ÝDARE
FAALÝYET
RAPORU
2013
YILI
ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI
ÇAÐRI MERKEZÝ
ÝDARE FAALÝYET RAPORU
T.C.
ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK
BAKANLIÐI
ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI
Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý
Vekâletler Caddesi No:1 Bakanlýklar/ANKARA
Tel: 0 312 410 12 07
Faks: 0 312 419 22 76
www.csb.gov.tr
T.C.
ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK
BAKANLIÐI
2013
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
“Memleket mutlaka modern, medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat
davasıdır.”
1
2
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
3
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
BAKAN
SUNUŞU
İdris GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
“Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler” vizyonu ile 2013-2017 dönemini içeren ilk Stratejik
Planını uygulamaya koyan Bakanlığımız, çevre ve şehircilik alanında halkın hayat kalitesini
planlı bir biçimde artırmayı ve çevreyi koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bir ülke emanet
etmeyi hedeflemektedir.
Asırlardan beri, kültürümüzde, değerlerimizde, komşuluğumuzda hak kavramıyla beraber
çevre kavramı da yer almakta olup, çevreyi kalkınmanın ve gelişmenin önünde bir engel
olarak değil, dengeli büyümenin vazgeçilmez şartı olarak, çevreyi gözeten ve koruyan bir
yaklaşımı esas almaktayız.
Bakanlığımızın tüm proje ve faaliyetlerini, “Hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir
çevreyi temin etmek üzere; planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve
işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapmak”
misyonu doğrultusunda yürütmekteyiz.
Hızla kalkınmak, sonraki kuşaklara daha güzel tabiatı olan bir ülke bırakmak ve çevre
bilincinde olan insanlarımızın oranını daha da arttırmak için, önümüzdeki dönemde de
gerek çevre alanında gerekse şehircilik konularında Bakanlık vizyonumuzun gösterdiği
yolda, çözüm ve hizmet odaklı bir yaklaşımla çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz.
Bu vesileyle Bakanlığımızın 2013 yılı faaliyetlerini içeren İdare Faaliyet Raporu’nun hayırlı
olmasını diliyor, kamuoyunun ve ilgililerin bilgi ve takdirlerine sunuyorum.
4
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
5
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
ÜST
YÖNETİCİ
SUNUŞU
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Müsteşar
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kalkınma planlarında ve orta vadeli
programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını öngörmektedir.
5018 sayılı Kanun; idari ve mali yapımızda orta ve uzun vadeli planlama yaklaşımını
önemseyen, performans sonuçları ile verimliliğe odaklanan ve hesap verme
sorumluluğunu öne çıkaran stratejik yönetim yaklaşımını esas almaktadır.
Bu itibarla, idare faaliyet raporları kamu idarelerinin stratejik plan ve performans
programları çerçevesinde yürütülen faaliyetlerini, önceden belirlenmiş performans
göstergelerini, hedef ve gerçekleşme durumları ile meydana gelen sapmaların
nedenlerini açıklayan, idare hakkında genel ve mali bilgileri içeren raporlardır.
Faaliyet raporları ile kamu idarelerine tahsis edilen kaynakların nasıl kullanıldığı ve
kullanılan kaynaklarla, performans programları ile önceden belirlenmiş hedef ve
göstergelerin gerçekleşme durumlarına ilişkin olarak ilgili idarelere ve kamuoyuna hesap
verilmiş olacaktır.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporumuzun mali saydamlık ve hesap verilebilirlik esaslarına
katkıda bulunacağı temennisiyle, Bakanlığımız mensuplarına özenli çalışmalarından
dolayı teşekkür eder, yapılan faaliyetlerin ülkemize hayırlı olmasını dilerim.
6
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
7
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ................................................................................................................................... III
SUNUŞ ..........................................................................................................................................V
İÇİNDEKİLER ................................................................................................................................. 7
TABLOLAR DİZİNİ .......................................................................................................................... 9
ŞEKİLLER DİZİNİ ............................................................................................................................ 11
KISALTMALAR .............................................................................................................................. 13
1. GENEL BİLGİLER .................................................................................................................. 17
1.1. Vizyon ve Misyon .......................................................................................................................... 17
1.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar ......................................................................................... 17
1.3. İdareye İlişkin Bilgiler ....................................................................................................... 20
1.3.1. Tarihçe .................................................................................................................... 20
1.3.2. Fiziksel Yapı .................................................................................................................. 22
1.3.3. Teşkilat Yapısı ............................................................................................................... 22
1.3.4. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları .................................................................................... 24
1.3.5. Beşeri Kaynaklar .......................................................................................................... 26
1.3.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ................................................................................. 29
1.3.7. Sunulan Hizmetler ................................................................................................... 31
1.3.8. Bakanlık Taşra Teşkilatı (81 il) ................................................................................. 41
1.3.9. Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ........................................................................................... 42
2. AMAÇ ve HEDEFLER ...................................................................................................... 47
2.1. Temel Değerler ............................................................................................................. 47
2.2. Amaçlar ve Hedefler ..................................................................................................... 49
2.3. Politika ve Öncelikler ..................................................................................................... 52
3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER ........................................................ 55
3.1. Mali Bilgiler .................................................................................................................... 55
3.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara
İlişkin Açıklamalar .................................................................................................. 55
3.1.2. Mali Denetim Sonuçları ............................................................................................... 60
3.2. Performans Bilgileri ....................................................................................................... 61
3.2.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri .......................................................................................... 61
3.2.1.1. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ....................... 61
3.2.1.2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü .......................................................... 76
3.2.1.3. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ............................................................ 84
8
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
3.2.1.4. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ............ 117
3.2.1.5. Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ...................................................... 130
3.2.1.6. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ........................................................ 141
3.2.1.7. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ............................................ 149
3.2.1.8. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ...................................................................... 158
3.2.1.9. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı .................................................................... 177
3.2.1.10. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ...................................................................... 180
3.2.1.11. İç Denetim Birimi Başkanlığı ....................................................................... 183
3.2.1.12. Strateji Geliştirme Başkanlığı ...................................................................... 188
3.2.1.13. Hukuk Müşavirliği ....................................................................................... 202
3.2.1.14. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ..................................................................... 203
3.2.1.15. Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı ............................................ 209
3.2.1.16. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ............................................................... 215
3.2.1.17. Personel Dairesi Başkanlığı ......................................................................... 220
3.2.1.18. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı .......................................................... 221
3.2.1.19. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ............................................................. 223
3.2.1.20. Özel Kalem Müdürlüğü ............................................................................... 223
3.2.1.21. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ......................................................... 223
3.2.2. Performans Sonuçları Tablosu ................................................................................ 225
4. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ........................................... 267
5. GENEL DEĞERLENDİRME ............................................................................................. 271
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
TABLOLAR DİZİNİ
Tablo 1. 2013 Yılı Donanım Envanteri ......................................................................................... 25
Tablo 2. Merkez ve Taşra Teşkilatındaki Araç Sayıları ................................................................. 26
Tablo 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dolu ve Boş Kadrolarının Dağılımı .................................... 26
Tablo 4. Bakanlık Personelinin Merkez ve Taşra Birimlerine Göre Dağılımı ............................... 27
Tablo 5. Bakanlık Personelinin Cinsiyet ve Yaş Durumuna Göre Dağılımı ................................... 27
Tablo 6. Bakanlık Personelinin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı ............................................ 27
Tablo 7. Bakanlık Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı .................................................. 28
Tablo 8. Bakanlık Personelinin Hizmet Yılına Göre Dağılımı ........................................................ 28
Tablo 9. 2013 Yılı Bütçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Tahsis Edilen Ödenekler ............ 55
Tablo 10. 2013 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Ait Bütçe Gerçekleşmeleri .......................... 55
Tablo 11. 2013 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Harcama Birimlerinin Ödenek ve
Harcama Durumu (TL) .................................................................................................................. 56
Tablo 12. Birimler Bazında 2013 Yılı Yatırım Programı Gerçekleşmeleri ..................................... 57
Tablo 13. Bakanlık 2012-2013 Dönemi Hizmet Maliyeti Tabloları ............................................... 58
Tablo 14. Yıllara Göre Belediye Sayıları, Katı Atık Tesisi Sayıları ile Hizmet Verilen
Nüfus ............................................................................................................................................ 107
Tablo 15. 2013 Yılında Yapılan Yardımların Proje Dağılımı ......................................................... 117
Tablo 16. 2013 Yılında Çevre İzin Konularına Göre Düzenlenen Çevre İzin Belge Sayıları .......... 123
Tablo 17. 2013 Yılında Çevre Lisansı Konularına Göre düzenlenen Çevre İzin ve Lisans
Belge Sayıları ............................................................................................................................... 124
Tablo 18. 2013 Yılında Gerçekleştirilen İthalat, Transit Geçişi İş ve İşlemleri .............................. 124
Tablo 19. Kıyı Tesisleri Denetim Sayıları....................................................................................... 126
Tablo 20. 2013 Yılı Sektörlere Göre ÇED/ÇGD Kararları ............................................................... 129
Tablo 21. 2013 Yılında Enerji Verimliliği Alanı İle İlgili Sayısal Veriler .......................................... 147
Tablo 22. Plan Onayları ................................................................................................................ 154
Tablo 23. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Yatırım Faaliyetleri ................. 155
Tablo 24. Yürütülen Projelerin Gerçekleşme Durumları (1000 TL) .............................................. 159
Tablo 25. 2013 Yılında İhale Onay ve Talimatı Verilen İşlerin Dağılımı ........................................ 163
Tablo 26. 2013 Yılında Geçici Kabulü Yapılan İşlere Ait Bilgiler ................................................... 164
Tablo 27. Verilen ve İptal Edilen Belgelere İlişkin Bilgiler ............................................................ 175
Tablo 28. Devlet Eliyle Yapılan Konut Sayıları ............................................................................. 177
Tablo 29. 2013 Yılında Konularına Göre Görevler ve Raporlar ..................................................... 180
Tablo 30. 2013 Yılında Düzenlenen İnceleme Raporları ile İlgili Başkanlık
Değerlendirmesi ........................................................................................................................... 181
Tablo 31. İç Denetim Programı Kapsamında Yapılan Denetimler ................................................ 184
Tablo 32. İç Denetim Programı Kapsamında ve Program Dışı Danışmanlık Hizmetleri ............... 186
Tablo 33. İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen İzleme Görevleri ................................... 186
Tablo 34. Strateji Belgeleri ve Eylem Planlarında Sorumluluklar Tablosu ................................... 189
Tablo 35. 2013 Yılında Aylara Göre Çağrı Sayıları ....................................................................... 193
Tablo 36. Nitelikli Bildirimlerin Konularına Göre Dağılımı........................................................... 194
10
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Tablo 37. 2013 Yılı İl Müdürlükleri Yapım İşleri............................................................................ 198
Tablo 38. GEF Destekli Projelerin 2013 Yılı İçerisindeki Durumu ................................................. 205
Tablo 39. Yürütülen Projelerin Bilgileri ........................................................................................ 209
Tablo 40. Projelere İlişkin Gelinen Aşamalar ............................................................................... 211
Tablo 41. Yürütülen Projelerin Sözleşme Durumları .................................................................... 212
Tablo 42. Entegre Su Projeleri İçin Teknik Yardım Projesine Ait Projelerin Bilgileri .................... 215
Tablo 43. 2013 Yılı Hizmet İçi Eğitimleri ....................................................................................... 216
Tablo 44. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler ........................... 221
Tablo 45. Yemek Servisi Hizmetinden Yararlanan Birimler .............................................................. 222
Tablo 46. 2013 Yılına Ait Gelen Evrak Dökümü ............................................................................ 222
Tablo 47. 2013 Yılında Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Dönüşüm Özel Hesabına Ayrılan Paylar ....................................................................................... 224
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
11
ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Organizasyon Şeması ......................................................... 23
Şekil 2. İllere Göre Riskli Alan Dağılımı ........................................................................................ 64
Şekil 3. Teklif ve İlan Edilen Riskli Alan Sayısı .............................................................................. 64
Şekil 4. Riskli Alan İçerisinde Kalan Ulu Cami Avlusunun Öncesi ve Sonrası ................................ 66
Şekil 5. Lisanslı Kuruluşların Dağılımı ........................................................................................... 69
Şekil 6. İllere Göre Risk Tespiti Yapılarak Yıkılan Yapı Dağılımı .................................................... 70
Şekil 7 Riskli Kamu Binaları Yıkım Süreci ...................................................................................... 70
Şekil 8. Bakanlığımıza Tahsisi Yapılan Taşınmazlar (Rezerv Yapı Alanı) ....................................... 72
Şekil 9. 2013 Yılı Kira Yardımları (Kiracı/Malik) ............................................................................ 72
Şekil 10. Bölgelere Göre Kira Yardımı Başvuruları ....................................................................... 73
Şekil 11. 2013 Yılı Sonu İtibari ile Bölgelere Göre Faiz Desteği Talebi ......................................... 73
Şekil 12. ÇŞB Yeni Veri Merkezi ................................................................................................... 77
Şekil 13. Merkezi Geniş Alan Ağı ................................................................................................. 77
Şekil 14. Bilgi Güvenliği Bileşenleri .............................................................................................. 77
Şekil 15. Bilgi Güvenliği Risk Yönetim Aşamaları ......................................................................... 77
Şekil 16. Kavramsal Model Bileşenleri ......................................................................................... 79
Şekil 17. Türkiye Denizleri Biyoçeşitlilik Değerlendirme Alt Alanları ........................................... 96
Şekil 18. SÇD Kapsamında Tanımlanan Yeni Türkiye Kıyı Suları ................................................... 96
Şekil 19. Yapılan Tipolojiye göre Türkiye Kıyı Sularının Tipleri ve Dağılımı ........................................ 96
Şekil 20. Belirlenen Ülkemiz Kıyısal Alanlarındaki Su Yönetim Birimleri (SYB) ............................. 97
Şekil 21. Atıksu Arıtma Hizmeti Veren Belediye Sayıları ve Toplam Belediye Nüfusuna
Oranları......................................................................................................................................... 110
Şekil 22. Parselasyon Planı Örnek Paftası .................................................................................... 138
Şekil 23. Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti ................................................................................................. 138
Şekil 24. Ortofoto Harita .............................................................................................................. 138
Şekil 25. İstanbul 3. Havalimanı Alanına Ait Yerleşime Uygunluk Haritası................................... 140
Şekil 26. Kahramanmaraş İl Merkezinde 216 Hektar Riskli Alanın İmar Planına Esas
Yerleşime Uygunluk Haritası ........................................................................................................ 140
Şekil 27. İstanbul İlinde, Yenişehir Rezerv Yapı Alanlarından 24.475 Hektar Alanın
Yerleşime Uygunluk Haritası ........................................................................................................ 140
Şekil 28. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşi ............................................................................. 156
Şekil 29. Korunan Alanlarda Park Düzenlemesi Yapım İşi ............................................................ 157
Şekil 30. 2013 Yılında Gerçekleşen Yatırım Sayıları...................................................................... 163
Şekil 31. İstanbul Anadolu Yakası Adliye Sarayı .......................................................................... 174
Şekil 32. Erzurum Öğrenci Yurdu ................................................................................................. 174
Şekil 33. Bildirim Tiplerine Göre Çağrı Yüzdeleri ................................................................................ 193
Şekil 34. 2013 Yılı Bildirimlerinin Dağılımı (%) ............................................................................. 194
Şekil 35. En Çok Çağrı Gelen 10 İl (%) .......................................................................................... 195
Şekil 36. Bilgilendirme Yapılan Vatandaşların Memnuniyet Dağılımları (%) ............................... 195
12
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Şekil 37.Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü.......................................................................... 198
Şekil 38. Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ...................................................................... 198
Şekil 39. Ordu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi .................................................................................. 210
Şekil 40. Erzurum Atıksu Projesi .................................................................................................. 211
Şekil 41. Balıkesir Katı Atık Yönetimi Projesi ............................................................................... 211
Şekil 42. Performans Göstergelerinin Hedefe Ulaşma Düzeyi .................................................... 264
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
KISALTMALAR
AAT
AB
AÇA
AHP
BEP
BGYS
BİMER
BMİDÇS
CBS
ÇED
ÇEVKO
ÇDP
ECENA
GAP
GEF
GFB
GYO
HCFC
HPMP
INSPIRE
IPA
İDEP
İDKK
İLBANK A.Ş.
İSMEP
KEİ
KENTAIR
KENTGES
KEYY
KİK
KHK
KMYK
LASDER
MVAS
MISGP
MİT
MLF
MÜBİS
MSP
MVAS
Atıksu Arıtma Tesisleri
Avrupa Birliği
Avrupa Çevre Ajansı
Ayrıntılı Harcama Programı
Binalarda Enerji Performansı
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
Başbakanlık İletişim Merkezi
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi Sözleşmesi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı
Çevre Düzeni Planı
Katılım Ülkeleri İçin Çevresel Uyum ve Yaptırım Ağı
Güneydoğu Anadolu Projesi
Küresel Çevre Fonu
Geçici Faaliyet Belgesi
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Hidrokloroflorokarbon
Hidrokloroflorokarbon Gazlarının Sonlandırılması Yönetim Planının
Hazırlanması Projesi
Avrupa Mekânsal Veri Altyapısı Direktifi
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
İklim Değişikliği Eylem Planı
İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu
İller Bankası Anonim Şirketi Ortaklığı
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi
Karadeniz Ekonomik İşbirliği
Kentlerde Hava Kalitesi Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi
Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı
Kendi Evini Yapana Yardım
Körfez İşbirliği Konseyi
Kanun Hükmünde Kararname
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Lastik Sanayicileri Derneği
Mekânsal Veri Arşiv Sistemi Yazılımı
Merkezi Isıtma Sistemlerinde Gider Paylaşım Yönetmeliği
Milli İstihbarat Teşkilatı
Ozon ve Çok Taraflı Fon
Müteahhit ve Müellif Bilgi Sistemi
Tamamlanan Mekânsal Strateji Planı
Mekânsal Veri Arşiv Sistemi
13
14
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
MVBS
NEC
OTİM
ÖÇK
PRTR
REACH
RENA
RİP
RTÜK
RTP
SAYS
SGB
SGK
TAIEX
TAP
TBMM
THM
TOKİ
TUCBS
TÜBİTAK
TÜİK
TÜKÇEV
TÜMVERİ
TÜSSİDE
UNDP
UNEP
UNEP-MAP
UNIDO
UOB
YAMBİS
YDS-2
YTS
Mekânsal Veri Bilgi Sistemi
Ulusal Emisyon Tavanları
Ozon Tabakasını İncelten Maddeler
Özel Çevre Koruma Bölgesi
Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Projesi
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması
Katılım Ülkeleri İçin Bölgesel Çevre Ağı
Resmi İstatistik Programı
Radyo Televizyon Üst Kurulu
Bölgesel Eğitim Programı
Sit Alanları Yönetim Sistemi
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi Programı
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Temiz Hava Merkezi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
Türkiye Mekânsal Veri Envanteri
Türkiye Sevk ve Sanayi İdare Enstitüsü
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Birleşmiş Milletler Çevre Programı
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı
Uçucu Organik Bileşen
Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi
Ulusal Yapı Denetim Sistemi
Yatırım Takip Sistemi
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
15
16
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
1.
17
GENEL BİLGİLER
1.1.
Vizyon ve Misyon
VİZYON
Yaşanabilir çevre ve marka şehirler
MİSYON
Hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin
etmek üzere; planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine
ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm
odaklı bir anlayışla yapmak.
1.2.
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair mevzuatı hazırlamak,
uygulamaları denetlemek, dönüşüm çalışmalarını yapmak, mesleki hizmetlerin gelişmesini
sağlamak, çevre kirliliğini önlemek ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak üzere,
04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.
644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevleri
belirlenmiştir.
Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevleri şunlardır:
 Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını
hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki
hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve
ilgililerin kayıtlarını tutmak,
 Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve
politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler geliştirmek, programlar hazırlamak; bu
çerçevede eğitim, araştırma, projelendirme, eylem planları ve kirlilik haritalarını
18
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
oluşturmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek ve izlemek, iklim değişikliği ile ilgili
iş ve işlemleri yürütmek,
 Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik oluşturan
veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini
değerlendirmek; alıcı ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme çalışmalarını yapmak; bahse konu
tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini
sağlamak,
 Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve
standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca
yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti
kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler,
askeri yasak bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve
telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım
ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak,
yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce
ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat ve yapı kullanma izni vermek,
 Mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle
hazırlamak ve mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek,
 Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve NATO alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma
Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas
işleri hariç talepleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç
programlarını hazırlamak, her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapmak veya
yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı
onarımlarını yapmak, yaptırmak ve denetlemek veya denetlenmesini sağlamak,
 Yapı denetimi sistemini oluşturarak 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak ve kamu kurum ve kuruluşları
tarafından yapılan veya yaptırılanlar da dâhil olmak üzere yapıların can ve mal emniyeti ile
mevzuata ve tekniğine uygunluk bakımından denetimini yapmak veya yaptırmak, tespit
edilen aykırılık ve noksanlıkların giderilmesini istemek ve sağlamak; yapılarda enerji
verimliliğini artırıcı düzenlemeleri yapmak, buna ilişkin faaliyetleri yönetmek ve izlemek;
yapı malzemelerinin denetimine ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemleri
yapmak,
 Konut sektörüne ilişkin strateji geliştirme ve programlama iş ve işlemlerini yürütmek, yapı
kooperatifçiliğinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve 5543 sayılı İskân Kanunu
uyarınca Bakanlığa verilen görevleri yapmak,
 Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve mera
dışına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme,
yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek;
Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
19
merkezleri, şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve
şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt,
harita, plan, parselasyon planı ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak,
kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma
izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti kurulmasını temin etmek; 2/3/1984 tarihli
ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu
uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve
ölçekte etüt, harita, plan ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat
işlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin
kurulmasını sağlamak,
 Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu kurum veya
kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar
üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ilişkin olarak
ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde onaylanmayan
etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını,
parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve valiliğin
Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve
onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde
bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma
ruhsatını vermek,
 Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı
yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak
veya yaptırmak,
 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ulusal Coğrafi
Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve işlemleri yapmak,
yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin faaliyetleri ile
ilgili kent bilgi sistemlerinin kurulması, kullanılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile
entegre olmasını desteklemek,
 Bakanlığın görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik kapasitesinin
geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak,
 Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim
fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak,
 Küresel iklim değişikliği ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için plan ve politikaları
belirlemek,
 Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaların izlenmesi ve bunlara
katkıda bulunulması maksadıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği
halinde yürütmek,
20
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
 23/9/1980 tarihli ve 2302 sayılı Atatürk’ün Doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve
“Atatürk Kültür Merkezi Kurulması” Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile belirlenen
Atatürk Kültür Merkezi alanını iyileştirme, güzelleştirme, yenileme ve ihya etmek
amacıyla; Kültür ve Turizm Bakanlığının da görüşü alınarak, bu alan için her tür ve ölçekte
etüt, harita, plan, parselasyon planı ile yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak,
kamulaştırma ve ruhsatlandırma işlemleri ile diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini
sağlamak.
1.3.
İdareye İlişkin Bilgiler
1.3.1. Tarihçe
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nın çevre
tarafı, Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın
tek çatı altında birleştirilmesiyle 04.07.2011 tarihinde kurulmuştur.
Çok yakın bir geçmişi olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tarihsel gelişimi üç ayrı başlık altında
değerlendirilmiştir.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
1848 yılında "Nafıa Nezareti" adı altında çalışmalarına başlayan Bayındırlık Bakanlığı,
26.05.1934 tarihli ve 2443 sayılı Kuruluş Kanunu ile demiryolları, limanlar, karayolları ve
köprüler inşa etmek, PTT tesislerini kurup işletmek, su işlerini düzenlemek, devlet daire ve
müesseselerinin her türlü yapı işlerini yapmakla görevlendirilmiştir.
1958 yılında, 7116 sayılı Kanun ile İmar ve İskân Bakanlığı kurulmuş olup, bölge, şehir, kasaba ve
köylerin planlanması, mesken politikası, yapı malzemesi konuları ile uğraşmak, afetlerden önce
ve sonra gerekli tedbirleri almak, kentsel altyapıyı gerçekleştirmek ve belediyelerle ilişkileri
düzenlemek konularında görevlendirilmiştir.
13.07.1972 tarihli ve 1609 sayılı Kanun ile Bayındırlık Bakanlığı’nın kuruluşu ve görevleri
yeniden düzenlenmiştir. 13.12.1983 tarih ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İmar ve
İskân Bakanlığı ile birleştirilmesi sonucu Bayındırlık ve İskân Bakanlığı adını almıştır.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, şehirleşme ve yapılaşma alanlarında gerçekleştirdiği alt ve üst
yapı hizmetleri ile Ülkemizin kalkınmasında 150 yılı aşkın süre önemli işlevleri yerine getirmiştir.
Çevre ve Orman Bakanlığı
Çevrenin korunmasına ilişkin çeşitli kanunlarda yer alan hükümler, 1970’li yıllara kadar farklı
bakanlık ve kuruluşlar tarafından kendi ilgi alanları ile alakalı olarak uygulanmıştır. Çevre
alanında ilk bağımsız yapılanma; 12.02.1973 tarihli ve 7/5836 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
“Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu”nun oluşturulmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kurul daha
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
21
sonra 16.04.1974 tarihli ve 7/8329 sayılı Kararname ile “Çevre Koordinasyon Kurulu”na
dönüştürülmüştür.
Çevrenin korunmasına yönelik temel politikaların belirlenmesi, konuyla ilgili plan ve projelerin
hazırlanması, bunların uygulanmasında ilgili bakanlık ve kuruluşlar arasında koordinasyonun
sağlanması maksadıyla 27.07.1978 tarihli ve 7/16041 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
“Başbakanlık Çevre Örgütü” kurulmuştur.
Ülkemizde çevre konularını bütünleşik olarak ele almak üzere 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı
Çevre Kanunu yürürlüğe girmiştir. 08.06.1984 tarihli ve 222 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile Başbakanlığa bağlı, tüzel kişiliğe sahip, katma bütçeli bir kurum olarak Çevre Genel
Müdürlüğü kurulmuş ve Çevre Kanunu’nu uygulamakla sorumlu kılınmıştır.
389 sayılı Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
çevre örgütlenmesi Müsteşarlık düzeyine çıkarılmıştır.
19.10.1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle çevre koruma ile ilgili diğer bir
kurum olarak Başbakanlığa bağlı, tüzel kişiliğe sahip “Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı”
kurulmuştur.
Çevre Müsteşarlığı, çevre alanında daha etkili bir kurumsal yapı oluşturmak maksadıyla
09.08.1991 tarihli ve 443 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre Bakanlığı olarak
yapılandırılmıştır. 01.05.2003 tarihli 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki Kanun ile Çevre ve Orman Bakanlıkları birleştirilerek Çevre ve Orman
Bakanlığı kurulmuştur. Bakanlığın kurulması ile İl Çevre Müdürlüklerinin faaliyete geçmeleri
sağlanmıştır.
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
1976 tarihinde Barselona’da imzalanan “Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi” ne
dayalı olarak, 12.06.1988 tarih ve 88–13019 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince
Başbakanlığa bağlı Özel Çevre Koruma Bölgesi Başkanlığı geçici olarak ihdas edilmiştir.
Söz konusu protokole ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesinde yer alan “Bakanlar
Kurulu, ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme haiz olan, çevre kirlenme ve bozulmalarına
duyarlı alanların, doğal güzelliklerinin gelecek nesillere ulaşmasını emniyet altına almak üzere,
gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi tespit ve ilan etmeye,
bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile plan ve projelerin hangi Bakanlıkça
yürütüleceğini belirlemeye haizdir” hükmüne göre; 13.11.1989 tarih 20341 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Çevre Koruma Kurumu
Başkanlığı kurulmuştur.
383 sayılı KHK ile kurulan Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, 444 sayılı KHK ile
21.08.1991 tarihinde kurulan Çevre Bakanlığına bağlanmıştır. Kurum, 1.5.2003 tarih ve 4856
sayılı Kanun ile Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleşmesi üzerine Çevre ve Orman Bakanlığına
bağlanmıştır.
22
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı; 08.07.2011 tarih ve 27988 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan “Bazı Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesine Dair Tezkere”
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanmıştır.
17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “648 sayılı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname” ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kapatılmış ve aynı KHK ile Tabiat
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kurulmuş, Bakanlık Makamının 18.08.2011 tarih ve
B.09,0.SGB.0.10–010–06/2239 sayılı Olur’u ile teşkilatlanmıştır.
1.3.2. Fiziksel Yapı
Vekâletler Caddesi’nde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Binası; Bakanlık Makamı,
Müsteşarlık Makamı, Özel Kalem Büroları, Müsteşar Yardımcılıkları, Strateji Geliştirme
Başkanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Personel Dairesi
Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile Döner
Sermaye İşletme Müdürlüğü birimlerinden oluşmaktadır.
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Mesleki
Hizmetler Genel Müdürlüğü, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yüksek
Fen Kurulu Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Kurum Tabipliği; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın Söğütözü Mahallesi 2179 Sokak No:5 Çankaya/ANKARA adresinde hizmet
vermektedirler.
Merkez Laboratuvarları 2013 Yılı içerisinde Eskişehir Yolu eski Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Kampüsündeki hizmet binasından Haymana Yolu 5. Km Gölbaşı/ANKARA adresindeki yeni
hizmet binasına taşınmıştır.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı Ehlibeyt Mahallesi 1271.
Sokak No:13 Balgat adresinde yer alan Ek Hizmet binasında hizmet vermektedir.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi Başkanlığı,
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi
Dumlupınar Bulvarı No:276/B Lodumlu adresinde hizmet vermektedir.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Dikmen Çetin Emeç Bulvarı ve Başkanlığı Ehlibeyt Mahallesi 1271.
Sokak No:13 Balgat adresinde görev yapmaktadır.
1.3.3.
Teşkilat Yapısı
644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilat
şemasına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilatı merkez ve taşra birimleri ile bağlı ve ilgili
kuruluşlardan meydana gelmektedir. Bakanlık teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Şekil 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Organizasyon Şeması
23
24
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
1.3.4.
Bilgi ve Teknoloji Kaynakları
Bakanlık web sitesinden verilen hizmetler aşağıda sıralanmaktadır.
Şehircilik Uygulamaları








İnşaat-Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları
Yapı Denetim Sistemi
Müteahhit ve Müellif Bilgi Sistemi
e-Kooperatif Yapı Kooperatifleri Sistemi
Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi
Mekânsal Veri Bilgi Sistemi
Mekânsal Veri Arşivi
Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Uygulaması
Çevre Uygulamaları



























IPA
Çevrimiçi Çevre İzinleri
Hava Kalitesi İzleme Sistemi
Atık Ambalaj Bilgi Sistemi
Çevre Bilgi Sistemi
Çevre Referans Laboratuvar Bilgi Sistemi
Çevrim İçi Çevre Referans Laboratuvarı Projesi (Yeterlilik)
Egzoz Gazı Emisyon Bilgi Sistemi (EGSİS)
Eğlence Yerleri Bilgi Sistemi (Gürültü Kontrol)
Finansman Bilgi Sistemi
Firma Bilgi Sistemi
Gemi Atık Takip Sistemi (GATS)
Gönül Karbon Piyasası / Karbon Sicil Kayıt Sistemi / Sera Gazı
İl Bilgi Sistemi
İl İletişim Bilgi Sistemi
Katı Yakıt Bilgi Sistemi
Kimyasal Madde Envanter Bilgi Sistemi (KEBS)
SEVESO Bildirim Sistemi
Güvenlik Bilgi Formu (GFB)
Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi
Kütle Denge Sistemi
Mavi kart Atık Takip Sistemi
Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MOTAT)
Ozon Tabakasını İncelten Gazların Kontrolü (OTİM)
Ömrünü Tamamlamış Araç Bilgi Sistemi
PCB Envanter Sistemi
PRTRTABS İzleme ve Kontrol Modülü
25
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu



Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS)
Plan Tadilat Otomasyon Sistemi ve Planlama Portalı
Sit Alanları Yönetim Sistemi Uygulaması (SAYS)
Kurumsal Uygulamalar









Çevre ve şehircilik Bakanlığı Kurumsal Uygulamalar Portalı
Kurumsal E-Posta Sistemi Web Mail
Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi
Yardım Masası (Kurumsal)
Bakanlık Duran Varlık Yönetim Sistemi
Dosya Türünü Çevirme Programı
Bakanlık Standart Dosya Planı ve Saklama Süreçleri
Kurumsal Risk Yönetimi
Bakanlığımız 2013 Yılı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Fiyat Listesi
31.12.2013 tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın donanım envanteri dağılımı
aşağıdaki gibidir.
Tablo 1. 2013 Yılı Donanım Envanteri
Donanım Araçları
Masaüstü Bilgisayar
Sayı
10.690
Dizüstü Bilgisayar
1.702
Yazıcı
4.075
İnce istemci (Thin Client)
36
Tarayıcı
443
Faks
245
Projeksiyon
210
Fotokopi makinesi
396
Çizici (Plotter)
Sunucular
Yönlendirici cihaz (Router)
Kesintisiz güç kaynağı
51
626
74
260
26
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Tablo 2. Merkez ve Taşra Teşkilatındaki Araç Sayıları
Taşınır Adı
Toplam Miktar
(Adet)
184
Makam ve Hizmet Araçları
Minibüsler
24
Midibüsler
3
Otobüs
1
Kamyonlar
9
Pikaplar
195
Panel
4
Station Vagon
16
Diğer Taşıtlar
7
TOPLAM
443
1.3.5. Beşeri Kaynaklar
31.12.2013 tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında toplam
11.572 personel istihdam edilmektedir.
Tablo 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dolu ve Boş Kadrolarının Dağılımı
Personel
Sayısı
Merkez
Dolu
Boş
2.516
4/B
Sözleşmeli
36/A
Sözleşmeli
Taşra
Genel Toplam
Toplam
Dolu
Boş
Toplam
Dolu
Boş
Toplam
5.188
7.704
7.464
7.293
14.757
9.980
12.481
22.461
0
11
11
3
121
124
3
132
135
3
120
123
0
0
0
3
120
123
6306
Sözleşmeli
8
237
245
0
0
0
8
237
245
İşçi
4/C Geçici
İşçi
Toplam
301
0
726
0
1.027
0
1.001
276
1.413
324
2.414
600
1.302
276
2.139
324
3.441
600
2.828
6.282
9.110
8.744
9.151
17.895
11.572
15.433
27.005
Memur
27
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Tablo 3 incelendiğinde toplam Bakanlık kadrolarının yaklaşık % 57’sinin boş olduğu, % 43’ünün
ise dolu olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Bakanlık Personelinin Merkez ve Taşra Birimlerine Göre Dağılımı
Birimi
Personel Sayısı
Oran (%)
Merkez
2 828
24,44
Taşra
8 744
75,56
11 572
100,00
Toplam
Tablo 4 incelendiğinde; çalışanların yaklaşık 3/4' ünün il müdürlükleri bünyesinde, 1/4’ünün ise
merkez birimlerinde görev yaptığı görülmektedir.
Tablo 5. Bakanlık Personelinin Cinsiyet ve Yaş Durumuna Göre Dağılımı
Cinsiyet
Personel Sayısı
Oran (%)
Kadın
3 272
28,28
Erkek
8 300
71,72
11 572
100,00
Toplam
Yaş
Grubu
Kişi
21-25
Arası
299
26-30
Arası
1460
31-35
Arası
1879
36-40
Arası
1585
41-45
Arası
1801
46-50
Arası
1888
51-55
Arası
1369
56 ve
üzeri
1291
TOPLAM
11 572
Tablo 5’de personelin yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımı verilmiştir. Buna göre Bakanlık
personelinin yarısından fazlası 45 yaşın üstündeki personelden oluşmaktadır. Cinsiyeti "erkek"
olan personelin "kadın" çalışanların yaklaşık 2,5 katı olduğu görülmektedir. Bakanlık
personelinin öğrenim durumuna göre dağılımı Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Bakanlık Personelinin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Öğrenim Durumu
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
Toplam
Personel Sayısı
810
Oran (%)
7,00
1 680
14,52
2 003
17,31
6 250
54,01
829
7,16
11 572
100,00
28
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Öğrenim durumuna göre personel dağılımı incelendiğinde; öğrenim durumu “Lisans” düzeyinde
olanların Bakanlık personelinin yarısından fazlasını oluşturduğu görülmektedir.
Bakanlık personelinin istihdam şekline göre dağılımı incelendiğinde; en yüksek payı % 86,24 ile
“Memur” personelin, en düşük payı ise % 0,12 ile “Sözleşmeli Personel”in aldığı görülmektedir.
Memur olarak çalışan personelin yaklaşık 2/3 ü teknik personel, 1/3 ü de genel idare personeli
olarak hizmet vermektedir.
Tablo 7. Bakanlık Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı (%)
İstihdam Şekli
Personel Sayısı
Oran
(%)
Memur
Genel İdare Hizmetleri
2 685
23,20
Teknik Hizmetleri Sınıfı
6 894
59,57
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
119
1,03
Yardımcı Hizmetleri Sınıfı
269
2,32
13
0,11
Memur Toplamı
9 980
86,24
İşçi
1 302
11,25
276
1,39
14
0,12
11 572
100,00
Avukatlık Hizmetleri
Geçici Personel
Sözleşmeli Personel
Toplam
Bakanlık personelinin hizmet yılına göre dağılımına bakıldığında Bakanlıkta görev yapan her 5
personelden birinin en fazla 5 yıllık hizmeti, her 3 kişiden birinin de 21-25 yıllık hizmeti olduğu
görülmektedir. Memur personelin hizmet yılına göre dağılımı Tablo 8’de verilmektedir.
Tablo 8. Bakanlık Personelinin Hizmet Yılına Göre Dağılımı
Yıl Aralığı
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31 yıl ve üzeri
Toplam
Personel Sayısı
Oran (%)
2 516
1 390
1 128
1 534
3 301
1 000
703
11 572
21,74
12,01
9,75
13,26
28,53
8,64
6,08
100,00
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
29
1.3.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kamu mali
yönetim ve kontrol sistemi, uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu
olarak yeniden yapılandırılmıştır. Mali saydamlık, hesap verebilirlik, kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli kullanımı gibi hususlara önem veren yeni kamu mali yönetimi, yönetim
sorumluluğu esasına göre düzenlenmiş olup, üst yöneticilerin bu sorumluluğun gereklerini
harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığı ile yerine getirecekleri
Kanunda belirtilmiştir.
Yasal olarak kamu kurum ve kuruluşlarının gündemine 5018 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile
giren iç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için, kaynakların
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve
rehberlik yapmak amacıyla yapılan güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.
İç denetim; sertifikalı iç denetçiler tarafından, genel kabul görmüş uluslararası standartlara
göre, risk odaklı olarak hazırlanan denetim plan ve programlarına göre, sistematik, sürekli ve
disiplinli bir yaklaşımla gerçekleştirilir.
Bilindiği üzere, denetimde öncelik, denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin
organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit
edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin
yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir.
Bakanlık yönetimi ve yöneticilerinin faaliyetlerini yürütürken hesap ve işlemlerinin mevzuat
düzenlemelerine uygun yürütülüp yürütülmediğinin tespiti ile varsa hata ve noksanlıkların
ortaya çıkarılması, bu hata ve noksanlığın sebeplerinin araştırılması ve bu sebeplerin ortadan
kaldırılması, Bakanlıkta etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılması, personelin eğitim
eksikliğinin giderilmesi ile ilgili sorunlara dikkat çekilmesi ve çözüm önerisinde bulunulması
denetimlerin esasını oluşturmaktadır.
Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, organizasyon ve insan kaynaklarındaki
önemli değişiklikler yüksek risk içerdiğinden, öncelikli olarak denetim kapsamına alınması
gereken alanlar olarak tanımlanmaktadır.
Bu çerçevede, Bakanlığımız birimlerinin gerek faaliyet bazında, gerekse stratejik amaç ve
hedefler bazında risklerini tespit edebilmeleri, bu risklere karşı kontroller geliştirebilmeleri ve
bu risk ve kontrolleri düzenli olarak izleyerek gerekli tedbirleri alabilmelerini teminen kamuda
ilk olan “Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi” geliştirilmiştir. “Kurumsal Risk Yönetimi Yazılımı”
çalışması, Bakanlığımızın merkez ve aşra teşkilatında eksiksiz olarak uygulamaya konulduğunda,
her birim kendi süreçleri için belirlemiş oldukları riskleri yazılım üzerinden “etki - olasılık”
cinsinden puanlayarak, yüksek, orta ve düşük riskli süreçlerini, kontrol önlemi alınmamış
süreçlerini vs. görebilme ve gerekli önlemleri alabilme imkânına kavuşmuş olacaktır.
2013 yılında, risk değerlendirme yazılımına, her birim düzeyinde belirlenen riskler ve kontroller
girilmiştir. Risk değerlendirme çalışmaları için Çevre Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel
30
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Müdürlüğümüz örneklem olarak seçilmiş ve bu birimimizce risk değerlendirme işlemleri
tamamlanmıştır. Risk yazılımını güncelleme ve yenileme çalışmaları devam etmektedir. Çevre
Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğümüzün iç kontrol çalışmaları kapsamında
tamamlamış olduğu risk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin “İç Kontrol Farkındalık Anketi”
hazırlanmıştır.
Çevresel Etki Değerlendirmesi ve İzin Denetim Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme
Başkanlığında pilot olarak uygulamaya başlanılan “Kurumsal Risk Yazılımında” kullanıcılar ile
değerlendirme anketi çalışması yapılarak sistemin faaliyetlere katkısı olup olmadığı
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda;
 Katılımcıların tamamına yakın kısmı riskin ne anlama geldiğini ve faaliyetleri
sürdürürken karşılaşabilecekleri risklerin neler olduğunu bildiğini belirtmiştir. Bununla
birlikte katılımcıların %43’ ünün riskler için sistematik bir değerlendirme yapılmadığını
belirtmesi ve anketteki açıklama bölümünde yazılan görüşlerde vurgulanmıştır. Buna
göre, faaliyetlere ilişkin bazı risklerin iyi tespit edilemediği, bunların birimlerin
faaliyetleri için tutarlı olmadığı anlaşılmıştır.
 Katılımcıların önemli bir kısmı risklerin ve bu risklerin önlenmesine yönelik geliştirilen
kontrol ve tedbirlerin yeterli olduğunu düşünmesine rağmen, oransal bazda önem
ifade eden katılımcılar (%35) ise risk yazılımı ile ulaşılmak istenen hedefin iyi
anlaşılmadığını belirtmektedir.
 Uygulanan ankette kurumsal risk yazılımın sürdürülebilirliği açısından önem arz eden
sorulara verilen cevaplara bakıldığında ise; katılımcıların %48’i yazılıma girilmiş risklerin
ve kontrollerin güncellenmemesi gerektiğini savunurken, % 38’i kurumsal risk
yazılımının faaliyetlerin verimliliğini arttırmada olumlu bir katkısı olmadığını
düşünmektedir.
Yapılan değerlendirme sonucunda; Kurumsal Risk Yönetimi kapsamında izlenen risklerin, büyük
bir çoğunluğunun operasyonel faaliyetlere ilişkin olduğu, Bakanlığımızın stratejik amaç ve
hedefleri ile doğrudan bağlantısının kurulamadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 2014 yılı
içerisinde hazırlanacak olan Bakanlığımızın Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
dahilinde Bakanlığımızın stratejik amaç ve hedefleri ile doğrudan bağlantısının kurulacağı
stratejik riskler belirlenerek Kurumsal Risk Yazılımı güncellenecektir.
Bu çerçevede; öncelikli olarak Bakanlığımız ana faaliyetlerine ilişkin temel faaliyetlerin
risklerinin belirlenmesi ve buna yönelik kontrol(ler) geliştirilmesinin Bakanlığımız Stratejik
Planında belirtilen hedeflere ulaşılmasında daha etkin olacağı düşünülmektedir.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
31
1.3.7. Sunulan Hizmetler
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü






Mahallî idarelerin altyapı sistemleri ile ilgili genel planlama, programlama, fizibilite,
projelendirme, işletme, finansman ihtiyacı ve yatırım önceliklerine; teknik altyapı
tesislerinin mekânsal strateji planları ile çevre düzeni ve imar planlarına uygun olarak
planlanmasına, projelendirilmesine ve yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu
konulardaki her türlü etüt, proje, yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine ilişkin usul ve
esasları belirlemek.
Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahallî idareler
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak ve teknik altyapı
tesislerine ilişkin envanteri tutmak.
2 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamındaki uygulamalara ilişkin her türlü
altyapı, katlı ve köprülü kavşak gibi yapıların projelerini yapmak veya yaptırmak, bu
alanlarda mülk sahiplerinden altyapı katılım bedellerinin tahsiline ilişkin düzenlemeler
yapmak.
Gecekondu alanları ile vasfının bozulmasından dolayı orman ve mera dışına çıkarılan
alanlara ilişkin iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları ile afet riski altındaki
alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuat ve 775 sayılı Kanun uyarınca ıslah, tasfiye,
dönüşüm ve iyileştirme bölgelerinin tespitine, ilanına, program ve öncelik sırasına dair
usul ve esasları belirlemek.
Dönüşüm, yenileme ve transfer alanlarının belirlenmesi, dönüşüm alanı ilan edilen
alanlardaki yapıların tespiti ile arsa ve arazi düzenleme ve değerleme iş ve işlemlerinin
yapılmasını sağlamak; dönüşüm uygulamalarında hak sahipliği, uzlaşma, gerektiğinde
acele kamulaştırma, paylı mülkiyete ayırma, birleştirme, finansman düzenlemelerinde
bulunma, dönüşüm alanları içindeki gayrimenkullerin değer tespitlerini yapma ve
Bakanlıkça belirlenen esaslar ve proje çerçevesinde hak sahipleri ile anlaşmalar
sağlama, gerektiğinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verme, kat mülkiyeti tesisi,
tescili ve imar hakkı transferi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamındaki
uygulamalara ilişkin dönüşüm alanı ilanı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü



Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve
işlemleri yapmak ve yaptırmak.
Çağdaş coğrafi bilgi teknolojilerinin ülkede etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını
teşvik etmek ve eşgüdümü sağlamak.
Coğrafi veri ve bilginin ulusal düzeyde üretimine, kalitesine ve paylaşımına yönelik
standartlar ile bunlara ilişkin temel politika ve stratejilerin belirlenmesini sağlamak ve
gerekli mevzuatı hazırlamak.
32
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu









Coğrafi bilgi sistemleri konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca
gerçekleştirilen çalışmalarda ülkemizi temsil etmek, işbirliği ve uyum çalışmalarını
koordine etmek.
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamına giren tüm konularda, resmi ve özel kurum ve
kuruluşlarca üretilen verilerin Bakanlık birimlerince kullanılmasını
ve
değerlendirilmesini sağlamak.
Bakanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Bakanlık mekânsal veri
altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi ile Bakanlığın ihtiyaç duyacağı her türlü
verinin iletilmesi ve temin edilmesi konularında çalışmalar yürütmek.
Kent bilgi sistemlerinin standart ve yaygın bir şekilde oluşturulması için gerekli
düzenlemeler yapmak.
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen
mekânsal verilerin sunulduğu portalı kurmak ve işletmek.
Uluslararası veri paylaşım ağlarına katılmak.
Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili sertifikasyon ve akreditasyon çalışmalarının yapılmasını
sağlamak.
Coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarını bütünleyen navigasyon, yönetim, otomasyon ve
dokümantasyon sistemleri ile uzaktan algılama tekniği konularında uygulama,
düzenleme, geliştirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek.
Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü









Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuatı hazırlamak, standart
geliştirmek, ölçüm, tespit ve kalite ölçütlerini belirlemek; alıcı ortam özelliklerine göre
çevre kirliliği yönünden görüş vermek.
Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü ve titreşimin azaltılması veya bertaraf
edilmesi için hedef ve ilkeleri belirlemek; temiz hava eylem planları yapmak ve
yaptırmak; konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak, ölçüt ve
standartları belirlemek.
Temiz üretim ve entegre kirlilik önleme çalışmalarına yönelik politika ve stratejileri
belirlemek ve ilgili mevzuatı hazırlamak.
Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, temiz enerji kullanımını teşvik etmek,
yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için hedef ve ölçütleri
belirlemek.
Serbest bölgeler dâhil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık
ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü ve titreşim ile ilgili ölçütleri belirlemek.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda işbirliği yapmak.
Etkili bir çevre yönetimi gerçekleştirmek, atık ve kimyasalların çevre ile uyumunu
sağlamak üzere gerekli ekonomik araçları belirlemek ve bu konuda standartlar
geliştirmek.
Motorlu kara taşıtlarının egzoz emisyonlarının kontrolü için idari, mali ve teknik usul ve
esaslar ile standartları belirlemek.
Yeraltı ve yerüstü sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya
bertaraf edilmesi maksadıyla kirletici unsurlar ile kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu










33
ilişkin usul ve esasları tespit etmek ve uygulamayı sağlamak, acil müdahale planları
yapmak ve yaptırmak, çevrenin korunması maksadıyla uygun teknolojileri belirlemek
ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek ve bu çerçevede gerekli
tedbirleri almak ve aldırmak.
Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef, politika ve ölçütleri belirlemek.
Atıksu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını ve kriterlerini Orman ve Su İşleri Bakanlığı
ile birlikte belirlemek, onay işlemlerini yürütmek.
Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici
depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması,
enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında politika ve strateji
belirlemek ve mevzuat oluşturmak.
İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atıkların taşınması ile tehlikeli atıkların
taşınma lisanslarına ilişkin esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, izlemek, atık
ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarını tespit etmek, çevre ve
insan sağlığına yönelik risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları
yapmak ve yaptırmak.
Yasaklanacak ve kısıtlanacak yakıt, atık ve kimyasalların ve bunlar ile çevre kirliliğine
yol açabilecek diğer maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin ölçütleri belirlemek,
uygulanmasını sağlamak.
Ulusal çevre stratejisi ve eylem planlarını hazırlamak, yürütmek ve koordinasyonu
sağlamak.
Küresel iklim değişikliği ve ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına
yönelik plan, politika ve stratejileri belirlemek amacıyla diğer kurum ve kuruluşlarla
koordinasyon sağlamak.
Mahalli çevre kurullarının çalışmalarını takip etmek ve yönlendirmek.
Yerleşik alanlarda bina ve sair yapılarda görüntü kirliliğine yol açan uygulamaları
önleyici tedbirler almak.
Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve yürütmek.
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü





Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarını yapmak
ve bu konuda gerekli kararları almak, izlemek ve denetlemek.
Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet ve
tesisi izlemek, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, denetlemek, çevre izni ve lisansı
vermek.
Çevre kirliliğine neden olan faaliyet ve tesislerin emisyon, deşarj ve atıklar ile arıtma ve
bertaraf sistemlerini izlemek ve denetlemek.
Serbest bölgeler dâhil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık
ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile
ilgili faaliyetleri izlemek, yeraltı ve yerüstü sularına, denizlere ve toprağa olumsuz
etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli
durumlarda faaliyetleri durdurmak.
Temiz hava merkezlerinin kurulması ve yönetilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
34
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu






Motorlu kara taşıtları egzoz emisyonlarının belirlenen standartlara uygunluğunu
belgelemek, izlemek ve denetleme
Alıcı ortamları izlemek, buna ilişkin altyapıyı oluşturmak, çevre kirliliği ile ilgili olarak
ölçüm, ve analiz ölçütlerini belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak;
çevreyle ilgili her türlü ölçüm, izleme, analiz ve kontroller yapacak laboratuvarlar
kurmak, kurdurmak, bunların akreditasyon işlemlerini yapmak, yaptırmak; alıcı
ortamlar konusunda ölçüm yapacak kuruluşları belirlemek.
Her türlü atık bertaraf tesisine lisans vermek, bunları izlemek ve denetlemek.
Bakanlığın görev alanına giren ürünlerin ilgili mevzuat ve teknik düzenlemelere
uygunluğunu ve güvenirliğini tespit etmek amacıyla denetim yapmak, yaptırmak,
yetkili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
Çevre envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak ve Avrupa Çevre Ajansı ile
ilişkileri yürütmek.
Görev alanına giren faaliyetleri izlemek ve denetlemek, uluslararası çalışmaları izlemek
ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak.
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü









Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara
ve uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekânsal strateji planlarını ve çevre
düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak,
onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak.
Kentlerde ve kırsal alanlarda arazi kullanımına ilişkin temel ilke, strateji ve standartları
belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
Havza ve bölge bazındaki çevre düzeni planları da dâhil her tür ve ölçekteki çevre
düzeni planlarının ve imar planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
havza veya bölge bazında çevre düzeni planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak ve bu
planların uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak.
Sektörel planların havza veya bölge düzeyindeki mekânsal strateji planlarına ve çevre
düzeni planlarına uyumlu hazırlanmasını sağlamak.
Risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin kuralları
belirlemek ve izlemek, plana esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve
onaylamak.
644 sayılı KHK’nın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen konularla
ilgili olarak her ölçekteki imar planı ve imar uygulamalarını, kentsel tasarım projelerini
yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
Arazi ve arsa düzenlemesi ve parselasyon planlarının hazırlanmasına ilişkin genel ilke,
strateji ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
Bakanlar Kurulunca belirlenen proje kapsamı içerisinde kalmak kaydıyla kamuya ait
tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya
kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak
her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı, kamulaştırma, arazi ve arsa
düzenlemesi yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
Belediyelerin mücavir alanları ile köylerin yerleşik alanlarının sınırlarının tespitine
ilişkin usul ve esasları belirlemek ve tespit edilen sınırları onaylamak.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu






35
İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere, her türlü
etüt, harita ve imar planı, plan değişikliği, plan revizyonu, parselasyon planı
hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasında koordinasyon sağlamak, ihtilafları
gidermek, gerektiğinde ihtilaf konusu işi resen yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
Her tür ve ölçekteki fiziki planların birbiriyle uyumunu ve mekânsal strateji planları
hedeflerine ve kararlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak,
ilgili idareler tarafından Bakanlıkça verilen süre içinde yapılmayan il çevre düzeni
planlarını yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak.
Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve planlaması çalışmaları, kıyı alanlarının
düzenlenmesine dair iş ve işlemler ile bu alanlara ilişkin jeolojik ve jeoteknik etütleri
yapmak, yaptırmak ve onaylamak, kıyı kenar çizgisini tespit etmek, onaylamak ve
tescilini sağlamak.
Kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki
geri sahalarına ilişkin her tür ve ölçekteki etüt, harita ve planları yapmak, yaptırmak ve
resen onaylamak ve bunların uygulanmasını sağlamak.
Bakanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu
yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli
güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir
Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümleri
çerçevesinde yapılacak binalar, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve
telekomünikasyon tesisleri ile ilgili altyapı, üstyapı ve iletim hatları, yanıcı, parlayıcı ve
patlayıcı madde üretim tesisleri ve depoları, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı
istasyonları gibi alanlar ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları
belirlemek, bunlara ilişkin her tür ve ölçekteki harita, etüt, plan ve parselasyon
planlarını gerektiğinde yapmak, yaptırmak ve resen onaylamak.
Planlamaya ilişkin iş ve işlemlerde, bakanlıklar, mahalli idareler ve meslek kuruluşları
arasında koordinasyonu sağlamak, planlama sürecinin iyileştirilmesini ve
geliştirilmesini temin etmek.
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü




Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik
hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri yapmak, uygulamaları denetlemek ve izlemek.
Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait her türlü yapılar ile ilgili genel ilkeleri,
stratejileri ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
Planlama, harita yapımı, arazi ve arsa düzenlemesi, değerleme, parselasyon, etüt ve
proje müellifliği, harita plan, proje ve yapım kontrol müşavirliği, her türlü altyapı ve
tesisat dâhil olmak üzere yapı müteahhitliği gibi hizmet alanlarında çalışan gerçek veya
tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ve kayıtlarının tutulmasına ilişkin
esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini değerlendirerek
bunlara tescil ve yeterlik belgeleri vermek veya verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını
sağlamak.
Planlı ve plansız alanlardaki projelendirme ve yapılaşmaya, yapı ruhsatı ve yapı
kullanma izinlerinin ulusal adres veri tabanına dayalı olarak düzenlenmesine ilişkin
usul, esas ve standartları belirlemek.
36
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu












Planlama, projelendirme, yapım ve kamulaştırma iş ve işlemlerinde görev alacak
bilirkişilerin niteliklerine ve mesleki yeterliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
Yöresel mimarinin ve yapılarda yerel malzemenin kullanımının teşvik edilmesi,
binalarda enerji verimliliğinin sağlanması ve ileri yapım teknolojilerinin kullanılması ve
yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak.
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait her türlü
yapıların denetlenmesinde görev alan mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol
elemanlarını denetlemek, ilgili idareler ile denetim ve müşavirlik kuruluşlarınca
denetlenmesini sağlamak.
Yapım işlerinde görev alan şantiye şefleri, fen elemanları ve yetki belgeli ustaların
faaliyetlerinin, durumlarına göre, ilgili idarelerce veya meslek kuruluşlarınca
denetlenmesini sağlamak.
Kamuya ve özel sektöre ait her türlü yapı ve tesisin projelerinin ve yapım işlerinin
denetlenmesinde görev alacak mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol
elemanlarının, yapı denetim kuruluşlarının ve müşavirlik kuruluşlarının niteliklerine,
görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlikleri ile
kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara belge verilmesini ve kayıtlarının
tutulmasını sağlamak.
Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak mimarlık ve mühendislik meslek
kuruluşlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak ve bunları denetlemek.
Çevre yönetimi, çevre denetimi ve çevresel etki değerlendirilmesi iş ve işlemlerinde
görev alanların niteliklerine, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları belirlemek,
mesleki yeterlikleri ile kuruluş yeterliklerini değerlendirerek bunlara belge verilmesini
ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
Çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlanmasında, çevre laboratuvarları, çevre
danışmanlık firmaları ile belediyelerin çevre koruma tesislerinin projelerinde ve
işletilmesinde görev alacak elemanları eğitmek, proje ve tesis ölçütlerini geliştirmek ve
mesleki yetkinliği artırmak.
Konut politikalarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, belirlenmiş
politika, plan ve stratejilere göre uygulamayı temin ve sonuçlarını takip etmek.
Yapı kooperatiflerinin ve üst birliklerinin kurulması, işleyişi ve denetlenmesine ilişkin iş
ve işlemleri yürütmek, kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasını sağlamak ve
uygulamaları denetlemek.
Yapılarda kullanılacak malzemelerin kullanım amacına uygunluğuna dair esasları
belirlemek, koordinasyon ve yetkilendirme çalışmalarını yürütmek, yapı malzemelerine
ilişkin standartların hazırlanıp yayımlanmasını sağlamak.
Yapı malzemelerinin üretim, satış, nakil ve kullanma safhalarında her türlü mekânda ve
ortamda gözetim ve denetimini yapmak, yapı malzemesi numunelerinin test ve
deneylerini ilgili standarda göre yapmak, yaptırmak ve laboratuvar altyapısını
geliştirmek.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
37
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü






Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve
benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve
esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tescil etmek.
Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil,
onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını
tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak.
Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları,
sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer
alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek ve her tür ve
ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapmak, yaptırmak,
değiştirmek, onaylamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak.
Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik ve kentsel sitler ile koruma statüsü bulunan
diğer alanların çakıştığı yerlerde koruma ve kullanma esaslarını ilgili bakanlıkların
görüşünü alarak belirlemek ve bu alanların kısmen veya tamamen hangi idarelerce
yönetileceğine karar vermek, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama
imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
Orman alanları dışında yer alan korunması gerekli taşınmaz tabiat varlıkları, koruma
alanları ve doğal sit alanlarının Bakanlıkça belirlenen ilke kararlarına, onaylanan
planlara uygun olarak kullanılmak üzere tahsisini gerçekleştirmek, uygulamaların tahsis
şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek.
Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak;
hâlihazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve
onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve
bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma
veya benzer yollarla kamunun eline geçirilmesini sağlamak, kontrol ve denetim
yapmak, gerekli görülen alanların korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım
yapmak veya ilgili idarelerin yatırım projelerini desteklemek, bu alan ve bölgelerde
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak,
işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek, korunan alanlara ilişkin insan ve
finansman kaynağı sağlamak.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü




Kamu kurum ve kuruluşlarına ait her türlü yapılar ile ilgili genel ilkeleri, stratejileri ve
standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
Kamu yatırımlarının projeleri ve yapımla ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile
etüt ve projelerin niteliklerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç
programlarını hazırlamak, etüt ve projelerini ve maliyet hesaplarını yapmak veya
yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı
onarımlarını yapmak veya yaptırmak.
5543 sayılı Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak.
38
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu



5543 sayılı Kanun uyarınca daimi iskân için kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılacak
her türlü yapılara ve konutlara ilişkin etüt ve planlama işlerini yapmak veya yaptırmak,
onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, daimi iskân için yaptırılacak her türlü
yapıların inşaatlarını yapmak veya yaptırmak.
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak.
Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan veya yaptırılanlarda dahil olmak üzere
yapıların can ve mal emniyeti ile mevzuata ve tekniğe uygunluk bakımından denetimini
yapmak veya yaptırmak, tespit edilen aykırılık ve noksanlıkların giderilmesini istemek
ve sağlamak.
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı








Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine
ilişkin olarak akdedilen sözleşmelerin yürütülmesinden doğan yeni fiyat tespiti
anlaşmazlıkları hariç olmak üzere diğer anlaşmazlıkları ilgili idarenin talebine istinaden
inceleyip karara bağlamak ve yeni fiyat tespiti anlaşmazlıklarında ise tarafları
bağlayacak şekilde fiyatı kesin olarak tespit etmek.
Çevre ve imar mevzuatının yürütülmesinden doğan anlaşmazlıkları ilgili idarelerin
talebine istinaden inceleyip karara bağlamak.
Teknik veya fiziki yönden birbirini etkileyen plan ve yapım işleri ile ilgili olarak, kamu
kurum ve kuruluşları arasında doğan anlaşmazlıkları, taraf olan idarelerin birlikte talep
etmeleri halinde inceleyip karara bağlamak.
Plan, çevre, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerine ilişkin konularda kamu kurum ve
kuruluşları ile yapı kooperatiflerine görüş vermek.
Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim
fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak.
Yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerinde kullanılan müteahhitlik karneleri ve iş bitirme
belgelerinin yıllara ait değerlendirme katsayılarını, mimarlık ve mühendislik hizmet
bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetlerini ve proje ve
kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranlarını tespit etmek ve yayımlamak.
Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen teknik
gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunlardan faydalı görülenler hakkında teklifte
bulunmak.
Bakanlık birimleri arasında teknik konularda uygulama birliği ve koordinasyonu
sağlamak.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı


Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve
soruşturmalar yapmak.
Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun
çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
39
İç Denetim Birimi Başkanlığı







Bakanlığın risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim yapılarını değerlendirmek.
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yaparak,
önerilerde bulunmak.
Bakanlığın faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata
uygunluğunu denetlemek.
Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimini yapmak.
Bakanlığın harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının uygunluğunu
denetlemek ve değerlendirmek.
Bakanlığın malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak.
Bakanlık birimlerince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
Strateji Geliştirme Başkanlığı

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı
Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler
birimlerine verilen görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği




Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra
işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek,
anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak.
Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından
hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü
sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü
uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip
hukuki mütalaasını bildirmek.
Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra takiplerine ilişkin usul
ve esasları belirlemek, bunları izlemek, koordine etmek ve denetlemek.
Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun
çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı


Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliğine yönelik mevzuat ve uyum çalışmaları ile
ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Bakanlık hizmetlerinin süratli,
düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü
sağlamak.
Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla Bakanlığın görev alanına giren
konularda uluslararası sözleşmeler de dâhil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli
irtibat ve eşgüdümü sağlamak.
40
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu



Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları
konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve ilgililere duyurmak.
Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde yurtdışından gelen heyetler ve Bakanlıktan
yurtdışına gönderilecekler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Yurtdışı ilişkilerle ilgili protokol işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı



Avrupa Birliği ile mali ilişkiler çerçevesindeki operasyonel programları yürütmek ve
fonların uygulanmasını koordine etmek.
İlgili mevzuat, Avrupa Birliği müktesebatı ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde
operasyonel programları hazırlamak ve uygulamak. Desteklenecek proje ve faaliyetlere
ilişkin olarak; projelerin seçimini yapmak, önceliklendirmek, ihale ve sözleşmelerini
yapmak
ve
yürütülmesini
sağlamak,
ödemelerini
gerçekleştirmek
ve
muhasebeleştirmek, buna ilişkin kontrol, izleme ve değerlendirmeleri yapmak.
İlgili kurum ve makamlara görevleri ile ilgili bilgi, belge ve raporların intikalini sağlamak
ve operasyonel programın özelliğine göre yapısal fonların kullanımı için gerekli
hazırlıkları yapmak.
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı







Çevre ve şehircilik konularında yazılı, işitsel ve görsel dokümanların basım ve yayımını
desteklemek.
Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak,
değerlendirmek, yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak,
hazırlatmak, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.
Çevre ile ilgili yayın konusunda kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği
yapmak.
Çevre ile ilgili konularda plan ve programların hazırlanmasında, uygulanmasında ve
halkın eğitilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile bilimsel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği
yapmak.
Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin faaliyet ve araştırma programlarına çevre
konularını katmak için ortak çalışmalar yapmak, gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği
yapmak, bilgi, belge ve eğiticilerin mübadelesinin sağlanması çalışmalarını yürütmek.
Çevre değerlerini ortaya çıkarmak ve tanıtmak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
çevre eğitimi konusunda uluslararası kuruluşların program, proje ve faaliyetlerini
izlemek, uluslararası ve kurumlar arası enformasyon hizmetlerini yerine getirmek.
Bakanlığın görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile meslek
kuruluşlarına mesleki eğitim vermek veya verdirmek.
Personel Dairesi Başkanlığı

Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak,
personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunmak.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu


41
Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini
yürütmek.
Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı




5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama
ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma
ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütmek.
Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği


Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin
belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını
etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
Özel Kalem Müdürlüğü


Bakanın çalışma programını düzenlemek.
Bakanın yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Bakanlığın asli görevlerini yerine getirirken fiyatlandırılabilir nitelikteki hizmetleri yerine
getirmek.
1.3.8. Bakanlık Taşra Teşkilatı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri)
644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza verilen görev ve yetkiler taşrada Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.
İl Müdürlükleri tarafından yürütülen hizmetler başlıkları itibariyle aşağıda verilmiştir.
 İmar ve Planlama iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
 Kooperatifler iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
 Proje ve Yapım İşlerinin yürütülmesi,
 Yapı Malzemeleri piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 Yapı Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 ÇED Hizmetlerinin yürütülmesi,
42
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu





Çevre İzinleri ve Çevre Denetimlerinin yürütülmesi,
Çevre Yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu faaliyetleri ve doğal sit alanlarında iş ve
işlemlerinin yürütülmesi,
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri ile ilgili olarak 6306 sayılı Kanun kapsamındaki
iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
İl müdürlüğü bünyesindeki bilgi teknolojileri, insan kaynakları ve destek hizmetlerinin
yürütülmesi.
Ayrıca, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri, doğrudan
Bakanlığa bağlı olarak kurulan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri tarafından
yürütülmektedir.
1.3.9. Bağlı ve İlgili Kuruluşlar
Bakanlığımızın bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgili kuruluşu ise İller Bankası
AŞ. Genel Müdürlüğüdür. Bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın faaliyetleri ile ilgili kısa bilgilere aşağıda
yer verilmiştir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatı ile
birlikte 22 Bölge Müdürlüğü, 957 Tapu Müdürlüğü ve 81
Kadastro Müdürlüğünden oluşan, toplam 17.676 personeli ile
yılda ortalama 20 milyon vatandaşımıza hizmet vermektedir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; tapu sicillerini tutan,
taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile
tescil işlerini yapan, sicil ve belgelerin arşivlenerek
korunmasını sağlayan, ülkemizin kadastrosunu yaparak
değişikliklerini takip eden, tapu planlarının yenilenmesini ve
güncellenmesini sağlayarak bunlara ilişkin kontrol ve denetim
hizmetlerini yürüten bir kuruluştur.
İller Bankası AŞ Genel Müdürlüğü
Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan İller Bankası Anonim Şirketi,
özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip bir kalkınma
ve yatırım bankasıdır.
Bankanın amacı, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı
kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare
birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, bu idarelerin
sınırları içinde yaşayan halkın mahalli müşterek hizmetlerine
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
43
ilişkin projeler geliştirmek, bu idarelere danışmanlık hizmeti vermek ve teknik mahiyetteki
kentsel projeler ile altyapı ve üstyapı işlerinin yapılmasına yardımcı olmak ve her türlü kalkınma
ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektir.
Banka; harita, imar planı, jeolojik ve jeoteknik etüt, içme suyu, kanalizasyon, her türlü arıtma,
katı atık, deniz deşarjı, jeotermal enerji uygulamaları, belediye hizmet binaları, soğuk hava
deposu, terminal, köprülü kavşak, düğün salonu, işhanı, hal, okul, otel, kaplıca ve peyzaj
projeleri gibi geniş bir alanda belediyelerimize yatırım hizmetleri vermekte ve her türlü
finansman ihtiyaçlarını orta ve uzun vadeli olarak temin etmektedir.
44
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
45
46
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
47
2. AMAÇ VE HEDEFLER
2.1.
Temel Değerler
TEMEL DEĞERLER
Çözüm ve Hizmet Odaklılık
Öncülük ve Rehberlik
Sürdürülebilirlik
Korumacılık
Güvenilirlik
Katılımcılık
Yenilikçilik
Bilimsellik
Verimlilik
Şeffaflık
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde;








Paydaş kurumlarına ve vatandaşlarına yönelik çözüm ve hizmet odaklı çalışmayı,
Merkez veya yerel tüm idarelere planlama, dönüşüm ve çevre uygulamalarında
öncülük etmeyi ve rehberlik yapmayı,
Yürüteceği iş ve işlemlerde sürdürülebilirlik ilkesini gözetmeyi,
Doğal kaynakların korunması ve akılcı yönetimini temel ilke olarak benimsemeyi,
Çevre ve şehircilik konularını kapsayan süreçlerde katılımcı bir yaklaşım sergilemeyi,
Plan, proje ve uygulamalarda yenilikçi yaklaşım, bilimsel yöntem ve süreçleri
izlemeyi,
Tüm plan ve programlarında etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi kurarak
verimlilik tabanlı ve performans esaslı çalışma düzenini yerleştirmeyi,
Her düzeyde yürütülen hizmet ve işlerde bilgiyi paylaşmayı, açık ve şeffaf olmayı,
benimsemektedir.
48
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
STRATEJİK AMAÇLAR
49
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2.2.
Amaç ve Hedefler
AMAÇ 1
PLANLAMA VE DÖNÜŞÜM
S.A. 1. Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri
oluşturmak için; mekânsal planlama, kentsel dönüşüm proje ve
uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi
bilgi sistemini kurmak
Hedef 1.1: Şehircilik, planlama, imar ve altyapı mevzuatı yeniden düzenlenecektir.
Hedef 1.2: Marka şehirler hedefine ulaşmak üzere her tür ve ölçekteki mekana yönelik harita,
planlama ve kentsel tasarıma ilişkin çalışmalar yürütülecektir.
Hedef 1.3: Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planında belirlenen strateji ve eylemler
izlenecektir.
Hedef 1.4: Yerleşmelerin planlı gelişmesi ve sağlıklı şekilde düzenlenmesi için yerel yönetimler
desteklenecek ve rehberlik edilecektir.
Hedef 1.5: Jeolojik–jeoteknik etüt ve mikrobölgeleme etüt raporları onaylanacak ve seçilecek
bölgelerde mikrobölgeleme etüt çalışmaları tamamlanacaktır.
Hedef 1.6: Dönüşüm, yenileme ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi, bu alanlar ile bu alanlar
dışındaki riskli yapıların tespit, tasfiye, iyileştirme ve yenilenmelerine dair iş ve işlemler ile
dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleri yapılacaktır.
Hedef 1.7: Ülke genelinde teknik altyapının durum tespiti ve envanter çalışması ile ilgili usul ve
esaslar tamamlanacak; mahalli idarelere, altyapı tesislerinin yapımı ve verimli işletilmesi için
teknik destek verilecek; altyapı birlikleri kurulması konusunda işbirliği ve koordinasyon
sağlanacaktır.
Hedef 1.8: 2017 yılı sonuna kadar ulusal coğrafi bilgi sistemi kurulacak, coğrafi bilgilere
elektronik ağ ortamında erişim, ortak bir altyapı üzerinden sağlanacaktır.
Hedef 1.9: Coğrafi verilere ilişkin içerik ve değişim standartları belirlenecek; veri setlerinin
ulusal coğrafi bilgi sistemine uyumlaştırılması 2017 yılı sonuna kadar sağlanacaktır.
AMAÇ 2
ÇEVRE
S.A.2. Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim
değişikliği ile mücadele etmek ve tabiat varlıklarını koruyarak
geliştirmek
Hedef 2.1: Plan dönemi sonuna kadar belediye nüfusunun en az % 85’ine atıksu arıtma hizmeti
verilecektir.
Hedef 2.2: Plan dönemi sonuna kadar mevcut atık altyapı tesislerinin tümü iyileştirilecek ve atık
bertaraf hizmeti verilen nüfus oranı %85’e çıkarılacak, geri kazanılabilir nitelikteki atıkların en az
yarısının kaynağında ayrı toplanması ve bu atıkların en az %75 oranında geri kazanımı
sağlanacaktır.
50
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Hedef 2.3: Plan dönemi sonuna kadar; hava kalitesi değerlendirmeleri yapılarak hava kalitesi
bültenleri yayımlanacak, hava kirleticileri için ulusal emisyon envanteri ve projeksiyonları
hazırlanacak, 5 büyükşehirde yoğun demiryolu, otoyollar ve sanayi alanları için stratejik gürültü
haritaları hazırlanacaktır.
Hedef 2.4: Plan dönemi sonuna kadar entegre kirlilik önleme konusunda temiz üretim ve en iyi
tekniklere yönelik rehber dokümanlar hazırlanacak, en az 5 sektörde n uygulamaya geçilecek,
2015 yılından itibaren yeni tesisler için entegre çevre izni uygulamasına başlanılacaktır.
Hedef 2.5: Plan döneminde İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) uygulanacak ve izlenecek,
uluslararası yükümlülüklerin gerektirdiği raporlar hazırlanacak, Ozon Tabakasını İncelten
Maddelerin (OTİM) alternatiflerine en az %50 oranında geçiş sağlanacaktır.
Hedef 2.6: AB REACH Tüzüğü kapsamında kısıtlanmış / yasaklanmış madde grubunda yer alan
20 kimyasal maddenin kullanımı kısıtlanacak/yasaklanacak, büyük endüstriyel kaza riski taşıyan
toplam 250 kuruluş için acil durum planlarının hazırlanması sağlanacak ve planların tatbikatı
gerçekleştirilecektir.
Hedef 2.7: Plan dönemi sonuna kadar kara ve deniz kaynaklı kirleticilerin azaltılması için; atık
alım ve takip sistemi iyileştirilecek, kıyı tesislerine ilişkin acil müdahale planlarının %100’ü
tamamlanacak, 28 kıyı ili için kirlilik haritaları çıkarılacak ve deniz çöpleri eylem planları
hazırlanacaktır.
Hedef 2.8: Çevre politikalarının etkin uygulanmasına yönelik ekonomik araçların geliştirilmesi
sağlanacaktır.
Hedef 2.9: 2017 yılının sonuna kadar stratejik çevresel değerlendirme uygulamaları tüm
sektörlere yaygınlaştırılacaktır.
Hedef 2.10: 2017 yılının sonuna kadar ÇED sürecinin ve çevre yeterlik hizmetlerinin elektronik
ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 2.11: Etkin çevre denetimi ve yaptırımı sağlanacaktır.
Hedef 2.12: Çevre izni ve lisansı belgesi çevreye kirletici etkisi olan tüm işletmelere
yaygınlaştırılacak, 2017 yılı sonuna kadar çevreye duyarlı yaklaşım gösteren, işletmelere ilişkin
belgelendirme sistem alt yapısı oluşturulacak, ürün ve hizmetlerin çevresel duyarlılık etiketi ile
ödüllendirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 2.13: 2014 yılı sonuna kadar 8 bölgede temiz hava merkezi kurularak hava kalitesi izleme
istasyonu sayısı 125’den 331’e çıkarılacak, plan dönemi sonuna kadar izleme ağının ilçe
merkezlerinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Hedef 2.14: Çevre laboratuvarlarına ön yeterlik / yeterlik belgesi verilmeye devam edilerek
2017 yılının sonuna kadar Çevre Referans Laboratuvarında analiz ve ölçümlerin kalitesi
arttırılacak, alıcı ortam, atıksu ve baca gazı emisyon izleme çalışmaları çevrimiçi (gerçek
zamanlı) yürütülecektir.
Hedef 2.15: Plan dönemi içerisinde, korunan alanlarının tescil, onayı ve ilanı ile ÖÇK Bölgeleri,
tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarının tespit, tescil, değerlendirme ve uygulamaları
gerçekleştirilecektir.
Hedef 2.16: Korunan alanlarının; bütünleşik alan yönetimi yaklaşımı çerçevesinde ulusal ve
uluslararası işbirliğiyle doğal ve kültürel değerlerin araştırılması, korunması ve izlenmesi
sağlanacaktır.
Hedef 2.17: Korunan alanların her tür ve ölçekte planlanması, projelendirilmesi ve uygulanması
ile yönetilmesi sağlanacaktır.
Hedef 2.18: 2017 yılının sonuna kadar IPA Çevre Operasyonel Programı kapsamındaki fonlar
etkin şekilde kullanılacak, belediyelerin altyapı ihtiyaçları karşılanacaktır.
51
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
AMAÇ 3
YAPI VE MESLEKİ HİZMETLER
S.A.3. İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve
esasları belirlemek, etkin ve izlenebilir kayıt ve denetim
sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak
Hedef 3.1: Yapı müteahhitleri belgelendirilerek takip sistemi geliştirilecek, fen adamları, şantiye
şefleri ve yetki belgeli ustaların denetlenmesi sağlanacaktır.
Hedef 3.2: Güvenilir ve şeffaf bir yapı kooperatifçiliği için mevzuatta düzenlemeler yapılacak,
“e-kooperatif Otomasyon Sistemi ”nin etkinliğinin arttırılması sağlanacaktır.
Hedef 3.3: Binalarda enerji verimliliği konusunda farkındalık artırılacak, 2017 yılına kadar tüm
binaların enerji kimlik belgesi alması ve enerji verimli hale gelmesi sağlanacaktır.
Hedef 3.4: Yapılara ilişkin genel ilke ve esaslar, mimarlık ve mühendislik kuruluşları ile
bilirkişiliğe, mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak,
yerleşme ve yapılaşma konularına ilişkin görüş verilecek ve rehberlik edilecektir.
Hedef 3.5: Yapı malzemelerine ilişkin mevzuat geliştirilecek, piyasa gözetim ve denetim
sisteminin etkinleştirilmesi sağlanacak, laboratuvar deney kapasiteleri arttırılacaktır.
Hedef 3.6: Plan dönemi içerisinde teknik müşavirlik sistemi geliştirilerek her ilde yapı denetim
çalışmaları sahada etkin şekilde yürütülecektir.
Hedef 3.7: Kamu Kurumlarına ait inşaat ve esaslı onarım ile güçlendirme işlerine ilişkin hizmet
kapasitesi arttırılacaktır.
Hedef 3.8: Bakanlık portföyündeki yapı proje sayısı arttırılacak, tüm projeler elektronik ortama
aktarılacak ve 2017 yılı sonuna kadar 81 ilde kırsal yerleşmelerde örnek projeler ve çalışmalar
yapılacaktır.
Hedef 3.9: Plan dönemi içerisinde kamu binalarının depreme karşı güçlendirme ihtiyacını tespit
etmek üzere ayrıntılı kamu yapıları envanter çalışması yapılacaktır.
Hedef 3.10: Plan dönemi içerisinde İskân Kanunu kapsamında hak sahiplerinin tamamının iskân
talepleri karşılanacak ve hayat standartlarını yükseltmek üzere gerekli destek verilecektir.
Hedef 3.11: Yapım uygulamalarıyla ilgili ortak terminoloji ve teknik şartlar ile birim fiyat ve
maliyetler oluşturulacak; çevre ve imar mevzuatı ile yapım sözleşmelerinde ortaya çıkan
anlaşmazlıklar ve sorunların çözümüne katkıda bulunulacaktır.
AMAÇ 4
KURUMSAL KAPASİTE GELİŞİMİ
S.A.4. Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini
sağlamak
Hedef 4.1: Bakanlığın kurumsal kimliğini güçlendirecek faaliyet ve projeler gerçekleştirilecek,
rehberlik ve denetim faaliyetleri arttırılacaktır.
Hedef 4.2: Plan dönemi süresince Bakanlık bilişim altyapısı yeniden yapılandırılacaktır.
52
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Hedef 4.3: Bakanlık görev tanımı ile uyumlu nitelikli ve uzman personel istihdamına yönelik
etkin bir insan kaynakları yönetimi sağlanacaktır.
Hedef 4.4: Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği müktesebatı uyumlaştırma çalışmaları
kapsamında kurumsal kapasite artırılmasına yönelik çalışmalar ve ulusal yükümlülüklerin yerine
getirilmesini sağlayacak faaliyetler sürdürülecektir.
2.3. Politika ve Öncelikler
Hayat kalitesi yüksek şehirlere sahip, çevreyi ve doğal kaynakları akılcı ve etkin şekilde yöneten,
hizmet noktasında verimli, hızlı ve vatandaş odaklı çalışan yönetim anlayışıyla model olmuş
örnek ülke konumuna yükselmek Ülkemiz için önemli bir vizyon seçeneğidir.
Türkiye’nin 2023 çevre ve şehirleşme vizyonu; zengin doğal, tarihi, kültürel ve insan
kaynaklarını koruyan ve sürdürülebilir kılan, yenilik ve teknoloji ile bütünleştiren, rekabet
gücüne sahip, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltan, yaşam kalitesi yükselen bir
ülke olabilmektir.
Ekonomik ve sosyal olarak hızla gelişen ve kentleşen ülkemizde, insanımızın yaşam kalitesini
arttırmak, sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkını sağlamak, kentsel ve kırsal alanlarda
düzensiz, riskli ve sağlıksız yapılaşma bölgelerinin planlı, nitelikli ve sağlıklı yerleşmelere
dönüşümünü gerçekleştirmek Bakanlığımızın en önemli önceliğidir.
Yaşanabilir çevre ve marka şehirler 61.Hükümet Programının önemli bir hedef ve alt başlığını
oluşturmaktadır. Bu hedefe uygun olarak, imar mevzuatı "yaşanabilir mekânlar” ve “marka
şehirler" vizyonuna hizmet edecek şekilde yenilenecek, kentsel tasarıma ve estetiğe önem
verilecektir.
2003 yılından bugüne ülkemizde çevre ve ekosistemin korunması amacıyla önemli çalışmalar
yapılmıştır. Hava kalitesi, atık yönetimi, su kalitesi, doğa koruma, kimyasallar yönetimi,
endüstriyel kirlilik kontrolü ve gürültü yönetimi gibi konuları içine alan Avrupa Birliği çevre
müktesebatına uyum çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir.
Çevreyi koruma amaçlı yapılan çalışmalar sonucunda son yıllarda kanalizasyon şebekesi ve atık
su arıtma tesisleri ile hizmet verilen nüfusta önemli artışlar olmuştur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fiziksel planlama ve yapılaşma konusundaki düzenlemeleri ve
standartları geliştirecek, kalkınma politikalarına uygun ulusal ve bölgesel nitelikli mekânsal
gelişme stratejilerini hazırlayacaktır. Çevreye ilişkin düzenlemeler, işlemler ve denetimler de
sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütülecektir.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
53
54
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
55
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
3.1. Mali Bilgiler
Mali bilgiler, amaçların gerçekleştirilebilmesi için, kamu idarelerinin varlıkları, yabancı
kaynakları, öz kaynakları, gelirleri, giderleri ve nakit akımları hakkında bilgi verir.
3.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Bakanlığa ait mali bilgilerin yer aldığı tablolar ve açıklamalar bütünlük, güvenilirlik ve
ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak hazırlanmıştır.
Bakanlığa 2013 yılında tahsis edilen ödenek durumuna aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 9. 2013 Yılı Bütçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Tahsis Edilen Ödenekler
Yıllar
Tüm Kurumlara Tahsis Edilen Genel
Bütçe Toplamı (TL)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
Tahsis Edilen Başlangıç Ödeneği
(TL)
Oran (%)
2013
396.705.004.350
1.880.909.650
0,47
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 2013 yılında 1.880.909.650TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl
içerisinde yapılan aktarmalarla yılsonu ödeneği 2.926.035.486 TL olmuştur. Bu ödeneğin %
70,63’üne karşılık gelen 2.066.879.786 TL’lik kısmı harcanmıştır. 2013 yılı ödenek ve
harcamalarının ekonomik sınıflandırmaya ve birimlere göre dağılımı aşağıda verilmektedir.
Tablo 10. 2013 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Ait Bütçe Gerçekleşmeleri
Ekonomik Sınıflandırma
Başlangıç
Ödeneği (TL)
1. Personel Giderleri
Yıl Sonu
Ödeneği (TL)
Harcama Gerçekleşme
(TL)
(%)
554.355.000
524.155.000
507.503.905
96,82
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Pirimi Giderleri
90.032.000
87.652.000
81.985.974
93,53
3. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
67.600.000
134.223.709
126.502.874
94,24
5. Cari Transferler (*)
790.787.650
436.578.850
427.288.042
97,87
6. Sermaye Giderleri
219.100.000
1.130.741.927
742.176.422
65,63
7. Sermaye Transferleri
136.025.000
161.320.000
158.155.839
98,03
8. Borç Verme
Toplam
23.010.000
55.738.000
23.266.729
41,74
1.880.909.650
2.926.035.486
2.066.879.785
70,63
(*) 6306 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanılmak üzere 2013 yılı bütçesi "05-Cari Transferler"
tertibinde tahsis edilen ve bloke olarak tutulan 731.574.000 TL ödenekten 335.948.000 TL Afet Riski Altındaki Alanların Dönüş üm
Gelirlerinde yaşanan gerçekleşmeye paralel olarak Maliye Bakanlığı tarafından serbest bırakılmış olup, ödeneğin tamamı da özel hesaba
aktarılmıştır. Bloke olarak kalan 395.626.000 TL ödenek yılsonunda iptal edilmiştir. İptal edilen bu ödenek toplama dahil edilmemiştir.
56
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Tablo 11. 2013 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Harcama Birimlerinin Ödenek ve Harcama
Durumu (TL)
2013
Birimler
Başlangıç
Ödeneği (TL)
Ödenek
Harcama
Gerçekleşme
Oranı (%)
Özel Kalem Müdürlüğü
13.137.500
22.032.180
20.934.770
95,02
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
10.040.900
7.079.900
6.488.189
91,64
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
30.661.300
30.055.500
29.221.640
97,23
Personel Dairesi Başkanlığı
2.940.900
3.140.900
2.904.795
92,48
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
4.557.700
4.228.100
3.374.596
79,81
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
10.720.600
9.685.600
7.214.849
74,49
Strateji Geliştirme Başkanlığı
3.234.950
3.247.356
3.120.548
96,10
Hukuk Müşavirliği
3.891.500
42.176.500
41.331.808
98,00
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
1.831.600
1.042.794
670.435
64,29
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
2.224.400
1.224.400
957.439
78,20
518.560.300
1.384.880.997
1.057.055.732
76,33
72.541.500
70.188.479
62.386.315
88,88
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
163.489.100
194.148.971
182.328.685
93,91
Çevre Etki Değerlendirmesi, İzin ve
Denetim
Genel Müdürlüğü
40.391.000
20.991.229
18.858.681
89,84
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
150.751.000
251.527.000
157.016.421
62,43
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü (*)
753.524.000
397.399.000
396.899.101
99,87
31.159.000
21.024.000
14.511.512
69,02
21.849.400
20.574.600
18.811.101
91,43
5.457.100
5.134.100
4.415.390
86,00
39.945.900
40.627.880
38.377.778
94,46
1.880.909.650
2.926.035.486
2.066.879.785
70,64
İl Müdürlükleri (Taşra)
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi
Başkanlığı
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğü
TOPLAM
(*) 6306 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanılmak üzere 2013 yılı bütçesi "05-Cari Transferler"
tertibinde tahsis edilen ve bloke olarak tutulan 731.574.000 TL ödenekten 335.948.000 TL Afet Riski Altındaki Alanların Dönüş üm
Gelirlerinde yaşanan gerçekleşmeye paralel olarak Maliye Bakanlığı tarafından serbest bırakılmış olup ödeneğin tamamı da özel hesaba
aktarılmıştır. Bloke olarak kalan 395.626.000 TL ödenek yıl sonunda iptal edilmiştir. İptal edilen bu ödenek toplama dahil edilmemiştir.
57
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Tablo 12. Birimler Bazında 2013 Yılı Yatırım Programı Gerçekleşmeleri
31.12.2013
Birim Adı
Proje
Sayısı
Revize Proje
Tutarı
9
Gerçekleşme
Oranı (%)
Revize Ödeneği
Harcama
105.764.000
53.200.000
47.274.880
88,9
22
50.463.000
16.017.000
5.238.556
32,7
Çevresel Etki
Değerlendirmesi, İzin ve
Denetim Genel Müdürlüğü
5
8.849.000
5.280.000
5.112.429
96,8
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
18
792.420.000
136.235.000
74.729.022
54,9
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
7
38.516.000
4.755.000
4.487.257
94,4
12
47.959.000
10.990.000
6.090.377
55,4
5
25.025.000
13.490.000
12.612.528
93,5
15
40.658.000
30.913.000
29.767.028
96,3
Avrupa Birliği Yatırımları
Dairesi Başkanlığı
7
8.398.000
2.944.000
2.804.172
95,3
Eğitim ve Yayın Dairesi
Başkanlığı
2
1.450.000
1.450.000
1.135.907
78,3
Strateji Geliştirme Başkanlığı
- İl Müdürlükleri
4
65.623.000
31.202.000
28.810.874
92,3
Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı
1
965.000
965.000
951.636
98,6
105
1.186.090.000
307.441.000
219.014.666
71,2
Mekânsal Planlama Genel
Müdürlüğü
Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler Genel
Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü
Tabiat Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü
Genel Toplam
2013 Yılı Hizmet Maliyetleri
Bu bölümde belirtilen dönem içerisinde Bakanlık birimlerinin merkez ve taşra birimlerinin
yolluk, elektrik, yakacak, su, kırtasiye, haberleşme ve personel giderlerine ilişkin TL bazında
maliyet analizleri yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda merkez ve taşra teşkilatlarının 2012-2013
maliyetleri karşılaştırmalı olarak açıklanmaktadır.
58
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Tablo 13. Bakanlık 2012-2013 Dönemi Hizmet Maliyeti Tabloları
2012
Açıklama
Merkez
Harcama (TL)
Taşra
Personel Başı
Ortalama (TL)
Harcama
(TL)
Personel
Sayısı
Personel Başı
Ortalama (TL)
Yolluk Gideri
3.602.735
1.338
3.953.385
1.398
Elektrik Gideri
1.309.663
487
1.473.863
521
Yakacak Gideri
593.126
220
339.867
120
Su Gideri
280.410
104
126.333
2.692
45
2.828
Kırtasiye ve Büro
Malzemesi Gideri
2.002.593
744
2.134.162
755
Haberleşme Gideri
1.874.195
696
3.781.524
1.337
51.959 148.960.117
52.673
Personel Gideri
(Ücret, SGKDP dâhil)
139.872.558
Yolluk Gideri
9.341.325
1.082
9.859.823
1.128
Elektrik Gideri
2.342.710
271
2.623.954
300
Yakacak Gideri
2.085.575
241
2.098.336
240
100
945.776
Su Gideri
860.126
Kırtasiye ve Büro
Malzemesi Gideri
2.096.514
Haberleşme Gideri
1.562.660
Personel Gideri
(Ücret, SGKDP dâhil)
Genel
Personel
Sayısı
2013*
8.637
438.460.771
108
8.744
243
1.792.234
205
181
1.379.569
158
50.765 440.529.763
50.381
Yolluk Gideri
12.944.060
1.143
13.813.208
1.194
Elektrik Gideri
3.652.373
322
4.097.817
354
Yakacak Gideri
2.678.701
236
2.438.203
211
Su Gideri
1.140.536
101
1.072.110
11.329
93
11.572
Kırtasiye ve Büro
Malzemesi Gideri
4.099.107
362
3.926.395
339
Haberleşme Gideri
3.436.855
303
5.161.093
446
Personel Gideri
(Ücret, SGKDP dâhil)
578.333.329
51.049
589.489.879
50.941
* 2013 yılına ait rakamlar Maliye Bakanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sisteminden (e-bütçe) 14 Mart 2014 tarihi
itibariyle alınmıştır.
Tablo 13 Bakanlığımızın bazı hizmet maliyetlerine ilişkin 2012 ve 2013 yıllarını kapsayan
bilgiler incelendiğinde aşağıdaki tespitlere ulaşılmıştır;
Bakanlığımız bazı hizmet maliyetlerine ilişkin 2012 ve 2013 yıllarını kapsayan bilgiler;
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu







59
2012 yılında yolluk giderleri olarak ayrılan 10.879.000.-TL ödeneğe karşılık yılsonunda
12.944.060.-TL harcanmıştır. 2013 yılında bu ödenek 12.401.000.-TL yükseltilmiş buna
karşılık yılsonu harcaması 13.813.208.-TL olarak gerçekleşmiştir. Yolluk giderlerinde
personel başı ortalama harcama 2012 yılında 1.143.-TL iken bu rakam 2013 yılında
yüzde 5 oranında artarak 1.194.-TL gerçekleşmiştir.
2012 yılında elektrik giderleri olarak ayrılan 2.828.000.-TL ödeneğe karşılık yılsonunda
3.652.373.-TL harcanmıştır. 2013 yılında bu ödenek 3.444.000.-TL yükseltilmiş buna
karşılık yılsonu harcaması 4.097.817.-TL olarak gerçekleşmiştir. Elektrik giderlerinde
personel başı ortalama harcama 2012 yılında 322.-TL iken bu rakam 2013 yılında yüzde
10 oranında artarak 354.TL gerçekleşmiştir.
2012 yılında yakacak giderleri olarak ayrılan 2.822.000.-TL ödeneğe karşılık yılsonunda
2.678.701.-TL harcanmıştır. 2013 yılında bu ödenek 2.698.000.-TL ‘ye düşürülmüş
buna karşılık yılsonu harcaması 2.438.203.-TL olarak gerçekleşmiştir. Yakacak
giderlerinde personel başı ortalama harcama 2012 yılında 236.-TL iken bu rakam 2013
yılında yüzde 10 oranında azalarak 211.-TL gerçekleşmiştir.
2012 yılında su giderleri olarak ayrılan 1.490.000.-TL ödeneğe karşılık yılsonunda
1.140.536.-TL harcanmıştır. 2013 yılında bu ödenek 1.266.000.-TL’ye düşürülmüş buna
karşılık yılsonu harcaması 1.072.110.-TL olarak gerçekleşmiştir. Su giderlerinde
personel başı ortalama harcama 2012 yılında 101.-TL iken bu rakam 2013 yılında yüzde
8 oranında azalarak 93.-TL gerçekleşmiştir.
2012 yılında kırtasiye ve büro malzemesi gideri olarak ayrılan 3.145.000.-TL ödeneğe
karşılık yılsonunda 4.099.107.-TL harcanmıştır. 2013 yılında bu ödenek 3.463.000.TL’ye düşürülmüş buna karşılık yılsonu harcaması 3.926.395.-TL olarak gerçekleşmiştir.
Kırtasiye ve büro malzemesi giderlerinde personel başı ortalama harcama 2012 yılında
362.-TL iken bu rakam 2013 yılında yüzde 6 oranında azalarak 339.-TL gerçekleşmiştir.
2012 yılında haberleşme gideri olarak ayrılan 4.281.000.-TL ödeneğe karşılık
yılsonunda 3.436.855.-TL harcanmıştır. 2013 yılında bu ödenek 4.689.000.-TL’ye
yükseltilmiş buna karşılık yılsonu harcaması 5.161.093.-TL olarak gerçekleşmiştir.
Haberleşme giderlerinde personel başı ortalama harcama 2012 yılında 303.-TL iken bu
rakam 2013 yılında yüzde 47 oranında artarak 446.-TL gerçekleşmiştir.
2012 yılında personel giderleri (SGKDP dahil) olarak ayrılan 480.961.000.-TL ödeneğe
karşılık yılsonunda 578.333.329.-TL harcanmıştır. 2013 yılında bu ödenek 644.387.000TL’ye yükseltilmiş buna karşılık yılsonu harcaması 589.489.879.-TL olarak
gerçekleşmiştir. Personel giderlerinde (SGKDP dahil), personel başı ortalama harcama
2012 yılında 51.049.-TL iken bu rakam 2013 yılında yüzde 0,2 oranında azalarak
50.941.-TL gerçekleşmiştir.
60
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
3.1.2.
Mali Denetim Sonuçları
İç Denetim
İç denetim çalışmalarına ilişkin bilgiler İç Denetim Birim Başkanlığı faaliyetleri bölümünde
ayrıntılı olarak verilmektedir.
Dış Denetim
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sayıştay’ın dış denetimine tabidir. Bakanlığımızın 2012 yılı
faaliyetlerine ilişkin olarak gerek merkez teşkilatımızda gerekse Sayıştay Başkanlığınca
belirlenen İl Müdürlüklerimizde mali denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler sonucunda
hazırlanmış olan denetim raporunda, genel bütçe işlemlerine ilişkin 10 bulguya, döner sermaye
işlemlerine ilişkin ise 6 bulguya yer verilmiştir.
Denetim raporunda yer alan bulguların tekrarlanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
3.2.
61
Performans Bilgileri
3.2.1.
Faaliyet ve Proje Bilgileri
3.2.1.1.
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mevzuat Çalışmaları

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama
Yönetmeliği
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği 15
Aralık 2012 tarih ve 28498 Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, daha sonra 1 defa düzenlemeye
gidilmiştir. Yönetmelikle ilgili son düzenleme 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.
Dönüşüm Projeleri Özel Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik 14.06.2013 tarih ve 28677 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
Yürütülen Projeler

Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Projesi
Projenin amacı 644 sayılı KHK ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne verilen
görevlerin yerine getirilmesi sırasında yerel yönetimlerin uygulamalarında yaşanan farklılık ve
hataların giderilmesidir. 2013 yılında başlanmıştır ve devam etmektedir.

Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve Esas Belirlenmesi Projesi
Proje ile altyapı hizmetleri sorunlarının çözümüne yönelik stratejilerin belirlenmesi, kurumlar ve
sektörler arası işbirliğinin geliştirilmesi, fayda-maliyet analizlerinin yapılması, kaynakların etkin
ve verimli kullanılması, mevzuat ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amaçlanmaktadır. 2013
yılında, paydaş kurumlarla görüşmeler yapılmış, hizmet alımına yönelik teknik şartname
hazırlanmış, ihalesine çıkılmıştır. Ancak ihale iptal edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda
sektörlere bölünmesi uygun görünmüş olup, çalışmalar devam etmektedir.

Özel Proje Alanları Kanalizasyon Projesi
Projenin amacı, şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine katkı sağlayacak özel
proje alanlarında; yaşanabilirlik düzeyinin, mekân ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile
ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla
kanalizasyon tesislerine ait etüt ve projeler yapılmasıdır. Bu proje 2014 yılında devam
ettirilmeyecektir.
62
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Özel Proje Alanlarına Yönelik Etüt Hazırlama Projesi
Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında mevcut ve özel alanlarda oluşabilecek trafik yükünü
kontrol altında tutmak ve bu alanlarda alternatif güzergâhlar oluşturarak daha güvenli ve
kesintisiz bir trafik akışını sağlamak, mevcut veya özel alanlarının kullanım amacına yönelik her
türlü katlı kavşak, köprülü kavşak ve diğer altyapı hizmetlerinin etüt, plan ve projelerini yapmak
ve yaptırmak projenin amaçlarındandır. 2013 yılında başlanmıştır ve devam etmektedir.

Teknik Altyapı Envanteri Çıkarılması Projesi
Ülkemizde altyapı bileşenlerine ait verilerin güvenli, sağlıklı bir ortamda ve tek çatı altında
toplanmasının temini, yerel yönetimlerin ve izin verilen diğer kuruluşların veriye ulaşması ve
veri girişinin hızlı bir şekilde sağlanması amaçlanmaktadır. 2013 yılında ‘Yol Haritası’
oluşturulması için ihalesi yapılmış ve sonuçlandırılmıştır.

İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi
Proje ile 6306 Sayılı Kanunun uygulanması ile daha da artacak olan inşaat ve yıkıntı atıkları
karşısında sürdürülebilir mekânsal ve ekonomik gelişmeyi gerçekleştirmek üzere doğal
kaynakların korunması ve akılcı kullanımın sağlanması amaçlanmaktadır. 2013 yılında proje
kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile Protokol imzalanmış, proje çalışmaları
devam etmektedir.

Afet Risk Haritası Hazırlanması Çalışması
6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca, Bakanlar Kurulunca ilan edilmek üzere
Başbakanlığa sunulacak olan “Riskli Alan Tekliflerinin” değerlendirilmesi veya yeni yerleşim
alanı olarak kullanılmak üzere “Rezerv Yapı Alanların” belirlenmesinde veri altlığı olarak
kullanılmak üzere ülke genelinde afet risk haritasının oluşturulması amaçlanmaktadır. Boğaziçi
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile "Ortak Hizmet Uygulaması
Protokolü" imzalanmış, proje çalışmaları devam etmektedir.
Temel Faaliyetler

Riskli Alan Uygulamaları
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
kapsamında Bakanlığımız ve İdarelerden gelen talepler doğrultusunda riskli alanların tespit
edilmesi iş ve işlemlerine başlanılmıştır.
37 ilde 106 alan riskli alan ilan edilmiştir. Söz konusu alanların yüzölçümü 6.931,20 hektar, yapı
sayısı ise 164.301 adettir.
Yetki verilen ve Bakanlığımızca yürütülen riskli alanlar kapsamında;
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu





63
Toplam 60 il ve/veya ilçe belediyesi yetkilendirilmiştir.
2 adet alanda maliklerince uygulama yapılacaktır. (İstanbul/Beyoğlu, Hacıhüsrev ve
İstanbul/Üsküdar, Burhaniye Mah.)
3 Riskli Alanda ise Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yetkilendirilmiştir. Mardin (Merkez),
İstanbul (Esenler, Oruçreis 1), İstanbul (Esenler, Oruçreis 2)
25 Adet riskli alanda iş ve işlemler Bakanlığımızca yürütülmektedir.
İlan edilen 6 adet Riskli Alanlarda ise yetkilendirme çalışmaları devam etmektedir.
(Trabzon (2 no.lu Erdoğdu Mah.), Adana (Yüreğir, Cumhuriyet Mah.), Adana (Yüreğir,
Koza Mah.), Ağrı (Merkez,100. Yıl), Ankara (Mamak, Hüseyingazi Mah.), İstanbul (GOP,
Bağlarbaşı Mah.), İstanbul (GOP, Sarıgöl Mah.)
Bakanlığımızca Yürütülen Riskli Alan Çalışmaları;
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzce;
 Ankara, Çankaya, Namık Kemal Mah., Mimarlar Odası ve ATO ile alanda proje
üretilmesine ilişkin protokol yapılma aşamasındadır.
 Ankara, Çankaya, Akpınar Mah., alana ilişkin kamulaştırma ve -Yerleşime uygun
olmayan alanlarda; Artvin (Merkez, Çayağzı Mah), Karaman (Ermenek, Meydan Vd.
Mah), Aksaray (Merkez, Hürriyet Mah), Tokat ( Merkez, Kaledibi Mah.) Hak sahipliği ve
gayrimenkul değerleme çalışmaları ile rezerv yapı alanı belirlenmesi çalışmaları devam
etmektedir.
 Erzincan (Üzümlü, Altınbaşak ) ve Erzincan (Merkez, Uluköy) ile belirlenen rezerv yapı
alanlarındaki planlama, projelendirme gayrimenkul değerleme çalışmaları devam
etmektedir.
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce ise;
Hâlihazır ve yerbilimsel etüd çalışmaları yapılan riskli alanlar;
 Samsun (İlkadım), Samsun (Canik, G.O.P), Ağrı (Merkez, Yüzüncüyıl Mah.) Amasya
(Merkez), Eskişehir (Odunpazarı, Gündoğdu Mah.), İzmir (Karabağlar-Buca, Osman
Aksümer Mah.) Çorum (Osmancık)
 Ankara (Çankaya Karakusunlar Mah) İmar planı ve kentsel tasarım projesi
hazırlanmaktadır.
 İstanbul (Kadıköy, Fikirtepe) planlama çalışmaları hazırlanmaktadır.
Ayrıca;
 Ankara (Yenimahalle, Demetevler Mah.) master plan hazırlanmaktadır.
 Tokat (Erbaa, Niksar, Reşadiye ilçeleri) mikro bölgeleme çalışmaları yapılmaktadır
İhalesi Yapılan;
9 adet Alan;
 Erzurum (Yakutiye), Van (Erciş), İzmir (Karabağlar), Ağrı (Patnos), Erzincan (Demirkent),
Diyarbakır (Suriçi), Kütahya (Pazarlar), İstanbul (Sultangazi), İstanbul (Sarıyer)
64
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
İhale Çalışmaları Devam eden;
 Elazığ (Merkez, Cumhuriyet Mah.), İzmir (2 adet alan Menemen, Ahıhıdır ve Tülbentli
Mah.)
 Ülke genelinde Yöresel Mimari özelliklerine uygun tip konut projesi oluşturulmasına
yönelik ihale çalışmaları devam etmektedir.
( TOPLAM 37 İL )
30
20
10
0
Şekil 2. İllere Göre Riskli Alan Dağılımı
106
96
İNCELEMEDE
OLAN
İLAN EDİLEN
Şekil 3. Teklif ve İlan Edilen Riskli Alan Sayısı
2013 yılında ilan edilen riskli alan teklifleri şunlardır:

Ankara İlinde 10 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü
785 hektar, toplam nüfusu 80.655, toplam bina sayısı 15.333, toplam birim sayısı
yaklaşık 28.968’dir. Alanlarda yapılacak uygulamaların bir kısmı Bakanlığımızca
yürütülmekte olup, bir kısmı için de ilgili İdareler yetkilendirilmiştir. Ankara İli, Mamak
ilçesi sınırları içerisinde 2000 konutluk Kentsel Dönüşüm projesinin temelleri atılmıştır.
 6306 sayılı kanun kapsamında, 25.11.2013 tarihi itibariyle, İstanbul İli’nin tüm
İlçelerinde toplam 7.328 adet binada, 36.223 adedi konut, 5.106 adedi dükkân olmak
üzere toplam 41.329 adet birimin riskli yapı tespiti yapılmıştır. 6306 sayılı kanun
kapsamında risk tespiti yapılan binalardan 957 adet binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir.
Riskli yapı tespitlerine ilaveten İstanbul İlinde toplam 27 adet “Riskli Alan” ilan
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
65
edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü 1118,40 hektar, toplam nüfusu 253.846,
toplam bina sayısı 30.442, toplam birim sayısı yaklaşık 80.748’dir. Alanlarda yapılacak
uygulamaların bir kısmı Bakanlığımızca yürütülmekte ve bir kısmı için de ilgili İdareler
yetkilendirilmiştir.
 İzmir İlinde toplam 6 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam
büyüklüğü 838,59 hektar, toplam nüfusu 91327, toplam bina sayısı 27488, toplam
birim sayısı 43669’dur. Alanlarda yapılacak uygulamaların bir kısmı Bakanlığımızca
yürütülmekte ve bir kısmı için de ilgili idareler yetkilendirilmiştir.
 Adana İlinde toplam 7 adet alan “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam
büyüklüğü 313,40 hektar, toplam nüfusu 47387, toplam bina sayısı yaklaşık 8227,
toplam birim sayısı 14622 ’dir. Alanlarda yapılacak uygulamalar için ilgili İdareler
yetkilendirilmiştir.
 Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesinde 2 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanların
toplam büyüklüğü 41,92 hektar, toplam nüfusu 7021, toplam bina sayısı 1913, toplam
birim sayısı 3918’dir. Alanlarda yapılacak uygulamalar için ilgili İdareler
yetkilendirilmiştir.
2013
İnsan odaklı, vatandaşların mali ve sosyal haklarının korunduğu projeler
üretilmektedir.
Ağrı İli, Merkez İlçesinde 1 adet ve Patnos İlçesinde 1 adet olmak üzere toplam 2 adet alan
“Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü 296,77 hektar, toplam nüfusu
14565, toplam bina sayısı 5192, toplam birim sayısı 5518’dir. Alanlarda yapılacak uygulamalar
için ilgili idareler yetkilendirilmiştir.






Aksaray İli, Merkez İlçesinde (Akçakent Beldesi) 1 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir.
Riskli alanın toplam büyüklüğü 25,90 hektar, toplam nüfusu 850, toplam bina sayısı
203, toplam birim sayısı 203’tür. Alanda yapılacak uygulamalara ilişkin Bakanlığımızca
çalışmalar başlatılmıştır.
Amasya İli, Merkez İlçesinde 1 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın toplam
büyüklüğü 4,21 hektar, toplam nüfusu 265, toplam bina sayısı 190, toplam birim sayısı
190’dır. Alanda yapılacak uygulamalara ilişkin Bakanlığımızca çalışmalar başlatılmıştır.
Artvin İli, Merkez İlçesinde 1 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın toplam
büyüklüğü 1,62 hektar, toplam nüfusu 158, toplam bina sayısı 40, toplam birim sayısı
65’dir. Alanda yapılacak uygulamalara ilişkin Bakanlığımızca çalışmalar başlatılmıştır.
Aydın İli, Merkez İlçesinde 1 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın toplam
büyüklüğü 8,50 hektar, toplam nüfusu 2000, toplam bina sayısı 235, toplam birim
sayısı 235’dir. Alanda yapılacak uygulamalara ilişkin ilgili idare yetkilendirilmiştir.
Burdur İli, Merkez İlçesinde 2 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam
büyüklüğü 48,77 hektar, toplam nüfusu 4000, toplam bina sayısı 770, toplam birim
sayısı 1486’dır. Alanlarda yapılacak uygulamalar için ilgili İdareler yetkilendirilmiştir.
Bursa İlinde toplam 5 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam
büyüklüğü 539,75 hektar, toplam nüfusu 17984, toplam bina sayısı 2103, toplam birim
sayısı yaklaşık 5399’tır. Alanlarda yapılacak uygulamaların bir kısmı Bakanlığımızca
66
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

yürütülmekte ve bir kısmı için de ilgili İdareler yetkilendirilmiştir. Hizmet alım işi için
2.100.000 TL kaynak aktarılmıştır.
Çorum İli, Osmancık İlçesinde 1 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alan toplam
166,24 hektar büyüklüğündedir. Alanda yapılacak uygulamalara ilişkin Bakanlığımızca
çalışmalar başlatılmıştır.
2013


Vatandaşlarımız ile anlaşma usulü esas alınmıştır.
Denizli İli, Merkez İlçesinde 1 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın toplam
büyüklüğü 4,09 hektar, toplam bina sayısı 145, toplam birim sayısı 145’tir. Alanda
yapılacak uygulamalara ilişkin Bakanlığımızca çalışmalar başlatılmıştır.
Diyarbakır İli, Suriçi İlçesinde 187 hektarlık bir alan “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli
alanın toplam nüfusu 61.115, toplam bina sayısı 8587, toplam birim sayısı 19.974’tür.
Alanda yapılacak uygulamalara ilişkin Bakanlığımızca çalışmalar hızla devam
etmektedir. Riskli alan içerisinde kalan ve tarihi Ulu Cami avlusu etrafında bulunan ada
ve parseller üzerinde mevcut olan 123 adet bağımsız birimin bulunduğu yapıların
yıkılma ve tarihi Ulu Cami avlusuna zarar verme riski taşıması sebebiyle uzlaşma ve
gerektiğinde acele kamulaştırma yoluyla edinimi gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda
49 bağımsız birime ilişkin Bakanlıkça edinim işlemi tamamlanmış olup 77 bağımsız
birim için kamulaştırma süreci devam etmektedir.
Şekil 4. Riskli Alan İçerisinde Kalan Ulu Cami Avlusunun Öncesi ve Sonrası



Riskli alan içerisinde kalan ve Ulu Cami avlusu etrafında bulunan riskli yapılar
temizlenerek tarihi doku ortaya çıkarıldı.
Edirne İli, Merkez İlçesinde 1 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın toplam
büyüklüğü 13,20 hektar, toplam nüfusu 3100, toplam bina sayısı 924, toplam birim
sayısı 1021’dir. Alanda yapılacak uygulamalara ilişkin ilgili idare yetkilendirilmiştir.
Elazığ İli, Merkez İlçesinde 2 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın toplam
büyüklüğü 36,56 hektar, toplam nüfusu 2715, toplam bina sayısı 445, toplam birim
sayısı 547’dir. Alanda yapılacak uygulamalara ilişkin Bakanlığımızca çalışmalar
başlatılmıştır.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu




Erzincan İli, Merkez İlçesinde 2 adet, Üzümlü İlçesinde 1adet olmak üzere toplam 3
adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü 135,26 hektar,
toplam nüfusu 2254, toplam bina sayısı 734, toplam birim sayısı yaklaşık 760’tır.
Alanlarda yapılacak uygulamalar Bakanlığımızca yürütülmektedir.
Erzurum İli, Yakutiye İlçesinde 1 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın
büyüklüğü 97,11 hektar, toplam nüfusu 11780, toplam bina sayısı 1968, toplam birim
sayısı 3948’dir. Alanlarda yapılacak uygulamalar Bakanlığımızca yürütülmektedir.
Eskişehir İlinde toplam 2 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü 83,65
hektar, toplam nüfusu 18714, toplam bina sayısı 1980, toplam birim sayısı 10929’dir.
Alanlarda yapılacak uygulamaların biri Bakanlığımızca yürütülmekte ve diğeri için ise
ilgili İdaresi yetkilendirilmiştir.
Gaziantep İli, Şahinbey İlçesinde 2 adet, Şehitkâmil İlçesinde 1 adet olmak üzere
toplam 3 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü 414,27 hektar,
toplam nüfusu 115683, toplam bina sayısı 18120, toplam birim sayısı 52547’dir.
Alanlarda yapılacak uygulamaların biri Bakanlığımızca yürütülmekte ve diğerleri için ise
ilgili İdaresi yetkilendirilmiştir. Hizmet alım işi için 10.000.000 TL kaynak aktarılmıştır.
Doğal afetlere hazırlıklı, gerekli inşaat ve teknik müşavirlik hizmetini almış,
sağlıklı ve yapı kalitesi yüksek, kentin siluetine katkı sağlayan, çevreyle dost
yaşam alanları oluşturulmaktadır.
2013


Giresun İli, Çanakçı İlçesinde 1 adet, Merkez İlçesinde 1 adet olmak üzere toplam 2
adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü 19,78 hektar, toplam nüfusu
999, toplam bina sayısı 363, toplam birim sayısı 363’tür. Alanlarda yapılacak
uygulamalar Bakanlığımızca yürütülmektedir.
Hatay İli, Antakya İlçesinde 1 adet, İskenderun İlçesinde 1 adet olmak üzere toplam 2
adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü 113,6 hektar, toplam nüfusu
21113, toplam bina sayısı 3282, toplam birim sayısı 6274’tür. Alanlarda yapılacak
uygulamaların biri Bakanlığımızca yürütülmekte ve diğeri için ise ilgili idaresi
yetkilendirilmiştir.
2013


67
Dönüşüm projelerinde yerel malzeme ve yerel işgücünün kullanılması teşvik
edilmektedir.
Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesinde 2 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanların
toplam büyüklüğü 53,9 hektar, toplam nüfusu 11204, toplam bina sayısı 2234, toplam
birim sayısı 4373’tür. Alanlarda yapılacak uygulamalar için ilgili İdaresi
yetkilendirilmiştir.
Karaman İli, Ermenek İlçesinde 1 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın
büyüklüğü 24,8 hektar, toplam nüfusu 1500, toplam bina sayısı 250, toplam birim
sayısı 250’dir. Alanda yapılacak uygulamalar Bakanlığımızca yürütülmektedir.
2013
Deprem riski yanı sıra yoğun yağışlara bağlı olarak gelişen sel, taşkın,
heyelan, kaya düşmesi gibi afet riskleri bulunan yerleşimlerde bu afetlere
maruz kalabilecek yapıların ve alanların ivedilikle tespiti yapılmaktadır.
68
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu


Kocaeli İli, Körfez İlçesinde 1 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü
6,5 hektar, toplam bina sayısı 168, toplam birim sayısı 168’dir. Alanda yapılacak
uygulamalar Bakanlığımızca yürütülmektedir.
Kütahya İli, Merkez İlçesinde 1 adet, Pazarlar İlçesinde 1 adet olmak üzere toplam 2
adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü 502,7 hektar,
toplam nüfusu 51847, toplam bina sayısı 9331, toplam birim sayısı 25001’dir.
Alanlarda yapılacak uygulamaların biri Bakanlığımızca yürütülmekte ve diğeri için ise
ilgili İdaresi yetkilendirilmiştir.
2013



Mardin İli, Merkez İlçesinde 1 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü
39,69 hektar, toplam nüfusu 9729, toplam bina sayısı 1161, toplam birim sayısı
2747’dir. Alanda yapılacak uygulamalar için TOKİ yetkilendirilmiştir.
Niğde İli, Merkez İlçesinde 1 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü
550 hektar, toplam nüfusu 25000, toplam bina sayısı 6800, toplam birim sayısı
6800’dir. Alanda yapılacak uygulamalar için ilgili İdaresi yetkilendirilmiştir.
Sakarya İli, Erenler İlçesinde 1 adet, Hendek İlçesinde 1 adet olmak üzere toplam 2
adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü 54,5 hektar, toplam
nüfusu 4850, toplam bina sayısı 752, toplam birim sayısı 1897’dir. Alanlarda yapılacak
uygulamalar için ilgili İdareleri yetkilendirilmiştir. Bugün itibariyle hizmet alım işi için
4.000.000 TL kaynak aktarılmıştır.
2013




Kentlerin yapı stoğu bakımından kalitesiz, sosyo-kültürel ve altyapı
hizmetleri açısından yetersiz alanları iyileştirilmektedir.
Dönüşüm projeleri kapsamında enerji etkin, yeşil yapılar inşa
edilmektedir.
Samsun İli, İlkadım İlçesinde 1 adet, Canik İlçesinde 2 adet olmak üzere toplam 3 adet
“Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü 126,4 hektar, toplam
nüfusu 44730, toplam bina sayısı 3751, toplam birim sayısı 11363’tür. Alanlarda
yapılacak uygulamaların biri ilgili İdaresi tarafından diğer ikisi ise Bakanlığımızca
yürütülmektedir.
Şanlıurfa İli, Siverek İlçesinde 1 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü
23,50 hektar, toplam nüfusu 2106, toplam bina sayısı 839, toplam birim sayısı 865’dir.
Alanda yapılacak uygulamalar için ilgili İdaresi yetkilendirilmiştir.
Tokat İli, Merkez İlçesinde 1 adet, Turhal İlçesinde 1 adet olmak üzere toplam 2 adet
“Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü 34,46 hektar, toplam
nüfusu 4100, toplam bina sayısı 1340, toplam birim sayısı 1896’dır. Alanlarda yapılacak
uygulamalar Bakanlığımızca yürütülmektedir. Bunun yanında özellikle Kuzey Anadolu
Fay hattı üzerinde yerleşimi bulunan Niksar, Erbaa ve Reşadiye ilçe merkezlerine ilişkin
mikrobölgeleme etüt çalışmaları sürdürülmektedir.
Trabzon İli, Merkez İlçesinde 2 adet, Gürbulak İlçesinde 1 adet olmak üzere toplam 3
adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanların toplam büyüklüğü 22,82 hektar,
69
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
toplam nüfusu 1758, toplam bina sayısı 202, toplam birim sayısı 260’tır. Alanlarda
2013


Kentsel
Dönüşümde
desteklenmektedir.
kentin
kimliğine
uygun
projeler
yapılacak uygulamalar Bakanlığımızca yürütülmektedir.
Van İli, Erciş İlçesinde 1 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü 151
hektar, toplam nüfusu 14500, toplam bina sayısı 3500, toplam birim sayısı 10500’dür.
Alanda yapılacak uygulamalar için TOKİ yetkilendirilmiştir.
Yalova İli, Merkez İlçesinde 1 adet “Riskli Alan” ilan edilmiştir. Riskli alanın büyüklüğü
9,89 hektar, toplam bina sayısı 246, toplam birim sayısı 416’dır. Alanda yapılacak
uygulamalar Yalova Belediye Başkanlığınca yürütülmektedir.

Riskli Yapı Tespit Çalışmaları
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama
Yönetmeliği kapsamında; 2013 yılı içerisinde 488 kurum ve kuruluş riskli yapıları tespit etmek
üzere lisanslandırılmıştır. 31.12.2013 tarihi itibari ile 1 Kamu Kurumu, 48 Üniversite, 13 Kamu
Ortaklı Şirket, 1 İnşaat Mühendisleri Odası, 3 Sivil Toplum Kuruluşu, 280 Özel Şirket, 228 Yapı
Denetim Kuruluşu ve 36 Yapı Laboratuvarı olmak üzere; toplam 610 kurum ve kuruluş riskli
yapıları tespit etmek üzere lisanslandırılmış bulunmaktadır.
300
250
200
150
100
50
0
280
1
13
3
228
48
1
36
Şekil 5. Lisanslı Kuruluşların Dağılımı
6306 sayılı kanun kapsamında; 2013 yılı içerisinde 14686 adet binada; 57529 adedi konut, 9454
adedi dükkân olmak üzere toplam 66983 adet birimin (bağımsız bölümün) risk tespiti
yapılmıştır. 6306 sayılı kanun kapsamında risk tespiti yapılan binalardan 2187 adet bina (11558
birim -bağımsız bölüm) yıkılmıştır. 31.12.2013 tarihi itibari ile 18101 adet binada; 68437 adedi
konut, 11057 adedi dükkân olmak üzere toplam 79330 adet birimin (bağımsız bölümün) risk
tespiti yapılmıştır ve toplam 2663 adet bina (13576 birim -bağımsız bölüm) yıkılmıştır.
70
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
DİĞER İLLER;
694 bina (2099
bağımsız birim)
MARDİN;55
bina
(269 bağımsız
birim)
İSTANBUL;1153
bina
(7605 bağımsız
birim)
ESKİŞEHİR;83
bina
(274 bağımsız
İZMİR;118 bina
birim)
(522 bağımsız
birim)
ANKARA;84
bina (789
bağımsız birim)
Şekil 6. İllere Göre Risk Tespiti Yapılarak Yıkılan Yapı Dağılımı
Riskli bina tespitine itirazları değerlendirecek teknik heyetler bölgesel olarak teşkil edilmiş olup,
bölge merkezleri: İstanbul (2 adet), Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Konya, Denizli,
Erzurum, Elazığ, Diyarbakır ve Adana illeri olmak üzere Türkiye genelinde toplam 13 adet teknik
heyet oluşturulmuş veya güncellenmiştir.

Riskli Yapıların Yıkım Faaliyetleri
2013 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarına ait can ve mal güvenliği bakımından tehlike arz
ettiği teknik bir rapora dayanarak resmi makamlarca belirlenen ve yıkım kararı alınmış toplam
282 adet riskli kamu binasının yıkım teklifi ilgili birimler tarafından Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. 74 adet riskli kamu binasının yıkım ihalesi için İl Müdürlüklerine
yetki verilmiş olup, 163 adet binanın ise yıkım ihalesi Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilerek yıkım işlemleri tamamlanmıştır. 45 riskli kamu binası
için yıkım ihalesi çalışmaları devam etmektedir.
% 16
% 58
İhale çalışmaları
devam edenler
% 26
İl Müdürlüklerine
yetki devri yapılanlar
Bakanlıkça ihalesi
gerçekleştirilenler
Şekil 7. Riskli Kamu Binaları Yıkım Süreci
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
71
17 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Yeni Mahallesi Tüm Emek-İş
Sitesinde ve Ankara İli, Sincan İlçesi, Güneşevler Sitesinde bulunan 11 katlı 4’er adet binanın
yıkımları kontrollü patlatma ile gerçekleştirilmiş olup Ankara ve İstanbul’da başarıyla
sonuçlandırılan kontrollü patlatmalı yıkımlar tamamen Ülkemiz teknik elemanları tarafından
modellenmiş ve projelendirilmiştir.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında Van ili
Erciş ilçesinde, 19.03.2013 tarih ve 28592 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak “Riskli Alan”
olarak ilan edilen sahada yıkımı yapılacak iş yerlerinin taşınması amacıyla Van İli Erciş İlçesi
Atatürk Parkı 21 ada 2 parsel ve 61 ada 8 parsel ile Eski Adliye Sarayının bulunduğu 72 ada 1
parselde “Geçici Konteyner Ticaret Bölgesi” yapılması planlanmış ve Geçici Konteyner Yapım İşi
ihalesi yapılmıştır. Geçici Konteyner Ticaret alanı yapım işinin Atatürk parkında yapılacak olan
kısmında konteyner imalatı büyük ölçüde tamamlanmış olup diğer alanda çalışmalara devam
edilmektedir.
Yıkım ve hafriyat faaliyetlerinin ve bu faaliyetler neticesinde ortaya çıkacak hafriyat toprağı ile
inşaat ve yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermeyecek şekilde
yönetimine ve kontrolüne ilişkin iş ve işlemlerin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla “Yıkım
İşlemleri ve Hafriyat Toprağı İle İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” taslağı
üzerine Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar tamamlanmıştır.
Miktarı her gün artarak katlanan inşaat ve yıkıntı
atıklarının depolanmasının önüne geçilmesi, geri
dönüşüm yoluyla inşaat ve yıkıntı atıklarının tekrar
kullanımın sağlanması amacıyla “İnşaat ve Yıkıntı
Atıklarının Değerlendirilmesi Projesi” geliştirilmiştir.
Projenin uygulanması için TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında 6306 sayılı
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun’un 8 inci maddesinin (2) numaralı
bendi kapsamında Protokol imzalanmış ve çalışmalara başlanılmıştır.

Rezerv Yapı Alanı ve Emlak Değerleme Çalışmaları
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımız
tarafından, TOKİ veya İdarelerden gelen talepler doğrultusunda ya da resen Rezerv Yapı
Alanlarının Tespit edilmesi iş ve işlemlerine başlanılmıştır.
2013 yılı içerisinde Maliye Bakanlığından toplamda 171 adet taşınmazın rezerv alan
belirlenmesi için görüş talebinde bulunulmuş olup, toplamda 105 adet taşınmazın Rezerv Yapı
Alanı olarak belirlenmesinde uygun görüş bildirilmiş ve 21 adet taşınmaz hakkında olumsuz
72
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
görüş alınmış olmakla beraber, 35 adet taşınmaz için de cevap beklenmektedir. Makam
Olur’ları ile bugüne kadar 36 adet Rezerv Yapı Alanı belirlenmiştir.
İller
Toplam Alanlar (ha)
Yüzde
Ankara
7,19
0,60%
Bursa
32,71
2,74%
Diyarbakır
1.099,60
92,10%
Erzincan
27,83
2,33%
Kütahya
21,02
1,76%
İstanbul
5,53
0,46%
Toplam
1.193,89
100,00%
İLLERE GÖRE TAHSİSİ YAPILAN REZERV YAPI ALANI
ALAN (Ha)
1.099,60
7,19
32,71
Ankara
Bursa
Diyarbakır
27,83
21,02
5,53
Erzincan
Kütahya
İs tanbul
Şekil 8. Bakanlığımıza Tahsisi Yapılan Taşınmazlar (Rezerv Yapı Alanı)


6306 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Finansal-Mali Destek Faaliyetleri
Kira Yardımı
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama
Yönetmeliği’nin beşinci bölümünün 16 ncı maddesinde “Anlaşma ile tahliye edilen uygulama
alanındaki yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine
veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri
tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir.
Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını, yardım süresi ise, 18 ayı geçemez. Aylık kira bedeli, her yıl
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında
güncellenir.” Hükmüne göre Bakanlığımızca 2013 yılı sonu itibariyle yapılan kira yardımı
grafikleri aşağıdaki gibidir.
I Nolu Grafik
Kiracılar/Sınırlı Hak
Sahipleri (Defaten)
%39
%8
Malikler
%92
%53
II
II Nolu Grafik
Maliklere İlk 5 Ay Peşin
Ödenen
Maliklere Aylık Olarak
Kira Ödenen
Şekil 9. 2013 Yılı Kira Yardımları (Kiracı/Malik)
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
73
Şekil 10. Bölgelere Göre Kira Yardımı Başvuruları

Faiz Destekli Kredi Protokolü Yapılmış Bankalar
Halkbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Bankasya, Vakıfbank, Yapı
Kredi Bankası, Denizbank, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Şekerbank, Akbank, Albaraka
Türk, Kuveyt Türk, Ziraat Bankası, Finansbank ve İngbank ile Bakanlığımız arasında 6306 sayılı
kanun kapsamında konut ya da işyerini yenilemek yada güçlendirmek isteyen malikler
tarafından kullanılacak kredilerde faiz desteği sağlanmasına ilişkin protokol yapılmıştır.
13/10/2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında
Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar
uyarınca protokol imzalanmıştır.
Şekil 11. 2013 Yılı Sonu İtibari İle Bölgelere Göre Faiz Desteği Talebi

Kaynak Aktarımı
6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 12 nci fıkrasında “Bakanlık, bu Kanun kapsamındaki
uygulamalarda kullanılmak üzere dönüşüm projeleri özel hesabından TOKİ, İdare ve İller
Bankası Anonim Şirketine kaynak aktarabilir.” Hükmüne göre Bakanlığımızca aktarılmış ve tahsis
edilmiş kaynak tutarları aşağıdaki gibidir:
74
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
o 2013 yılı sonu itibarıyla kira yardımı olarak yapılan kaynak aktarımı miktarı toplam
44.564.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.
o 2013 yılı sonu itibarıyla projeler için yapılan kaynak aktarımı miktarı toplam
165.249.183,52 TL olarak gerçekleşmiştir.
o 2013 yılı sonu itibarıyla Belediyelere yapılan kaynak aktarımı miktarı toplam
35.315.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Eğitim Faaliyetleri
2013 yılında İl Müdürlüğü personellerine Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Hizmetlerinin
Geliştirilmesine Yönelik Eğitim verilmiştir. Eğitime İl Müdürlükleri ve Bakanlık merkez
teşkilatından 630 kişi katılım sağlamıştır.
Riskli yapıların tespit edilmesine ilişkin esaslara yönelik olarak Bakanlığımız ile ODTÜ ve İTÜ
rektörlükleri arasında yapılan 30.05.2013 tarihli protokoller çerçevesinde Ankara, Çorum ve
İstanbul İllerinde 5 adet eğitim programı düzenlenmiş, yapılan bu eğitimlere lisanslı kuruluş ve İl
Müdürlüklerinden toplam 1358 kişi katılmıştır.
Riskli yapıların tespit edilmesine ilişkin olarak; Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca,
İdarece veya Bakanlıkça tespiti yapılan riskli binalar için oluşturulan riskli yapı tespit raporlarının
incelenmesi ve gerekli tebligatların yapılması ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde
belirtilmek üzere ilgili tapu müdürlüğüne bildirilmesi ile oluşabilecek itirazların
sonuçlandırılması sonrasında kesinleşen riskli yapının yıktırılması ve bu aşamaya kadar yapılan
işlemlerin süreç takibi Bakanlığımızca elektronik ortam üzerinden A.R.A.A.D.NET yazılımı ile
yapılmakta olup, Bu kapsamda 25-29.03.2013 tarihlerinde, bilgilerin güncel ve sağlıklı olarak
tutulması, sürecin kontrolünün sağlanması ve problemlerin zamanında tespit edilerek çözüm
üretilebilmesi için; Diyarbakır, Kayseri, Konya, Erzurum, Trabzon, Samsun, İzmir, Bursa ve
Ankara İllerinde İl müdürlükleri personeli ve lisanslı kuruluşlardan katılan toplam 477 kişiye
A.R.A.A.D.NET yazılımının aktif olarak kullanılması amacıyla eğitim verilmiştir.

Kentsel Dönüşüm Toplantıları-Konferansları-Organizasyonları
2013 yılında Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul ve Bursa
illerinde Sayın Başbakanımızın da katıldığı sırasıyla “İkinci Büyük Kentsel Dönüşüm Hamlesi”, ve
“Üçüncü Büyük Kentsel Dönüşüm Hamlesi” başlatılmıştır.
5-6 Kasım 2013 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde
“Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu” düzenlenmiştir. 2 gün boyunca devam eden
sempozyuma çok sayıda yurt içinden ve yurt dışından akademisyen katılım sağlamış, Kentsel
Dönüşüm her yönüyle masaya yatırılmıştır.

Bilgilendirme Faaliyetleri
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve uygulama
yönetmeliği ile kanuna ilişkin diğer mevzuat gelen yazılı şikayet, talep ve öneri dilekçeleri
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
75
değerlendirmeye alınarak başvuruda bulunan vatandaş ve tüzel kişiliklere gerekli cevaplar
verilmiştir.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve uygulama
yönetmeliği ile kanuna ilişkin diğer mevzuat kapsamında 219 adet Başbakanlık Bilgi edinme
(BİMER), 434 adet Bakanlığımız Bilgi Edinme başvurusu değerlendirilerek cevap verilmiştir.
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü web sayfasında yapılan bir düzenleme ile 6306
sayılı kanun kapsamında sorulan sorulara cevapları içeren “Sıkça Sorulan Sorular” bölümü
oluşturulmuş, kanuna ilişkin çıkarılan Yönetmelik, genelge ve tebliğler gibi mevzuat ile riskli
bina tespitinde lisanslandırılan kurum ve kuruluşların ve ilan edilen riskli alanların yayınlanması
sağlanmıştır. Ayrıca 6306 sayılı kanuna ilişkin çıkarılan Yönetmelik, genelge ve tebliğler ve riskli
bina tespitinde lisanslandırılan kurum ve kuruluşların yanı sıra kanun kapsamında sağlanan
destekler ve faaliyetlere ilişkin bilgiler web sayfasından yayınlanmaya devam edilmiştir. Ayrıca
www.kentseldonusum.gov.tr web adresi de yayına verilmiştir.

Üniversiteler ile yürütülen ortak çalışmalar
Bakanlığımız ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü arasında, pilot bölge seçilen merkezlerde
binaların gözlemsel taranması ve analizi sonrasında riskli alanların önceliklendirilmesine yönelik
olarak İdarelerin yapacağı çalışmaları yönlendirecek, yol gösterici nitelikte usul ve esaslar
belirlenerek uygulamalar gerçekleştirmek üzere 02.01.2013 tarihinde ortak hizmet protokolü
imzalanmıştır. Protokol üç bileşenden oluşmakta olup ilk iki bileşene ait çalışmalar tamamlanıp
Bakanlığımıza sunulmuştur.
Bakanlığımız ile ODTÜ Rektörlüğü arasında riskli yapıların tespit edilmesine ilişkin esasların
Riskli Yığma Binaların Belirlenmesi bölümünün tekrar düzenlenmesine imkân verecek bilgiyi
oluşturmak maksadı ile sayısal ve deneysel çalışma yapmak üzere 02.12.2013 tarihinde ortak
hizmet protokolü imzalanmıştır. Yapılan protokol kapsamında Riskli Yapıların Tespit Edilmesine
İlişkin Esaslara yönelik açıklamalar ve örnekler kitabı hazırlatılmıştır. Protokol kapsamında
çalışmalar devam etmektedir.
76
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
3.2.1.2. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yürütülen Projeler
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması Uygulama
Yazılımlarının Geliştirilmesi Projesi
Öncelikle Bakanlık merkez birimlerinin mekânsal veri altyapılarının oluşturulması, devamında
verilerin sunulduğu, paylaşıldığı bir web portalının hazırlanması ve taşra teşkilatlarının da web
üzerinden kolayca erişerek, işlemlerini gerçekleştirebileceği uygulama yazılımlarının
geliştirilmesi planlanmaktadır.
Resmi Gazete’de yayımlanan 2012 Yılı Kamu Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımında verilen
bütçe miktarının kullanılması ÇŞB Bilişim Stratejisinin Oluşturulması ve Fizibilite Etüdü Projesi
kapsamında hazırlanacak ihtiyaç analizine ilişkin Fizibilite Raporunun Kalkınma Bakanlığı
tarafından onaylanması ön koşuluna bağlandığından, adı geçen projenin tamamlanmasını
müteakip proje 2013 yılı sonunda tamamlanmıştır.
Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi verilerin düzenlenerek coğrafi
sunuculara yüklenmesi ve bu verilerin web üzerinden 2 ve 3 boyutlu olarak görüntülenmesini
içeren “Veri İşçiliği Projesi” 2013 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında;
 Bakanlığımızda üretilen mekânsal verilerin sunulduğu Atlas Uygulaması
geliştirilmiştir.
 Bakanlığımız birimlerinden toplanarak TUCBS standartlarına uygun olarak
dönüştürülen mekânsal veriler, web üzerinden Atlas Uygulaması ile sunuma
açılmıştır.
 Bakanlığımızın kendi coğrafi altlık haritası üretilmiştir.
Ayrıca Avrupa Mekânsal Veri Alt Yapısı (INSPIRE) Direktifi temel alınarak Türkiye Ulusal Jeoloji
Veri Standartlarının Oluşturulması Projesi 19 Aralık 2013’te tamamlanmıştır. Türkiye’de jeoloji
ile ilgili tüm verilerin aynı standartta üretilmesini sağlayacak olan bu proje ile INSPIRE
tarafından Şubat 2013’te yayınlanan teknik rehber doküman, aynı yıl içinde ülkemize
kazandırılmıştır.
“Mekânsal Veri Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi ve Sayısal Pafta Arşivinin Sisteme Entegrasyonu”
kapsamında hazırlanan yazılımın bakımı ve güncellemesi niteliğinde olan bu hizmet alımı ile
Mekânsal Veri Arşiv Sistemi Yazılımının (MVAS) güncellenmesi ve taşra teşkilatı kullanımına
uygun arayüz geliştirilmesi ayrıca MVAS yazılımında Plan İşlem Numarası (PİN) modülünün
geliştirilmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 Bakanlık ve Taşra Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Projesi
Bu proje, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatının, bilişim altyapılarının kurulması ve bakanlık
geniş alan ağına bağlanması sonrasında ortak iş süreçlerini intranet üzerinden yürütmeyi
77
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
hedeflemektedir. Genel Müdürlüğümüz, bilişim altyapısından sorumlu olduğu ana hizmet
birimlerinde altyapının sorunsuz hizmet vermesi ve iyileştirilmesi, makine ve teçhizat ihtiyacının
karşılanması, sistem yönetim birimlerinin yazılım, donanım, eğitim, teknik servis, entegrasyonsüreç yönetimi-güvenlik ve benzeri hususlar için müşavirlik hizmeti alma gibi kurumsal
ihtiyaçları karşılamaya çalışmak zorunda olduğu için bu proje, ilk olarak Genel Müdürlüğün
Bakanlık kuruluş kanununda yer alan misyonunun bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Sonradan
kapsamı ve hedefleri genişletilmiştir.
Şekil 12. ÇŞB Yeni Veri Merkezi
Şekil 13. Merkezi Geniş Alan Ağı
2013 yılında proje kapsamında; Mobil Çevre ve Şehircilik Uygulaması hazırlanarak devreye
alınmıştır. Merkez ve Taşra Teşkilatı için merkezi yönetim yazılımları temin edilmiştir. Nitelikli
elektronik sertifika (1061 Adet) okuyucusu ve zaman damgası alımı gerçekleştirilmiştir.
 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve Veri Sızıntısı Engelleme Sistemi Kurulması
Projesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kurum kapsamındaki bilgilerin güvenliğini sağlamak amacıyla
uluslararası bir standart olan ISO27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
(BGYS) Oluşturma ihtiyacındadır. Zira bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla teknolojik yatırımlar
yapılmakla birlikte, bunların bir risk analizine dayandırılması ileriki güvenlik yatırımlarının daha
isabetli olmasını sağlayacaktır.
Şekil 14. Bilgi Güvenliği Bileşenleri
Şekil 15. Bilgi Güvenliği Risk Yönetim Aşamaları
Genel Müdürlüklerimiz ve İl Müdürlüklerimizce üretilen bilgilerin üretim, saklanma, sunulma
aşamalarıyla ilgili olarak bilginin korunabilirliliği noktasında, normlara uygun olarak yapılan risk
analizinin doğru tanımlanması ilke yapılan bir adresleme ile etkin ve paylaşımlı bir risk
yönetiminin varlığı kurum için her zaman önem arz etmektedir. Ayrıca periyodik güvenlik
denetimleri, güvenlik konusundaki personel eğitimi gereksinimleri, güvenlik cihazlarının düzgün
bir şekilde yönetimiyle ilgili konular ISO27001 uyumlu bir BGYS yapısının kurulmasıyla daha net
bir şekilde ortaya çıkacak ve isabetli bir şekilde karşılanabilecektir. Bu çalışmada elde edilecek
78
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
teknolojik ve operasyonel gelişimler ile ileriki dönemde standartlaşmanın tamamlanmasına
müteakip, sertifikalaşma ve sistemin kurumun tamamına yayılması hedeflenmektedir.
2013 yılında proje kapsamında ÇŞB Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Veri Sızıntı Engelleme
Sistemi Kurulması için danışmanlık hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu (TUCBS) Projesi
Bu proje ile ulusal düzeyde, teknolojik gelişmelere uygun coğrafi bilgi sistemi altyapısı
kurularak, kamu kurumlarının sorumlu oldukları coğrafi bilgileri, kurum ve sektörlerin
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, içerik ve değişim standartları belirlenerek ortak altyapı
üzerinden kullanıcılara sunulacaktır.
Bu kapsamda; Ulusal Coğrafi Portal ile ülke genelinde üretilmiş ve üretimi devam etmekte olan
coğrafi verinin tek bir e-devlet kapısı aracılığıyla yayınlanması ve bilgi toplumu stratejisinin
açmış olduğu vizyonda, bu coğrafi veriye erişimin sağlanması ile kamu hizmetlerinde etkinlik ve
verimlilik sağlanacaktır.
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu kapsamında konumsal veri setleri ve veri
servislerini oluşturacak resmi/özel kurum ve kuruluşların fiziksel olarak farklı ortamlarda
bulunan konumsal ve konumsal olmayan verilerine ve bunların metaverilerine birlikte
çalışabilirlik esaslarına uygun, ilgili mevzuat ve yetkiler çerçevesinde internet üzerinden
erişildiği, bunların paylaşıldığı ve sunulduğu Coğrafi Veri Portalı (TUCBS Geoportal)
tamamlanmış olup, test çalışmaları devam etmektedir.
Ulusal Coğrafi Veri Portalının (UCVP) işletilmesi, metaveri içeriğinin oluşturulması ve mevcut
metaverilerin güncellenmesi işlemlerinin yapılabilmesi yönünde gerekli eğitimlerin verilmesi,
tanıtımların yapılması ve geoportal ile ilgili bir farkındalık oluşturulması için kurum
toplantılarının ve çalıştayların düzenlenmesine yönelik hizmet alınması amacı ile Teknik
Şartname hazırlanmıştır.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) çalışmaları kapsamında hazırlanan “Bina Veri
Teması”nın UDSEP ve KENTGES Eylem Planlarında Bakanlığımıza verilen görevlerin
gerçekleştirilmesi ve akıllı kentler ile ilgili çalışmalara entegre edilmesi için, mevcut ve öneri
mevzuatlar çerçevesinde binaya ait tüm verilen toplanmasını sağlayabilecek, ulusal gerçeklere
uygun bina bilgi modeli ile “Bina Kimlik Sistemi” modelinin tasarlanması amacı ile Teknik
Şartname hazırlanmıştır.
Bakanlığımız ev sahipliğinde 23-28 Haziran 2012 tarihlerinde İstanbul’da yapılan “INSPIRE 2012
İstanbul Konferansı”’nda yapılan sunumların, yayınlanan makale özetlerinin ve tercümelerin,
çekilen videoların bulunduğu konferansın tanıtımının yapıldığı, “INSPIRE 2012 İstanbul
Konferansı” internet sayfası yapım işi tamamlanmış olup, web sayfası yayına açılmıştır.
79
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
TUCBS veri standartları 10 ana tema için tanımlanmıştır. Koordinatör ve Sorumlu kuruluşları
(Adres, Arazi Örtüsü, Bina, Hidrografya, İdari Birim, Jeodezik Tesisler, Ortofoto, Tapu Kadastro,
Topografya, Ulaşım) belirlenmiştir.
TUCBS veri temalarından “Bina” temasının geliştirilmesi kapsamında hazırlanan “Ulusal Coğrafi
Bilgi Altyapısı Bina Veri Teması ve Bina Kimlik Sistemi Danışmanlık İşi” için teknik şartname
hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır.
Türkiye Ulusal Coğrafi
tamamlanmıştır.
Veri
Portalının
(TUCBS
GEOPORTAL)
oluşturulması
Projesi
Geoportal Yaygınlaştırma Teknik Şartnamesi hazırlanmış olup bu kapsamda; yaygınlaştırma
çalışmaları, tanıtım toplantıları düzenlenmesi, kurum toplantılarının yapılması, kurumlar için
çalıştaylar düzenlenmesi, bölgesel çalıştayların düzenlenmesi, gerekli görülecek yazılım
hizmetinin sağlanması, Uluslararası alanda Geoportal tanıtımlarının yapılması hizmeti için
yaklaşık maliyete esas teşkil etmek üzere firmalara resmi yazı gönderilmiş olup, cevap
beklenilmektedir.
Ulusal Coğrafi Veri Portali projesi kapsamında yapılan çalışmaların güncelliği ve devamlılığının
sağlanması amacıyla; CBS Genel Müdürlüğünde görev alan ilgili teknik personele Visual Studio
2012, C# ile Programlamaya Giriş, SQL Server ve Web Programlama konularında 2013 Kasım ve
Aralık ayları olmak üzere 2 ay süreyle eğitim verilmiştir. TUCBS kapsamında, ISO 19100 serisi
Coğrafi Bilgi Sistemleri Standartlarının muayene kabul işlemleri tamamlanmıştır.
Şekil 16. Kavramsal Model Bileşenleri
80
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

INSPIRE Kapasite Artırımı Projesi
Projenin temel amacı, AB INSPIRE ve Çevresel Sorumluluk
direktiflerinin etkin bir şekilde uygulanması için teknik ve
yasal çerçevenin güçlendirilmesi ve her düzeyde güçlü
teknik ve idari ve kapasitenin kurulmasıdır.
INSPIRE Kapasite Artırımı Projesi ile ilgili Hizmet
Sözleşmesinin Ön Bilgi İlanı 17.12.2013 tarihinde (
http://www.cfcu.gov.tr/attachments/tender/1581/Forecast
.pdf ) yayınlanmış olup, nihai ihale ilanının yayınlanması
beklenmektedir.
Temel Faaliyetler

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapı Kurulumu Faaliyeti
Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen coğrafi verilerin belirtilen çerçevede sunulması,
veri yayın birimlerinin coğrafi veriyi çağdaş coğrafi bilgi teknolojilerine dayalı olarak sunmasının
sağlanması ve uluslararası veri paylaşım ağlarına katılım sağlanması hedefin çerçevesini
oluşturmaktadır.
Teklif edilen faaliyet ve projelerle devreye girmesi planlanan Türkiye GEO- Portal Kurulum
ihtiyaçları ile Türkiye ve Bakanlık Coğrafi Veri Altyapısının oluşması için ortaya çıkan/çıkabilecek
mevzuatın hazırlanması çalışmaları ve diğer teknik ihtiyaçların karşılanması hedeflenmiştir. Bu
görevin en etkin şekilde yürütülmesi amacıyla; “Ulusal Ortofoto Bilgi Sistemi ”, “360° Türkiye
Panoromik Projesi” ve “Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Portalının Kurulması” projeleri
2014 yılı yatırım programına sunulmuştur.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi sistemi Çalışmalarının Yaygınlaştırılması Faaliyeti
Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca üretilen coğrafi verilerin belirtilen çerçevede sunulması,
veri yayın birimlerinin coğrafi veriyi çağdaş coğrafi bilgi teknolojilerine dayalı olarak sunmasının
sağlanması ve uluslararası veri paylaşım ağlarına katılım sağlanması bu faaliyetin çerçevesini
oluşturmaktadır.
Çalışmalar kapsamında, sistemlerin sürdürülebilir olması ve geliştirilmesi için insan kaynağının
önemli olduğu esasından hareketle nitelikli personel yetiştirmek, sistemin yaşatılması için öz
kaynakların kullanılmasını sağlamak ve mevcut eğitim ihtiyacını karşılamak amacı ile eğitime
önem verilmiştir. Eğitim programları ile hem merkez hem de taşra personelinin CBS ile ilgili
yetkin düzeye gelmesi ve projelerle hayata geçirilecek sistemlerin yaygın bir şekilde
kullanılmasının sağlanması hedeflenmiştir. Bu görevin en etkin şekilde yürütülmesi amacıyla;
“Farkındalık Eğitimi ” ve “INSPIRE Kapasite Artırımı ” projeleri 2013 yılı yatırım programına
sunulmuştur.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

81
Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması ve Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi
Faaliyeti
Bakanlığımızın bağlı ve ana hizmet birimlerinde üretilmekte olan mekânsal verilerin CBS-A
sistemine INSPIRE direktiflerine uygun hazırlanması ve sunulması ile tüm iş ve işlemlerin hızlı ve
güvenilir bir biçimde işletilmesi için öncelikle Bakanlık merkez birimlerinin mekânsal veri
altyapılarının oluşturulması, devamında verilerin sunulduğu, paylaşıldığı bir web portalının
hazırlanması ve taşra teşkilatlarının da web üzerinden kolayca erişerek, işlemlerini
gerçekleştirebileceği uygulama yazılımlarının geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir.
Mekânsal planlamaya yönelik otomasyon sistemleri geliştirilirken mevcut verilerin de TUCBS
Standartlarına göre uyumlaştırma çalışmaları yapılmaya devam edilmiştir. Bu görevin en etkin
şekilde yürütülmesi amacıyla; “ÇŞB Mekânsal Veri Altyapısının Oluşturulması ve Uygulama
Yazılımlarının Geliştirilmesi ” ve “Kurumsal Veri Envanterinin Oluşturulması” projeleri 2014 yılı
yatırım programına sunulmuştur.

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Veri ve Erişim Standartlarının Belirlenmesi Faaliyeti
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamındaki coğrafi veri temaları ile bunlara ait tanım ve
kapsamların, Avrupa Mekânsal Veri Altyapısı (INSPIRE) Direktifi ve uygulama esasları da dikkate
alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Veri yayın birimlerinin paylaşacağı veriler için
metaverilerin hazırlanması ve kaydedilmesi; coğrafi veri ve servislerin paylaşımı ve birlikte
çalışabilirliği ve coğrafi verilerin yayımlanması ile ilgili ağ servislerine ilişkin esaslar tespit
edilecektir.
Kurum ve kuruluşlarca üretilen coğrafi verilerin birlikte çalışabilirlik esasları dahilinde
paylaşılabilmesi için; referans model, uygulama şeması ve detay kataloglama kuralları,
koordinat referansı ve birim tanımlama, tanımlayıcı yönetimi, kayıt yönetimi, metaveri, veri
transferi ve veriler arasındaki tutarlılık gibi bileşenleri içeren jenerik kavramsal model
tanımlanmaya başlanmıştır. Bu bağlamda da uygulama şemaları oluşturulacak ve veri
tanımlama dokümanları hazırlanacaktır.

Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının Belirlenmesi ve
Yaygınlaştırılması Faaliyeti
Kent bilgi sisteminin yaygın kullanımını sağlamak ve coğrafi
bilginin üretimi ve paylaşımında çağdaş bilgi teknolojilerini
kullanmak amacıyla yerel yönetimlere hizmet veren bulut bilişim
altyapısı kurulması ve idame ettirilmesi hedeflenmektedir. İlgili
kurum ve kuruluşlarla müşterek yapılacak çalışmalar ile coğrafi
verinin sayısal dönüşümü hızlandırılacaktır.

TUCBS ve Mekânsal Veri Alışverişinin Geliştirilmesi Faaliyeti
Bakanlık coğrafi bilgi sistemi politikası doğrultusunda oluşturulan kurumsal işlemlerin
otomasyonuna yönelik çalışmaların ardından coğrafi bilgi sistemi amaçlı veri altyapısının
82
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
oluşturulması ve veri entegrasyon çalışması ile uygulama yazılımlarının geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS-A) oluşturmaya yönelik hazırlanan 47, 36 ve 75 Nolu
eylem planlarını destekler nitelikte olacak bu çalışma ile CBS konusunda uluslararası
standartlaşmaya gidilecektir ve TUCBS’ ye önemli ölçüde veri altlığı sağlayacaktır.
Mekânsal Planlamaya yönelik otomasyon sistemleri geliştirilirken mevcut verilerinde TUCBS
Standartlarına göre uyumlaştırma çalışmaları yapılacaktır. Mevcutta kullanılmakta olan
Mekânsal Veri Arşiv Sistemi (MVAS) ile Mekânsal Veri Bilgi Sisteminin (MVBS) de
uyumlaştırılması çalışmaları yapılacaktır.
Bu faaliyetin en etkin şekilde yürütülmesi amacıyla; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal
Veri Altyapısının Oluşturulması ve Uygulama Yazılımlarının Geliştirilmesi” ve “Ulusal Coğrafi
Bilgi Sistemi Altyapısı ve Portalının Kurulması” projelerinin 2013 yılı yatırım programına
sunulmuştur.

Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme Faaliyeti
Bu faaliyet, Bakanlığımızın bilişim teknolojileri konusunda yapmış olduğu çok geniş bir
yelpazede tanımlanabilecek bütün faaliyetleri kapsamaktadır. Sayısal veya sayısal olmayan
ortamlarda üretilen tüm bu verilerin belli yazılımlar ve ilişkisel veri tabanları üzerinde
kullanılabilir hale getirilmeleri, kâğıt ortamındaki verilerin sayısallaştırılarak işlenmek üzere veri
depolarına aktarılmaları veya arşiv sistemlerine eklenmeleri, belli güvenlik standartları esas
alınarak bütünlük ve güvenliklerinin sağlanması, yeni yazılımların geliştirilmesi, kurumda
geliştirilenlerde yeni yazılım süreçlerinin uygulanması, bu sistemin yükseldiği yapı için teknik
desteğin yüksek kalitede sağlanması şarttır. Bilişim teknolojisi artık tüm iş süreçlerinin
vazgeçilmez bir parçası olması nedeniyle kurumların göz ardı etme lüksü olmayan bir hizmet
üretme bileşeni haline gelmiştir.
İl müdürlüklerimizin Bakanlık merkez birimleri ile sayısal ortamdaki irtibatları; internet üzerinde
kullandıkları birkaç uygulama ve e-postalar kanalı ile olmaktadır. İl müdürlüklerinin Bakanlık
geniş alan ağına bağlama çalışmaları tamamlandığında illerin Bakanlık’ta kullanılan ve intranet
üzerinden hizmete açılan bazı uygulamalardan özellikle evrak akışının gömülü olarak
tasarlandığı, süreçleri hızlandıracak, kayıt altına alacak ve şeffaflaştıracak olan iş süreçleri
otomasyonundan, veri paylaşımlarından faydalanmaları da mümkün olacaktır. Bu yapıdan
beslenecek karar destek sisteminin (yönetim bilgi sistemi), illerin ağa dâhil olması ile daha
doğru anlık veri alması ve Bakanlık yönetiminin illerdeki mevcut durumu takip edilebilmesi
mümkün olacaktır. Kullanıcı sayısının ve iş süreçlerinin artması, geniş bir hareket ve çalışma
alanı oluşturacağı için kurulan her yeni bir uygulama bir başka uygulamaya kapı açabilecek,
mevcut projelerimiz dışında yeni projelere ihtiyaç duyulabilecektir.
Bu faaliyetin maliyeti hesaplanırken, her bir performans göstergesinin gerçekleştirebilmesi için
gerekli her türlü iş gücü, mal ve hizmet alımı kalemleri ayrı ayrı hesaba katılmıştır. Her bir
harcama kalemi altında gerekli olan donanım, yazılım, makine-teçhizat, müşavirlik ve
müteahhitlik hizmetlerinin her bir alt bileşeni için piyasa koşullarındaki yaklaşık maliyetler
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
83
belirlenmiş ve bütçe çıkarılmıştır. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2013 yılı
yatırım programına üç adet proje teklifi yapılmıştır.

Eğitim Faaliyeti
Bakanlığımız bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerinin daha etkin ve verimli kullanımının
gerçekleştirilmesi, CBS konularında nitelikli personel grupları oluşturulması ve bu alanda çalışan
teknik personelin CBS kavramları üzerinde eğitilerek, bilgi ve deneyimlerinin arttırılması amacı
ile Coğrafi Bilgi Teknolojileri (Temel ve İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri, Jeodezi ve Harita
Projeksiyonları, Uzaktan Algılama, Veri Tabanı Yönetim Sistemi), Mekânsal Veri Analizi ve
Mekânsal Veri Altyapısı (NSDI) konuları ile Profesyonel Proje Yönetimi hakkında eğitim alınması
için Başkanlığımız bünyesinde yürütülmekte olan TUCBS Projesi kapsamında bir hizmet alımı
yapılmıştır.
Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi arasında coğrafi bilgi sistemleri konusunda ihtiyaç duyulan
personelin yetiştirilmesi için eğitim, akademik, teknik konularında iş birliğini ve ortak proje
yapımını öngören protokol kapsamında; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatındaki toplam 560
teknik personele yaklaşık üç ay süren uzaktan eğitim modeliyle online CBS Eğitimi verilmiştir.
Online eğitim Eylül – Aralık 2013 tarihlerinde tamamlanmış olup sınavın yapılması ve
sertifikaların verilmesi Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.
Diğer Çalışmalar
 UDSEP ve KENTGES’ de sorumlu kuruluş olarak Bakanlığımıza verilen görevleri yerine
getirmek ve Bina veri teması ile entegre etmek üzere “Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Bina Veri
Teması ve Bina Kimlik Sistemi Danışmanlık İşi” için teknik şartname hazırlık çalışmaları
tamamlanmıştır.
 Ulusal Coğrafi Veri Portalinin (UCBS GEOPORTAL) Türkiye’de yaygınlaştırılma yetkisi
Bakanlığımız görev kapsamında olduğundan Yaygınlaştırma Projesi tasarlanmış ve konuya ilişkin
teknik şartname hazırlanmıştır.
 Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından iletilen plan gösterim standartlarına
ilişkin doküman (plan.GML) üzerinden güncellemeler yapılarak yönetmelik eki olarak
hazırlanmıştır.
 “İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi” kapsamında Teknik Kurul
aracılığıyla yürütülecek iş ve işlemlerin Genel Müdürlüğümüzce yapılması kararı doğrultusunda
ilk toplantı TUİK ve İller İdaresi yetkililerinin katılımıyla yapılmıştır. Seçilen Ankara-Çamlıdere
pilot çalışmasında Çamlıdere İlçesi’nde yer alan 41 Köy için hudutnameye esas sınır çizim işlemi
çalışmaları tamamlanmıştır. Pilot çalışmanın nihai hale getirilmesi amacıyla taslak rapor
hazırlanarak teknik kurul üyelerinin görüşüne sunulmuş olup geri dönüşler
değerlendirilmektedir.
 DASK ile ortaklaşa yapılacak olan Ortofoto Bilgi Sistemi konulu projeye yönelik yol
haritası hazırlanmıştır. Projenin 25.000.000 TL. lik kısmının DASK tarafından sağlanması
konusunda mutabakata varılmıştır. Ortofoto Bilgi Sistemi Projesi kapsamında; ileri teknoloji
yöntemlerinin araştırılması, maliyet hesapları, teknik şartnameler ve ihale dokümanları
hazırlanmıştır. Ortofoto üretimi yapılması düşünülen kentsel alanların tespiti yapılmış ve
84
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
sınırları netleştirilmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında
Danışmanlık çalışmalarıyla ilgili toplantı yapılmıştır.
 Göktürk 2 uydu görüntüsü talepleri hususunda Keşif Uydu Komutanlığından gerekli
bilgiler alınmış olup Seviye 2 ürünlerine ilişkin başvuru yapılmıştır.
 Kent Bilgi Sistemleri Standartlarının test edilmesi için pilot il olarak seçilen Kayseri, İzmir
ve Sakarya Büyükşehir Belediyeleri ile çalışma yürütülmektedir.
 Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi’nin
Yürütülmesinin Kurumsal Açıdan Değerlendirilmesi Raporu hazırlanmıştır.
 Kent Bilgi Sistemi Standartlarının Belirlenmesi kapsamında hazırlanan Veri Temalarının
UML şemalarının veri tabanı şeklinde hazırlanma çalışmaları devam etmektedir.
 Bursa’da düzenlenen Büyükşehir Belediyeleri II. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayına
katılım sağlanarak Genel Müdürlüğümüz Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri ile ilgili sunum
yapılmıştır.
 “Kent Bilgi Sistemi Standartları” ve "Ortofoto Bilgi Sisteminin Neresindeyiz" konulu
bildiriler hazırlanarak Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen CBS
Kongresi’nde sunulmuştur.
 Genel Müdürlüğümüz ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında yapılan protokol
kapsamında CBS operatörü ve CBS uzmanı ulusal meslek standartları ve yeterlilikleri ile ilgili
taslak standartlar hazırlanmıştır. Standartların müzakere edilmesi Çalıştay düzenlenmiş ve gelen
görüşler ile ilgili MYK ile değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Taslak üzerinde gerekli
düzenlemeler yapılarak “MYK Standartlar Sektör Komitesi”ne değerlendirilmek üzere
gönderilmiştir.
3.2.1.3.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mevzuat Çalışmaları
 Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği
Ülkemizde geliştirilen Gönüllü Karbon Piyasası’na yönelik projelerin kayıt altına alınmasına ve
bu projelerden elde edilen karbon sertifikalarının takibine ilişkin olarak hazırlanan “Gönüllü
Karbon Piyasası Proje Kayıt Tebliği” 9 Ekim 2013 Tarihli ve 28790 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile birlikte, Türkiye’de sera gazı emisyon azaltımı
sağlayan ve karbon sertifikası elde etmek amacıyla geliştirilen projelerin etkin ve güncel olarak
kayıt altına alınması hedeflenmektedir.
 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi
21 Ocak 2013 tarihli ve 2013/1 sayılı Genelge Bakanlığımızca yayınlanmıştır. Genelge ile
OTİM’leri ithal eden ithalatçı, üretimde kullanan sanayici, hem ithal eden hem de üretimde
kullanan ithalatçı/sanayici, yurt içinde satışını yapan dağıtıcı ve servis amaçlı kullanan son
kullanıcı firmaların uyması gereken hususlar yer almaktadır. Ozon Tabakasını İncelten Madde
(OTİM)’lerin ülke içindeki kontrolü sağlanmakta ve ithalatları belirli bir takvim çerçevesinde
azaltılmaktadır.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
85
 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi
Belge ücretleri, revize edilen Tebliğ isimleri ve diğer değişiklikler revize edilmiş olup, 2014 yılı
içerisinde yayınlanacaktır.
 Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği
Bakanlığımızca mevzuat sadeleştirme çalışmaları kapsamında, 4 Nisan 2009 tarihli Egzoz Gazı
Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ile 11 Haziran 2004 tarihli Benzin ve Motorin Kalitesi
Yönetmeliği birleştirilmiş ve uygulamada görülen aksaklıklar ile ilgili kurum ve kuruluşların
görüşleri de dikkate alınarak, “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi
Yönetmeliği” hazırlanmış olup 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
 Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümleri Genelgesi
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliğine istinaden, 2013 Yılı
Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi (2012/23) Yönetmelikte açıklık getirilmesi gereken
hususların açıklanması ve Yönetmeliğin etkin bir şekilde uygulanması için revize edilerek “Egzoz
Gazı Emisyonu Ölçümleri Genelgesi” hazırlanmış olup, Bakanlığımızda ilgili birimlerin görüşüne
sunulmuştur.
 Katı Yakıtların Kontrolü Tebliği
İthal Katı Yakıtlar Genelgesi ile Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2010/14)
birleştirilerek, “Katı Yakıtların Kontrolü Tebliği” hazırlanmış olup, ilgili kurum ve kuruluşların
görüşüne sunulmuştur.
 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sonucu atmosfere verilen emisyonların kontrol
altına alınması amacıyla yürürlükte olan bu yönetmelikte uygulanmasındaki zorluklar ve
teknolojilerin değişmesi ile ortaya çıkan gereklilikler sebebiyle revize çalışmaları yapılmıştır.
2001/80/EC sayılı Direktifin iç mevzuata uyumlaştırılması sonucu hazırlanarak 8 Haziran 2010
tarihinde yayımlanan Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği, mevzuat sadeleştirme çalışmaları
kapsamında Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin yakma tesisleri bölümüne
derç edilmiş olup, süreç Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği revizyonu süreci
kapsamında yürütülmektedir

Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Faaliyetleri sonucu koku emisyonuna sebep olan tesislerin koku emisyonlarının azaltılması ve
kontrolü amacıyla 1 Ocak 2012 tarihinde yayımlanan yönetmelik bazı aksaklıklardan dolayı
yeniden hazırlanmış ve 19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
86
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
 İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu
İnsan sağlığı ve çevrenin korunması maksadıyla hava kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması ile
atmosferde tehlikeli bir boyuta varan insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının iklim sistemi
üzerindeki olumsuz etkisini önlemek ve belirli bir seviyede durdurmak için akdedilen
sözleşmelerden; Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu "Uzun Menzilli Sınır
Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi” ile BM “İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” yürürlüğe girmiş ve
bu sözleşmelere bağlı çeşitli protokoller ülkemiz tarafından imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşme ve protokoller ile iç mevzuatımızdan kaynaklanan sorumluluklar
çerçevesinde; ulusal hava emisyonları ile sera gazı emisyonları envanterinin ülkemize özgü
bilgileri içerecek şekilde iyileştirilebilmesi, sektörel olarak emisyon oluşumuna katkısı bulunan
faaliyet alanlarına bağlı detaylı bilgi toplanabilmesi, ulusal emisyon faktörlerinin
geliştirilebilmesi, iklim değişikliğinin zararlı etkilerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin
alınması, bu konuda ülkemizin şartları da dikkate alınarak uygun iç ve dış politikaların
belirlenmesi, emisyon azaltımına esas stratejilerin ortaya konulması amacıyla ilgili kurum ve
kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması önem arz etmektedir.
Bu amaçlarla 2001/2 sayılı Genelge ile “İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu” kurularak
2010/18 ve 2012/2 sayılı Genelgeler ile yeniden yapılandırılmış ve 2012/22 sayılı Genelge ile
''Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulu'' kurulmuştur. İklim değişikliği ile mücadele ve hava
emisyonları yönetimi konularının birbiriyle ilişkili ve bütüncül olarak ele alınması gereken
konular olması ve ulusal ölçekte ilgili kurum ve kuruluşların ortak olması nedeniyle anılan
kurulların birleştirilerek “İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu” adıyla
yeniden yapılandırılması uygun görülmüştür.
 CAFE Direktifinin Uyumlaştırma Çalışmaları
AB Mevzuatı Uyumu süreci çerçevesinde 2008/50/EC Avrupa için Daha Temiz Hava (CAFE)
Direktifinin uyumlaştırılması gerekmektedir. Bu çerçevede Hava Kalitesi Değerlendirme ve
Yönetimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılması ve CAFE Direktifi ile tam uyumlu Hava Kalitesi
Mevzuatının hazırlanarak yayımlanması gerekmektedir.
CAFE Direktifinin mevzuatımıza uyumlaştırılması için 2013 yılında taslak yönetmelik
hazırlanmıştır ancak hava kalitesi ön değerlendirme çalışmalarının tamamlanamaması ve
direktifin uygulanabilmesini etkileyecek diğer direktiflerin (NEC; IPPC; VOC) henüz
mevzuatımızla uyumlaştırılamamış olması nedeniyle yayımlanamamıştır.
 Ulusal Emisyon Tavanları Direktifinin Uyumlaştırma Çalışmaları
AB Mevzuatı Uyumu süreci çerçevesinde 2001/81/EC Ulusal Emisyon Tavanları Direktifi AB
Çevre Müktesebatı içinde yer alan diğer direktiflerden farklı olarak, her üye devlet için
müzakere edilerek belirlenen ve tanımlanan ulusal emisyon tavan değerleri içermektedir.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
87
Bu direktifin uyumlaştırılmasına yönelik taslak mevzuat 2013 yılında hazırlanmıştır ancak AB
üyelik sürecindeki müzakereler sonrasında belirlenecek ulusal emisyon tavan değerlerini
içerecek şekilde yayımlanması mümkün olabilecektir.
 Diğer Genelge ve Yönetmelikler
2013 yılında yapılan diğer mevzuat çalışmaları aşağıda verilmiştir.












05 Eylül 2008 tarihli ve 26988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre Ölçüm ve
Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” revize edilerek 25 Aralık 2013 tarihli ve
28862 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe girmiştir.
2008/98/EC sayılı AB Atık Çerçeve Direktifindeki güncellemelerin uyumlaştırılması ve
bazı Yönetmeliklerin ortak bir yapı altında toplanması, mevzuatın sadeleştirilmesi ve
atık yönetiminde güncel uygulamalara uyum sağlanabilmesi amacıyla “Atık Yönetimi
Yönetmeliği Taslağı” Bakanlığımızca hazırlanmıştır.
Sökülmek ve geri kazanılmak üzere Aliağa Gemi Söküm Bölgesine getirilen hurda
gemilerin ithalatı, sökülmesi ve sökümü gerçekleştirecek olan tesislerin etkin bir şekilde
yönetiminin sağlanabilmesi amacıyla gemi geri dönüşümü konusunda tebliğ taslağı
hazırlanmıştır.
Atıkların ek yakıt olarak beraber yakma tesislerinde kullanımı, alternatif hammadde ve
atıktan türetilmiş yakıt hazırlama ve kullanıma yönelik taslak tebliğ hazırlanmış ve
kurum görüşleri alınmıştır.
2006/21/EC sayılı Avrupa Birliği maden atıkları direktifinin ulusal mevzuatımıza
kazandırılması amacıyla, 2013 yılında Maden Atıklarının Yönetimi Yönetmelik taslağı
hazırlanmış olup, 2014 yılında kurum ve kuruluş görüşlerine açılacaktır.
24 Genelgenin süresi biten ya da yürürlüğü sona eren Genelgelerin yürürlükten
kaldırılması; geriye kalan Genelgelerin ise 5 Genelge altında toplanmasına yönelik taslak
mevzuat çalışması tamamlanmıştır.
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) revizyon çalışmaları tamamlanmış olup
yayımlanmak üzere mevzuat sadeleştirme çalışmaları kapsamında Kentsel Atıksu Arıtımı
Yönetmeliği de Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne entegre edilmiştir.
Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği revizyon çalışmaları
tamamlanmış olup yayımlanmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir.
11.07.2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete' de "Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve
Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında
Yönetmelik" yayımlanmıştır.
26.05.2013 tarihli ve 28658 sayılı Resmi Gazete'de "Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve
Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliğinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2012/9 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesi 14.02.2013
tarihinde revize edilerek 2013/4 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje
Onay Genelgesi yürürlüğe girmiştir.
01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre
Kanunu'nun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden
Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik revizyon çalışmalarına
başlanılmış olup halen devam etmektedir.
88
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu





05.08.2011 tarihli ve 2011/1 sayılı Mavi Kart Uygulama Genelgesi ile 05.08.2011 tarihli
ve 2011/2 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Kontrolü (Gemi Atık Takip Sistemi)
Genelgesi’nin birleştirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış olup, söz konusu
genelgeler “26.09.2013 tarihli ve 2013/12 sayılı Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama
Genelgesi” adı altında toplanmıştır.
Denizlerde kurulan balık çiftliklerinin denetimi ile ilgili 13.03.2009 tarihli ve 2009/8
sayılı Yetki Devri Genelgesi ile gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin tespiti konulu
06.06.2011 tarihli ve 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi’nin birleştirme çalışmaları,
Genel Müdürlüğümüz Yetki Devri Genelgelerinin birleştirilmesine yönelik çalışmalar
kapsamında devam etmiştir.
Avrupa Birliğince yayımlanan 1272/2008/EC sayılı Maddelerin ve Karışımların
Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Tüzüğü’nü (CLP Tüzüğü)
uyumlaştıran yönetmelik yayımlanmıştır. 11/12/2013 tarihli ve 28848 (Mükerrer) Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Maddelerin ve Karışımların
Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile ülke
piyasasında mevcut olan kimyasalların dünya standartlarında sınıflandırılması,
etiketlenmesi ve ambalajlanmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sayede hem söz
konusu kimyasalların daha güvenli kullanımı temin edilecek hem de bu kimyasallardan
kaynaklanabilecek riskler azaltılarak uluslararası ticarette karşılaşılabilecek engellerin
önüne geçilebilecektir. Yönetmelik kapsamında, sanayicilerin Bakanlığa bildirimde
bulunabilmeleri için Kimyasallar Kayıt Sistemi (KKS) isimli yazılım programı
hazırlanmıştır ve http://online.cevre.gov.tr adresinde erişime açılmıştır.
Avrupa Birliğinin 440/2008 saylı Test Yöntemleri Hakkında Tüzüğünü ülkemizde
uyumlaştıran “Maddelerin ve Karışımların Fizikokimyasal, Toksikolojik ve
Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri
Yönetmeliği” 11/12/2013 tarihli ve 28848 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki kimyasalların
insan sağlığı ve çevreye ilişkin zararlılık sınıflarının belirlenmesinde yapılacak fizikokimyasal, toksikolojik, ekotoksikolojik testler için standart yöntemleri tanımlamaktadır.
Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı
Hakkında Yönetmelik (RG: 3.4.2007 – 26482 ) Yürürlüktedir.
a) Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG: 19/3/2009 –
27174) revize edilmiştir.
b) Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG: 25.10.2013 –
28802) revize edilmiştir.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
89
Yürütülen Projeler
 Hayvansal Atık Yönetimi TÜBİTAK KAMAG (Yıldız Teknik Üniversitesi, Gazi Osman Paşa
Üniversitesi)
Proje kapsamında atıkların değerlendirilmesine yönelik kompostlama ve havasız çürütme
prosesleri hakkında literatür araştırması yapıldıktan sonra, laboratuvar ölçekli çalışmalar
yapılması ve pilot ölçekli kompostlama ve havasız çürütme tesisleri kurulması, kurulan
tesislerde hayvansal atıkların işlenmesi ve tarla denemelerinde kullanılması planlanmıştır. Proje
2013 yılında tamamlanmıştır.
 Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GIZ) yürütülen Türk-Alman Biyogaz Projesi 2010-2014
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı
arasında imzalanan Ortak Niyet Beyanı çerçevesinde, Alman Teknik İşbirliği (GIZ)
koordinatörlüğünde “Türk-Alman Biyogaz Projesi” Ekim 2010 tarihinde resmen başlamıştır.
Proje ile Türkiye’de hayvansal atıklar kullanılarak biyogaz üretme potansiyeli araştırılacak olup
Balıkesir-Gönen ve Kırşehir-Çiçekdağı’nda kurulacak pilot tesisler için altyapı çalışmaları
yapılacaktır. Ayrıca Türkiye’de biyogaz konusunda teknik kapasitenin geliştirilmesi
planlanmaktadır.
Bakanlığımız tarafından ihalesi yapılan ve 27.05.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanan Uzungöl
Çevre Yönetimi Master Projesi kapsamında Katı Atıkların Düzenli Toplanması ve Çevre Temizliği
Hizmetlerinin yerine getirilmesi amaçlı olarak 7 aylık hizmet alımı yapılmış 28.12.2013 tarihinde
bitmiştir.
 Türkiye’de PCB’lerin Çevreye Duyarlı Yönetimi Projesi
Birleşmiş Milletler Çevre Programı / Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP)’nın yürütücülüğünü
yaptığı, Küresel Çevre Fonu (GEF)’nun finansal olarak desteklediği “UNEP/MAP GEF Akdeniz
Geniş Ekosistemleri Stratejik Ortaklık Projesi (MedPartnership)” alt bileşeni olarak yürütülen
“Türkiye’de PCB’lerin Çevreye Duyarlı Yönetimi Projesi” kapsamında PCB’li atıkların bertarafı,
PCB envanteri ve kapasite oluşturma, eğitim ve halkın bilgilendirilmesi çalışmaları
gerçekleştirilmektedir.
Proje kapsamında 15-19 Temmuz 2013’te İstanbul’da devlet kurumlarından ve özel sektörden
çalışan personelin katılımıyla PCB ile ilgili kapsamlı bir eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitimde
konusunda deneyimli yabancı uzmanlar tarafından PCB’lerin zararları, diğer ülkelerde bu
konuda yaşananlar, yapılan çalışmalar, PCB’lerin belirlenmesi, taşınması, depolanması, bertaraf
edilmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgi verilmiştir. Proje kapsamında getirilen iki PCB
analiz cihazının kullanım eğitimi de verilmiştir.
Öncelikli olan sektörlerle yapılan yazışmalar sonucunda elde edilen PCB envanterinin
doğrulanması ve kontamine olan ekipmanın belirlenmesi amacıyla Eylül 2013’te tesis ziyaretleri
gerçekleştirilmiştir. Bu tesis ziyareti ve analizlerinin ikincisi ise Kasım 2013’te
gerçekleştirilmiştir.
90
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Yazışmalar ve tesis ziyaretleri sonucunda 550 ton PCB’li atığın proje kapsamında bertaraf
edilebileceği düşünülmektedir. Bundan başka PCB Envanterine kayıtlı ancak kullanımda olduğu
ve değiştirilemediği için bertarafa gönderilemeyecek 600 ton PCB içeren ekipman
bulunmaktadır.
 Türkiye’de Maden Atıklarının Yönetimi Projesi
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı (IPA-1) kapsamında Bakanlığımız ile Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü) birlikte hazırlanan Türkiye’de Maden Atıklarının Yönetimi Projesi Avrupa
Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Projenin eşleştirme bileşeni çalışmaları Fransa Jeoloji ve
Madencilik Araştırma Enstitüsü ve İtalya Lombardia Bölgesi Miniprio Enstitüsü ile birlikte
27.10.2010 tarihi itibarıyla başlatılmış ve 20 Şubat 2013 tarihinde tamamlanmıştır.
Mayıs 2012 de başlanan teknik yardım bileşeni çalışmaları halen devam etmektedir. Teknik
yardım bileşeninin 27.04.2014 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
 Evsel/Kentsel Arıtma Çamurları Projesi
TÜBİTAK Kamu Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (1007) kapsamında
yürütülen 108G167 no.lu “Evsel/Kentsel Arıtma Çamurları Projesi” Haziran 2010 tarihinde
başlamış ve Haziran 2013 tarihinde tamamlanmıştır. Proje ile evsel/Kentsel atıksu arıtma
tesislerinden kaynaklanan çamurlarının işleme ve bertarafında ülke ölçeğinde belirlenecek
esaslardan oluşacak bir arıtma çamuru yönetim sisteminin oluşturulması amaçlamıştır.
Bakanlığımız, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile
müşteri kurum olarak yer almıştır. Proje, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin koordinasyonunda
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi tarafından
yürütülmüş olup, Ege Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi de Arıtma Çamurlarının Toprakta
Kullanılması İş Paketi’nde yer almışlardır.
 Boyarmadde İçeren Atıksular İçin Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtım
Teknolojilerinin Araştırılması Projesi
TÜBİTAK-KAMAG destekli olan projede Bakanlığımız müşteri kurum olarak yer almış ve
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fatih Üniversitesi
Yürütücü kurumlar olmuştur.
Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Tekstil Endüstrisinden kaynaklanan atık
sulardaki renk parametresinin incelenerek, uygun artım teknolojilerinin belirlenmesi, var olan
arıtma tesislerinin veriminin nasıl arttırabileceği, renk standardının alıcı ortamı mı yoksa genel
mi olması gerektiğinin irdelenmesi, atıksu artıma tesisi operatörlerine yönelik bir el kitabı
çıkarılması amaçlanmıştır. 2010-2013 yıllarını kapsayan proje 2013 yılı içinde tamamlanmıştır.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
91
 Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi
Kalkınma Bakanlığınca kabul edilmiş olan ve Bakanlığımızda koordinasyonu Deniz ve Kıyı
Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan “Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu
Profillerinin Belirlenmesi Projesi” 2 bileşenden oluşmaktadır. Projenin 2. Bileşeninde seçilecek
bir turizm tesisinden oluşan atıksuyun (gri, kahverengi ve sarı su) ve yağmur suyunun geri
kazanılması ve yeniden kullanılmasına yönelik araştırma yapılması ve atıksuyun kaynağında
giderilmesi ile ilgili en iyi yönetim modelinin ve uygulama projesinin hazırlanmasını
kapsamaktadır.
Proje, 18 Ekim 2012 tarihinde TÜBİTAK ile imzalanan Sözleşme ile başlamış bulunmaktadır.
TÜBİTAK tarafından söz konusu projeye ait Başlangıç Raporu ve 1. ve 2. Ara Rapor hazırlanmış
ve Bakanlığımız tarafından kabul edilmiştir. TÜBİTAK tarafından 3. Ara Raporun hazırlanması
çalışmaları halen devam etmektedir.
 Türkiye’ de Su Birliklerinin Tanımlanması ve Geliştirilmesi Projesi
Atıksu arıtma tesislerinin etkin işletilebilmesi için bir ya da daha fazla organizasyon tipinin
oluşturulmasını sağlamak amacıyla Hollanda Hükümeti ile “Türkiye’ de Su Birliklerinin
Tanımlanması ve Geliştirilmesi Projesi” başlatılmıştır. Proje kapsamında Akarçay Havzasında
bahsi geçen bir organizasyon tipini pilot olarak uygulamak ve Türkiye’ de bulunan ve kurulacak
olan diğer su birlikleri için Bakanlığımız içerisinde şablon, kılavuz ve kalifiye personel
oluşturulması ve bu sayede Su Çerçeve Direktifi ve Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi gibi Avrupa
Birliği direktiflerinin uyumu sağlanarak Türk Hükümetinin kapasitesi gelişmiş olacaktır. 01 Aralık
2010 – 01 Kasım 2013 tarihlerini kapsayan projenin taslak final raporu hazırlanmış ve
Bakanlığımız tarafından gerekli değerlendirmeler yapılarak proje ekibine görüşlerimiz
bildirilmiştir.
 Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi
Bakanlığımız Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından önerilen ve Kalkınma Bakanlığı
2013 Yatırım Programı DKH-Sosyal-Çevre sektöründe yer alan 2013K100080 numaralı bahse
konu proje 4 alt projeden oluşmaktadır.

Alt Proje: Gemi Kazaları Sonucu Oluşan Atıkların Atık Yönetimi Planlarının Hazırlanması
ve Kirlenen Alanların Rehabilitasyonu Projesi
Kalkınma Bakanlığı 2013 yılı yatırım projeleri kapsamında çevre sektörü altındaki projeye ait
Hizmet Alım Sözleşmesi 05.08.2013 tarihinde İdareci tarafında Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü ile Yüklenici tarafında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında imzalanmıştır.
Sözleşme gereği 475 takvim günü sürecek Proje’nin 1. Ara Raporu 18.11.2013 tarihinde
Bakanlığımıza ulaştırılmıştır. 2.Ara Raporu 06.06.2014 tarihinde, final raporu ise 23.11.2014
tarihinde Bakanlığımıza sunulacak olup Aralık 2014 itibari ile projeye ait ödeme işlemleri
tamamlanmış olacaktır.
21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer
92
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına
Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği” kapsamında kıyı tesisleri acil müdahale planlarının yanı
sıra 6 bölgesel ve 1 ulusal acil müdahale planı hazırlanmıştır. Söz konusu planlarla uyumlu
olacak şekilde hazırlanacak olan atık yönetim planı ile, petrol ve petrol atıklarının/diğer zararlı
madde atıklarının kaynağında en aza indirilmesi, toplanması, geri kazanılması, yeniden
kullanılması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi sırasında verimli ve etkin
bir müdahalenin gerçekleştirilmesi, deniz ve çevre kirliliğinin azaltılması için en uygun atık
yönetimi metotlarının tanımlanması, bu amaçla uygulanacak etkin müdahale ile denizlerimizin
korunması; rehabilitasyon planları ile ise kirlenen alanların restorasyonu ve kirlenen canlıların
rehabilitasyonu konusunda yapılması gerekenlerle ilgili metodolojinin oluşturulması ve
kurumsal kapasitenin arttırılması, gerekli mevzuat alt yapısının oluşturulması hedeflenmiştir.

Alt Proje: Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planının Hazırlanması ve Pilot Uygulama
Yapılması Projesi
Proje 2013 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. Söz konusu proje ile
o Deniz katı atıklarının çevresel etkileri ve alınabilecek tedbirlere ilişkin taslak
mevzuat oluşturulmuş,
o Uluslararası düzenlemeler, ülkemizin taraf olduğu bölgesel sözleşmeler ve AB
müktesebatı kapsamında ülkemiz yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili yol
haritası belirlenmiş,
o Ülkemiz deniz ve kıyı alanlarında deniz katı atıklarından kaynaklanan kirliliğin
önlenmesi için öneriler getirilerek Stratejik Eylem Planı (SEP) esasları oluşturulmuş,
o Deniz katı atıklarının kontrolüne ilişkin SEP esasları belirlenerek İstanbul ili için SEP
hazırlanmıştır.

Alt Proje: Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik
Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının
Genişletilmesi Projesi I. Bileşen: Alt Yapı Analizi ve Geliştirilmesi
Söz konusu proje; 12/11/2013 tarihinde başlatılmış olup, projenin süresi 390 takvim günüdür.
Proje ile
o Gemilerden atıkların toplanmasının yaygınlaştırılabilmesi için gerekli yasal ve
kurumsal çerçeveye ilişkin önerilerin geliştirilmesi,
o Kurulu bulunan/kurulması planlanan atık alım tesislerinin/gemilerinin yeterliliğinin
analizinin yapılarak, Ülkemizde yapılacak uygulamalara esas teşkil edecek temel
gemi atık alım tesisleri sisteminin oluşturulması,
o Gemi atıklarının yönetimine ilişkin olarak, proje kapsamında dâhil olan illerde Mavi
Kart Uygulama Planının hazırlanması,
o Konu ile ilgili tarafların ve diğer tüm paydaşların gemilerden atıkların toplanması
hakkında çevresel/ekonomik potansiyeli hakkındaki bilgi/bilinç düzeyinin
arttırılması; etkin olarak gemilerden atık toplanması ve alıcı ortam kirliliğinin
azaltılmasına yönelik görsel ve yazılı doküman hazırlanması,
o Mavi Kart uygulamaları kapsamında yer alan tüm paydaş kurum kuruluşların,
sorumlulukları doğrultusunda kapasitelerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

93
Alt Proje: Gemi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesinde Mavi Kart Uygulamalarının Teknik
Altyapılarının Gözden Geçirilmesi, Kapasite Geliştirme ve Uygulama Alanlarının
Genişletilmesi Projesi II. Bileşen: Mavi Kart Elektronik Atık Takip Sistemi, Mavi Kart
Sistemi Bakım Onarım, Güncelleme ve Geliştirme Hizmeti
Proje 19.08.2013 tarihinde başlatılan projenin, 2015 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.
Proje ile
o Mevcut kullanılan yazılım ve donanıma ilişkin envanter çalışması yapılarak, eksikliklerin
giderilmesi, sistemin güncellenmesi ve alternatif uygulamaların belirlenmesi,
sağlanacaktır.
o Elektronik sistem güvenliği için Mavi Kart Sistemi’ne güvenlik yazılımı ve donanımı
(elektronik sunucuların yenilenmesi 1 adet, bütün elektronik donanımların sistem
güvenliği için elektronik kimlik doğrulama cihazları 500 adet ve sistemlerin güvenliğinin
takibi için mobil izleme cihazlarının temini 6 adet tablet ve 2 adet ultrabook alımı
idarenin onayı alınarak sağlanacaktır.
o Mevcut web üzerindeki programın, sahadaki bütün yazılım ve donanımın yıllık bakım
ve onarımının temin edilmesi. İki yıl içerisinde Mavi Kart Uygulamasına alınan illerin
tüm donanımlarının kurulması ve bakım onarımının yapılması sağlanacaktır.
o Tesisler tarafından kurulan sabit Atık Alım otomasyon sistemlerine ilişkin elektronik
donanımların ve yazılımın yapılarak, Mavi kart sistemine entegrasyonu sağlanacaktır.
o Mevcut kullanılan yazılım ve donanımın ait sabotaja karşı elektronik sistem güvenliği
sağlanacaktır.
 Gemi Atıklarından Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Önlenmesi İçin Kapasite Geliştirilmesi
Projesi
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Programı, 1. Bileşeni kapsamında yer alan proje ile gemilerin
normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların deniz ortamına verilmesi neticesinde meydana
gelen deniz kirliliğinin önlenmesinin amaçlandığı MARPOL 73/78 Sözleşmesi, 2000/59/EC
Direktifi ve diğer ilgili uluslararası sözleşmeler ile AB Direktiflerine uyum ile ülkemizin konuya
ilişkin yaptığı çalışmalardaki kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu proje
kapsamında Teknik Şartname değerlendirilmek üzere Merkezi ve Finans İhale Birimi’ne
sunulmuştur. 2014 yılında başlaması planlanan projenin süresi 2 yıldır.
 Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Projesi
Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007) kapsamında
TÜBİTAK’a başvurusu yapılan proje, sözleşmesinin ilgili taraflarca imzalanmasıyla 01.10.2013
tarihinde başlamıştır.
Liman, marina ve dere ağızları gibi kıyı alanlarında biriken sediman tabakasının taranarak bu
yerlerin derinleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan faaliyetleri sonucu kirlenmiş olan bu
malzemenin açık denize dökülmesi kirletici bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu
faaliyetlerin çevresel kontrolüne yönelik ÇED Yönetmeliği haricinde bir mevzuat bulunmamakta
olup, boşaltım sınır değerleri ve deniz alanlarına ilişkin mevzuat bulunmamaktadır. Bu eksikliği
gidermeyi hedefleyen ODTÜ (Deniz Bilimleri Enstitüsü) ve İstanbul Üniversitesi (Deniz Bilimleri
94
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
ve İşletmeciliği Enstitüleri) ortaklı bahse konu TÜBİTAK Projesinin tamamlanması ile aşağıdaki
sonuçlara ulaşılması planlanmaktadır:






Kıyı sularımıza/sedimanına ilişkin veriler ve AB kriterleri dikkate alınarak ulusal
boşaltım ve bertaraf kriterleri belirlenecektir.
Denizlerimizdeki en uygun boşaltım alanları ve karadaki bertaraf sahaları tespit
edilecektir.
Faaliyetlere ilişkin izleme stratejileri geliştirilecektir.
Tarama malzemesinin yeniden kullanımına ilişkin alternatifler belirlenecektir.
Sürdürülebilir yönetimi hedefleyen ekosistem temelli yönetim süreci (karar ağacı)
belirlenerek, pilot uygulaması yapılacaktır.
Sonuç olarak; ulusal bir Yönetmeliğe temel teşkil edecek veriler elde edilecektir.
 Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması
Projesi
Proje ile potansiyel yetiştiricilik alanlarının taşıma kapasitesinin araştırılması; kıyıdan uzaklık,
derinlik, akıntı hızı ve yönünün her balık çiftliği kurulması aşamasında ölçülmesi yerine alan
bazında belirlenmesi; hassas alanlar ve bu alanların korunması için alınabilecek önlemler
bütünü; ötrofikasyon riski için kullanılan Trix indeksinin denizlerimize göre kalibrasyonu ile
ülkemiz denizlerine uygun başka bir indeks/parametre grubu belirlenmeye çalışılması;
mevzuatta yer alan eksiklik ve güncellemelerin yapılması; balık çiftliği, aşılama boylama ve
yavru balık yetiştiriciliği açısından derinlik, kıyıdan uzaklık(ada/anakara), akıntı hızı ve uygun yer
seçiminin değerlendirilmesi; balık çiftliklerinin izlenmesi ve denetiminde uygun kriterlerin
ortaya konulması sağlanacaktır. Balık yetiştiriciliği faaliyetinin tüm aşamalarının çevresel açıdan
ölçülebilir, kıyaslanabilir basit ve uygulanabilir bir sistem olarak geliştirilmeye çalışılacak ve
Bakanlığımızca etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacaktır.
Diğer taraftan, proje ile ilgili olarak sektör temsilcileri ile yapılan toplantılarda sektörün
ihtiyaçları dile getirilmiş, bu ihtiyaçlar doğrultusunda Bakanlığımız tarafından bilimsel kurum ve
kuruluşların katılım sağladığı bir toplantı yapılmış, söz konusu toplantının sonucunda proje son
şeklini almıştır.
Projenin sözleşmesi 9 Eylül Üniversitesi ile 31.10.2013 tarihinde imzalanmış olup, başlangıç
raporu Bakanlığımızca kabul edilmiştir.
 Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi
Bakanlığımızca, 2006/7/EC sayılı yeni yüzme suyu direktifinin mevzuatımıza aktarılması
kapsamında yürütülen Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi projesi, yüzme
suyu alanı veya yakınında bulunan su havzasına etki edebilecek potansiyel kirlilik kaynaklarının
ve risklerin belirlenerek değerlendirilmesi, yüzme suyu alanının içinde bulunduğu su kütlesinin
tipolojik özellikleri, kirliliğin önlenmesi için veri toplanması, gerekiyorsa izleme noktalarının
revize edilmesi, izleme noktalarının diğer çıktılarla haritada gösterilmesi, halkın
bilgilendirilmesi, yüzme suyu profillerinin oluşturulmasında metodoloji geliştirilmesi, konularını
kapsamaktadır.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
95
Proje ile Ülkemiz kıyılarında bulunan her bir yüzme suyu alanının profilinin çıkarılması
hedeflenmektedir. Proje bir başlangıç raporu, 3 ara rapor ve bir nihai rapordan oluşmakta olup
başlangıç, 1. ve 2. Ara rapor Bakanlığımızca kabul edilmiştir.
 Deniz ve Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi
Bakanlığımızın TÜBİTAK-MAM ile yürüttüğü “Deniz ve Kıyı Sularının Sınıflandırılması ve Kalite
Durumlarının Belirlenmesi Projesi” Kısaca DEKOS olarak adlandırılan proje, Ocak 2011 yılında
başlamış olup Ocak 2013 yılı itibariyle tamamlanmıştır.
Projenin Amacı: Karadeniz, Marmara ve boğazlar, Ege denizi ve Akdeniz de; yapılacak deşarjlar
için;
 Kıyı ve geçiş sularının, deşarj kriterleri ve standartlarının belirlenmesi, söz konusu
alanların kirlilik haritalarının oluşturulması ve sınıflandırılması
 Deniz suların için iyi çevre durumun tanımlanması, indikatörlerin belirlenmesi, iyi çevre
durumuna ulaşmasını sağlayacak hedeflerin Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifine göre
belirlenmesidir.
Proje dâhilinde denizlerimizde, mevcut durumu gösterir kirlik haritaları ile Marmara Denizi
baskı haritası Bakanlığımızın müşterisi olduğu ve TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen Deniz ve
Kıyı Suları Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması (DEKOS) Projesi kapsamında
hazırlanmıştır.
Denizlerimizin AB Çerçeve Direktiflerine uyumlu olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi ve
yönetimi için gerekli bilgi ve araçların geliştirilmesi ile denizlerimiz ve kıyı sularımızda kalite
sınıflandırması ile durum değerlendirmesi yapılması ve buna bağlı iyi çevresel durum
hedeflerinin belirlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır.
Bu bağlamda Projenin Temel Ürün ve Çıktıları;




Denizlerimizin, DSÇD (Deniz Strateji Çerçeve Direktifi), SÇD (Su Çerçeve Direktifi) ve
diğer ulusal Yönetmelikler ile taraf olunan Bölge Denizleri Sözleşmelerinin
gerekliliklerine göre izlenmesi ve değerlendirilmesi amacı ile oluşturulacak “Bütünleşik
İzleme ve Değerlendirme Programı” temel prensipleri ile kısa ve uzun vadede
uygulama ve geliştirmeye yönelik kriter ve öneriler,
Denizlerimiz için CBS “baskı/kirlilik/ekosistem kalitesi haritaları”,
Kıyı suları “değerlendirme araçları”nın (indeks/indikatörler, ekolojik kalite
sınıflandırma ölçütleri) geliştirilmesi ve/veya denizlerimize uyarlanması,
DSÇD, İÇD (İyi Çevre Durumu) değerlendirmeleri için tüm denizlerimiz (yetki alanları
içinde) için uluslararası kriterler ve uzman görüşleri ile ve hidromorfoloji, baskı ve
durum bilgilerinin kullanılması ile alt değerlendirme alanları saptanmıştır. Buna göre
Karadeniz’de 5 alan, Marmara Denizi ve Ege Deniz’inde 3 alan ve Akdeniz’de 4 alan
olmak üzere toplam 15 değerlendirme alanı belirlenmiştir (Şekil 17).
96
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Şekil 17. Türkiye Denizleri Biyoçeşitlilik Değerlendirme Alt Alanları


DSÇD “ilk değerlendirme raporları” için denizlerimiz için örnek raporların
oluşturulması (2 rapor)
SÇD kapsamında Türkiye “kıyı suları” tanımlanmış (Şekil 18), CBS’de
haritalandırılmış ve “tipolojiler” belirlenmiştir. Buna göre; Türkiye kıyı suları için 49
tip belirlenmiştir. Belirlenen 39 tipin 21 tanesi Akdeniz-Ege suları, 6 tanesi
Marmara suları ve kalan 12 tanesi de Karadeniz suları için oluşturulmuştur (Şekil
19).
Şekil 18. SÇD Kapsamında Tanımlanan Yeni Türkiye Kıyı Suları
Şekil 19. Yapılan Tipolojiye göre Türkiye Kıyı Sularının Tipleri ve Dağılımı
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

97
Kıyı suları tipolojileri, baskı ve durum bilgileri değerlendirilerek tüm denizlerimiz için
SÇD uyumlu kıyı suları Su Yönetim Birimleri (SYB) tanımlanmıştır. Buna göre 76 tane su
yönetim birimi belirlenmiştir (Şekil 20).
Şekil 20. Belirlenen Ülkemiz Kıyısal Alanlarındaki Su Yönetim Birimleri (SYB)


Belirlenen SYB (Su Yönetim Birimi) ler doğrultusunda halen sürmekte olan kıyı suları
izleme çalışmaları teknik olarak yenilenmiştir.
Ekolojik kalite değerlendirmede kullanılan bentik değerlendirme için ulusal veri tabanı
uzmanlar tarafından oluşturulmuş, literatürde var olan indeksler uyarlanmış ve paralel
olarak sınıflandırma amaçlı kullanılmışlardır. Ayrıca 2 referans alan saha çalışması
gerçekleştirilmiştir.
Deşarj kriterlerinin belirlenmesine yönelik metodolojik çalışmalar İzmit Körfezi için pilot ölçekte
gerçekleştirilerek bunların uygulanabilirliği test edilmiştir. Bu çalışma çıktıları üzerine mevzuat
çalışmaları başta olmak üzere deniz ve kıyı sularının yönetimi için gereken teknik alt yapı
oluşturulmuştur. Bu veriler ve haritalar, 2014 yılında başlaması planlanan ve IPA tarafından
fonlanacak olan bir proje (Türkiye’de Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi’ne İlişkin Kapasite
Geliştirme Projesi) için kullanılacaktır.
 Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi Ulusal Uygulama Planı Güncelleme
Projesi
Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu Hibe Programı kapsamındaki proje Birleşmiş Milletler
Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından desteklenmektedir.
Proje kapsamında Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin envanter çalışmaları yapılıp eylem planları
hazırlanmıştır. Hazırlanan uygulama planı görüşleri alınmak üzere ilgili kurum/kuruluşlara
gönderilmiştir. Proje sonunda taraf olunan Stockholm Sözleşmesi’ne ilişkin ulusal yükümlülükler
yerine getirilecek ve Kalıcı Organik Kirleticilerin olumsuz etkilerine karşı alınması gereken
faaliyetler belirlenecektir.
98
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
 REACH Tüzüğü’nün Uygulanması İçin Teknik Destek Projesi
Avrupa Birliği Mali
desteklenmektedir.
Destek
Aracı
kapsamındaki
proje
Avrupa
Birliği
tarafından
Avrupa Birliğinde 2007 yılında yürürlüğe giren 1907/2006 sayılı Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlamaları Hakkında Tüzüğü (REACH Tüzüğü) uyumlaştırmak için
yetkili merci olan Bakanlığımızca başlatılan çalışmalar kapsamında; kimyasalların yönetimi ile
ilgili mevzuatın uyumlaştırılmasından sorumlu devlet kurumlarının mevcut kapasitesini
güçlendirmek ve REACH Tüzüğü’nün ülkemizde uyumlaştırılması için gerekli kurumsal yapı,
yasal çerçeve ve sistemin oluşturulmasını sağlamak amacıyla 2011 yılında bir proje
başlatılmıştır. 11 Aralık 2013 tarihinde tamamlanan REACH Kimyasallar Projesi kapsamında;



REACH sisteminin uygulanması için ihtiyaç duyulan kapasite belirlenmiş,
Kimyasallar için kayıt ve envanter sistemi geliştirilmiş,
REACH tüzüğünü uyumlaştıran taslak yönetmelik ve uygulamaya yönelik yetkili
merciler, üreticiler, ithalatçılar ve alt kullanıcılar için rehber dokümanlar hazırlanmış,
 REACH sisteminde yer alan konulara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar ile sanayicilere
yönelik eğitimler gerçekleştirilmiş,
 Beş ilde sanayicilere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenmiş,
 REACH tüzüğünün Türkiye’de uygulanmasına yönelik etki analizi yapılmıştır
 İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Konusunda Farkındalığın Geliştirilmesi Projesi
Yatırım Programında yer alan Bakanlığımız koordinasyonunda TÜBİTAK-TÜSSİDE aracılığı ile
gerçekleştirilen ve 2013 yılı sonunda tamamlanan Proje kapsamında, Türkiye’nin 4 coğrafi
bölgesinde (Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara Bölgeleri) sırasıyla Trabzon-Samsun,
Kayseri-Konya, İzmir-Muğla ve Bursa-Edirne’den oluşan 8 ilde yaşayan öğretmenler ile yedinci
sınıf ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak iklim değişikliği ile mücadele konusunda
farkındalığın geliştirilmesine yönelik çalıştaylar, bilim kampları, eğitim programları, resim ve
kompozisyon yarışması gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
 İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerinin Hazırlanması Projesi
2013 yılında Yatırım Programına alınan ve toplam bütçesi 2.300.000 TL olan Projenin genel amacı,
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü uyarınca Türkiye’nin
raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesidir. Proje kapsamında Türkiye’nin İklim
Değişikliği Altıncı Ulusal Bildiriminin hazırlanması ve Karbon Piyasasına Yönelik Sektörel
Analizlerin Yapılması planlanmaktadır. Bakanlığımız koordinasyonunda TÜBİTAK-MAM aracılığı
ile gerçekleştirilecek olan Proje faaliyetleri 2013 yılında başlatılmış olup, çalışmaların 2015 yılı
sonunda tamamlanması planlanmaktadır.
 Dünya Bankası Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi
Kyoto Protokolü’nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2012 yılı sonrası yeni iklim değişikliği
rejimi kapsamında mevcut esneklik mekanizmaları açısından çeşitli reformların yapılması ve yeni
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
99
piyasa temelli mekanizmaların oluşturulması gündemdedir. Bu noktadan hareketle, Dünya Bankası da
gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ekonomilerin bahse konu mekanizmalardan etkin olarak
yararlanmalarını teminen gerekli kapasite gelişimini sağlamak amacıyla, “Partnership for Market
Readiness (PMR)” adıyla yeni bir teknik destek programını hayata geçirmiştir.
Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen PMR faaliyetleri, Hazırlık ve Uygulama olmak üzere iki
aşamadan oluşmakta olup, hâlihazırda hazırlık aşamasında olan ülkemiz, uygulama aşamasında
gerçekleştirilecek faaliyetlerin iş planını, ayrıntılı bütçesini ve ihtiyaç analizini içeren taslak Proje Teklif
Belgesini hazırlamıştır.
Dünya Bankası yetkilileri tarafından verilen takvim uyarınca, 22.02.2013 tarihi itibari ile revize edilmiş
proje teklif dokümanı Dünya Bankası’na gönderilmiş ve 11-15 Mart 2013 tarihinde Amerika’nın
Washington Eyaletinde gerçekleştirilen 5. Ortaklık Asamblesinde tüm paydaşlara Proje Teklif
Dokümanı sunulmuştur. Söz konusu Asamble’de Türkiye adına sunulan Proje Teklif Dokümanı paydaş
ülkeler ile tartışılarak, toplantı sonrasında gerekli revizyonlar yapılmış ve söz konusu Proje Teklif
Dokümanı Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda nihai
hale getirilerek, 26-28 Mayıs 2013 tarihinde Barselona’da gerçekleştirilen ve Bakanlığımızın da katılım
sağladığı PMR 6. Ortaklık Asamblesi’nde sunulmuştur.
Türkiye, PMR kapsamında belirlenecek gönüllü sektörlerde "Sera Gazlarının Takibi (MRV) Hakkında
Yönetmelik"in uygulanmasına yönelik pilot çalışma, karbon piyasası mekanizmalarının kullanılmasına
konusunda karar verme mekanizmasına yönelik analitik çalışmalar, kapasite geliştirme, farkındalık ve
eğitim çalışmaları, MRV ve piyasa mekanizmalarının uygulanmasına ilişkin koordinasyon ve uzman
desteği olmak üzere dört temel bileşen yer almakta olup, bu bileşenler ile ilgili çalışmalar tüm ilgili
paydaşlar ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilecektir. Projenin 2016 yılı sonunda tamamlanması
hedeflenmektedir.
Onaylanan proje teklif dokümanı esas alınarak oluşturulan PAD (Project Appraisal Document) ve Hibe
Anlaşmasına yönelik işlemler Hazine Müsteşarlığımız koordinasyonunda yürütülmekte olup Hibe
Anlaşması imzalanmıştır.
 Türk-Alman İşbirliği - Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve
Doğrulanmasına (MRV) Yönelik Kapasite Geliştirme Projesi
Türk –Alman Çevre Yürütme Kurulu kapsamında Alman Çevre Bakanlığı, Alman Uluslararası İşbirliği
Kurumu (GIZ) ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında; Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında
Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği projesidir. Projenin açılış çalıştayı 26 Eylül 2013 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
2013-2016 tarihleri arasında Türkiye’de, ulusal mevzuat uyarınca tesis seviyesinde MRV sisteminin
uygulanması için gerekli kapasitenin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik olan Proje kapsamında;
MRV veri yönetim sisteminin geliştirilmesi, sektörlere özel uygulama kılavuzlarının ve gerekli diğer
dokümanların hazırlanması, (Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan tüm faaliyetler için) farklı paydaşlara
yönelik eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri ve MRV sisteminin uygulanması için mevzuat
önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
100
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
 Hidrokloroflorokarbon (HCFC) Gazlarının Sonlandırılması Yönetim Planının Hazırlanması
Projesi (HPMP)
Projenin amacı, Türkiye’nin HCFC sonlandırma takvimi çerçevesinde sonlandırma faaliyetlerinin
uygulanmasına yönelik mali ve teknik destek ve uygulama çerçevesinin tanımlanmasıdır.
Proje, Ozon Tabakasını İncelten Maddelerden HCFC gazlarının uluslararası ve ulusal çerçevede,
ithalat-ihracat ve kullanımlarına yönelik olarak kapsamlı ulusal strateji ve eylem planlarının
geliştirildiği temel ulusal strateji belgesidir. Yönetim Planı, HCFC’lerin ilgili sektörlerdeki (köpük,
soğutucu imalatı, servis, vs.) mevcut kullanım durumları, alternatif gaz ve teknolojiler, ulusal ve
uluslararası ilgili mevzuat ile kurumsal yapı ve kapasitelerin değerlendirilerek, belirlenen
sonlandırma takvimi ve sonrasında tüm ilgili kamu, özel, meslek ve eğitim kuruluşlarınca
yürütülecek faaliyetler, zamanlama, görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurularak
hazırlanmıştır. Yönetim Planı iki aşamalıdır. 2018 yılına Planın ilk aşaması projelendirilmiştir. Bu
aşamanın başarıyla gerçekleştirilmesi durumunda 2. aşama başlayacaktır.
 Hidrokloroflorokarbonların (HCFC’lerin) (PU Sandviç Yalıtım Panelleri İmalatında
Kullanılan PU Sert Köpük Üretiminde HCFC-141b ve XPS Köpük Üretiminde HCFC 142b ile
HCFC 22) Sonlandırılması Şemsiye Yatırım Projesi
Proje ile sert poliüretan ve XPS köpük alt sektörlerinde, proje hazırlık sürecinde belirlenen 9
şirketin HCFC sonlandırma dönüşüm yatırımlarına kısmi destek sağlanmaktadır. İmalat
aşamasında kullanılan HCFC uyumlu cihaz ve parçaların, alternatif maddelere (pentan,
152a+DME, gibi) uyumlu hale getirilmesi, güvenlik donanımının ve belgelendirilmesinin
sağlanması gibi faaliyetler proje kapsamında yürütülmektedir. Projenin son durumunda Aralık
2013 itibariyle 9 şirketin bir kısmı, uluslararası ihale yöntemiyle belirlenen tedarikçi firmalar
tarafından ekipmanların teslimatı gerçekleşmiştir.

Kurumsal Kapasitenin Güçlendirmesi Projesi (6.aşama)
Projenin amacı, Ulusal Ozon Birimi’nin, Montreal Protokolü kapsamında yürütmekle yükümlü
olduğu faaliyetlerin yürütülmesine yönelik olarak yürütülecek kurumsal kapasite geliştirme,
kamuoyu bilinçlendirme, teknik donanım ve altyapının geliştirilmesi, yasal düzenlemelerin
uyumlaştırılması gibi konularda gereksinim duyulan teknik ve mali desteklerin sağlanmasıdır.
Proje kapsamında kurumsal kapasite geliştirme, kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları devam
etmiştir.

Türkiye’de kullanılan F-Gaz Kullanımına ilişkin Teknik Yardım ve İlgili Yönetmeliğin
Uyumlaştırılması Projesi (SEİ)
Projenin amacı, F- Gazları hakkında mevcut ülke durumunu belirlemek, F- Gaz yönetmeliği
hakkında ulusal kapasitenin artırılması ve taslak yönetmeliğin oluşturulması ve “OTİM ve Florlu
Sera Gazı İçeren Sabit Ekipmanların Tespiti ve Teknik Personel Eğitimi Komisyonu”nun
gerçekleştirdiği ilerlemeyi geliştirmek ve sonlandırmaktır.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
101
Proje AB Delegasyonu tarafından onaylanmıştır. 8 Kasım 2013 tarihinde yapılan Proje Açılış
Toplantısı ile proje faaliyetleri başlamıştır. Proje kapsamında yer alan raporların bir kısmı
oluşturulmuş olup, Şubat 2014 tarihinde 4 ayrı toplantı/çalıştay yapılacaktır.
 Egzoz Gazı Emisyon Takip Sistemi Yazılım Geliştirme Projesi
Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımız
merkez ve taşra teşkilatında yürütülen egzoz gazı emisyon ölçüm iş ve işlemlerini online takip etmek
ve etkin bir kontrol sağlamak için 2013 yılında Kalkınma Bakanlığa sunulmuştur. Projenin teknik
şartname ve ihale süreci hazırlıkları devam etmektedir.
 Türkiye’de Gemi Kaynaklı Emisyonların Kontrolü Eşleştirme ve Teknik Destek Projesi
Bakanlığımızın eş yararlanıcı olarak yer aldığı, Avrupa Birliği Eşleştirme ve Teknik Destek Projesinin
amacı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gemi kaynaklı emisyonların yüksek
düzeyde kontrolünü sağlamak için idari kapasitenin güçlendirilmesidir. Ağustos 2012 itibariyle
başlayan projenin süresi 15 ay olup, proje süresince ilgili uluslararası sözleşmeler ve AB mevzuatının
uyumlaştırılması ile ülkemizde gemi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü ve yönetimi yönünde çalışmalar
devam etmektedir.
 Endüstriyel Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Projesi
Projenin genel amacı Türkiye’de çevre kalitesinin yükseltilmesi, insan sağlığına potansiyel
risklerin önlenmesi ya da azaltılması ve zemin düzeyi ozon kirliliğinin önlenmesi için Uçucu
Organik Bileşen(UOB) Emisyonlarının kontrolüdür. Bu bağlamda AB Uçucu Organik Bileşen
Direktiflerinin uyumlaştırılması ve uygulanması için gereken idari ve yasal koşullar ve yapılar
geliştirilecektir.
Eşleştirme Bileşeni:
“Endüstriyel Uçucu Organik Bileşen Emisyonlarının Kontrolü” eşleştirme projesi T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), Federal Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı
ve Hollanda Ulusal Kamu Sağlığı ve Çevre Enstitüsü’nün ortaklığında yürütülmektedir. Proje 7
Temmuz 2011 tarihinde başlamış olup 6 Ekim 2013 tarihinde sona ermiştir.
Projenin Eşleştirme Bileşeni kapsamında 2013’de yapılan aktiviteler:





Kurumsal Kapasite Analizi çalışmaları ve saha ziyaretleri gerçekleştirildi.
AB Uçucu Organik Bileşen Direktifleri (Depolama 94/63/EC, Çözücüler-99/13/EC,
Boyalar-2004/42/EC) uyumlaştırılmış ve taslak mevzuatlar hazırlanmıştır.
Eğitim ihtiyacı analizi çalışmaları gerçekleştirilmiş, eğitim materyalleri hazırlanmış ve
ilgili paydaşlarla yönelik eğitimler yapılmıştır.
Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanları temini, incelenmesi ve
Türkçeleştirilmesi neticesinde ilgili paydaşların kullanımına hazır hale getirilmiştir.
Düzenleyici Etki Analizi çalışmaları yapılarak rapor hazırlanmış ve ilgili paydaşlara
sunulmuştur.
102
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Teknik Destek Bileşeni:
Teknik Yardım Bileşeni ile 94/63/EC Direktifi kapsamında akaryakıt depolama, dolum ve
boşaltım işlemleri ile akaryakıt servis istasyonları; 99/13/EC Direktifi kapsamında endüstriyel
solvent kullanan seçili sektörler; 2004/42/EC Direktifi kapsamında boya üretim sektörü
dâhilindeki tesislerin envanterinin çıkarılması ve bu tesislerin Direktiflere uyumu için alınması
gereken önlemlerin maliyet analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Proje 21 Ocak 2013
tarihinde başlamış olup 13 ay sürmesi planlamıştır.
Projenin Teknik Destek Bileşeni kapsamında 2013’de yapılan aktiviteler:






Ülkemizde AB Uçucu Organik Bileşen Direktifleri (Depolama 94/63/EC, Çözücüler99/13/EC, Boyalar-2004/42/EC) kapsamındaki tesislere yönelik anket çalışması ve
toplantılar gerçekleştirilmiş ve envanter hazırlanmıştır.
Sektörel fayda-maliyet analizi çalışmaları yapılmıştır.
Yasal boşluk analizi çalışmaları yapılmış ve ilgili direktiflerin iç mevzuattaki
uygulamaları tespit edilmiştir.
Sektör temsilcileri, mevzuat hazırlayan ve uygulayan birimleri içeren eğitim
programları düzenlenmiştir.
Çözücüler-99/13/EC Direktifi kapsamında saha ziyaretleri gerçekleştirildi.
Farkındalık oluşması ve envanter hazırlanmasına ilişkin sektör temsilcilerinin katılımı
ile toplantılar düzenlenmiştir.
 Sanayi Kaynaklı Kirliliğin Entegre Yaklaşımla Önlenmesi ve Kontrolüne İlişkin AB
Direktifinin Uygulanması Projesi
Proje “AB’ye Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)” vasıtasıyla sağlanan mali destek kapsamında
Bakanlığımız tarafından yürütülen ve eşleştirme ve teknik yardım bileşenlerinden oluşmaktadır.
Bu bağlamda, çevrenin bir bütün olarak korunması amacıyla hava, su ve toprak kirliliğine
yönelik sanayi kaynaklı emisyonları önlemek veya azaltmak ve atık oluşumunu en aza indirmek
için, entegre çevre kirlilik önleme ve kontrol sistemi oluşturulması hedeflenmekte, tüm alıcı
ortamları birlikte değerlendiren bir sistemin kurulması planlanmaktadır.
01 Mart 2011-23 Ocak 2013 tarihleri arasında ilgili tarafların (Bakanlıklar, kurum kuruluşlar,
sanayi birlikleri, sektör temsilcileri) katılımı ile proje çalışmalarının (Eşleştirme ve teknik yardım)
gelişimi, envanter hazırlanması, taslak yönetmelik ve elde edilen sonuçlar hakkında çok sayıda
bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda yer almaktadır:
Eşleştirme Bileşeni:



Paydaş analizleri yapılarak açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Endüstriyel Emisyonlar Direktifinin uygulanması için eylem planı hazırlanmıştır.
Entegre Çevre İzninin gerektirdiği kurumsal yapı seçenekleri çalışılmıştır.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu







103
Entegre izin prosedürünün uygulanmasını kolaylaştırmaya yönelik öneriler ile
destek materyaller hazırlanmıştır.
Yönetmelik kapsamına girecek mevcut tesislere geçiş dönemi sağlamak üzere
strateji çalışmaları yürütülmüştür.
İzin başvurusu yapacak sanayi tesisleri ve izni değerlendirecek bakanlık
çalışanlarına yönelik temel rehberler ve 4 sektör (kömür yakıtlı termik santral,
demir çelik, tekstil, rafineri) için teknik rehberler hazırlanmıştır.
İlgili En İyi Teknikler Referans Dokümanları hazırlanmıştır.
Entegre Çevre İzin Mevzuatının taslağı hazırlanmıştır.
İzin ve denetim sisteminin oluşturulması için gerekli teknik, kurumsal ve mali
ihtiyaçların belirlenmiştir.
Seçilen pilot sektörlerde (kömür yakıtlı termik santral, demir çelik, tekstil, rafineri)
eğitim programları düzenlenmiştir.
Teknik Destek Bileşeni:




Entegre çevre izni konusunda ilgili tüm taraflarda farkındalığın artırılması ve bilgi
paylaşımı sağlanmasına yönelik bir web sayfası hazırlanmıştır.
Entegre çevre izin sistemi ile ilgili hukuki, kurumsal ve maliyet etkinliği analizinin
ortaya konulacağı “düzenleyici etki analizi” çalışmaları yapılmıştır.
Ülkemizde, entegre çevre iznine tabi olacak tesislerinin envanterinin
hazırlanmıştır.
“Düzenleyici etki analizi” konusunda ve entegre çevre izninin uygulanmasına
yönelik olarak eğitim programları ve eğiticilerin eğitimi düzenlenmiştir.
 Kentlerde Hava Kalitesi Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi (KENTAIR) Projesi
Hollanda Hükümeti Çevre ve Halk Sağlığı Enstitüsü desteği ile Gaziantep, Samsun, Ankara,
Erzurum, Adana ve Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve Büyükşehir Belediyelerinin
katılımı sağlanarak 18 ay (2012 1. Çeyrek- 2013 2.Çeyrek) sürmesi öngörülmüş bu bahse konu
projenin amacı;





“Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” nin yerel ölçekte
uygulanması ve seçilen büyükşehirlerdeki (Gaziantep, Adana, Mersin, Samsun,
Ankara ve Erzurum) hava kalitesinin değerlendirilmesi konusunda yerel ölçekte
sorumlu kurum/kuruluşların kapasitelerinin arttırılması,
Eylem planlarının hazırlanması için illerde hava kalitesi değerlendirme raporlarının
oluşturulması,
Hava kirliliğinin olumsuz sağlık etkileri konusunda farkındalığın arttırılması ve
paydaşların ve halkın bilgilendirilmesi,
Hava kalitesi değerlendirme çalışmasının (ölçüm verilerinin değerlendirilmesi,
emisyon envanterinin hazırlanması ve kirlilik haritasının oluşturulması)
gerçekleştirilmesi,
Adana, Gaziantep, Mersin, Samsun, Ankara ve Erzurum İl Müdürlüklerimiz
ile Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının çevre birimlerine uzman desteği
sağlanmasıdır
104
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2013 yılı içerisinde söz konusu yukarda bahsi geçen amaçlara ulaşmak amacıyla Adana, Antalya
ve Erzurum çalıştayları yapılarak 11 Aralık 2013 itibariyle projenin kapanışı gerçekleştirilmiştir.
 Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında Kurumsal Yapılanma Projesi
Bakanlığımızca 96/62/EC sayılı Konsey Direktifi ve Kardeş Direktiflerinin uygulanması amacıyla hava
kalitesinin değerlendirilmesi ve Türkiye’de hava kalitesinin arttırılması için alınacak önlemler
kapsamında uygulamaya yönelik bir model proje olan “Marmara Bölgesinde Hava Kalitesi Alanında
Kurumsal Yapılanma Projesi Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programının 1.
Bileşeni altında 2007 Programlaması kapsamında yürütülmüştür.
Proje, Marmara Bölgesinde hava kalitesi değerlendirme ve yönetim sisteminin oluşturularak, AB
standartlarında bir ölçüm ağının kurularak ve bölgenin kurumsal kapasitesinin yükseltilerek hava
kalitesi alanında izleme, yaptırım ve kurumsal güçlendirmeyi amaçlamakta olup diğer bölgeler için de
bir örnek teşkil edecektir.
Nüfusun ve hava kirliliğinin yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nde gerçekleştirilen bu projede Bölgesel
Temiz Hava Merkezi, Bölgesel ağ yapısı, 39 tane ölçüm istasyonu, Bölgesel Kalibrasyon
Laboratuvarı, Bölgesel Veri Merkezi, Analitik Laboratuvarın kurulması ve işletilmesi, hava
kalitesi değerlendirme, modelleme, emisyon verisi, seçilen bir alan için temiz hava planı
hazırlanması (mevcut durum, kirlilik kaynakları, öneriler, alınması gereken önlemler vb.
hususları içeren bir plan/program) vb. hususlar öngörülmüştür.
Bu kapsamda bölgesel merkezlerden biri olarak planlanan “Marmara Temiz Hava Merkezi”nin
resmen kurulmuş olup 39 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu ile birlikte faaliyete geçmiştir. Söz
konusu proje 13 Haziran 2013 tarihinde sonlandırılmıştır.
 Emisyon Kontrolünün Geliştirilmesi Projesi
Projenin Genel Amacı 2001/81/EC Ulusal Emisyon Tavanları (NEC) Direktifinin uyumlaştırılması
ve uygulanmasıdır.
Ulusal Emisyon Tavanları Direktifi kapsamında, her üye ülke; asidifikasyon, ötrofikasyon ve yer
seviyesi ozon kirliliğine karşı, 4 parametre için ulusal emisyon tavan değerlerini belirlemek ve
bu alanda önlemlerini almakla yükümlüdür. Bu çerçevede; SO 2, NOX, NMVOC (Metan Olmayan
Uçucu Organik Bileşikler) ve NH3 emisyonları izlenmekte ve emisyonlarının aşamalı olarak
azaltımı amaçlanmaktadır.
Söz konusu proje 11 Haziran 2013 itibariyle tamamlanmış olup, bu süre sonunda projeden elde
edilen temel çıktılar;
 Direktif kapsamındaki kirleticiler için hazırlanan ulusal emisyon envanteri ve 2025
yılı emisyon tahminleri,
 Direktifin Düzenleyici Etki Analiz raporu,
 Direktifin uygulanması için Strateji Eylem Planı ve kurumsal altyapı, teknik
kapasite ve ilgili prosedürlerin oluşturulması olarak sıralanabilir.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
105
 TÜBİTAK-KAMAG Programı, Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Projesi
Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 15 Mayıs 2013 tarihinde
başlamıştır.
Bakanlığımızın, müşteri kamu kurumu olarak yürütücüsü olduğu projede sonunda Coğrafi Bilgi
Sistemleri tabanlı emisyon envanteri, emisyon envanteri veri tabanı, 150 adet tesiste emisyon
ölçümü ile emisyon faktörü hesaplanması, 60 adet evsel ısınma noktası ile emisyon faktörü
belirlenmesi, 500 farklı araç tipi için gerçek yol şartlarında emisyon faktörü belirlenmesi
çıktılarının elde edilmesi planlanmaktadır.
Marmara Bölgesi projede pilot il seçilmiş olup diğer bölgelerde geliştirilen bu sistemin
uygulanması Bakanlığımızca TÜBİTAK’a taahhüt edilmiştir.
 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi
Proje ile, 2002/49/EC sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi AB Direktifinin
uygulanması için kurumsal kapasiteyi güçlendirme amaçlanmaktadır.
Proje dâhilinde, öncelikli olarak büyükşehirlerimizdeki gürültü durumu ele alınacak olup, bu
kapsamda 5 büyük ilimiz olan İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Kocaeli’nde yerleşim alanları
dâhilinde bulunan her bir karayolu, demiryolu ve endüstri kaynaklı gürültü değerlendirilerek
stratejik gürültü haritaları oluşturulacaktır. Ayrıca, Adana’da havaalanı, Samsun’da limanlar için
gürültü haritaları hazırlanacaktır.
Diğer taraftan; Türkiye genelinde 7 bölgede 10 ilde seçilecek pilot alanlarda örnek gürültü
haritaları ve eylem planları hazırlanacaktır.

Adana, Edirne, Erzurum, Gaziantep ve Samsun’da seçilen pilot alanlarda
karayolu;
 Eskişehir’de seçilecek pilot alanda demiryolu;
 İzmir-Aliağa’da seçilecek pilot alanda endüstri;
 Antalya, Muğla ve Nevşehir’de seçilecek pilot alanlarda eğlence yeri için
gürültü haritaları hazırlanacak ve gürültü haritası sonuçlarına göre, kontrol
tedbirlerini içeren eylem planları hazırlanacaktır.
Böylece, proje kapsamında belirlenen alanlarda hazırlanacak gürültü haritaları ile ilin maruz
kaldığı gürültü seviyesi belirlenecektir. Bu sayede, gerek Bakanlığımızda gerekse diğer ilgili
kurum ve kuruluşlarda gürültü haritalarının ve eylem planlarının hazırlanmasına yönelik
kurumsal kapasite gelişmiş olacaktır.
Projenin teknik yardım ve tedarik olmak üzere iki bileşeni söz konusudur. Projenin, mal alım
bileşeni, ekipmanların ( bilgisayar, yazıcı, tarayıcı) ilgili belediyelere ve Bakanlığımıza teslim
edilmesiyle tamamlanmıştır. Hizmet alımı ihalesinin değerlendirilmesi sonuçlanmış ve proje 28
Haziran 2013 tarihinde başlamıştır.
106
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
 Hava Kalitesinin Ön Değerlendirmesi ve Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi Projesi
Hava kalitesi izleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanları arasında yer alan hava kalitesi ön
değerlendirme çalışması çerçevesinde 2013 yatırım programında yer alan Temiz Hava
Merkezlerinde hava kalitesi ön değerlendirme çalışması, Aralık 2012 tarihi itibari ile başlayan ve
Erzurum merkez olmak üzere Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan,
Kars, Iğdır, Ağrı, İzmir merkez olmak üzere Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla illerimizde;
mevcut istasyon yer ve konumunu değerlendirmek, ilde hava kalitesinin izlenmesi amacıyla
kurulacak ilave istasyon sayısı, istasyonların konumu ve yerleri ile ölçülecek parametreleri
belirlemek ve kirletici parametreler bazında bölge ve alt bölge listelerini oluşturmak amacıyla
gerçekleştirilen 2014 itibari ile tamamlanacaktır.
Söz konusu Proje kapsamında bu güne kadar;, Erzurum ve İzmir THM’ lerine bağlı illerde
kaynak envanteri tamamlanarak her bir hava kirlilik kaynağının emisyon yükü hesaplanmış ve
alansal kirlilik dağılımlarına göre belirlenen örnekleme noktalarında 2013 ilkbahar, yaz,
sonbahar ve kış dönemleri bazında ölçümler tamamlanmıştır. Samsun bölge merkezine bağlı 8
ilde ön değerlendirme projesi tamamlanmış olup 333.000 TL ödeme yapılmıştır. Ankara Bölge
Merkezine Bağlı illerde Ön değerlendirme çalışması ihale edilerek. İş başlama noktasına
gelmiştir. Erzurum ve İzmir bölge merkezlerine bağlı illerde ön değerlendirme çalışması final
raporu aşamasındadır. Ankara THM bağlı illerde Hava Kalitesi Ön Değerlendirme çalışmalarının
yapılması için ihale çıkılmış olup işlemler devam etmektedir.
 Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası İnşaatları Projesi
Temiz hava merkezi bina inşaatı projesi başlığı altında yer alan ve her bir temiz hava merkezinin
bağlı olduğu İstanbul, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Konya, İzmir ve Adana illerinde kurulacak
temiz hava merkezi bina inşaatı ile ilgili olarak, Konya Bölgesel Temiz Hava Merkezi hizmet
binası işi ihale aşamasına gelmiştir. İzmir Temiz Hava Hizmet Binası arsa tahsisi tamamlanmıştır.
Mimari tesisat ve statik projeleri hazırlanma aşaması devam etmiştir.
Diyarbakır’da kamulaştırılacak arazi bulunamadığından bina satın alınması ya da il müdürlüğü
arazisi üzerinde bina yapılması kararlaştırılmıştır. Adana Temiz Hava Hizmet Binası arsa tahsisi
tamamlanmıştır. Mimari tesisat ve statik projeleri hazırlama işleri devam etmiştir.
 Referans Emisyon Ölçüm Laboratuvarı Projesi
Bakanlığımızdan emisyon ölçümleri kapsamında yetki almış çevre laboratuvarlarının denetimi,
karşılaştırma ve yeterlilik testlerinin organizasyonu ile sanayi tesislerinde habersiz baca gazı
ölçümlerinin yapılabilmesi amacıyla 2013 yılı içerisinde Referans Emisyon Ölçüm Laboratuvarı
kurulmuştur. Söz konusu proje 31.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır.
 Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yetkilendirme Süreçleri Otomasyonu ve Envanter
Destek Sistemi Projesi
Çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve
analizleri yapacak mevcut ve yeni başvuran laboratuvarın her türlü başvuru işlemleri,
denetimlerin planlanması ve uygulanması, yetki belgelerinin hazırlanması, laboratuvardan
107
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
bildirimlerinin alınması, laboratuvarlar ile karşılıklı iletişimler ve yazışmalar gibi tüm
yetkilendirme süreçlerini kapsayacak bir yazılımın oluşturulması amaçlanmaktadır.
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yetkilendirme Süreçleri Otomasyonu ve Envanter Destek
Sistemi’nin Kurulması işi için teknik şartname hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak şartname Coğrafi
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne gönderilerek görüş alınmıştır.
Temel Faaliyetler
 Ambalaj Atıklarının Yönetimi
Ambalaj Elektronik Yazılım Programına veri girişi yapan kullanıcılardan alınan 2011 yılına ait;
ambalaj üretimi, piyasaya sürülen ürünlerde kullanılan ambalaj miktarları ve geri kazanımı
sağlanan ambalaj atığı miktarları ve geri kazanım oranlarına ilişkin sonuçlar aşağıda
verilmektedir.
Ambalaj atıkları, geri kazanım amacıyla toplama ayırma tesisleri ve geri dönüşüm tesislerinde
değerlendirilmektedir. Bu amaçla ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüştürülmesi için
Bakanlığımızdan geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı almış olan 266 tane toplama ayırma
tesisi, 276 tane de geri dönüşüm tesisi bulunmaktadır.
 Belediye Atıklarının Yönetimi
2002’de 15 olan katı atık düzenli depolama tesisi ile 150 belediyeye, 2008 yılında 38 tesis ile
450 belediyeye, 2013 yılı itibariyle tesis sayısı 69’a, hizmet verilen belediye sayısı da 903’e
ulaşmıştır. 2013 yılı sonu itibariyle hizmet verilen nüfus oranı % 69’a ulaşmıştır.
Tablo 14.Yıllara Göre Belediye Sayıları, Katı Atık Tesisi Sayıları ile Hizmet Verilen Nüfus
2002
2008
2013
Katı Atık Tesisi
15
38
69
Belediye Sayısı
150
450
903
23
29
44,5
Hizmet Verilen Nüfus (milyon)
 Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıkların Yönetimi
Ülkemizde 2013 yılı sonu itibariyle toplam 39 adet sterilizasyon tesisi ile 79 İl’e hizmet
verilmiştir. Ayrıca 1 adet yakma tesisinde tıbbi atıkların bertarafına devam edilmiştir. Ayrıca
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Eğiticilerin Eğitimi 151 personelin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir.
108
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
 Endüstriyel Atıkların Yönetimi
Tehlikeli atıkların geri kazanımı konusunda Bakanlığımızdan geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve
lisansı almış olan tesislerin 2013 yılı itibariyle sayıları; Atık yakma ve Beraber Yakma Tesisi sayısı
geçen yıla göre 1 artarak 38’e ve Tehlikeli Atık Geri Kazanım Sayısı 81 artarak 282’ye ulaşmıştır.
Tehlikeli Atık Düzenli Depolama sayısı ise 7’dir.
Bazı tehlikeli atıklar, enerji geri kazanımı amacıyla beraber yakma tesislerinde tesislerin ısıl
gücünün %40’ına kadar yakıt ikamesi olarak değerlendirilebilmektedir. Bu amaçla
Bakanlığımızdan atıkların beraber yakılması amacıyla geçici faaliyet belgesi/çevre izin ve lisansı
almış olan 36 adet tesis (çimento fabrikaları, kireç tesisleri gibi) bulunmaktadır.
 Gemi Söküm
Türkiye’de Aliağa Gemi Söküm Sanayi, bölgede bulunan demir çelik fabrikalarına hammadde
üretmek üzere Aliağa Gemi Söküm Bölgesinde bulunan 22 tesisten, 21 adet Gemi Söküm İzni
olan işletme faaliyetlerini sürdürmektedir. Aliağa Gemi Söküm Bölgesine 2013 yılında söküm
amacıyla gelen gemi sayısı 232 adet ve 1.502.867 gros ton olup, geri kazanılan hurda miktarı
yaklaşık 750.000 tondur. Geri kazanım sonucu yaklaşık 720 milyon TL olup, ekonomiye katma
değer kazandırmıştır.
 Özel Atıkların Yönetimi
Özel Atıkların Yönetimi kapsamında, 2013 yılında;
 18.775 ton atık motor yağı ve 20.870 ton atık endüstriyel yağ,
 115.000 ton piyasaya sürülen ve 64.000 ton atık akü,
 526 ton atık pil,
 14.000 ton kullanılmış kızartmalık yağ,
 9.500 ton atık elektrikli ve elektronik eşya toplanmıştır.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
109
 Maden Atıklarının Yönetimi
Maden atığı zenginleştirme tesislerinden kaynaklanan atıkların depolandığı düzenli depolama
tesisleri ile ilgili olarak 2013 yılında, Bakanlığımıza sunulan 5 uygulama projesi onaylanmış olup,
4 projeye ilişkin olarak düzenli depolama tesisi onay belgesi verilmiştir.
 Atıksu Yönetimi
Belediyelerin atıksu arıtma tesislerinin ülke ihtiyaçlarına uygun önceliklerde yapılmasını
sağlamak ve atıksu yatırımlarından elde edilecek faydayı azami seviyeye çıkarmak üzere
110
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Bakanlığımızca Atıksu Arıtımı Eylem Planı hazırlanmıştır.
Atıksu arıtma tesisi ile hizmet veren belediye sayısı 2002 yılında 248 iken 2013 yılı sonu
itibariyle 638’e yükselmiştir. Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun, toplam
belediye nüfusuna oranı 2002 yılında % 35 iken, bu oran 2013 yılı sonu itibariyle %73’e
ulaşmıştır.
Belediye Sayısı
800
600
400
200
0
550
Belediye-Nüfus Oranı (%)
638
73
72
2012
2013
Şekil 21. Atıksu Arıtma Hizmeti Veren Belediye Sayıları ve Toplam Belediye Nüfusuna Oranları
2013 yılında 2013/4 sayılı Atıksu Arıtma/Derin deniz Deşarjı Proje onay Genelgesi kapsamında
64 tane atıksu arıtma tesisinin proje onayı yapılmıştır.
Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden
Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair
Yönetmelik kapsamında 2013 yılı itibariyle 65
tesise Elektrik Teşvikinden faydalanmak için Geri
Ödeme Belgesi verilmiştir.
Elektrik Piyasası Perakende Satış Tarifesi Usul ve
Esasların kapsamında Atıksu Arıtma Tesislerinin
daha düşük enerji tarifesinden faydalanılması
amacıyla
Atıksu
Arıtma
Tesisi
Belgesi
düzenlenmekte olup 2013 yılında 9 tesise belge
düzenlenmiştir.
 Gemi Atıkları Yönetimi
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Bakanlığımız
tarafından atık kabul tesisi onay belgesi ve muafiyet verilen 244 kıyı tesisinde Marpol 73/78
Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak atık alım hizmeti verilmektedir. Ayrıca, yeni kurulan ve
atık alım hizmeti verilmeyen limanlarda bu tesislerin kurdurulması ve mevcut tesislerin çalışma
sistemlerinin denetlenmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.
Gemilerden etkin bir şekilde atık alınması ve takip sisteminin kurulması amacıyla atıkların
elektronik ortamda takibine yönelik 2011 yılında “Mavi Kart” ve “Gemi Atık Takip Sistemi”
geliştirilmiştir. 2013 yılında da bu sistemlere gemiler ve limanlar tarafından kayıtlar yapılmış
olup gelen talepler doğrultusunda söz konusu sistemler güncellenmiştir.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
111
Ülkemizin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki
alanlarında gemiler tarafından yapılan illegal deşarjların tespiti ve Çevre Kanunu hükümlerine
uygun cezai işlem uygulama yetkisi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına
2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile devredilmiştir.
 Yetki Devri Genelgesi Kapsamında İlgili Kurumlarca Kesilen Ceza Miktarları
2010/8 sayılı Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Kontrolünde Görevlendirilecek Olan
Deniz Kirliliği Denetim Personeli ile Bu Personele Verilecek Eğitime İlişkin Genelge kapsamında;
Sahil Güvenlik Komutanlığı ile yapılan protokol uyarınca 10 Ocak 2013, 30 Nisan 2013, 30 Mayıs
2013 ve 16 Temmuz 2013 tarihlerinde Antalya ilinde verilen eğitimlere Bakanlığımızca eğitmen
gönderilmiştir.
 Deniz Dibi Tarama Faaliyetleri
Limanlarda, haliçlerde veya nehir ağızlarda deniz dibinden taranan malzemenin denize
boşaltımı ile ilgili faaliyetlere ilişkin olarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 24. Maddesinde
yer alan “Deniz dibi taraması ve buna bağlı olarak taramadan çıkarılacak malzemenin denize
dökülmesi faaliyetine ilişkin olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında
kalan faaliyetler için Bakanlığın görüşünün alınması zorunludur.” hükmü uyarınca, 7 adet deniz
dibi tarama faaliyetine ilişkin raporlar değerlendirilmiş ve görüşler iletilmiştir. Bu kapsamda
yapılan uygulamalar, Ülkemizin taraf olduğu Barselona ve Bükreş Sözleşmelerinin Boşaltım
Protokolleri dahilinde yürütülmektedir.
 Acil Müdahale Planları
5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda
Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında
meydana gelen petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenme olaylarında acil durumlarda
kirlenmeye veya kirlenme tehlikesine ikinci ve üçüncü seviyede erken ve etkin müdahale
edecek acil müdahale sistemi oluşturmak; sistemin unsurları arasında koordinasyon ve
işbirliğini kolaylaştırarak kamu ve özel kaynakların etkin kullanılması ile deniz çevresinin
112
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
korunmasını sağlamak amacıyla “Ulusal ve Bölgesel Acil Müdahale Planları” hazırlanmıştır. Söz
konusu planlar 08.02.2012 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiş, onaylı planlar 28 kıyı ile
Kanun’da görev verilen kurum/kuruluşlara ulaştırılmıştır. Her yıl Temmuz ayında planların
güncellenmesine yönelik işlemler yapılmaktadır.
Ulusal ve Bölgesel Acil Müdahale Planlarının uygulanmasını sağlayan Koordinasyon ve
Operasyon Ünitesinde, İl Kriz Merkezi, Zarar Tespit Komisyonunda görev alan 28 kıyı ilinin Çevre
ve Şehircilik İl Müdürleri ile Çevre Yönetimi Şube Müdürlerinin Seminer II Eğitimleri, Kasım
2013’te tamamlanmıştır.
5312 sayılı Kanun kapsamında, kıyı tesisi risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı
hazırlaması gereken kıyı tesisi sayısı 231 olup, 2013 yılı sonu itibarıyla toplamda 227 kıyı tesisi
risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı onaylanmıştır.
Ayrıca, risk değerlendirmesi ve acil planı hazırlaması gereken ve ilk aşama kıyı tesisi listesinde
yer almayan, ancak yük elleçlemesi yapan kamu ve belediyelere ait limanlar, kabotaj hattı
dışında yer alan yolcu iskeleleri ve kuruvaziyer limanlarının listesi yayımlanarak 59 kıyı tesise
daha risk değerlendirmesi ve acil müdahale planları hazırlatma çalışmaları devam etmiştir.
Anılan Kanuna ilişkin “Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak
Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ” kapsamında 1 firmaya “Bakanlık Uygunluk
Görüş Belgesi” verilmiştir.
5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda
Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun çerçevesindeki olaylara müdahale etmek
ve kapasite artırımını sağlamak amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
koordinasyonunda müdahale yetkisi verilen kurum/kuruluşların sayısı 2013 yılı itibariyle 11’dir.
5312 sayılı Kanun kapsamındaki kıyı tesisleri, “Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali
Sorumluluk Sigortası” yaptırmakla yükümlü olup, 01.01.2010 tarihi itibariyle, Hazine
Müsteşarlığına tarife ve talimatlarını bildirerek ruhsat alan sigorta şirketlerine yaptırmaktadır.
Tüm kıyı tesislerinin ilgili sigortayı yaptırmaları sağlanmıştır.
Barselona ve Bükreş Sözleşmesi altında bulunan Acil Durum Protokolleri çerçevesinde Bükreş
altında ESAS, Barselona altında ise REMPEC toplantılarına katılım sağlanmıştır. Yine Barselona
altında bulunan ancak henüz taraf olmadığımız Off Shore Protokolünün çalışma grubu
toplantısına katılım sağlanmıştır.
 Deniz Çevresi Yönetimi Faaliyetleri
Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Önlenmesi (Bükreş) Sözleşmesi (21 Nisan 1992), Ülkemiz, Karadeniz
Komisyonu Daimi Sekretaryasına ev sahipliği yapmaktadır. Sözleşmenin Stratejik Eylem Planının
imza tarihi olan 31 Ekim tarihi Karadeniz Günü olarak belirlenmiş olup her yıl uluslararası
kutlamalar üye ülkelerden birinde ayrıca yine her yıl Karadeniz illerimizden birinde ulusal
düzeyde kutlanmaktadır. Sözleşme altında oluşturulan danışma gruplarının, ulusal odak
noktalıklarının ve faaliyet merkezlerinin çalışmaları Daire Başkanlığımız tarafından takip
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
113
edilmektedir. 2013 yılında, 29. Olağan Komisyon Toplantısına hazırlık yapılmıştır. Ayrıca,
danışma gruplarından; Karakökenli Kirlilik İzleme Grubu, Kirlilik İzleme ve Değerlendirme Grubu
ve Denizcilik Faaliyetlerinin İzlenmesi Grubuna katılım sağlanmıştır.
Akdeniz Deniz ve Kıyı Çevresinin Kirliliğe Karşı Korunması (Barselona) Sözleşmesi (16 Şubat
1976) , 3-6 Aralık 2013 tarihlerinde Barselona Sözleşmesi ile ilgili en üst kademedeki
temsilcilerin katılımı ile tüm konularda iki yıl içerisinde alınan kararların onaylandığı 18. Taraf
Ülkeler Toplantısı da Ülkemizde (İstanbul) gerçekleştirilmiştir. Anılan Toplantıyı müteakip
dönem başkanlığı görevi 2 yıl süre ile ülkemize geçmiştir.
Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK-GCC), Ülkemizle Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK)
arasında stratejik diyalog mekanizması tesis eden Mutabakat Muhtırası, 2 Eylül 2008 tarihinde
Cidde’de yapılan Türkiye-KİK Dışişleri Bakanları Toplantısında imzalanmıştır.
5 Eylül 2012 tarihinde 2. Çevre Alt Komite Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğümüz Türk tarafı adına toplantıya katılmış olup; deniz ve kıyı yönetimi, doğa
koruma ve iklim değişikliğine uyum konularının görüşüleceği bir “Yüksek İstişare Toplantısının”
Ankara’da 2013 yılında yapılmasını teklif etmiştir.
Yüksek İstişare Toplantısı, 27 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da, Genel Müdürlüğümüz
Başkanlığında gerçekleştirilmiştir ve söz konusu toplantıda, Gemilerden kaynaklanan kirlilik ile
ilgili hususlar geniş yer almış olup, Bahreyn’de bulunan Acil Müdahale Merkezine bir teknik
gezinin düzenlenmesi ve akabinde İstanbul’da bulunan Gemilerden Atık Alım Tesisine bir teknik
ziyaretin 2014 yılında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bunun akabinde, 2014-2015 yılında
tarafların belirleyeceği bir tarihte “Yüksek İstişare Toplantısı” yapılması ayrıca karar
bağlanacaktır.
 Yüzme Suyu Alanları ve Kalitesi
“Yüzme Suyu Kalitesi” AB Direktifinin Türk mevzuatı ile uyumlaştırılması 09/01/2006 tarih ve
26048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği”
ile gerçekleştirilmiştir. Yüzme suyu standartlarının uygulanmasına yönelik yayımlanan
yönetmelik; direktif gereksinimini büyük oranda karşılamaktadır.
114
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Yüzme suyu kalitesinin iyi olduğunun bir göstergesi de Mavi Bayrak Ödülüdür. Uluslararası
alanda Mavi Bayrak uygulamasını yapan 42 FEE üyesi ülke arasında 2013 yılında bayrak sayısı
açısından İspanya ve Yunanistan’ın hemen arkasından ülkemiz plajlarda 3. sırada yer almıştır.
Türkiye genelinde 383 adet plaj ve 21 marina ile 13 yat 2013 yılında Mavi Bayrak almaya hak
kazanmıştır.
 Balık Çiftlikleri
Derinlik, akıntı hızı, kıyıdan mesafe ve ötrofikasyonu tanımlayan parametrelerin kriter olarak
verildiği “Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve
Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında bulunan 162 adet Balık Çiftliğinin
tamamının Tebliğ kriterlerini sağlayan uygun alanlara taşınma işlemi tamamlanmış olup balık
çiftlikleri modernize üretim tesisleri haline dönüştürülmüştür.
Kanun ve Tebliğ ile getirilen düzenlemeler, koy ve körfezleri balık çiftlikleri kurulması açısından
tamamen yasaklamış değildir. Sadece kıyıdan belli bir mesafede ve uygun akıntı hızı ve
derinlikte koy ve körfezlerin kirlenmesini önleyecek ve daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir
üretimin gerçekleştirileceği alanlarda faaliyette bulunulması sağlanmıştır. Böylece hem
denizlerimizin korunması hem de daha sağlıklı üretim yapılması temin edilmiştir.
Ayrıca, denizlerde faaliyet gösteren balık çiftliklerinin Çevre Kanunu çerçevesinde denetlenerek
gerektiğinde cezai müeyyidelerin uygulanması hususu, Çevre ve Orman Bakanlığınca belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Bölge Komutanlığı bağlı Bot
Komutanlıklarına Yetki Devri Genelgesi ile devredilmiştir.
 İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (İDEP) İzleme ve Değerlendirme
İDEP’teki eylemlerin uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığımızca
internet tabanlı İDEP İzleme Sistemi hazırlanmış ve 2013 yılı başında İDEP’teki eylemlerin
uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin kullanımına hazır hale
getirilmiştir. 2013 yılı içinde, İDEP İzleme Sistemine toplam 332 kullanıcı tarafından süresi 2011
veya 2012 yılında başlayan eylemlerin uygulanması sürecine ilişkin bilgiler girilmiştir. Bu bilgiler,
İDEP'te yer alan Enerji, Binalar, Sanayi, Ulaştırma, Atık, Tarım, Arazi Kullanımı ve Ormancılık,
Sektörler Arası Ortak Konular ile İklim Değişikliğine Uyum bölümlerinin koordinasyonundan
sorumlu kurumlar tarafından değerlendirilerek İDEP Sektörel İzleme ve Değerlendirme
Raporları; Sektörel Raporlar esas alınarak ise Bakanlığımızca 2012 Yılı İDEP İzleme ve
Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Müzakereleri
Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesine Sözleşmesi’ne (BMİDÇS) 2004 yılında,
Kyoto Protokolü’ne ise 2009 yılında taraf olmuştur. BMİDÇS ve Kyoto Protokolü uyarınca her yıl
uluslararası iklim değişikliği müzakereleri düzenlenmekte; bu müzakerelere tüm Taraf ülkeler
gibi Türkiye de ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan resmi bir heyet ile katılım
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
115
sağlamaktadır. 2013 yılında Almanya’nın Bonn kentinde gerçekleştirilen ara oturumlar ile
Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirilen 19. Taraflar Konferansına katılım sağlanmıştır.
Müzakereler süresince, ulusal koşullar ve öncelikler dikkate alınarak iklim değişikliği ile küresel
mücadeleye etkin katılım sağlanmakta; ayrıca, iklim değişikliği ile etkin mücadele için ülkemizin
sera gazı azaltım, iklim değişikliğine uyum, teknoloji geliştirme ve transferi, kapasite geliştirme
ve finansman ihtiyacına yönelik kazanımlar elde edilmesi amacıyla müzakerelere devam
edilmektedir.
 Ulusal Sera Gazı Envanterinin Hazırlanması ve Raporlanması
Türkiye’nin BMİDÇS ve Kyoto Protokolü uyarınca uluslararası yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu
kapsamda, Türkiye İstatistik Kurumu koordinasyonunda Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanteri
hazırlanarak her yıl Nisan ayında BMİDÇS Sekretaryası’na sunulmaktadır. Florlu sera gazı
emisyonlarına ilişkin bölümü İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı (İDDB) tarafından hazırlanan 2013 yılı
Ulusal Sera Gazı Envanteri’ne ilişkin çalışmalar yılın ilk yarısında tamamlanmıştır.
 Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) Takip Programı
Mevcut mevzuat çerçevesinde ithalatı ve kullanımında karşılaşılan sorunların azaltılması için
OTİM’lerin ithalat prosedüründen tüketimine kadar olan süreçlerin kayıt altına alınması
amacıyla kurulan bu program ile ithalatçı firmalara 80 adet, sanayici firmalar 1 adet, ithalatçısanayici firmalara 2 adet, dağıtıcı firmalara 10 adet kayıt belgesi düzenlenmiştir. Programa,
1057 adet son kullanıcı firmanın kaydı yapılmıştır.
 Kontrol Belgesi Düzenlenmesi
Kontrol altına alınan OTİM’leri ithal eden kurum, kuruluş ve ithalatçı firmalara Bakanlığımız
tarafından 150 adet kontrol belgesi düzenlenmiştir.
 OTİM ve Florlu Sera Gazları İçeren Sabit Ekipmanların Tespiti ve Teknik Personelin Eğitimi
Komisyonu
OTİM ve Florlu Sera gazları içeren sabit ekipmanların tespit edilmesi, bu ekipmanların periyodik
olarak sızdırmazlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi, ilgili teknik personelin sertifikalı bir kullanıcı
olarak görev yapabilmesi için ve kurumlar arası sorumlulukların belirlenmesi amacı ile
Komisyonlar kurulmuştur. Komisyon Başkanı ve iki alt Başkan ve ilgili Kurum/Kuruluşlardan
katılan Komisyon üyeleri ile birlikte komisyon çalışmaları sürdürülmüştür.
 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin (OTİM) İthalatı, İhracatı ve Tüketimini içeren
Raporların Hazırlanması
Türkiye’nin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Montreal Protokolü
kapsamında yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler çerçevesinde her yıl Eylül ayında
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Ozon ve Çok Taraflı Fon (MLF) sekretaryasına
OTİM’lerin ülkeye giriş, çıkış ve tüketimlerinin belirlenmiş formatlar altında raporlama yapılması
gerekmektedir.
116
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Bu raporlama süreci Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve TUİK gibi ulusal
paydaşlardan alınan rakamsal verilerin bir araya getirilip OTİM Takip Programı verileri ile
karşılaştırılmasının ardından Ulusal Ozon Birimi tarafından Sekretaryaya gönderilmekte ve
karşılıklı veri kontrolleri yapılmaktadır.
 Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Pulu, Ruhsatı ve Yetki Belgesi Dağıtımı
81 ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 2013 yılında toplam 7 385 000 adet egzoz gazı emisyon
pulu ve 1 695 000 adet ruhsatı ile 832 adet egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonu yetki belgesi dağıtımı
yapılmış olup Bakanlığımız Döner Sermaye hesabına yaklaşık olarak 150 000 000 TL gelir elde
edilmiştir.
 Görüş ve Değerlendirmeler
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında İl müdürlükleri ve
yetki devri yapılan belediyelere yönetmeliğin uygulaması ve idari yaptırım konusunda, Egzoz
Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği kapsamında il müdürlükleri,
yetkili ölçüm istasyonları ve cihaz üreticisi/satıcısı firmalara yönetmeliğin uygulaması ve
yaptırımlar konusunda görüş verilmiştir.
 Hava Emisyonları Envanterinin Hazırlanması ve Raporlanması
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu – Uzun Menzilli Hava Kirliliği Sözleşmesi
kapsamında; Hava Emisyonları Envanterinin Raporlanması gerekmektedir.
 SO2, NOx, NMVOC ile NH3 kirleticilerine ilişkin ulusal toplam emisyon
hesaplamaları, yıllık olarak hazırlanmakta ve 15 Şubat tarihi itibariyle BM–AEK
sekretaryası ile AÇA EIONET ağına raporlanmaktadır. İlki 2010 yılında olmak üzere;
2011, 2012 ve son olarak da 2013 yılında Bakanlığın kapasite artırımı neticesinde
raporlama gerçekleştirilmiştir.
 Emisyon Envanteri ve Projeksiyonlar Görev Gücü ve Avrupa Çevre Ajansı Avrupa
Çevre Bilgi Gözlem Ağı 14. toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ev sahipliğinde
13-15 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel
Kültür Merkezi’nde düzenlendi. 30’dan fazla ülkeden 130’u aşkın temsilcinin
katıldığı toplantıda Ülkemiz emisyon envanteri çalışmalarının son üç yılda
gösterdiği gelişmeden dolayı ödüllendirilmiştir.
 Mahalli İdarelere Yapılan Yardımlar
Bakanlığımızca; kanalizasyon, atıksu arıtma ve katı atık düzenli depolama tesisi gibi, çevresel
altyapı yatırımları için yerel yönetimlere 2013 yılında çevre katkı paylarından 104.893.212
milyon TL yardım yapılmıştır.
117
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Tablo 15. 2013 Yılında Yapılan Yardımların Proje Dağılımı
Proje Türü
Çevre Kirliliğinin Giderilmesi
Proje Adedi
Miktarı
Oran (%)
613
47.780.069
45,55
Atıksu Arıtma Tesisi
41
7.274.992
6,94
Kanalizasyon Projesi
26
3.472.151
3,31
Katı Atık Tesisi
23
7.780.000
7,42
8
993.000
0,95
Müşavirlik Projesi
Bisiklet Yolu
Çöp Toplama Aracı
6
3.278.000
3,13
133
19.385.000
18,48
Vidanjör
36
5.480.000
5,22
Yol Süpürme Aracı
43
9.450.000,00
9,01
929
104.893.212,00
100,00
TOPLAM
3.2.1.4.
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mevzuat Çalışmaları

ÇED Yönetmeliği
ÇED süreci içerisinde yer alan tüm süreçlerin elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilmesi
amacıyla yürütülen revize çalışması tamamlanarak 03 Ekim 2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi
Gazete’de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Çevre Görevlisi ve Danışmanlık
Firmaları Hakkında Yönetmelik
Konunun yasal çerçevesi 2872 sayılı Çevre
Kanunu’nda 2006 yılında 5491 sayılı Kanun ile
yapılan değişiklikle belirlenmiş olup, Kanunun Ek
Madde 2 si ile faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine
118
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetim birimi
kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan
hizmet satın almakla yükümlü tutulmuşlardır.
Konuyla ilgili usûl ve esaslar ise Bakanlığımız tarafından ilk olarak 21.11.2008 tarih ve 27061
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1.1.2009 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Denetimi
Yönetmeliği ile belirlenmiştir.
Konuya ilişkin usûl ve esaslar, 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Çevre Görevlisi ve Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” ile daha kapsamlı hale
getirilmiştir.
“Çevre Görevlisi ve Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” 21 Kasım 2013 tarih ve 28828
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu Yönetmelik kapsamında çevre görevlileri ve çevre danışmanlık firmalarının
yetkilendirilmesi işlemleri Bakanlığımız ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Yeterlik
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Belgelendirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Söz
konusu yetkilendirme ile ilgili başvuru, değerlendirme ve onaylama süreçleri ile ilgili iş ve
işlemler “Çevrimiçi Çevre İzinleri Portalı” üzerinden elektronik ortamda yürütülmektedir.

Yeterlik Tebliği
ÇED ve Çevre konusunda yeterli sayıda uzmanın
çoğaldığının düşünülmesi nedeniyle, 12.08.1999
tarihinde, ülkemizde ilk Yeterlik Tebliği 23784 sayılı
Resmi Gazete’de İlk yeterlik tebliği yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Ancak, gerek yeterli sayıda
uzmanın
çoğalmaması
ve
gerekse
ÇED
Yönetmeliğinde yapılan revizyon çalışması Yeterlik
Tebliğin kısa sürede yürürlükten kalkmasına neden
olmuştur.
ÇED Raporlarının güvenilirliğinin ve kalitesinin artırılması gerekliliği, ÇED Raporlarına ve
raporları hazırlayanlara düzenleme getirilmesi zorunluluğunun doğması, eksik ve hatalı ÇED
Raporu hazırlayanları disiplin altına alınması gerekliliği gibi hususlar Yeterlik Tebliğinin yeniden
uygulanmasını gündeme getirmiştir. Bu zorunluluk ve gereksinimleri gündeme getirmiştir. Bu
zorunluluk ve gereksinimler nedeniyle, 27 Şubat 2004 tarihinde Resmi Gazete’de Yeterlik
Belgesi Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeterlik Tebliği, 18/12/2009 tarihinde revize
edilmiş olup revize edilen Yeterlik Tebliği 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir ve halen de yürürlüktedir.
03 Ekim 2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği ile uyumlaştırma kapsamında yeni tebliğ çalışmaları devam
etmektedir.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

119
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Lisans Hakkında Yönetmelik
Uygulamalarda karşılaşılan problemleri ortadan kaldırmak ve yönetmeliğin daha etkin
kullanılarak daha kısa sürelerde başvuruların sonuçlandırılması maksadıyla, işletmelere Çevre
izin/lisans belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin
Lisans Hakkında Yönetmelikte revizyona gidilmiş ve kurum/kuruluşların görüşleri de
değerlendirerek Yönetmeliğe son şekli verilmiş ve yayımlanma aşamasına getirilmiştir.
Çevre izinli işletme sayılarının arttırılması yönünde; faaliyetleri esnasında ilgili mevzuatlara
aykırılık oluşturmayıp, sadece bu durumunu belgelendirmemiş işletmelere başvuruda
bulunmaları halinde, 31.12.2013 tarihine kadar Çevre Kanununun ceza maddesinin
uygulanmamasına ilişkin talimat yazısı 81 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilmiştir.

Diğer Mevzuatlar
Bakanlığımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri tarafından birlikte hazırlanan
“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik”
30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik “bildirim” ile
ilgili maddesi hariç 1/1/2016 tarihide yürürlüğe girecektir.
Yürütülen Projeler

Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Projesi-II
Ocak-Haziran 2012 tarihleri arasında Bakanlığımız koordinatörlüğünde Dünya Bankası destekli
kısa dönemli “Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi” Projesi yürütülmüştür. Proje
kapsamında faaliyetlerin ÇED sürecinde bütüncül değerlendirilmesini sağlamak üzere
uluslararası iyi örneklerin incelenerek deneyim kazanılması, metodoloji geliştirilmesi,
uygulamaya yönelik bir kılavuz hazırlanması ve ilgili kurumlarla çalıştayların düzenlenmesi
faaliyetleri bulunmaktadır. Proje ile faaliyetlerin özellikle HES projelerinin ÇED sürecinde
bütüncül değerlendirilmesini sağlamak üzere Yukarı Ceyhan havzasında kümülatif ÇED çalışması
yürütülmüştür. Bu amaca yönelik olarak Kümülatif ÇED çalışmaları için yol gösterici nitelikte
olan “Kümülatif ÇED Rehberi” ve “Tavsiye Notu” hazırlanmıştır.
Ocak-Mayıs 2013 tarihleri arasında “Kümülatif ÇED Teknik Yardım Projesi-2”, Bakanlığımız
koordinatörlüğünde ve Dünya Bankası desteğiyle yürütülmüştür. Projenin tamamı Dünya
Bankası tarafından karşılanmıştır. Proje ile Taslak Kümülatif ÇED Kılavuzu ve Taslak Tavsiye
Raporlarının nihai hale getirilmesine yönelik bir değerlendirme çalıştayı ve panel düzenlenmiş,
pilot proje çerçevesinde uygulamalı çalışma gerçekleştirilmiştir. Son olarak bir proje kapanış
çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Çevrimiçi ÇED Yönetimi Sistemi Projesi (e-ÇED)
2012 yılı Yatırım Programında yer alan proje tamamlanmış, sistemin test çalışmaları ve kullanıcı
eğitimleri gerçekleştirilmiş, 01.11.2013 tarihinde kullanılmaya başlamıştır. ÇED yönetmeliği
revizyonunun (03.10.2013) tamamlanmasının ardından devreye alınan sistemin Yeterlik
120
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Modülü de kullanıcılara açılmış olup, yapılan başvurularla değerlendirmeler tamamlanmıştır.
Başvurular sadece elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Dünyada bu konuda ilk olan
uygulama ile daha kısa ÇED Süreci, şeffaf bir sistem, SMS ve e-posta ile bilgilendirme, karar
destek sistemlerine uygun, akıllı telefon ve tablet uygulamaları ile desteklenen, tüm verilere
uzaktan erişim sağlanmıştır.
Ayrıca, 2013 yılında gerçekleştirilen projenin 2. Aşaması “Karar Destek Sistemi ve Ek Yazılımları”
ve “Veri Hazırlama ve Aktarma” olarak iki kısımda gerçekleştirilmiştir. “e-ÇED Donanım Alımı”
yıl içerisinde ihale edilmiş; sistemde tutulacak verilerin ve yedeklemelerin saklanacağı
depolama ünitelerinin alımı sağlanmıştır.
2013 yılı sonuna kadar ÇED Yönetmeliği kapsamında verilen toplam sayısı yaklaşık 47.000 olan
ÇED proje dosyalarının oluşturulacak veri giriş formu çerçevesinde künye bilgilerinin ve
koordinat bilgilerinin doldurularak sisteme aktarılması sağlanmıştır. Ayrıca hava, su, emisyon,
vibrasyon, gürültü vb. gerekli olan hesaplamaları yapabilecek karar destek sistemleri
oluşturulmuştur.

Mobil Atık Takip Sistemi ve Kütle Denge Sistemleri Bakım ve Entegrasyon Projesi
“Mobil Atık Takip Sistemi ve Kütle Denge Sistemleri Bakım ve Entegrasyon Projesi” 18/1/2013
tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin
Tebliğ kapsamında atık taşıma sürecinin çevrimiçi olarak anlık izlenmesi sağlayacak mobil atık
takip sisteminin (MoTAT) ve 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
kapsamında lisanslandırılan geri kazanım ve bertaraf tesislerince kullanılmakta olan Kütle
Denge Sisteminin (KDS) bakım onarım ve entegrasyonunun sağlanması amacıyla proje
hazırlanmıştır. 20/12/2013 tarihinde kabul işlemleri tamamlanan projenin gerçek sunucular
üstünde test edilmesine başlanmış olup, garanti sürecinde varsa gerekli bakım ve güncellemeler
yapılacak ve diğer sistemlerle entegrasyonlar sağlanarak işletmeye alınacaktır.

Çevrimiçi Yeterlik ve Belgelendirme Analiz ve Pilot Uygulaması Projesi
2013 son çeyreğinde başlatılan “Çevrimiçi Yeterlik ve Belgelendirme Analiz ve Pilot Uygulaması
Projesi” başvurudan başlayarak değerlendirme, yetkilendirme ve izleme aşamalarında bilgi
işlem araçlarının kullanılmasının sağlanması, değerlendirilebilir veriye ulaşılması, güncel veriler
üzerinden raporlama yapılabilmesi ve Yeterlik Belgesi bulunan kişi/kuruluşların etkin
denetiminin sağlanması proje hedefleri arasında yer almaktadır. Proje kabul işlemleri halen
devam etmekte olup, projenin gerçek sunucular üstünde test edilmesi işlemlerine başlanmıştır.

Avrupa ve Çevrenin Ulusal Durumunun Paylaşımı Projesi (SENSE-3)
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) üyesi ülkelerin “Durum ve Genel Görünüm (SOER)” bilgilerinin
sistematik bir biçimde yapılandırılarak “Çevre Durumu” raporlaması kapsamına alınması,
güvenilir ve şeffaf raporlama mekanizmasının sağlanması amacıyla Kasım 2009’da başlatılan
SENSE (Shared European and National State of the Environment) projesi çalışmalarının 3. ayağı
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
121
2013 yılı içerisinde başlatılmıştır. Bu doğrultuda, XML/RDF formatı kullanılarak AÇA web sitesi
üzerinden ulusal SOER verisinin otomatik olarak alınarak basımı ve paylaşımı sağlanmıştır.

Bakanlığımızca Uygulanan İdari Yaptırımların Takibi Projesi (e-Denetim)
2013 son çeyreğinde başlatılan ‘’Bakanlıkça Uygulanan İdari Yaptırımların İzlenmesi Projesi (eDenetim Projesi)’’ ile tüm denetim aşamalarının (planlama, uygulama, raporlama,
değerlendirme) elektronik ortamda gerçekleştirilmesini ve idari yaptırımların yine bu sistemle
takibini sağlayacak bir yazılım programının oluşturulmasını hedeflemekte olup, bu yönde
çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu proje altında yapılandırılan denetim veri tabanına
Piyasa Gözetim ve Denetim (PGD) veri girişinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
Söz konusu projenin 2014 yılında uygulamaya geçmesi planlanmaktadır. Sistemin 2014 yılının
ilk 6 ayında 3 pilot il seçilerek, uygulama yapılması, ortaya çıkabilecek sorunlar giderilerek
denetçilere eğitimlerin verilmesi ve altyapının kurulması ile kademeli olarak tüm illerde
yaygınlaştırılması planlanmaktadır. E-denetim projesi kapsamında, yetki devri verilen
kurum/kuruluşlara gerekli bilgilendirme çalışması yapılması da hedeflenmektedir.

Çevresel Etiket Altyapısı (ÇETAY) Projesi
Çevresel etiket sistemi ürün/hizmetlerin çevresel durumu hakkında tüketicilere doğru, yanıltıcı
olmayan ve bilimsel tabanlı bilgiler sunulmasını sağlamak üzere çevresel etiket ile
ödüllendirilmesine ve çevresel etiketin kullanım şartlarına yönelik gönüllülük esasına dayalı
olarak kurulan bir sistemdir. 2013 yılında gerekli tercümeler, Ön Düzenleyici Etki Analizi (DEA)
Raporu ve eğitim dokümanları tamamlanmıştır.

Çevre Denetimlerinin Planlanması Projesi
2011 yılında başlanan Çevre Denetimlerinin Planlanması Projesi, 18 Nisan 2013 tarihinde
tamamlanmıştır. Hollanda Hükümeti’nin desteği ile yürütülen proje ile ülkemizde çevre
denetimlerinin planlanması ve planlama için gerekli olan ve en önemli araçlardan biri olan risk
değerlendirme sisteminin oluşturulmasına ilişkin metodolojinin geliştirilmesini sağlamıştır. Pilot
il olarak seçilen Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalar
doğrultusunda geliştirilen risk değerlendirme yöntemi kullanılarak denetim planı hazırlanmıştır.
Sonrasında diğer il müdürlüklerinde aynı uygulamanın yaygınlaştırılması için çalışmalara
başlanacaktır. 18 Nisan 2013 proje çıktıları tüm İl Müdürlüklerimizle paylaşılmıştır. Samsun
İlinden sonra Ergene Havzasını kapsayan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli İllerinde 26.09.2013
tarihinde İl Müdürlüğü yetkilileri ile toplantı yapılarak çalışmalara başlanmıştır.

SEVESO II Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi
“SEVESO II Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi”nin
amacı, Türkiye’de SEVESO II Direktifini uygulayan merkezi ve yerel otoritelerin kurumsal ve idari
kapasitelerinin güçlendirilmesidir. Projeye ilişkin 18 Nisan 2013, 18 Temmuz 2013 ve 7 Kasım
2013 tarihlerinde çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiştir.
122
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Söz konusu proje kapsamında Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatı personeline, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Belediyeler ve
Sanayi Odaları temsilcilerine eğitimler verilmeye başlanmış olup, 2013 yılı sonu itibariyle
toplam 10 adet eğitim düzenlenmiştir.
5 Aralık 2013 tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlediği, yetkili kamu
kurumları ve sektör temsilcilerinin katılım sağladığı istişare toplantısına katılım sağlanmıştır.
Kimya ve boya sektöründe yaşanan sorunların ve çözüm yollarının görüşüldüğü toplantıda
katılımcılara Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ve SEVESO Bildirimleri
konularında gerekli bilgilendirmelerde bulunulmuştur.
07-09 Aralık 2013 tarihleri arasında, Bakanlığımız 2013 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı
kapsamında, “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Kontrolü ile Çevre Mevzuatı
Uygulamaları” konulu bir eğitim düzenlenmiştir. Eğitim kapsamında tüm İl Müdürlüklerimizden
katılımcılara, Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik’te yapılması planlanan
değişiklikler ve taslak Yönetmelik, AB SEVESO I-II-III Direktifleri, SEVESO Bildirim Sistemi ve
ileriki dönemlerde Bakanlığımızca gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara ilişkin bilgiler
verilmiştir. Ayrıca Gazi Üniversitesi tarafından katılımcılara, Güvenlik Yönetim Sistemi, Güvenlik
Raporları, Risk Değerlendirme Yöntemleri, ARAMİS Metodolojisi konularında eğitim verilmiştir.

Entegre Çevre Eğitimi Projesi
Proje ile 2013 yılında sanayi temsilcilerinin çevre mevzuatı konusunda bilgilendirilmesi
sağlanmıştır. Söz konusu eğitimlerin devam edecektir.

Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Arttırılması Projesi
Proje kapsamında 2013 yılında Kocaeli Sanayi Odası ve Bursa Sanayi ve Ticaret Odasında
eğitimler verilmiştir. Bu proje kapsamında diğer illerimizde de sanayicilerimizin çevre mevzuatı
kapsamında bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Çevre Denetim Aracı Alımı Projesi
Proje kapsamında 2013 yılında çevre denetimlerinde
kullanılmak üzere 40 adet aracın alımı ile ilgili süreç
tamamlanmış olup, araçların teslimi beklenmektedir.
Araçların içerisinde numune alma cihazları ve egzoz
emisyon ölçüm cihazı bulunmaktadır.
123
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Yürütülen Faaliyetler

Çevre İzin ve Lisans Faaliyetleri
Çevre izin ve lisansları verilmesi ile ilgili
işlemler, “Çevrimiçi Çevre İzinleri Yazılım
Portalı” üzerinden elektronik ortamda
gerçekleştirilmektedir. “Çevrimiçi Çevre
İzinleri Projesi” ile yetkilendirilmiş çevre
görevlileri veya danışmanlık firmaları
tarafından çevreye kirletici etkisi olan tüm
sanayi tesislerinin çevre izin ve lisans
başvurularının bütüncül bir yaklaşımla,
internet üzerinden hızlı, doğru, akıcı, şeffaf
ve kolay bir şekilde yapılabilmesi, internet
bağlantısı olan her noktadan masa, ofis ihtiyacı duyulmaksızın 7 Gün 24 saat başvuru yapılması
ve değerlendirilmesi, işletmecilerin başvurularını on-line olarak takip edebilme imkanı
yaratılmıştır.
Çevre izin ve lisanslarının bütüncül olarak tek bir merkezden verilmesi, başvuruda istenilen bilgi
ve belgelerin sadeleştirilmesi ve süreçlerin kısaltılarak standart hale getirilmesi amacıyla
yürürlüğe giren "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik"in
Ek-1 ve EK-2 listelerinde yer alan faaliyet ve tesislerin Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alma süreci,
çevre izin ve lisansları verilmesi ile ilgili işlemlerin 1. aşaması olarak kabul edilmektedir.
Yönetmeliğin Ek-3A ve Ek-3B’de yer alan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda sunulması,
başvuruların yetkili merci tarafından 30 gün içerisinde değerlendirilmesi ve uygun görülmesi
durumunda 1 yıl süreli GFB’nin düzenlenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir
Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, GFB almasından itibaren en geç 6
ay içerisinde çevre izin/lisansı e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur. Çevre izin/lisans
sürecinin 2. aşaması olarak tanımlanan bu hizmet, Yönetmeliğin Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge
ve raporların elektronik ortamda sunulması, başvuru dosyasının yetkili merci tarafından 80 gün
içerisinde incelenmesi, uygun bulunması durumunda yetkili merci tarafından çevre izin veya
çevre izin ve lisans belgesi düzenlenmesi, dosyasından herhangi bir bilgi, belge ve raporda
eksiklik olması durumunda; eksikliklerin bildirilmesi, dosya ile ilgili eksikliklerin başvuru sahibi
tarafından bildirim tarihinden itibaren 80 gün içinde tamamlanması, eksikliklerin giderilmesi
durumunda çevre izin ve çevre izin ve lisans belgesi düzenlenmesi ve eksikliklerin giderilmemesi
durumunda GFB’nin iptal edilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Tablo 16. 2013 Yılında Çevre İzin Konularına Göre Düzenlenen Çevre İzin Belge Sayıları
EK-1
EK-2
TOPLAM
Geçici Faaliyet Belgesi
433
3284
3717
Çevre İzni
548
2897
3445
124
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Tablo 17. 2013 Yılında Çevre Lisansı Konularına Göre Düzenlenen Çevre İzin ve Lisans Belge
Sayıları
Geçici Faaliyet Belgesi
Çevre İzin ve Lisans

EK-1
EK-2
TOPLAM
361
407
188
148
549
555
İthalat ve İhracat İzin Belgeleri Verilmesi Faaliyeti
Daha önce Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce yürütülmekte iken 28 Şubat 2013 tarihli
Protokol ile katı yakıt ithalatı, pil ve akümülatör ithalatı, hurda metal ithalatı, atık ihracatı ve
lastik transit geçişi iş ve işlemleri Mayıs 2013 tarihinden itibaren Çevresel Etki Değerlendirmesi,
İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Bu kapsamda 2013
yılındaki ithalat, transit geçişi iş ve işlemleri aşağıdaki tablodaki gibidir.
Tablo 18. 2013 Yılında Gerçekleştirilen İthalat, Transit Geçişi İş ve İşlemleri
Tebliğ-Yönetmelik-Sözleşme Adı
Düzenlenen Belge Adı
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan
Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği
Metal Hurda İthalatçı Belgesi
2013 Belge
Sayısı
22 *
Basel Sözleşmesi ve Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin
Transit Geçiş İzni
Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında
İthalat ön izin onayı
yayımlanan Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimleri Tebliği
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı
Kontrol belgesi
Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği
285 **
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı
Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği
Petrokok kullanma izin belgesi
14 **
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Basel Sözleşmesi
Tehlikeli Atık İhracat izni
5 **
28 *
124 **
* Mayıs 2013 tarihinden itibaren
** Haziran 2013 tarihinden itibaren

Denetim Faaliyetleri

Birleşik Çevre Denetimleri
2013 yılında birleşik denetim kapsamına alınan 38 tesiste birleşik çevre denetimi yapılmıştır.
Ayrıca 10 tesiste izleme ve kontrol çalışması yapılmıştır.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

125
Ani Çevre Denetimleri
2013 yılında 71 tesis, 4 özel hastane ve 17 hidroelektrik santralinde denetimler
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Bartın Irmağı’nda, yine Bartın Irmağında bulunan OSB deşarj hattında
ve İzmir Aliağa Bölgesindeki hurda istif alanında gerekli incelemeler yapılmıştır. 2013 yılı
içerisinde ani çevre denetimleri kapsamında yapılan denetim ve incelemeler sonucunda toplam
8.787.445 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Havza Denetimleri
o
Ergene Havzası
Tekirdağ ve Kırklareli İllerinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinde 02 – 03 Şubat 2013 ve 12-15
Nisan 2013 tarihlerinde su kirliliği ile ilgili olarak denetimler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
denetim çalışmalarında, Tekirdağ ve Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü idarecileri ve
personelinin katılımı ile iki denetim grubu oluşturulmuş olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait
2 adet mobil atıksu laboratuvarı da denetim çalışmalarına katılmıştır.
2013 yılında denetim ekipleri tarafından Tekirdağ İlinde 13 tesis, Kırklareli İlinde ise 21 tesis
olmak üzere toplam 34 sanayi tesisinde çevre denetimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Tekirdağ’da
bulunan 6 tesise daha atıksu konulu denetim yapılmıştır. Analiz sonuçlarına işletmelere 975.264
TL idari yaptırım uygulanmıştır.
Denetim ekipleri tarafından 04-05.12.2013 tarihlerinde yapılan denetimlerde Tekirdağ İlinde 6
ve Kırklareli İlinde 7 tesiste atıksu arıtma tesisleri incelenerek arıtma tesisleri çıkışından gerekli
analizleri yapılmak üzere numuneler alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre standartların üzerinde
kirlilik yüküne sahip atıksu deşarj ettiği tespit edilen işletmeler hakkında gerekli idari yaptırımlar
uygulanacaktır.
o
Küçük Menderes Havzası
2013 yılında 2 adet Mobil Seyyar Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı ve denetim ekipleri, Küçük
Menderes Havzasında faaliyet gösteren 26 sanayi tesisinde ve belediyelerin atıksu arıtma
tesislerinde denetimler gerçekleştirmiştir. Atıksu arıtma tesisleri incelenerek Küçük Menderes
Havzası’na deşarj edilen atıksulardan gerekli analizleri yapılmak üzere numuneler alınmıştır.
Analiz sonuçlarına göre standartların üzerinde kirlilik yüküne sahip atıksu deşarj ettiği tespit
edilen işletmelere 446.996 TL idari yaptırım uygulanmıştır.
o
Susurluk Havzası
Balıkesir İli, Manyas Gölüne akan Sığırcı Deresi kıyısındaki tesislerde 2013 yılında denetimler
yapılmış, Sığırcı Deresi’nden Çevre Referans Laboratuvarı ile birlikte numuneler alınmıştır. 8
tesise yapılan denetim sonucunda 40.636 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca Bursa İlinde 24
tesiste denetimler gerçekleştirmiştir. Analiz sonuçlarına göre standartların üzerinde kirlilik
yüküne sahip atıksu deşarj ettiği tespit edilen işletmelere 507.975 TL idari yaptırım
uygulanmıştır.
126
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
o
Büyük Menderes Havzası
Büyük Menderes Nehrinde yaşanan balık ölümlerinin hemen sonrasında Denizli İlinde 17 tesiste
denetimler gerçekleştirmiştir. Kirliliğe neden olabilecek faaliyetlerden gerekli analizler yapılmak
üzere atıksu numuneleri alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre standartların üzerinde kirlilik yüküne
sahip atıksu deşarj ettiği tespit edilen işletmelere gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Kıyı Tesisleri Denetimleri
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile müşterek olarak Antalya Limanı’nda yer alan
işletmelere 5312 sayılı Acil Müdahale Kanunu çerçevesinde denetim yapılmıştır. Ayrıca, İzmir
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde meydana gelen gemi kazasına ilişkin olarak inceleme çalışması
gerçekleştirilmiştir. 5312 sayılı Acil Müdahale Kanunu çerçevesinde Kocaeli İlinde bulunan 6
tesiste ani kıyı tesisi denetimleri yapılmıştır.
Tablo 19. Kıyı Tesisleri Denetim Sayıları
Yıl
2013

Denetim Sayısı
İdari Yaptırım Sayısı
İdari Yaptırım Miktarı
(TL)
Faaliyet
Durdurma
229
159
13.999.655
12
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince Gerçekleştirilen Denetimler
12.12.2013 tarihi itibariyle İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince 37.196 denetim
gerçekleştirilmiş ve bu denetimler sonucu 62.730.471 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bunun
yanı sıra İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince jandarma ve emniyet birimleri ile koordineli
olarak gerçekleştirilen motorlu taşıtlara yönelik 32534 egzoz denetimlerinde 1570 araca
1.374.690 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yine İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince piyasa
gözetimi ve denetimi kapsamında yapılan denetim sayısı 21.389olup, uygulanan idari para
cezası miktarı 993.192,5 TL’dir.

Organize Sanayi Bölgeleri ve Belediyeleri Atıksu Arıtma Tesisleri Hakkında Yapılan
Çalışmalar
o
Çevre Kanununun Geçici 4. maddesi gereği 63 belediyeye toplam 3.775.836 TL idari
para cezası uygulanması ve Belediye Başkanları hakkında Türk Ceza Kanunu uyarınca
kamu davası açılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması,
o
Arıtma tesislerini işletmeye almayan 53 OSB’ye toplam 8.974.331 TL idari para cezası
uygulanması ve ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu uyarınca kamu davası açılması için
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması, 36 OSB’nin ise deşarj
durumuna göre ceza uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmesi gerektiği
belirlenmiştir.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

127
Yetki Devri Faaliyetleri
Bakanlığımızca yürürlüğe koyulmuş olan yönetmeliklerde belirlenen usullerin işlerliğinin takibi
merkez ve taşra teşkilatımızda görevli denetimle ilgili birimlerde görevli personelce
yürütülmektedir. Sürekli denetim yapılması veya yoğun şikâyete konu olan çevre sorunları ile
ilgili yerinde müdahalenin zor olduğu konularda yetki devri yapılması ve yerelde sorumlu resmi
birimlerce yürütülmesi işleyişe kolaylık sağlamaktadır.
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 93 Belediye Başkanlığına, Isınmadan
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 165 Belediye Başkanlığına, Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında 103 Belediye Bakanlığına
yetki devri yapılmıştır. Gürültü ile ilgili ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı ve trafik denetim
ekiplerine de yetki devri yapılarak kara ve deniz araçlarından kaynaklanan gürültü ile ilgili
denetimlerin yapılması sağlanmıştır. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü
kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına,
Denizlerde Kurulacak Balık Çiftlikleri konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığına, Gemilerden
Kaynaklanan Deniz Kirliliği konusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Sahil
Güvenlik Komutanlığı ile İstanbul, Kocaeli, Mersin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına
yetki devri yapılmış durumdadır.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Ve Eylem Planı Çalışmaları
2012/16 sayılı “Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” konulu Başbakanlık
Genelgesi kapsamında Bakanlığımız görev ve sorumluluğunda olan egzoz kirliliğine yönelik
denetim çalışmaları ile ilgili İçişleri Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütülmektedir.

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Ve Denetimine İlişkin Yapılan Çalışmalar
Ülkemizde Büyük Endüstriyel Kaza Riski Taşıyan kuruluşların belirlenmesi çalışmaları SEVESO
Bildirim Sistemi aracılığı ile (online.cevre.gov.tr) devam etmekte olup, Aralık 2013 itibariyle
yapılan 4750 adet bildirim çerçevesinde, 327 adet üst seviyeli, 385 adet alt seviyeli olmak
üzere, toplam 712 adet kuruluş SEVESO kapsamında yer almaktadır.
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2009 yılı I. Bileşenine sunulan “SEVESO II Direktifinin
Uygulama Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi” 16 Kasım 2012 tarihinde
başlamıştır. 2 yıl sürecek olan projenin amacı, Türkiye’de SEVESO II Direktifini uygulayan
merkezi ve yerel otoritelerin kurumsal ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesidir. Proje bütçesi
3 Milyon Euro olup, bunun %10’u ülke katkısıdır. Proje kapsamında eğitimler, pilot bölge
çalışmaları, çalışma ziyaretleri, SEVESO Bildirim Sistemi’nin bakımı ve halkın bilgilendirilmesi
faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Projeye ilişkin Yönlendirme Komitesi toplantıları, Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğü), Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Merkezi Finans ve İhale Birimi), Avrupa
Birliği Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD), Türkiye
128
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileri ile sırasıyla 18 Nisan 2013, 18 Temmuz 2013 ve 7
Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu proje kapsamında Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatı personeline, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Belediyeler ve
Sanayi Odaları temsilcilerine eğitimler verilmeye başlanmış olup, 2013 yılı sonu itibariyle
toplam 10 adet eğitim düzenlenmiştir. Pilot Bölge Çalışması, Seveso Bildirim Sisteminin
Güncellenmesi, Halkın Bilgilendirilmesi çalışmaları devam etmektedir.
5 Aralık 2013 tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlediği, yetkili kamu
kurumları ve sektör temsilcilerinin katılım sağladığı istişare toplantısına katılım sağlanmıştır.
Kimya ve boya sektöründe yaşanan sorunların ve çözüm yollarının görüşüldüğü toplantıda
katılımcılara Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ve Seveso Bildirimleri
konularında gerekli bilgilendirmelerde bulunulmuştur.
07-09 Aralık 2013 tarihleri arasında, Bakanlığımız 2013 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı
kapsamında, “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Kontrolü ile Çevre Mevzuatı
Uygulamaları” konulu bir eğitim düzenlenmiştir. Eğitim kapsamında tüm İl Müdürlüklerimizden
katılımcılara, Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik’te yapılması planlanan
değişiklikler ve taslak Yönetmelik, AB Seveso I-II-III Direktifleri, Seveso Bildirim Sistemi ve ileriki
dönemlerde Bakanlığımızca gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara ilişkin bilgiler verilmiştir.
Ayrıca Gazi Üniversitesi tarafından katılımcılara, Güvenlik Yönetim Sistemi, Güvenlik Raporları,
Risk Değerlendirme Yöntemleri, Aramis Metodolojisi konularında eğitim verilmiştir.

Piyasa Gözetim ve Denetimi Faaliyetleri
Piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) kuruluşlarının yanı
sıra üretici ve tüketici örgütlerinin de görüşleri
alınarak hazırlanan ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Koordinasyon Kurulu (PGDKK) tarafından kabul edilen
"2012-2014 yılı Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Strateji Belgesi" kapsamında Genel Müdürlüğümüz
katı yakıtlar, pil ve akümülatörlerden sorumludur.
Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan katı yakıt
denetimleri Bakanlığımız taşra teşkilatı ile 2872 sayılı
Çevre Kanunu kapsamında yetki devri yapılmış kurum
ve kuruluşlarca yapılmaktadır. Bu güne kadar katı yakıt denetimlerinin yapılması için 165
Belediye Başkanlığına yetki devri yapılmıştır.
İl Müdürlükleri ve yetki devri yapılmış belediyelerce 2013 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 29
Milyon Ton yakıtın piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirilmiştir. Ulusal Piyasa Gözetimi ve
Denetimi Strateji Belgesi (2012-2014) çerçevesinde Bakanlığımızın sorumlu olduğu “pil ve
akümülatörler” ürün grubunun piyasa gözetimi ve denetiminin PGDKK kararı çerçevesinde
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na devrine yönelik çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir.
129
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Yeterlik ve Belgelendirme Faaliyetleri

Belgelendirme
Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında 2013 yılında
2723 kişiye çevre görevlisi belgesi, 155 firmaya çevre danışmanlık yeterlik belgesi verilmiş, 88
işletmenin çevre yönetim birimi onaylanmış ve 8 firmanın çevre danışmanlık yetkisi iptal
edilmiştir.
2013 yılı içinde 110 adet Çevre Danışmanlık Firmalarının denetimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
yeterlik belgesi bulunan toplam 90 kurum/kuruluşun denetimleri gerçekleştirilmiştir.
2013 yılında turizm ve konut, petrol ve madencilik, atık ve kimya, ulaşım ve kıyı, tarım ve gıda,
enerji ve sanayi yatırımlarına ilişkin toplam 460 proje için “ÇED Olumlu”, 3523 proje için “ÇED
Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.
Tablo 20. 2013 Yılı Sektörlere Göre ÇED/ÇGD Kararları
SEKTÖRLER
SANAYİİ
ENERJİ
ATIK
PETROL-MADEN
TARIM GIDA
KİMYA
ULAŞIM
ÇED ÇGD ÇED ÇGD
ÇED
ÇGD
ÇED ÇGD
ÇED
ÇGD
ÇED ÇGD
38 556 146 261
121
1559
53 260
82
599
17

TURİZM KONUT
TOPLAM
KIYI
37
ÇED
ÇGD
ÇED
3
251
460 3523
Çevre Denetim Görevlisi Eğitimi
Çevre Denetim Görevlisi olabilmek için ‘Çevre Denetim Görevlisi Eğitimi’ alınması
gerekmektedir. Bu kapsamda Bakanlık Merkez ve İl Müdürlüğü personeline Çevre Denetim
Görevlisi Eğitimi 22-26.11.2013 tarihlerinde Antalya İlinde gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası ÇED Kongresi
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve ÇED
sürecinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı temsilcileri,
belediyeler, üniversiteler, ÇED Yeterlik Belgesi almış danışmanlık şirketleri, yarı resmi oda, birlik
ve enstitüler, sivil toplum kuruluşları ve yatırımcılar gibi paydaş grupların ÇED Yönetmeliği’nin
uygulamaya geçmesinin 20. Yılında ortak bir platformda bir araya getirilerek bilgi, deneyim
paylaşımı ve kapasitenin geliştirilmesi amacıyla 08-10 Kasım 2013 tarihlerinde “Uluslararası ÇED
Kongresi” İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu kongreye Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) destek
vermişlerdir. Kongreye yaklaşık 1600 kişi katılım sağlamıştır. Uluslararası boyutta ise; Avrupa
Komisyonu, ECRAN Konsorsiyumu, ECRAN Projesi kapsamında Güneydoğu Avrupa Ülkelerinden
ÇGD
130
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Makedonya, Karadağ, Kosova ve bunun dışında İspanya, Hollanda, Danimarka ve İsveç’ten
konuşmacılar katılmıştır.
Kongre kapsamında, yurtiçi ve dışından, Türkiye’deki değişik kamu kurum ve kuruluşlarından,
üniversitelerin akademik çevrelerinden ve çevre danışmanlık firmalarından 14 farklı tematik
başlık altında toplam 73 bildiri sunulmuştur.

ECRAN Toplantısı
Katılım için Bölgesel Çevre Ağı (RENA)’nın devamı niteliğinde bir proje olan “Çevre ve İklim
Bölgesel Katılım Ağı (ECRAN)” özel oturumu Uluslararası ÇED Kongresi’nin ikinci günü 9 Kasım
2013 tarihinde ayrı bir salonda tüm gün süresince gerçekleştirilmiştir. ECRAN özel oturumuna
Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü, Makedonya, Kosova, Karadağ, Bosna-Hersek ve
Türkiye’den ülke temsilcileri katılım sağlamışlardır.
Oturumda Avrupa Komisyonu tarafından; ECRAN ağının tanıtımı, ÇED/SÇD Direktiflerinin AB
Üye Ülkelerinde Uygulanması, ÇED Direktifi Revizyonu, ÇED/SÇD (Stratejik Çevresel
Değerlendirme) Konusunda Genel Rehberlik ve ÇED/SÇD Uygulamalarının Mevcut Durumu ve
Karşılaşılan Problemler konularında sunumlar yapılmıştır.

ÇED Yönetmeliği Uygulamaları ve IFC-Dünya Bankası Standartları Uyumlaştırma
Çalışması
Ülkemizde hâlihazırda uygulanmakta olan ÇED Yönetmeliği ve IFC performans standartları ve
Dünya Bankası “Koruma Tedbir Politikaları” arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Söz konusu
farklı gereksinimlerin karşılanabilmesi için Türkiye’de özellikle çevresel etkileri önemli olan
projeler, diğer bir deyişle Kategori A projeleri için söz konusu gereksinimler ve standartlar
çerçevesinde iki farklı çevresel değerlendirme raporu hazırlanmaktadır.
Bu çerçevede, Bakanlığımız, Uluslararası Finans Kurumu ve Dünya Bankası yetkilileri ile söz
konusu yaklaşımın geliştirilmesi amacıyla çalışmalara başlanmıştır. İlk toplantı 3 Ekim 2013
tarihinde Dünya Bankası Ankara Ofisinde gerçekleştirilmiştir.
3.2.1.5. MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mevzuat Çalışmaları

Mera, Yaylak Ve Kışlaklarda Geçici Yerleşme Yerlerinin Tespiti İle Bu Yerlerin İdaresi
Hakkında Yönetmelik
3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına
dayanılarak mera, yaylak ve kışlaklarda geçici yerleşme yerlerinin tespitine, plânlanmasına,
tahsisine ve bu yerlerdeki yapılaşmaların, geleneksel kullanım amacına uygun olarak ve yöresel
malzeme kullanılmak suretiyle yöresel mimariye, bilim, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun inşa
edilmesine, tamir ve tadiline ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla Yönetmelik Taslağı
hazırlanmış ve son şekli verilmiştir.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

131
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik; yürürlüğe giren planlama konusunda yeni
düzenlemeler, planlamanın ve uygulamanın bütüncül olarak ele alınması, planlamada yatay ve
dikey ilişkilerin kurulması, plan süreçlerinin ve plan türlerinin yeniden tanımlanması,
günümüzde ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi, uygulamadan kaynaklanan sorunların
çözülmesi ve planların kalitesinin artırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
sağlanarak yeniden gözden geçirilmektedir. Bu amaçla konuyla ilgili olarak kamu kurum ve
kuruluşların, büyükşehir belediyelerin görüşleri alınarak Taslak oluşturulmuş ve çalışmalara
devam edilmektedir.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama
Yönetmeliği
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 15 Aralık 2012 tarihli ve
28498 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile ilgili çalışmalarda bulunulmuş,
planlama süreci ve planların değerlendirilmesi ile ilgili düzenlemeler öngörülmüştür.

Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte
02.04.2013 tarih ve 28606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak revizyona uğramıştır.

Başbakanlık Genelgesi
Bakanlığımızın planlama konusunda yetkilerini açıklayan Başbakanlık Genelgesi taslağı
hazırlanmıştır.
Temel Faaliyetler

Mekânsal Strateji Planları Çalışmaları
2013 yılında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinde yapılan değişiklik ile mekânsal strateji
planları, imar planları ve çevre düzeni planlarının üstünde, bu planları yönlendiren ve stratejik
planlama yaklaşımı ile hazırlanan bir üst ölçekli mekânsal plan olarak kademelenmedeki yerini
almıştır.
Mekânsal strateji planları ile yatırımların yer seçiminde bütüncül ve hızlı bir işleyişin getirilmesi
sağlanacaktır. Ayrıca, sektörlerin öncelikleri, hükümet programı, kalkınma planı ve ulusal
politika belgeleri ile birlikte değerlendirilecek ve mekânsal öngörüler, afet tehlike ve riskli
alanlar da dikkate alınarak, bütüncül olarak ele alınacaktır.
132
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Başta Kalkınma Bakanlığı olmak üzere kamu kurumları ve üniversitelerle işbirliği halinde
sürdürülmesi planlanan mekânsal strateji planlaması çalışmaları ile ülkenin sürdürülebilir
kalkınma ilkeleri çerçevesinde, ekonomik, sosyal ve mekânsal gelişiminin sağlanması temel ilke
olmak üzere ülke, bölge ve kent ölçeğinde planlama kademeleri arasında dikey, sektörler
arasında da yatay ilişkiyi güçlendiren bir planlama sistemi oluşturulması ve uygulama
araçlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
2013 yılı içerisinde yatırım programına alınarak 2014 yılında gerçekleştirilecek olan “Ülke ve
Belirlenecek Pilot Bölgede Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin Veri Toplama, Araştırma ve
Analizlerin Yapılması” projesi kapsamında çalışmalara başlanılmıştır. Ülke ve belirlenecek pilot
bölgede mekânsal strateji planlarına altlık oluşturacak veri toplama, araştırma, analiz, sentez ve
alternatif mekânsal gelişme senaryolarının yapılması ile bunların gerektireceği çalışma
toplantılarının düzenlenmesi hazırlıkları 2013 yılında başlatılmış ve İLBANK A.Ş. Genel
Müdürlüğü ile bir ana protokol imzalanmıştır. Bunun yanı sıra Bakanlığımızca yürütülen Plan
Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” olarak yeniden
düzenlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Taslak yönetmelik kapsamında, mekânsal strateji
planlarının tanımı, planlama alanı, ilke ve esasları, unsurları, uygulama ve izleme süreci, veri
yapısı ve analizleri tanımlanmıştır.

Çevre Düzeni Planlama Çalışmaları
644 sayılı KHK’nin 7.maddesi uyarınca tabii kaynakların rasyonel kullanımını sağlayacak arazi
kullanım kararlarını belirlenmesi için ölçülebilir kriterler olarak her tür ve ölçekteki Çevre
Düzeni Planı yapılması, onaylanarak yürürlüğe girmesi ve uygunluk denetimi için
gerçekleştirilen çalışmalar esas alınmıştır.
Bakanlığımız Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü yatırım projeleri kapsamında kalan “Çevre
Düzeni Planları (Erzurum-Erzincan-Bayburt ve Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgeleri 1/100.000
ölçekli Çevre Düzeni Planları)” projesi 2011 yılında başlamış, çalışmalar 2013 yılında son
aşamaya getirilmiş olup, 2014 yılının ilk çeyreği içerisinde her iki plan onaylanacaktır.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
133
Afyon-Uşak-Kütahya Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı için 2013 yılı sonu
itibari ile ihale süreci başlatılmış olup, ihale sürecinin tamamlanması sonrasında yüklenicisi ile
sözleşme imzalanarak çalışmalar başlatılacaktır.

Bütünleşik Kıyı Alan Planı Çalışmaları
2013 Yılı Yatırım Programında Bakanlığımız Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü yatırım
projeleri kapsamında kalan “Bütünleşik Kıyı Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama
Projesi” 03.06.2013 tarihinde tamamlanmıştır.
Proje ile Ülkemiz kıyı alanlarına ilişkin “Ulusal Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (BKAY) Strateji
Dokümanı” ile BKAY standart, prensip ve uygulama araçlarının, kıyı mekânsal stratejileri ve
BKAY kapsamında kıyı alanları planlama amaç, prensip ve standartlarının tespit edilmesi ve bu
çerçevede Barselona Sözleşmesi kapsamındaki “BKAY Protokolü” için etki analizinin
gerçekleştirilerek, standartların uygulanmasına dair rehber hazırlanmıştır.
Ülkemizin BKAY Protokolüne taraf olmasının sağlanması ile buna ilişkin orta ve uzun vadeli
eylem planının hazırlanması ve BKAY kapsamında yasal, idari ve hukuki kurumsallaşma ile kıyı
planlaması pratiğinin uygulamaya ivedilikle geçirilmesi projenin ana vizyonlu projede; kıyı
alanlarının rasyonel ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak için yasal, kurumsal ve idari
yapılanmayı, kısa, orta ve uzun vade öncelikleri, hedefleri ve uygulama programını içeren ulusal
strateji dokümanının hazırlanması ile kıyı alan kullanımlarına yönelik prensip ve standartların
belirlenmesi ve kamuoyu farkındalığın arttırılmasına yönelik genel çerçeve tanımlanmıştır.

Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES) Çalışmaları
Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün hedeflerine paralel olarak mekânsal planlama, çevre,
dönüşüm ve zarar azaltma konularında, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılını hedef alan
bir kentleşme ve imar vizyonu olan Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES)
Bakanlığımız koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde
yürütülmektedir.
Bugüne kadar KENTGES eylemlerinin uygulanmasına yönelik çok sayıda faaliyet yürütülmüştür.
Bunlar arasında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulması, İmar Kanununda yapılan değişiklik
ile etkin izleme ve denetleme sisteminin belirlenmesi, periyodik bölge eğitim seminerlerinin
düzenlenmesi kapsamında yerel yönetimlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi, coğrafi bilgi
sistemi uygulamaları, 6306 sayılı Kanun ve kentsel dönüşüm çalışmaları, iklim değişikliğine
uyum, enerji etkinliği, kentlilik bilinci ile ilgili proje ve faaliyetler önemli çalışmalar olarak öne
çıkmaktadır.
2013 yılı içerisinde KENTGES’in daha etkin bir biçimde uygulanabilmesi amacıyla Mali Araçlar
Komisyonu kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca yerel yönetimlerin KENTGES
eylemlerini uygulamadaki durumunu ortaya koyan Belediyeler Anketi 2013 yılı içerisinde
tekrarlanmış olup, sonuçları değerlendirilmektedir.
134
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Tüm bu çalışmalar ışığında; geçtiğimiz yıllar içerisinde ülkemiz şehirleşme gündeminde yaşanan
gelişmelere paralel olarak, KENTGES’in revize edilmesi ve yeniden düzenlenmesi çalışmaları
tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bu sayede sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı, yaşanabilir
marka şehirlerin oluşturulması sağlanacaktır.

Kırsal Alan Çalışmaları
Bakanlığımızca kırsal alanda yerel özelliklerin muhafaza edilmesi, sağlıklı ve güvenli
yapılaşmanın sağlanması ve kırsal çevrenin korunmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi
yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda 2013-2014 yıllarını kapsayan “Köylerde
Yöresel Özellikler Ve İhtiyaçlar Dâhilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi Projesi” ile kırsal
alanlarda yapılaşma koşullarının belirlenmesi ve üst ölçekli planlarda kullanılması
hedeflenmiştir. Proje kapsamında 2013 yılında ihale yapılmış, ancak ihale başvurularında yeterli
koşulları sağlayan firma olmadığından ihale iptal edilmiştir. 2014 yılı içerisinde projenin
tamamlanması hedeflenmektedir.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Koordinatörlüğünde yürütülmekte olan “Ulusal Kırsal
Kalkınma Stratejisi” belgesi kapsamında Çekirdek Grup Toplantılarına ve İzleme Komitesi
toplantılarına katılım sağlanmıştır. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS) Taslak II’de Stratejik
Amaç 3 kapsamındaki öncelik ve tedbirler 3.1.6 ‘da yer alan “Yerel Mimariye Dayalı
Yapılaşmanın Yaygınlaştırılması” tedbirde Bakanlığımız sorumlu kurum olarak görevlendirilmiş
yapılacak olan kırsal alan çalışmaları ile bu Stratejik amaç desteklenecektir.
Ülkemizdeki dört mevsimin farklı iklim, doğal çeşitlilik ve coğrafya koşullarıyla yoğrulmuş,
binlerce yıllık geçmişle ve kültürler arası etkileşimle farklı tatlar kazanmış, göçebelikten yerleşik
düzene kadar hemen her türlü mekân kurgusunu belirleyen yerel barınma özelliklerine sahip,
yerel yaşam değerlerini yansıtan mozaik dikkate alınarak; kırsal yerleşmelerde yapılacak
yapılara bu karakterin ve özelliklerin nasıl aktarılabileceği irdelenecektir.
Bakanlığımızın müşteri kurum konumunda olduğu, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Selçuk
Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan “Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması - Bir Model
Önerisi Projesi”nin 01.12.2013 tarihinde bitirilmesi planlanmaktaydı. Ancak çalışmaların devam
etmesi nedeniyle TÜBİTAK proje için ek süre alınmış olup, Projenin 01.06.2014 tarihinde
bitirilmesi planlanmaktadır. Projenin 4.aşaması kapsamında kırsal planlama bibliyografyasının
hazırlanması, proje sürecinde karşılaşılan yasal ve yönetsel sorunların değerlendirildiği Gelişme
Raporu 01.06.2013 tarihinde teslim edilmiştir.

Mücavir Alan İşlemleri Faaliyetleri
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında belediyelerce hazırlanan mücavir alan
teklifleri belediye meclis kararı ve il idare kurulu kararı ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmekte
olup, belediyelerin teklifleri yasa maddesinde belirtilen hususlar ve ilgili genelgelerimiz
doğrultusunda incelenip, sonuçlandırılmaktadır.
Bakanlığımızca yerel idarelerin planlamaya ve yapılaşmaya ilişkin hizmetlerinin düzenli
sağlanabilmesi amacıyla mücavir alan tespitleri onaylanmakta, söz konusu tekliflerin sağlıklı
hazırlanabilmesi için yerel yönetimlere rehberlik yapılmaktadır. Bu çerçevede yapılan
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
135
çalışmalara ait kriterlerin belirlendiği altı genelge iptal edilerek bütün kriterlerin bir genelgede
toplanması amacıyla 31 Temmuz 2013 tarih ve 11934 sayılı 2013/22 nolu Genelge yürürlüğe
konulmuştur. Bu Genelge ile ayrıca mücavir alan işlemelerine süre getirilmiş ve mücavir alan
tekliflerinin kısa sürede sonuçlanması amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra mücavir alan
onaylandıktan sonra köylerin bilgilendirilmesi ve paftaların bilgi amaçlı askıya çıkarılması
hususları getirilerek yerel halkın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
2013 yılı içerisinde 13 mücavir alan teklifinin onaması yapılmış, 9 adet teklif reddedilmiş olup, 4
adet teklif ise inceleme aşamasındadır. Tekliflerin 4 adedinde yerinde inceleme yapılmış ve
inceleme raporları düzenlenmiştir.

İmar Planlama Faaliyetleri
644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Özel Kanunlarla Bakanlığımıza verilen yetkiler
kapsamında 2013 yılında aşağıda yer alan her tür, nitelik ve ölçekte plan onaylama işlemleri
yapılmıştır.
 25 adet Enerji Santrali, 41 adet Askeri Alan, 319 adet 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000
ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı olmak üzere toplam 385 adet İmar Planı,
 9 adet Afetzede Yerleşme İmar Planı, 19 adet Gecekondu Önleme Bölgesi İmar Planı,
15 adet Koruma Amaçlı İmar Planı, 7 adet Özel Proje Alanı, 27 adet Riskli alan İmar
Planı olmak üzere, toplam 77 adet imar planı imar planı,
 11 adet Patlayıcı Madde Deposu İmar Planı,
Ayrıca Onaylanan imar planlarına yapılan itirazları değerlendirilerek 66 adet onay işlemi
gerçekleştirilmiştir.

Van İlinde Yapılan Çalışmaları

Erciş ve Edremit ilçeleri ile Van Merkezde Bostaniçi, Kalecik, Kevenli ve Akköprü
bölgelerinde yaklaşık 20.000 adet kalıcı konutun yapılacağı 1250 hektar
büyüklüğündeki kalıcı konut alanlarının (TOKİ) imar planları AFAD ve TOKİ’nin talebi
üzerine Bakanlığımızca hazırlanmış ve onaylanmıştır.
Van ve Erciş Belediyelerinin talepleri doğrultusunda mevcut imar planlarının
revizyonları ile ilave imar planlarının hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir.
2050 hedef yılı için yapılan öngörüler ve projeksiyonlar doğrultusunda Van Merkez ve
çevresinde 15000 hektar, Erciş ilçesinde ise 5000 hektar büyüklüğündeki alanda imar
planı ihaleleri yapılmıştır.
Planlama ihaleleri toplam bedeli yaklaşık 1,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Önemli kamu yatırımlarına ait (Bölge Hastanesi, Tekstilkent Küçük Sanayi Alanı, MİT
Yerleşkesi, İl Emniyet Müdürlüğü Mülteci Barınma Merkezi, Adalet Bakanlığı Lojman
Alanı vb.) münferit imar planı değişiklikleri Bakanlığımızca hazırlanmış ve
onaylanmıştır.
Van Merkez planlama çalışmaları kapsamında yaklaşık 4500 hektar büyüklüğündeki
Van çevre yolu ve kale çevresi etapları 18.10.2012 tarihinde onaylanmıştır.
Erciş kent girişinde yaklaşık 500 hektar büyüklüğündeki alanda kentsel tasarım
projeleri hazırlanmıştır.






136
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Kıyı Alanları Planlama Faaliyetleri
2013 yılında, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. Maddesi kapsamında aşağıdaki faaliyetler
gerçekleştirilmiştir.












17 kıyı düzenlemesi,
13 liman,
7 yat limanı,
7 balıkçı barınağı,
10 iskele,
7 deniz yapısı,
11 boru hattı,
4 tersane,
45 otoyol ve körfez geçişi,
3 fiberoptik kablo hattı,
2 havaalanı
28 diğer olmak üzere toplam 154 imar planı,
2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamında;


6 adet Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu Kararı ile Boğaziçi Öngörünüm
Bölgesinde Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmıştır. III. Köprü İstanbul Boğaziçi
Geçişi planı da bu kapsamda onaylanmıştır.
Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesinde 18 adet imar planı onay işlemi
gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ile Planlı Alanlar Tip İmar
Yönetmeliğinin 59. Maddesine eklemeler yapmak suretiyle mevzuatta düzenlemeye gidilmiştir.
Bu kapsamda, Muğla İli Bodrum İlçesi Torba Mahallesinde mevzuata aykırı uygulamalara
yönelik olarak Bakanlığımız teftiş kurulu, denetçileri ve İl Müdürlüğümüzce inceleme
başlatılmıştır. İncelemeler devam etmekte olup, ruhsatsız inşaa edilen 2 otel için yıkım kararı
alınmıştır. Ayrıca 3 otelde mevzuata ve aykırılıkları sebebiyle mühürlenmiştir.

Özel Projeler ve Kentsel Tasarım Faaliyetleri

İstanbul Finans Merkezi Projesi: Bakanlığımızca Mutabakat ve Protokol Metni
çerçevesinde tüm sorumluluklar yerine getirilerek, İstanbul Finans Merkezi’ne ilişkin
imar planları ve imar uygulamaları onaylanmış akabinde ise projeye ilişkin master plan
tasarım el kitabı, mühendislik raporları ve zemin etüd raporu, müşavir firmaya
tamamlattırılarak tüm paydaşlara dağıtılmıştır.
İstanbul ili sınırları içerisinde olası afet riskini bertaraf etmek için 13.08.2012 tarih ve
2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yaklaşık 38.500 ha.’lık alanda 644 sayılı KHK
kapsamında Bakanlığımız yetkilendirilmiştir. Söz konusu alan yeni yerleşim alanı olarak
kullanılmak üzere 6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık Makamı Olur’ları ile “Rezerv
Yapı Alanı” olarak belirlenmiştir. Öncelikle söz konusu alanda bir master plan ve
sonrasında da planlama ve tasarım çalışmalarının yerine getirilmesi hedefi

2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu









137
doğrultusunda master plan ihalesi yapılarak Mart ayında sözleşme imzalanmış, alanın
analizleri ve önemli yol, ulaşım ve plan bilgileri yükleniciye aktarılmıştır. Bu kapsamda
Yüklenicisince hazırlanan Master Plan Ön Tasarısı Bakanlığımızca da uygun
görülmüştür.
Atatürk Kültür Merkezi: 6306 Sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun” ve 644 sayılı KHK kapsamında, yaklaşık 1480 dönümlük alana sahip 5
bölgeden oluşan Atatürk Kültür Merkezi Alanına ilişkin Bakanlığımızca planlama ve
tasarım çalışmalarına başlanılabilmesi için ilgili kurumlardan bilgi ve belge toplanılmış
olup, ihaleye çıkılması için çalışmaya başlanmıştır.
Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi: Alanda 869 Ada 19, 20,
93, 88, 112, 34, 35 ve 36 nolu parsellere ait Kentsel Tasarım Projesinin uygunluğuna
karar verilmiştir.
Bursa İli, Yıldırım İlçesi Kentsel Tasarım Projesi: Yıldırım İlçesi Riskli Alan 1. Etap imar
planı Bakanlık Makamı’nın 27.05.2013 tarih ve 7937 sayılı Olur’u ile onaylanmış olup,
Yıldırım İlçesi Mevlana ve Ulus Mahalleleri 7201/2 parsele yönelik Kentsel Tasarım
Projesi 8/02.08.2013 karar nolu Estetik Kurulu kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.
Tema Park İstanbul Kentsel Tasarım Projesi: Alanın Genel Vaziyet Planı ve akabinde
Konut” parseline ait avan proje vaziyet planının uygunluğuna karar verilmiştir.
İstanbul İli, Esenler İlçesi, Havaalanı Mahallesi Kentsel Tasarım Çalışmaları: Söz
konusu alanın 6306 sayılı kanun kapsamında Riskli Alan ilan edilen kısmına ilişkin
kentsel tasarım çalışmaları devam etmektedir.
Beyoğlu İlçesi, İstiklal Mahallesi Kentsel Tasarım Çalışmaları: Söz konusu alanın 6306
sayılı kanun kapsamında Riskli Alan ilan edilen kısmına ilişkin kentsel tasarım
çalışmaları devam etmektedir.
Sultangazi İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi: Alanın ihalesi
12.03.2013 tarihinde yapılmış olup, 28.03.2013 tarihinde Hizmet Alım işi sözleşmesi
imzalanmıştır.
Büyük Çamlıca Özel Proje Alanı: Söz konusu alanda planlama çalışmaları
sonuçlandırılmıştır. Büyük Çamlıca Özel Proje Alanında Kentsel Tasarım Projesi Hizmet
Alımı işine ait sözleşme 04.04.2013 tarihinde imzalanmış olup, Büyük Çamlıca Özel
Proje Alanı Tasarım Projesi’ne ait mimari ve peyzaj mimari projeleri Bakanlığımıza
iletilmiştir.
Harita ve Emlak Faaliyetleri
İlbank A.Ş. ile Bakanlığımız arasında yapılan protokol gereği, muhtelif illerde 30 adet
belediyenin sayısal halihazır harita yapımı işi Başkanlığımızca yaptırılmaktadır. Bu kapsamda
2013 yılı içerisinde 21 adet belediyenin ihale işlemi yapılmış olup, 17 adet belediyenin sayısal
halihazır harita yapım işi kabulleri ve onayları tamamlanarak 932 adet 1/1000 ölçekli, 134 adet
de 1/5000 ölçekli sayısal halihazır harita yapımı gerçekleştirilmiştir.
644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ise muhtelif illerde 243 adet 1/1000
ölçekli, 51 adet 1/5000 ölçekli sayısal halihazır harita üretilmiş ve onaylanmıştır.
138
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

İmar Uygulama Parselasyon Faaliyetleri
Ankara ve İstanbul başta olmak üzere muhtelif illerimizde 3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16 ve
18. Maddeleri gereği resmi kurumlar ağırlıklı olmak üzere toplam 60 adet imar uygulama işlemi
onayı yapılmıştır.
Şekil 22. Parselasyon Planı Örnek Paftası

Kıyı Kenar Çizisi Tespit Çalışmaları
Ülkemiz deniz kıyı kesiminin kıyı kenar çizgisi tespitleri %98 oranında tamamlanmıştır. Ayrıca
Van, Burdur ve Çıldır Göllerinin kıyı kenar çizgisi tespit işlemi tamamlanmıştır. 3621 sayılı Kıyı
Kanunu ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereği Bakanlığımıza intikal ettirilen kıyı kenar
çizgisi tespiti talepleri kapsamında 2013 yılında toplam 6105 adet ortofoto ve sayısal hâlihazır
harita paftası üzerine kıyı kenar çizgisi tespiti ve aktarımına ilişkin onama işlemi yapılmıştır.
Şekil 23. Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti
Şekil 24. Ortofoto Harita

Yer Bilimsel Etüt Faaliyetleri

Pilot Yerleşim Alanlarının Mikrobölgeleme Etüt Projesi Kalkınma Bakanlığına
sunulmuştur.
2013 Yılında, imar planına esas 8 adet Mikrobölgeleme Etüt Raporu ile 464 adet
Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Genel Müdürlüğümüzce onaylanmıştır.
Erzurum, Malatya, Konya ve İstanbul İllerinde Belediyeler, İl Özel İdareleri ve


2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu













139
Bakanlığımızın taşra teşkilatlarına yönelik olarak gerçekleştirilen “İmar, Kıyı, Yapı ve
Çevre Uygulamaları Bölgesel Seminerlerinde plana esas jeolojik-jeoteknik etütler
konusunda eğitim verilmiştir.
İstanbul’un Avrupa yakasında kurulacak Yeni Şehir Rezerv Yapı alanları kapsamında
toplam 27.468 ha rezerv alanın İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etütleri ve
Raporunun hazırlatılması işine ait ihaleler Bakanlığımızca 4 etap halinde
gerçekleştirilmiştir. Bu alanlardan, MSB tarafından mikrobölgeleme etütlerine izin
verilmeyen 2.994 ha askeri alan hariç, toplam 24.475 ha rezerv yapı alanın
mikrobölgeleme etütleri tamamlanarak raporları onaylanmıştır.
İzmir İli, Karabağlar İlçesindeki Riskli Alan ilan edilen bölgenin imar planına esas
jeolojik-jeoteknik etüt raporu onaylanmıştır.
Kahramanmaraş İli Merkezinde riskli alan ilan edilen bölge ve çevresinin imar planına
esas mikrobölgeleme etüt raporu onaylanmıştır.
6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”
kapsamında riskli alanların belirlenmesine yönelik Tokat İli Erbaa İlçesinde 1115,34 ha,
Niksar İlçesinde 413,97 ha ve Reşadiye İlçesinde 130,73 ha’lık alan için Bakanlığımızca
ihalesi yapılan imar planına esas mikrobölgeleme etüt işleri tamamlanarak raporları
onaylanmıştır.
Eskişehir İli, Odunpazarı Belediyesi sınırları içinde kalan ve riskli alan ilan edilen
bölgenin imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt işleri ihalesi gerçekleştirilmiş olup,
imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu onaylanmıştır.
Riskli alan ilan edilen ve ihalesi Bakanlığımız yapılan Samsun İli, Canik İlçesi,
Gaziosmanpaşa Mahallesi sınırları içindeki 29.40 ha alan ve İlkadım İlçesi Ulugazi,
Saitbey, Kökçüoğlu Mahallelerindeki 79.53 ha alanın imar planına esas jeolojikjeoteknik etütleri tamamlanarak raporları hazırlanmaktadır.
Van İli Merkezinde 1492 ha ve Edremit İlçesinde ilave 775 m uzunluğundaki faya
yönelik imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu onaylanmıştır.
İstanbul İlinde 3. Havalimanı alanına ait imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt
raporu onaylanmıştır.
İstanbul İli, Sultangazi İlçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hazırlanan
imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu onaylanmıştır.
Elazığ İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde belirlenen 18,84 ha kentsel dönüşüm
alanına ait imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt ve raporu onaylanmıştır
Ağrı İli, Patnos İlçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yaptırılan imar
planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu onaylanmıştır.
Rize Belediyesi’ne ait kentsel dönüşüm alanlarının plana esas jeolojik-jeoteknik
raporları için ön etüt çalışmaları yapılmıştır.
Riskli Bina Tespit Yönetmeliği ve Ruhsat Eki Yapı Tasarımına Esas Zemin ve Temel
Etüdüne İlişkin Usul Ve Esaslar İle Formatın hazırlanması için oluşturulan
komisyonlarda teknik uzmanlarımız görev almıştır.
140
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Şekil 25. İstanbul 3. Havalimanı Alanına Ait Yerleşime Uygunluk Haritası
Şekil 26. Kahramanmaraş il merkezinde 216 hektar riskli alanın imar planına esas yerleşime
uygunluk haritası uygunluk haritası
Şekil 27. İstanbul İlinde, Yenişehir Rezerv Yapı Alanlarından 24.475 Hektar Alanın Yerleşime
Uygunluk Haritası
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

141
Turizm Öncelikli Belediyelere Yardım
Bakanlığımıza iletilen Turizm Öncelikli Yöre Belediyelerinin 110 adet yeni projesi incelenerek
kayda alınmış ve 110 adet yeni proje ile birlikte 2010-2012 yılları arasındaki Bakanlığımız
kayıtlarına girmiş projelerle beraber 174 adet proje Bakanlık Makamına sunulmuştur. Söz
konusu 174 projeden 116’sına 2013 yılı Turizm Düzenleme Ödeneği olan 11.500.000 TL tahsis
edilmiştir. Bu meblağın 11.200.000 TL ödemesi gerçekleştirilmekle birlikte, 344.000 TL’si
belediyelerce çeşitli nedenlerle kullanılmamıştır. Söz konusu iş kapsamında %94,4 gerçekleşme
sağlanmıştır.
Diğer Faaliyetler
Bakanlığımızca, diğer kurumlarca yayınlanan pek çok strateji belgesinin şehirleşmeye ilişkin alt
eylemlerinde de koordinasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı’nca
hazırlanan, 2012-2016 yıllarını kapsayan “İç Göç Özel Uygulama Planı” Tedbir No.8 kapsamında
ilgili kurum ve kuruluşlarla bir çalışma grubu kurulmuş olup, gecekondu alanları ve imar
konularında ortak çalışmalar yürütülmektedir. Ulusal Deprem Stratejisi, İhracat Stratejisi, Sanayi
Stratejisi, Ulaşılabilirlik Stratejisi, Akıllı Ulaşım Stratejileri gibi pek çok strateji belgesine de katkı
verilmektedir.
“Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)” bünyesinde faaliyet gösteren,
“Yatırım Yeri Çevre ve İmar İzinleri Teknik Komitesi”, Bakanlığımız başkanlığında, yatırımlar için
gerekli olan yatırım yeri, arsa ve arazi temini konularında görev yapan kurum ve kuruluşlarla
birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. 2012-2013 döneminde 11 adet eylem Bakanlığımız
koordinasyonunda çalışılarak 6 adedi tamamlanmıştır. Kalanlar bir sonraki döneme
devrolmuştur.
3.2.1.6.
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mevzuat Çalışmaları

Yapı Malzemeleri Alanında Yapılan Mevzuat Çalışmaları
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Eurogap
Belgelendirme Ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme
Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ 22.03.2013 tarihli ve 28595 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Polistren Üreticileri Derneği Çevre Enerji Verimlilik
Ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair
Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-07)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.3.2013 tarihli ve
28595 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapı Araştırma
Derneği-İnşaat Teknik Ve Bilimsel Araştırma Kurulu İktisadi İşletmesi’nin Gerçekleştireceği
142
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Teknik Onay Yayımlama Faaliyetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
22.3.2013 tarihli ve 28595 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Tebar Test Belgelendirme Araştırma Ve Geliştirme
Ticaret A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ 17.4.2013 tarihli ve 28621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Era Laboratuvarları A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş
Olarak görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10.05.2013 tarihli ve
28643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Avrupa Komisyonunca yayınlanan Yapı Malzemeleri Tüzüğü’nün uyumlaştırılma çalışmaları
tamamlanmış ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği adı altında 10.7.2013 tarihli ve 28703 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmış ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine ve
Denetlenmesine Dair Tebliğ 18.08.2013 tarihli ve 28739 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Enerji Verimliliği Alanında Yapılan Mevzuat Çalışmaları
“Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin
Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” revize edilmektedir.
Enerji Verimliliği Komisyonları Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlanmaktadır.
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ revize
edilmektedir.
Binanın enerji performansını etkileyen enerji verimliliği uygulamaları hakkında “Enerji
Verimliliği” konulu Genelge hazırlama çalışmaları devam etmektedir.

Yapı Kooperatifleri Alanında Yapılan Mevzuat Çalışmaları
Yapı kooperatifleri ve üst birliklere ilişkin örnek ana sözleşmelerin hazırlanması,
Yapı Kooperatifleri ve Üst Birliklerin Denetim İşlemleri Genelgesi,
Yapı kooperatifleri ve Üst Birliklerinin İşleyiş ve Takibinin E-Kooperatif Otomasyon Sistemi
üzerinden Takip Edilmesi Genelgesi
Kooperatifçilik Uygulamaları Genelgesi hazırlanması öngörülmüştür.
Yapı Kooperatifi Örnek Ana sözleşmeleri 22.05.2013 tarih ve 4705 sayılı Makam Olur’u ile revize
edilerek hazırlanmıştır.

İmar Hizmetleri Alanında Yapılan Mevzuat Çalışmaları
3194 sayılı İmar Kanununda 02/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495
sayılı Kanunla yapılan değişiklik dikkate alınarak, Kanunun uygulanmasına ilişkin 01/06/2013
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
143
tarih 28664 sayılı ve 08/09/2013 tarih ve 28759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
yönetmeliklerle Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

Yapı Malzemeleri Alanında Yürütülmüş Projeler
 Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirme Şartname Sayısının Artırılması
İlk altı ayda 8 adet teknik şartname kapsamında Onaylanmış Kuruluş görevlendirilmiştir. 50
adet standart Uygunluk Teyit Sistemi 4 kapsamındadır. Diğer bir deyişle, işlemlerde Onaylanmış
Kuruluşun görevi yoktur ve bazı standartlarda üretici firmaların ülkemizde az olması sebebiyle
Onaylanmış Kuruluşlar bu alanda yatırım yapmamaktadırlar. Ayrıca 01.07.2013 tarihinde yeni
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiş, eski yönetmeliğe göre görevlendirilmiş tüm
Onaylanmış Kuruluşların görevlendirmeleri iptal olmuştur. Yeni Yönetmelik kapsamında kuruluş
başvuruları alınmış ancak görevlendirme tebliğleri 2013 yılı içinde yayımlanamadığından
yılsonu itibariyle Onaylanmış Kuruluşların değerlendirdiği şartname sayısı sıfırlanmıştır.
 Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması
TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için ödeme yapılmıştır. 02-04 Mart
2013 tarihinde 182 kişinin katılımıyla ''Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Seviye Eğitimi''
yapılmıştır. Eğitim için kitap basımı yaptırılmıştır. Antalya ilinde 14-17 Aralık 2013 tarihlerinde
"Yapı Malzemeleri 2013 yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Değerlendirme Toplantısı"
gerçekleştirilmiştir. İstanbul ilinde 23 Aralık 2013 tarihinde "Yapı Malzemeleri Mevzuatı
Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirilmiştir.
 Merkez Laboratuvarının Deney Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Proje çalışmalarına 2010 yılında başlanmış olup projenin 2015 tarihine kadar yürütülmesi
planlanmaktadır. Proje ile ihtiyaç duyulan ve yenilenmesi gereken alet-cihazların temini
sağlanarak, Merkez Laboratuvarın hizmet kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Merkez
Laboratuvarınca belirlenen deney metotları kapsamında akreditasyon çalışmaları proje
dahilinde yürütülmektedir.
 İl Laboratuvar Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Proje çalışmalarına 2010 yılında başlanmış olup projenin 2015 tarihine kadar yürütülmesi
planlanmaktadır. Proje kapsamında İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan yapı malzemeleri
laboratuvarlarınca uygulanan; taze beton deneyleri, sertleşmiş beton deneyleri ve beton çelik
çubukları çekme deneyi başta olmak üzere tüm deney hizmetlerinin daha sağlıklı
yürütülebilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda kapsamlarının genişletilmesi amacıyla gerekli olan
alet-cihazların temini sağlanarak hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, İl
Müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda, deney metotları ile ilgili uygulamalı ve teorik
eğitim programları düzenlenmektedir.
144
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
 Yapı Malzemelerini Düzenleyen Teknik Şartnamelerin Sayısının Arttırılması
Uyumlaştırılmış standart sayısı 421'den 432’ye yükselmiştir. Ulusal Teknik Onay Sayısı 32’ye
ulaşmıştır.
Yürütülen Projeler

Kamu Binalarında Enerji Etüdü Projesi
Toplam bedeli 39.400,00 TL olan projenin süresi 30 gün olup, proje tamamlanmıştır.

BEP-TR Yazılımının Geliştirilmesi
Projenin 2013 yılı bütçesi 1300 TL olup, ulusal projedir. Proje kapsamında, Binalarda Enerji
Performansı Hesaplama Yönetim Yazılımının Bakım Onarım ve Destek İşi İntersan Yazılım
firmasına 117.000,00 TL götürü bedeli olarak yaptırılmış olup, tamamı ödenmiştir. Bu proje ile
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında enerji performans sınıflarının
belirlenmesi, sertifikalandırılması ve veritabanı oluşturulması için kullanılan yazılım programı
BEP-TR’nin bakım işi gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca “Binalarda Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi ve Algoritması Revizyon Çalışmaları”,
TÜBİTAK MAM üzerinden Yıldız Teknik Üniversitesine “Binalarda Enerji Performansı Yazılımı
Ulusal Hesaplama Metodolojisi’nin İyileştirilmesi” projesi kapsamında 398.500 TL bedel ile
yaptırılmaktadır. Bu proje ile ulusal hesaplama metodolojisinin iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Çevre Dostu Yeşil Bina Sertifikası İçin Altyapı Oluşturulması Projesi
2013-2014 yıllarını kapsayan proje ile Bakanlık olarak ulusal düzeyde; enerji verimli, çevre
dostu, az su kullanan, bulunduğu yerin coğrafi özelliklerini kullanan sürdürülebilir bina
uygulamalarının yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji teknolojilerinin teşvik edilmesi, CO2
emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında farkındalığın ve
kapasitenin geliştirilmesi, sürdürülebilir binaların inşaatının teşviki amacıyla sertifika
kriterlerinin ele alınması ve ülkemiz gerçekleri ile örtüşen sürdürülebilir bina sertifika
programının oluşturulması hedeflenmektedir.
Proje kapsamında, 13.11.2013 tarihinde İLBANK A.Ş Macunköy Sosyal ve Eğitim Tesisleri’nde bir
gün süreli ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek odalarının, üniversitelerin ve sivil
toplum kuruluşlarının katılımı ile bir çalıştay düzenlenmiştir.

AB IPA - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Projesi
Amaç; Türkiye’de ekonomik kazanç sağlamak ve iklim değişikliğine ve enerji tedarik güvenliğine
olumlu katkı yapmak için enerji verimliliğinin artırılmasıdır. Proje ile;
 Mevcut durumun kurumsal analiz ve değerlendirmesini yaparak BEP için sistem ve
araçlar ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,
 BEP uygulanması için politika ve mevzuat çerçevesi geliştirilmesi,
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
145


4 iklim bölgesindeki mevcut bina stoğuna göre bina tipolojilerinin analizinin yapılması,
Merkez ve yerel düzeyde yeni ve eski binalarda enerji verimliliği ile ilgili farkındalık ve
bilgi birikimi artırılması faaliyetleri yürütülecektir.
Projenin tamamlanmasını müteakip 5 yıl için enerji tüketiminde % 10 tasarruf beklenmektedir.

Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında finans sağlayıcı kuruluş olan Küresel
Çevre Fonu (GEF) Destekli “Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi”nin yürütücüsü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’dür. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı proje ortaklarıdır.
2011 – 2015 yıllarını kapsayan projenin genel amacı Türkiye’de binalarda tüketilen enerjinin ve
buna bağlı sera gazı salımlarının azaltılmasıdır. Proje ile hedeflenen eylemler;
 Binalarda enerji performansına yönelik yasal mevzuatın geliştirilerek ilgili kurum ve
kuruluşlarda kapasite güçlendirilmesi,
 “Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı (BBTY)” ile üç demo bina inşa edilmesi, maliyet
etkin enerji verimliliği çözümlerinin uygulanması ve tanıtılması,
 Binalarda enerji performansını değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirilmesi ve
“Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı” el kitabı hazırlanması,
 Proje içerisinde gerçekleştirilecek bütünleşik bina tasarımı yaklaşımı tanıtımı, teşvik
edilmesi ve uygulanması, binalarda enerji performansı mevzuatının gözden geçirilmesi
ve diğer eylemlerin sonuçlarının ölçülmesine yönelik bir metodolojinin geliştirilmesi,
proje sonuçlarının ve tecrübelerinin ilgili tüm taraflarla paylaşılması ve böylece proje
sonuçlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması.

E-kooperatif (Yapı Kooperatifleri Yazılımı Sistemi) Projesi
Proje ile yapı kooperatiflerin iş ve işlemlerinin interaktif ortamda aktif olarak tutulması ve
kooperatifçilik uygulamalarında birliğin sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tüm
bileşenlerinin 2013-2015 yılları içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Nisan 2011 tarihi
itibariyle projenin kabulü yapılmış, 1 yıl süre ile (Mayıs 2012) paydaşlar tarafından gelen
talepler doğrultusunda güncelleme işlemlerine devam edilmiştir. Ancak gerek paydaşlar
tarafından gelen talepler gerekse de sistemin interaktif olmasından (teknik yardım gereksinimi)
dolayı, adı geçen bakım sürecinin uzatılması kaçınılmaz hale gelmiştir. 2014 ve 2015 yıllarında,
sistemin bakım-geliştirme-müşavirlik desteğinin sürdürülmesi ve uygulamaya yönelik
eğitimlerin devam ettirilmesi planlanmaktadır.

Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) İşletme, Bakım, Onarım ve Güncellemesi
01/01/2012 tarihi itibariyle kullanılmaya başlayan Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS)
ve bileşeni Müteahhitlik Bilişim Sistemi (MÜBİS)’nin 2013 yılında da aksamadan yürütülebilmesi
ve entegrasyonların yapılabilmesi için sistemin 2013 yılında işletme, bakım, onarım ve
güncelleme işlemleri yaptırılmıştır. Proje 159.241 TL bedelle 31.12.2013 tarihi itibariyle
tamamlanmıştır.
146
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı Binası İnşaatı
Yapı malzemeleri deney sonuçlarında ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilmesi, yapı
malzemeleri laboratuvar uygulamalarında rol model olunması amacıyla Yapı Malzemeleri
Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarın donanım ve kapasite
genişletilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede “Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı” binası
inşaa edilmesi projesi 2012 yılı yatırım programına, yıl sonu revizyonu ile girmiştir. Proje
dönemi 2012-2014 olup, toplam 4.000.000 TL proje revize ödenek tahsis edilmiştir. Temmuz
2013 itibari ile Laboratuvar Binası tamamlanarak hizmete girmiştir.

Gölbaşı Kampüsü Enerji Verimli Hale Getirilmesi
“Bakanlığımız Gölbaşı Laboratuvarı Kampüsünün Enerji Verimli Hale Getirilmesi Projesi” 2013
yılı 3. çeyreğinde yeni proje olarak 2013 yılı yatırım programında yer almıştır. Proje dönemi
2013-2014 olup, toplam proje ödeneği 2.700.000 TL dir. Bu ödeneğin 850.000 TL’ si, 2013 yılı
içerisinde yapılan ihalenin iptal edilmesi nedeniyle kullanılmamıştır. 2014 yılı programı ise
devam etmektedir.
Temel Faaliyetler

Yapı Malzemeleri Alanındaki Çalışmalar
Merkez Laboratuvarınca TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının
Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardı kapsamında TÜRKAK’a başvuru yapılarak akreditasyon
süreci başlatılmıştır. 19-20 Aralık 2013 tarihlerinde Laboratuvar Şube Müdürlüğü belirlenen
deney metotları doğrultusunda, başarılı bir denetim geçirmiştir. 2013 Yılı içerisinde mevcut
laboratuvarlarımıza ek olarak Kimya Laboratuvarı ve Ahşap Laboratuvarı kurulmuştur.
Merkez Laboratuvarları tarafından 2013 yılı içerisinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri
kapsamında alınan numuneler dahil toplam 345 adet deney raporu düzenlenmiştir.

Enerji Verimliliği Alanındaki Çalışmalar
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine
göre, binalarda enerjinin ve enerji
kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına,
enerji israfının önlenmesine ve çevrenin
korunmasını sağlamak için, asgari olarak
binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim
sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma
ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili
bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesini (EKB)
hazırlamak için geliştirilen BEP-TR yazılım
programı
faaliyetlerini
yürütülmesi
sağlanmıştır.
147
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
BEP-TR yazılım programının ikinci versiyonunun hazırlanması amacıyla “Ulusal Hesaplama
Metodolojisi”nin iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Mevcutta kullanılan “Ulusal Hesaplama
Metodolojisi”nin ilgili standartlara uyum ve güncel veriler açısından değerlendirilerek
iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede mevcutta kullanılan yazılım daha fazla kullanıcı
dostu bir ara yüze kavuşturularak, fotovoltaik, kojenerasyon, jeotermal gibi yenilenebilir enerji
sistemleri ile binalarda kullanılan daha yeni teknolojik sistemlerin de binaların enerji
performansı içerisinde değerlendirilmesi sağlanacaktır.
Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin
Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’i kapsamında başvuru yapan 60 adet şirkete
“Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketi” Yetki belgesi verilmiştir.
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ
kapsamında 104 adet ilgili meslek odası ve enerji verimliliği danışmanlık firmasına eğitici
kuruluş yetkisi verilmiş, bu kuruluşlardan toplam 265 kişi EKB Uzmanı eğiticisi olarak eğitilerek
yetkilendirilmiştir.
BEP-TR uygulamaları ve enerji verimliliği mevzuatı ile ilgili olarak taşra teşkilatına 2012 yılında
iki, 2013 yılında bir defa olmak üzere toplam üç adet eğitim verilmiştir.
Tablo 21. 2013 Yılında Enerji Verimliliği Alanı İle İlgili Sayısal Veriler
Sayı
Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenen Bina Sayısı
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanı Sayısı
(EKB) Uzmanı Eğitici Sayısı
Yetki Belgeli Eğitici Kuruluş Sayısı
Enerji Denetçisi Eğitimi Verilen Personel Sayısı
85.191
860
9
2
166
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Kurum ve Kuruluşlar ile
STK’ların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla üç ayda bir Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğü’nde Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu gerçekleştirilmektedir. Ayrıca,
Başkanlığını Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı’nın yaptığı Okuma ve
Gider Paylaşımı Yetkilendirme Komisyonu; Gider Paylaşımı için incelemesi biten kuruluşların
yetkilendirilme kararlarını almaktadır.
10. Kalkınma Programı kapsamında “Binalarda Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi” başlıklı
4.program bileşeninin sorumluluğu Bakanlığımıza verilmiştir. “Yalıtımı düşük ve/veya yetersiz
yalıtıma sahip eski binalarda, binayı çevreleyen dış yapı zarfının ve ısıtma sistemlerinin
yürürlükteki standartları sağlayacak şekilde ısı yalıtımlı niteliğe dönüştürülmesi” başlığı ile ilgili;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Türk Standartları
Enstitüsü paydaş kuruluşları ile yapılan toplantı doğrultusunda 2014 yılı Eylem Planının Taslağı
Başkanlığımızca hazırlanmıştır.
148
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Aynı bileşen altıdaki “Proje sonrasında sağlanan tasarruflarla geri ödemeye imkân veren enerji
performans sözleşmesi (EPS) borçlanma modeli dâhil olmak üzere, çeşitli finansman
yöntemleriyle kamu binalarındaki enerji verimliliği yatırımlarının yaygınlaştırılması” başlığı ise
Bakanlığımız faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmadığı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü koordinatörlüğündeki 2. Bileşen altına alınması
sağlanmıştır.

Yapı Kooperatifleri Alanındaki Çalışmalar
 Yapı Kooperatifleri ve Birliklerinin kuruluş başvurularının değerlendirilmesi,
 Yapı Kooperatifleri ve Birliklerinin denetlenmesi,
 Yapı Kooperatifleri ve Birliklerinin ana sözleşme değişiklik taleplerinin
değerlendirilmesi,
 Yapı Kooperatifleri ile ilgili gelen başvuruların değerlendirilmesi,
faaliyetleri yürütülmüş ve Yapı Kooperatifi Örnek Ana sözleşmeleri 22.05.2013 tarih ve 4705
sayılı Makam Olur’u ile revize edilmiştir.
Ayrıca, yapı kooperatiflerine yönelik uygulamalar, denetim iş ve işlemleri ve e-kooperatif
sistemine dair Genelgeler ile Kooperatifçilik Uygulamaları Genelgesi çalışmaları
yürütülmektedir.

Müteahhitlik Hizmetleri Alanındaki Çalışmalar
 İnşaat ve tesisat müteahhitlerine yetki
belgesi numarası verilmesi,
 Kayıtların tutulması,
 Şantiye şefleri ve fen elemanlarının
görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin
düzenlemelerin yapılması,
 İnşaat ustalarına yetki belgesi
verilmesi ve kayıtlarının tutulması,
 Yurt içi ve yurt dışı müteahhit ve
müşavirlik kuruluşları ile harita plan müelliflerinin
yeterlilik belgesi başvurularının değerlendirilmesi ve müteahhitlik karnesi ile yeterlilik belgesi
verilmesi ve kayıtlarının tutulması,
 Seferberlik ve savaş halinde TSK’nın ihtiyacı olan özel inşaat firmalarının kaynak
bilgilerinin tespiti ve görevlendirilmeleri ile ilgili işlemlerin yapılması faaliyetleri yürütülmüştür.

İmar Hizmetleri Alanındaki Çalışmalar
644 sayılı KHK nin 2 nci maddesinin (ğ) ve (h) bentleri kapsamında, ruhsat işlemlerine ilişkin;
 543 adet yapı ruhsatı,
 445 adet yapı kullanma izin belgesi,
düzenlenmiş olup, düzenlenen söz konusu belgeler anlık veri istendiğinde sunulmak üzere kayıt
altına alınmıştır.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
149
İmar Kanunu ile uygulamaların iyileştirilmesine dair teknik alandaki gelişmelerin ve diğer
mevzuat hükümlerinde yapılan değişikliklerin mevzuata yansıtılabilmesi hususları çerçevesinde,
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Otopark Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel
Tebliğ, Sığınak Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Karayolları
Kenarında Yapılacak Tesisler Hakkında Yönetmelikle ilgili konularda tereddüde düşülen
hususlara dair olarak 2.038 adet görüş yazısı oluşturulmuştur.
Mevzuata aykırı uygulamalara dair ihbar ve şikâyetler inceletilmek üzere ilgili kurumlara
gönderilmiş olup, 4982 sayılı Kanun kapsamında başvuru sahiplerine gerekli bilgilendirmeler
yapılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunun Ek-5 inci maddesi kapsamında ilgili Başkanlığa iletilen
idarelerin imara dair yönetmeliklerinin incelenmesi çalışmaları yapılmıştır.
3.2.1.7. TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mevzuat Çalışmaları
2013 yılında yapılan mevzuat çalışmaları aşağıda verilmektedir.






19.02.2013 tarih ve 28564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların
Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”
02.05.2013 tarih ve 28635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tabiat Varlıkları ve
Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve
Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik”
03.08.2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tabiat Varlıkları, Doğal
Sit Alanları ve Özel Çevre Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine
Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik”
23.08.2013 tarih ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tabiat Varlıklarını
Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
23.03.2013 tarih ve 28596 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mağaralara İlişkin
Koruma Kullanma Koşulları İlke Kararı”
28.07.2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğal Sit Alanlarında
Devletin güvenlik ve emniyeti için zaruret arz eden; harekât, savunma ve hudut
güvenliğine yönelik yapılar ile karakol, nöbetçi kulübesi, gözetleme kulesi, sığınak,
radar istasyonları gibi yapıların Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarının
kararıyla yapılabileceğine dair karar”
Yürütülen Projeler

Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Kalan Köylerin Katı Atıklarının Toplanması
Özel Çevre Koruma Bölgelerinin belediye ve mücavir alanlar dışında yer alan köy yerleşik
alanlarında oluşan katı atıkların alanın doğal değerlerinin korunması amacıyla toplanarak,
taşınması ve bertaraf edilmesi işi; Güzelyurt, Eskil, Kaş, Demre, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca,
150
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Dalaman Marmaris, Köyceğiz, Pamukkale, Çaykara ve Gelibolu Kaymakamlıkları Köylere Hizmet
Götürme Birlikleri ile 2013 yılında yapılan işbirliği protokolleri ile tamamlanmıştır.

Özel Çevre Koruma Bölgeleri Su Kalitesi İzleme Projesi
Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde yer alan önemli akarsu, göl ve deniz alanlarında fiziksel,
kimyasal ve biyolojik parametrelerin aylık periyotlar halinde izlenerek sürekli bir veri akışının
sağlanması, doğal kaynakların kirlenmesinin ve tahribinin önlenmesi için kirlilik etkenlerini
kontrol etmeye yönelik gereken önlemlerin alınması ve kaynaklara ilişkin çeşitli kullanım
kararlarının oluşturulması sağlanmıştır. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre yürütülen
çalışmada, 2013 yılında 15 Özel Çevre Koruma Bölgesinde dere, göl ve deniz alanlarında 190
noktada ve 19 atıksu arıtma tesisinde 64 noktada olmak üzere toplam 254 noktadan alınan su
numunelerinin analizleri gerçekleştirilerek bütün ÖÇKB’lerinin mevcut su kalitesine ilişkin
verileri veri tabanına aktarılmıştır.

Özel Çevre Koruma Bölgeleri Kumsal Alanlarında, Önceki Yıllarda Başlatılan Deniz
Kaplumbağası ve Nil Kaplumbağası Populasyon İzleme Projesi
Özel Çevre Koruma Bölgeleri (Belek, Dalyan, Fethiye, Göksu Deltası, Patara) kumsal alanlarında,
önceki yıllarda başlatılan deniz kaplumbağası ve Nil Kaplumbağası populasyon izleme
çalışmalarının 2013 yılı üreme periyodu içinde devam ettirilmesi, bölgelerin turizm ve deniz
kaplumbağalarının yuvalama alanı olarak örtüşmesinden kaynaklanan sorunlarının aşılması için
yerel halk, ziyaretçi ve turizm yatırımcılarının eğitim ve bilinçlendirme yolu ile koruma
faaliyetlerine iştirakinin sağlanması ve yönlendirilmesi sağlanmıştır. Çalışmalar üreme
periyodunda her yıl gerçekleştirilmekte olup, kumsallara ilişkin korumam-kullanma ilkeleri de
devamlı revize edilmektedir. Yuvalama periyodu içerisinde dişi kaplumbağalara takılan uydu
izleme cihazı ile uydudan yapılan takiple kışlama alanları hakkında da veriler toplanmıştır.
Ayrıca Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 2011 yılında başlatılan Tür ve Habitatların
Korunması ve İzlenmesi projesi 2013 yılında tamamlanmıştır.

Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
“Türkiye’nin Korunan Alanlar Sisteminin Güçlendirilmesi, Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının
Sürdürülebilirliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” ile Türkiye’nin deniz ve kıyılarının biyolojik
çeşitliliğinin uzun vadeli korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla, deniz ve
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
151
kıyı koruma alanları sisteminin kurumsal, ekolojik, sosyo-ekonomik ve finansal yapısının
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Akyaka/Muğla’da Deniz Koruma Alanları Eğitim ve
Uygulama Merkezi faaliyete geçmiştir. Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Kapasite Geliştirme
Programı çerçevesinde geliştirilen eğitim müfredatı kapsamında, “Deniz ve Kıyı Koruma Alanları
Yönetim Planlaması” ve “Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarında Sürdürülebilir Turizm” konulu 2 adet
eğitim programı ilgili kurum kuruluşların katılımcıları ile 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir.
Ulusal Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Strateji Belgesi hazırlanarak 2014 yılı içerisinde
yayınlanacaktır.

Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Yönetimi Projesi (Büyük Ölçekli GEF Projesi)
“Türkiye’nin Korunan Alanlar Sisteminin Güçlendirilmesi, Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının
Sürdürülebilirliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” ile Türkiye’nin deniz ve kıyılarının biyolojik
çeşitliliğinin uzun vadeli korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla, deniz ve
kıyı koruma alanları sisteminin kurumsal, ekolojik, sosyo-ekonomik ve finansal yapısının
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projede Türkiye katkısı 2 milyon Amerikan doları ayni ve 2
milyon Amarikan doları nakdi olmak üzere 4 milyon dolardır. UNDP GEF kaynaklı katkı ise 2
milyon Amerikan dolardır. 2013 yılı çalışma programı kapsamında proje faaliyetleri için GEF
kaynaklarından 528.748 $, mali bütçeden ise 150.000 TL harcanmıştır.

Tür ve Habitat Koruma ve İzleme Projesi
Korunan alanlarda nesli tehdit ve tehlike altında olan endemik, indikatör ve bölgeyi temsil eden
fauna türlerinin popülasyon durumları, habitatlarının tespiti ile flora türlerinin dağılım ve yayılış
alanları tespit edilerek türlerin korunması çalışmaları ve izleme programlarının geliştirilmesi
sağlanmıştır. Proje; Göksu Deltası, Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Belek ve Patara Özel Çevre
Koruma Bölgelerinde yürütülmüştür. Toplam 473.460 TL ödenen proje 2013 yılı içerisinde
tamamlanmıştır.

Ihlara ÖÇK Bölgesi Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama Projesi
2013 yılında başlatılan proje ile Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesinin tarihi, kültürel ve doğal
değerlerini koruyacak; aynı zamanda alanın ve alanda yaşayan insanların da problemlerine
çözüm arayacak yönetim planı hazırlanacaktır. Proje 2014 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
114.000 TL’ye ihale edilen projenin 77.520 TL si 2013 yılında, kalan tutar 2014 yılında
ödenecektir.
152
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalitesinin ve Atıksu Arıtma Tesislerinin
Verimliliğinin İzlenmesi Projesi
Proje ile Belek, Patara, Kaş-Kekova, Fethiye-Göcek, Göksu Deltası, Foça, Tuz Gölü, Gölbaşı,
Köyceğiz-Dalyan, Gökova, Datça-Bozburun, Ihlara, Uzungöl, Pamukkale ve Saros Körfezi Özel
Çevre Koruma Bölgeleri’nde yer alan önemli akarsu, göl, drenaj kanalları ve deniz alanlarındaki
fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerin izlenerek sürekli bir veri akışının sağlanması, doğal
kaynakların kirlenmesinin ve tahribinin önlenmesi için kirlilik etkenlerini kontrol etmeye yönelik
gereken önlemlerin alınması ve kaynaklara ilişkin çeşitli kullanım kararlarının oluşturulması
amaçlanmaktadır. Ayrıca, özel çevre koruma bölgelerinde işletilmekte olan atıksu arıtma
tesislerinin verimliliklerinin izlenerek varsa sorunların tespit edilmesi ve gereken önlemlerin
alınması da amaçlardan biridir. Proje, 15 Özel Çevre Koruma Bölgesinde dere, göl ve deniz
alanlarında 190 noktada ve 19 atıksu arıtma tesisinde 64 noktada olmak üzere toplam 254
noktada yürütülmüştür.

Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal ve Denizel Biyolojik Çeşitliliğin
Tespiti Projesi
2012 yılından itibaren yürütülecek projede Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde
yapılacak yönetim planına altlık oluşturmak üzere, karasal (adalar dahil 191,45 km²) ve denizel
(adalar hariç 538,76 km²) alanda biyolojik çeşitliliğin tespiti, Barselona Sözleşmesi’nin Standart
Veri Giriş formatında tanımlanmış biyotop sınıflandırmasının yapılması, nesli tehlikede olan
türlerin saptanması ve elde edilen verilerin Barselona Sözleşmesi eki protokolü olan “Biyolojik
Çeşitlilik ve Akdeniz’de Özel Çevre Koruma Bölgelerinin Kurulmasına Dair Protokol” kapsamında
geliştirilen Standart Veri Giriş formatına uygun doldurulması, biyolojik çeşitliliğin tespiti,
endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatlarının sınıflandırılması,
bölgelenmesi (haritalanması ve zonlama vb.), tehditlerinin ve koruma önlemlerinin ortaya
konulması amaçlanmaktadır.

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi
Proje ile Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yapılan yönetim planının uygulama hedefleri
doğrultusunda karasal alanda biyolojik çeşitliliğin tespiti, endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike
altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, bölgelenmesi, tehditlerin ve koruma
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
153
önlemlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 2013 yılında, bölgeye ait biyolojik çeşitliliğin tespiti
yapılarak, endemik, nadir, nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması
ve koruma önlemlerinin belirlenmesi işlemleri tanımlanarak rapor haline getirilmiştir.

Doğal Sit Alanlarının Ön Değerlendirme Projeleri
Doğal sit alanlarının ön değerlendirme projeleri, çeşitli illerde yer alan doğal sit alanlarını
kapsamaktadır. Bu projeler ile 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair
Yönetmelik” ve “Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar” kapsamında
doğal sit alanlarının sahip olduğu biyo-ekolojik (flora, fauna, habitat), jeolojik, hidrojeolojik ve
jeomorfolojik değerlerin belirlenmesini takiben görüş ve önerilerin ortaya konulması
amaçlanmıştır. Projelerin yapıldığı doğal sit alanları aşağıda verilmektedir.
o
o
o
o
o
Muğla ili doğal sit alanları (197 adet, 186.386 ha)
Bursa ve Yalova illerinde yer alan doğal sit alanları (91 adet, 42.046 ha)
Kocaeli, Sakarya, Düzce illerinde yer alan doğal sit alanları (45 adet, 12.500 ha)
Ankara ili doğal sit alanları (28 adet, 260.000 ha)
Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın illerinde yer
alan doğal sit alanları (30 adet, 2.500 ha)
Temel Faaliyetler

Planlama Faaliyetleri
Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Doğal Sit Alanlarında ve Milli Parklarda toplam 70 adet imar planı
ve imar planı değişikliği onaylanmıştır. Aşağıda plan ve plan değişikliğine ilişkin liste yer
almaktadır.
154
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Tablo 22. Plan Onayları
ÖÇK
Bölgesi
Doğal
Sit
Milli
Park
(YHGS)
Tabiat
Parkı
Afyon
-
1
-
-
Aksaray
4
-
-
-
Ankara
5
6
-
-
Antalya
1
2
-
-
Ardahan
-
-
1
-
1/5000 (NİP) ve 1/1000 (UİP) Plan
Bursa
-
5
-
-
1/5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP) Plan
veya Plan Değişikliği
Çanakkale
-
-
1
-
1/5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP)
Çankırı
-
-
1
-
1/5000 (NİP) ve 1/1000 (UİP)
Giresun
-
1
-
-
1/5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP)
İstanbul
-
19
-
-
İzmir
-
5
-
-
Kayseri
-
-
1
-
Kocaeli
-
2
-
-
Konya
2
2
-
-
Muğla
3
6
-
-
Trabzon
-
1
-
-
1/1000 (KAUİP) Plan Notu Değişikliği
Tunceli
-
1
-
-
1/5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP)
Toplam
15
51
4
il

Planın Konusu
1/5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP)
değişikliği
1/5000 (NİP) ve 1/1000 (UİP) Plan veya
Plan Değişikliği
1/5000 (NİP) (KANİP) ve 1/1000 (UİP)
(KAUİP) Plan veya Plan Değişikliği
1/5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP) Plan
veya Plan Değişikliği
1/5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP) Plan
veya Plan Değişikliği
1/5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP) Plan
veya Plan Değişikliği
1/5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP)
1/5000 (KANİP) ve 1/1000 (KAUİP)
Değişikliği
1/5000 (NİP) (KANİP) ve 1/1000 (UİP)
(KAUİP) Plan veya Plan Değişikliği
1/5000 (NİP) (KANİP) ve 1/1000 (UİP)
(KAUİP) Plan veya Plan Değişikliği
Genel Toplam
70
Mahalli İdarelere Yapılan Yardımlar
644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi gereği; ekolojik öneme sahip, çevre kirlenmesine ve
bozulmaya hassas, doğal sit alanları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve tabiat varlıkları bulunan
alanların, mevcut çevre sorunlarını gidermek ve çevre değerlerinin korunarak gelecek nesillere
intikalini sağlamak amacıyla; kanalizasyon, belediye hizmetleri, içmesuyu, turizm, çevre
sektörlerinde yatırım ve projeler gerçekleştirilmektedir.
155
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Tablo 23. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Yatırım Faaliyetleri
SEKTÖR
NO
İŞİN ADI
KANALİZASYON
1
Ulukışla Kanalizasyon Şebekesi Yapımı
Aksaray
2
Eskil Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi
Aksaray
3
4
5
6
7
Yeşiltepe Kanalizasyon Hattı Yapımı İşi
Zincirlikuyu Adalı Mahallesi 3. Etap Kanalizasyon Hattı İşi
Bolayır 1. Etap Kanalizasyon Şebekesi Yapımı İşi
Yenikent Yapay Sulakalan Arıtma Tesisi (Doğal Arıtma) Yapım İşi
Ulukışla Yapay Sulakalan Arıtma Tesisi (Doğar Arıtma) Yapım İşi
Datça Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik ve Teknoloji Yenilemesi
Yapım İşi
Dalyan Atıksu Arıtma Tesisi Verimlilik ve Teknoloji Yenilemesi
Yapım İşi
Bozburun Kanalizasyon Hattı
Datça Yaka Köyü İçme Suyu Şebeke ve Terfi Hattı Yapım İşi
Bozburun İçme Suyu Deposu ve İletim Hattı Yapım İşi
Çiftlik 3. Etap İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi
Pınarköy İçme Suyu Temini İşi
Gümüşdüğün ve Kökez Köyleri İçme Temini İşi
Altınkaya İçme Suyu Temini İşi
Sarayhan İçmesuyu Depo Tadilatı İşi
Çamlıhemşin İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi
Gelemiş Köyü İçme Suyu Temini İşi
Uzungöl Beldesi (Çaykara-Trabzon) 1.Etap Bina Cephe
Düzenleme ve Sağlıklaştırma Projesi Uygulama Yapım İşi
Uzungöl (Demirkapı ve Arpaözü) Turizm Amaçlı Yol
Rehabilitasyonu 1.Etap (Km:6+000-14+100 Arası) Yapım İşi
Uzungöl (Çaykara-Trabzon) Haldizen Deresi Peyzaj Projesi Yapım
İşi
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka (Muğla) Belediyesi
Park Düzenlemesi Yapım İşi
Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi Ihlara (Aksaray) Belediyesi
Park Düzenlemesi Yapım İşi
Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Arkum (Mersin)
Belediyesi Park Düzenlemesi Yapım İşi
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Cihanbeyli (Konya)
Belediyesi Park Düzenlemesi Yapım İşi
Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Datça (Muğla)
Belediyesi Park Düzenlemesi Yapım İşi
Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi Kınık (Antalya) Belediyesi Park
Düzenlemesi Yapım İşi
Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi Ova (Antalya) Belediyesi Park
Düzenlemesi Yapım İşi
Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi(Muğla) Fethiye,
Karaçulha, Çamköy Belediyelerinde Park Düzenlemesi Yapım İşi
Aksaray
Konya
Çanakkale
Aksaray
Aksaray
8
9
İÇMESUYU
TURİZM
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
İLİ
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Aksaray
Aksaray
Aksaray
Rize
Antalya
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Muğla
Aksaray
Mersin
Konya
Muğla
Antalya
Antalya
Muğla
156
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
12
13
14
15
16
17
18
BELEDİYE
HİZMETLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Adıyaman Yüzen Adalar Projesi
Gölbaşı (Ankara) Şelale Arkası Park Malzemeleri Mal Alım işi
Aksaray İli Köyleri Çocuk Oyun Grubu Yapım İşi
Eskil Köyleri çocuk oyun grubu yapımı işi
Uzungöl Güney Kıyısı Peyzaj Projesi İşi
Acıpınar Belediyesi Arsenik Tutucu Madde Alımı İşi
Karadere Beldesi Bükceğiz Mah. Sahil Cad. Parke Mal Alım İşi
Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Süzüntü Suyu Arıtma
Tesisi Yapım İşi
Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2. Etap Yapımı
Datça Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine İşletme Ekipmanı
Alımı İşi
Göksu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine İşletme Ekipmanı
Alımı İşi
Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine İşletme Ekipmanı
Alımı İşi
Ayvacık Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi
Eceabat Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi
Yıldızlı Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi
Ürgüp Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi
Toparlar Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi
Şereflikoçhisar Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi
Akçaşehir Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi
Kulu (Konya) Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi
Ortahisar Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi
Sarıkamış Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi
Araklı Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi
Eğirdir Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi
Pasinler Katı Atık Toplama ve Taşıma Ekipmanı Alımı İşi
Adıyaman
Ankara
Aksaray
Aksaray
Trabzon
Aksaray
Muğla
Muğla
Muğla
Muğla
Mersin
Muğla
Çanakkale
Çanakkale
Trabzon
Nevşehir
Muğla
Ankara
Karaman
Konya
Nevşehir
Kars
Trabzon
Isparta
Erzurum
Şekil 28. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşi

Diğer Çalışmalar
Sit Alanlarına Ait Arşiv Verilerinin Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Sit Alanları Yönetim Sistemine
(SAYS) Girilmesi hizmet alımı işi kapsamında, 81 ilde doğal sit sınırlarının dosyalarından
belirlenerek mevcut coğrafi bilgi sistemi uygulaması ile veri tabanına aktarılması ve doğal sit
sınırlarına ilişkin veri tabanının güncellenmesi işleri 2013 yılında yapılmıştır.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
157
2013 yılında Bakanlığımız tarafından ihale edilerek tamamlanan halihazır harita alımı işleri
aşağıda verilmektedir.
o Muğla ili, Fethiye ilçesi, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında yer alan
Karaköy Köyüne ait halihazır harita alımı işi
o Antalya İli, Serik İlçesi, Boğazkent Beldesi halihazır harita alımı işi
o Antalya ili, Serik İlçesi, Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında yer alan
Boğazkent Beldesine ait halihazır harita alımı işi
o Antalya ili, Manavgat ilçesi, Denizyaka, Denizkent, Büklüce ve Perakende Köyleri
halihazır harita alımı işi ve Antalya ili, Manavgat ilçesi, Belek Özel Çevre Koruma
Bölgesi kapsamında yer alan Denizyaka, Denizkent, Büklüce ve Perakende Köylerine ait
halihazır harita alımı işi
o Trabzon ili, Çaykara ilçesi, Arpaözü ve Demirkapı Köyleri halihazır harita alımı işi
Trabzon ili, Çaykara ilçesi, Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında yer alan
Arpaözü ve Demirkapı Köylerine ait halihazır harita alımı işi
o Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltepe Beldesi halihazır harita alımı işi ile Tuzgölü Özel
Çevre Koruma Bölgesi kapsamında yer alan Yeşiltepe Belediyesine ait halihazır harita
alımı işi
Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında yer alan,
o Konya ili, Cihanbeyli ilçesi, Günyüzü, Gölyazı, Taşpınar Beldeleri
o Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltepe, Altınkaya, Sultanhanı Belediyeleri
o Konya ili, Kulu ilçesi, Zincirlikuyu Beldesine ait onaylı imar planında belirlenen
alanlarda arazi ve arsa düzenleme işleri imzalanan protokoller doğrultusunda 2013 yılında
tamamlanmıştır.
Ayrıca, Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında yer alan, Çanakkale ili, Gelibolu
ilçesi, Evreşe, Kavakköy, Gelibolu Belediyelerine ait halihazır harita alımı işleri imzalanan
protokoller doğrultusunda 2013 yılında tamamlanmıştır.
Şekil 29. Korunan Alanlarda Park Düzenlemesi Yapım İşi
Tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve ÖÇK Bölgelerinde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
alanlarda bugüne kadar 64 adet günübirlik tesis ile 29 adet ahşap iskelenin işletilmesi ve
yönetimine ilişkin protokoller yapılmıştır. Bakanlığımız Döner Sermaye hesabına toplam
6.000.000 TL gelir kaydedilmiştir.
158
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Doğal sit ve tabiat varlıkları tescil işlemleri kapsamında;
o
o
o
o
12 adet anıt ağaç tescili,
533 adet anıt ağaç tescili kaldırılması,
2 adet yeni doğal sit alanı tescili,
6 adet doğal sit alanı statü değişikliği gerçekleştirilmiştir.
3.2.1.8.
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mevzuat Çalışmaları
2013 yılında gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları aşağıda verilmektedir.
 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı “Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
 12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a 5543 sayılı İskan Kanunu ile ilgili çalışmalara
istinaden Geçici 6. ve 7. Maddelerin eklenmesi
 05.02.2013 tarih ve 28550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 28.07.2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yapı Denetimi İzin
Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Sıralamaya Alınması Esaslarına Dair Tebliğ”
 01.08.2013 gün ve 2013/33 nolu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Uygulamaları ve
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ilişkin Genelge
 01.08.2013 gün ve 2013/34 nolu Kesin Hesaplara ilişkin Genelge
 02.08.2013 gün ve 2013/29 nolu İlave İş Artışına ilişkin Genelge
 31.07.2013 tarih ve 266 sayılı 2013/19 nolu Mevcut Kamu Binalarının Depreme Karşı
Rehabilitasyonuna ilişkin Genelge
 31.07.2013 tarih ve 267 sayılı 2013/20 nolu Statik Proje Tadilatı Bedel Hesaplarına
ilişkin Genelge
 20.02.2013 tarih ve 63 sayılı 2013/5 nolu 6360 sayılı Kanun Uygulamalarına İlişkin
Tespit ve Değerlendirme Formlarına ilişkin Genelge
 26.02.2013 tarih ve 1301 sayılı 2013/6 nolu, 26.03.2013 tarih ve 3002 sayılı 2013/7
nolu, 26.03.2013 tarih ve 3003 sayılı 2013/8 nolu, 07.05.2013 tarih ve 4266 sayılı
2013/10 nolu, 01.08.2013 tarih ve 6580 sayılı 2013/23 nolu, 01.08.2013 tarih ve
6581 sayılı 2013/24 nolu, 01.08.2013 tarih ve 6582 sayılı 2013/25 nolu, 01.08.2013
tarih ve 6586 sayılı 2013/26 nolu, 01.08.2013 tarih ve 6587 sayılı 2013/27 nolu,
01.08.2013 tarih ve 6588 sayılı 2013/28 nolu Yapı Denetime ilişkin Genelgeler
 İskân Hizmetleriyle ilgili konularda karşılaşılan sorunları çözümlemek ve dağınıklığı
gidererek uygulama birliğini sağlamak amacıyla, 2009/07 ve 2011/09 No’lu
genelgeler yürürlükten kaldırılarak yeni bir genelge hazırlanması uygun görülmüştür.
Bu bağlamda, 5543 Sayılı İskan Kanunu Uygulamaları Hakkında hazırlanan, 2013/39
No’lu yeni genelge ile İskan Kanununda yer alan 11, 12 ve 16. maddeleri ile serbest
göçmenlere ait işlemler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen çalışmalar
159
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
da bu genelge hükümleri esas alınacaktır.(silinebilir) 15/11/2013 tarih ve 2013/39
nolu 5543 Sayılı İskan Kanunu Uygulamalarına ilişkin Genelge
 31.01.2013 tarih ve 28545 sayılı “Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat
Artış Oranları Hakkında Tebliğ”
 07.08.2013 tarih ve 28731 sayılı “Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat
Artış Oranları Hakkında Tebliğ”
Yürütülen Projeler
2013 yılında genel bütçe kapsamında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülen projelerin
gerçekleşme durumları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Tablo 24. Yürütülen Projelerin Gerçekleşme Durumları (1000 TL)
Proje Adı
Bakanlık Hizmet
Binası
(Şehirleşme
Sektörü)
Kamu
Yatırımlarının
Otomasyonu
Sisteminin
Yaygınlaştırılma
sı
(Genel İdare
Sektörü)
Proje Arşivinin
Taranması ve
Web
Tabanlı
Uygulamaya
Geçilmesi
(Genel İdare
Sektörü)
Başlama
Bitiş
Tarihi
20102014
20122014
20102014
Revize
Proje
Tutarı
137.900
1.260
1.130
2012 Sonu
Kümülatif
Harcama
4.623
420
380
Revize
2013
Yatırım
Ödeneği
49.315
500
500
01.01.201331.12.2013
Arası
Harcama
35.416
186
361
Gerçekleşme
Oranı
(%)
PROJEDE GELİNEN SON DURUMA
İLİŞKİN AÇIKLAMA
71,8
331 adet iksa ve 448 adet fore kazık
imalatı tamamlandı. Betonarme,
dış cephe, makine ve elektrik
tesisatı imalatları devam ediyor.
Hakediş
ödemelerine
göre
gerçekleşme oranı yaklaşık %
23,73, fiziki gerçekleşme oranı
yaklaşık % 31’dir.
37,2
Bilgisayar ve diğer donanım araçları
alınmıştır.
Sistemin
yaygınlaştırılması
kapsamında,
yapılması
planlanan
işlerin
kapsamının genişletilmesi ve bu
kapsam genişlemesinin getirdiği
hususların, kurum içi analiz ve
tasarım
çalışmalarının
yetişmemesinden dolayı, 2013 yılı
için talep edilen 350.000 TL
tutarındaki
yatırım
bütçesi
kullanılamamıştır.
%72,2
Proje arşivinin taranması ve web
tabanlı
uygulamaya
geçilmesi
aydınger
kullanılarak
çizilmiş
projelerin (mimari, statik, makine,
elektrik,
peyzaj,
dekorasyon,
altyapı) taranarak dijital ortama
aktarılması için yazılım, donanım ve
eğitim süreçlerinin sağlanması işi
kapsamında 250.000 adet proje
paftasının tarama ve yazılım
işlemleri tamamlanmıştır.
160
Ulusal Yapı
Denetim Sis.
Yazı.
Yaygınlaştırılma
sı
(Genel İdare
Sektörü)
Yapı Denetim
Sisteminin
Uygulandığı
İllerde Eğitim
Verilmesi(Genel
İdare Sektörü)
Kırsal Alanlarda
Yöresel Doku ve
Mimari
Özelliklerin
Belirlenmesi ve
Yaygınlaştırılma
sı
(Kırsal Alan
Planlaması
Sektörü)
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
20122014
20102015
20112015
3.500
2.850
4.935
1.140
650
2.000
1.310
1.100
2.000
100
755
268
7,6
Yapı Denetim Sistemi Uygulama
Yazılım Bakım Destek ve İyileştirme
İşi ihalesi yapılmış olup, 85000
TL+KDV
bedelli
sözleşme
22.03.2013 tarihinde imzalanmıştır.
Bu
işin
sözleşme
süresi
tamamlanmış
ve
kabul
aşamasındadır.
Ayrıca
YDS-2
Sistemi’nin ihalesi yapılmış olup,
425000 TL+KDV bedelli sözleşme
03.05.2013 tarihinde imzalanmıştır.
Yeni Yapı Denetim Sistemi'ne (YDS2) ilişkin yazılım çalışmaları (analiztasarım-kodlama)
devam
etmektedir.
68,7
Bakanlığımızca 24-26 Kasım 2013
tarihlerinde
Antalya'da
"Yapı
Denetimi Kanunu Hakkında Yapılan
Değişiklikler
Kapsamında
İl
Müdürlüklerinin Eğitimi" adı altında
eğitim düzenlenmiştir.
13,4
Kırsal alanlarda proje kapsamında
Karabük (15 tip), Rize (15 tip),
Amasya (15 Tip), Edirne (12) ve
Trabzon (12 Tip) projeler elde
edildi. Mimariye uygun Bursa,
Balıkesir Kırsalında Tip Konut
projesi temini için ihale çalışmaları
devam
etmektedir.
Sonraki
dönemde tüm Türkiye geneline
yaygınlaştırılması öngörülmektedir.
Etüt proje programında bulunan
işlerin harita, imar planı ve jeolojikjeoteknik raporları yapımı vb. gibi
işler için ayrıca iskan amaçlarında
kullanmak üzere uygulama projeleri
üretmek
amaçlarıyla
harcanmaktadır. Ne zaman talep
geleceği tam olarak bilinememekle
beraber şu ana kadar ödenek
problemi yaşanmamıştır.
İskân Hizmetleri
Etüd-Proje İşleri
(Kırsal Alan
Planlaması
Sektörü)
20062014
5.420
1.000
1.000
347
34,7
Göçebelerin
İskânı
(Kırsal Alan
Planlaması
Sektörü)
19922014
17.325
8.453
1.000
0
0,0
Topraktutan
Ormaniçi Köyü
İskânı
19922014
9.450
3.389
500
0
0,0
Kerim Güzel
Göçebeleri
İskânı
19942014
7.875
5.064
500
0
0,0
Teftiş Kurulu'nun raporuna göre
hareket edilmektedir. Yapılan teftiş
neticesinde haksahiplikleri iptalleri
olmuştur. Bu kapsamda Musa
Göğebakan, Saçıkara ve Horzum
Göç.İsk.
ve
Hüseyin
Vural
Göçebeleri İskanı işleri 2013 yılı
yatırım programından çıkarılmıştır.
Teftiş sonrası kalan aileler 2011
yılında yapımı tamamlanan M.
Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç.
İsk. (176 Konut) ve ikmal ihaleleri
yapılacak olan Kerim Güzel
Göçebeleri İskanı (152 konut) ve
Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı
(131
konut)
işlerinde
iskan
edileceklerdir. İkmal ihalelerinin
161
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2014
yılında
planlanmaktadır.
Yerleri
Kamulaştırılanla
rın
İskânı (2009)
(Kırsal Alan
Planlaması
Sektörü)
20092015
179.210
Tahtalı Barajı
İskânı
20092014
13.210
Ilısu Barajı
İskânı
20092015
85.471
Yusufeli Barajı
İskânı
8.269
4.001
0
0,0
1.500
0
0,0
İş
tasviye
edildi.
İşin
tamamlanmasını
müteakip
haksahiplerine dağıtımı yapılacaktır.
Kalan İşlerin tamamlanması için
ödenek revizesi yapılarak 2013
yılında ikmal ihalesinin yapılması
planlanmıştır.
Ancak
İZSU'nun
yapması gereken ve konutların
bulunduğu alandaki altyapı işlerinin
yapımı İZSU ile müteahhit firma
arasındaki mahkeme nedeniyle
yapılamadığından ikmal ihalesi
yapılamamıştır.
1.000
0
0,0
Konutlar
yapılacaktır.
TOKİ
tarafından
1.501
0
0,0
Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ
tarafından yapılacak olup köylerde
yer seçimi çalışmaları devam
etmektedir. Köylerde devlet eliyle
iskân isteyen çıkmamıştır. Fiziksel
yerleşim
düzenlemesi
için
çalışmalar devam etmektedir.
0
16.520
12.995
78,7
Yapımı devam etmektedir.
3.000
1.200
1.200
708
59,0
İhtiyaç duyuldukça kesin hesap
farkları için harcama yapılmaktadır.
20102014
5.200
2.700
1.000
0
0,0
Siirt Mala Mirzan 116 konut alt yapı
işi için ödenek gönderilmiş olup
ihalesi yapılmıştır. Ancak harcama
olmamıştır.
20132014
147.700
20092015
85.470
20112014
33.030
20112014
İskân Konutları
Altyapı İşleri
(Kırsal Alan
Planlaması
Sektörü)
Yerleri
Kamulaştırılanla
rın
İskânı (2013)
(Kırsal Alan
Planlaması
Sektörü)
BulanıkAlpaslan I Barajı
İskânı (DAP)
(Kırsal Alan
Planlaması
Sektörü)
Kesin Hesap
Farkı
(Kırsal Alan
Planlaması
Sektörü)
8.269
yapılması
501
162
Gördes Barajı
İskânı
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
20132014
3.498
500
0
0,0
Manisa-Gördes'te Gördes Barajı
yapımından etkilenen ailelerin
iskânı için yapımı planlanmaktadır.
İşin İmar planı yapılmıştır. Yerin
tahsisi
Milli
Emlak
Genel
Müdürlüğünden istenmiş olup
tahsisi
26.11.2013
tarihinde
alınmıştır. İşin Projesi Yöresel
şartlara göre revize edilmektedir.
2014 yılında ihalesinin yapılması
planlanmaktadır.
Alaköprü Barajı
İskânı
20132014
144.202
1
0
0,0
İşin İhalesi Genel Müdürlüğümüzce
yapılmış olup ödeneği DSİ Genel
Müdürlüğünden
aktarılmaktadır.
50.000.000 TL'den 27.641.198 TL
harcanmış
olup
gerçekleşme
%55'tir.İş devam etmekte olup
2014 Mart ayında bitirilecektir.
İskân Kanunu
Uygulama
Eğitimi
(Kırsal Alan
Planlaması
Sektörü)
20132017
3.000
550
324
58,9
02-05 Aralık 2013 tarihleri arasında
gerçekleşmiştir.
Köysel Alanda İç
İsk.
Düzenlenmesi I
(Kırsal Alan
Planlaması
Sektörü)
19952015
136.580
77.560
16.239
9.200
56,7
İşler
devam
etmektedir.
Vatandaşlar veya kanuni vekilleri
tarafından konutlar yapılmaktadır.
35.631.000.-TL ödenek Ekim ayının
ilk haftası serbest bırakıldığından
harcama seviyesi düşüktür.
Göçürülenlerin
İşletme
Donatım
Kredisi I
(Kırsal Alan
Planlaması
Sektörü)
20062015
5.990
2.700
1
1
100,0
İhtiyaç
duyuldukça
yapılmaktadır.
harcama
Köysel Alanda İç
İsk.
Düzenlenmesi II
(Kırsal Alan
Planlaması
Sektörü)
20112015
102.500
16.930
39.497
14.067
35,6
İşler
devam
etmektedir.
Vatandaşlar veya kanuni vekilleri
tarafından konutlar yapılmaktadır.
35.631.000.-TL ödenek Ekim ayının
ilk haftası serbest bırakıldığından
harcama seviyesi düşüktür.
Göçürülenlerin
İşletme
Donatım
Kredisi II
(Kırsal Alan
Planlaması
Sektörü)
20112015
1.890
105
1
1
100,0
İhtiyaç
duyuldukça
yapılmaktadır.
TOPLAM
545.460
30.835
80.497
51.460
% 63,9
TOPLAM-08
246.960
97.295
55.738
23.269
% 41,7
GENEL TOPLAM
792.420
128.130
136.235
74.729
% 54,9
harcama
163
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Yapım Faaliyetleri
2013 yılında toplam 731 adet iş programa alınmıştır. 2013 yılından 190 adet iş devam etmekte
olup 2014 programına aktarılmıştır. Bu işlerin 60 adedi Merkez İhaleli işlerdir.
2013 yılında 9 adet iş fesih edilmiştir. Bu işlerin 5 adedi Merkez İhaleli işlerdir.
2013 yılında 185 adet işin geçici kabulü yapılmıştır. 2013 Yılı Performans Programında bitirilerek
hizmete sunulan yatırım sayısı göstergesinin hedefi 250 adetti. Yılsonu itibariyle hedefin
gerçekleşme oranı %74’tür.
Şekil 30. 2013 yılında Gerçekleşen Yatırım Sayıları
Tablo 25. 2013 Yılında İhale Onay ve Talimatı Verilen İşlerin Dağılımı
SIRA
İHALE
MERKEZ
(Onay Verilen İş Adedi)
1
2
Yapım
Proje
38
14
İL
(Talimat Verilen
İş Adedi)
68
28
3
Zemin Etüt
1
18
4
Onarım
Güçlendirme +
Onarım
Diğer
2
74
0
2
0
3
TOPLAM
55
193
5
6
164
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
80
70
60
50
40
30
20
10
0
74
68
38
28
14
18
1
2
02
03
İş Adeti (Merkez)
İş Adeti (İl)
Tablo 26. 2013 Yılında Geçici Kabulü Yapılan İşlere Ait Bilgiler
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
İşin Adı
Elazığ Yurt İnşaatı DAP 1000 Öğrencilik
Ankara İş-Kur Genel Müdürlüğü Hizmet
Binası
Sakarya Hendek Yurdu Yatakhane
Blokları Sos.Tes.Loj.ve İdare Binalarının
depreme dayanımının belirlenmesi
gerektiğinde güçlendirme projelerinin
hazırlanması
Rize Merkez Jandarma Personel Lojmanı
32 Daire + Altyapı
Adana Yurt İnşaatı 1000 Öğrencilik
Kırşehir Kaman Yurt İnşaatı 500
Öğrencilik
Hatay Antakya Yurdu Sabancı kız Bloğu
(A Blok) ve Ticaret Borsası Erkek
Bloğunun (B Blok) deprem dayanımının
belirlenmesi gerektiğinde güçlendirme
projelerinin hazırlanması
Adıyaman Sincik Jb.Kd.K.Hizmet Binası
Güçlendirme ve Onarım İşi
Mersin S.G Akdeniz Bölge Kom. Birlik
Bina Onarımı
Adana Ziraat Üretim İşletmesi Personel
Eğitim Müdürlüğü Hizmet Bin. (2.Kısım)
Muğla Datça Cumali J.Krk.K.lığı Hizmet
Binası ve Tesisleri
Adıyaman Sincik Jan.Karakol Kom. 12
Dai.Loj.Binası Güçlendirme ve Onarım
İşleri
Sözleşme
Bedeli
Sözleşme
Tarihi
Nakdi
Gerçekleşme
Oranı
Geçici Kabul
Tarihi
18.219.000,00
08.07.2011
100,4
04.01.2013
17.371.012,88
09.04.2010
99,86
07.01.2013
78.400,00
23.11.2012
100
09.01.2013
2.222.000,00
09.12.2011
99,29
11.01.2013
18.853.000,00
08.06.2011
99,95
11.01.2013
9.342.000,00
31.10.2011
100,36
18.01.2013
28.890,00
14.11.2012
100
18.01.2013
326.500,00
09.01.2012
109,06
20.01.2013
134.240,00
10.12.2012
109,57
22.01.2013
1.381.118,68
04.04.2012
99,95
23.01.2013
865.200,00
27.12.2011
97,98
24.01.2013
187.000,00
13.01.2012
106,96
25.01.2013
165
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
13
Adıyaman Gölbaşı Jandarma Loj.Onarım
İnşaatı
14
Edirne Yurt İnşaatı 1000 Öğrencilik
15
16
17
Çanakkale Merkez Mit Hizmet Binası
Proje işi
Denizli Merkez Mit Hizmet Binası Proje
işi
Muhtelif Malatya ve Kars Mit Hizmet
Binası Proje işi
183.000,00
31.01.2012
92,69
05.02.2013
18.224.000,00
22.06.2011
100
06.02.2013
55.000,00
31.12.2010
82,2
12.02.2013
50.000,00
31.12.2010
100
12.02.2013
90.000,00
31.12.2010
82,1
12.02.2013
18
Bursa Merkez Mit Hizmet Binası Proje işi
105.000,00
31.12.2010
100
12.02.2013
19
Manisa Gördes Yurt İnşaatı 300
Öğrencilik
6.421.000,00
17.01.2012
99,63
12.02.2013
20
İstanbul Davutpaşa Yurt İnşaatı 500
Öğrencilik
6.735.000,00
13.12.2011
100
24.02.2013
56.750,00
23.08.2012
100
25.02.2013
345.000,00
05.09.2012
98,32
01.03.2013
34.450,00
14.01.2013
100
03.03.2013
1.772.000,00
11.04.2012
100
05.03.2013
638.000,00
23.11.2010
89,02
05.03.2013
0,00
28.12.2012
47.470,00
16.01.2013
100
22.03.2013
11.087.968,42
15.08.2011
100
29.03.2013
21
22
23
24
25
26
27
Batman Yurdu 1.2. yatak blokları Sosyal
Tesis idare Binası ve Lojman Bloğu
binalarının deprem dayanımlarının
belirlenmesi gerektiğinde güçlendirme
projelerinin hazırlanması.
Antalya Sahil Güvenlik Kalkan Lojman
İnş. 3 Daire
Ankara Ekonomi Bakanlığı Teşvik
Uygulaması ve Yabancı
Ser.Gn.Md.Toplantı salonu, wc onarımı.
Mardin Nusaybin Jandarma Personel
Lojmanı 22 Daire+Altyapı
Adıyaman Gölbaşı Harmanlı J.Krk.K.lığı
Hiz. Bin.ve Tes.
Hatay Serinyol 121.Eğitim Alay
Komutanlığı Mehmetcik Gazinosu
Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi
Antalya Tapu Böl.Müd.Hiz.Binası
Depremsellik Ön İnceleme
18.03.2013
28
Ordu Fatsa Yurt İnşaatı 500 Öğrencilik
29
Çanakkale Merkez J.Eğt.A.K.lığı Erbaş Er
Yatakhane ve Gazino Binası Etüt-Prj.Hzl.
43.900,00
03.08.2012
100
04.04.2013
30
Edirne Tapu Bölge Müd.Hiz.Binası
349.400,00
03.01.2013
100
04.04.2013
31
Sakarya İşKur Hizmet Binası Sondajlı
Zemin Etüdü
6.500,00
08.04.2013
100
09.04.2013
32
Bingöl Yurt İnşaatı DAP 750 Öğrencilik
15.387.000,00
04.08.2011
99,99
09.04.2013
319.500,00
07.11.2012
96,88
12.04.2013
54.000,00
06.07.2012
100
15.04.2013
33
34
Muğla Fethiye Göçek Jandarma
Personel Lojmanı 4 Daire+Altyapı
Osmaniye A,B,C Yurt Bloklarının deprem
dayanımının belirlenmesi, gerektiğinde
güçlendirme projelerinin hazırlanması,
binaların deprem dayanıklılık testlerinin
yapılması, binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği ve Binaları Yangından
Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe
uygun düzenlemelerin yapılması.
166
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Sivas Gürün İlçe J.K.lığı Hiz. Bin.ve Tes.
Antalya Korkuteli Yurt İnşaatı (300
Öğrencilik) Adaptasyon Proje işi
Van Erciş Yurdu Güçlendirme ve Onarım
İnş.
Kahramanmaraş Göksun yurt İnşaatı
300 Öğrencilik
Çanakkale yurdu A,B,C,D Yatak Blokları
ve Biga Yurdunun deprem dayanımının
belirlenmesi, gerektiğinde güçlendirme
projelerinin hazırlanması, binaların
deprem dayanıklılık testlerinin
yapılması, binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği ve Binaları Yangından
Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe
uygun düzenlemelerin yapılması.
Malatya Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası
Uygulama ve Detay Projelerinin
Hazırlanması
Sivas Meteoroloji Müdürlüğü Lojman
Mantolama
Manisa Muradiye 1000 Kişilik öğrenci
Yurdu Cami ve Peyzaj Düzenleme İşi
Muğla Bodrum Gümrük Hizmet Binası
Bakım Ve Onarım
Diyarbakır Kulp Hamzalı J.Krk.K.lığı Hiz.
Bin.ve Tes.
Rize Çayeli İlçe J.K.lığı Hiz. Bin.ve Tes
Malatya Mit 2. Hizmet Binaları İle Tunc
Apartmanı Proje Tadilatı
Muhtelif Samsun 2000 Kiş., Havza 300
Kiş., Vezirköprü 300 Kiş.ve 19 Mayıs 400
Kiş.Öğr.Yrd,Proje işleri
Ankara Maden İşleri Gn.Md.lüğü İdari
Bina Onarımı (Proje işi ) Bakım-Onarım
Bitlis Merkez İl Jan.Kom.Hiz.ve Loj.Bin.
Dep.Day.Bel.,Güç.Prj.Haz.Enerji
Perf.Yön.Bin.Yan.Kor.Hak.Yön.Uygun
Düz. Projelendirilmesi İşi.
Antalya Akdeniz Yurdu 1.2.3 Yatak
Blokları İdare,Sosyal Tesis ve 2 Adet
Lojman Bloğu ile Rasim Akdaş Bloğu
Binaların Deprem Dayanımının
Belirlenmesi
Rize Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerin
Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması
52
Malatya Arapgir Yurt İnşaatı DAP 300
Öğrencilik
53
Konya Akşehir Yurt İnşaatı Uygulama ve
detay projelerinin ( Mimari, Statik,
Altyapı, Mekanik ve Elektrik Tesisatı )
Hazırlanması. 500 Öğrencilik
2.098.000,00
24.02.2012
99,06
16.04.2013
18.000,00
17.01.2013
100
16.04.2013
1.972.000,00
12.10.2012
107,99
16.04.2013
9.537.000,00
09.01.2012
99,81
22.04.2013
57.000,00
14.06.2012
98,24
22.04.2013
64.000,00
30.03.2012
100
24.04.2013
30.000,00
28.11.2012
100
24.04.2013
1.990.000,00
27.09.2012
99,47
25.04.2013
98.750,00
25.02.2013
99,17
26.04.2013
3.896.000,00
30.07.2012
109,54
29.04.2013
1.578.770,00
06.04.2012
100
30.04.2013
100.000,00
30.03.2012
100
07.05.2013
600.000,00
24.09.2012
100
09.05.2013
96.000,00
17.10.2011
100
13.05.2013
319.000,00
05.10.2012
90,35
13.05.2013
110,00
08.08.2012
55000
15.05.2013
42.200,00
13.03.2013
100
16.05.2013
8.844.000,00
28.12.2011
98,63
18.05.2013
120.000,00
18.10.2011
100
20.05.2013
167
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
54
Tunceli Tapu Müd.Hiz.Binası
12.336,97
24.04.2013
100
24.05.2013
55
Tunceli Kadastro Müd.Hiz.Binası
14.638,88
24.04.2013
100
24.05.2013
56
Ankara Yenimahalle Jan.Gn.Kom.Yahya
Kemal Caddesi Bayburt sokak Esen (A-B)
Blok Mantolama işi
55.471,00
25.01.2013
100
27.05.2013
57
Ağrı Taşlıçay İlçe J.K.lığı Hiz. Bin.ve Tes
2.405.000,00
22.11.2011
97,96
27.05.2013
443.850,00
27.02.2013
100
30.05.2013
164.112,00
16.01.2013
100
31.05.2013
139.000,00
11.04.2013
100
03.06.2013
13.029.000,00
23.03.2012
101,31
10.06.2013
2.774.000,00
25.03.2013
94,61
11.06.2013
12.550,00
17.05.2013
100
12.06.2013
868.150,00
29.11.2012
100
14.06.2013
14.980,00
08.05.2013
100
18.06.2013
300.000,00
06.11.2012
99,11
21.06.2013
219.000,00
09.05.2013
100
24.06.2013
776.000,00
30.01.2013
100
24.06.2013
165.000,00
05.10.2012
100
25.06.2013
168.000,00
08.01.2013
100
25.06.2013
8.400,00
13.05.2013
100
25.06.2013
845.000,00
13.03.2013
100
27.06.2013
10.500,00
10.06.2013
100
27.06.2013
43.500,00
29.05.2013
100
27.06.2013
3.249.000,00
08.12.2010
98,26
08.07.2013
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Ankara Jand.Gen.Kom.Destek Kıtaları
Grup Kom.Anıttepe Loj.(12 Blok)Dış
cephe mantolama işi
Ankara Oran-Eryaman-Çukurca
Lojmanlarının Onarım İnşaatı
Mersin Anamur Anamur Alaköprü Barajı
İskanı Vaziyet Planı ve Altyapı
Projelerinin Elde Edilmesi İşi
Manisa Salihli Yurt İnşaatı 500
Öğrencilik
Adana 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu Klima
Tesisatı İnşaatı İşi
Erzincan 2.Yurt İşaat Arsası Sodajlı
Zemin Etüdü
Ankara Merkez Jan.Gn.Kom.Anıttepe
Jan.Loj.Dış Cephe Mantolama
Antalya Serik Gebiz Belediyesi 36 Afet
Konut ve 10 İşyeri İnşaatı Sondajlı Zemin
Etüt İşi
Muş Meteoroloji Müdürlüğü
Güçlendirme Tadilat Onarımı
Ankara Yenimahalle Mit 1 ve 7 Nolu
Blokların Dış Mantolama İşi Müt Namı
Hesabına
Ankara Çankaya Beytepe Jan.Eğt.K.Şehit
Korg.İsmail Selen Kışlası Loj.Çatı Onr.
Trabzon Akçaabat 650 kişilik Öğrenci
Yurdu uygulama ve Detay Projelerinin
Hazırlanması İşi
Ankara SG.Komutanlığı 2012 Yılı Birlik
Bina Onarımı
Bartın Sahil Güvenlik Amasra Grup
Komutanlığı Birlik Bina Onarımları
Ankara Tapu Bölge Müd.Ek Hiz Binası
Onr.
Nevşehir 2. Yurt İnşaatı 500 Öğrenci
Arsası Sondajlı Zemin Etüdü
Gümüşhane Halit Zarbun Öğrenci Yurdu
binasının deprem dayanımının
belirlenmesi, gerektiğinde güçlendirme
projelerinin hazırlanması, binaların
deprem dayanıklılık testlerinin yapılması
Şırnak İl Müdürlüğü Hizmet Binası 10
Daire Lojman
168
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
76
77
Hakkari İl Jan.Kom.Hiz.ve
Loj.Bin.dep.day.bel.,güç.prj.haz.dep.day
.test.yap.Enerji perf.yön.bin.
yan.kor.hak.yön.uygun düz.
projelendirilmesi işi.
Manisa Soma Vergi Dairesi Hizmet
Binası İnşaatı
288.500,00
05.06.2012
100
10.07.2013
1.481.000,00
23.07.2012
99,47
10.07.2013
78
Muş Yurt İnşaatı DAP 1000 Öğrencilik
14.889.000,00
13.04.2011
99,32
11.07.2013
79
Ankara TBMM Hizmet Binası inşaatı
108.933.700,00
03.05.2011
99,53
14.07.2013
80
Tunceli Hozat İlçe J.K.lığı Hiz. Bin.ve Tes
1.101.000,00
18.07.2011
109,57
15.07.2013
81
Artvin Kadastro Müd.Tes.Onr.
20.700,00
24.06.2013
97,77
16.07.2013
8.100,00
10.06.2013
100
18.07.2013
891.000,00
08.11.2012
99,02
18.07.2013
184.000,00
12.06.2013
99,11
24.07.2013
284.500,00
27.12.2012
100
25.07.2013
459.200,00
08.01.2013
100
25.07.2013
9.213.000,00
25.08.2011
98,47
29.07.2013
6.440,00
20.06.2013
100
30.07.2013
14.500,00
28.05.2013
100
02.08.2013
203.800,00
10.06.2013
100
02.08.2013
909.000,00
22.06.2012
99,66
07.08.2013
246.300,00
13.02.2012
84,82
07.08.2013
352.580,00
18.07.2012
100
07.08.2103
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Gümüşhane Şiran Yeşilbük Jandarma
Karakol Binasının deprem
dayanımlarının belirlenmesi,
gerektiğinde güçlendirme projelerinin
hazırlanması, binaların deprem
dayanıklılık testlerinin yapılması,
binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği ve Binaların Yangından
Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe
uygun düzenlemelerin
projelendirilmesi.
İzmir Çeşme Mit Müsteşarlığı (OvacıkKaklıtepe ve Merkez) Yalı Timi-dalyan,
Çatalkaya-Karabelen, KaradağlarFahrettin Altay ile Karaburun- Akdağ
Üniteleri, Hizmet Binaları Tadilat ve
Onarım İnşaatı İşi
Elazığ 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu
Kanalizasyon Şebeke Bağlantısı işi
Ankara Proje Arşivinin Taranması ve
Web Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi
Danışmanlık-Yazılım-Donanım
Denizli Buldan Öğrenci Yurdu
Güçlendirme ve Onarım İnşaatı
Edirne Uzunköprü Yurt İnşaatı 500
Öğrencilik
Isparta Keçiborlu Keçiborlu Yurt Binası
Deprem Yönünden İncelenmesi Sondajlı
Zemin Etüt Hazırlanması işi
Rize Yurt İnşaatı (600 Öğrencilik) Arsası
Sondajlı Zemin Etüdü işi
Ankara Mit Saray Tesisleri Su Kayaları
İsale Hattı Oarımı inş
Tokat Meteoroloji İstasyon Binası İnş. ve
Mevcut Bina Onarımı ile Çevre
Düzenlemesi İkmal İnşaatı
Adıyaman Besni Çakırhöyük Jan.karakol
Kom.Hiz.Bin.Güçlendirme İşi.
Trabzon Vakfıkebir İlçe Tarım
Müdürlüğü Hizmet Binası
169
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Karabük Yurt İnşaatı (600 Öğrencilik)
Uygulama ve Detay Projelerinin
Hazırlanması
Sivas Yıldızeli 500 Kişilik Öğrenci Yurdu
Kesin Kabul Eksikliklerinin Yüklenici
Namı Hesabına (Müteahhit Namı
Hesabına) Yaptırılması
Şanlıurfa Akçakale Gümrük
Müd.Sah.Kur.X-Ray Cihazı Platformu
Yap İşi
Manisa Saruhanlı Vergi Dai. Müd.
Hizmet Binası İnşaatı
Diyarbakır Merkez
Jan.Sb.Astsb.Loj.Bin.Projesinin (40
Daire)B+Z+9,Kat,Z+9Kat, olarak Ankara
ili için revize edilmesi işine ilave teshin
merkezi uygulama projelerinin elde
edilmesi işi
Elazığ Mit Bölge Müd Nizamiye Binası
İnş inş
Yozgat Tapu Bölge Müdürlüğü Hizmet
Binası
Manisa Soma İlçe Müdürlüğü Hizmet
Binası
Ankara Müşteşarlık 2 Nolu Binanın
Tadilatı Onarım Çiftlık Ünitesi 51 Nolu
Binanın Tadilatı Onarımı 25 Nolu Bin
2Kat Tad ve Onarımı
Amasya Yurt İnşaatı (500 Öğrencilik)
Arsası Sondajlı Zemin Etüdü İşi
Ankara Jan.Gn.Kom.Destek Kıtalar Grup
Komutanlığı Hizmet Binası ve Ulaştırma
Bölük Komutanlığı 2.Kısım Dış Cephe
Mantolama Yapımı İşi.
174.000,00
03.06.2013
100
14.08.2013
239.187,46
30.05.2013
85,11
16.08.2013
129.000,00
26.07.2013
100
16.08.2013
1.713.000,00
31.08.2012
98,37
18.08.2013
40.000,00
10.12.2012
100
20.08.2013
265.000,00
05.06.2013
111,91
20.08.2013
48.000,00
19.07.2013
100
21.08.2013
439.000,00
31.01.2013
97,99
22.08.2013
943.000,00
23.10.2012
98,32
22.08.2013
4.000,00
15.07.2013
100
23.08.2013
35.750,00
11.07.2013
100
23.08.2013
105
Samsun Tapu Böl.Müd.Tes.Onr
44.000,00
28.06.2013
95,42
29.08.2013
106
Diyarbakır Merkez Mit Bölge Başk
Hizmet Binaları Tadilatı Ve Onarımı inş
429.000,00
24.05.2013
55,62
29.08.2013
107
Eskişehir Merkez Güm Müd Onarımı inş
30.250,00
18.07.2013
100
02.09.2013
46.900,00
10.06.2013
100
03.09.2013
827.650,00
24.04.2013
100
03.09.2013
108
109
Bolu Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı
Hizmet Binası ile Merkez Karacasu
Jandarma Karakol Komutanlığı Lojman
Binasının deprem dayanımlarının
belirlenmesi, gerektiğinde güçlendirme
projelerinin hazırlanması, binaların
deprem dayanıklılık testlerinin
yapılması, binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği ve Binaların Yangından
Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe
uygun düzenlemelerin
projelendirilmesi.
Antalya Merkez Mit Bölge Daire Başk
Peyzaş İşi peyzaj İşi
170
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
110
111
112
113
114
Bursa SG Güney Marmara Grup
Komutanlığı Birlik Bina Onarımları
Manisa Demirci 2. Kız Yurdu Binalarının
Depreme Karşı Güçlendirilmesi ve
Tadilatı işi
Bitlis Tatvan Tatvan Mit 1ve 2 Hizmet
Binası Isıtma Ve Yakıt Sistemleri
Ayrılması inşaat
Adana Gümrük Müdürlüğü Hizmet
Binası Özürlü Erişilebilirliği ve Engelli Wc
Yapımı Onarım İnşaatı İşi
Karaman Kadastro Müdürlüğü Hizmet
Binası
61.400,00
31.05.2013
97,29
04.09.2013
1.425.425,00
30.05.2013
109,12
08.09.2013
44.900,00
03.07.2013
80,51
11.09.2013
39.600,00
29.07.2013
100
13.09.2013
36.000,00
01.08.2013
100
13.09.2013
115
Konya Yurt İnşaatı KOP 1000 Öğrencilik
16.256.000,00
10.08.2010
101,52
16.09.2013
116
Ankara Merkez Başbakanlık
Mit.Müst.Çiftlik Ünitesi Çev.Duv.Tel.Çit
Yen.Onr.İşi ile Araç Yol Asfal.iş
323.000,00
20.03.2013
89,39
16.09.2013
117
Erzurum Tapu Bölge Müd.Tes
50.250,00
09.07.2013
77,11
17.09.2013
118
Antalya Batı Akdeniz Gümrük ve
Tic.Böl.Müd.Hiz.Binası Çatı Onr.İşi
41.350,00
01.08.2013
97,84
19.09.2013
119
Ordu Gölköy Tapu Müd.Onr
66.600,00
25.06.2013
98,42
20.09.2013
79.500,00
05.09.2013
0
23.09.2013
39.200,00
14.08.2013
100
24.09.2013
45.000,00
05.07.2013
84,75
24.09.2013
2.349.000,00
27.03.2013
97,96
24.09.2013
43.200,00
21.03.2013
100
25.09.2013
1.993.000,00
10.07.2012
99,95
25.09.2013
41.750,00
06.08.2013
100
27.09.2013
502.000,00
09.01.2013
97,99
29.09.2013
2.711.000,00
25.06.2012
92,2
30.09.2013
65.500,00
02.08.2013
100
04.10.2013
19.500,00
04.09.2013
100
04.10.2013
8.983.000,00
29.09.2011
97,66
07.10.2013
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Kilis Öncüpınar Gümrük
Müd..Sah.Kur.X-Ray Cihazı Platformu
Yap.İşi
Ankara Jandarma Genel Komutanlığı
Destek Kıtalar Grup Komutanlığı
İstihbarat Grup Komutanlığı Hizmet
Binası Mantolama Yapım İşi.
Kırıkkale Yahşihan Tapu Müdürlüğü
Hizmet Binası
Mersin 790 Kişilik Öğrenci Yurdu Klima
Tesisatı
Amasya Yöresel Doku ve Mimari
Özelliklerin Belirlenmesi ve
Yaygınlaştırılması
Ordu Kadastro ve Tapu Müd.Hiz.Binası
İnş. İşi
Antalya SG Hava Grup Komutanlığı Birlik
Bina Onarımları
Ankara Merkez Maliye Bakanlığı D Blok
2 Adet Panoramik Asansör KM Blokları
1Adet Asansör Tesisatı Yapım işi
Şırnak Merkez Cizre Mit 1Ve 2 Hizmet
Binası Onarımı İşi
Kayseri Mit Bölge Başkanlığı Hizmet
Binaları Isıtma Yakıt Sistemlerinin
Ayrılması inş
Ankara Arşiv ve Haberleşme
Binası.(Yangın Yönetmeliğine Uygun
hale getirilmesi.)
Kayseri Develi Yurt İnşaatı 300
Öğrencilik
171
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
132
133
Muğla Milas Yurt İnşaatı Uygulama ve
detay projelerinin ( Mimari, Statik,
Altyapı , Mekanik ve Elektrik Tesisatı )
Hazırlanması. 500 Öğrencilik
Manisa Merkez Demirci Yurdu 1. Erkek
Bloğunun Deprem Dayanımının
Belirlenmesi gerektiğinde güçlendirme
projelerinin hazırlanması binaların
deprem dayanıklılık testlerinin yapılması
105.000,00
22.09.2011
100
07.10.2013
19.950,00
08.10.2012
100
07.10.2013
134
Antalya 2.Hizmet Binaları Revize Proje
İşi(39.daireli-tek blok) Revize proje işi
21.850,00
13.12.2012
100
08.10.2013
135
Kocaeli Gebze Adalet Binası Etüd Projesi
259.000,00
06.10.2011
100
11.10.2013
1.100.000,00
25.05.2011
100
21.10.2013
1.942.600,00
20.02.2013
100
21.10.2013
200.000,00
06.06.2012
90
24.10.2013
64.500,00
03.09.2013
99,54
24.10.2013
4.082.000,00
06.08.2012
100
30.10.2013
799.000,00
03.01.2013
99,68
01.11.2013
340.000,00
17.01.2013
100
01.11.2013
400.000,00
09.05.2013
109,63
05.11.2013
163.200,00
04.09.2013
109,96
07.11.2013
812.000,00
04.01.2013
100
08.11.2013
190.000,00
05.01.2012
100
11.11.2013
63.000,00
07.10.2013
100
11.11.2013
89.000,00
25.09.2013
101,28
15.11.2013
37.900,00
20.09.2013
100
15.11.2013
67.450,00
17.07.2013
94,61
19.11.2013
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Karabük Meteoroloji İstasyon Binası
İnşaatı ve Mevcut Bina Onarımı ile
Çevre Düzenlemesi
Bitlis Merkez Öğrenci Yurdu Lojman,
Sosyal Tesis ve Yurt Binalarının
Güçlendirme ve Onarım İşleri
Muhtelif Hatay İskenderun (750 Öğr.),
Van Erciş (600 Öğr.) Yurt İnşaatları
Uygulama ve Detay Projelerinin
Hazırlanması
Muğla SG Marmaris Grup Komutanlığı
Birlik Bina Onarımları
Çanakkale Merkez Başbakanlık MİT
Hizmet Binaları İnşaatı
Niğde Çamardı Jandarma Personel
Lojmanı 8 Daire
Sivas Öğrenci Yurdu (2250 Kişilik) Proje
işi
Edirne Merkez Mit Yıldız Tabya Lalapaşa
Orhaniye Tes Çevre Çiti KDKS A lt Yapı
Tesisi Muhtelif Tadilat inş
Antalya SG Grup Komutanlığı Birlik Bina
Onarımları
Aksaray Eskil Eşmekaya J.Krk.K.lığı
Hizmet Binası ve Tesisleri
Diyarbakır Merkez
Jan.Sb.Astsb.Loj.Bin.Projesinin (40
Daire)B+Z+9,Kat,Z+9Kat,B+Z+7 Kat,Z+7
Kat,B+Z+5 Kat,Z+5 Kat olarak Revize
Edilmesi
Mardin Midyat Tapu
MüdürlüğüHiz.Binası
Elazığ Merkez Mit 1ve 2 Hizmet Binası
Isıtma ve Yakıt Sistemlerinin Ayrılması
inş
Isparta Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret
Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım
ve Doğalgaz dönüşüm İşi
Ankara Jan.Gn.Kom.Destek Kıtalar Grup
Komutanlığı Askeri Mahkleme ve
Merasim Bölük Komutanlığı Çatı Onarım
İşi.
172
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
Konya Tapu Kadastro ve Bölge Müd.
Hiz.Binası Onarım İşi
Niğde Ulukışla Yurt İnşaatı Uygulama ve
Detay Projelerinin Hazırlanması 300
Öğrencilik
Kırşehir Merkez Defterdarlık ve Vergi
Dairesi Müd Binasının Genel Onarımı inş
Karaman Tapu Müdürlüğü Hizmet Binası
Onr.
Kahramanmaraş Tapu ve Kadastro
Müdürlüğü
Mardin Nusaybin Gümrük Muhafaza
Kaçakçllık ve İstihbarat Müd.Lojlarının
Çatı ve Bakımı Onr İşleri
Çorum Merkez Mit 1ve2 Hitmet Binaları
Isıtma Ve Sistemleri Ayrılması işi inş
Muş Varto Jandarma Personel Lojmanı
12 Daire+Altyapı
Erzurum Merkez Gümrük Müd Hizmet
Binası Deprem Güçlendirme Projelerinin
Haz inş
Gaziantep İslahiye Çamlıca Mahallesi
Santral Caddesinde Bulunan
Lojmanların Deprem Tahkiki ve
Güçlendirme Proje İşi
Zonguldak Merkez Beycuma -J.Krk.K.lığı
Hiz. Bin.ve Tes.
Şanlıurfa Akçakale Gümrük Müdürlüğü
Hizmet Binası Onarım
Zonguldak Kdz.Ereğli Kandilli-J.Krk.K.lığı
Hiz.Bin.ve Tes.
Ankara Etimesgut Mit Ünitesi Hangar
Binası Genel Tadilat İle Apron Yenileme
İşi inş
Samsun K.Deniz Böl. Komutanlığı Birlik
Bina Onarımları
İzmir Ege Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü Hizmet Binası Çatı Bakım
Onarımı
Elazığ Gümrük Ticaret İl Müd.Hizmet
Binası Bakım Onr.İşleri
Mersin Merkez M it Bölge Müd Hizmet
Binaları Tadilatı Onarımı Çevre Duvarı
Yapımı inş
Rize Pazar Yurt İnşaatı (250 Öğrencilik)
Arsası Sondajlı Zemin Etüdü işi
Mersin Taşucu Gümrük
Müd.kullanımında bulunan gümrük
sahasında XRay Mobil Araç ve
Konteyner Tarama Sistemi zemininin
yapılması işi
Ankara Merkez Oran Mit Ünitesi 2
Hizmet Binası E ve F Blok Dış Cephe
Montalama Yapımı inş
1.398.000,00
19.09.2012
107,59
19.11.2013
83.500,00
19.10.2012
100
20.11.2013
87.800,00
11.09.2013
100
22.11.2013
84.500,00
22.08.2013
99,44
22.11.2013
47.000,00
21.10.2013
100
22.11.2013
46.800,00
21.10.2013
100
22.11.2013
32.500,00
30.10.2013
97,31
25.11.2013
933.000,00
08.10.2012
94
27.11.2013
22.445,00
02.10.2013
100
02.12.2013
27.000,00
05.11.2013
0
06.12.2013
1.152.000,00
05.02.2013
92,78
06.12.2013
101.750,00
10.10.2013
100
06.12.2013
920.740,00
28.03.2013
98,01
09.12.2013
1.275.000,00
11.07.2013
100
09.12.2013
39.900,00
05.08.2013
98,74
09.12.2013
58.000,00
14.11.2013
100
10.12.2013
49.000,00
11.10.2013
98,95
11.12.2013
302.000,00
18.06.2013
77,27
12.12.2013
11.750,00
28.07.2013
100
13.12.2013
68.500,00
05.11.2013
100
13.12.2013
1.690.000,00
30.07.2013
100
16.12.2013
173
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
Edirne Tapu Bölge Müdürlüğü Tesisleri
Doğal gaz dönüşümü
Muş Korkut Korkut Tapu Müdürlüğü
Hiz.Binası
Bursa Mustafakemalpaşa Yalıntaş
Beldesi 2200 Nolu Parselin İmar
Uygulaması İşi
Antalya Finike Kadastro Birimi Hizmet
Binasının Deprem Dayanımının
Belirlenmesi
Bursa Orhangazi İlçe J.K.lığı Hiz. Bin.ve
Tes
Bursa Uludağ Yurdu 1-2-3-4-5-6-7-8
nolu Yatak Blokları, Sosyal Tesis, İdare
ve 2 adet Lojman Binası ile Orhangazi
Yurdu Kız Öğrenci Bloğu, Erkek Öğrenci
Bloğu ve Sosyal Tesis binasının deprem
dayanımının belirlenmesi, gerektiğinde
güçlendirme projelerinin hazırlanması,
binaların deprem dayanıklılık testlerinin
yapılması, binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği ve Binaları Yangından
Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe
uygun düzenlemelerin yapılması.
Adana SG Karataş Destek Ünitesi
(Prefabrik) Yapımı
Isparta Kredi ve Yurtlar Kurumu Isparta
yurdu 1.2.2.4.5.6.7.8.9.10. yatak
blokları Lojman Sosyal Tesis ve idare
binasının deprem dayanımının
belirlenmesi
İzmir Menderes Tapu ve Kadastro
Müd.Enerji Performans
Trabzon Vakfıkebir 400 Kiş.Öğr.Yurdu
Uygu.ve Detay Proje.(Mimari, Satik,
Altyapı, Mekanik ve Elektrik Tesisatı)
Hazırlanması İşi
Samsun SG Hava Grup Komutanlığı Birlik
Bina Onarımları
Gümüşhane Yurt İnşaatı DOKAP 750
öğrencilik
Sakarya İl. Jan. Alay Kom.Hiz. Binası ve
10 Dai. Cebesoy Loj.Binasının deprem
dayanımlarının belirlenmesi
gerektiğinde güçlendirme projelerinin
hazırlanması
İzmir Menderes Bulgurca Tahtalı Barajı
120 Adet İskan Konutu İnşaatı Özel
Güvenlik Koruma İşi
6.300,00
28.11.2013
90,29
16.12.2013
39.000,00
05.11.2013
98,79
17.12.2013
59.000,00
10.05.2013
100
18.12.2013
7.200,00
26.11.2013
100
18.12.2013
1.722.000,00
07.11.2012
95,95
18.12.2013
184.000,00
20.06.2012
98,95
18.12.2013
273.850,00
05.09.2013
100
19.12.2013
168.500,00
18.07.2012
100
19.12.2013
6.200,00
18.12.2013
100
20.12.2013
130.000,00
13.07.2013
100
20.12.2013
43.500,00
14.11.2013
100
20.12.2013
14.265.000,00
12.04.2012
94,01
25.12.2013
33.200,00
08.07.2013
100
31.12.2013
130.023,00
27.08.2013
79,1
31.12.2013
174
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Şekil 31. İstanbul Anadolu Yakası Adliye Sarayı
Şekil 32. Erzurum Öğrenci Yurdu
Proje ve Teknik Faaliyetler
2’
2013 yılı itibariyle Bakanlıkça hazırlanan/hazırlatılan yeni projeler toplam 673.227 m dir. Diğer
2’
kurumlarca yapılıp proje kontrolü Bakanlıkça yapılan işler toplam 93.692 m dir.
2013 yılında KOSGEB, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Jandarma Genel Komutanlığı,
2
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hizmet Binaları’na ait toplam 289 adet (588.308 m ) binanın
güçlendirme projeleri incelenmiştir.
Türkiye genelinde 82 inşaat arsasında zemin incelemesi yapılarak, ön zemin etüt raporu
düzenlenmiştir. Türkiye genelinde 31 inşaat arsasında ihale yoluyla sondaja dayalı zemin etüt
raporu hazırlattırılması için yer teslimi ve sondaj kontrolü yapılmış ve zemin etüt raporları
tamamlanmıştır.
175
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Türkiye genelinde yatırım programında yer alan 16 inşaat arsasında sondaja dayalı zemin etüt
raporu hazırlattırılması için Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 220.000 TL ödenek
gönderilmiştir.
Türkiye genelinde 167 inşaat arsasına ait zemin etüt raporunun büroda inceleme ve
değerlendirmesi yapılmıştır.
Yapı Denetim Faaliyetleri
2013 yılında yapı denetim kuruluşlarının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına
ilişkin 33 adet karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
52 adet yapı denetim kuruluşunun üç veya daha fazla geçici durdurma aldığı için Yapı Denetim
İzin Belgesi iptal edilmiştir. 22 adet yapı denetim kuruluşunun tasfiye nedeniyle izin belgesi iptal
edilmiştir.
Yapı denetim kuruluşlarınca denetlenen toplam inşaat alanı 355.714.954 m²’den 452.298.654
m²’ye yükselmiştir. Faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşu sayısı 1474’den 1756’ya
yükselmiştir.
Ulusal Yapı Denetim Sistemi yazılımında yeni düzenlemeler gerçekleştirilerek, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüklerinin ve ilgili idarelerin sistem üzerindeki etkinlikleri artırılmıştır. Yapı
Denetim Sistemi Uygulama Yazılım Bakım Destek ve İyileştirme İşi ihalesi yapılmış olup,
sözleşme 22.03.2013 tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme süresi tamamlanmış ve kabul
aşamasındadır. Ayrıca YDS-2 Sistemi’nin ihalesi yapılmış olup sözleşme 03.05.2013 tarihinde
imzalanmıştır. Bu kapsamda tasarım çalışmaları devam etmektedir.
2013 yıl sonu itibari ile yapı denetim kuruluşlarında aktif çalışan denetçi sayısı 10.968, kontrol
elemanı sayısı 11.844, yardımcı kontrol elemanı sayısı 3450’dir. 2013 yılı içerisinde düzenlenen
seminerlere 491 adet kurum tarafından katılım sağlamıştır.
Tablo 27. Verilen ve İptal Edilen Belgelere İlişkin Bilgiler
Yapı Denetim Faaliyetleri
Verilen Yapı Denetim İzin Belgesi
Verilen Denetçi Belgesi
Adet
417
1979
Verilen Laboratuvar İzin Belgesi
49
İptal Edilen Yapı Denetim İzin Belgesi
74
176
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
1979
2000
1500
1000
417
500
49
74
0
Belge Adet
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri 4708 sayılı Kanunun uygulaması sırasındaki yetkileri artırılmış,
konuların yerinde çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla İl Müdürlükleri bünyesinde İl Yapı
Denetim Komisyonları kurulmuştur. Ayrıca, 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun 81 ile
yaygınlaştırılması ile birlikte Ulusal Yapı Denetim Sistemi’nde karşılaşılan sorunların giderilmesi
için Ulusal Yapı Denetim Sistemi’nde bakım çalışması yapılmıştır. Yapı denetimi ile
görevlendirilen teknik elemanların, yapı denetimi uygulamalarına daha etkin katılımını
sağlamak amacıyla muhtelif tarihlerde yapı denetimi konulu eğitimler düzenlenmiştir.
İskân Faaliyetleri
5543 sayılı İskân Kanunu kapsamında yürütülen işler:
-
Devlet Eliyle İskân çalışmaları kapsamında;
 Taşınmazları
Kamulaştırılanların
İskânı
 Göçebe Ailelerin İskânı
 Göçmenlerin İskânı
 Serbest Göçmenlere İlişkin İşlemler
-
Fiziksel Yerleşim Düzenlemesi çalışmaları
kapsamında;
 Köy Nakli
 Köy Toplulaştırılması
 Köy Gelişme Alanı
 Afet Nedeniyle Parçalanmış Köylerin Yeni Yerleşim Yerine Nakli
Faaliyetleri yürütülmektedir.
Kırsal alan planlaması kapsamında; etüdü bitirilerek Yatırım Programına alınmak üzere
Makam’a Olura gönderilen 22 adet yerleşim birimi (köy) yatırım programına alınmıştır.
177
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2011K070030 proje numarası ile yatırım programında 2.000 aile olarak yer alan ailelerden 257
adedinin konutları 2012 yılı sonu itibarıyla tamamlanmış olup 2013 yılı yatırım programından bu
işler çıkarılmıştır. 2013 yılında ise toplamda 505 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim
edilmiştir. Alaköprü Barajı İskân İşinin (326 konut, sosyal tesisler ve altyapı inşaatı) ve Muş
Alparslan I Barajı (252 konut ve altyapı inşaatı) işinin yapımı devam etmektedir.
Tablo 28. Devlet Eliyle Yapılan Konut Sayıları
GERÇEKLEŞEN İŞLER
Devlet Eliyle Yapılan Konut Sayısı
Harcanan Ödenek
Satın Alınan Konut Sayısı
Harcanan Ödenek
Fiziksel Yerleşim Kapsamında Yapılan Konut Sayısı
Harcanan Ödenek
Yapılan Kira Yardımı
3.2.1.9.
2012-2013
326
21.877.000 TL
(Yıllara Sari İşler)
157
17.462.000 TL
731
48.041.000 TL
(Yıllara Sari İşler)
959.450
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının proje ve yatırım işleri
uygulamalarında, ortak terminoloji ve teknik şartlar ile maliyete ilişkin birim fiyat, tarif ve
analizlerin oluşturulmasının yanı sıra, kamu yapım ve yapımla ilgili hizmet sözleşmeleri ile imar
ve çevre mevzuatı ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlık ve sorunların çözüme
kavuşturulmasına ilişkin hizmet sunmaktadır.
Mevzuat Çalışmaları

İhale ve Sözleşme Uygulamalarında Ortaya Çıkması Muhtemel Sorunların
Önlenmesine İlişkin Genelge
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre ihale edilen yapım işlerine ait sözleşmelerin
uygulamalarında birliktelik sağlamak, uyuşmazlıkları asgari düzeye indirmek, işlerin plânlanan
sürede problemsiz olarak ikmalini temin etmek ve gereksiz zaman kayıplarını önlemek
maksadıyla; bu güne kadar Bakanlığımız birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yapım
sektörünün diğer paydaşları tarafından Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına intikal eden ihtilaflar
178
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
göz önünde tutularak, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığınca hazırlanmış olan 15 Kasım 2013 tarihli
Bakanlığımız Genelgesi yayınlanmıştır.
İhale ve sözleşme uygulamalarında ortaya çıkması muhtemel sorunların önlenmesi maksadıyla
yayımlanan ve tüm kamu kurumlarına da dağıtılan Genelge uygulamada önemli bir ihtiyacı
karşılamıştır.

Yapım Uygulamalarına İlişkin Tebliğler
Yapım İşleri Uygulamalarında kullanılan ve Başkanlıkça düzenlenen tebliğler, her yıl
güncelleştirilmek ve yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulmaktadır.
Bu tebliğler;



85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik
Şartnamesinin” 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmetleri hesabında
kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerini, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan
sınıfı dikkate alınarak, “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedelleri Hesabında
Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri” 24 Nisan 2013 tarih ve 28627 sayılı;
88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fiyat Farkı
Kararnamesinin 4.5 maddesi gereğince her yılın belirli dönemlerinde memur maaş
artışına istinaden oluşturulan “Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış
Oranları” 31 Ocak 2013 tarih ve 28545 sayılı, 7 Ağustos 2013 tarih ve 28731 sayılı;
23.03.1981 tarih ve 17293 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Yapı Tesis ve Onarım
İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” uyarınca, ihalelere iştirak edecek müteahhitlerin
ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermiş müteahhitlik karneleri ve iş bitirme
belgelerinin güncelleştirilmesi için değişen şartlara göre yıllık olarak oluşturulan, “Yapı
Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme
Belgelerinin Değerlendirilme Katsayıları” 24 Nisan 2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi
Gazetelerde yayınlanmak suretiyle sektörün hizmetine sunulmuştur.
Temel Faaliyetler

Anlaşmazlıkların Çözümüne Katkı Sağlanması
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler ve Belediye Başkanlıkları gibi birçok idareden intikal
eden, başta birim fiyat anlaşmazlıkları olmak üzere çeşitli konularda, yapım ve yapımla ilgili
hizmet sözleşmeleri ile çevre ve imar mevzuatı uygulamalarında ortaya çıkan anlaşmazlıklarla
ilgili çözüme yönelik Kurul Kararı veya Kurul Görüşü oluşturulmaktadır.
Bu kapsamda, 2013 yılında teknik nitelikteki diğer başvurular hariç, çeşitli mercilerden
Başkanlığımıza intikal eden 202 adet başvurunun 181 adedi için yıl içinde Kurul Kararı veya
görüşü oluşturulmuştur.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

179
Yıllık Rayiç ve Birim Fiyat Belirleme Çalışmaları
İnşaat sektöründe, ortak terminoloji, güncel tarif ve kriterler kullanılmak suretiyle
uygulamaların standartlarına uygun kalite ve özellikte yapılmasına yönelik olarak; yapım işleri
imalatlarının nitelikleri, yapım şartları ve tarifleri ile imalat analizleri, işçilik, araç ve gereç
rayiçleri her yıl güncellenerek tespit edilmekte, inşaat, makine ve elektrik tesisatı kalemlerine
ait birim fiyatlar belirlenmekte ve liste halinde yayımlanmaktadır. Bu listelere, kullanımı hızla
yaygınlaşan ve gelişen teknolojiye paralel ihtiyaç olan yeni malzeme ve imalatlara ait rayiç ve
birim fiyatlar ile yeni tarif ve analizler her yıl ilave edilmekte, ayrıca, güncelliğini kaybetmiş
kalemler listelerden çıkartılmaktadır.
2013 İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatlarının yayımlanması ile 2014 yılı birim fiyatlarının hazırlık
çalışmaları için yıl boyunca, yaklaşık 2000 Üretici ve Pazarlamacı Firma, 50 Sivil Toplum
Kuruluşu, 25 Sanayi ve Ticaret Odası, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ve Kamu Kurumları ile
resmi yazışmalar yapılmış, gerek piyasadan ve gerekse internet ortamından binlerce veri
sağlanmış ve bu süreçte Başkanlığımızda, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve firmalar ile
150’ye yakın toplantı düzenlemiştir.
Kullanımı hızla yaygınlaşan yeni imalatlar ile güncelliğini kaybetmiş imalatlara ait yenilenmesine
ihtiyaç duyulan rayiç, birim fiyat, tarif ve analizlerin yeniden oluşturulmasına ilişkin hazırlıklar
çerçevesinde, kamu ve özel sektördeki paydaşlarla iş birliği yapılmıştır.
Kaliteli yapı inşası için, standart dışı malzemelerin kullanılmasının engellenmesi ve bu sayede
kamunun zarara uğramaktan korunması ile kaliteli, standartlara uygun üretim yapan üretici ve
dağıtıcıların haksız rekabete maruz kalmasını önlemek maksadıyla yayımlanan 2013 Yılı İnşaat
ve Tesisat Birim Fiyatları ve Analizleri, 15.678 adede ulaşan rayiç ve birim fiyatlarla birlikte
Bakanlığımız döner sermayesi kanalıyla internet ortamında ve kitap halinde kullanıma
sunulmuştur. Ayrıca yoğun talep üzerine İngilizce tercümesi de, hazırlanmış ve taslak halinde
yayımlanmıştır.
Birim fiyat analizlerinin yenilenmesi ve güncellenmesi çalışmaları kapsamında; teknolojik
gelişmeler ve yeni uygulamalar dikkate alınarak inşaat işlerine ait 480 adet yeni imalat analizi,
alt analizleriyle birlikte oluşturulmuş ve ihtiyaç duyulan tesisat kalemleri yenilenmiş ve
güncellenmiştir.
Birim fiyat tarif ve analizlerinin güncelleme ve yenileme sürecinin devamı niteliğindeki bu
çalışmalarımızın önemli bir bölümü, program hedefimiz aşılarak tamamlanmış ve 2013 yılı
birim fiyat listelerine yansıtılmış olup, bu kapsamdaki çalışmalar aralıksız sürdürülmüştür.

Genel Teknik Şartname Çalışmaları
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığınca yürürlüğe konulmuş bulunan mevcut Genel Teknik
Şartnamelerin, gelişen teknolojilere uyumu için güncelleme ile revizyonları yapılmakta ve ayrıca
uygun görülen imalatların teknik yapım şartları oluşturulmaktadır.
Bu kapsamda, İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamelerinin 14 bölümü ile Makine Tesisatı Genel
Teknik Şartnamesi ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnameleri değiştirilerek 2013 yılı
öncesinde yenilenmiş ve yayımlanmış olup, diğer bölümler ile gerek duyulan yeni şartnamelerin
ve revizyonların hazırlıklarına devam edilmiştir.
180
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Ortak Terminoloji ve Teknik Şartların Oluşturulması
Raporumuzun önceki bölümlerinde de yer detaylı olarak yer verdiğimiz, Kurul tarafından, inşaat
sektörünün proje ve yapım işleri uygulamalarında kullanılmak üzere, ortak terminoloji ve teknik
şartlar ile maliyetlere ilişkin tespitler yapılmakta ve bu kapsamda; “Rayiç, Birim Fiyat, Tarif ve
Analizler”, “Yapım Uygulamalarına İlişkin Tebliğler” ve “Genel Teknik Şartnameler”
hazırlanarak yayımlanmaktadır.
Bu çalışmalar, planlama, tasarım ve inşaat süreçlerindeki maliyet tahminlerinin olabildiğince
doğru ve gerçekçi verilerle yapılabilmesini sağlamakta ve mevcut kaynakların etkin ve verimli
kullanılmasına katkı vermektedir.
Başkanlığımızın da öncelikleri, yukarıda belirtilen teknik politikalar doğrultusunda hazırlanacak
hukuki ve teknik düzenlemelere en etkin biçimde katılabilmemizdir.
3.2.1.10. REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 2013 yılında gerçekleştirilen teftiş ve denetim
faaliyetleri aşağıda sıralanmıştır.
Mevzuat Çalışmaları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği 20.09.2013 tarihli ve
28771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İnceleme Faaliyetleri
2013 yılı içerisinde 19 adet ihaleli işler, 18 adet yapı denetim, 24 adet yapı kooperatifi, 3 adet
çevre ile ilgili ve 51 adet diğer muhtelif konuları içeren toplam 115 adet görev emri kapsamında
yer alan 205 konu hakkında inceleme yapılmıştır.
Tablo 29. 2013 Yılında Konularına Göre Görevler ve Raporlar
Verilen Görev
Emri
İncelenen
Konu
19
19
14
10
4
18
105
79
11
7
24
25
23
18
2
Çevre Konuları
3
3
2
1
1
Diğer Konular
51
53
33
13
20
115
205
151
53
34
İhale Konuları
Yapı Denetim
Konuları
Yapı Kooperatifi
Konuları
Toplam
Düzenlenen Önceki Yıldan
Rapor
Devir
2014 Yılına
Devir
181
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2013 yılı içerisinde müfettişlerce 14 adet ihaleli işler, 79 adet yapı denetimi, 23 adet yapı
kooperatifi, 2 adet çevre ile ilgili ve 33 adet diğer muhtelif konuları içeren toplam 151 adet
inceleme raporu düzenlenerek Başkanlığa sunulmuştur.
Tablo 30. 2013 Yılında Düzenlenen İnceleme Raporları ile İlgili Başkanlık Değerlendirmesi
İnceleme Raporları
2012 Yılından Devir Raporlar
Sayı
85
2013 Yılında Sunulan Raporlar
151
Olura Bağlanan Raporlar
116
Değerlendirilmesi Devam Eden Raporlar
119
2013 yılında düzenlenen 151 adet ve 2012 yılında olura bağlanamayan 85 adet olmak üzere
toplam 236 adet inceleme raporu değerlendirilmiştir. Maddi hatalar tespit edilen 28 adet
inceleme raporundaki eksikliğin ilgili müfettişinden tamamlatılması yazılı olarak istenilmiştir.
17 adet inceleme raporunun eksiklikleri tamamlanarak Başkanlığa sunulmuş olup, bunlardan 9
adet inceleme raporu yapılan değerlendirme sonucunda Makam Oluruna bağlanmıştır. 11 adet
inceleme raporundaki eksiklikler ise müfettişlerce tamamlanmaktadır. 1 inceleme görevi, Milli
Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığının koordinatörlüğünde yürütülmüştür.
2013 yılı içerisinde 20 adet ihaleli işler, 21 adet yapı denetimi, 28 adet yapı kooperatifi, 2 adet
çevre ile ilgili ve 45 adet diğer muhtelif konuları içeren toplam 116 inceleme raporu Makam
Oluruna bağlanmıştır.
119 adet inceleme raporu halen Başkanlıkça değerlendirilmekte olup, maddi hatalar tespit
edilerek eksikliğin ilgili müfettişinden tamamlatılması istenilen 11 adet inceleme raporu da dahil
olmak üzere, 34 görev emri kapsamında bulunan 53 konu hakkındaki inceleme 2014 yılına
devretmiştir.
Ön İnceleme Faaliyetleri
2013 yılı içerisinde verilen 23 adet ve önceki yıldan devreden 2 adet olmak üzere toplam 25
adet ön inceleme görevi üzerine müfettişler incelemede bulunmuştur. 23 adet ön inceleme
raporu düzenlenerek Başkanlık Makamına sunulmuş olup, 4483 sayılı Kanun’un 9.maddesi
uyarınca ilgilisine, şikayetçisine ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmiştir.
İçişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müfettişleri ile birlikte yürütülen inceleme
sonucunda düzenlenen 1 adet inceleme raporu gereği için İçişleri Bakanlığı’na, bilgi için
Bakanlığımıza sunulmuştur. Raporu hazırlanamayan 1 adet ön inceleme görevi 2014 yılına
devretmiştir.
182
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Soruşturma Faaliyetleri
2013 yılı içerisinde verilen 11 adet ve önceki yıllardan devreden 3 adet olmak üzere toplam 14
adet adli soruşturma görevi üzerine müfettişler soruşturmada bulunmuştur.
12 adet adli soruşturma raporu Başkanlık Makamına sunulmuş olup, gereği için ilgili Cumhuriyet
Başsavcılıklarına ve Kamu davasına müdahil olunması için de Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğine
gönderilmiştir. 1 adet adli soruşturma raporu Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’na
sunulmuştur. Raporu hazırlanamayan 1 adet adli soruşturma görevi 2014 yılına devretmiştir.
2013 yılı içerisinde verilen 10 adet ve önceki yıldan devreden 1 adet olmak üzere toplam 11
adet idari soruşturma görevi üzerine müfettişler soruşturmada bulunmuştur.
9 adet idari soruşturma raporu Başkanlık Makamına sunulmuş olup, gereği için Personel Dairesi
Başkanlığı ve ilgili Valiliğe gönderilmiştir. Raporu hazırlanamayan 2 adet idari soruşturma görevi
2014 yılına devretmiştir.
Araştırma Faaliyetleri
2013 yılında aşağıda yer alan konular üzerinde araştırma çalışmaları yürütülmüştür.




Alo 181 Çevre ve Şehircilik hattına gelen kentsel dönüşümle ilgili şikayetlerin
değerlendirilmesi ve söz konusu hattın geliştirilmesi
Deprem sonrası yapı hasarlarının değerlendirilme ölçütleri ve derecelendirilmesi
İklim değişikliklerinin dereler ve nehirlerin akımlarına etkilerinin Doğu Anadolu
ölçeğinde incelenmesi
Başkanlığımızca yapılacak rehberlik faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesini
teminen kapsam, hedefler, usul ve esaslar ile izlenecek yol
İlk 3 konuya ilişkin araştırma tamamlanarak rapora bağlanmış olup, son konuya ilişkin araştırma
faaliyeti devam etmektedir.
Yürütülen Projeler
Ana faydalanıcısı Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı olan ve Başkanlığımızın da arasında
bulunduğu 9 eş faydalanıcı ile birlikte yürütülen “Yolsuzlukla Mücadele Politikalarının ve
Uygulamalarının Koordinasyonunun Güçlendirilmesi” konulu AB projesi kapsamında bugüne
kadar, 1 konferans ve 7 toplantı yapılmış, Başkan ve Başkan Yardımcısı düzeyinde katılım
sağlanmış, 4 ayrı alt çalışma grubuna toplam 8 müfettiş görevlendirilmiş olup, çalışmalar halen
devam etmektedir.
Rehberlik Faaliyeti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda İstanbul Haliç Kongre Merkezinde
gerçekleştirilen “Yapım İşlerinde Yeni Fiyat Farkı Kararnamesi” konulu panele katılım
sağlanmıştır. Ayrıca;
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu








183
644 Sayılı KHK ile Bakanlığımızın yetkileri
İhale işlemleri
3194 sayılı İmar Kanunu
Yapı Denetimi Kanunu Hakkında yapılan değişiklikleri Kapsamında İl Müdürlüklerinin
Eğitimi
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Uygulamaları ve Sonuçları
5543 Sayılı İskân Kanunu Uygulamaları
4483 Sayılı Kanuna Dair Uygulama Esasları
657 sayılı Kanun’un Disiplin Hükümleri ve Disiplin Soruşturması ve Disiplin Cezaları
konularında Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında muhtelif birimlerdeki personel için
rehberlik faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri








6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Kooperatiflere Yansıması ve Kooperatifler Mevzuatı
Kişisel Gelişim Eğitimi
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü İşlemleri
Hava Yönetimi İşlemleri
Atık Yönetimi İşlemleri
Yapı Denetimi Hakkında Kanun Uygulamaları
Su Yönetimi İşlemleri
Kamu İhale Kanunu Uygulamaları
konularındaki hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca;
 Türkiye 2013 Yıkım Konferansı’na
 Kamu İhale Kurumu Düzenleme Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu hükümleri uyarınca gerçekleştirilen yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin
tespiti ve değerlendirilmesine yönelik mevzuat değişikliği çalışmalarında dikkate alınacak
hususlar konulu toplantısına
 Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünce düzenlenen 11.Kamu Etiği Kongresi’ne
katılım sağlanmıştır.
3.2.1.11. İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
Denetim Faaliyetleri
2013 Yılı İç Denetim Programı kapsamında denetime tabi tutulan hizmet birimlerine ve ilgili
süreçlere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
184
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Tablo 31. İç Denetim Programı Kapsamında Yapılan Denetimler
S.No
Denetlenen Birim
Denetimin Konusu
1
Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği
Bilgi edinme - BİMER süreci
2
ÇED İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
3
Mesleki Hizmetler
Genel Müdürlüğü
4
Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü
ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların takibi ve denetimi
Çevre danışmanlık yeterlik belgesi vermek
ÇED yeterlik belgesi vermek
Çevre görevlisi belgesi vermek
Çevre danışmanlık firmalarının/çevre yönetim birimlerinin takibi ve
denetimi
Gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri süreci
Yıllık piyasa gözetimi ve denetimi programı hazırlanması ve takibi
süreci
Çevre katkı payı, idari para cezası takip ve tahsil işlemleri süreci
5
Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü
6
Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü
7
Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğü
8
Konya Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü
Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Yapı Malzemelerinin Yıllık Rayiç ve
Birim Fiyat Araştırması İşlemleri
9
Avrupa Birliği
Yatırımları Dairesi
Başkanlığı
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı
Çevre Altyapı Projelerinin Yerinde İzlemesi Süreci
Çevre Operasyonel Programı Hazırlanması ve Güncellenmesi Süreci
11
Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü
Atık yönetimi konusunda kuruluşların yetkilendirilmesi ve
denetlenmesi işlemleri
12
Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü
Devlet eliyle iskân işlerinde;
- Göçmenlerin iskânına ilişkin işlemler
- Göçebelerin iskânına ilişkin işlemler
- Yerleri kamulaştırılanların iskânına ilişkin işlemler
- 5543 sayılı İskân Kanununun 9/1-ç maddesi uyarınca yapılan işlemler
- Hak sahibi ailelerle sözleşme yapılması, hak sahibi ailelerin
borçlandırılması, takip ve tahsil işlemleri
- 5543 sayılı İskân Kanunu gereğince yapılan göçmen işlemleri
10
Yapı denetim kuruluşlarının belgelendirme ve sonrası işlemleri
Yapı denetim kuruluşu denetçilerinin belgelendirilmesi ve sonraki
süreçler
Atık su arıtma tesisi proje onaylarının yapılması süreci
Belediye atık su arıtma tesisi faaliyetlerinin takibi
Enerji teşviki geri ödeme oranının ve ödeme miktarının belirlenmesi
süreci
Enerji teşviki geri ödemesi ve atık su arıtma tesisi belgesi verilmesi
süreci
Mal ve hizmet alımı (4734 sayılı Kanunun 19, 21/b ve 21/f maddeleri
uyarınca gerçekleştirilen ihaleli alımlar ile DMO üzerinden
gerçekleştirilen alımlar)
Kamu konutu tahsis işlemleri
185
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
13
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Havza ve bölge bazında 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarının
hazırlanması, onayı ve ÇDP değişiklik süreçleri
14
Kayseri Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü
Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Yapı Malzemelerinin Yıllık Rayiç ve
Birim Fiyat Araştırması İşlemleri
15
Tabiat Varlıklarını
Koruma Genel
Müdürlüğü
Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit alanları ile Özel Çevre Koruma
Bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanı
Söz konusu bölgelerde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
taşınmazların satış, kiralama, tahsis ve irtifak hakkı tesisi
Söz konusu alanlar içerisinde yapılaşmaya dair izin süreçleri
16
Kocaeli Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü
Yapı denetim komisyonunca yürütülen işlemler, denetçi belgelerinin
vize işlemleri ve büro ve şantiye denetim işlemleri
17
Mersin Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü
Ankara Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü
Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü
Piyasa gözetimi ve denetimi ile yapı malzemelerinin yıllık rayiç ve birim
fiyat araştırması işlemleri
Tehlikeli ve özel atıklar geçici depolama izin süreçleri
20
Ortak (Merkez Teşkilatı)
Yolluk ve Avans İşlemleri (Yurtdışı Yollukları)
21
Manisa Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü
Piyasa gözetimi ve denetimi ile yapı malzemelerinin yıllık rayiç ve birim
fiyat araştırması işlemleri
22
Sakarya Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü
İzmir Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü
Yapı denetim komisyonunca yürütülen işlemler, denetçi belgelerinin
vize işlemleri ve büro ve şantiye denetim işlemleri
Yapı denetim komisyonunca yürütülen işlemler, denetçi belgelerinin
vize işlemleri ve büro ve şantiye denetim işlemleri
Balıkesir Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü
Yapı denetim komisyonunca yürütülen işlemler, denetçi belgelerinin
vize işlemleri ve büro ve şantiye denetim işlemleri
18
19
23
24
İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi süreci
Yürütülen iç denetim faaliyetleri sonucunda 24 adet iç denetim raporu düzenlenmiştir.
Danışmanlık Faaliyetleri
2013 Yılı İç Denetim Programı kapsamında ve program dışı danışmanlık hizmeti verilen birime
ve danışmanlık konusuna aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
186
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Tablo 32. İç Denetim Programı Kapsamında ve Program Dışı Danışmanlık Hizmetleri
S.NO
1
2
3
4
DANIŞMANLIK
VERİLEN BİRİM
Altyapı ve Kentsel
Dönüşüm Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Yatırımları
Dairesi Başkanlığı
Mekânsal Planlama Genel
Müdürlüğü
ÇED, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
DANIŞMANLIK KONUSU
Kentsel altyapı envanteri oluşturulması
İhale İşlemleri
Plan inceleme ve onay işlemlerinden doğan ve döner sermaye adına
alınan plan inceleme ve işlem hizmet bedellerine ilişkin bazı kamu
kurum ve kuruluşlarıyla bu bedellerin tahsilatı hususunda yaşanan
sorunlar
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal
Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi:2012/23) kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemleri ile
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların
İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2012/3)
kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemleri
Yürütülen danışmanlık faaliyetleri sonucunda 4 adet danışmanlık raporu düzenlenmiştir.
İzleme Faaliyetleri
2013 Yılı İç Denetim Programı kapsamında,
 2011 yılında mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı döneminde hazırlanmış olan 4 adet,
 Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı döneminde hazırlanmış olan 1 adet,
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 Yılı İç Denetim Programı ilk döneminde yürütülen
denetim faaliyetleri sonucunda hazırlanmış olan 10 adet iç denetim raporunda yer alan ve
denetlenen birim tarafından düzeltici işlem yapılacağına dair eylem planı ve takvimi verilmiş
olan bulguların gereğinin yerine getirilip getirilmediği izlenmiştir.
2013 Yılı İç Denetim Programı kapsamında yürütülen izleme görevleri aşağıdaki tabloda
verilmektedir.
Tablo 33. İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen İzleme Görevleri
İzleme Faaliyeti Yapılan
Birim
İzlemeye Tabi Tutulan Süreç
Mesleki Hizmetler Genel
Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler Genel
Müdürlüğü
Binalarda enerji verimliliğini artırıcı tedbirlerin alınması
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
Belediye ve köylere proje karşılığı yapılan yardım uygulamaları
Kentsel ve kırsal alanlarda düzensiz, riskli ve sağlıksız yapılaşma bölgelerinin
planlı, nitelikli ve sağlıklı yerleşmelere dönüşümünün desteklenmesi
İl Müdürlüklerimizin ağ alt yapılarının kurulması, güçlendirilmesi, EDYS
Projesi
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
ÇED, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Yatırımları
Dairesi Başkanlığı
ÇED, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü
Mesleki Hizmetler Genel
Müdürlüğü
ÇED, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
ÇED, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü
187
ÇED Yönetmeliği kapsamındaki enerji yatırım projeleri işlem süreci
İhale işlemleri
Yapım, kontrollük ve ödeme işlemleri (Sözleşmenin uygulanması, hak
edişlerin onayı ve ödeme)
Yatırım projeleri başvuru hazırlık ve onay işlemleri (başvuru form, ÇED,
master plan, ihale dokümanları, tasarımlar vb belgeler)
Özel veya kamuya ait laboratuvarların yetkilendirilmesi ve denetlenmesi
Her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve analizlerin
gerçekleştirilmesi (laboratuvar işlemleri)
Özel laboratuvarlara izin belgesi verilmesi ve denetim işlemleri
İnşaatlarda kullanılan yapı malzemelerinin muayene ve deneyleri
Kamu ve özel inşaatlarda beton kalitesinin test ve kontrolü
Çevre izin belgesi verilmesi
Çevre lisans belgesi verilmesi
Geçici izin ve lisans verilmesi
ÇED Ek-I kapsamında verilen ÇED Olumlu kararlarının izlenmesi işlemleri
ÇED Ek-II kapsamında verilen ÇED Önemsizdir (gerekli değildir) kararlarının
izlenmesi işlemleri
Denetimi yapacak personelin yetkilendirilmesi
Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü
İhale öncesi, ihalenin yapılması ve ihale sonrası işlemler
Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü
Özel atıkların ithalat, ihracat veya transit geçişinde gerekli izinlerin verilmesi,
izleme ve denetim işlemleri
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Hâlihazır haritaların yapılması/yaptırılması ve onaylanması
Yapım ve onarım işleri ihale sözleşmelerinin uygulanması (merkezde)
Parselasyon planlarının yapılması/yaptırılması ve onaylanması
Kamulaştırma planlarının yapılması/yaptırılması ve onaylanması
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü
Strateji Geliştirme
Başkanlığı
Mücavir alan sınır tespiti ve onayı
İmalat değişiklikleri ile ilgili görüş verilmesi
Kamu zararının takibi
İç denetçiler tarafından yürütülen izleme görevi neticesinde, bulgu veri tabanı güncellenerek
(bulguların açık veya kapalı olduğunu gösterir) üst yazı ekinde başkanlığımıza sunulmuştur. Açık
olan bulgular, bir yıl daha bekledikten sonra, 2015 Yılı İç Denetim Programı kapsamında tekrar
izlemeye tabi tutulacak ve halen açık olduğu görülen bulgular, Müsteşarlık Makamına arz
edilecektir.
188
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2014 Yılı İç Denetim Programı kapsamında ise, 2012 Yılı İç Denetim Programının ikinci
döneminde yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda hazırlanmış olan 10 adet iç denetim
raporunda yer alan bulguların takibi yapılacaktır.
Eğitim Faaliyetleri
İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen toplantı ve eğitimlere katılım
sağlanmıştır.
 Kamu İç Denetim Rehberinin Güncellenmesi Çalışmaları
 Kamu Etiği Kongresi
 Kamuda Dış Kalite Değerlendirmesi Yaygınlaştırma Konferansı
 Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı
 IPA Projelerinin Denetimi Eğitimi
 Genel İstatistik Eğitimi
 Çevre Operasyonel Programı 12. Sektörel İzleme Komite Toplantısı
 Bilgi Teknolojileri Denetimi Yaygınlaştırma Semineri
 Kamu İç Denetim Yazılımı Eğitimi
 Çevre Operasyonel Programı 13. Sektörel İzleme Komite Toplantısı
 Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim
 Çevre İzin ve Lisans Uygulamaları Eğitimi
 Piyasa Gözetimi Denetimi Yıl Sonu Değerlendirme Eğitimi
Ayrıca, “Etik Eğiticiliği”, “Kamu Yönetiminde Etik”, “Müfettiş Yardımcılarına Yönelik Kamu İhale
Kanunu Uygulamaları” konulu eğitimlerde iç denetçiler eğitimci olarak görev almışlardır.
3.2.1.12. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Stratejik Yönetim ve Planlama Çalışmaları

Stratejik Plan Çalışmaları
2013 yılı itibariyle yürürlüğe girmiş olan Bakanlığımız 2013-2017
dönemi Stratejik Planının basımı yapılarak, Bakanlığımız
birimleri, diğer Bakanlıklar ve paydaşlarımıza dağıtımı yapılmış,
ayrıca Bakanlığımız internet sitesinde de yayınlanmıştır.
Stratejik planda yer alan faaliyet ve projeler, ilgili birimlerce,
performans göstergeleri aracılığıyla 3’er aylık dönemlerle izlenmektedir. İzleme ve
değerlendirme süreci ‘e-bütçe’ yazılımı üzerinde performans bütçe modülü yardımıyla sistem
üzerinden takip edilmekte, ayrıca Kurumsal Risk Yönetim Sistemi ile sapmalara ilişkin tedbirler
geliştirilmektedir.
189
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Strateji Belgeleri ve Eylem Planlarında Bakanlığın Sorumlulukları
Bakanlığımız ve diğer Bakanlıkların hazırladığı strateji belgeleri ve eylem planları Bakanlığımızın
sorumlulukları çerçevesinde izlenmekte ve dönemsel olarak ilgili kurumlara raporlanmaktadır.
Tablo 34. Strateji Belgeleri ve Eylem Planlarında Sorumluluklar Tablosu
Strateji Belgesi Adı
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal
Eylem Planı (2008-2013)
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Ulusal Eylem Planı (2012-2015)
Yaşlanma Ulusal Eylem Planı (20122015)
Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi
ve Eylem Planı (2013-2017)
GAP Eylem Planı
Kırsal Alanda Kadının
Güçlendirilmesi Ulusal Eylem
Planı(2012-2016)
KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (20112013)
Makine Sektörü Stratejisi Eylem
Planı (2011-2014)
Otomotiv Sektörü Stratejisi Eylem
Planı (2011-2014)
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele
Stratejisi Eylem Planı (2011-2013)
(*)
Kimya Stratejisi Eylem Planı (20122016)
Koordinatör
Kuruluş
Bakanlığımızın Sorumlu Olduğu
Eylem Sayısı
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
GAP Bölge
Kalkınma
İdaresi
Başkanlığı
Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
Bilim Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
Bilim Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
Bilim Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
Bakanlığımız 5 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 1 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 2 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 2 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Ekonomi
Bakanlığı
Bilim Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
Karayolu Trafik Güvenliği
Stratejisi Eylem Planı (2012-2015)
İçişleri
Bakanlığı
Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı
(GİTES) (2013-2015)
Ekonomi
Bakanlığı
Bakanlığımız 2 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 6 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 3 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 1 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 1 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 6 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 1 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 1 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 1 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
İzlenme
Dönemi
6 ayda bir
6 ayda bir
Yılda bir
Yılda bir
3 ayda bir
6 ayda bir
6 ayda bir
6 ayda bir
6 ayda bir
3 ayda bir
6 ayda bir
Yılda bir
3 ayda bir
190
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Türkiye Demir Çelik ve Demir dışı
Metaller Sektörü Stratejisi Eylem
Planı (2012-2016)
Türkiye Elektrik ve Elektronik
Sektörü Strateji Belgesi Eylem Planı
(2012-2016)
Bilim Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
Bilim Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
Türkiye İhracat Stratejisi Eylem Planı
(2012-2023)
Ekonomi
Bakanlığı
Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planı
(2011-2014)
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Stratejisi (2011-2016)
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
Eylem Planı (2012-2023)
Kooperatifçilik Stratejisi Eylem Planı
(2012-2016) (**)
Yatırım Ortamı İyileştirme
Koordinasyon Kurulu YOİKK (***)
Bilim Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
Bilim Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
Enerji ve Tabi
Kaynaklar
Bakanlığı
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
Ekonomi
Bakanlığı
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 3 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 1 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 3 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 2 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 5 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 5 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 32 eylemde sorumlu
ve ilgili kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
Bakanlığımız 8 eylemde sorumlu
kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.
6 ayda bir
6 ayda bir
3 ayda bir
6 ayda bir
3 ayda bir
Yılda bir
6 ayda bir
6 ayda bir
(*) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülmektedir.
(**) İlgili eylem planı koordinasyon ve takibi Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
(***)İlgili eylem planı koordinasyon ve takibi Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Üst Politika Belgelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2013 Yılı Programında Bakanlığımızın sorumlu kuruluş olarak yer aldığı tedbirlerin izlenmesi
Başkanlığımızca gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalara ilişkin, ana hizmet birimleri, bağlı ve
ilgili kuruluşlardan üçer aylık dönemler (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) halinde gelen bilgiler
konsolide edilerek, Kalkınma Bakanlığı yıllık program izleme sistemine girilmiştir. 2013 yılı
içerisinde 21 adet tedbir izlenmiştir.
 Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları Çalışmaları
2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, Yüksek Planlama Kurulu ve Bakanlar
Kurulu onaylarının ardından 2 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından onaylanmıştır. Onuncu Kalkınma Planında Türkiye’nin uluslararası değer zinciri
hiyerarşisinde üst basamaklara çıkmış ve yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmiş bir ülke
haline gelmesi amaçlanmaktadır.
Onuncu Kalkınma Planında, “Öncelikli Dönüşüm Programlarında” Bakanlığımızın koordinatör ve
bileşen sorumlusu olduğu eylemler aşağıda görülmektedir.
Bileşen Sorumluluğu Olan Programlar:
 İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu


191
Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı
Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı
Genel Koordinatör Olunan Program:
 Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı
Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları ile ilgili çalışmalar Başkanlığımız
koordinasyonunda yürütülmektedir. Bakanlığımızın genel koordinatör olduğu Kentsel Dönüşüm
programının ayrıntıları, alt bileşenleri, uygulama faaliyet ve projeleri, bütçe ihtiyacı ve mevzuat
altyapısı bileşenlerden sorumlu diğer kurumların ortak katılım ve katkılarıyla eylem planı haline
getirilmesi için gerekli çalışmalar Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel
Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Faaliyet Raporları
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41’inci maddesinde üst yöneticilerin ve
bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde
her yıl faaliyet raporu hazırlayacakları hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu çerçevede
Bakanlığımızın “2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu”, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin
faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanmıştır. Üst yönetim tarafından onaylanan İdare
Faaliyet Raporu, Sayıştay ve Maliye Bakanlığı’na gönderilmiş, basımı yapılarak ilgili birimlere
dağıtılmış ve ayrıca internet ortamında hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

Kamu Hizmet Envanteri
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Başbakanlığın
31.07.2009 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının 12.02.2013 tarihli ve 181 sayılı yazısına istinaden
ek veri giriş görevlileri tespit edilmiş,16.04.2013 tarihinde Başbakanlık uzmanlarının katılımıyla
eğitim toplantısı düzenlenmiştir. Mayıs/2013 itibariyle başlayan Ana Hizmet Birimleri envanter
girişleri tamamlanmıştır.

Mevzuat Çalışmaları
12.07.2012 tarih ve 2012/17 sayılı Genelge ile Başkanlığımıza verilen, Bakanlığımız birimleri
tarafından Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan
Kanun, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelik, Usul ve Esaslar, Tebliğ vb. mevzuat
taslaklarına içerik ve şekil bakımından son halin verilmesi ile mevzuatın yayımlanmak üzere
Bakanlık Makamına veya Başbakanlığa sunulması görevi kapsamında; 11 adet Tebliğ ve 7 adet
Tebliğ Değişikliği, 13 adet yönetmelik ve 29 Yönetmelik Değişikliği, 2 adet Yönerge ve 120 adet
Bakanlar Kurulu Kararı olmak üzere 182 adet mevzuat çalışması yürütülmüştür.
Bakanlık Genelgelerinin gözden geçirilmesi kapsamında; Bakanlık Makamının Olur’u ile Bakanlık
Genelge İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu kurulmuş ve çalışmalarına tamamlanmış olup,
bu çalışmalar kapsamında komisyona sunulan 571 Genelgeden 488 adedi değerlendirme
kapsamına alınmıştır.
192
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Bu çalışmada 83 adet genelgenin evvelce yürürlükten kaldırıldığı veya Bakanlığımızın yetkisi
dışındaki konuları ihtiva ettiği tespit edilmiş; 223 adet genelgenin yürürlükten kaldırılması, 57
adet genelgenin yürürlüğünün devam ettiği, 80 adet genelgenin güncellenmesi, 110 adet
genelgenin ise birleştirilerek güncellenmesi gerektiği ve 18 adet genelgenin talimat yazısı
olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmaya ilişkin rapor Bakanlık Makamının 21.02.2013 tarih ve
606 sayılı Olur’ları ile kabul edilmiştir.
Makamın bahsi geçen Olur’u ile kabul edilen Komisyon Kararları Bakanlığımız Merkez Teşkilatı
Birimlerine 22.02.2013 tarih ve 634 sayılı yazı ile iletilmiş olup, kararlar doğrultusunda ilgili
birimlerin en kısa sürede gerekli düzenleme ve değişiklileri yapmaları istenilmiştir.

ALO 181 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çağrı Merkezi Faalliyetleri
Bakanlığımızın faaliyet alanlarına ilişkin
olarak,
vatandaşlarımızın
bilgilendirilmeleri, taleplerinin doğru ve
hızlı bir şekilde yetkili birimlerimize
yönlendirilmesi, özellikle de çevresel
hususlarda ihbar ve şikâyetlerinin yedi
gün yirmi dört saat esası ile kayda
alınabilmesi için, 2013 yılı başından
itibaren “Alo 181 Çevre ve Şehircilik
Çağrı
Merkezi”
hizmet
vermeye
başlamıştır.
Arayan vatandaşın talebi Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın görev alanı
içerisinde ise ihbar ve şikâyet kaydı hemen alınarak ilgili İl Müdürlüğüne iletilmekte, vatandaş
mesaj yoluyla sürecin ilerleyişi hakkında bilgilendirilmektedir.
Eğer vatandaş bilgi almak için aramışsa Vatandaş Temsilcileri ve Mevzuat Uzmanları tarafından
en güncel bilgiler paylaşılmaktadır.
Gelen çağrı Belediye, İl Özel İdare vs. kurumların görev alanına giren konularda ise yine
vatandaş geri çevrilmemekte ve yardım masası başlığı altında kayıt alınarak bu kurumlar
vatandaş adına geri dönüş ekibi tarafından aranıp bilgilendirilmektedir.
Bütün bu kanallardan gelen talep ve şikâyetler en kısa sürede değerlendirilerek
vatandaşlarımıza (çağrı sahibine) işlemin sonucu hakkında bilgi verilmektedir.
Çağrı merkezine gelen taleplerin %99,69’u sonuçlandırılmıştır. Diğerlerinin incelemeleri devam
etmektedir.
Çağrı merkezi tarafından 2013 yılında; 87.759 adedi Bakanlığımız faaliyetlerine ilişkin olmak
üzere 242.347 çağrı alınmıştır.
193
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Tablo 35. 2013 Yılında Aylara Göre Çağrı Sayıları
Aylar
Çağrı Sayıları
Aylar
Çağrı Sayıları
Ocak
26.358
Ağustos
16.414
Şubat
23.840
Eylül
14.115
Mart
25.590
Ekim
14.101
Nisan
26.025
Kasım
13.859
Mayıs
29.551
Aralık
14.507
Haziran
21.271
Temmuz
16.716
TOPLAM
242.347
Alo 181 Çağrı Merkezi tarafından Kentsel Dönüşüm, Çevre kirliliği ve diğer faaliyet alanlarımıza
ilişkin konularda yapılan ihbar, şikâyet ve bilgi talepleri kimi zaman çağrı ekibince
karşılanmakta, kimi zaman ise ilgili birimimize yönlendirilmektedir. İlgili birimlerimizce talebe
ilişkin gerçekleştirilen işlemler ise, çağrı sahibi vatandaşlarımıza geri dönüş yapılmak suretiyle
iletilmektedir.
Çağrı merkezimizi arayan vatandaşların %72,98’i bilgi almıştır. %22,45’i şikâyette, %4,56’sı da
ihbarda bulunmuştur.
% 4,56
% 22,45
Bilgi
% 72,98
Sikayet
Ihbar
Şekil 33. Bildirim Tiplerine Göre Çağrı Yüzdeleri
194
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Şekil 34. 2013 Yılı Bildirimlerinin Dağılımı (%)
Alo 181’e 2013 yılı içerisinde en çok sorulan konu, Kentsel Dönüşüm olmuştur. Çağrı sayılarının
ana konulara dağılımı aşağıdaki gibidir.
Alo 181 Belediyelerin yetki alanına giren çağrıları da almakta, bu şikâyetleri vatandaşın
bilgilerini gizli tutarak ilgili belediye birimini arayarak iletmekte ve vatandaşa tekrar geri
dönerek, şikâyetinin ilgili birime iletildiğini söylemektedir. Aynı zamanda o bildirimin sonucuna
ilişkin izleme çalışması da yapılmaktadır.
Önümüzdeki dönemde belediyelerde ilgili birimlerde görev alan personelin web üzerinden Alo
181 sistemine bağlanabilmesi için kullanıcı adları ve şifreleri teknik uzmanlarımızca hazırlanıp
dağıtılacak olup Bakanlığımızın yayınlayacağı bir genelge ile de vatandaşlarımıza belediyelerce
yapılması zorunlu olan geri dönüşlerin tamamlanması gerektiğine ilişkin bir talimat yazısı da
ayrıca gönderilecektir.
Tablo 36. Nitelikli Bildirimlerin Konularına Göre Dağılımı
Toplam Bildirim
Sayısı
Oran (%)
ÇED Çalışmaları
7125
8,1
Çevre Yönetimi
6042
6,9
135
0,2
20709
23,6
Mekânsal Planlama
438
0,5
Mesleki Hizmetler
1258
1,4
Konu Adı
Doğal Sit Alanları ve Korunan Alanlar
Kentsel Dönüşüm
Yapı Denetimi Çalışmaları
318
0,4
Yerel Yönetimlerin Sorumluluk Alanları İle İlgili
Gelen Diğer Çağrılar
48028
54,7
TOPLAM
87759
100,0
195
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Merkez en çok İstanbul’dan aranmıştır. İstanbul’u İzmir, Ankara, Bursa gibi büyük şehirler takip
etmektedir. En çok aranan 10 il merkezini gösteren grafik aşağıdaki gibidir;
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
35,7
31,8
6,1
5,7
4,5
4,3
3,1
2,9
2,1
2,0
1,9
Şekil 35. En Çok Çağrı Gelen 10 İl (%)
Geri dönüş ekibimiz vatandaşlarımızı arayarak talebi hakkında bilgilendirme yapmıştır. Bu
aramalar neticesinde aranan vatandaşların %72,29’u memnuniyet belirtmiştir.
72,29
18,21
MEMNUN
MEMNUN DEĞİL
9,50
ULAŞILAMADI
Şekil 36. Bilgilendirme Yapılan Vatandaşların Memnuniyet Dağılımları (%)
Alo 181 Çağrı Merkezi; 2014 yılından
itibaren Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünün çağrı merkezi ile birleşerek
tek merkez şeklinde, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Çağrı Merkezi olarak hizmet
vermek üzere hazırlıklarını tamamlamıştır.
196
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Performans Bütçe ve Raporlama Çalışmaları
 Performans Programı Hazırlıklarının Koordinasyonu Çalışmaları
2014 yılına ilişkin, öncelikli performans hedef ve göstergeleri, faaliyetleri ve bunlardan sorumlu
harcama birimleri belirlenmiş ve Bakanlık “Teklif Performans Programı” çalışmalarına
başlanması 27 Haziran 2013 tarihli yazı ile duyurulmuştur.
Performans programı çalışmaları ile bütçe teklifleri uyumlu bir şekilde yürütülmüş, harcama
birimlerinden gelen bilgiler konsolide edilerek “Teklif Performans Programı” hazırlanmış ve
bütçe teklifleri ile Maliye Bakanlığına, yatırım teklifleri ile de Kalkınma Bakanlığı’na
gönderilmiştir.
Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda alınan
kararlar ile Yüksek Planlama Kurulunca belirlenmiş olan makroekonomik göstergeler ve bütçe
büyüklükleri de göz önünde bulundurularak “Bütçe Tasarısı’nda yer alan ödenekler dâhilinde
Bakanlığımız “Tasarı Performans Programı” hazırlanmış ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na
gönderilmiştir.

Bütçenin Hazırlanması
Başkanlığımızca, harcama birimlerince hazırlanan bütçe teklifleri ile İl Müdürlüklerinden gelen
bütçe teklifleri, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi taslağı, yatırım programı hazırlama
rehberi taslağına göre incelenmiştir. Harcama birimleri ile koordinasyon toplantıları yapılmış ve
Bakanlığımız bütçe teklifi değerlendirilmiştir. Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı
yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararlar ile Yüksek Planlama Kurulunca
belirlenmiş olan makroekonomik göstergeler ve bütçe büyüklükleri de göz önünde
bulundurularak Bakanlığımız bütçesine son şekli verilmiştir.

Bütçenin Uygulanması

Ayrıntılı Harcama Programının Hazırlanması ve Revizesi İşlemleri
Bakanlığımız 2013 Yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin, (1) Sıra No’lu Merkezi Yönetim Bütçe
Uygulama Tebliği doğrultusunda aylar itibariyle dağılımını düzenlemek üzere, birimlerin
teklifleri alınarak Ayrıntılı Harcama Programı (teklif) hazırlanmış ve Müsteşarlık Makamının
Olur’una sunularak Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir.

Ödenek Aktarma İşlemleri
6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre
114 adet Aktarma; Maliye Bakanlığınca ve Başkanlığımızca gerçekleştirilmiştir. 6363 sayılı 2013
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5 nci maddesi ile aynı Kanunun E cetveli 57 inci maddesi
kapsamında Maliye Bakanlığı’ndan 6 adet yedek ödenek talebinde bulunulmuştur.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
197
2013 Yılı sonunda ödenek üstü harcama yapılan tertipler birimler itibariyle tespit edilerek
gerekli ödeneği temin etmek amacıyla değerlendirmeler yapılmış ve fazla olduğu tespit edilen
ödeneklerden, kurum içi aktarma yapılmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılmıştır.

Ödenek Ekleme İşlemleri
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 40’ıncı maddesine göre diğer kurum ve
kuruluşlar tarafından Merkez Saymanlık Müdürlüğümüze Şartlı Bağış ve Yardımlardan gelir
kaydettirilen, 34 adet ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir.
6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde
dönüşüm faaliyetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden 50.000.000-TL
ödenek Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğüne eklenmiştir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Bütçe Uygulama İşlemleri
Temizlik Hizmeti Alımı: İl Müdürlüklerinin temizlik hizmeti alımı yapabilmeleri için 70 adet ihale
talimatı verilmiştir.
Mefruşat ve Makine-Teçhizat Alımı: 2013 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılan Yalova,
Bolu, Yozgat, Karaman, Karabük ve Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binalarının
mefruşat ihtiyaçları karşılanmıştır. Toplam maliyeti 1.741.235,43 TL’dir.
Bakanlık Bilişim ve Koordinasyon Kurulu'nun 16.04.2012 tarihli ve 3 sayılı ek kararı
doğrultusunda; Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonları tarafından kullanılması amacıyla 48 İl
Müdürlüğüne Cors destekli (TR uyumlu) el GPS cihazı alımı amacıyla 9.500 TL ödenek
gönderilmiştir. Toplam maliyet 456.000 TL dir.
Ayrıca il müdürlüklerinin diğer mefruşat ve makina-teçhizat ihtiyaçları da karşılanmıştır. Toplam
harcama tutarı 3.227.991 TL dir.
Taşıt Alımı: İl Müdürlüklerinin hizmet aracı ihtiyacını karşılamak amacıyla 2013 Yılı Yatırım
Programında yer alan 15 adet 4x4 arazi aracı Başkanlığımızca satın alınarak Ağrı, Denizli, Edirne,
Erzurum, Gaziantep, Giresun, Konya, Kütahya, Rize, Sinop, Tunceli, Zonguldak, Karaman,
Ardahan ve Karabük illerine tahsis edilmiştir.
Hizmet Binası Bakım ve Onarımı ve Lojman Onarımı: Hizmet binası bakım ve onarımı için
5.600.000-TL maliyetli 37 adet; lojman onarımı için 5.221.000-TL maliyetli 29 adet ihale talimatı
verilerek gerekli tadilatların İl Müdürlüklerimizce yaptırılması sağlanmıştır.
Hizmet Binası İnşaatları: Yalova, Bolu, Yozgat, Karaman, Karabük ve Iğdır Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü hizmet binaları 2013 yılı içerisinde tamamlanmış olup hizmete açılmıştır.Uşak ek
hizmet binası inşaatı devam etmektedir. Aksaray hizmet binası ihale edilmiş ve 26.12.2013
itibarıyla yer teslimi yapılmıştır. Van, Ağrı, Hakkâri ve Bingöl hizmet binaları ihale
aşamasındadır.
198
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Şekil 37.Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müd.
Şekil 38. Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müd.
5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun Geçici 2. Maddesinde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar,
mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve
kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet
veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde özürlülerin
erişebilirliğine uygun duruma getirilir.” hükmü gereğince yapılan tadilatlarla Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü hizmet binaları engellilere uygun hale getirilmiştir.
Tablo 37. 2013 Yılı İl Müdürlükleri Yapım İşleri
Başlama
Bitiş
Tarihi
Revize
Proje
Tutarı
Revize
2013
Yatırım
Ödeneği
2013 Yılı Harcama
Yalova
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2008-2013
2.887.000
2.184.000
2.184.000
Bolu
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2010-2013
2.538.000
340.000
340.000
Yozgat
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2011-2013
2.863.000
1.587.000
1.587.000
2011-2013
2.645.000
1.504.000
1.504.000
2011-2013
3.845.000
1.319
1.319.000
2012-2014
3.527
3.501
3.501.000
2012-2014
7.091.000
239.000
58.000
2013-2014
454.000
265.000
264.000
2013-2015
4.992.000
50.000
0
2013-2015
3.970.000
50.000
6.000
Hizmet Binası Adı
Karaman
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Karabük
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Iğdır
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Van
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Uşak
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Aksaray
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bingöl
199
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Ağrı
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2013-2015
3.169.000
50.000
0
Hakkâri
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2013-2015
3.176.000
50.000
0
Yatırımların İzlenmesi İşlemleri
Kalkınma Bakanlığı’ndan gelen Bakanlık projelerinin harcama gerçekleşmeleri hakkındaki, bilgi
talebi üzerine, merkez harcama birimlerine her üç ayda bir yazı yazılarak bilgi alınmış ve
harcama birimlerinin, Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sisteminden alarak gönderdiği projelere ait
harcamalar konsolide edilerek, ilgili ayın on beşine kadar Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir.
Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri yıllık yatırım değerlendirme raporu,
Başkanlığımızca mart ayında Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığı’na ve Kalkınma Bakanlığı’na
gönderilmiştir.

Taşınır İşlemleri
2013 mali yılbaşından itibaren KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemine (TKYS) geçilmiş olup,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı harcama birimleri taşınır işlemlerini bu sistem üzerinden
yürütmüşlerdir.
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün yazısı üzerine 2013 yılbaşından itibaren,
Taşınır mal işlemlerinin takip edildiği SGB.net sisteminden KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim
Sistemine (TKYS) geçilmiş ve bu konuda tüm harcama birimlerine gereken destek sağlanmıştır.
Bakanlığımıza bağlı harcama birimlerini ve bunlara bağlı ambarların açık adreslerini ve bu
ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ad, soyadı ve unvanlarını gösteren
listeler Sayıştay’a gönderilmiştir.
Başkanlığımıza ait internet sitesinde mevcut olan “Mevzuat” ve “Taşınır Mal” bölümlerine,
taşınır mal iş ve işlemleri ile ilgili mevzuatlar ve ihtiyaç duyulabilecek yazışmalar eklenmeye ve
güncellemeye devam edilmiştir.
Taşınır iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, görülen aksaklıkların giderilmesi ve
uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik olarak harcama birimlerine yazılar yazılmıştır.
Gerek mevzuat açısından, gerekse KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminin kullanımı açısından
merkez ve taşra harcama birimlerimize yazı, faks, telefon ve e-posta yoluyla danışmanlık
hizmeti verilmiştir.
200
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
İç Kontrol Çalışmaları

Ön Mali Kontrol Çalışmaları
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 17’ nci maddesi gereğince, 63 adet ihale
dosyasına “uygun görüş yazısı” düzenlenmiştir. Mevzuatına uygun olmayan 4 adet taahhüt
evrakı ise gerekçeli olarak harcama yetkililerine iade edilmiştir. Uygun görüş verilmediği halde
harcama yetkililerince gerçekleştirilen işlemler Müsteşarlık Makamına bildirilmiştir.
Bakanlığımız harcama birimlerinden gelen, ödenek aktarma talepleri, 5018 sayılı KMYK Kanunu,
6091 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2013 Yılı Yatırım Programı ve ilgili Bütçe
Uygulama talimatları/tebliğleri çerçevesinde hazırlanan “ödenek aktarma talepleri”, ön mali
kontrolden geçirilmiş olup, toplam 114 adet aktarma işlemi onaylanmıştır. İncelemeler
sonucunda uygun görülmeyen ödenek aktarma talepleri gerekçeli olarak harcama yetkililerine
iade edilmiştir.

Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Yönetim Bilgi Sistemleri Portalı Çalışmaları
Bakanlığımızın, stratejik hedeflerine en etkin şekilde ulaşabilmesi ve verimliliğini arttırılabilmesi
için başlatılan "Yönetim Bilgi Sistemleri Portal" çalışmalarına 2013 yılı içerisinde de devam
edilmiştir. Başkanlığımız tarafından kullanılan ve geliştirilen uygulamalar http://sgb.csb.gov.tr/
web adresinde toplanmıştır.

Parlamento Hizmetleri Yazılımı
2013 yılında parlamento hizmetlerinin daha hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için Parlamento
Hizmetleri yazılımı geliştirilmiştir. Bu yazılım ayrıca tüm gelen sözlü ve yazılı soru önergelerini
arşivleyerek kurumsal hafıza oluşturmaktadır. Bakanlığımıza gelen soru önergeleri TBMM
sayfasından takip edilerek sisteme eklenmektedir. Eklenen soru önergeleri ilişkili birimlere
sistem üzerinden gönderilmektedir. İlgili birimler sistemi kontrol ederek yeni soru önergelerini
cevaplayıp, cevapları yine sistem üzerinden birimimize göndermektedir. Bu sistemle soru
önergelerinin cevaplanma süreleri kısaltılması hedeflenmiştir. Soru önergeleri konu,
milletvekili, siyasi parti gibi kriterlere göre sorgulanabilmekte ve raporlanabilmektedir. Tüm
verilerin grafiksel istatistikleri oluşturulabilmektedir.

Bütçe Hazırlık Sistemi
Bakanlığımızın yıllık bütçesini oluşturmak için taşra teşkilatından verilerin hızlı bir şekilde
alınması için geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde 2014 bütçesi hızlı bir şekilde oluşturulmuştur. İl
müdürlüklerine ikişer adet kullanıcı tanımlanmıştır. Bu kullanıcılardan biri ekonomik kod
düzeyine göre öngördüğü bütçe ihtiyaçlarını sisteme kaydetmiştir. Diğer kullanıcı il müdürü
veya müdür yardımcısı bu bilgileri kontrol edip onaylamıştır. Onaylanan bilgiler Strateji
Geliştirme Başkanlığı tarafından yorumlanıp 2014 bütçesi oluşturulmuştur.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

201
Mevzuat Bilgi Sistemi
Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi tarafından kullanılmaktadır.
Bakanlığımız ile ilgili mevzuat veritabanı oluşturmak ve mevzuat bilgilerine kolay ve hızlı bir
şekilde ulaşılabilmesi için oluşturulmuştur. Bu kapsamda mevzular bir kullanıcı tarafından
yönetim paneliyle eklenmekte ve güncellenmektedir. Eklenen tüm mevzuat Bakanlık internet
sayfası olan http://www.csb.gov.tr adresindeki mevzuat bölümünden yayınlanmaktadır. Konu,
kanun numarası, anahtar kelime gibi kriterlere göre sorgulama yapılabilmektedir.

Parlamento İş ve İşlemleri
2013 yılı faaliyetleri kapsamında, TBMM 24. dönem 3. ve 4. yasama yılları itibariyle; 938 adet
yazılı soru önergesinin 761 adedi cevaplandırılmış olup, Bakanlığımızı ilgilendirmeyen 100 adet
önerge ise TBMM’ye iade edilmiş ya da ilgili diğer Bakanlıklara yönlendirilmiştir.
Ayrıca, toplam 80 adet sözlü soru önergesinden 30 tanesi cevaplandırılmıştır. TBMM
gündeminde yer alan ve görüşülmeyi bekleyen Bakanlığımızla ilgili 34 adet sözlü soru
önergesinin cevap metinleri hazırlanmış olup, gündem sıra sayısına göre Sayın Bakanımız ya da
hükümet sözcüsü ilgili bakan tarafından Genel Kurulda cevaplandırılacaktır. Sözlü soru
önergelerinden 7 adedi Bakanlığımızı ilgilendirmemesi sebebiyle TBMM’ye iade edilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu( TÜİK) Başkanlığı ile Yürütülen Resmi İstatistik Programı
Çalışmaları
Resmi İstatistik Programının (RİP) hazırlanmasına, uygulanmasına, resmi istatistiklerin
gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak, resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek,
değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere İstatistik
Konseyi oluşturulmuştur.
28.03.2013 tarihinde yapılan 9. İstatistik Konseyi Toplantısına katılım sağlanmıştır. Bakanlığımız
birimlerinin görev ve sorumlulukları kapsamında yapılan çalışmalar sonucu üretilen kurumsal
verilerin yasal dayanağı, teması, üretilme sıklığı, yayınlanma metodu, vb. hakkında bilgi alınarak
Bakanlığımız veri havuzu oluşturulmasında kullanılacak ve ileride yapılacak değerlendirmelere
ışık tutması amacıyla 19 Nisan 2013 tarihinde “Veri Tespit Anketi” hazırlanmış ve Başkanlığımız
web sayfasında kullanıma açılmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülen, 07 Mayıs 2013, 28 Ağustos 2013, 2729 Eylül 2013 ve 07 Kasım 2013 tarihlerinde yapılan Türk İstatistik Sisteminin Geliştirilmesi
(TİSG) Programı III. Aşaması Yönlendirme Komitesi Toplantılarına katılım sağlanmıştır. Ayrıca 04
Eylül 2013 tarihinde Resmi İstatistik Programı (RİP) Çalışma Grubu Toplantısına katılım
sağlanmıştır.
202
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
3.2.1.13.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Hukuk Müşavirliği’nin, Bakanlığımızın merkez teşkilatı hizmet birimlerinin, bağlı ve ilgili
kuruluşlarının hizmetlerini problemlerden uzak, en objektif bir şekilde yürütebilmelerini temin
etmek üzere, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü hukuki hizmeti vermek,
hukuki ilişki ve ihtilafları hukuk devleti ilkesi ve Bakanlığımız menfaatleri çerçevesinde
yönlendirmek ve çözümlenmesine yardımcı olmaktır.
2013 yılında Müşavirliğimizde açılan idari dava sayısı 1705, adli dava sayısı 109’dur. İdari
davaların dağılımı şu şekildedir:
















268 adet 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre verilen idari para cezalarına ilişkin dava
134 adet Çevresel Etki Değerlendirmesi kararlarına karşı açılan dava
236 adet imar planı iptaline ilişkin dava
60 adet çevre düzeni planı iptaline ilişkin dava
226 adet Van Depremi sebebiyle açılan tam yargı davası
257 adet 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un uygulanmasından doğan dava
29 adet 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un
uygulanmasından doğan dava
61 adet 2863 sayılı Kanun uyarınca doğal sit ilanına karşı açılan dava
34 adet kıyı kenar çizgisi tespiti sebebiyle açılan dava
57 adet yönetmelik iptali talebiyle açılan dava
2 adet tebliğ iptali talebiyle açılan dava
3 adet genelge iptali talebiyle açılan dava
23 adet tam yargı davası
80 adet personel tarafından açılan dava
4 adet ihaleden yasaklamaya ilişkin dava
231 adet diğer dava
Adli davaların dağılımı şu şekildedir:






40 adet kamulaştırma işlemleri ile ilgili dava
23 adet işçi-işveren kaynaklı alacak davası
21 adet tazminat davası
10 adet tapu kaydı düzeltilmesi hakkında dava
4 adet tespit davası
11 adet diğer davalar
Ayrıca, 2013 yılında 174 adet mevzuat taslağına Müşavirliğimizce görüş verilmiştir. 345 adet
mütalaa bildirilmiştir. 338 adet icra dosyası açılmıştır.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
203
3.2.1.14. DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Projeler Konusunda Yürütülen Faaliyetler
 Çevre Faslı Müzakere Süreci ile İlgili Yürütülen Çalışmalar
Avrupa Birliği Ortak Müzakere Pozisyon Belgesi’nde alt bölümde yer alan 5 adeti teknik olmak
üzere 6 adet kapanış kriteri belirlenmiştir. Çevre Faslı Koordinatör Kurumu olmamız sebebiyle
"Teknik Kapanış Kriterleri"nin yerine getirilmesinin sağlanması Bakanlığımız sorumluluğu
altındadır.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında
yürütülen
katılım
müzakereleri
sürecinde, Bakanlığımız tarafından
"Çevre Faslı", "Diğer Fasıllar" ve ilgili
konularda Avrupa Birliği Müktesebatı
uyum ve uygulama çalışmaları ile proje
hazırlama ve uygulama çalışmalarının
koordinasyon,
sevk
ve
idaresi
işlemlerinin etkin ve verimli bir şekilde
yürütülmesi için "Avrupa Birliği ve Dış
Kaynaklı Projeler Koordinatörleri" ve
"Avrupa Birliği ve Dış Kaynaklı Projeler
Sektör Koordinatörleri" belirlenmiştir.
Çevre Faslı 2. Açılış Kriteri, "Türkiye’nin, AT-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin kararlarına uygun
olarak, ilgili çevre müktesebatının uygulanmasına dair yükümlülüklerini yerine getirmesi"dir. Bu
çerçevede, 01 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren "Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının
Azaltılmasına
İlişkin
Yönetmelik"
kapsamında
Avrupa
Komisyonu
tarafından
cevaplandırılmasına ihtiyaç duyulan sorular Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve
Bakanlığımız tarafından hazırlanarak Avrupa Birliği Bakanlığı’na iletilmiştir.
Direktifin
uygulanması ile ilgili soruların cevapları Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Avrupa
Komisyonu’ndan temin edilmiş olup; raporlama yükümlülükleri ile ilgili sorular ise, Ekonomi
Bakanlığı tarafından cevaplandırılmıştır.
 Diğer Fasıllar ile İlgili Yürütülen Çalışmalar
Bakanlığımızın dolaylı olarak ilgili olduğu fasıllar kapsamında;
 Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü,
İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
Faslı’na,
 Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü; Enerji Faslı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunum
Serbestîsi Faslı ve Malların Serbest Dolaşımı Faslı’na,
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı’na,
204
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Fasıllarına
katkı sağlamaktadır.
2013 yılı içerisinde, "Türkiye İlerleme Raporu"na katkı sağlanması amacıyla ilgili konularda
kaydedilen gelişmeler Bakanlığımız birimlerinden talep edilmiş ve derlenerek Avrupa Birliği
Bakanlığı’na iletilmiştir.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) İle İlgili Yürütülen Çalışmalar
Türkiye tarafından Avrupa Çevre Ajansı’na (AÇA) ödenen yıllık üyelik aidatı tutarının, AÇA’nın
yıllık toplam bütçe tutarı içinde yaklaşık % 8 oranına ulaşmış ve bu tutarın büyük bir bölümünün
ulusal bütçeden karşılanmış olmasından dolayı Türkiye’nin AÇA üyeliği ve üyelik aidatı ile ilgili
çeşitli olasılıklar gündeme gelmiştir. Bu çerçevede Brüksel kentinde, Avrupa Komisyonu yetkili
temsilcileri ile yapılan yazılı ve sözlü görüşmeler sonucunda katkı payında indirim yapılması
talebimizin dikkate alınacağı belirtilmiştir. Sürece ilişkin yapılan çalışmalar, Avrupa Birliği
Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların katılımı ile devam etmektedir.

Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi Programı (TAIEX) İle İlgili Yürütülen Çalışmalar
Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimine bağlı olarak,
aday ülkelere Avrupa Birliği Müktesebatının iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yaptırımı
alanlarında kısa süreli teknik destek sağlayan Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi (TAIEX) Programı
vasıtasıyla sunulan yardımın bir parçası olarak, 2013 yılında, 1 (bir) "Çalışma Ziyareti Başvurusu"
yapılmış ve söz konusu başvuru TAIEX tarafından kabul edilmiştir.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP) İle İlgili Yürütülen Çalışmalar
2008 yılından 2013 yılına kadar, toplam 54 adet “Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Seminer
Programı" düzenlenmiştir.
Bakanlığımız tarafından çevre alanında gerçekleştirilmesi öngörülen, "Bölgesel Eğitim Programı"
çalışmaları için atık yönetimi, endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi, hava kalitesi, su yönetimi
sektörleri öncelikli konu başlıkları olarak belirlenmiştir.

Ulusal Program İle İlgili Yürütülen Çalışmalar
Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye 2008 Yılı Ulusal Programı
kapsamında yayımlanması öngörülen kanunlar ve kurumsal yapılanma tedbirlerinin izlenmesi
amacıyla, yılda 4 (dört) defa, Bakanlığımızın sorumlu ve ilgili olduğu tedbirlere ilişkin gelişmeler
tablolara işlenmekte ve Avrupa Birliği Bakanlığı’na gönderilmektedir. 2013 yılı içerisinde; 2012
yılı IV. Çeyrek, 2013 yılı I. Çeyrek, 2013 yılı II. Çeyrek ve 2013 yılı III. Çeyrek Dönemleri’ne ilişkin
izleme yapılmıştır.
205
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Katılım İçin Bölgesel Çevre Ağı (RENA) İle İlgili Yürütülen Çalışmalar
2013 yılında RENA kapsamında, "Stratejik Planlama ve Yatırımlar", "İklim Değişikliği", "Sınırötesi
İşbirliği ve Çok Taraflı Çevre Anlaşmaları" ile "Katılım için Çevresel Uyum ve Yaptırım Ağı
(ECENA)" konulu "Çalışma Grupları" çerçevesinde düzenlenen faaliyetlere Türkiye’den yetkili
temsilciler tarafından katılım sağlanmıştır. RENA Sekretaryası ile konuya ilişkin koordinasyon
sağlanmış olup, proje 18 Mart 2013 tarihinde sona ermiştir.

Çevre ve İklim Bölgesel Katılım Ağı (ECRAN) İle İlgili Yürütülen Çalışmalar
RENA Programı devamı niteliğinde olan "Çevre ve İklim Bölgesel Katılım Ağı (ECRAN) Projesi",
01 Ekim 2013 tarihinde başlatılmış olup projeye ilişkin ECRAN Sekretaryası ile koordinasyon
sağlanmaktadır. Bakanlığımızdan "ECRAN Ulusal Odak Noktası" belirlenmiştir. ECRAN Projesi
altındaki bileşenlere ilişkin olarak Bakanlığımızdan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan
"Çalışma Grubu Koordinatörleri" belirlenmiş ve ECRAN Sekretaryası’na iletilmiştir. ECRAN
Çalışma Grubu Toplantıları düzenlenmeye başlamıştır.

Avrupa Birliği Destekli Projeler İle İlgili Yürütülen Çalışmalar
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Programı 1. Bileşeni "Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal
Yapılanma" kapsamında 2007-2013 programlaması yıllarında "çevre" ve "şehircilik" alanlarında
Bakanlığımız tarafından yürütülen/yürütülecek 19 proje için Bakanlığımız "Kıdemli Program
Görevlileri (SPO)" ve "Kıdemli Program Görevlisi (SPO) Delegeleri" belirlenmiştir. IPA 1. Bileşeni
kapsamında Bakanlığımız tarafından yürütülen 17 IPA projesinin geliştirilmesi ve uygulanması
sürecinde Bakanlığımızın birimlerine yönlendirici katkıda bulunulmuştur. Yönlendirme Komitesi
Toplantıları, başta olmak üzere, bu projeler kapsamında, 2013 yılında gerçekleştirilen 38 adet
toplantıya katılım sağlanmıştır.

Diğer Projeler İle İlgili Yürütülen Çalışmalar
Bakanlığımız tarafından yürütülen "Ulusal GEF Projeleri"ne ilişkin tablo aşağıda verilmektedir.
Tablo 38. GEF Destekli Projelerin 2013 Yılı İçerisindeki Durumu
Proje Durumu
Proje Sayısı
Tamamlanan Proje (2010’dan itibaren)
1
Uygulanmakta Olan Proje
3
Hazırlık Aşamasında Olan Proje
2
Diğer taraftan; Bakanlığımızın çalışma alanı içinde yer alan diğer dış kaynaklı projelerin de
izlenmesi sağlanmıştır.
206
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2.Dönemi İle İlgili Yürütülen Çalışmalar
Katılım Öncesi Yardım Aracı Programı’nın (IPA) 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemine
ilişkin Bakanlığımız koordinasyonunda "Çevre ve İklim Değişikliği Sektör Kavram Kâğıdı"
hazırlanarak 2013 yılı Ekim ayı içinde Avrupa Komisyonu ile paylaşılmıştır. Kavram Kâğıdı’nın
tamamlanmasının ardından, Avrupa Komisyonu tarafından "Ülke Strateji Belgesi Taslağı"
hazırlanmış ve Bakanlığımıza gönderilmiştir. "Ülke Strateji Belgesi Taslağı" için hazırlanan ilk
görüş Avrupa Komisyonu’na iletilmek üzere Avrupa Birliği Bakanlığı’na gönderilmiştir.
IPA 2. Dönem çalışmaları için 2014 yılı geçiş yılı olarak planlanmış olup "Sektörel Operasyonel
Programı”nın (SDP) hazırlık çalışmaları yürütülecektir.
Bu aşamada; geçiş yılı olarak
değerlendirilecek olan 2014 programlama yılı için Bakanlığımız birimlerinden ve ilgili
kurumlardan (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim
Bakanlığı) 15 adet proje önerisi ulaştırılmıştır. Bu projeler değerlendirildikten sonra Avrupa
Birliği Bakanlığı’na gönderilmiştir.
Ülkeler İle İkili İşbirliği Anlaşması İle İlgili Faaliyetler
Ülkeler ile ikili işbirliği anlaşması kapsamında Türkiye ile diğer ülkeler arasında imzalanan
protokoller aşağıda verilmektedir.






Tunus Cumhuriyeti Hükümeti ile şehircilik alanında mutabakat zaptı
Kongo Cumhuriyeti Hükümeti ile şehircilik alanında mutabakat zaptı
Pakistan İslam Cumhuriyeti ile konut geliştirme alanında danışmanlık hizmetleri, bilgi
ve uzmanlık teminine dair çerçeve anlaşması
İsveç Krallığı Hükümeti ile çevre teknolojileri alanında ticaret, yatırım ve işbirliğinin
geliştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı
Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ile çevre yönetimi alanında ikili işbirliği protokolü
Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti ile çevre alanında mutabakat zaptı
Macaristan Kalkınma Bakanlığı ile çevre alanında işbirliği üzerine iyi niyet beyanı

Bölgesel Kuruluşlar İle İlgili Çalışmalar

 Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) kapsamında, 07-08 Kasım 2013 tarihlerinde, "Çevre
Çalışma Grubu Toplantıları"na Bakanlığımızın ilgili birimlerinin katılımı ile koordineli olarak
katılım sağlanmıştır.
 İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Akdeniz Eylem Planı ve Karadeniz
Sekretaryası ile ilgili çalışmalar, Bakanlığımızın ilgili birimleri ile koordineli olarak
gerçekleştirilmiştir.
 Körfez İşbirliği Konseyi kapsamında; Bakanlığımız tarafından hazırlanan "Çevre
Alanında 2012-2015 Yılları İçin Eylem Planı" uygulanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
 "Eylem Planı" çerçevesinde, 27 Mayıs 2013 tarihinde, Ankara’da, Körfez İşbirliği
Konseyi Üyesi ülkelerin yetki temsilcilerinin katılım sağladığı "Yüksek İstişare Toplantısı"
düzenlenmiştir.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
207
Protokol ve Koordinasyon İle İlgili Faaliyetler
2013 yılında;




Toplam 142 görevlendirme yapılmıştır.
253 kişi için 50 ayrı ülkeye gidiş için "Yurtdışı Geçici Görevlendirme Onayı" alınmıştır.
17 kişi için zorunlu sebeplerden dolayı, "Yurtdışı Geçici Görevlendirme Onayı İptali"
gerçekleştirilmiştir.
"Yurtdışı Geçici Görevlendirme Onayı" ile merkez teşkilatı’ndan 247 personel, taşra
teşkilatı’ndan 6 personel tarafından yurtdışı görevi yerine getirilmiştir.
Görevin ardından, yurtdışına geçici görevlendirilen personel tarafından "Yurtdışı Geçici Görev
Raporları"nın hazırlanması talep edilmiş ve hazırlanan raporlar basılı ve elektronik ortamda Dış
İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nda arşivlenmiştir.
"Yurtdışı Geçici Görev Raporları"nın, son kısmında yer alan "Öneriler" kısmı her bir rapordan
alınmak suretiyle düzenlenerek bir kitapçık oluşturulmuş ve anılan kitapçık Makama
sunulmuştur.
Yurtdışı Geçici Görevlendirme Onayı alınan kurum içi personelin belirli ülkelere seyahat
edebilmesi için gereken vizenin diplomatik kanallar ile alınabilmesi amacıyla, toplam
15
adet "Diplomatik Nota Verilmesi" yazısı Dışişleri Bakanlığı’na yazılmıştır.
Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler Konusunda Yürütülen Faaliyetler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)
11-12 Kasım 2013 tarihleri arasında, Polonya’nın Varşova kentinde, "Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ve Kyoto Protokolü Taraflar Konferansı", (COP-19)
düzenlenmiştir. Konferansın ardından; uluslararası iklim değişikliği politikalarının ve
kararlarının, Türkiye’nin menfaatleri açısından geliştirilmesi amacıyla, Bakanlığımızın yetkili
temsilcileri tarafından gerekli girişimlerde bulunulması ile gelişmeler ve süreç hakkında
Bakanlığımız ilgili birimlerine bilgilendirme yapılmıştır.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)
18-22 Şubat 2013 tarihleri arasında, Kenya’nın Nairobi kentinde, "Birleşmiş Milletler Çevre
Programı (UNEP) 27. Küresel Çevre Bakanları Konferansı ve Yönetim Konseyi Toplantısı"
düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıya, Bakanlığımızdan da katılım sağlanmış olup, Birleşmiş
Milletler’in çevre alanında izlemiş olduğu politikalar ve BM Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansının (Rio+20) sonuçları ve uygulamaları hakkında yapılan değerlendirmeler yakından
takip edilerek, ülke katkısı verilmiştir. Ayrıca; UNEP Kuruluşu’nun rolüne ilişkin ilerlemeler
konusunda Bakanlığımız ilgili birimlerine bilgilendirme ve Türkiye’nin çevre alanındaki
politikasının oluşturulmasına ilişkin çalışmalar da yürütülmüştür.
208
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) Dünya Koruma Kongresi
Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Dünya Kongresi’nin 2016 yılında Türkiye’nin ev
sahipliğinde, İstanbul’da yapılmasına yönelik koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Diğer Çalışma Alanları
 Uluslararası anlaşma, sözleşme ve protokol çerçevesinde, "Ulusal Odak Noktası"nın
belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler gerçekleştirilmiş, anlaşma, sözleşme ve protokol
sekretaryaları ile Bakanlığımız arasında eşgüdüm, irtibat ve koordinasyon işlemleri
yürütülmüştür.
 Uluslararası Anlaşma, Sözleşme ve Protokol Sekretaryaları ile Birleşmiş Milletler (BM),
Birleşmiş Milletler (BM) Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP), Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi, Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (UNCSD), Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Kalkınma Teşkilatı
(OECD), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile diğer uluslararası
kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen uluslararası toplantılar, toplantıların belgeleri, kararları,
raporları ve anketleri; Türkiye’nin koşulları ve Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen plan ve
politikalar çerçevesinde incelenmiş, Bakanlığımız ilgili birimleri ile koordinasyon içinde ülke
görüşüne esas teşkil edecek Bakanlık görüşü oluşturulmuştur.
 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Uluslararası Enerji Ajansı (UEA)
nezdinde; çevre başta olmak üzere, konut ve arazi, enerji ve ilgili diğer çalışma başlıklarında,
Türkiye’nin tutumunu belirlemeye ilişkin koordinasyon işlemleri yürütülmüştür.
 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesinde düzenlenen "Ekonomi ve
Çevre Komitesi Toplantıları"na ilişkin koordinasyon işlemleri yürütülmüş ve Bakanlığımız
görüşünün oluşturulması sağlanmıştır.
 Birleşmiş Milletler Konut ve Arazi Komitesi (BM-AEK) çalışmaları çerçevesinde yapılan
faaliyetler ve kaydedilen ilerlemeler konularında Bakanlığımız ilgili birimlerine bilgilendirme
yapılmış, toplantılar, toplantılarda alınan kararlar ve bu kararlara ilişkin Bakanlığımız
görüşlerinin oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
 Gelişen 20 Grubu Ülke (G-20) Zirveleri’nde gündeme getirilen konular ile Zirve
raporlarına ilişkin Bakanlığımız görüşünün oluşturulması sağlanmış, Dışişleri Bakanlığı ile
Bakanlığımız arasında koordinasyon işlemi yürütülmüştür.
 Uluslararası kuruluşlar nezdinde yurt içinde ve yurtdışında düzenlenen çalıştay, forum,
konferans ve benzeri toplantılar için; gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
sağlanmış, bilgi temin edilmiş, görüş oluşturulmuş, toplantının içeriği ile ilgili olarak toplantılara
Bakanlık adına ilgili birimlerden temsilci gönderilmesi ve toplantı sonuç raporlarının takip
edilmesi konularında Bakanlık birimleri arasında koordinasyon işlemi sağlanmıştır.
 Uluslararası Kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde, Bakanlığımız görev ve yetki alanlarına
giren proje konularına ilişkin çalışmalar, Bakanlık ilgili birimleri ile koordinasyon sağlanarak
yürütülmüştür.
209
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
3.2.1.15.
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
IPA fonlarının yönetilmesi kapsamında Çevre Operasyonel Programda belirtilen öncelik
eksenlerine göre belediyeler için projeler hazırlanmaktadır.
Bu kapsamda, AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projelerin adı, bütçesi ve
AB tarafından finanse edilecek hibe oranı aşağıdaki çizelgede belirtilmektedir.
Tablo 39. Yürütülen Projelerin Bilgileri
No
Proje Adı
Bütçesi
(Avro)
Hibe Oranı
1
Adıyaman Atıksu Projesi
18.536.963
0,85
2
Akçaabat İçmesuyu Projesi
24.813.242
0,85
3
Aksaray Atıksu Projesi
23.813.984
0,85
4
Akşehir Atıksu Projesi
24.065.324
0,85
5
Amasya Atıksu Projesi
29.896.382
0,85
6
Balıkesir Katı Atık Projesi
12.948.661
0,84
7
Bartın Atıksu Projesi
14.422.014
0,85
8
Batman Katı Atık Yönetimi Projesi
20.206.027
0,85
9
Bulancak İçmesuyu Projesi
21.789.504
0,85
10
Ceyhan Atıksu Projesi
22.354.349
0,85
11
Çarşamba Atıksu Projesi
10.250.209
0,85
12
Çorum Katı Atık Yönetimi Projesi
22.360.000
0,70
13
Diyarbakır Atıksu Projesi
78.695.282
0,85
14
Diyarbakır Katı Atık Yönetimi Projesi
26.985.681
0,69
15
Doğubayazıt İçmesuyu Projesi
33.029.795
0,85
16
Erciş İçmesuyu Projesi
28.302.546
0,85
17
Erdemli Atıksu Projesi
13.077.577
0,82
18
Ereğli Katı Atık Yönetimi Projesi
14.684.941
0,85
19
Erzincan İçmesuyu Projesi
35.389.562
0,83
20
Erzurum Atıksu Projesi
31.431.494
0,85
21
Kahramanmaraş Atıksu Projesi
49.016.594
0,85
22
Kars Atıksu Projesi
19.147.541
0,85
23
Kütahya Atıksu Projesi
34.000.000
0,85
24
Konya Katı Atık Yönetimi Projesi
22.242.465
0,68
25
Lüleburgaz Atıksu Projesi
14.310.219
0,85
26
Manavgat İçmesuyu Projesi
20.946.213
0,85
27
Mardin Atıksu Projesi
34.170.150
0,85
28
Merzifon Atıksu Projesi
8.070.062
0,85
210
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
29
Nizip İçmesuyu Projesi
30.437.849
0,71
30
Ordu Atıksu Projesi
19.147.541
0,85
31
Polatlı Atıksu Projesi
23.904.695
0,85
32
Seydişehir Atıksu Projesi
8.599.113
0,85
33
Silvan İçmesuyu Projesi
12.056.458
0,82
34
Siverek Atıksu Projesi
39.246.693
0,85
35
Soma Atıksu Projesi
7.864.363
0,85
36
Sorgun Atıksu Projesi
3.943.000
0,85
37
Suluova Atıksu Projesi
8.790.565
0,85
38
Şanlıurfa Kollektör Hattı ve Atıksu Projesi
38.373.183
0,85
39
Van Katı Atık Yönetimi Projesi
Katı Atık Projelerinin Hazırlanmasına Yönelik Teknik
Yardım Projesi
Entegre Su projelerinin Hazırlanmasına Yönelik
Teknik Yardım Projesi
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığının
Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı için
Ekipman ve Teçhizat Alımı Projesi
İletişim Eylem Planının Uygulanması Teknik Yardım
Projesi
Çevre Operasyonel Programının Yönetimi ve
Uygulanmasına Yönelik Harcama Planı
İçme Suyu Arıtma Tesisi Metodolojilerinin
Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi
26.189.658
0,72
5.450.000
0,85
9.550.000
0,85
3.500.000
0,85
150.000
0,85
1.000.000
0,85
1.530.000
0,85
3.850.000
0,85
40
41
42
43
44
45
46
Şekil 39. Ordu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi
211
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Şekil 40. Erzurum Atıksu Projesi
Tablo 40. Projelere İlişkin Gelinen Aşamalar
Durum ve Toplam Yatırım Tutarı
Adet
Finansman Kararı Beklenen Projeler
(114.698.529 €)
25
(Ordu, Erdemli, Doğubayazıt, Manavgat, Ceyhan, Amasya,
Lüleburgaz, Siverek, Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Konya,
Adıyaman, Balıkesir, Merzifon, Soma, Seydişehir, Çorum,
Bulancak, Nizip, Akçaabat, Akşehir, Bartın, Polatlı, Silvan)
3
(Şanlıurfa, Erciş, Kahramanmaraş)
AB Komisyonundan Başvurusuna Görüşler
Doğrultusunda Revize Edilen Proje
(212.020.003 €)
10
(Kars, Sorgun, Diyarbakır Katı Atık, Suluova, Van, Kütahya,
Aksaray, Ereğli, Batman, Mardin)
Finansman Kararı Alınan Projeler
(608.710.721 €)
AB Komisyonundan Başvurusuna Görüş
Beklenen Proje
(10.250.209 €)
Toplam Yatırım Tutarı
1
(Çarşamba)
945.700.000 €
Şekil 41. Balıkesir Katı Atık Yönetimi Projesi
212
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Yürütülen projelerin sözleşmeleri hakkındaki son durum aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
Tablo 41. Yürütülen Projelerin Sözleşme Durumları
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Proje Adı
Erdemli Su ve
Atıksu Projesi
Ordu Atıksu
Arıtma Tesisi
Erzincan Su ve
Atıksu Projesi
Erzurum Su ve
Atıksu Projesi
Lüleburgaz Atık
Su Projesi
Konya Katı Atık
projesi
Doğubayazıt
İçmesuyu
Temini Projesi
Manavgat Su ve
Atıksu Projesi
Proje Bileşenleri
Mevcut içme suyu
şebekesinin rehabilitasyonu,
kanalizasyon ve yağmur suyu
şebekesi inşaatı, deniz deşarjı
inşaatı, kapasite geliştirme
Atıksu Artıma Tesisi İnşaatı,
Kumbaşı Atıksu Artıma
Tesisinin Rehabilitasyonu,
boru inşaatı, kapasite
geliştirme
İçmesuyu şebekesi inşaatı,
içme suyu depoları inşaatı,
Pompa istasyonunun
yenilenmesi, yeni içme suyu
kuyu açılması, ana isale
hattına katodik koruma
yapılması, kapasite geliştirme
Atıksu Artıma Tesisi İnşaatı,
kapasite geliştirme, atıksu
şebekesinin inşaatı ve dere
ıslahı
Atıksu Artıma Tesisi İnşaatı,
kapasite geliştirme,
Kavak deresinin
rehabilitasyonu
Katı Atık Düzenli Depolama
Tesisi İnşaatı,
Kompostlaştırma alanı inşaatı,
transfer istasyonu inşaatı, eski
katı atık alanının kapatılması,
sızıntı su ve atık gazın
toplanması ve artımı
İçme suyu arıtma tesisi
İnşaatı, içme suyu şebekesi
inşaatı, ana isale hattı inşaatı,
içme suyu depoları inşaatı,
kapasite geliştirme
İçmesuyu Tesisi İnşaatı,
mevcut sistemin
rehabilitasyonu, izleme
sisteminin kurulması, kapasite
Sözleşme
Sözleşme Bedeli
(€)
Atıksu Toplama ve Yağmur
Suyu Drenajı İnşaatı
4.090.630
Teknik Yardım ve Kontrollük
1.301.287
Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
10.997.066
Teknik Yardım ve Kontrollük
1.997.750
İçme Suyu Şebekesi İnşaatı
12.286.017
Teknik Yardım ve Kontrollük
3.021.250
Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
25.068.429
Teknik Yardım ve Kontrollük
2.890.600
Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
11.003.287
Teknik Yardım ve Kontrollük
1.707.000
Konya Katı Atık Düzenli
Depolama Tesisi İnşaatı
-
Teknik Yardım ve Kontrollük
2.059.747
İçmesuyu Şebekesi ve Arıtma
tesisi İnşaatı
22.515.124
Teknik Yardım ve Kontrollük
3.045.900
Su Temini İnşaatı
6.914.303
213
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
9
10
11
12
13
Diyarbakır Su ve
Atıksu Projesi
Siverek Su ve
Atıksu Projesi
Ceyhan Atıksu
ve Yağmursuyu
Projesi
Balıkesir Katı
Atık projesi
Amasya Su ve
Atıksu Projesi
geliştirme, pompa
istasyonunun inşaatı
Atıksu Artıma Tesisi İnşaatı,
mevcut sistemin
rehabilitasyonu,
kapasite geliştirme, yağmur
suyu şebekesi inşaatı,
dağıtım şebekesinin inşaatı,
SCADA sisteminin
iyileştirilmesi,
Gözeli su tutma kuyusunun
rehabilitasyonu
Atıksu artıma tesisi inşaatı,
mevcut sistemin
rehabilitasyonu,
kapasite geliştirme
Atıksu artıma tesisi inşaatı,
yağmur suyu şebekesi inşaatı,
atıksu arıtma tesisinden
Ceyhan Nehri’ne deşarj hattı
inşaatı, önerilen atıksu arıtma
tesisine ana kollektörün
uzatılması ve değiştirilmesi,
kapasite geliştirme
Yeni düzenli depolama tesisi
inşaatı, yeni düzenli depolama
tesisinde sızıntı suyu arıtma
tesisi inşaatı, atık gazın
toplanması, mevcut 7 adet
çöplüğün kapatılması ve
rehabilitasyonu, Susurluk ve
Bigadiç’te 2 adet transfer
istasyonu inşaatı, kompost
tesisi inşaatı, tıbbi atık
sterilizasyon tesisi inşaatı,
kapasite geliştirme
Atıksu Artıma Tesisi İnşaatı,
mevcut sistemin
rehabilitasyonu, kapasite
geliştirme, yağmur suyu
şebekesi inşaatı
Teknik Yardım ve Kontrollük
2.219.500
Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
25.674.834
Mevcut Yerleşim Yerlerinin
Atıksu ve Yağmur Suyu
Şebekesinin Yapımı ve
Rehabilitasyonu
23.077.211
Teknik Yardım ve Kontrollük
3.312.400
Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
7.716.331
Atıksu ve Yağmur Suyu Hattı
İnşaatı
25.280.444
Teknik Yardım ve Kontrollük
2.982.300
Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
7.898.144
Yağmur Suyu Drenaj Şebekesi
İnşaatı
8.208.000
Teknik Yardım ve Kontrollük
1.870.000
Balıkesir Katı Atık Düzenli
Depolama Tesisi İnşaatı
10.303.700
Teknik Yardım ve Kontrollük
1.461.525
Su ve Atıksu Yatırımları İnşaatı
12.975.132
Kontrollük İşi İçin
Çerçeve Anlaşma
153.940
214
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
14
15
16
17
18
Nizip İçme Suyu
ve Atıksu Projesi
Çorum Katı Atık
yönetimi Projesi
Adıyaman
Atıksu Projesi
Bulancak Su ve
Atıksu Projesi
Akçaabat Su ve
Atıksu Projesi
İçmesuyu Tesisi İnşaatı,
mevcut sistemin
rehabilitasyonu, izleme
sisteminin kurulması, kapasite
geliştirme, pompa
istasyonunun inşaatı
Düzenli Depolama Sahası
inşaatı, Dört adet transfer
istasyonu inşaatı, Pilot
Kompost Tesisi inşa edilmesi,
Malzeme Ayrıştırma Tesisi,
Sızıntı suyu ön arıtma tesisi ve
mevcut atıksu arıtma tesisine
bağlantı yapılması, kapasite
geliştirme
Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı,
mevcut sistemin
rehabilitasyonu,
kapasite geliştirme
İçmesuyu Tesisi İnşaatı,
mevcut sistemin
rehabilitasyonu, izleme
sisteminin kurulması, kapasite
geliştirme, pompa
istasyonunun inşaatı, klorlama
ünitesi inşaatı, kuyu inşaatı
İçmesuyu Tesisi İnşaatı,
mevcut sistemin
rehabilitasyonu, izleme
sisteminin kurulması, kapasite
geliştirme, pompa
istasyonunun inşaatı, klorlama
ünitesi inşaatı, kuyu inşaatı
İçme Suyu
Yatırımları İnşaatı
10.384.481
Teknik Yardım ve Kontrollük
-
Çorum Katı Atık Düzenli
Depolama Tesisi İnşaatı
-
Teknik Yardım ve Kontrollük
1.814.000
Yapım İşi
15.438.096
Hizmet işi
1.857.318
Yapım İşi
9.808.615
Hizmet işi
2.454.000
Hizmet İşi
2.489.925
2013 yılı sonuna kadar 15 adet proje (Ordu, Erdemli, Manavgat, Doğubayazıt, Diyarbakır,
Siverek, Erzurum, Erzincan, Lüleburgaz, Ceyhan, Balıkesir, Nizip, Amasya, Bulancak, Adıyaman)
kapsamındaki yapım işi ile teknik yardım ve kontrollük hizmetleri sözleşmelerinin uygulaması
başlamıştır. Akçaabat, Konya ve Çorum projesi kapsamındaki teknik yardım ve kontrollük
sözleşmesi başlatılmış olup, yapım işlerinin ihale süreci devam etmektedir.
Konya projesi kapsamındaki teknik yardım ve kontrollük sözleşmesi geçici olarak
durdurulmuştur. Diyarbakır ve Ceyhan projeleri kapsamındaki 2. Yapım işi sözleşmeleri
imzalanmıştır.
Çevre Operasyonel Programı kapsamında Su Projeleri Ulusal Nihai Önceliklendirme Listesinde
yer alan 21 projenin IPA başvuru paketleri ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına yönelik
215
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Entegre Su Projeleri için Teknik Yardım Projesi kapsamında Ocak 2013’de başlayan projeler şu
şekildedir.
Tablo 42. Entegre Su Projeleri İçin Teknik Yardım Projesine Ait Projelerin Bilgileri
Projeler
Lot 1 projeleri::

Çanakkale

Trabzon

Bozüyük

Kuşadası (Aydın)

Orhangazi (Bursa)

Mustafakemalpaşa
(Bursa)

Elbistan
Lot 2 projeleri:

Bandırma (Balıkesir)

Giresun

Rize

Çankırı,

Niksar (Tokat),

Kırşehir

Kastamonu Belediyeleri
Lot 3 projeleri:

Kırıkhan (Hatay)

Viranşehir (Şanlıurfa)

Iğdır

Şırnak

Bismil (Diyarbakır)

Yüksekova (Hakkâri)

Van
Projenin
Başlama
Tarihi
Ocak 2013
Proje Kapsamında 2012 Yılında
Yapılacak İşler
Yaklaşık
Bütçe (AVRO)
Söz konusu teknik yardım projesinin
kontrat süresi toplamda 30 aydır.
Projelerin 2014 yılı sonuna kadar
tamamlanması planlanmaktadır.
164.000.000
Ocak 2013
Söz konusu teknik yardım projesinin
kontrat süresi toplamda 30 aydır.
Projelerin 2014 yılı sonuna kadar
tamamlanması planlanmaktadır.
112.500.000
Ocak 2013
Söz konusu teknik yardım projesinin
kontrat süresi toplamda 30 aydır.
Projelerin 2014 yılı sonuna kadar
tamamlanması planlanmaktadır.
163.000.000
Toplam
439.500.000
3.2.1.16. EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Eğitim Faaliyetleri
2013 yılında yapılan Doğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara Bölgesel Seminerleri ile İl Özel
İdareleri, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Temsilcilerine eğitimler verilmiştir.
2013 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında, Ocak-Mayıs ayları arasında 25, Kasım-Aralık
ayları arasında da 17 adet eğitim olmak üzere toplam 42 eğitim programı gerçekleştirilmiştir.
Eğitim programlarına yaklaşık 8.000 Bakanlık personeli katılım sağlamıştır.
216
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Tablo 43. 2013 Yılı Hizmet İçi Eğitimleri
Sıra
No
1
2
3
Yapım İhaleleri Eğitimi
İmar Planlama ve Planların CBS Ortamına Aktarılması Eğitimi
Su Kirliliği Mevzuatı Eğitimi
Mekansal Veri Arşiv Sistemi (MBAS) ve Mekansal Veri Bilgi Sistemi
(MVBS) Eğitimi ve CBS Eğitimi
3
5
3
Katılımcı
sayısı
150
250
100
3
170
5
Tıbbi Atıkların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında Eğiticilerin Eğitimi
3
165
6
7
8
Takımdaşlık ve Biz Bilinci Eğitimi (EXTRA)
Çevre Gürültü Ölçüm Sistemleri Eğitimi
Veri Uyumlaştırma Eğitimi
Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinin ve Altyapı Hizmetlerinin Geliştirilmesine
Yönelik Eğitim Projesi
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Temel Seviye Eğitimi
Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi, Toprak Arıtma Çamuru ve Katı
Atıktan Numune Alma Eğitimi
3
3
3
48
170
170
5
324
3
200
3
165
3
400
Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Kullanıcı Eğitimi
Güvenlik Yönetim Bilgi Sistemi ve Cihazları Yönetimi Eğitimi
Geoteknik Eğitimi (Derin Kazılar, İksa Sistemleri, İstinat Yapıları, Kazıklı
Temeller)
Riskli Yapıların Tespiti Eğitimi
Binalarda Enerji Performansı Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Standartlar Eğitimi
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Uygulamaları ve Stratejik Çevresel
Değerlendirme (SÇD)
Deniz ve Kıyı Yönetimi Mevzuat ve Uygulamaları Eğitimi
Piyasa Gözetimi ve Denetimi İleri Seviye Eğitimi
Merkezi Fatura Sistemi Uygulamaları
ÇED Yeterlilik Tebliği ve Uygulamaları ile Çevre Görevlisi ve Çevre
Danışmanlık Konuları Hakkında Yönetmelik ve Uygulamaları
5
3
165
90
3
260
4
3
2
80
200
100
5
180
3
3
3
90
200
90
3
165
24
Aday Memur Temel Eğitimi
10
373
25
26
4734 sayılı ihale kanunu – 4735 sözleşme – 5018 kmkk
Bakanlık İmar Denetçisi Eğitimi
Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma
ve Müdahale İle İlgili Eğitim
5
3
170
300
5
70
28
Çevre Denetim Görevlisi Eğitimi
3
100
29
Yapı Denetimi Hakkında Yapılan Değişiklikler Hakkında İl Müdürlüklerinin
Eğitimi
3
425
30
Çevre Bilgi Sistemleri Eğitimi
3
200
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
27
Eğitim Adı
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon Çalışmaları, Mevcut
Uygulamalar ve Mevzuatı, Doğal Sit Alanları ve Tabiat Varlıklarının
Özellikleri, Önemi ve Belirlenmesine İlişkin Teknik Esaslar
Gün
217
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
31
32
1163 sayılı Kooperatif Kanunu
Atık Yönetimi Mevzuatı ve Uygulama Esasları Eğitimi
ÇED Yeterlilik Tebliği ve Uygulamaları ile Çevre Görevlisi ve Çevre
Danışmanlık Konuları Hakkında Yönetmelik ve Uygulamaları
5543 Sayılı İskan Kanunu ve Uygulamaları
* Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Kapsamında İl Müdürlüklerinin
Görevleri ve Seveso Bildirimi Paydaş Bilgi Sistemi Eğitimi
* Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü İçin Acil durum Planları, Güvenlik
Raporu ve Büyük Kaza Önleme Politikası Belgesi
* Büyük Endüstriyel Kazalara Yönelik Risk Değerlendirmesi
* Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Kapsamındaki Kuruluşların Denetimine İlişkin Mevzuat
Hasarlı Binaların Tespiti Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Standartlar Eğitimi
Disiplin Yönetmeliği ve Uygulama Eğitimi
Piyasa Gözetim Denetim Yılsonu Değerlendirme Toplantısı
Çevre İzni ve Lisans Uygulamaları
Koku Yönetmeliği Eğitimi
33
34
35
36
37
38
39
40
41
3
3
250
180
3
165
3
260
3
100
4
2
3
5
3
3
300-350
100
255
220
130
100
Eğitim konuları aşağıda verilmektedir.

















Plana esas jeolojik jeoteknik etütler
Yerel yönetimlerde üst ölçek planlama
İmar Kanunu’nun 18. madde uygulamaları, kamulaştırma
Yapı müteahhitliği, şantiye şefliği, yetki belgeli ustalar
Planlı alanlar tip imar yönetmeliği-projelendirme ilkeleri,
Ruhsat süreçleri
6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanlarının Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”
Ulaşılabilirlik-projelendirme
Yerel yönetimler ve CBS uygulamaları
Korunan alanlar
Yerel yönetimlerde atık yönetimi-atık yönetimi genel ilkeler, ambalaj atık yönetimi,
geri kazanım ile tıbbi ve özel atıkların yönetimi, bertaraf yöntemleri ile hafriyat
atıklarının yönetimi
Belediye ve endüstriyel kaza yönetimi
Yerel yönetimler ve atıksu yönetimi
Yapı denetim mevzuatı ve yazılım
Yerel yönetimler ve gürültü yönetimi
Enerji verimliliği
Belediyelere enerji teşviki
Tanıtım Faaliyetleri

Temiz Türkiyem Atılımı (TETA)
218
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Ülke genelinde çevre konusunda duyarlılığın ve farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak Temiz
Türkiyem Atılımı (TETA) başlatılmıştır. Süreç kapsamında Temiz Kent, Temiz Köy, Temiz Sanayi,
Temiz Türkiye Eğitim Seferberliği ve Temiz Türkiyem Yarışmaları yer almaktadır. Bu kapsamda
ülke genelinde Temiz Türkiyem Yarışmaları 7 farklı kategoride (Temiz Sanayi Tesisi (Kirletici
Etkisi Yüksek Ve Kirletici Etkisi Olan), Temiz Organize Sanayi Bölgesi, Temiz Kent-“Nüfus 10.00050.000/50.000-750.000, Büyükşehirler ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri”) düzenlenmiştir. Başarılı
bulunanlar 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında Ankara’da yapılan tören ile
ödüllendirilmişlerdir.

Temiz Türkiyem Pilot Eğitim Projesi
Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek, gelecek nesillerin çevre ve çevresel
değerlerimize yönelik bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlamak, çocuklarımıza çevreyi
koruma konusunda sorumluluk vermek amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda belirlenen 14
Belediyemiz ile Temiz Türkiyem Pilot Eğitim Projesi Ocak-Haziran ayları arasında yürütülmüştür.
Bu kapsamda;
 2013 yılı Mart-Haziran ayları arasında 14 Belediyemizde 75.800 çocuğumuza çevre
temalı tiyatro oyunu izlettirilmiş olup, 93.000 çocuğumuz Çevre
Müfettişi olarak eğitilip, Çevre Müfettişi Kartları dağıtılmıştır.
 Toplumun daha geniş kesimlerine ulaşılmasına yönelik
olarak
www.temizturkiyem.org
adlı
internet
sitesi
hazırlanmıştır. Öğrencinin sistemi aktif olarak kullanımının
sağlanması ve öğrenciye “Çevre Müfettişi” unvanının verilmesi
amacıyla “puan ve rozet sistemi” yer almaktadır. Site
içerisinde bulunan içerikler düzenli olarak yenilenecek olup,
ayrıca site üzerinde kullanılabilecek forum hizmeti de yer
almaktadır. Ek olarak, sistem uzaktan eğitim uygulamalarına da uygun olarak tasarlanmıştır.
 Proje kapsamında Hayalimdeki Çevre temalı bir resim yarışması düzenlenmiş olup,
başarılı olan çocuklarımıza ödüllendirilmiştir.

Çevre Beratı
Çevre ve şehircilik değerleri içerisinde yer alan her çeşit
tabiat varlıklarının ve alanlarının kirlenmeye ve yok olmaya
karşı korunması, geliştirilmesi, çevre bilincinin oluşturulması,
yaygınlaştırılması konularında faydalı ve fedakârca
faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişi, kurum ve
kuruluşları takdir ve teşvik amacıyla “Çevre Beratı”
verilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu
kapsamda öncelikle “Çevre Beratı Verilmesi İçin Usul ve
Esaslar” hazırlanarak Makam Onayı ile yürürlüğe konmuştur.
Usul ve Esaslar çerçevesinde Bakanlık yetkililerinin önerileri
veya kişi ya da kurum talepleri doğrultusunda gelen bilgi ve
belgeler incelenerek uygun bulunanlara Çevre Beratı
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
219
düzenlenmiştir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında toplam 22 adet Çevre
Beratı verilmiştir.
 Tanıtım Filmleri
Bakanlığımızın tanıtımı ve kamuoyunun çevre ve şehircilik konularında bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesine yönelik olarak filmler hazırlamaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu
kapsamda;
 “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesine Ait” Kanun ile ilgili Kamu Spotu
hazırlanarak ulusal yayın yapan kuruluşlarda yayınlanması sağlanmıştır.
 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Tanıtım Filmi hazırlanmıştır.
 Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kuruluş olan ÇEVKO ile ortak hazırlanan 2 adet Spot
Filmin ve Radyo Kuruluşları için hazırlanan 1 adet spotun ulusal yayın yapan
kuruluşlarda yayınlanması sağlanmıştır.
 Atıklar, atık yağlar, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve ALO 181 konularında hazırlanan
kamu spotlarının yayınlanması için RTÜK’ten onay alınarak, radyo ve televizyon
kuruluşlarında yayınlanması sağlanmıştır.
 Ayrıca geri dönüşüm konularında hazırlanan Dönüştür&Kazandır adlı tanıtıcı görselin 2
bölümü tamamlanmıştır.
 Bakanlığımıza ait 5 adet LED ekran üzerinden farklı görsel içerikler hazırlanarak,
vatandaşların
Bakanlık
faaliyetleri
hakkında
bilinçlendirme
çalışmaları
yürütülmektedir.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Yürütülen Çalışmalar





Çevre ve Şehircilik konularında öğrenci, öğretmen ve velilerin eğitilmelerine yönelik
olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütülmesini öngören bir protokol
taslağı hazırlanmış olup, imza aşamasındadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı personelini çevre konularında bilgilendirmek ve
bilinçlendirmek; özellikle imam ve hatipleri hitap ettiği kitlenin çevre konularında
bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan protokol taslağı imza aşamasındadır.
Bakanlık çalışmalarının öğrenciler ve öğretmenler tarafından daha kolay ve daha fazla
ulaşılabilirliğinin sağlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı EBA’da (Eğitim Bilişim Ağı)
yer almasına yönelik olarak hazırlanan protokol taslağı imza aşamasındadır.
Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi ile işbirliği
yapılarak Bakanlık uzmanları tarafından bir eğitim programı düzenlenmiştir.
Bakanlık bünyesinde 134 öğrencinin yaz stajı yapması sağlanmıştır.
Yayın İşleri Faaliyetleri
2013 yılında 12.750 adet kitap ve kitapçığın basımı yapılmıştır.
220
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
3.2.1.17. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mevzuat Çalışmaları
2013 yılında mevzuat çalışmaları kapsamında;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26/01/2013 tarihli ve 28540
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25/122013 tarihli ve 28862 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ait Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atama
Yapmak İçin Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlanarak
28/01/2013 tarihli ve 1818 sayılı yazımızla Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Hukuk
Müşavirliğinin görüşüne sunulmuştur.
 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girmesi
nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Unvan Değişikliği
Yönetmeliği yeniden hazırlanarak Devlet Personel Başkanlığının Görüşüne
sunulmuştur.
Temel Faaliyetler
Personel Dairesi Başkanlığı’nın 2013 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.
Kurum dışı nakil, açıktan atama, KPSS, Özelleştirme Kanunu, 36/A ve 6306 ya göre olmak üzere
toplam 546 eleman alımı yapılmıştır.
Ocak-Aralık 2013 döneminde yukarıda bahsedilen personelin istifa, emeklilik, vefat, kurumlar
arası nakil ve benzeri sebeplerle 836’sı Bakanlığımızdan ayrılmıştır.
2013 yılında alınan personel ile personel açığının kapatılamaması nedeniyle mevcut personele
ilave olarak, hizmetine ihtiyaç duyulan personeli belirlemek amacıyla, Merkez ve Taşra
Teşkilatına yapılan Genelge neticesinde 4.343 personel talebi tespit edilmiştir
2013 yılı içerisinde, kararnameli atama 28, kurum içi yer değişikliği 196, başka kurumdan gelen
49, özelleştirilen kurumdan gelen 247, açıktan atama 348 (yeniden, KPSS, Terör mağduru),
kurum içi unvan değişikliği 68, müktesep üstü kadroya atama 36 olmak üzere toplam 972
personel hareketi gerçekleştirilmiştir.
334 personelin kurum içi geçici görevlendirme işlemi yapılmıştır. 326 aday memurun asli devlet
memurluğuna ataması yapılmıştır. 34 personelin istifa oluru alınmıştır.
221
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan 159 memur personelin emekliye sevk
işlemi yapılmıştır. Yıl içerisinde 65 yaşını dolduranların takibi yapılarak, söz konusu yaşı
tamamladıklarında yaş haddinden emekliye sevk işlemleri yapılmıştır.
Bu yıl içerisinde 221 işçi personelin emeklilik ve diğer sebeplerle ayrılmaları ile ilgili iş ve
işlemleri yapılmıştır.
Asli memurluğa atanan ve memuriyette iken öğrenim durumu değişikliği nedeniyle intibak ve
hizmet değerlendirilme işlemleri yapılanların kıdem yılı hizmet süreleri tespit edilmiştir.
Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan personelin derece terfileri ve bulundukları derece
kademeye uygun kadro değişikliği yıl içerisinde 1 defa yapılmış olup, Bakanlar Kurulu Kararı ile
yayımlanmıştır.
3.2.1.18. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2013 yılında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Tablo 44. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler
Başlama
Tarihi
İşin Adı
Personel Taşıma Hizmeti
(Bakanlık)
Personel Taşıma Hizmeti
(Söğütözü)
Bitim
Tarihi
Yapılan
Harcama
KDV Dahil (TL)
Miktarı
26.02.2013
31.12.2012
3.271.500,00
52 Adet
26.02.2013
31.12.2013
2.613.500,00
49 Adet
Hizmet Aracı (Binek) Kiralama İşi
01.03.2013
31.12.2013
1.120.896,00
40 Adet
Temizlik Taşıma Ve İlaçlama
Hizmet Alımı İşi (Merkez)
22.02.2013
31.12.2013
2.995.317,13
160 Kişi
Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi
01.01.2012
31.12.2013
2.410.721,26
100 Kişi
Aşçı Komi Ve Bulaşıkçı Hizmet
Alımı İşi
01.01.2013
31.12.2013
355.860,00
13 Kişi
Akaryakıt Alımı
01.04.2013
31.03.2014
447.725,00
110.000 litre motorin
Enerji Alımı
12.04.2013
31.12.2013
1.411.935,00
13.500 litre benzin
Bakanlığımız personelinin
karşılanmıştır.
öğle
yemeği
ihtiyacı
yemekhane
imkânları
5250 kwh
çerçevesinde
222
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Tablo 45. Yemek Servisi Hizmetinden Yararlanan Birimler
Birimler
Aylık Kişi Sayısı
Günlük Kişi Sayısı
13.068
594
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
3.916
178
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
7.348
334
Çevre yönetimi Genel Müdürlüğü
3.872
176
Ankara Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
4.004
182
ÇED.Gn.Md. Ölçüm İzleme Dai. Bşk.
2.024
92
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
4.884
222
39.116
1.778
Bakanlık Merkez Birimleri
Toplam
2013 yılında Sağlık Ünitesine başvuran toplam 4.788 personelin muayenesi yapılmıştır. Acil
müdahale yapılan personelden 95’ine pansuman, 465’ine enjeksiyon, 62’sine EKG ve 386’sına
Biyokimya-Hemoglobin-TİT işlemi yapılmıştır.
2013 yılı içerisinde 90.482 adet gelen evrak, 188.504 giden evrak olmak üzere toplam 278.986
adet evrak işlem görmüştür.
Tablo 46. 2013 Yılına Ait Gelen Evrak Dökümü
Birim Adı
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Evrak Sayısı
1.114
359
37.838
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
2.874
Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
1.636
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü
1.798
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
550
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
2.151
İç Denetim Birimi Başkanlığı
24
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
4.120
Strateji Geliştirme Başkanlığı
4.120
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
1.011
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği
Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı
328
5.173
328
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
1.862
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
1.293
223
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Toplam Evrak Sayısı
3.2.1.19.
691
20.035
22.087
315
775
90.482
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) tarafından 2013 yılında Bakanlığımıza 8.329 adet başvuru
yönlendirilmiş olup, 8.310 adet başvuru cevaplanmış, 19 adet BİMER başvurusu yasal süreç
çerçevesinde beklemektedir.
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı tarafından 2013 yılında Bakanlığımıza 24 adet başvuru
yönlendirilmiş olup tamamı cevaplandırılmıştır.
Sayın Bakanımızın faaliyetleri, yurtiçi ve yurtdışı inceleme gezileri ve Bakanlıkça yapılan diğer
faaliyetlerin takibi esnasında yaklaşık 100.000 adet fotoğraf çekimi yapılmıştır. Bu fotoğraflardan
3.000 adetinin baskısı yapılmış olup, 50.000 adet fotoğrafın ise elektronik ortamda kişi, kurum ve
kuruluşlara aktarılması sağlanmıştır.
2013 yılında yazılı basında Sayın Bakanımız ile ilgili 23.650 adet haber, Bakanlığımız bağlı ve ilgili
genel müdürlüklerimiz faaliyetleri ile ilgili 34.968 adet haber yer almıştır. Görsel basında ise Sayın
Bakanımız ile ilgili 4.017 adet haber, Bakanlığımız bağlı ve ilgili genel müdürlüklerimiz faaliyetleri
ile ilgili 9514 adet haber yer almıştır.
İnternet medyasında Sayın Bakanımız ile ilgili 38.236 adet haber, Bakanlığımız bağlı ve ilgili genel
müdürlüklerimiz faaliyetleri ile ilgili 48.507 adet haber yer almıştır.
3.2.1.20. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Makamın yazışmaları, protokol ve tören işlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi, ziyaret, davet,
karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlar ile ilgili hizmetlerinin düzenlenmesi ve
diğer kuruluşlarla koordine edilmesi; kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen her
türlü talep ve şikâyetlerin incelenmek üzere ilgili Genel Müdürlükler veya kurum kuruluşlara
havale edilmesi faaliyetleri yürütülmüştür.
3.2.1.21. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Döner Sermaye İşletmesi, Bakanlık faaliyet alanındaki, yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair
imar, çevre, yapı, altyapı planlarının yapılması uygulanması, yapıya ait standartların
oluşturulması ve denetimi, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi,
224
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarının korunması kapsamında Bakanlığın asli görevlerini yerine
getirirken fiyatlandırılabilir nitelikteki hizmetleri yerine getirmiştir.
Tahsilatların faturalandırılması için web tabanlı merkezi fatura sistemi yazılımı hazırlanarak
bilgisayar ortamında fatura düzenlenmesi, takibi ve raporlanması sağlanabilmektedir. Yine taşınır
kayıtları için Maliye Bakanlığı’nın sgb.net programına entegre olunarak mevzuata uygun olarak
yapılması ve raporlanabilmesi sağlanmaktadır. Muhasebe ve mali bilgilerin kaydı ve raporlanması
için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Döner Sermaye Mali
Yönetim Sistemi (DMIS) İşletmemiz tarafından kullanılmaktadır. 2013 yılında toplam 7812 adet
muhasebe kaydı gerçekleşmiştir.
Bakanlık taşra ve merkez birimlerinin muhtelif ihtiyaçları için 2013 yılında 71 Doğrudan Temin
olmak üzere toplam 96 satın alma işlemi gerçekleştirmiştir.
Tablo 47. 2013 yılında Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Dönüşüm Özel
Hesabına Ayrılan Paylar
Dönemi
Ödeme Tarihi
İşlem Tutarı
Ocak 2013
25.02.2013
10.486.292
Şubat 2013
02.03.2013
13.592.784
Mart 2013
26.04.2013
17.759.476
Nisan 2013
24.05.2013
22.682.049
Mayıs 2013
19.06.2013
19.340.344
Haziran 2013
18.07.2013
22.459.173
Temmuz 2013
19.08.2012
23.209.887
Ağustos 2013
13.09.2012
24.041.531
Eylül 2013
22.10.2012
21.915.916
Ekim 2013
15.11.2013
19.583.769
Kasım 2013
20.12.2013
17.683.106
Aralık 2013
28.01.2014
7.765.885
2013 Yılı Genel
Toplam
220.520.212
225
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
3.2.2.
Performans Sonuçları Tablosu
Birimlere ait faaliyet raporlarından alınan performans sonuçları tabloları aşağıdaki gibidir.
Birim Adı
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
1. Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama,
kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi
sistemini kurmak.
Stratejik
Hedef
1.1 Şehircilik, planlama, imar ve altyapı mevzuatı yeniden düzenlenecektir.
Performans
Hedefi
644 sayılı KHK ile verilen görevler kapsamında mevzuat ve kılavuz hazırlanacak ve bunlara
ilişkin usul ve esaslar belirlenecektir.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
1
Hazırlanan ikincil mevzuat
sayısı
3
3
100
0
2
Hazırlanan kılavuz sayısı
2
2
100
0
Birim Adı
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
1. Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama,
kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi
sistemini kurmak.
Stratejik
Hedef
Performans
Hedefi
1.2 Marka şehirler hedefine ulaşmak üzere her tür ve ölçekteki mekâna yönelik harita,
planlama, kentsel tasarıma ilişkin çalışmalar yürütülecektir.
644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ülkemizde her türlü ölçekte, fiziki ve
stratejik planlar, dönüşüm ve özel proje alanlarında planlama, kentsel tasarım, hâlihazır
harita, parselasyon planları, kamulaştırma, kıyı kenar çizgisi tespit işlemleri
gerçekleştirilecektir.
Performans Göstergeleri
1
2
3
4
Kıyı kenar çizgisi
tespitlerinin tamamlanma
oranı
Sektörel planlar ve İl
ÇDP’leri ile uyumlaştırılan
ve revize edilen ÇDP sayısı
ÇDP çalışması tamamlanan
il sayısı
Farklı bölgelerde
başlanılan mekânsal
strateji planı sayısı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
98
98
100
0
7
7
100
0
5
5
100
0
2
0
0
100
226
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sapma
Nedeni
5
Kıyı alanlarına ilişkin imar
planlarının
sonuçlandırılma oranı
Sapma
Nedeni
6
Konuya ilişkin proje 2013 yılı Yatırım Programına 31 Temmuz 2013 tarihinde Kalkınma
Bakanlığınca kabul edilerek eklenmiştir. Projenin şartnamesi hazırlanmış ve İLBANK AŞ. Genel
Müdürlüğü ile “İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar devam etmekte
olup ek protokolün imzalanmasını müteakip çalışmaların gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
93
100
108
8
Gösterge teklif bazlı olup, Bakanlığımıza öngörülenden daha çok plan teklifi geldiğinden
hedeflenenden fazla plan onaylanmıştır.
Hazırlanan bütünleşik kıyı
alanları strateji belgesi
sayısı
1
1
100
0
Bakanlığımızca onaylanan
imar planlarının taranarak
7
91
85
93
7
sayısal ortama aktarılma
oranı
Sapma
Onaylanan imar planlarının yılsonuna gelmesi nedeniyle tarama işlemlerinin bir bölümünün
Nedeni
bir sonraki döneme geçmesinden kaynaklanmaktadır.
Belirlenen kentsel
dönüşüm veya özel
nitelikli alanlarda
8
87
85
98
2
planlama ve kentsel
tasarım çalışmalarının
tamamlanma oranı (%)
Sapma
Nedeni
9
Halihazır haritası
tamamlanan belediye
sayısı
Sapma
Nedeni
10
10
26
260
160
Kamu Kurumlarınca özel amaçlar için kullanıma ait yerlerin hâlihazır harita yapımı
taleplerinin hedeflenen sayıdan yüksek olması sapmaya neden olmuştur.
Hâlihazır harita,
parselasyon planı ve
kamulaştırma yapılacak
iş sayısı
Sapma
Nedeni
11
Tasarım projelerinde yapılması istenen düzeltmelerin ilgili kurumlarca zamanında
tamamlanamaması nedeniyle bir bölüm çalışma bir sonraki dönemde kayıtlara yansıyacaktır.
20
60
300
200
İmar uygulama parselasyon planı işlemi özellikle kamu kurumlarının taleplerine yönelik
olmaktadır. Bu kapsamda hedefte olumlu yönde gerçekleşmeler olmuştur.
Farklı bölgelerde
tamamlanan bütünleşik
kıyı alan master plan
sayısı
4
0
0
100
227
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Bütünleşik Kıyı Alanları Master Planlarına temel oluşturacak ve yön verecek olan Ulusal
“Bütünleşik Kıyı Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlama Projesi’nin kabul sürecinin Aralık
Sapma
2013’te sonuçlanması nedeniyle; anılan 4 planın 2013 yılı içinde tamamlanması mümkün
Nedeni
olmamıştır. Bu nedenle, söz konusu Bütünleşik Kıyı Alanları Master Planlarının, 2014 yılında
İlbank AŞ. Genel Müdürlüğü ile yapılan “İşbirliği Protokolü” kapsamında tamamlanması
öngörülmektedir. Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Bakanlığa intikal eden
imar planlarının
12
87
91
105
5
sonuçlandırılma oranı
(%)
Sapma
Bir önceki dönemden kalan imar planı tekliflerinin de sonuçlandırılması sonucunda
Nedeni
beklenenden daha fazla onay işlemi gerçekleştirilmiştir.
Birim Adı
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
1. Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama,
kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi
sistemini kurmak.
Stratejik
Hedef
1.3 Kentsel Gelişme Stratejisi (KENTGES) ve Eylem Planında belirlenen strateji ve eylemler
izlenecektir.
Performans
Hedefi
Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde hazırlanan KENTGES'in uygulanması ve sonuçlarının
izlenmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Hazırlanan izleme raporu
sayısı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
1
1
100
0
Birim Adı
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
1. Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama,
kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi
sistemini kurmak.
Stratejik
Hedef
1.4 Yerleşmelerin planlı gelişmesi ve sağlıklı şekilde düzenlenmesi için yerel yönetimler
desteklenecek ve rehberlik edilecektir.
Performans
Hedefi
Belediyelerin hızlı ve etkin hizmet sunması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
Ödenek gönderilen
150
113
75
25
belediye sayısı
Belirlenen turizm öncelikli yöre belediyelerine yapılan yardımların kaç ayrı yerleşmeye
Sapma
yapıldığı ölçütü, faaliyetin izlenmesi açısından gerekli görülmüştür. Gerçekleşmeler ayrılan
Nedeni
ödenek mertebesinde olmuştur.
1
2
Denetleme yapılan
80
79
99
1
228
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
belediye sayısı
3
Mücavir alan tekliflerinin
sonuçlandırılma oranı
60
88
147
47
Sapma
Nedeni
Hazırlanan genelge ve kılavuz sonrası tekliflerin hazır, eksiksiz ve düzenli gelmesi iş ve
işlemleri hızlandırmıştır.
Birim Adı
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
1. Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama,
kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi
sistemini kurmak.
Stratejik
Hedef
1.5 Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları onaylanacak ve seçilecek
bölgelerde mikrobölgeleme etüd çalışmaları tamamlanacaktır.
Performans
Hedefi
Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları onaylanacak ve seçilecek
bölgelerde mikrobölgeleme etüt çalışmaları tamamlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Sonuçlandırılacak jeolojikjeoteknik etüt raporu (%)
Sapma
Nedeni
2
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
75
97
129
29
Talebe bağlı olarak Bakanlığımızca öngörülenden daha fazla sayıda yer bilimsel çalışma
sonuçlandırılmıştır. 2013 yılında beklenenden daha fazla rapor girişi olmuş ve bu raporlar
büyük oranda onaylanmış olup, bu durum gerçekleşme oranını artırmıştır.
Mikrobölgeleme
çalışmasının tamamlanma
oranı (%)
20
100
500
400
Sapma
Nedeni
6306 sayılı kanun kapsamında rezerv yapı alanlarının mikrobölgeleme etütleri Bakanlığımızca
ihale edilmiştir. Rezerv yapı alanlarının etütlerinin yaptırılması öngörülenin üzerinde bir
gerçekleşmeye neden olmuştur.
Birim Adı
ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
1. Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama,
kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi
sistemini kurmak.
Stratejik
Hedef
1.1-Şehircilik, planlama, imar ve altyapı mevzuatı yeniden düzenlenecektir.
Performans
Hedefi
Mahalli idarelerin altyapı sistemleri ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Hazırlanan şartname
sayısı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı (%)
4
1
25
75
229
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sapma
Nedeni
2
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca Genel
Müdürlüğümüze verilen görevlerin riskli alanlar, riskli yapılar ve rezerv yapı alanlarına ilişkin
uygulamalar ve bu uygulamaların finansmanı ağırlıklı olması nedeniyle altyapı ile ilgili hedefler
beklenen seviyede olamamıştır.
Hazırlanan mevzuat sayısı
2
0
0
100
Sapma
Nedeni
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca Genel
Müdürlüğümüze verilen görevlerin riskli alanlar, riskli yapılar ve rezerv yapı alanlarına ilişkin
uygulamalar ve bu uygulamaların finansmanı ağırlıklı olması nedeniyle altyapı ile ilgili hedefler
beklenen seviyede olamamıştır.
Birim Adı
ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
1-Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama,
kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi
sistemini kurmak.
Stratejik
Hedef
1.1-Şehircilik, planlama, imar ve altyapı mevzuatı yeniden düzenlenecektir.
Performans
Hedefi
Dönüşüm alanları ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Hazırlanan mevzuat sayısı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı (%)
4
2
50
50
Sapma
Nedeni
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama
Yönetmeliği ve Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı
Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmış ve 2013 yılı içerisinde yayımlanmıştır. 2013 Aralık sonu
itibari ile yayınlanması gereken faiz desteği ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı Hazine
Müsteşarlığınca Ocak 2014’te yayınlanmıştır. Yıkım Yönetmeliği ile ilgili çalışmalar ise Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürülmektedir.
Birim Adı
ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
1-Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama,
kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi
sistemini kurmak.
Stratejik
Hedef
1.6-Dönüşüm, yenileme ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi, bu alanlar ile bu alanlar
dışındaki riskli yapıların tespit, tasfiye, iyileştirme ve yenilenmelerine dair iş ve işlemler ile
dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleri yapılacaktır.
Performans
Hedefi
Dönüşüm, yenileme ve transfer alanlarının belirlenmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
6306 Sayılı Kanun
kapsamında Bakanlar
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı (%)
75
106
141
41
230
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Kurulu'nca ilan edilen
riskli alan sayısı
Sapma
Nedeni
Yerel yönetimlerden gelen yoğun talepler nedeniyle ilan edilen riskli alan sayısında
hedeflenen rakam aşılmıştır.
Birim Adı
ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
1-Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama,
kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi
sistemini kurmak.
Stratejik
Hedef
1.6-Dönüşüm, yenileme ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi, bu alanlar ile bu alanlar
dışındaki riskli yapıların tespit, tasfiye, iyileştirme ve yenilenmelerine dair iş ve işlemler ile
dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleri yapılacaktır.
Performans
Hedefi
Ülke genelinde afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların tespitinin
yapılması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı (%)
Tespiti yapılan bağımsız
50.000
69.288
139
39
birim sayısı
Riskli yapı tespiti iş ve işlemleri, malikler tarafından yürütülen ve gönüllülük esasına dayanan
Sapma
bir süreç olması ve vatandaşların sahibi oldukları binalarının risk durumlarını bir an önce
Nedeni
belirlemeye yönelik talepleri nedeniyle hedeflenen rakam aşılmıştır.
İlan edilen alanlardaki
2
500.000
377.167
75
25
riskli bağımsız birim sayısı
İlan edilen alanlar ile ilgili olarak belirlenmiş olan performans hedeflerinden alan sayısı ve alan
Sapma
büyüklüğü ile ilgili göstergeler gerçekleşmiş olmasına rağmen; ilan edilen alanların bazılarında
Nedeni
yapılaşma yoğunluğu ortalamanın altında kaldığı için bağımsız birim sayısı hedeflenen seviyede
olmamıştır.
1
Birim Adı
ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
1-Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama,
kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi
sistemini kurmak.
Stratejik
Hedef
1.6-Dönüşüm, yenileme ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi, bu alanlar ile bu alanlar
dışındaki riskli yapıların tespit, tasfiye, iyileştirme ve yenilenmelerine dair iş ve işlemler ile
dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleri yapılacaktır.
Performans
Hedefi
Ülke genelinde afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların tespitinin
yapılması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Tasfiye edilen bağımsız
bölüm sayısı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı (%)
200.000
250.746
125
25
231
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sapma
Nedeni
Kamuoyunda farkındalık yaratabilmek, 6306 sayılı Kanun ve uygulamaları ile ilgili vatandaşların
bilinçlenmesini sağlamak adına düzenlenen yıkım programları nedeniyle hedeflenen rakam
aşılmıştır.
Birim Adı
ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
1-Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama,
kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi
sistemini kurmak.
Stratejik
Hedef
1.6-Dönüşüm, yenileme ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi, bu alanlar ile bu alanlar
dışındaki riskli yapıların tespit, tasfiye, iyileştirme ve yenilenmelerine dair iş ve işlemler ile
dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleri yapılacaktır.
Performans
Hedefi
Afet riskli alanlarda dönüşüm uygulamaları yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
1
2
Dönüşüm uygulaması
yapılan toplam alan
büyüklüğü (Ha)
Barınma yardımı yapılan
(kira, geçici konut, işyeri)
hak sahibi sayısı
Sapma
Nedeni
3
4
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı (%)
7.000
6.931
99
1
45.000
14.396
32
68
İlan edilen alanlardaki riskli bağımsız birim sayısı hedeflenen seviyede olmadığı için bağımsız
birimde yaşayan hak sahipleri ile ilgili olan bu gösterge de hedeflenenin altında kalmıştır.
Dönüşüm uygulamasına
tabi tutulan toplam nüfus
Sapma
Nedeni
Hedeflenen
1.000.000
1.492.826
149
49
Yerel Yönetimlerden gelen yoğun talepler nedeniyle ilan edilen riskli alan sayısı aşılmış ve buna
paralel olarak dönüşüm uygulamasına tabi tutulan toplam nüfus için hedeflenen rakam
aşılmıştır.
Konut veya işyeri olarak
yenilenen birim sayısı
15.000
3.348
22
78
Sapma
Nedeni
İlan edilen alanlardaki vatandaşlarla yürütülmesi gereken uygulamaların zaman alması, harita,
jeolojik etüt, imar planı, kentsel tasarım ve mimari uygulama projelerinin hazırlanma ve
onaylanma sürelerinin uzun olması nedenleriyle hedeflenen rakamın altında kalınmıştır.
Birim Adı
ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
1-Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama,
kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi
sistemini kurmak.
Stratejik
Hedef
1.6-Dönüşüm, yenileme ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi, bu alanlar ile bu alanlar
dışındaki riskli yapıların tespit, tasfiye, iyileştirme ve yenilenmelerine dair iş ve işlemler ile
dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleri yapılacaktır.
Performans
Hedefi
Ülke genelinde afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılarla ilgili iş ve
işlemlerin finansmanı sağlanacaktır.
232
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı (%)
Sağlanan kira yardımı
desteği
350.000.000
64.242.101
18
82
1
Sapma
Nedeni
2
İlan edilen alanlardaki riskli bağımsız birim sayısı hedeflenen seviyede olmadığı için barınma
yardımı yapılan hak sahibi sayısı hedeflenin altında kalmış, dolaylı olarak sağlanan kira yardımı
desteği de öngörülen seviyede gerçekleşmemiştir.
Sağlanan kredi
500.000.000
95.162.112
19
81
Sapma
Nedeni
İlan edilen alanlardaki riskli bağımsız birim sayısı hedeflenen seviyede olmadığı için barınma
yardımı yapılan hak sahibi sayısı hedeflenin altında kalmış, dolaylı olarak sağlanan kredi de
öngörülen seviyede gerçekleşmemiştir.
Birim Adı
ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
1-Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama,
kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi
sistemini kurmak.
Stratejik
Hedef
1.7-Dönüşüm, yenileme ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi, bu alanlar ile bu alanlar
dışındaki riskli yapıların tespit, tasfiye, iyileştirme ve yenilenmelerine dair iş ve işlemler ile
dönüşüm alanlarındaki altyapı projeleri yapılacaktır.
Performans
Hedefi
Teknik altyapı tesislerine ilişkin envanter tutulacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Altyapı envanteri
hazırlanmasına ait rehber
doküman sayısı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı (%)
1
1
100
0
Birim Adı
ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
1-Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama,
kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi
sistemini kurmak.
Stratejik
Hedef
1.7-Ülke genelinde teknik altyapının durum tespiti ve envanter çalışması ile ilgili usul ve esaslar
tamamlanacak; mahalli idarelere, altyapı tesislerinin yapımı ve verimli işletilmesi için teknik
destek verilecek; altyapı birlikleri kurulması konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır.
Performans
Hedefi
Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler arasında
işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
İşbirliği içerisinde
bulunan kurum ve
kuruluş sayısı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı (%)
70
7
10
90
233
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sapma
Nedeni
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca Genel
Müdürlüğümüze verilen görevlerin dönüşüm ağırlıklı olması, yerel yönetimlerin altyapı ile ilgili
konulardan ziyade dönüşüm uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri ön planda tutmaları,
Bakanlığımızın altyapı ile ilgili görevlerinin diğer kurum ve kuruluşların görevleriyle çakışması
veya paralellik göstermesi nedenleriyle hedeflenen rakama ulaşılamamıştır.
2
Yapılan eğitim sayısı
3
Eğitim verilen kişi sayısı
Sapma
Nedeni
4
5
3
100
0
400
715
179
79
6306 sayılı Kanun’un ve uygulamalarının yeni olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüklerinden gelen yoğun talep üzerine eğitime katılan kişi sayısında hedeflenen rakam
aşılmıştır.
Kurulması planlanan
altyapı birliği sayısı
Sapma
Nedeni
3
15
5
33
67
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca Genel
Müdürlüğümüze verilen görevlerin dönüşüm ağırlıklı olması, yerel yönetimlerin altyapı ile ilgili
konulardan ziyade dönüşüm uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri ön planda tutmaları,
Bakanlığımızın altyapı ile ilgili görevlerinin diğer kurum ve kuruluşların görevleriyle çakışması
veya paralellik göstermesi nedenleriyle hedeflenen rakama ulaşılamamıştır.
Rehberlik çalışması
yapılan mahalli idare
sayısı
30
10
33
67
Sapma
Nedeni
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca Genel
Müdürlüğümüze verilen görevlerin dönüşüm ağırlıklı olması, yerel yönetimlerin altyapı ile ilgili
konulardan ziyade dönüşüm uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri ön planda tutmaları,
Bakanlığımızın altyapı ile ilgili görevlerinin diğer kurum ve kuruluşların görevleriyle çakışması
veya paralellik göstermesi nedenleriyle hedeflenen rakama ulaşılamamıştır.
Birim Adı
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
1. Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama,
kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi
sistemini kurmak.
Stratejik
Hedef
1.8-2017 yılı sonuna kadar ulusal coğrafi bilgi sistemi kurulacak, coğrafi bilgilere elektronik ağ
ortamında erişim, ortak bir altyapı üzerinden sağlanacaktır.
Performans
Hedefi
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak ortak bir altyapı üzerinden erişimi ve kullanımı
yaygınlaştırılacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Metaverisi hazırlanan
tema sayısı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
5
11
220
120
234
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sapma
Nedeni
2
2013 yılı içinde metaverisi hazırlanan tema sayısı artırılmıştır. 2013 yılı içerisinde Kalkınma
Bakanlığı tarafından desteklenen projedeki ödenek artırılarak metaveri katmanı sayısı yıl içinde
5’den 11’e yükseltilmiştir.
Sunulan tema sayısı
5
11
220
120
2013 yılı içinde metaverisi hazırlanan tema sayısı artırılmıştır. 2013 yılı içerisinde Kalkınma
Bakanlığı tarafından desteklenen projedeki ödenek artırılarak metaveri katmanı sayısı yıl içinde
5’den 11’e yükseltilmiştir.
KBS - Bulut hizmetinden
faydalanan belediye
5
0
0
100
sayısı
Sapma
Nedeni
3
Sapma
Nedeni
Kent Bilgi Sistemleri’nin bulut bilişim uygulamaları aracılığıyla yaygınlaştırılması projesi
Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilmemiş; ilgili sistem altyapısı bu sebeple
kurulamamıştır.
4
CBS eğitim sayısı
3
3
100
0
5
CBS eğitimlerini
tamamlayan kursiyerlere
verilen sertifika sayısı
45
60
133
33
Sapma
Nedeni
6
Ulusal ve uluslararası
toplantılara sunulan
bildiri sayısı
Sapma
Nedeni
7
Genel Müdürlüğümüz personelinin de eğitimlere katılması sonucu CBS eğitimlerini
tamamlayan kursiyerlere verilen sertifika sayısı artmıştır.
3
4
Yayımlanan eğitim ve
tanıtım materyali sayısı
e-devlet uygulamalarının
entegrasyonu ve
gerçekleştirme sayısı
Kurulmuş olan Bakanlık
10 portalının kullanım
oranındaki artış
Sapma
Nedeni
33
Genel Müdürlüğümüz personel sayısının artması sonucu ulusal ve uluslararası toplantılara
sunulan bildiri sayısı artırılmıştır.
1
4
Sapma
Yayımlanan eğitim ve tanıtım materyali sayısı artırılmıştır.
Nedeni
Oluşturulan bilişim
8
1
1
stratejisi sayısı
9
133
400
300
100
0
3
3
100
0
50
0
0
100
“Ulusal Coğrafi Veri Portalı (UCVP Geoportal) Yaygınlaştırma Projesi” 2013 yılı içerisinde
gerçekleştirilememiştir. 2014 yılında şartname hazırlanmış olup ihaleye çıkılmıştır.
235
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Birim Adı
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
1. Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama,
kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi
sistemini kurmak.
Stratejik
Hedef
1.9-Coğrafi verilere ilişkin içerik ve değişim standartları belirlenecek; veri setlerinin ulusal
coğrafi bilgi sistemine uyumlaştırılması 2017 yılı sonuna kadar sağlanacaktır.
Performans
Hedefi
Coğrafi veri ve değişim standartları belirlenerek TUCBS'ne uyumu sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Yayımlanan Veri
Tanımlama Dokümanı
5
6
Sayısı
Sapma
Yayımlanan veri tanımlama dokümanı sayısı artırılmıştır.
Nedeni
Üretilen/Uyumlaştırılan
2
7
11
Tema Sayısı
Sapma
Üretilen / uyumlaştırılan tema sayısı artırılmıştır.
Nedeni
Hazırlanan Strateji
3
1
0
Belgesi/Eylem Planı Sayısı
1
Sapma
Nedeni
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
120
20
157
57
0
100
Coğrafi veri ve değişim standartları tamamlanamadığından hedef gerçekleşmemiştir.
KBS Standartlarına Uyan
5
0
0
100
Belediye Sayısı
Kent Bilgi Sistemleri’nin bulut bilişim uygulamaları aracılığıyla yaygınlaştırılması projesi
Sapma
Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilmemiş; ilgili sistem altyapısı bu sebeple
Nedeni
kurulamamıştır.
Düzenlenen farkındalık
5
1
1
100
0
çalıştayı sayısı
Diğer kurumlardan alınan
6
12
12
100
0
veri servisi sayısı
Diğer kurumlara verilen
7
2
16
800
700
veri seti servisi sayısı
Sapma
Üretilen/uyumlaştırılan tema sayısının ve diğer kurumlarla yapılan protokollerin artması
Nedeni
nedeniyle diğer kurumlara verilen veri seti servisi sayısı da artmıştır.
TUCBS Standartlarına
8 uyumlaştırılmış veri seti
2
11
550
450
sayısı
Sapma
2013 yılı içerisinden Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen projedeki ödenek artırılarak
Nedeni
tema sayısı yıl içinde 2’den 11’e yükseltilmiştir.
TUCBS'ye gönderilen
9 Bakanlık metaveri
5
11
220
120
katmanı sayısı
4
236
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sapma
2013 yılı içerisinden Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen projedeki ödenek artırılarak
Nedeni
metaveri katmanı sayısı yıl içinde 5’den 11’e yükseltilmiştir.
"Mekânsal Veri Arşiv ve
Mekânsal Veri Bilgi
10 Sisteminde" depolanan
70
90
129
29
veri miktarının artış
oranı (%)
Sapma
Yerel yönetimlerin verilerinin de sisteme girişi nedeniyle gerçekleşme artmıştır.
Nedeni
Yayımlanan eğitim ve
11
1
3
300
200
tanıtım materyal sayısı
Sapma
Yerel yönetimlerin verilerinin de sisteme girişi nedeniyle gerçekleşme artmıştır.
Nedeni
Birim Adı
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
4- Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.
Stratejik
Hedef
4.2- Plan dönemi süresince Bakanlık bilişim altyapısı yeniden yapılandırılacaktır.
Performans
Hedefi
Bakanlık kurumsal altyapı mimarisinin tasarlanarak bulut mimariye geçişi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
Bakanlık veri merkezine
15
15
100
0
taşınan uygulama sayısı
Bulut mimarisine
2
10
10
100
0
geçirilen uygulama sayısı
Ortak mesajlaşma
3 altyapısına geçirilen il
40
40
100
0
sayısı
Merkez ve taşra
teşkilatında yeni etki
4
1000
1000
100
0
alanına dahil edilen
kullanıcı sayısı
Elektronik Belge Yönetim
5 Sistemine geçirilen birim
23
11
48
52
sayısı
Bakanlığımızda sadece kendi başına çalışan bir EBYS yerine Bakanlığın kullandığı diğer
uygulamalar ve iş süreçleri ile etkileşimli bir EBYS kullanımının gerekli olduğu düşüncesinden
Sapma
hareketle, Bakanlık Portal ve İş Süreçleri Projesi kapsamında, tüm merkez ve taşra teşkilatını
Nedeni
kapsayacak nitelikte bir EBYS kurulumu yapılmıştır. Bu EBYS üzerine personel izin takip sistemi,
bilgi edinme takip sistemi ve bilişim koordinasyon sekretarya takip sistemleri entegre
edilmiştir. Yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.
Uygulamalarda
6 elektronik imza
1000
1061
106
6
kullanacak kullanıcı sayısı
1
237
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sapma
Nedeni
DYS sisteminin tüm illere yaygınlaştırılması faaliyeti kapsamında uygulamalarda elektronik imza
kullanacak kullanıcı sayısı artmıştır.
7
BGYS sisteminin
kurulması sürecinde
oluşturulacak politika
sayısı
5
5
100
0
8
BGYS sisteminin
kurulması sürecinde
oluşturulacak prosedür
sayısı
10
10
100
0
Birim Adı
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.1-Plan dönemi sonuna kadar belediye nüfusunun en az %85’ine atık su arıtma hizmeti
verilecektir.
Performans
Hedefi
Atıksu arıtma hizmeti verilen belediye nüfus oranı seviyesinin artırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
1
Atıksu arıtma hizmeti
verilen belediye nüfus
oranı (%)
75
73
97
3
2
Enerji teşvikinden
yararlanan tesis sayısı
260
240
92
8
3
Yılsonu itibarıyla
onaylanan toplam atıksu
arıtma tesisi projesi sayısı
1950
1955
100
0
Birim Adı
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.2- Plan dönemi sonuna kadar mevcut atık altyapı tesislerinin tümü iyileştirilecek ve atık
bertaraf hizmeti verilen nüfus oranı %85'e çıkarılacak; geri kazanılabilir nitelikteki atıkların en
az yarısının kaynağında ayrı toplanması ve bu atıkların en az %75 oranında geri kazanımı
sağlanacaktır.
Performans
Hedefi
Katı atık düzenli depolama tesislerinin sayısı arttırılarak "Atık Getirme Merkezleri"
oluşturulacak ve "İkili Toplama Sistemine" geçilecektir.
238
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Performans Göstergeleri
1
Katı Atık Düzenli
Depolama Sahası Sayısı
Sapma
Nedeni
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
10
0
0
100
12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun ile 13 ilimizde yeni Büyükşehir Belediyesi kurulmuş ve
söz konusu 13 Büyükşehir Belediyesinin yetki sınırı tüm il sınırı olmuştur. Bu çerçevede mevcut
birlik üyesi beldelerin 6360 sayılı Kanun kapsamında kapanacağı, Büyükşehir ilçe belediyesi
olan belediyeler tarafından yürütülen katı atık depolama, değerlendirme ve bertaraf
tesislerinin ise ilgisine göre Büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılacağı,
dolayısıyla büyükşehir belediyesi olacak illerde yer alan mevcut birliklerin tasfiye edileceği
belirtilmiştir. Bu durum, 6360 Sayılı Kanun çerçevesinde belediye-birlik çalışmalarında
yavaşlamalara ve performans hedeflerinin sapmasına neden olmuştur.
2
Katı atık düzenli
depolama hizmeti verilen
nüfus oranı
65
65
100
0
3
Atık Getirme Merkezi
oluşturulacak olan
belediye sayısı
37
2
5
95
Sapma
Nedeni
4
Katı Atıkların Toplanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı henüz yayımlanmadığı için usul ve esaslar
belirlenmemiştir. Bu nedenle Atık Getirme Merkezi sayısında artış görülmemiştir.
İkili toplama sistemine
geçilen Belediye Sayısı
6
0
0
100
Sapma
Nedeni
Katı Atıkların Toplanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı henüz yayımlanmadığı için usul ve esaslar
belirlenmemiştir. Bu nedenle İkili Toplama Sistemine geçen belediye sayısında artış
görülmemiştir.
Birim Adı
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.3- Plan dönemi sonuna kadar, hava kalitesi değerlendirmeleri yapılarak hava kalitesi
bültenleri yayımlanacak, hava kirleticileri için ulusal emisyon envanteri ve projeksiyonları
hazırlanacak, 5 büyükşehirde yoğun demiryolu, otoyollar ve sanayi alanları için stratejik gürültü
haritaları hazırlanacaktır.
Performans
Hedefi
Hava Kalitesi Değerlendirmesi ve Ulusal Emisyon Envanteri Kapsamında İlgili Raporlamalar
Yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
1
Ulusal emisyon envanteri
kapsamındaki raporlama
sayısı
2
2
100
0
2
Hava kalitesi bülten sayısı
8
8
100
0
239
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Birim Adı
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.4- Plan dönemi sonuna kadar entegre kirlilik önleme konusunda temiz üretim ve en iyi
tekniklere yönelik rehber dokümanlar hazırlanacak, en az 5 sektörde uygulamaya geçilecektir,
2015 yılından itibaren yeni tesisler için entegre çevre izni uygulamasına başlanılacaktır.
Performans
Hedefi
Entegre kirlilik önleme çalışmaları yapılacak, entegre çevre izni uygulaması mevzuatı
uyumlaştırılacaktır.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
Çalışmaların başlatılacağı
2
2
100
0
sektör sayısı
Büyük Yakma Tesisleri
Direktifi kapsamında yer
2 alan ve Direktife
20
0
0
100
uyumluluk durumu
belirlenen tesis sayısı
Bakanlığımız tarafından IPA kapsamında Büyük Yakma Tesislerine ilişkin Teknik Destek Projesi
teklif formu hazırlanmıştır. Söz konusu proje ile ilgili direktif kapsamında yer alan tesislerin
Sapma
envanter çalışması yapılması ve BYT Yönetmeliğinin tekrar gözden geçirilmesi hedeflenmiştir.
Nedeni
Ancak söz konusu projenin başlamasında gecikme olduğundan envanter çalışması yapılamamış
ve bu nedenle performans göstergesi gerçekleştirilememiştir.
1
Birim Adı
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.5- Plan döneminde İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) uygulanacak ve izlenecek, uluslararası
yükümlülüklerin gerektirdiği raporlar hazırlanacak, Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin
(OTİM) alternatiflerine en az % 50 oranında geçiş sağlanacaktır.
Performans
Hedefi
İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) uygulanacak ve izlenecek, sektörel ve uluslararası raporlar
hazırlanacak, mevzuat çalışmaları yapılacak ve %5 oranında HCFC gazlarının alternatiflerine
geçiş sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
2
3
İDEP’te izlenen eylem
sayısı
İDEP İzleme ve
Değerlendirme Raporu
sayısı
Uluslararası
yükümlülükler uyarınca
hazırlanan rapor sayısı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
432
432
100
0
1
1
100
0
4
3
75
25
240
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sapma
Nedeni
4
2013 yılında İklim Değişikliği Beşinci Ulusal Bildirim, Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanteri ile
Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanteri Gözden Geçirme Raporu BMİDÇS Sekretaryasına
sunulmuştur. 2013 yılında hazırlanarak sunulması planlanan İklim Değişikliği İki Yıllık
Raporunun hazırlanması amacıyla Küresel Çevre Fonu tarafından sağlanacak olan uluslararası
fonun temini için gerekli prosedürler, 2013 yılında tamamlanamamıştır. Bu nedenle, İki Yıllık
Raporun hazırlanmasına ilişkin Projenin 2014 yılında başlatılması uygun görülmüştür.
Sektörel Etkilenebilirlik
Raporu Sayısı
Sapma
Nedeni
2
0
0
100
Sektörel Etkilenebilirlik Raporlarının, Yatırım Programında yer alan Türkiye'de İklim
Değişikliğine Uyum ile İlgili Bölgesel ve Sektörel Etkilenebilirliğin Belirlenmesi Projesi
kapsamında hazırlanması planlanmıştır. Ancak proje tamamen iptal edilerek Yatırım
Programından çıkarıldığı için ilgili raporlar hazırlanamamıştır.
HCFC gazları için izin
verilen ithalat miktarı
2770
2697
103
3
(ton)
Hedef ithalat miktarının azaltılmasıdır. Bu nedenle olumlu bir sonuçtur. HCFC gazları hem ozon
tabakasına hem de iklim değişikliğine olan olumsuz etkilerinden dolayı uluslararası mutabakat
Sapma
ile kullanımlarına son verilmesi amacıyla her yıl kademeli olarak azaltılarak ithalatına sınır
Nedeni
getirilmiştir. Hedefimiz ithal edilen miktarın azalmasıdır. Bu doğrultuda azaltılmasını istediğimiz
değerlere ulaşılmış olup bu değerlerin de altına düşülmüş olduğundan hedef öngörülenden
daha başarılı olarak gerçekleştirilmiştir.
HCFC gazlarına ait
6 ithalatçı, sanayici, dağıtıcı
310
295
105
5
kayıt sayısı
5
Birim Adı
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.6- AB REACH Tüzüğü kapsamında kısıtlanmış / yasaklanmış madde grubunda yer alan 20
kimyasal maddenin kullanımı kısıtlanacak/yasaklanacak, büyük endüstriyel kaza riski taşıyan
toplam 250 kuruluş için acil durum planlarının hazırlanması sağlanacak ve planların tatbikatı
gerçekleştirilecektir.
Performans
Hedefi
Kimyasallara ilişkin çalışmalar yapılarak, tehlikeli kimyasalların kontrolü sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
Taraf olunan uluslararası
1
0
0
100
sözleşme sayısı
“Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne
Dair Rotterdam Sözleşmesi” Bakanlığımız tarafından 1998 yılında imzalanmış ancak henüz taraf
olunmamıştır. Taraf olma çalışmaları Bakanlığımız tarafından 2009 yılında başlatılmış olup
Sapma
“Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” 26 Ekim 2011
Nedeni
tarihinde Çevre Komisyonu’ndan geçerek TBMM Genel Kurul gündemine alınmış
bulunmaktadır. 2014-2015 tarihlerinde söz konusu tasarının Meclis Genel Kurulunda kabul
edilmesi öngörülmektedir.
1
241
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Kimyasallar yönetimine
ilişkin uyumlaştırılması
2
4
3
75
25
sağlanan / revize edilen
mevzuat sayısı
2013 yılının ilk çeyreğinde yayımlanması planlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,
Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (SEA Yönetmeliği) yürütücü kurumların
mutabakat metnini geç imzalamaları nedeniyle 2013 Aralık ayında yayımlanabilmiştir.
Sapma
Dolayısıyla bu yönetmelik doğrultusunda hazırlanması öngörülen güvenlik bilgi formalarına
Nedeni
ilişkin yönetmeliğin yayımlanması gecikmiştir. Güvenlik Bilgi Formları ile ilgili yönetmelik
hazırlanmış olup, Şubat 2014'te kurumlara görüşe gönderilmiştir. Yönetmelik değişikliği
yürütülmekte olan REACH kimyasallar projesi ile paralellik gösterdiğinden bu projenin bitmesi
ve çıktılarının değerlendirilmesi beklenilmiştir. Bu sebeple hedeflerde sapma olmuştur.
Kısıtlanan veya
3 yasaklanan kimyasal
4
0
0
100
madde sayısı
Taslak yönetmelik değişikliği çalışmaları son aşamaya getirilmiş olup, REACH kimyasallar projesi
Sapma
ile paralel şekilde yürütüldüğünden bu projenin bitmesi ve çıktılarının değerlendirilmesi
Nedeni
beklenilmiştir. Bu sebeple hedeflerde sapma olmuştur.
Hazırlanan acil durum
4
50
0
0
100
planı sayısı
30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Büyük Endüstriyel Kazaların
Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde hedefte bahsi geçen
planların hazırlanması ve tatbikatlarının yapılması ile ilgili hükümler 1/1/2016 tarihine
Sapma
ertelenmiştir. Her ne kadar kuruluşların hazırlamış ve Seveso Bildirim Sistemi'ne yüklemiş
Nedeni
olduğu Acil Durum Planları bulunsa da bu planların Yönetmelik yürürlük tarihine kadar
Yönetmelik hususlarına uygun şekilde hazırlanmış olmaları beklenmediğinden, 2013 yılı
içerisinde gerçekleşme olmamıştır.
Birim Adı
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.7- Plan dönemi sonuna kadar kara ve deniz kaynaklı kirleticilerin azaltılması için; atık alım ve
takip sistemi iyileştirilecek, kıyı tesislerine ilişkin acil müdahale planlarının %100’ü
tamamlanacak, 28 kıyı ili için kirlilik haritaları çıkarılacak ve deniz çöpleri eylem planları
hazırlanacaktır.
Performans
Hedefi
Kara ve deniz kaynaklı kirleticilerin oranı azaltılarak deniz suyu kalitesinin artırılması
sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
Gemi Atıkları Takip
Sistemlerinin etkin
40
20
50
50
kullanım oranı(%)
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ayrılması sonrasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gemi Atık
Takip Sistemini (GATS) uygulamasını gerçekleştiren yazılım firması arasındaki sözleşme sona
Sapma
ermiştir. Bu bağlamda, yeniden yazılım firması ile sözleşme yapılması ihalesinin uzun sürmesi
Nedeni
ve ihaleyi kazanan yazılım firmasının konuya hâkim olamaması nedeniyle gemi atıkları veri
kayıt sistemindeki sorunlar giderilememiştir. Bu nedenle de göstergede sapma meydana
gelmiştir.
1
242
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Onaylanmış kıyı tesisi
75
68
91
9
planlarının oranı (%)
Kıyı tesisleri risk kategorisine göre üç aşamaya ayrılmıştır. Birinci aşamada yer alan kıyı tesisleri
gerçekleştirdikleri faaliyetler açısından yüksek risk içermekte olup, bu tesislerin sayısı 231
olarak tespit edilmiş ve 227’sinin planı onaylanmıştır. Böylelikle ilk aşama tesislerin %98’nin
risk değerlendirmesi ve acil müdahale planları tamamlanmıştır. Kalan 4 plan için ise, üç
tanesinde planı hazırlayan firmaların değişmesi neticesinde plan yeniden sunulmuştur.
Komisyonca incelemeler tamamlanarak eksiklik bildirilmiş,
yetkili firmalar tarafından
düzenlenerek son halleri ile başvurması gerekmektedir. Bir tanesinde ise limanda tek kişinin
çalışması nedeniyle sıkıntı yaşanmış olup, bulunan çözüm yöntemi bildirilmiş ve firmanın planı
Sapma
güncellemesi beklenmektedir. Riskine göre İkinci aşamada yer alan kıyı tesislerinin
Nedeni
belirlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış ve 2013 yılının son çeyreğinde yayımlanmıştır.
Listenin ilgili yerlere duyurulması ve sonrasında İl Müdürlüklerinden yapılan dönüşler ile
listenin yeniden şekillenmesi ve plan hazırlama sürecinin de yaklaşık 2-3 ayı kapsaması
nedeniyle 2. Aşama listede yer alan tesislere ait acil müdahale planlarının Bakanlığımıza
ulaştırılması süreci uzamıştır. Hâlihazırda, acil müdahale planı hazırlama konusunda kıyı
tesisleri ile Bakanlığımızca yetkilendirilen kurum/kuruluşlar arasında yapılan sözleşmelerin
Birimimize ulaştırılma süreci devam etmektedir. İkinci aşama tesislerin planların tamamlanması
akabinde üçüncü ve son aşama kıyı tesisleri için çalışmalar yapılacaktır.
2
3
Kirlilik haritası çıkartılan
bölge sayısı
4
4
100
0
4
"Deniz çöpleri ile
mücadele eylem planı"
hazırlanan il sayısı
4
1
25
75
Sapma
Nedeni
“Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planının Hazırlanması ve Pilot Uygulama Yapılması Projesi” 2013
yılı sonu itibariyle tamamlanabilmiştir. Söz konusu proje kapsamında Stratejik Eylem Planı (SEP)
formatı ve sadece İstanbul ili için SEP hazırlanmıştır. Bahse konu plan formatı 2013 yılı sonunda
hazırlandığından, belirlenen illere planı hazırlamak için 2013 yılı içinde vakit kalmamıştır. Bu
nedenle göstergede sapma meydana gelmiştir.
Birim Adı
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.8- Çevre politikalarının etkin uygulanmasına yönelik ekonomik araçların geliştirilmesi
sağlanacaktır.
Performans
Hedefi
Bakanlığımızca kullanılan ekonomik araçların % 10 arttırılması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Yıllık bazda yardım
miktarı (TL)
Sapma
Nedeni
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
135.000.000
120.074.000
89
11
2013 yılı gelir miktarı hedeflenenden düşük olduğu için göstergede sapma meydana gelmiştir
243
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Birim Adı
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.13- 2014 yılı sonuna kadar 8 bölgede Temiz Hava Merkezi kurularak Hava Kalitesi İzleme
İstasyonu sayısı 125’den 331’e çıkarılacak, plan dönemi sonuna kadar izleme ağının ilçe
merkezlerinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Performans
Hedefi
Temiz Hava Merkez Binaları yapılacak ve istasyon sayısı 158'e çıkartılacaktır.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
Ön değerlendirmesi
yapılan ve faaliyete
1
3
1
33
67
geçen temiz hava
merkezi sayısı
2013 yılı Yatırım programında Temiz Hava Merkezi Hizmet Binası İnşaatı-1 (Marmara, Samsun,
Erzurum, Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası inşaatı) ve Temiz Hava Merkezi Hizmet Binası
İnşaatı-2 (Konya, İzmir, Diyarbakır, Adana) ismi ile yer alan projelerin ödeneğinin serbest
Sapma
bırakılması için gerekli olan fizibilite raporları Mayıs 2013 tarihi itibari ile Kalkınma Bakanlığı
Nedeni
tarafından onaylanmıştır. Onay sürecinin sonrasında her bir ilin arsa tahsisi için Milli Emlak
Genel Müdürlüğü ile yürütülen çalışmaların ile onaylanan arsalarda zemin etüdü ve avan proje
çalışmalarının da belli bir süreyi kapsamasından dolayı bina inşaat ihale süreci 2013 yılında
yapılamadığından bina yapımına başlanamamıştır.
Hava kalitesi ölçüm
2
39
41
105
5
istasyonu sayısı
AB Hava Kalitesi Direktiflerinin mevzuatımıza aktarılması amacıyla hazırlanan Hava Kalitesi
Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nin uygulanması için Marmara Bölgesi’nde hava
kalitesi alanında izleme, yönetim ve kurumsal alt yapının oluşturulması projesi kapsamında 39
adet istasyon Mart 2013 tarihinde kurulumu tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Bunun yanı
Sapma
sıra Hava Kirleticilerinin Uzun Menzilli Sınır Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi gereği Avrupa’dan
Nedeni
gelen kirleticilerin Taşınımlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İşbirliği Programı (EMEP)
kapsamında Ankara Çubuk, İzmir Seferihisar ve Kırklareli-Vize’de kurulan EMEP istasyonlarına
online kirlilik (SO2, NOx, ve O3) izleme sistemi kurularak kırsal hava kalitesi izleme istasyonu
olarak hava kalitesi izleme ağına eklenmesinden dolayı mevcut istasyona toplam 41 adet
istasyon eklenmiştir.
Birim Adı
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.14. Çevre laboratuvarlarına ön yeterlik / yeterlik belgesi verilmeye devam edilerek 2017
yılının sonuna kadar Çevre Referans Laboratuvarında analiz ve ölçümlerin kalitesi artırılacak,
alıcı ortam, atık su ve baca gazı emisyon izleme çalışmaları çevrimiçi (gerçek zamanlı)
yürütülecektir.
Performans
Hedefi
Ölçüm ve analizleri yapacak laboratuvarların yetkilendirme ve denetimleri yapılarak, alıcı
ortamda izleme, atık su ve sanayi tesisi bacalarının uzaktan izleme sistemi ile çevrimiçi
izlenmesi sağlanacaktır.
244
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
Ön yeterlik / yeterlik
belgesi verilen
10
24
240
140
laboratuvar sayısı
Sapma
Ön yeterlilik belgesi laboratuvarların başvurusu üzerine gerçekleştirilmektedir. Bu konuda olan
Nedeni
tüm başvurular değerlendirilmiştir.
Belge yenileme işlemi
2 yapılan yetkili
31
23
74
26
laboratuvar sayısı
Sapma
Belge
yenileme
işlemi
yeni
kurulacak
laboratuvarların
başvurusu
üzerine
Nedeni
gerçekleştirilmektedir. Bu konuda olan tüm başvurular değerlendirilmiştir.
Kapsam genişletme
3 sürecine tabi tutulan
25
20
80
20
yetkili laboratuvar sayısı
1
Sapma
Nedeni
4
Kapsam genişletme işlemi yeterlik belgesi olan laboratuvarların başvurusu üzerine
gerçekleştirilmektedir. Bu konuda olan tüm başvurular değerlendirilmiştir.
Gerçekleştirilen denetim
sayısı
Sapma
Nedeni
67
76
113
13
Yıl içinde incelenmesi ve denetlenmesi gerekli görülen laboratuvarların bulunması nedeniyle
ilave denetimler gerçekleştirilmiştir.
Düzenlenen yeterlilik
15
6
40
60
testi parametre sayısı
2013 yılında kömür alanında yeterlilik testi düzenlenmiştir. 2013 yılı denetim programının
Sapma
ağırlığı ve Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’nin yıl içinde revizyonu
Nedeni
gerekmesi nedeni ile ikinci bir yeterlilik testi düzenlenememiştir.
Çevre referans
laboratuvarınca
6
15.000
20.000
133
33
gerçekleştirilen ölçüm ve
analiz parametre sayısı
Sapma
Analiz talebinin fazla olması sebebiyle hedeflenen değerden sapılmıştır.
Nedeni
Atıksu arıtma sistemi
7
50
88
176
76
izlenen tesis sayısı
3
Sapma
Envanter bilgisinde oluşan aksaklıktan kaynaklı olarak debisi 10.000 m /gün ve üzerinde olan
Nedeni
arıtma tesisi sayısısın daha fazla olması sebebiyle hedeflenen değerden sapılmıştır.
Sanayi tesislerinde
8
50
72
144
44
izlenen baca sayısı
Sapma
Kocaeli İlinde hâlihazırda Sürekli Emisyon Ölçüm sistemi kurmuş olan tesislerin merkeze
Nedeni
bağlanması nedeniyle hedeflenen rakamın üzerine çıkılarak hedeflenen değerden sapılmıştır.
5
9
İzlenen alıcı ortam sayısı
10
10
100
0
Egzoz gazı emisyon
300
653
218
118
ölçüm istasyonu sayısı
Egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonu sayısı, yetki belgesi geçerlilik süresinin 3 yıl olması, il
Sapma
içindeki arz-talep durumu vb. nedenlere bağlı olarak yıl bazında çok büyük farklılık
Nedeni
gösterebilmektedir. Bu nedenle hedeflenenden daha fazla gerçekleşme olmuştur.
10
245
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
11
Verilen egzoz emisyon
ölçüm ruhsat sayısı
660.000
1.695.000
257
157
Sapma
Nedeni
Egzoz gazı emisyon ölçüm ruhsatı üzerinde 6 adet pul yapıştırma yeri bulunmakta olup, ölçüm
periyodu 1 ya da 2 yıl olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla normal şartlarda her araç için 6 ya da 12
yılda bir yeni ruhsat alımı gerçekleşmektedir. Diğer taraftan kayıp, çalıntı, yırtılma vb.
nedenlerle ruhsatlar yenilenebilmektedir. Bu nedenle hedeflenenden daha fazla gerçekleşme
olmuştur.
Birim Adı
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.9- 2017 yılının sonuna kadar stratejik çevresel değerlendirme uygulamaları tüm sektörlere
yaygınlaştırılacaktır.
Performans
Hedefi
İlgili kurumlarla SÇD uygulama kapasitesini geliştirmek üzere çalışmalar yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
1
SÇD kapasitesi geliştirme
çalışması sayısı
2
2
100
0
2
Yayımlanan Sektörel
Rehber Sayısı
1
1
100
0
Sapma
Nedeni
Belge
yenileme
işlemi
yeni
kurulacak
laboratuvarların
başvurusu
gerçekleştirilmektedir. Bu konuda olan tüm başvurular değerlendirilmiştir.
üzerine
Birim Adı
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
Performans
Hedefi
2.10- 2017 yılının sonuna kadar ÇED sürecinin ve çevre yeterlik hizmetlerinin elektronik
ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
ÇED sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
Daha önce verilen ÇED
Kararlarına ilişkin
1
40
100
250
150
verilerin sisteme
entegrasyon oranı
1993'ten 2013 tarihine kadar verilen kararlardan 18.000 adedinin sisteme işlenmesi
Sapma
planlanmışken; verilen kararların tamamının (yaklaşık 45.000) sisteme işlenmesi
Nedeni
gerçekleştirilmiştir.
246
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Birim Adı
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.10- 2017 yılının sonuna kadar ÇED sürecinin ve çevre yeterlik hizmetlerinin elektronik
ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
Performans
Hedefi
Çevre yeterlik hizmetlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
Elektronik ortamda
yeterlik belgesi almış
235
246
105
5
kuruluş sayısı
01.01.2014 tarihinde E-ÇED Yeterlik projesi uygulamaya geçilmiş olup, daha önce verilen ÇED
Sapma
Yeterlik Belgeleri elektronik ortama aktarılmıştır. Bu çerçevede ÇED Yeterlik Belgesi müracaat
Nedeni
sayısı öngörülenden fazla olması nedenleri ile verilen belge sayısı da hedeflenenden fazla
olmuştur.
Elektronik ortamda
2 verilen Çevre Görevlisi
9.000
12.533
139
39
Belgesi sayısı
21.11.2013 tarihinde yayınlanan yeni yönetmelik ile çevre ve diğer branştaki mühendislere
Sapma
eğitim ve sınav şartı getirilmiştir. Belgeyi sınava girmeden almak isteyenlerin, yönetmeliğin
Nedeni
yürürlüğe giriş tarihi olan 01.01.2014 tarihine kadar başvurularının artmış olması nedeniyle
verilen belge sayısı hedeflenenden fazla olmuştur.
Elektronik ortamda
verilen Çevre
3
600
736
123
23
Danışmanlık Yeterlik
Belgesi sayısı
Başvuru sayısının beklenenden fazla olması ve 21.11.2013 tarihinde yayınlanan yeni
Sapma
yönetmelik ile çevre danışmanlık firması kuruluş şartlarının zorlaştırılması nedeniyle yürürlüğe
Nedeni
giriş tarihi olan 01.01.2014 tarihine kadar başvurularının beklenenden fazla olması nedenleri
ile verilen belge sayısı da hedeflenenden fazla olmuştur.
1
Birim Adı
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.11- Etkin çevre denetimi ve yaptırımı sağlanacaktır.
Performans
Hedefi
Çevre denetimi yapan personelin eğitimlerle bilgilendirilmesi ve bu personelle tesis ve
faaliyetlerin etkin çevre denetimlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Planlı birleşik çevre
denetimi sayısı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
1.100
1.185
108
8
247
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sapma
Hedeflenen planlı birleşik çevre denetimi sayısından fazlası gerçekleştirilmiştir.
Nedeni
Eğitim Verilecek Denetim
2
200
200
100
0
Görevlileri Sayısı
Risk değerlendirme
yöntemi ile denetim
3 planlanması yapan il
3
4
133
33
müdürlüğü sayısı
(kümülatif)
Kirlilik düzeyi yüksek olan Ergene havzasının 3 ili ile planlama çalışmalarına başlanmıştır.
Sapma
Havzanın bütüncül bir şekilde planlanabilmesi için 3 ilde 2013 yılı içinde çalışmalara
Nedeni
başlanmıştır.
Çevre denetimi ve ÇED
4
36.000
37.370
104
4
izleme sayısı
Sapma
Nedeni
Hedeflenenin üzerinde çevre denetimi ve ÇED İzleme gerçekleştirilmiştir.
Birim Adı
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.11- Etkin çevre denetimi ve yaptırımı sağlanacaktır.
Performans
Hedefi
32 adet ÇED Yeterlik Belgesi verilmiş kurum kuruluş ile 100 adet yeterlik almış çevre
danışmanlık firmasının denetlenmesi gerçekleştirilecektir.
Performans Göstergeleri
1
2
Denetlenen ÇED Yeterlik
Belgesi almış kurum /
kuruluş sayısı
Denetlenen yeterlik almış
çevre danışmanlık
firmalarının sayısı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
90
90
100
0
110
111
101
1
Birim Adı
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.12- Çevre izni ve lisansı belgesi, çevreye kirletici etkisi olan tüm işletmelere yaygınlaştırılacak;
2017 yılı sonuna kadar çevreye duyarlı yaklaşım gösteren, işletmelere ilişkin belgelendirme
sistem altyapısı oluşturulacak, ürün ve hizmetlerin çevresel duyarlılık etiketi ile
ödüllendirilmesi sağlanacaktır.
Performans
Hedefi
Çevreye kirletici etkisi olan işletmelere geçici faaliyet belgesi, çevre izni ve lisansı verilecek,
ulusal çevresel etiketleme sistemi kurulacak ve tanıtımı yapılacak, çevresel yönetim
sistemlerinin altyapısı oluşturulacaktır.
248
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Performans Göstergeleri
1
2
3
Geçici faaliyet belgesi
verilen işletme sayısı
Çevre izni ve lisansı
verilen işletme sayısı
Ulusal çevresel
etiketleme sistemi
Seminer / Çalıştay sayısı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
4.500
4.030
89
11
3.300
3.342
101
1
1
1
100
0
Birim Adı
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.15- Plan dönemi içerisinde, korunan alanlarının tescil, onayı ve ilanı ile ÖÇK Bölgeleri, tabiat
varlıkları ve doğal sit alanlarının tespit, tescil, değerlendirme ve uygulamaları
gerçekleştirilecektir.
Performans
Hedefi
Korunan Alanlarla ilgili ikincil mevzuat düzenlemesi yapılacak ve söz konusu alanların tescil,
onay ve ilan süreci yürütülecektir.
Performans Göstergeleri
1
Değerlendirilmesi
Gerçekleştirilen Korunan
Alan Sayısı
Sapma
Nedeni
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
50
401
802
702
Ayrılan ödenek miktarı firmaların düşük teklif vermelerinden dolayı artmış ve artan ödenekler
diğer illerin korunan alan ihalelerinde kullanılmıştır.
2
Hazırlanan Mevzuat
Sayısı
3
3
100
0
3
Hazırlanan İlke Kararı
Sayısı
7
2
29
71
Sapma
Nedeni
4
Hazırlanan ilke kararı taslakları merkez komisyonunda görüşülmeye devam etmektedir. 2013
yılı içinde görüşmeler tamamlanamamıştır.
Tescili gerçekleştirilen
korunan alan sayısı
20
18
90
10
Birim Adı
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.16- Korunan alanlarının; bütünleşik alan yönetimi yaklaşımı çerçevesinde ulusal ve
uluslararası işbirliği ile doğal ve kültürel değerlerinin araştırılması, korunması ve izlenmesi
sağlanacaktır.
249
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Performans
Hedefi
Korunan alanların araştırma-geliştirme projeleri ile korunması, izlenmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
2
3
4
Biyolojik çeşitlilik projesi
ve biyoekolojik araştırma
projesi sayısı
Gerçekleştirilen yönetim
planı sayısı
Tür, habitat ve tabiat
varlıkları koruma ve
izleme projesi sayısı
Korunan alanlarda
gerçekleştirilen veri alt
yapısı çalışmaları sayısı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
2
2
100
0
1
1
100
0
5
5
100
0
1
1
100
0
Birim Adı
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.17. Korunan alanların her tür ve ölçekte planlanması, projelendirilmesi ve uygulanması ile
yönetimi sağlanacaktır.
Performans
Hedefi
Korunan alanlarda imar planlama, uygulama çalışmaları ile yatırım projeleri yürütülecektir.
Performans Göstergeleri
1
İmar planı yapılan
yerleşim yeri sayısı
Sapma
Nedeni
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
15
26
173
73
Belde belediyelerinin kapatılarak idari yapılanmanın yeniden düzenlenmesine ilişkin mevzuat
nedeniyle Bakanlığımıza iletilen plan tekliflerinde artış olmuştur. Yıllık ortalama gerçekleşme
oranı öngörülerin üzerine çıkmıştır.
İmar planı revize işlerinin
10
43
430
330
sayısı
Belde belediyelerinin kapatılarak idari yapılanmanın yeniden düzenlenmesine ilişkin mevzuat
Sapma
nedeniyle Bakanlığımıza iletilen plan tekliflerinde artış olmuştur. Yıllık ortalama gerçekleşme
Nedeni
oranı öngörülerin üzerine çıkmıştır.
Hâlihazır harita alınan
3
13
12
92
8
yerleşim yeri sayısı
İmar uygulaması yapılan
4
10
13
130
30
yerleşim yeri sayısı
2
Sapma
Nedeni
5
Gelen talepler yıllık ortalamanın üzerine çıkmıştır.
Çevre düzenlemesi proje
sayısı
6
17
283
183
250
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sapma
Hedeflenen 6 adet proje için yatırım programında ayrılan ödenek miktarı ve bu projelerin
Nedeni
ihaleleri sonucu oluşan artışın toplamından oluşan bedele 11 adet yeni proje yaptırılmıştır.
Atıksu yönetimi projesi
6
10
10
100
0
sayısı
Katı atık yönetimi projesi
7
10
18
180
80
sayısı
Sapma
Hedeflenen 10 adet proje için yatırım programında ayrılan ödenek miktarı ile bu projelerin
Nedeni
ihaleleri sonucu oluşan fiyatları arasındaki fark 8 adet yeni projede kullanılmıştır.
İçme suyu yönetimi
8
9
10
111
11
projesi sayısı
Sapma
Hedeflenen 9 adet proje için yatırım programında ayrılan ödenek miktarı ile bu projelerin
Nedeni
ihaleleri sonucu oluşan fiyatları arasındaki fark 1 adet yeni projede kullanılmıştır.
Birim Adı
AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik
Amaç
2.Çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek.
Stratejik
Hedef
2.18- 2017 yılının sonuna kadar IPA çevre operasyonel programı kapsamındaki fonlar etkin
şekilde kullanılacak, belediyelerin altyapı ihtiyaçları karşılanacaktır.
Performans
Hedefi
Çevre operasyonel programında yer alan su, katı atık ve teknik yardım öncelikleri
kapsamındaki yatırımlar uygulanacaktır.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
IPA Finansman Kararı
31
25
81
19
Alınan Proje Sayısı
Sapma
IPA Finansman Kararlarının Avrupa Komisyonu tarafından alınması ve komisyondaki mevcut
Nedeni
uzman sayısında azalma olması nedeniyle finansman kararlarında gecikme yaşanmaktadır.
Uygulamasına Başlanılan
2
20
18
90
10
Proje Sayısı
Sapma
İki projenin ihalesinin iptal olması ve tekrar ihaleye çıkılması nedeniyle 2013 yılı içinde
Nedeni
kontratları imzalanamamıştır.
1
Birim Adı
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
1- Sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmeleri oluşturmak için; mekânsal planlama,
kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları ile altyapı hizmetlerini yürütmek, ulusal coğrafi bilgi
sistemini kurmak.
Stratejik
Hedef
1.1-Şehircilik, planlama, imar ve altyapı mevzuatı yeniden düzenlenecektir.
Performans
Hedefi
644 sayılı KHK ile verilen görevler kapsamında mevzuat ve kılavuz hazırlanacak ve bunlara
ilişkin usul ve esaslar belirlenecektir.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
251
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
1
Hazırlanan mevzuat sayısı
2
2
100
0
Birim Adı
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve
izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak.
Stratejik
Hedef
3.1- Yapı müteahhitleri belgelendirilerek takip sistemi geliştirilecek, fen adamları, şantiye
şefleri ve yetki belgeli ustaların denetlenmesi sağlanacaktır.
Performans
Hedefi
Yapı müteahhitleri kayıt altına alınacak, yetki belgesi numarası olmayan veya yasaklı olan yapı
müteahhidi adına yapı ruhsatı düzenlenmesi engellenecek, yapım aktörlerinin denetlenmesi
sağlanacak, yapı ustaları niteliklerinin geliştirilmesi için eğitilecek ve belgelendirilecektir.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
Verilen Müteahhitlik
300
242
81
19
Belgesi Sayısı
Sapma
Talebin beklenenden az olması sebebiyle hedeflenen Müteahhittik Belgesi sayısının % 81’ine
Nedeni
ulaşılabilmiştir.
Verilen Plan Yapımı
2
530
320
60
40
Yeterlilik Belgesi Sayısı
Sapma
Talebin beklenenden az olması sebebiyle hedeflenen Plan Yapımı Yeterlilik Belgesi sayısının %
Nedeni
60’ine ulaşılabilmiştir.
Verilen Yapı
3 Müteahhitliği Yetki
5.000
47.337
947
847
Belgesi Numara Sayısı
Sapma
Talebin beklenenden fazla olması sebebiyle verilen Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası
Nedeni
sayısında % 847 oranında artış meydana gelmiştir.
Verilen Geçici Ustalık
4
75.000
33.688
45
55
Yetki Belgesi Sayısı
1
Sapma
Nedeni
Talebin beklenenden az olması sebebiyle hedeflenen Geçici Ustalık Yetki Belgesi sayısının %
45’ine ulaşılabilmiştir.
Birim Adı
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve
izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak.
Stratejik
Hedef
3.2- Güvenilir ve şeffaf bir yapı kooperatifçiliği için mevzuatta düzenlemeler yapılacak, “EKooperatif Otomasyon Sistemi ”nin etkinliğinin arttırılması sağlanacaktır.
Performans
Hedefi
Yapı kooperatiflerinin ortaklarına kaliteli ve zamanında ve ekonomik yapı üretilmesine yönelik
politika ve stratejiler belirlenecek ve mevzuatta düzenlemeler yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Sapma Oranı
252
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Oranı (%)
(%)
1
e-kooperatif Otomasyon
Projesinin güncellenme
oranı
70
70
100
0
2
Hazırlanan mevzuat sayısı
4
1
25
75
Sapma
Nedeni
Yeni Kooperatifler Kanunu sonuçlanmadığından, hazırlanacak Kanuna istinaden yapılacak
ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanamamıştır.
Birim Adı
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve
izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak.
Stratejik
Hedef
3.3- Binalarda enerji verimliliği konusunda farkındalık artırılacak, 2017 yılına kadar tüm
binaların enerji kimlik belgesi alması ve enerji verimli hale gelmesi sağlanacaktır.
Performans
Hedefi
Mevzuatlar geliştirilerek izleme, denetim ve kontrol arttırılarak performans göstergelerinin
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
Merkezi ısıtma sistemi
bina gider paylaşım yetki
1
10
25
250
150
belgesi alan firma sayısı
(adet)
Sapma
Yetki belgesi almak için beklenenden daha fazla başvuru olmuştur.
Nedeni
Yetkilendirilen enerji
2 kimlik belgesi uzmanı
4000
720
18
82
sayısı (adet)
Sapma
EKB Uzmanı olmayı talep eden bütün mühendis ve mimarlara yetki verilmiş ancak 2013 yılı için
Nedeni
talep beklenen düzeyde olmamıştır.
Enerji kimlik belgesi
3 verilen binaların oranı
6
1,5
25
75
(%)
Mevcut binaların EKB alma zorunluluğu 2017 yılına kadar bulunmamaktadır. EKB’si
Sapma
bulunmayan yeni binalara ise ilgili idareler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilmemesi
Nedeni
gerekmektedir. Ancak bazı idarelerin konu hakkında yeterli düzeyde bilgilerinin olmaması
hedefte sapmalara neden olmuştur.
4
Binalarda yenilenebilir
enerji kullanma oranı (%)
2
Sapma
Nedeni
3
2,4
80
20
10.000 m nin üzerinde olmayan binalarda yenilenebilir enerji kullanımı zorunlu olmamakta,
2
yapılan binaların büyük çoğunluğunun 10.000 m nin altında olması nedeni ile yenilenebilir
enerji kullanım oranında sapma olmuştur.
253
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
5
Farkındalığı arttırıcı
eğitim verilen
organizasyon sayısı
35
29
83
17
Sapma
Nedeni
Talep edilen bütün bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetlerine katılım sağlanmış, 2013 yılında
talep edilen faaliyet sayısı hedeflenen düzeyde olmadığı için sapma olmuştur.
Birim Adı
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve
izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak.
Stratejik
Hedef
3.4- Yapılara ilişkin genel ilke ve esaslar, mimarlık ve mühendislik kuruluşları ile bilirkişiliğe,
mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak, yerleşme ve
yapılaşma konularına ilişkin görüş verilecek ve rehberlik edilecektir.
Performans
Hedefi
Özel yapılara ilişkin genel ilke ve esaslar belirlenecek, yerleşme ve yapılaşma konularına ilişkin
rehberlik hizmetleri yürütülecektir.
Performans Göstergeleri
1
Hazırlanan mevzuat sayısı
Sapma
Nedeni
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
1
0
0
100
Genel Müdürlük teşkilat yapılanması tamamlanmadığı için ilgili daire oluşturulamamış ve
çalışmalar başlatılamamıştır.
2
İncelenen ve verilen
görüş sayısı
3
Yerinde yapılan inceleme
sayısı
2000
2038
102
2
9
0
0
100
Sapma
Nedeni
İnceleme ve değerlendirme görüş raporları sadece evrak üzerinden değerlendirilebilmiştir.
Birim Adı
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve
izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak.
Stratejik
Hedef
3.5- Yapı Malzemelerine İlişkin mevzuat geliştirilecek, piyasa gözetim ve denetim sisteminin
etkinleştirilmesi sağlanacak, laboratuvar deney kapasiteleri arttırılacaktır.
Performans
Hedefi
Yapı malzemelerinin teknik şartnamelere uygunluk oranı arttırılacak, tüketici şikâyetlerinin
karşılanması için laboratuvar deney çeşitliliği kapasitesi arttırılacaktır.
254
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
Kuruluşların
Görevlendirme
1
20
8
40
60
Kapsamındaki Teknik
Şartname Sayısı
01.07.2013 tarihinde yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiş, eski Yönetmelik
Sapma
yürürlükten kalkmıştır ve eski yönetmeliğe göre görevlendirilmiş tüm Onaylanmış Kuruluşların
Nedeni
görevlendirmeleri iptal olmuştur. Yeni görevlendirme Tebliğleri 2013 yılı içerisinde
yayımlanamadığından teknik şartname sayısında sapma bulunmaktadır.
AB Komisyonu
Tarafından Yıl İçerisinde
Yayımlanan Teknik
2
20
18
90
10
Şartnamelerin Ulusal
Mevzuata Yansıtılma
Oranı (%)
AB Komisyonu tarafından yayımlanan Teknik Şartnamelerin Listesi AB Resmi Gazetesinden
izlenerek Tebliğ olarak Bakanlığımızca duyurulmaktadır. Yapı Malzemesine ilişkin Teknik
Sapma
Şartnamelerin hazırlanması Avrupa Standardizasyon Komitesince gerçekleştirilmekte, Türkçeye
Nedeni
kazandırılarak uyumlaştırılması da bu Komitenin üyesi Türk Standartları Enstitüsünce
gerçekleştirilmektedir.
Kurulan İhtisas
Laboratuvarlarının
3
10
14
140
40
Artırılacak olan Deney
Çeşitliliği Sayısı
Sapma
Yeni kurulan Kimya Laboratuvarı ve Ahşap Laboratuvarına dahil edilen deney metodları ile
Nedeni
hedeflenen performansın üzerine çıkılmıştır.
Laboratuvarı
4
20
80
400
300
Güçlendirilen İl Sayısı
Sapma
Nedeni
5
İl Müdürlüklerimizden gelen genel talep üzerine tüm illerimize karot makinası ve karot bıçağı
alınmıştır. Böylece tüm illerimizde güçlendirme çalışmaları yapılmıştır.
PGD Denetim Sayısı
12.000
8.479
71
29
İl Müdürlüklerimizde ki; araç ve donanım yetersizliği, yetişmiş personelin başka şube
müdürlüklerinde görevlendirilmesi ve personelin tam zamanlı PGD faaliyetlerinde
çalıştırılmaması sebebiyle denetimler yeterli seviyede yapılamamış, bu sebepten dolayı sapma
görülmüştür.
Piyasaya Arz Edilen Yapı
Malzemelerinin Güvenli
%88
%82
93
7
Olduklarının İstatistiksel
Oranı
Sapma
Nedeni
6
Sapma
Nedeni
7
Alınan numunelerin test/deney sonuçlarının öngörülememesi sebebiyle sapma oranı
belirlenememektedir.
Hazırlanan Mevzuat
Sayısı
Sapma
Nedeni
20
14
70
30
Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin Uyumlaştırma çalışmalarının Temmuz ayı itibariyle
tamamlanması nedeniyle Yönetmeliğe bağlı alt mevzuatın düzenlenmesi için kalan süreç kısa
255
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
olduğu için bu sapma gerçekleşmiştir.
Birim Adı
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve
izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak.
Stratejik
Hedef
3.6- Plan dönemi içerisinde teknik müşavirlik sistemi geliştirilecek ve her ilde yapı denetim
çalışmaları sahada etkin şekilde yürütülecektir.
Performans
Hedefi
Yapı güvenliğini artırmak için yapı denetim hizmetlerini de içerecek şekilde teknik müşavirlik
sistemi geliştirilecektir.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
Düzenlenen eğitim ve
seminerlere katılan kişi
3.000
2.010
67
33
sayısı
2013 yılında 4708 sayılı Kanun, 3194 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatlarında birden çok değişiklik
Sapma
yapılmasından dolayı kamu kaynaklarının etkin kullanılabilmesi ve eğitimlerin yapılması için bu
Nedeni
mevzuat değişikliklerinin tamamlanması beklenmiştir. Bu nedenle gerçekleşme hedeflenenin
altında kalmıştır.
Düzenlenen eğitim ve
2 seminerlere katılan
30
491
1637
1537
kurum sayısı
1
Sapma
Nedeni
3
Düzenlenen mevzuat
sayısı
Sapma
Nedeni
4
13
217
117
1.700
1.756
103
3
05.02.2013 tarihinde Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle kota
genişletilmiştir.
E-Devlet uygulamalarıyla
bütünleşik çalışma
kabiliyeti oranı (%)
Sapma
Nedeni
6
Değişen mevzuatlar doğrultusunda eski genelgelerin ihtiyaca cevap vermemesi üzerine
mevzuat güncellemesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle hedeflenenden daha fazla
mevzuat düzenlemesi yapılmıştır.
Yapı denetimi
faaliyetinde bulunan
teknik müşavirlik
kuruluşu sayısı
Sapma
Nedeni
5
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesiyle Bakanlığımızın düzenlediği
yapı denetimi uygulamaları ile ilgili eğitimlere uygulamalarda aksaklılar olmaması için kurum ve
kuruluşların ilgisi artmıştır.
95
50
53
47
Yapı Denetimi Sistemi ile ilgili yürütülen projenin tamamlanmamış olması sebebiyle hedef
gerçekleştirilememiştir.
256
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
6
Yapı Denetim
Firmalarının Şantiyelerine
yapılan denetim sayısı
(firma/yıl)
Sapma
Nedeni
6
3
50
50
Yapılan mevzuat değişikliği nedeniyle her ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluş
sayısının artmasına olanak sağlanması ile birlikte her ilde birçok yeni yapı denetim kuruluşunun
kurulmuştur. Bu nedenle denetim sayısı hedeflenenin altında gerçekleşmiştir.
Yapı Denetim Bürolarına
yapılan denetim sayısı
2
1
50
50
(firma/yıl)
Yapılan mevzuat değişikliği nedeniyle her ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluş
Sapma
sayısının artmasına olanak sağlanması ile birlikte her ilde birçok yeni yapı denetim kuruluşunun
Nedeni
kurulmuştur. Bu nedenle denetim sayısı hedeflenenin altında gerçekleşmiştir.
7
8
Bakanlığımızca izin
belgesi verilen
laboratuvar kuruluş sayısı
42
49
117
17
Sapma
Nedeni
Denetlenen yapı alanının beklenenden fazla artması nedeniyle laboratuvar ihtiyacı artmıştır.
Bu nedenle hedeflenenden daha fazla izin belgesi verilmiştir.
Birim Adı
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve
izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak.
Stratejik
Hedef
3.7- Kamu Kurumlarına ait inşaat ve esaslı onarım ile güçlendirme işlerine ilişkin hizmet
kapasitesi arttırılacaktır.
Performans
Hedefi
İnşaat ve esaslı onarım ve güçlendirme işlerine ilişkin ilgili yatırımların hizmet kapasitesi
arttırılarak tamamlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Bakanlığımız programına
aktarılan yatırım sayısı
Sapma
Nedeni
2
3
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
700
731
104
4
Ödeneği bulunan yatırımcı kuruluşların yeni iş talebinde bulunması, ikmal ihaleleri, bazı işlerin
tasfiyesi sonucu iş miktarının artması ve yeni yatırımcı kuruluşların Bakanlığımızca çalışması
gibi sebeplerle hedefin üstünde bir gerçekleşme olmuştur.
Hizmete sunulan yatırım
sayısı
Sapma
Nedeni
Hedeflenen
250
185
74
26
Proje değişiklikleri, yapım işlerinin fesih olması ve mevsimsel koşullar nedeniyle istenilen
hedefe ulaşılamamıştır.
Yatırımların nakdi
gerçekleşme oranı (%)
90
64
71
29
257
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sapma
Nedeni
4
Güçlendirme işleri
yapılan kamu binası sayısı
Sapma
Nedeni
5
Yatırımcı kurum ve kuruluşlarca gönderilen ödenek yetersizliği hedef gerçekleştirilememiştir.
150
289
193
93
Ödeneği bulunan yatırımcı kuruluşların yeni iş talebinde bulunması yeni yatırımcı kuruluşların
Bakanlığımızca çalışmaya başlaması gibi sebepler hedefte sapma meydana getirmiştir.
Yatırım Takip Sistemi
otomasyonu modül sayısı
15
15
100
0
Birim Adı
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve
izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak.
Stratejik
Hedef
Performans
Hedefi
3.8- Bakanlık portföyündeki yapı proje sayısı arttırılacak, tüm projeler elektronik ortama
aktarılacak ve 2017 yılı sonuna kadar 81 ilde kırsal yerleşmelerde örnek projeler ve çalışmalar
yapılacaktır.
Portföydeki yapı projelerinin bir kısmı revize edilecek, proje üretimi ve kontrollüğü
geliştirilecek, web tabanlı uygulamalara geçilebilmesi için çalışmalara devam edilecek ve kırsal
yerleşmelerin geliştirilmesini sağlayacak kırsal konut projeleri üretilecektir.
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
Dijital portföye aktarılan
3.000
2.980
99
1
yapı projesi sayısı
WEB Ortamına aktarılan
2
1.500
2.700
180
80
proje sayısı
Sapma
WEB ortamına aktarılmaya ihtiyaç duyulan proje sayısının fazlalığı nedeniyle çalışmalara ağırlık
Nedeni
verilerek hedeften sapılmıştır.
Kısmi tadilat yapılan
3
30
6
20
80
proje sayısı
Yatırım programında yer alan işlerde kısmı tadilattan çok arsaya ve Kurumların değişen
Sapma
ihtiyaçlarına uygun esaslı tadilat ve/veya yeni projeye ihtiyaç duyulması nedenleriyle yeni
Nedeni
proje üretimine ağırlık verilmiş bu nedenle hedeften sapılmıştır.
Esaslı tadilat yapılan
4
30
24
80
20
proje sayısı
Yatırım programında yer alan işlerde kısmı tadilattan çok arsaya ve Kurumların değişen
Sapma
ihtiyaçlarına uygun esaslı tadilat ve/veya yeni projeye ihtiyaç duyulması nedenleriyle yeni
Nedeni
proje üretimine ağırlık verilmiş bu nedenle hedeften sapılmıştır.
Yapılan/yaptırılan yeni
5
30
49
163
63
proje sayısı
Yatırım programında yer alan işlerde kısmı tadilattan çok arsaya ve Kurumların değişen
Sapma
ihtiyaçlarına uygun esaslı tadilat ve/veya yeni projeye ihtiyaç duyulması nedenleriyle yeni
Nedeni
proje üretimine ağırlık verilmiş bu nedenle hedeften sapılmıştır.
Hazırlanacak köy evi
6
45
69
153
53
proje sayısı
1
258
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Sapma
Nedeni
7
Arsaların topoğrafyalarının farklılık göstermesi ve çeşitlilik sağlanması sebebiyle farklı sayıda
proje elde edilmesine ihtiyaç duyulmuş ve hedeften sapılmıştır.
Projesi yapılacak pilot il
sayısı
12
7
58
42
Sapma
Nedeni
İhale çalışmaları yetişmediğinden Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Genel Müdürlüğü ile yapılan
ortak çalışma neticesinde pilot illerin bir kısmının Koordineli Genel Müdürlük tarafından
yapılması nedenleriyle hedeften sapılmıştır.
Birim Adı
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve
izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak.
Stratejik
Hedef
3.9- Plan dönemi içerisinde kamu binalarının depreme karşı güçlendirme ihtiyacını tespit
etmek üzere ayrıntılı kamu yapıları envanter çalışması yapılacaktır.
Performans
Hedefi
Bina envanter mevzuat çalışmalarına temel olacak bina envanter formundaki asgari kriterlere
göre, kamuya ait yapılara ilişkin, ayrıntılı envanter çalışmaları yapılacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Envanteri çıkarılan kamu
binası sayısı
Sapma
Nedeni
2
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
2.000
0
0
100
Envanter kapsamında tutulacak ve CBS ile ilişkilendirilecek teknik verileri içeren form
hazırlanmıştır. Envanter çalışması web tabanlı, coğrafi bilgi sistemine dayanan bir yazılım
üzerinden yürütüleceğinden, hazırlanan bu form, yazılım çalışmalarında dikkate alınmaktadır.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nce yazılım çalışmaları tamamlanmadığından hedef
gerçekleşmemiştir.
Envanter çalışması
yapılan kurum sayısı
2
0
0
100
Sapma
Nedeni
Envanter kapsamında tutulacak ve CBS ile ilişkilendirilecek teknik verileri içeren form
hazırlanmıştır. Envanter çalışması web tabanlı, coğrafi bilgi sistemine dayanan bir yazılım
üzerinden yürütüleceğinden, hazırlanan bu form, yazılım çalışmalarında dikkate alınmaktadır.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nce yazılım çalışmaları tamamlanmadığından hedef
gerçekleşmemiştir.
Birim Adı
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Amaç
3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve
izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak.
Stratejik
Hedef
3.10- Plan dönemi içerisinde İskân Kanunu kapsamında hak sahiplerinin tamamının iskân
talepleri karşılanacak ve hayat standartlarını yükseltmek üzere gerekli destek verilecektir.
Performans
Hedefi
5543 Sayılı İskân Kanunu kapsamında hedef kitlelerin sosyal, ekonomik ve kültürel durumları
da göz önünde bulundurularak iskân talepleri karşılanacaktır.
259
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Performans Göstergeleri
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
Devlet eli ile yapılacak
veya satın alınacak konut
334
184
55
45
sayısı
İzmir Tahtalı Barajı İskanında İZSU'nun yapması gereken ve konutların bulunduğu alandaki
Sapma
altyapı işlerinin yapımı İZSU ile müteahhit firma arasındaki mahkeme nedeniyle
Nedeni
yapılamadığından ikmal ihalesi yapılamamış ve hedeflenen konut sayısına ulaşılamamıştır.
Karşılıksız yardım
2
100
157
157
57
yapılacak aile sayısı
Sapma
Öngörülen hedefin üzerinde bir başvuru gerçekleştiğinden hedefte sapma meydana gelmiştir.
Nedeni
İşletme ve Donatım
3 Kredisi verilecek aile
10
0
0
100
sayısı
Sapma
Hak sahiplerinden talep gelmediği için hedef gerçekleştirilememiştir.
Nedeni
Kendi evini yapana
4 yardım metodu ile
500
500
100
0
yapılacak konut sayısı
Eğitim verilecek personel
5
510
255
50
50
sayısı
1
Sapma
Nedeni
Sene başında 2 eğitim planlanmıştır. Ancak yıl boyunca bir eğitim yapılabilmiştir.
Birim Adı
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI
Stratejik
Amaç
3- İnşaat yapım teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin ilke ve esasları belirlemek, etkin ve
izlenebilir kayıt ve denetim sistemini oluşturarak kaliteli ve güvenli yapılaşmayı sağlamak.
Stratejik
Hedef
3.11- Yapım uygulamalarıyla ilgili ortak terminoloji ve teknik şartlar ile kesin fiyat ve maliyetleri
oluşturulacak; çevre ve imar mevzuatı ile yapım sözleşmelerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve
sorunların çözümüne katkıda bulunulacaktır.
Performans
Hedefi
İnşaat rayiç, birim fiyat, tarif ve analizler gelişen teknolojiye uygun olarak düzenlenecek, yapım
uygulamalarıyla ilgili tebliğler yayımlanacak, çevre ve imar mevzuatı ile yapım sözleşmelerinde
ortaya çıkan anlaşmazlıklar çözüm odaklı değerlendirilecektir.
Performans Göstergeleri
1
Güncellenmiş rayiç ve
birim fiyatlar ile tarif ve
analizlerin yayınlanma
gün sayısı
Sapma
Nedeni
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
90
85
106
6
2013 yılı hedefinde (+) % 6 oranında sapma oluşmasının nedeni; yapılan verim artırıcı
çalışmalar sonucu,
birim fiyatlar ile tarif ve analizlerin yayınlanması daha kısa sürede
sonuçlandırılmasıdır.
260
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2
Güncelleştirilerek
yayımlanacak olan yapı
yaklaşık birim maliyetleri
ve değerlendirme
katsayılarının tespitine
ilişkin tebliğ adedi
Sapma
Nedeni
3
4
133
33
2013 yılı hedefinde (+) % 33 oranında sapma oluşmasının nedeni; Proje ve Kontrollük işlerinde
Uygulanacak Fiyat artış Oranları tebliğinin yılda bir defa yerine, iki defa yayımlanmaya
başlanmasıdır.
3
Anlaşmazlıklarla ilgili
başvuruları
sonuçlandırma oranı (%)
90
90
100
0
4
Anlaşmazlıklara ilişkin
hususların ortalama
cevaplandırma süresi
(gün)
40
32
125
25
Sapma
Nedeni
2013 yılı hedefinde (+) % 25 oranında sapma oluşmasının nedeni; yapılan verim artırıcı
çalışmalar sonucu, anlaşmazlık konuları daha kısa sürede sonuçlandırılmış olmasıdır.
Birim Adı
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI
Stratejik
Amaç
4- Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.
Stratejik
Hedef
4.1-Bakanlığın kurumsal kimliğini güçlendirecek faaliyet ve projeler gerçekleştirilecek, rehberlik
ve denetim faaliyetleri arttırılacaktır.
Performans
Hedefi
Bakanlığın rehberlik ve denetim faaliyetleri arttırılacaktır.
Performans Göstergeleri
1
2
3
Rehberlik faaliyeti
verilecek il sayısı
Hazırlanan araştırma
raporu
Mevzuat düzenlemeleri
ve görüş taleplerinin
cevaplandırılma oranı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
6
8
133
33
3
3
100
0
95
100
105
5
4
Ön inceleme görevlerinin
yıl içinde rapora
bağlanma oranı
95
96
101
1
5
İnceleme ve soruşturma
görevlerinin yıl içinde
rapora bağlanma oranı
70
72
103
3
261
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Birim Adı
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
Stratejik
Amaç
4- Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.
Stratejik
Hedef
4.1-Bakanlığın kurumsal kimliğini güçlendirecek faaliyet ve projeler gerçekleştirilecek, rehberlik
ve denetim faaliyetleri arttırılacaktır.
Performans
Hedefi
Bakanlığın faaliyet alanları ile ilgili güvence ve danışmanlık faaliyetleri yürütülecektir.
Performans Göstergeleri
1
Güvence ve danışmanlık
faaliyeti sunulacak süreç
sayısı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
35
40
114
14
Birim Adı
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik
Amaç
4- Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.
Stratejik
Hedef
4.1-Bakanlığın kurumsal kimliğini güçlendirecek faaliyet ve projeler gerçekleştirilecek, rehberlik
ve denetim faaliyetleri arttırılacaktır.
Performans
Hedefi
Bakanlığımız personeli ile iç ve dış paydaşlarına yönelik eğitimler yapılacak; Bakanlığımız
çalışma konuları ile ilgili yayınlar hazırlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
2
Hizmet içi eğitime tabi
tutulan personel sayısı
Bölgesel Eğitim
Programlarına katılan
katılımcı sayısı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
7400
7409
100
0
1200
1240
103
3
Birim Adı
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Stratejik
Amaç
4- Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.
Stratejik
Hedef
4.1-Bakanlığın kurumsal kimliğini güçlendirecek faaliyet ve projeler gerçekleştirilecek, rehberlik
ve denetim faaliyetleri arttırılacaktır.
Performans
Hedefi
Stratejik yönetim anlayışı yerleştirilecek ve uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Hazırlanan Bütçe
Gerçekleşme Raporu
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
4
4
100
0
262
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2
3
Sayısı
Hazırlanan Kurumsal Risk
Değerlendirme Raporu
Sayısı
Yeni Hizmete Açılan
Hizmet Binası Sayısı
1
1
100
0
4
6
150
50
Sapma
Nedeni
2014 Yılı Yatırım Programına alınmış olan altı hizmet binamızdan dördünün (Bolu, Yozgat,
Karaman ve Karabük) 2014 yılı içinde tamamlanması hedeflenmiş, Yalova ve Iğdır hizmet
binalarımızın da inşaatlarının tamamlanması sonucu hizmete açılmaları üzerine gösterge
değeri 6’ya çıkmıştır.
Birim Adı
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik
Amaç
4- Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.
Stratejik
Hedef
4.1-Bakanlığın kurumsal kimliğini güçlendirecek faaliyet ve projeler gerçekleştirilecek, rehberlik
ve denetim faaliyetleri arttırılacaktır.
Performans
Hedefi
Bakanlığımız Merkez ve Ek Binalarında güvenlik, temizlik ve yemek ihtiyacı karşılanacaktır.
Performans Göstergeleri
1
Yemek hizmetindeki
memnuniyet oranı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
80
80
100
0
Birim Adı
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik
Amaç
4- Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.
Stratejik
Hedef
4.3-Bakanlık görev tanımı ile uyumlu nitelikli ve uzman personel istihdamına yönelik etkin bir
insan kaynakları yönetimi sağlanacaktır.
Performans
Hedefi
Bakanlık personel ihtiyacı karşılanacak ve kapasiteleri geliştirilecektir
Performans Göstergeleri
1
2
Bakanlık teknik personel
sayısının toplam personel
sayısına oranı
Yıllar itibariyle toplam
personel sayısı
Hedeflenen
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
58
58
100
0
11.792
11.572
98
2
263
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Birim Adı
DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik
Amaç
4- Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak.
Stratejik
Hedef
4.4- Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği müktesebatı uyumlaştırma çalışmaları kapsamında
kurumsal kapasite artırılmasına yönelik çalışmalar ve ulusal yükümlülüklerin yerine
getirilmesini sağlayacak faaliyetler sürdürülecektir.
Performans
Hedefi
Avrupa Birliğine tam üyelik sürecindeki bölgesel ve ikili anlaşmalar ve uluslararası
sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli çalışmalar ve koordinasyon
yürütülecektir.
Performans Göstergeleri
Hedeflene
n
Gerçekleşen
Gerçekleşme
Oranı (%)
Sapma Oranı
(%)
Avrupa Birliği Müktesebatının
Üstlenilmesine ilişkin Ulusal
1 Programı’nın 3’er aylık
4
4
100
0
periyotlarla (yılda 4 defa)
izlenmesi
Uygulamadaki projelere ait
2 Yönlendirme Komitesi
75
68
91
9
toplantılarına katılım oranı(%)
Yönlendirme Komitesi Toplantıları davetlerinin öngörülenden daha az olması ve proje sahibi
Sapma
teknik birimler tarafından öngörülen ancak düzenlenemeyen toplantılar sapmaya neden
Nedeni
olmuştur.
264
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
Performans Sonuçları Tablolarına İlişkin Değerlendirme
Performans Sonuçları Tablosunda;
 Gerçekleşme oranı (%) 90-100 arası olan göstergeler, hedefe ulaşıldığını,
 Gerçekleşme oranı (%) 100 üzeri olan göstergeler, hedefin aşıldığını,
 Gerçekleşme oranı (%) 0-89 arası olan göstergeler, hedefe ulaşılamadığını ifade
etmektedir.
2013 yılına ait Bakanlık birimlerinin performans sonuçları tabloları incelendiğinde, Bakanlığımız
proje ve faaliyetlerine ilişkin;
Toplam 209 adet performans göstergesinin,
 67’sinde hedefin gerçekleştiği,
 76’sında hedefin aşıldığı, dolayısıyla toplam 143 göstergede (% 68)
öngörülen hedeflere ulaşıldığı,
 66 göstergede ise (% 32) ise hedeflere ait gerçekleşmelerin beklenilen
düzeyde olmadığı görülmektedir.
67
%32
66
%32
Hedef Gerçekleşmiş
Hedef Aşılmış
76
%36
Hedefe Ulaşılamamış
Şekil 42. Performans Göstergelerinin Hedefe Ulaşma Düzeyi
Beklenilen düzeyde gerçekleşmelerin olmadığı göstergelerdeki sapma nedenleri harcama
birimlerince değerlendirilerek gerekli tedbirler alınmıştır.
Sonuç olarak, 2013 yılı bazında bakıldığında, Bakanlığımızın anılan yıl için proje ve faaliyetler
için koyduğu performans hedeflerinin üçte ikisinin gerçekleştirildiği görülmektedir.
Sonraki yıllar için bugünkü gerçekleşmelerin üzerine çıkarılarak etkinlik ve verimlilik düzeyinin
daha da geliştirilmesi hedeflenmektedir.
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
265
266
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
267
4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hizmet birimleri ve dış paydaşlarla yapılan çalışma sonrasında ortaya çıkan “Güçlü ve Zayıf
Yönler“ ile “Fırsatlar ve Tehditler” aşağıda verilmiştir.
GÜÇLÜ YÖNLER
Çevre ve şehircilik alanındaki yetkilerin tek elde toplandığı Bakanlık olması
Yeni kurulan bir Bakanlık olarak; geniş, kapsamlı görevler ve güçlü yetkilerle donatılmış olması
Konusunda uzman, yetişmiş ve deneyimli personele sahip olması
İlerleme ve yeniliğe açık, takım çalışmasını destekleyen yönetim kadrosuna sahip olması
Ülke genelinde yaygın bir teşkilat yapısına sahip olması
Teknolojik gelişmelere açık ve teknoloji kullanımına istekli olması
Tüm Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında koordinasyon görevini üstlenmiş olması
Mekânsal planlamanın her tür ve ölçeğinde usul ve esas belirleme konusunda yetkili olması
Yapı malzemeleri konusunda ve yapı denetiminde yetkili tek kurum olması
Çevresel etki ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarını yapan ve bu konuda kararlar alan bir kurum
olması
Yapıların maliyet verilerinin oluşturulmasında, piyasa fiyatlarının yansıtıldığı, birim fiyatların ve imalat tariflerini
oluşturan kurum olması
Yatırımcı Bakanlık olması
Kentsel dönüşüm proje ve uygulamaları konusunda düzenleyici rolü
Ülke genelinde yaygın bir teşkilat yapısına sahip olması
ZAYIF YÖNLER
AR-GE çalışmalarının henüz istenilen düzeyde olmaması
Bakanlığın yeni kurulmuş olması nedeniyle birimler arasında aidiyet duygusunun geliştirilmesi ihtiyacı
Kentleşme ve planlamaya altlık oluşturacak verilerle ilgili kurumsal altyapının geliştirilmesi ihtiyacı
İş süreçlerinin tanımlanması ve uygulanmasındaki eksiklikler
Tanıtımın geliştirilmesi ihtiyacı
Sosyal imkânların geliştirilmesi ihtiyacı
268
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
FIRSATLAR
Dünyada ve ülkemizde çevre bilincinin gelişmesi ile çevre yatırımlarının çoğalması
AB uyum süreci kapsamında sağlanan kaynaklar ile yeni projeler geliştirebilme ve uygulayabilme
Çevreye duyarlı ve enerji verimliliğini artıran yapı teknoloji ve malzemelerinin gelişimi
Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörünün gelişmesi ve Kentsel dönüşümde sunduğu olanaklar
Çevre konusunun küresel öneme sahip olması
Kentsel dönüşüm olgusunun toplum tarafından benimsenmesi
Gelişen bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklar
Çevre bilincinin artmış olması
Ülkemizin tabiat varlıkları, iklim çeşitliği ve kültürel açıdan sahip olduğu zenginlikler
Yapı konusunda teknolojinin gelişimi
Merkezi yönetimin, yerel yönetimleri çevre konusunda desteklemesi
AR-GE çalışmalarının öneminin artması, ulusal ölçekte sunulan pek çok teşvik ve hibe kredisi imkânı olması
Deprem güvenliği için yapılacak çalışmalarda vatandaşın konu ile ilgili bilincinin artması
Belediyelerin kentsel dönüşüm plan ve projelerine olan ilgi ve yaklaşımı
Enerji verimliliği çalışmaları bilişim teknolojilerinin kentleşme alanlarında kullanımı (Coğrafi Bilgi Sistemleri, ebelediyecilik vb.)
TEHDİTLER
İklim değişikliği ve küresel ısınma
Endüstriyel gelişmelerin ve şehirleşmenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri
Ülkemizde afet risklerin yüksek olması
Çevre konusunda ihtisas mahkemelerinin bulunmaması
Çevre yatırımlarının yüksek maliyetli olması
Yenilenemeyen doğal kaynakların kontrolsüz kullanımı ve tükenme tehlikesi
Çevre Kirliliği
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
269
270
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
271
5. GENEL DEĞERLENDİRME
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ülkemizin 2023 vizyonunda, gerek çevresel değerlerin korunması,
gerekse de şehirleşme noktasında büyük rol üstlenmiştir.
Dünyada endüstri ve teknoloji alanında meydana gelen hızlı gelişmeler, hayat seviyesinin
yükselmesini sağlamış, diğer yandan artan nüfus ve hızlı şehirleşme ile birlikte doğal dengeler
giderek bozulmuştur. Artık sürdürülebilir ve dengeli kalkınma modelleri olan yeşil ekonomi ve
yeşil politikalar ön plana çıkmaya başlamıştır.
2013 yılında hava, toprak, su ve gürültü kirliliğinin kontrolü konusunda önemli hukuki ve teknik
düzenlemeler yapılmıştır. Bakanlık tarafından çıkartılan yönetmelik, genelgeler ve tebliğler ile
hava kalitesinin anlık olarak izlenmesi, kirliliğin kaynağında önlenmesi ve gerekli tedbirlerin
alınması konusunda gelişme kaydedilmiş, denetim ve uygulamada etkinliğin artırılması
sağlanmıştır.
İklim değişikliği ile mücadele alanında Bakanlık, 2011-2023 yılları arasında takip edilecek yol
haritası niteliği taşıyan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı’nı (İDEP) ve İDEP Uyum Stratejisini
tamamlamıştır. Bu kapsamda yer alan eylemlerin uygulanmasını temin etmek üzere çalışmalar
sürekli olarak yürütülmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, saygın mühendislik ve mimarlık hizmeti anlayışını
yerleştirmek ve çözüm odaklı hizmet anlayışını kurumsallaştırmak adına planlama, yapım,
dönüşüm, imar uygulamaları faaliyetleri ile bilimsel esaslı yeni koruma çalışmaları daha da
geliştirilmek suretiyle devam ettirilecektir.
2013 yılında 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görev yetki ve sorumluluklar
etkili ve verimli olacak şekilde yürütülmüştür.
2014 yılı ile birlikte Bakanlık Birimlerinde toplam kalite yaklaşımı benimsenecek ve bu konuda
kurumsal kapasite üst noktalara çıkarılacaktır. Stratejik yönetim ve toplam kalite esaslı çalışma
prensipleri geliştirilecek ve verimliliğin arttırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.
Şehirlerimizi çevreyle uyumlu bir biçimde modern hale getirmek, insanlarımızın daha mutlu ve
huzurlu yaşamasını temin etmek gibi yükümlülüklerimiz bulunmaktadır.
Bu yükümlülükleri yerine getirdiğimiz zaman şehirlerimiz daha yaşanılır, daha çevreci ve daha
az enerji harcayan bir hale gelecektir.
272
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
EK 1. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden
önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları
gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Ankara
30.04.2014
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Müsteşar
273
2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu
EK 2. MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını
temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması
için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
Ankara
30.04.2014
Sadi KIZIK
Strateji Geliştirme Başkanı V.
Download

idare - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı