altında ; ABD’de yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi(FOMC)
toplantılarıveIraksorunungölgesindegirenkur,haftanınilkişgününde2.1440anadirencinitestetti.Salıgünübuhareketin
devamıyla 2.1550 direnç seviyesine doğru hareketlilik görsek de bu seviyelerden bir miktar satış gördük. Çarşamba günü
kısmıalımlarlabaşlayangündeakşamsaatlerindeaçıklananFOMCbildirisindeABDfaizoranlarında2015yılınakadarfaiz
artırımına gidilmeyeceği ve ABD büyüme tahminlerinin düşürüldüğü yönündeki açıklamalar ile görülen satışlar ile 2.1220
desteğinin biraz üzerinde kapanış gördük. Perşembe günü ise bu kayıpların büyük kısmının geri alındığını gördük ve kur
2.1440kritikdirencininaltında2.1390seviyesindenkapandı.
Yeni haftada ise kur açısından en önemli gündem maddeleri devam eden Irak meselesi ve Salı günü TCMB’nin yapacağı
Haziran ayı Para Piyasası Kurulu Toplantısı olacak. Geçen ayki kısmi faiz indirimi sonrası hükümet tarafından adeta topa
tutulanTCMB’ninbuaykifaiztoplantısındatatminediciorandafaizindiriminegitmesinekesingözlebakılıroldu.Budurum;
Türkiye gibi henüz gelişmesini tamamlayamamış bir ekonominin döviz tutamama sorunu ile karşı karşıya kalma ihtimalini
doğuracağındankararaçıklananakadarTLüzerindeolumsuzetkigörülebilir.
Teknik olarak kura bakacak olursak: Orta vadeli yatay trend içerisinde hareket devam ediyor. Üzerinde kalıcılıkta alımları
artırabileceğini düşündüğümüz 2.1440 üzeri hareketlilikte ilk olarak 2.1495, 2.1550, 2.1650 ve 2.1740 dirençleri izlenebilir.
2.1440altıkalıcılıklardagörülebileceksatıcılıişlemlerdeisetakipedilebilecekilkdestekler2.1330,2.1220,2.1080ve2.1010
seviyelerindebulunuyor.
23Haziran27Haziran2014
EURTRY
Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü 2.8650 desteği üzerinden başlangıç sonrası sert alımlarla 2.9100 direncinin test edildiğini
gördük. Salı günü bu seviye üzerinde geçici fiyatlanma görsek da kapanış 2.9100 direncinin hemen altındaydı. FOMC
BildirisininaçıklandığıÇarşambagünüFEDaçıklamalarısonrasıgörülensatıcılıişlemlerile2.780desteğiile2.8940direnci
arasındakapanışgördük.Perşembegünüiseyine2.9100direncinitestedenkur,haftayı2.9080seviyesindenkapattı.
Yeni haftada ise kur açısından en önemli gündem maddeleri devam eden Irak meselesi ve Salı günü TCMB’nin yapacağı
HaziranayıParaPolitikasıKuruluToplantısıolacak.Toplantıyailişkinfaizindirimibeklentisinidikkatealmaktayararvar.Irak'a
ilişkin operasyon veya operasyon sinyallerinin fiyatlanmasında Amerikan dolarının euroya göre daha düşük risk primi
içermesi nedeniyle TL aleyhine hareketlerde EURTRY'nin USDTRY'e göre daha mütevazi bir performans sergilemesi
beklenebilir.
Teknikolarakkurabakacakolursak:Toparlanmanındevamıiçinüzerindekalıcılığıönemsediğimiz2.9000üzerihareketlilikte
izleyeceğimizilkdirençler2.9100,2.9250,2.9400ve2.9600seviyelerindebulunuyor.2.9000altınaçekilmelerdeiseilkolarak
2.8940,2.8780,2.8650ve2.8530destekleritakipedilebilir.
Download

23 Haziran - 27 Haziran 2014