KONTROLÖRLER
CP26xx Serisi Panel PC'ler Tümleflik Çoklu Dokunmatik ‹flleviyle
Operatör Arabirimi Seçeneklerini Geniflletiyor
Kompakt Tasar›m, Çoklu Dokunmatik
Ekran: ARM Cortex A8 ‹fllemci
Beckhoff
Beckhoff; kompakt,
çoklu dokunmatik ve
tümleflik CP26xx Panel
PC serisiyle, ifllevselli¤i
daha da artt›rd›. ARM
Cortex™ A8 ifllemciyle
donat›lm›fl fans›z Panel
PC'ler, küçük ve orta
ölçekli makinelerde ve
tesislerde çok say›da PLC
ve Hareket Kontrol
uygulamalar›nda
kullan›lmak üzere
tasarland›.
CP26xx Panel PC'de 1 GByte dahili DDR3 RAM belle¤e eriflimi
bulunan 1 GHz ARM Cortex™
A8 ifllemci bulunuyor. Standart
iflletim sistemi ise Microsoft Windows Embedded Compact 7’dir.
256 MB'l›k bir SD kart da standart olarak cihazla birlikte veriliyor, ayr›ca iste¤e ba¤l› olarak 4
GByte'a kadar yükseltilebiliyor.
128 kbyte NOVRAM, TwinCAT
proses verilerinin ar›za durumunda güvenli flekilde saklanmas›n›
sa¤l›yor. Bütünleflik 10/100BASET Ethernet adaptörü, RJ-45 konektörlü bir EtherCAT adaptörü,
bir RS-232 arabirim ve iki USB2.0 port da ayr›ca mevcuttur.
Mevcut ARM9 mimarisinin aksine, ARM Cortex™ A8 ifllemci donan›m tabanl› bir kayar nokta birimine sahiptir. Böylece, kayar
nokta ifllemlerini (Real, LReal) belirgin biçimde h›zlan›yor ve
CP26xx Panel PC serisinin ayn›
zamanda Hareket Kontrolü uygulamalar›nda da kullan›labilece¤i
anlam›na geliyor.
Beckhoff'un TwinCAT otomasyon yaz›l›m›yla birlikte Panel PC,
küçük ve orta ölçekli makine uygulamalar› için yüksek performansl› bir PLC ve Hareket Kontrol sistemi haline geliyor.
1 GHz ARM Cortex™ A8 ifllemcili
kompakt CP26xx Panel PC küçük ve orta
ölçekli PLC ve hareket kontrol
uygulamalar› için idealdir.
246 Otomasyon
Yüksek kaliteli cam cephesi bulunan gövdesi alüminyumdan üretilmifl panel önde IP 65 ve arkada
IP 20 koruma sunuyor. Ebatlar› 7"
ile 24" aras›nda de¤iflen, 4:3, genifl ekran, yatay veya dikey bi-
çimlerde sekiz farkl› çoklu dokunmatik TFT ekran seçene¤i de
mevcuttur. Paneller için çal›flma
s›cakl›¤› aral›¤› 0 ila 55 °C’dir.
Bafltan sona çoklu dokunmati¤in
yararlar›
CP2xxx ve CP3xxx Kontrol Paneli ve Panel PC serileriyle Beckhoff, her geçen gün daha da geniflleyen kapsaml› bir çoklu dokunmatik çeflitlili¤i sunuyor. Alüminyum gövde tasar›mlar›n›n
üretimindeki yüksek kaliteli imalat iflçili¤i panellerin sa¤lam ve
endüstriyel uygulamalar için ideal olmalar›n› sa¤l›yor.
Dar, çevresel bir metal darbe koruyucu dokunmatik ekran yüzeyini ve ekran› mekanik hasarlara
karfl› güvenle koruyor. Buna ek
olarak, tamamen camdan yap›lm›fl yüzey, çevresel etkilere karfl›
maksimum dayan›kl›l›k sa¤l›yor.
Projektif kapasitif dokunmatik
(PCT) teknolojili çoklu dokunmatik paneller, yüksek dokunma
noktas› yo¤unlu¤u sa¤l›yor ve bu
da hassas, güvenli ve en küçük
ad›mlarda bile sars›nt›s›z çal›flmay› hatta ince ifl eldivenleriyle
çal›flabilmeyi mümkün k›l›yor
(örn. lateks eldivenlerle).
Çoklu dokunma veya ikili dokunma seçeneklerine ek olarak (Windows Embedded Compact 7 iflletim sistemli Panel PC'ler için), yeni seri ayr›ca iki elle çal›flt›rma
özelli¤iyle yüksek hassasiyetli
otomasyon çözümleri de sunuyor.
Download

Kompakt Tasar›m, Çoklu Dokunmatik Ekran: ARM Cortex A8 ‹fllemci