DERS ADI : EKO 101-MİKRO EKONOMİ
BÖLÜMÜ : HUKUK
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Seminerler/
Yarıyıl
Teori/Ders
Proje/Alan
AKTS
Uygulama Lab.
Çalışma
Diğer Toplam Kredi
Anlatımı
Çalışması
Kredisi
Grupları
I
14x3
42
3
Ders
Ass. Prof. Dr. Turgut GÜMÜŞ
Sorumluları
Ders Dili
Türkçe
Zorunlu/
Seçmeli
Zorunlu
Yok
Mikro ekonomi dersi, fiyat mekanizmasını, arz ve talep kavramlarını, esneklikleri, devletin fiyat
kontrolünü, tüketici davranışı teorisini, üretim ve maliyetleri, tam rekabet piyasasını, monopol
Dersin
piyasasını, monopolcü rekabet piyasasını, oligopol piyasasını, faktör fiyatlandırmasını ve gelir
Tanımı
dağılımını, piyasa başarısızlıklarını sistematik bir şekilde inceleyen bir bilim dalıdır.
- Mikro ekonominin ve piyasa ekonomisinin temel kavramları hakkında edinilecek bilgi
Dersin Amacı sayesinde, ekonomik hayatta karşılaşılabilecek sorunlar hakkında zorlanmadan yorum yapabilme
ve çözüm getirebilme yeterliğine kavuşulmasıdır.
Ön Koşul
Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenciden;
Hedeflenen - uygulamada karşısına çıkacak sorunlardaki temel ekonomik kavramlara hakim olması,
Kazanımlar - Hukuk ve ekonomi bilgisini birleştirerek ikisi arasında uygulamada sık karşılaşılan sorunkara
çözüm bulabilmesi beklenmektedir.
Hafta
Dersin
Gidişatı
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Değerlendirme
KONULAR
Temel Kavramlar
Piyasa Ekonomisine Genel Bir Bakış
Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat
Esneklikler
Devletin Fiyat Kontrolü
Tüketici Davranışı Teorisi
Üretim ve Maliyetler
Tam Rekabet Piyasası
Monopol Piyasası
Monopolcü Rekabet Piyasası
Oligopol Piyasası
Faktör Fiyatlandırması ve Gelir Dağılımı
Piyasa Başarısızlıkları ve Devletin Piyasalara Müdahalesi
Uygulamalar ve Çözümleri
Varsa (X) olarak
Yüzde(%)
Ölçütleri
işaretleyiniz
Ara Sınavlar
X
40
Kısa Sınavlar
Ödevler
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
X
60
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Ertek, Tümay : Mikroekonomiye Giriş, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2008.
Dinler, Zeynel: Mikro Ekonomi, Ekin Kitabevi, İstanbul, 2009.
Dersin Kitabı
Bulmuş, İsmail: Mikro İktisat, Okutman Yayıncılık, 2008.
ve/veya
Kaynaklar
Türkay, Orhan: İktisat Teorisine Giriş, İmaj Yayıncılık, 2008.
Parasız, İlker: Mikro Ekonomi, Ezgi Kitabevi, 2002.
Download

DERS ADI : EKO 101-MİKRO EKONOMİ BÖLÜMÜ : HUKUK Yarıyıl