T.C. MEZiTLİ KAYMAKAMLlGI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 967617 Sayı
,O 7 TE:M 2014
: 81901177.87015361
Konu : Bayrakların
Yarıya
Çekilmesi
TELEFON zi;.!cİRİ
..
r
";<,"
.........................MUDLRLU\lU;.!E ilgi:
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 04.07.2014 tarih ve 2802053 sayılı yazısı.
Mersin Valiliği Şehit ve Gazi Işlemleri Şube Müdürlüğü'nün Bayrakların Yarıya
Çekilmesi ile ilgili 01.07.2014 tarih ve 7144 sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
"
Ahmet ALKI;,! Müdür a. Şube Müdürü EK:
I-Yazı
Sureti
(3 Sayfa)
DAGITIM: I-Tüm Okul !viüdürlükleri MrzlTLlILÇE MILLi EGITIM
Yı;ni Muh.G.M'ı\.Bulvun
Giıj~i
~1UDORLCCO Mezilli Sanayii Sitesi Çetik AptKal:2 MEZiTLl/MERS1N Telcfon:{324 ).1585464 F'aks:ıOJ24 )359744A e-po:-,ıo :me.d:!i33:gmı:b.gov ,tr \\cb :hltp:/i mai tl i .!ncb. go,,-.tr Ayrıntılı bilgi için injl:\nt:Onaö,@ıcıinı Hizl1l\.!llai iKilImr! H.ORANI,! .~""""•
, .
'­ ~
'"
T.C.
MERSİN VALİLİ(;İ
il MiIlj Eğitim Müdüdüğü
••••<
-
\C:Y
Sayı
Kımu
T,C
: 23 ı 04903.87012802053
; Uaynıklıırın Yarıya Çekilmesi Ml'.IlSIN VAI'ILI,,1
•
04/0712tH4 ....
K_O
Şehit W! G:lIi ı~l~rr1ltri )Ubt: .\.1ÜJÜrlü~ij
ıu·ııo·lfrıt
1 1)f900'S5--1Qı.O&-714J
IW:frt.l1;,ınn
.. ,....... " .................. ,.. KAYMAKAMLlGINA
{İlçe Milli Eğitim Miidiirliiğü)
LL MILI ı 1,(;11 1\1 MCI1(:1(J.I:(oL~c
Mersin Vnliliği Şehit ve Gtızi fj>!emJeri Şube M'iJdijrlüğü'nüli Bayr;.ık1:ınn Yarıya
Çekilmesi ilc ilgdi Oll07/2014 tarih ve 7144 sayılı yazıbn ekle gorıdcrllıni;air.
Bilgilerinize ve
gereğini
Old17'1IlJ.J
Yan:--a Çı:~i!m('~L
lı~ı
:
20,06.:Wl ı ıaıib ,'c 3U 19 sa~ ıl: ~'al'1.
Ülhnıtzde uluı-;.al yas ilruı edilnıcsi hlllind;: ~;lyr:lI·:hl!"1n )·~\tl)'iı l,dühIlC~i uy!;rı!a"",sı
hııkkmdıı ülke gendinde' }'c,kne<>akhk olu~llın.dmustlw ili~kiıı ıçiileri naka:ıhgı tller ıd.:ırc~i
rica ederim_
{ıCııe! MOdürlü!1:ilnJ.::ıı almZn "l)~yrrıkıMın Yarı)'" lndiıılm;.")l" konulu ilgi yazı V<:: eki ih)i-ild\.'
ı.:iind..:rıJmi$t1r.
Bilgih..:r;nizi
\t g~re~ini Mı:rku "':;',I>:(;fft
Hasan GÜL Vali
3. iı MIUi Eğitim Müdürü CC'zmi Tur\. GÖÇER Vali a. hi;
ı!:ı-d: Y:ızı( 3
EK:
1· YMJ
Sayfa) i
r ;,
;;.<ıyfaj
Böl,
II EılHıiye! MlldOrJii~üne II JııııdarlUa KI.)ff\uuınlr?ıolı .J'
~.-.-
. .' Of).,eQ-..-:. W
Kl.lyıııı\luHlll ,i.; lnl3 (C-ı
M..:,~Hl CJıivı.:rsifc<;j RrkıörlOgiiııı.: Tmo» Üniwr~iıe5i 1{Ckt{iTlüğül~ .;.Vi;ı::'.:~--;_<t\8L ---­
~';.l~ ÜniV'I!l'iitesi Rckıörlüğiin(' ~;~; \~~~~~~
I.
(:
D,\(;nIM
DAi'aTIM:
J 3 Il,,~c Kaymakamlığına
Milli Egitim Müdürlüğüne)
'\L -.
1·(\10kopi.~i
YenIımeısı C~.,I .. '!:J
./4.
~1tr~in
Liman
Brı:şkunll~ırıa Orıa Akdenıı Gümriık ve Ticıırc!
Hö!,gt- ~ rıh.liirliı~iJııı.: 'I'h, IX·I!-~ d.::klröm!.. im7:tlıdı.r. tnv;ı:ı ".ıc:ıııhı ll.',lıııı $;)fmck.;çın "ını" ,<ww ii.' 1l;:;~I~,i.g<JY.H.'F.vr~lJ).\~t\l\:iI'l\,\
"J"-,,q.: i!1!4'r<:k ! 1.:' ]!:.ı.<;,> ·3t(;qD:c-:;~ "1'.';' ;1.,lıKı..'+-k.r;.>vX:-:\'!".ll.,...tun~ ~a.l:1'I'j\,;ı
(,\\Iıhırrif .I,1..ıh_ l'.'a) C~, Fi):i9 J;ıuiO Ayrımılı hııPoI il,lfi ırı:t>;;i,L "'-KiM Y
'I ddi"ı' 0141L~8 33 ](! F~ks- fl2.ıUl" IJ4 Hı
~"I'I)SII~' Illcr~Ü1~!.'ru~~J~&ı;:t.rwil,cr.lrn FkktıOııi~ A~' Iıttjl"11!"','ı07'.I)1< L~,tı
fU bdS<:, 50nlı<aY.1ı
E!<:I:U1)lıık Imııı
______·w·. ____
~~
.
K;:UlomlniHl 5 'ııçı maildes; gı."ıeğıııçe gU\te,ıl, tidnm,\!( iııll.1 ,k il!1l"I'jJm1lşıır
Adrt'~
: Dumlupın~f Ma,h. GMK Bıllll }.'!130 Yerıj~hirfMERSiN flllgi jÇID~ Önl nürı> -i.flalü .AÇıKTAN ıSd
W~hA,lr('~i
: hl!p:J/IH~nl!\ mdı.l:!vv.!r
: (D )24) ) 21 iii ~7·8~
Tde!m!
E-ııU1liI3Allnd: uzdhıım}
ıı-alu~
!(,ilm!:" ijmHt
(O)14)n7]SıH-~9
b'l..ı
LrJ
.....
"-'~
•
A
iiOOi2' "~,,
,'",--:-,
.
,
TC. '"
",,' 'J..... ;,,~ ,
T.t,
iÇ!ŞLERI BAKANUCı
DışişLERi BAKANLı(;ı
lIlc.r Idaresi G"11el MUdUrlllgn
!'roı(lxol Clcıel Mlıdo,lngü
DAGITIMLl
21l/ll6i2!114
Say, ,93473020491.Q6 3019 Konu Bayra.klwın Ya.rıy" Çeki)m~ı
S.yı
,196645l2·)6Lro.ıOI4146262Jl
}(.o/1U
; Vlusal yas il.a.ıulBayflLkJann yerıye
tndirilmll'!n
21.05.2014
BAŞBAKANLlOA
ılgi:
(KODu_ur V•.Iun.rur G...ı M~dılnG~.)
a) Dışişleri 8akmıııtı Protokol Gen<!1 MUdı.lrmtuntın 2110512014 wih..li ve 4626233 sayılı yum
b) Ba,bakan.fık Kanunlar ye Kararlar Genel MUdUrlüğünün 09/0612öl4 tatilılı velS14 .!isyd!
Üıı.""iult
w d\lıly'"
y.,."."
boı.ı
liıiL<1I
•• di..ı",
~.,
s.;WıııılıtıJı ~snnyı.. iIIk""",,e uı....ı yu 11.&4 .dildiiP
BııYraIr lwIunun ilgili
rn.addc1cri uyan:n.c.a tüm y\ll'tt& ve dı, t=nt)k;itildero, Nyr..xıa,r}'1l'l)'& in.d~tldi.ı.
"""""i""
yazısı..
Bıı~tmka.t\hk
"
Kanmdar ve KtırlU'lar Get\el MüdtltlUıu.nun ılgi (b) YUıs. ekinde .. lıntlIl, bayr...ıdann
ülke genelinde uygulama bıtliği sagla(;m(\$ı hakkında Dı~ijleti
Bahn!ıgının ilgi (a) ylU1Mnda; B.s.yraklaıı,n yaıt'ja (ndirilmesı uYCUlmıasının ülk.e ceoolinde yeknesakhk.
arz etnı.edigi. bazı dunıı:n.lıırda bayrakların direklerin ram Ortaı;"tnll denk gelecek "ekilde ipdirilmediAi, otel,
ru.rjstik tesis gibi yeıietdı: bayr.jltnJ.,z y..nya indiriliıken yaba.ııCıl.lll(e bayraklarmlJl dlreklerde ~kiıı
olarak bırakıldığı, bazı kamu kı.ı.ruın ve kUl\du~l.art ıl~ ö:ı:.elIl'lUeS$eııelete Ilit flamalar ile kunını tımılıe(
bayraklanmn yarıya kıdirilmediğ.inaı gö:dı::mlMdi~i,
Bwı\J!1l' bulJkle, bsyr&klan. yany. 1ııdiriIm,,; "Y~ IlIke g<I\CliAd'
yeıuı"akl,' ~ti, ıxız, dllt\llTllardo b.yrıJdOl'll\ diıtl<ltria """ ."""... <!MJ< ll"lec"
y\'ıtı.ya ç<!kilıneı.i uygulımastnıı.ilişkm
pOOld.
."'1, turiElll< "sı, gibi y"ı. ..., bay...",m,,)'MY' iOOiıiliri=, yob_
bıayrA.klanı:nn
ı;..ı
mÜ<$$<l"'" .ai' Dıımaı... il, kıırum ""y.akl",,.," yany.lndirilnıodilP gö:ıleıııl....,..kıcdir,
YW<ıın"
dill.'klFd.ç
"""""
fddtı
olarak
bıu",11ı
blı:U.ıldılı~ buı
ı:ı'~'
kll'nu
l<urunı
ye
<lipin
"YiIIl.",.y.
}ı.l.lllo1luflan
Uc.
yelu>tıaklık
DI\1J1W1.ıİrn.a,.U!'!l tıemillen, fWcemiıdt: ulc.s.al YLS nu e.dikfili d'W"Wnlıııda. TUtk bsyn:lı ile
i>mJ><r, klı.rııo kw\ıoı '" Jmruı..,ı il, öul mll<:ı..ı"" ai, boynıl< Manıal.ı:f il. yobon" lll..
Türk B\'Iyra~ı il, benw.lı:.ıı.ı:uu kurum ve lı:."umltışları ve ö;:el n:ıUeS>Ç.e~eleıe ait bayrak ve Oamalar ile
yabanci 'ltlk.t bayraklarmm da bayrak diretinm ıam ortasında blrt:ıjIicriyte Ayw seviyeYi! gelecek şekjhte
yarıya indirilmesının
indirilnıtdili,
tU.k.C
v.
....
baynk1ann1O d. bt.,YrU d,('tiIDTn hrm ortıı.ı:ında birbitkriy}e Ilynı 9CVj~e eeıec~ ~kilde
gerektiili.
ywy.ı
ve kı;msolı;ıslıı.k tı::nuiı<..üi.kleri.ıin arazikri i~ı~iıını:: bulunan kendi ütke beyraldann;,ıı. bu
uygulamadan istisna olduğu Ô(!llrı:ilrniştir
indiril",.,i gu~"in duyımı1nıuırun
Dıplom.tik
Bu
onoiar<lı!ya
iFiıittd~
Kanunu v<! tü.rk Bayrağı Ttiı:il&1lnde belittilen hallet ile OikemlZde ve dunyada
bau tımei! hadiscJer sOllrB.Suıda bayakların. yarıya indirilmesine karar verilmesi durun'lunda;
Bayral;lı'lU.z de b.irlikt-e ktıı'lu kuro:m ve kı.ırul~Ji'ln ile ozcl mUCıoS-e.s:clete .it \AmfıCı bayrak ve flama.laruı
ve yabancı ülke ba.ynıklarmm da b;l.yt~k direj;irıi[l tam o.rwmda. birbiriyıı> aynı s,cviyede olac&k şekilde
yarıya. indiıilnl/:si; uygulamatun vali ve kııymalwnlarmuıe-. ha!>sa~iyct1e takipedilmesi husustında bilgi
ve geregioi önemle.;uz ve fLCa <!deriın.
\l)'gruı o1a<aiı QIl;IlııWmel<lcdi,.
,ek ;"li"", diplolllAlil< '" i<oNolo.lult ı.m"ikilild,nııiD Alwl<ıi
bWW1iY1 kendi illke bayrakWıdlf.
Tı.ifk Bayratı
KO)'fiy~li bilgılerine, aentiııi t&.kditlerine uyg.ıtanaıla an.ı:derim.
yaş-iIIoalı
i'
'--~-,---,-
Seyfullah HAClMÜFTUOGLU -_.
._,
Bakan a. Vali , )
Mü"teşar
c'i ..'- --_._
';:;-J~--~(",
r;J
.._---..
FK,
,~
Ilg, (.ı ve (b) yazılar
-~--
DAGrı1M,
·ı;u \lelR~ cltklıonık irıı:uılıdı:. lmt:ıl,
:k1.11:tWr. uhnı
l..ıim-. thOM.ıı ı..ı",. ~ J,\oI<........ı..
_----_.
pruıcl: içıl'l hı[ıı~jIWW"\ll.~-iç;:ıJÇlj atıy,nlE"'.\.i'Nguhımaacıreııi.nı;
siııı.ek (Gf\ALRw-III\Jaui_&XOvf;'_QeTA.ıı.'t_O'lo!l)l ı
T~"I'" (uı;ı.ıı
..
"y""~h bilti
"so 1 kbdu""\Iyazıı.u:ı..
;ç;. ;''''wD,TAŞ'JAN
•.<..
i"....~.~,UL"U.........
.......
~ ..
I ...',.
TM/"OOI:ODU)
IIOQ). "bl)H6~
b4nl
NIL n n.Ioıa,:1~
.... lt,",v.\.
'''''oo''''"..
......s f04()n>,1~ ~ tl
ı>-~)1wlıi!r:i:..ı",·'I!Mı!~.ı.,nf),hflllik"'~.~~.
A)"!"rlllIIW\e "alı'IIM: h~,.,.,htlıın_ n1'lf• ......."h"~.tH,.,
Iln~111~1l~~~~n
1\
_ı01
'too !lı
YV::! ı:
r: 60
noı
L.O/to
14
.;
t
ın 
Download

,O 7 TE:M 2014 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü