,f
.(].
KtjLA İ(AYMAKAMt,lĞI
Milli Eğitiııı Müclürltiğü
İlçe
Sal,ı
l8Z|ll L\B
Konrı : Kaçalr seyalrat Aceırte l"aılil,etlcri [Ik,
16l{l417011
:99673780
vı
iı v i ııi Eğitin] Mticliirlüğti
Fıaliyetle ri I-Ik
koı-ıı-ıiı-ı
ntın
24 l 03 l20
1
ilııü nı,
[_ıĞ [_;ıı ııl
4 tarih ve 123308B sayılı
Kaçalr seı,ahırt Acente
yazıları ekte gönderilırriştir.
Bılgileriııize ve gereğini ricıı ecleıiııı.
]Vlüdiiı,ıı.
Şube Niiitiiirü
lik:Yazı {2 sııyfa)
Dıığıtiırı: i{esııi ve Özel 'rtinı Okııi
4 E;,lLıl Mal,iallesi Hi]l<|iı,ııet l(orıağı l(at:2
N4cl.
l(ııla Tel
:0(236)8
l6
11
28
Fax: 0(236)B|622
16 e-posta: lı{i1{5/ılrııql1 gtıı
tı
.i
. ,1
\.
.
a.*ıllrt
€;:,_
.&,
.F fr
t .1-.
'"L
cr ,".
,.tr",
MANisA
vAtiliĞi
iı ıvrıııı Eğitim Müdürlüğü
:.!
afl*ğ#§
%"z"ğ
eeğ
dd*Ş"
.
Sayı
: 88977
57
4l82ll 1233088
.1
24l03l20|4
Konu: Kaçak Seyahat Acente
Faaliyetleri Hk.
....
İld: l a/Ol/20I4
ğııçe
KAyMAKAMLIĞINA
(lçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
tarlh ve 31218407 .32I/I390 sayılı yazımız.
İl trultrır ve Turizın Müdürlüğünün "Kaçak Seyahat Acente Faaliyetleri Hk." konulu
İlgl yaası ekte gönderilıniştir. Söz konusu yazının Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğüne Bağlı okullara duyurulması hususrında;
Gereğini rica ederim.
MustafaALTINSOY
Vali
a.
Milli Eğitim Müdürü
D_AĞITIM: l7 İlçe Kaymakamlığına
Bu belge, 5070 sayılı Elektı,onik İmza Kaıırıırı-ıııı.ııı 5 inci maddesi gereğince giiveırli elektronik iınza ile iınzalaııınıştır
Evı,ak teyidi l-ıttp:/levraksoıgu.nıeb.gov.tr adresinden 48ab-aa8c-3cce-a394-acee kodıı ile yapılabilir.
Nişancı Paşa Malr. Atatüık Bı"ılv. Tel : 0 (236) 231 46 0B Dahili:l42 Elektı,oırik Ağ: lıttp:/imaııisa.meb.gov.tr
MANİSA Fax : 0 (236) 231 12 5l e-posta [email protected]
T.C.
IUANİSA VAİ,İLİĞİ
iü
ı'"tittilı
3t2l84a7 321,01l l 3lO
Konu : lfuçak Seyalıat Aceııtalığı
FaaliyetleriHk.
r,e
Trıriznı ldiidi.iı,ltlğti
1
Sa3ı ı
}ı
8 Hari
?01(
{nıLLi ş"d r ıır7 niaiı e ü)Bü re*rn, ira
,,16l8 sayılı Seyalıat Acentaları ve Seyalıat Aceııtaları Birliğİ l(anrınrınrıı'ı 4 ve 32'ııci Madclesi
İŞletıne
gereğince, seyahat acentalığı faaliyetiırde bulıınabilmek için Tb. Tıırizın Bakaıılığı'ndaı'ı
Ye
Eelglsi uİ,rrİ"r, ve rüRsİe'a {ıye olunırıası gerekınektedir, 1618 sayılı Seyahat A_Çeı'ıtaları
Yönetmeliği
İ"v.n", Aceııtaları Birliği Kaııı.ınıİvt ona bağlı olarak çıkarılan Seyahat Acentaları
acentalarına
g"İrcİr.";ıçerisinde ulaşİrrna, koııaklama ve trİnsfer hizmetibrılunan faaliyetler seYahat
ve kar 4m.acı ile brı tiir
münhasır lıizmetler oıup, baş-l.uca kişi veya kurrılrışların iicret karşılığında
amacıilÇ d|izenienen
ve
kar
faaliyetlerde bulunmalaİİyurukt,r. nıİşekilde belli bir iicret karşılığında
;!, ,]ş
faaliyetlerin bir seyalıat aÇentası tarafındaı,ı diizenlenmesi gerekınektedir.
yuıkarıda izah editdiği üzere; seyahat acentaları yuruİç".ç"uçde tur ve paket trır YaPma Yetkisine
gösterenler ise elde
sahip İicari krıruluşlardıİ Bu kuruluşlar lıaricinde İeyahat acentalığı faaliYeti
yol
açan 1618 sayılı
rekabete
haksız
ve
kazanca
haksız
ettikieri gelirleri kayıt dışı olan, dolayısıyla
kurrıluşlardır
yasaya -rnulif fuuliyet gösteren kişi ve
Maddesi gereğince bu tiir
161B sayııı yasada6u husııs açıkça dtizenlenmiş olrıp, yasanın 29'uncu
fiıen edilmekte ve aYnl
faaliyetten
ile
izni
amiriırin
mülki
utiyİt
faaliyetleri yrpunıu. mahallin
"n
işletme belgesi olmaksızın sayahat acentalığı faaliYetinde
:oLr"u *uaJ"rı geregince
belirtiĞn idar? soruşturmadarr ayrı olarak, ınülki arnir
maddede
29tnci
bulıınanlar hakkında da
para cezasına hükınolunmaktadır,
tarafından ikibin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasıııa kadar idarl
';;;;;;
5/1
Ayrıca 1618 say!ı yasaya baglı olarak yayımlanan Seyahat Acentalan Yönetmeliği'nin
getirilir,
,Seyahat u."ntrırğ, faaliyetĞri, Kanrına ğore kurutmuş seyalrat acentalannca Yerine
maddesi;
seyaha! acentalığına miinhasır faaliYet olarak
tanımlanan hizmetlerin leyahat acentası oİrnu-yun kişİ ve kuruluşlaı' tarafından YaPılması Yasaktır'
hükmüne amirdir.
Adı geçen yönetmeliğin S,inci maddesinin devamında seyahat acentasırıa ınünhasır lrİzmetler
irı..ti.iy* ytınelik olaraİ bir bedel karşılığınEa
-tar
umuJ,yıu konaklama, ulaşım, eeli, y'me.içme, eğlence sağlayan, sportif
_tonİ"İunr,
dini, sağlık, eğitim, kültiırel, bilimsel ve mesleki inceleme, teŞvik veYa
i"riiy"tı.i kongre
etmeyi, sağlamaYı, PazarlamaYı,
destek amaçıı İyahat ve bunun içİnde y". ulrn hizmetleri organize
ya da programsg gecelemeli
programa_bağlı
bir
için
gerçekleştirmeyi-içeren münferit v"ya ğrupıur
pazarlamak, satnak,
i"yu gr."ıureri, yurt içi/yurt dışı tur veya paket turları İanıtmak, oluşfurmak,
yer
ıİnıştır,
olerek
hizınetler
ınünhısır
transfL yapmak, seyahnt acentalanna
olabileceği
Bu nedenle yoğun t*lr* sezonundan önce olası kaçak tur faaliyetlerinde artıŞlar
ve
tiiketici
önleımesi
kazancin
haksız
uğamaması,
?A:rata
dikkate;;;J'- İumu,ru,
g:l"}li
d:ryn1l111rı]lj:*^1:*T
hakkında
Yasa
İayılı
1618
için
mağduriyetlerinin yaşanmaması
;ffi;;;;İ;İLİivLJı"ra, bulunanlar hakkında Müdiıılüğümüze bildirirnde bulunulfusı hususunda;
belirtilmiş 1ıup;
ıı
Gereğini önemle rica ederim.
g,dqElRmse
ffiAĞtEE&,ğ:
-
İlçeKaymakarnlıklarına
İllmiz Kamu Kurum Ve Kunıluşlanna
Eğitim ve Meslck Kurumlanna
Dernekler ve Sivil Toplurn Kuruluşlanna
-.,;i,,...
t_.,,
axı n.Jl<
ü23fr
.F
:
_l..7:i'i.j.:
,tİ m tn .. ç-post4
c-nn<fa i !ffi
İkğtn45@&uİtııraırizcn.sov.tr
2j},ç3g
-: ' ' ..: :".:;::j ?g,.=:i:r:j.
;1
wwur.mgniş.a}ilıluLfiJFp!'r.gov.İr
Download

Kaçak Seyahat Acente Faaliyetleri - Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü