İ K AM E T TA HV İ L İ İ L E M AC A R OT U R MA İ Z N İ
İKAMET TAHVİLİ İLE MACAR OTURMA İZNİ
Yeni tahvil sistemi dünyanın en iyi oturma izni programıdır. Diğer ülkelerin önerdiği ikamet
programı ya önemli emlak yatırımı ya da oldukça yüksek finansal yatırım karşılığındadır.
Genel kaide olarak bireysel veya çoğunluğuna sahip olunan şirket müracaatlarında, minimum 5 yıllık
250.000 Avro değerindeki özel tahvil satın alındığı taktirde Macaristan’da oturma izni alınabiliyor.
250.000€ dahilinde karı/koca ve 18 yaş altı çocuklar
da faydalanabiliyor. Bahsi geçen tahvili yalnızca Macar Parlamentosunun Ekonomi İlişkileri dairesinin iznini alan finans şirketi sağlayabilir ve bu finans şirketi
yasal olarak tahsis edilmiş özel devlet tahvilinin satın
almasıyla yükümlüdür. Dolayısıyla tahvilleri Macar Hükümeti Tahvili garantisiyle bu finans şirketi tarafından
sağlanıyor. Discus Holdings Ltd. 9 Nisan 2013 tarihinde
Macar Oturma Programı için Avusturya’da, Azerbaycan’da, Endonezya’da, Kazakistan’da, Kenya’da Nijerya’da, Güney Afrika’da, Tayland’da Türkiye’de ve
ABD’de tek yetkili Özel Tahvil Acentesi olarak başvuruları kabul etme iznini almıştır. Müracaat eden yatırımcının 250.000 Avroluk tahvil yatırımı gerçekleştiğinde
oturma izni kendisine öncelikli olarak verilir. Belirtilen
bu oturma izni 6 ay sonra devamlı oturma iznine dönüştürülebilir. Bu oturma iznin avantajlarından en önemlisi
olarak müracaat sahipleri Macaristan’da oturabiliyor,
her hangi 180 günden 90 gün kadar Schengen ülkelerinde kalabiliyor, ve Macaristan’ın kendi vatandaşlarına ve Macaristan’a yerleşmiş kişilere sağladığı imkanlardan yararlanabiliyor.
OTURMA İZNİN ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ADIMLAR
ADIM 1 – EVRAKLARIN TAMAMLANMASI
Tüzükle getirilmiş göçmen kanununun hükümlerine
• 1 adet 6 aydan eski olmayan mesleki referansın
göre aşağıdaki evrakların müracaatçı tarafından ta-
aslı (örn. avukat, noter, yeminli hesap uzmanı
mamlanması gerekmektedir:
veya benzer mesleki otoriteden)
• İ kamet Programına yatırılacak sermayenin kaynağına ait belgeler
• A dli sicil kaydı
• 1 adet adres bilgilerini içeren evrak (örn: tasdik-
Gerek duyulduğu taktirde talep üzerine yukarıdaki
• P asaportun fotokopisi
lenmiş kamu fatura sureti veya tam ismi ve adre-
belgelerin onayı ve noter tarafından tasdiklenmesi
• K imlik fotokopisi
si gösteren banka hesap özeti, veya yazılı banka
istenebilir.
• U luslararası kayıtlı bir bankadan 6 aydan eski
mutabakatı,avukat, yeminli hesap uzmanı, noter
olamamak üzere referans mektubu
yazısı)
ADIM 2 – TAHVİL SÖZLEŞMESİ
Müracaat eden kişi, İkamet Tahvil Acentesine
vadesi ile aynı olmalıdır. Netice itibari ile yatırım-
değerinde beş yıl vadeli Hazine tahvili alınacağını
250,000 Avro yollar. İkamet Tahvil Acentesi bu
cının sahip olacağı şirket tahvilleri özellikle tahsis
belgeleyecektir.
meblağı alınca, yatırımcıya 250,000 Avr değerinde,
edilen Macar İkamet Tahvili teminatı altında olacak-
kendi adına kayıtlı ve beş yıl vadesi olan kayıtlı tah-
tır. İkamet Tahvil Acentesi yatırımcıya kendi tahvilini
vilini (örn. kendi şirket tahvili) düzenler. Bu şirket
ihracı ile birlikte, şirket gayrı kabil’i rücu tebligat
tahvilinin miktarı ve vadesi, İkamet Tahvil Acente-
ile yatırımcının ikamet iznini almasından sonraki 45
sinin devlet tahviline yatırması gereken meblağ ve
gün içinde yatırımcıdan alınan para ile 250,000 Avro
ADIM 3 – İKAMET MÜRACAATI
Geçici ikamet izni için müracaat belgesi, Macaristan’a
• Yasal vekil olarak tayin edilen bir Macar avukat
kecektir. Kartı kendi almak isterse, ikamet izni çıktık-
girişten önce bizzat müracaat eden kişi tarafından
adına çıkartılmış vekaletname. Vekaletnamenin
tan sonra 30 günlük vize için başvurur ve vize hemen
Macar Konsolosluğunda konsolosluk görevlisine veri-
başvuruda bulunan kişi tarafından imzalanmış,
verilir.
lecektir. Müracaat sırasında yetkili, başvuru yapanın
ve Konsolosluk yetkilisi tarafından tasdik edilmiş
biyometrik verilerini (parmak izi, fotoğraf) kayıt
olması gerekir.
eder. Başvuran kişi aşağıdaki belgeleri konsolosluk
görevlisine vermekle yükümlüdür:
Müracaatla birlikte, başvuruda bulunanın eşi ve reşit
olmayan çocukları da “aile birliği” amacı ile ikamet
Bütün belgeler gerektiği şekilde derlenmiş ise ve
izni için müracaatta bulunabilirler. Eş ve çocukların
gerekli şartlar karşılanmış ise Macar Göçmen ve Va-
başvurusu çerçevesinde ilave nakit yatırım ile ulusal
• Geçerli seyahat belgeleri
tandaşlık Makamı 8 iş günü içerisinde ikamet iznini
iktisadi çıkar ispatı gerekmemektedir.Yine de ailevi
• 2 adet pasaport boyutu fotoğraf
verecektir. Başvuruda bulunanlar Macar istihbarat
bağların varlığını belgeleyen evrak ve aile reisinin
• Macar İkamet Tahvili Acentesi tarafından ihraç edi-
makamlarınca incelenecektir.
aile fertlerinin geçim masrafları, barınma ve sağlık
len şirket tahvili (Adım 2 de belirtildiği gibi) sahibi
olduğunun ispatı.
hizmetlerini sağlamakla yükümlü olduğuna dair beİkamet müracaatı sırasında başvuruda bulunan kişi,
• İkamet Tahvili Acentesinin, Macar Devletinin ihraç
ikamet kartını Macaristan’da kendisi mi almak ister,
ettiği İkamet Tahvillerinin 45 günden az bir sürede
yoksa kartın kendisini temsil eden avukat vekile mi
satın alınacağına dair gayrı kabil’i rücu tebligatı.
gönderilmesini isteyeceğine dair karar vermesi gere-
yanı müracaata eklenecektir.
ADIM 4 – DEVAMLI İKAMET
Altı ayın bitiminde Macar ikamet izni, Göçmen ve
Vatandaşlık Dairesini veya Macar Konsolosluğunu
ziyaret ederek devamlı ikamete çevrilebilir.
Başvuru sahibi ile Discus Holdings Ltd. arasında
yapılan ayrı bir sözleşme olması halinde, ayrıca
40,000 Euro işlem ve idari harç alınacaktır.
İLETİŞİM
158, Merchants Street, Valletta
VLT 1176, Malta
e-mail: [email protected]
Tel: +356 2122 3258
Faks: +356 2122 3058
www.discusholdings.com
Download

ikamet tahvili ile macar oturma izni oturma iznin alınabilmesi için