15Eylül19Eylül2014
GLOBALPİYASALARDAHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
Global piyasalarda bu hafta açıklanan verilere baktığımızda ABD tarafından veri akışı oldukça zayıftı. Haftanın ikinci
günündenitibarengelmeyebaşlayanverilerdenilkibeklentialtındakalanİşİmkanlarıveİşGücüHacmiverisioldu.Herhafta
açıklananHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularındabuhaftabeklentilerdendahakötübirgerçekleşmemeydanageldi.Haftanın
songünüaçıklananikiönemliveridenilkibeklentilereparalelgerçekleşmegörülenPerakendeSatışlarverilerioldu.Haftanın
songünüaçıklananikiönemliveridenikincisiolanABDMichiganTüketiciGüvenEndeksiisebeklentilerüzerindeaçıklandı.
Amerika kıtasının diğer önemli ekonomilerinden Kanada’dan gelen önemli verilere baktığımızda Yapı Ruhsatları verisinin
beklentilerin oldukça üzerinde geldiğini, Konut Başlangıçlarının ve Kapasite Kullanım Oranının beklentinin hafif altında
kaldığınıgördük
AvrupatarafındanaçıklananverilerdenilkibeklentiüzerindegelenAlmanyaTicaretDengesioldu.İngiltere’dengelenHalifax
KonutFiyatlarıListesiisebeklentilerikarşılayamazken,İngiltereİmalatveSanayiÜretimverilerindebeklentilerinkarşılandığını
gördük. Almanya’dan açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi beklenti düzeyinde gelirken, Euro Bölgesi'nden açıklanan Sanayi
Üretim verileri de beklentileri karşıladı. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin ve İngiltere Merkez Bankası
BaşkanıCarney’ninaçıklamalarıtakipedildi.
AsyatarafındanaçıklananverilereJaponya’dangelenbeklentilerikarşılayamayanbüyümeverileriilebaşladık.Haftaboyunca
Japonya’dan açıklanan diğer verilere baktığımızda Üçüncül Sanayi Aktivite Listesi ve Makine Siparişleri beklenti altında
kalırken, Sanayi Üretimi ise beklentilerin üzerinde arttı. Ayrıca BOJ Başkanı Kuroda’nın konuşması takip edildi. Çin’den
açıklanan verilere baktığımızda ticaret verileri karışık bir görünüm sergilerken, hem tüketici hem de üretici enflasyonu
verilerininbeklentilerinaltındakaldığınıgördük.BölgenindiğerönemliekonomilerindenAvustralya’danaçıklananverileregöz
attığımızdaKonutKredilerininbeklentialtındakaldığı,WestpacTüketiciGüvenEndeksiningeçenayınoldukçaaltındakaldığı,
İşsizOranınınisebeklentilerdenoldukçaiyigeldiğibirhaftayıgeridebıraktık.DiğerönemliekonomilerdenYeniZelanda’da
MerkezBankası’nınFaizOranını%3,5’tasabitbıraktığıİmalatEndeksinindebeklentiüzerindegeldiğinigördük.
Türkiye’denaçıklananverilerebaktığımızdaSanayiÜretimibeklentilerinüzerindekalırken,2.ÇeyrekGayriSafiYurtiçiHasıla
verisibeklentilerinaltındakaldı.AyrıcaCariAçığındabeklentilerinhafifüzerindegeldiğinitakipettik.
15Eylül19Eylül2014
ABD
ABDtarafındabuhaftaveriakışıoldukçazayıftı.Haftanınikincigünündenitibarengelmeye
başlayan verilerden ilki beklenti altında kalan İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi verisi oldu.
FED’in istihdamdaki gelişmeler konusunda fikir sahibi olabileceği önemli göstergelerden biri
olanveride,beklenti4,72Milyonkengerçekleşmebeklentininaltında4,67Milyonoldu.Tarım
Dışı İstihdam verisinin şaşırtıcı bir şekilde düşük gelmesinin ardından bu veride beklentileri
karşılamadı.
HerhaftaaçıklananHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularındabuhaftabeklentilerdendahakötü
birgerçekleşmemeydanageldi.Veridebeklenti300binkişiikenaçıklanan315binkişioldu.
Açıklanan rakama göre, işsizlik sigortası için kayda geçmiş olan bireylerin sayısında artış
olduğugörüldü.
S&P
DOW
NASDAQ
%1,10
1985,54
%0,87
16987,51
%0,33
4567,60
HaftanınsongünüaçıklananikiönemliveridenilkibeklentilereparalelgerçekleşmegörülenPerakendeSatışlarverilerioldu.
AğustosayıPerakendeSatışlarıverisinde,beklenti%0.6yönündeydi.Temmuzayında%0.0açıklananveri,beklentiileaynı
doğrultuda%0.6olarakaçıklandı.AynısaatteaçıklananotomobilsatışlarınınhariçtutulduğuÇekirdekPerakendeSatışlarda
ise Ağustos ayı beklentisi %0.3 olacağı yönündeydi. Temmuz ayında %0.1 açıklanan veride Perakende Satışlar verisinde
olduğugibibeklentiaynıoranda%0.3olarakaçıklandı.
HaftanınsongünüaçıklananikiönemliveridenikincisiolanABDMichiganTüketiciGüvenEndeksiisebeklentilerüzerinde
açıklandı. Tüketicilerin ekonomiye ne kadar güven duyduklarının ölçüldüğü önemli bir anket olan Michigan Tüketici Güven
Endeksindebeklentinin73,0düzeyindeyken,gerçekleşmeninbeklentininüstünde75,6olarakaçıklandığıgörüldü.
15Eylül19Eylül2014
ABD
Amerika kıtasının diğer önemli ekonomilerinden Kanada’dan gelen önemli verilere baktığımızda Yapı Ruhsatları verisinin
beklentilerin oldukça üzerinde geldiğini, Konut Başlangıçlarının ve Kapasite Kullanım Oranının beklentinin hafif altında
kaldığını gördük. Ağustos ayına ait Yapı Ruhsatları verisi beklentilerin oldukça üzerinde gelerek %11.8 artış ile açıklandı.
Beklentiler%4.2düşüşolacağıyönündeydi.Temmuzayındarevizeedilmişverideise%16.4oranındaartışaçıklanmıştı.
Ağustos ayı beklentisi 195 bin olan Kanada Konut Başlangıçları verisi ise 192,4 bin olarak açıklandı. Konut piyasası, tüm
ekonomi için önemli bir ölçektir. Beklentileri karşılayamaması yatırım için yeterli sermayeye sahip tüketicilerin azaldığını
gösterir. Kanada'daki kullanılan üretim kapasitesi oranını gösteren Kanada Kapasite Kullanım Oranı %82.7 gelerek
beklentilerinaltındakalsadaMart2008'denbuyanaenyüksekseviyeolarakkayıtedildi.Haziranayındaaçıklananyılınilk
çeyreğine ait veri ise beklentilerin altında gelmesine rağmen son zamanların en iyi rakamı açıklanmıştı. Kanada'da birinci
çeyrektebuoran%82.5gelmişti.
15Eylül19Eylül2014
AVRUPA
AvrupatarafındangelenverilerdenilkibeklentiüzerindegelenAlmanyaTicaretDengesioldu.
16milyar 800milyon Euro olarak beklenen veri daha iyi gelerek 22milyar 200milyon Euro
olarak açıklandı. Böylelikle Alman Ticaret Dengesi'nde Mart 2008'den bu yana en yüksek
seviyegörülmüşoldu.Avrupa'nınenönemliekonomilerindenolanAlmanya'nındışticaretinde
sağladığıbuilerlemeEurobölgesigelişimiaçısındanolumlugörülmekte.
İngiltere’dengelenHalifaxKonutFiyatlarıListesiisebeklentilerikarşılayamadı.Ağustosayına
aitKonutFiyatlarıListesibeklentilerdenkötügelerekaylıkbazda%0.1,yıllıkbazdaise%9.7
olarakaçıklandı.
DAX
FTSE
CAC40
%0,98
9651,13
%0,70
6806,96
%1,00
4441,70
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Carney’nin konuşmaları takip edildi. Gündeminde
faizartırımınınolduğukonuşmadaCarney;İngiltere'deekonomisiniiyiyegittiğinivebuivmede
devam etmesi ile kademeli olarak faiz artırımı yapabileceklerini belirtti. İstihdamdaki iyileşmenin de yeterli düzeyde olması
gerektiğinin öneminin vurgulandığı toplantıda, önemli bir gündem maddesi ise İskoçya'nın bağımsızlığını istemesi hususu
oldu.Carney,"parasalbirlikkonseptininİskoçya'nınegemenliğiilezıtaçıklamasında"bulundu.Haftanındevamındabirkez
daha konuşan Carney bu kez, faiz artırımına gerek olmadığını belirtse de, konut piyasasına harcanan yüklü borcun uzun
vadedebutezingerçekleştirilebilirliğinidüşündürdü.Konuşmalarınafaizleriçinherhangibiryolharitasıçizmedikleriniekledi.
Ayrıca İngiltere İmalat ve Sanayi Üretim Verileri beklentileri karşıladı. İngiltere imalat üretimi verisi geçen ay beklentilerin
altında%0.3oranındaydı.Eylülayıiçinbeklentiyikarşılayanveri%0.3oranındaaçıklandı.İmalatÜretimiverisiileaynıanda
açıklanan ülkenin sanayisi hakkında rehber olabilecek verilerden biri olan Sanayi Üretim Verisi de, beklentilerin üzerinde
gelerek%0.5artışileaçıklandı.
Almanya’dan açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi beklenti düzeyinde geldi. Aylık bazda açıklanan veride beklenti %0.0, yıllık
bazdaise%0.8gelmesiyönündeydi.TÜFErakamlarıbeklentiileaynıdoğrultudagelerekaylıkbazda%0.0olarakaçıklandı.
AyrıcaaynıgünAvrupaMerkezBankası'nın(ECB)aylıkraporuaçıklandı.Aylıkrapordayetkililerin;Euro'nunenflasyonhedefi
için biraz daha düşmesi gerektiği, düşük enflasyondan kurtulmak için para politikalarındaki sıkılaştırmanın sağlanması,
alışılagelmişparapolitikalarındankurtulmanıngerekliliğiileilgiliaçıklamalarıtoplantınıngündeminioluşturduğunugördük.
15Eylül19Eylül2014
AVRUPA
EuroBölgesi'ndenaçıklananSanayiÜretimverileribeklentilerikarşıladı.TemmuzayınaaitverilerdenSanayiÜretimverisinde
beklenti %0.05 yönündeydi. Kişisel gelirin önemli bir göstergesi olan veri %0.01 oranında açıklandı. Yıllık bazda açıklanan
SanayiÜretimiverisindeisebeklenti%1,3,açıklananrakam%2,2oldu.
Ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin açıklamaları takip edildi. Tahvil alımının büyük olacağından bahseden
Draghi,devletgarantisiolduğusüreceVarlığaDayalıMenkulKıymet(VDMK)programınınkapsamınıngenişleyeceğinibelirtti.
AyrıcaVDMKprogramınınortaderecelikredinotunasahipdilimleregenişlerseetkiliolabileceğindenbahsetti.
15Eylül19Eylül2014
ASYA
Asya tarafından açıklanan verilere Japonya’dan gelen beklentileri karşılayamayan büyüme
verileriilebaşladık.Japonyaçeyreklikbazdabeklendiğigibi%1.8küçülürken,yıllıkbazdaise
%7.1küçüldü.Yıllıkbazdabeklenti%7.0küçülmeolmasıyönündeydi.
Hafta boyunca Japonya’dan açıklanan diğer verilere baktığımızda Üçüncül Sanayi Aktivite
ListesiveMakineSiparişleribeklentialtındakalırken,SanayiÜretimiisebeklentilerinüzerinde
arttı.AyrıcaBOJBaşkanıKuroda’nınkonuşmasıtakipedildi.
Nikkei
%1,78
15948
HangSeng %2,56
24595
JaponyaÜçüncülSanayiAktiviteListesi%0.0olarakaçıklanırkenveridebeklentiler%0.3'tü.
Shangai %0,24
Temmuz ayında da %0.0 açıklanmıştı. Japonya Ağustos ayı makine siparişleri %3.5 geldi.
2331,95
Beklentiler %4.0 geleceği yönündeydi. Temmuz ayında ise %8.8 olarak açıklanmıştı.
Japonya Yıllık Makine Siparişleri ise %1.1 ile %0.6 beklenen verinin üzerinde olumlu geldi.
Temmuz ayında -%3.0 olarak açıklanmıştı. Japonya Sanayi Üretimi %0.4 ile beklentilerin üzerinde geldi. Beklenti %0.2
açıklanacağıyönündeydi.
Japonya Merkez Bankası(BOJ) Başkanı Kuroda yaptığı açıklamalarda, ekonomisindeki gelir vergisindeki artışı nasıl
karşılayacağını düşünen Başbakan Abe'ye enflasyon hedefini tutturma konusunda destek olacağı yönünde açıklamalarda
bulundu. Enflasyon hedefine ulaşmak için, parasal genişleme ile birlikte farklı politika araçlarını da devreye sokmaktan
çekinmediklerinibelirtti.
Çin’denaçıklananverilerebaktığımızdaticaretverilerikarışıkbirgörünümsergilerken,hemtüketicihemdeüreticienflasyonu
verilerininbeklentilerinaltındakaldığınıgördük.
Çin’den açıklanan ticaret verileri karışık bir görünüm sergiledi. Çin'in yıllık ihracatı %9.4 olarak açıklandı. Beklenti %8.0
yönündeydi.Yıllıkİthalatıise-%2.4geldi.Tahminler%1.7olarakbekleniyordu.ÇinTÜFEyıllıkbazda%2.0ilebeklentilerin
altındakaldı.Beklenti%2.2yönündeydi.Aylıkveride%0.2açıklandıve%0.4olanbeklentilerinaltındakaldı.Aynısaatteyıllık
ÜreticiFiyatListesiise-%1.2olarakaçıklandı.Tahminler-%1.1geleceğiyönündeydi.
BölgenindiğerönemliekonomilerindenAvustralya’danaçıklananverileregözattığımızdaKonutKredilerininbeklentialtında
kaldığı,WestpacTüketiciGüvenEndeksiningeçenayınoldukçaaltındakaldığı,İşsizOranınınisebeklentilerdenoldukçaiyi
geldiğibirhaftayıgeridebıraktık.DiğerönemliekonomilerdenYeniZelanda’daMerkezBankası’nınFaizOranını%3,5’tasabit
bıraktığıİmalatEndeksinindebeklentiüzerindegeldiğinigördük.
15Eylül19Eylül2014
ASYA
Ağustos ayı Avustralya Konut Kredileri %0.3 oranında geldi. Beklenti %1.0 geleceği yönündeydi. Ağustos ayı Avustralya
WestpacTüketiciGüveni-%4.6geldi.Temmuzayıverisi%3.8açıklanmıştı.AvustralyaİşsizlikOranıbeklentilerinaltında%6.1
geldi. Beklenti %6.3 açıklanacağı yönündeydi. Aynı saatte açıklanan Avustralya İstihdam Değişikliği 121.000 kişi artışla
bekleneninçoküstündegeldi.Beklenti12.000olacağıyönündeydi.YineaynısaatteTamGünİstihdamDeğişimiaçıklandıve
beklentilerinaltında14.300geldi.22.900açıklanacağıbekleniyordu.
Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ) beklendiği gibi faiz oranını değiştirmeyerek %3.50 düzeyinde sabit bıraktı. Yeni
Zelanda Merkez Bankası yaptığı açıklamada, alınan kararlarda etkilenecek ekonomik koşullardan bahsetti. Yeni Zelanda
İmalatEndeksigeçenayınüzerinde56.50düzeyindegeldi.Geçtiğimizaykigerçekleşme53.5seviyesindeydi
15Eylül19Eylül2014
TÜRKİYE
Türkiye’den açıklanan verilere baktığımızda Türkiye Sanayi Üretimi yıllık bazda beklentilerin oldukça üzerine gelerek %3.6
oranındaarttı.Beklentilerson6ayınendüşükseviyesiolan%1.3artışolacağıyönündeydi.
Türkiye2.ÇeyrekGayriSafiYurtiçiHasıla(GDP)isebeklentialtındakaldı.2014ilkçeyrekte%4,3büyüyenekonomininikinci
çeyrekte%2,8oranındabüyüdüğütahminediliyordu.Ancakgerçekleşmenin2.çeyrekte%2,1oranındaolduğugözlemlendi.
TürkiyeCariDengedeisebeklentilerinüzerindeaçıkverdi.Temmuzayınaaitveridebeklentiler2milyar550milyonDolaraçık
gelmesiyönündeyken,açığınbeklentilerdendahaolumsuz2milyar630milyonDolargeldiğigörüldü.
Ayrıca Uluslararası kredi derecelendirme kurulu Fitch Rating Türkiye ile ilgili yayımladığı raporda, beklentilerden düşük
seviyede açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üzerindeki baskıyı
arttırabileceğine dikkat çekti. Hatırlanacağı üzere Fitch Türkiye'nin kredi notunu BBB- olarak teyit etmişti. Fitch Türk
ekonomisindekivolatiliteningiderekarttığınıbelirtirken,caridengeninGSYİH'yaoranının%5.7olabileceğitahminindebulundu
vebununolumsuzbirgörünümolabileceğiniekledi.FitchRatingKıdemliDirektörüPaulRawkinsiseülkedekifaizinenflasyon
karşısında düşük kalmasının endişe verici olabileceğine dikkat çekti. TCMB Başkanı Erdem Başçı ise Kastamonu Ticaret
Odası'nın düzenlediği bir toplantıda konuşarak, enflasyonun üzerinde faiz verilmesi gerektiğini ve bu ortamda sert faiz
indirimininTL'ninaleyhineolacağınısöyledi.
15Eylül19Eylül2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
PazartesigününeAvustralya’danaçıklanacakYeniMotorluAraçSatışlarıverisiilebaşlayacağız.Saat10:00’dayurtiçinden
gelecek İşsizlik Oranının ardından 11:00’de açıklanacak Bütçe Dengesi izlenecek. 12:00’de gelecek Euro Bölgesi Ticaret
Dengesinin ardından 15:30’da açıklanacak ABD New York İmalat Endeksi ve 16:15’te gelecek ABD Sanayi Üretimi ve
KapasiteKullanımOranıverileritakipedilebilir.
Salıgünü04:30’daaçıklanacakAvustralyaMerkezBankasıToplantıTutanaklarıilebaşlayacak.08:30’daJaponyaMerkez
BankasıBaşkanıKuroda’nınaçıklamalarınınardından11:30’daİngiltere’denaçıklanacakyıllıkveaylıkenflasyonverileritakip
edilebilir. 12:00’deki Almanya ve Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Durum Endeksinin ardından 15:30’da gelecek ABD ÜFE
verileriveaynısaatteaçıklanacakKanadaİmalatSatışlarverisiizlenebilir.
ÇarşambagünüYeniZelanda’dangelecekCariDengeverisininardındanAsyabölgesindenaçıklanmasıbeklenenönemlibir
veri bulunmuyor. 11:30’da İngiltere Ortalama Kazanç Endeksi, İşsizlik Maaşı Başvuruları ve İngiltere Merkez Bankası Para
PolitikasıKuruluüyelerininsontoplantıyailişkinkullandıklarıoyverisiizlenebilir.12:00’deaçıklanacakEuroBölgesiTüketici
Fiyat Endeksinin ardından 15:30’da gelecek ABD TÜFE verileri izlenecek. 21:00’de ise ABD Merkez Bankası FED’in Para
Politikası KuruluFOMC Toplantı Sonuçları açıklanacak. Kararlarının açıklanmasının ardından 21:30’daFED Başkanı
Yellen’inkonuşmasıyakındantakipedilecek.
Perşembe günü 01:45’de Yeni Zelanda’dan gelecek ikinci çeyrek Büyüme Oranı ile başlayacak. 02:50’de açıklanacak
Japonya Ticaret Dengesinin ardından 09:35’te Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda’nın konuşmaları takip edilebilir.
11:30’da İngiltere’den gelecek Perakende Satışlar verisini takiben 15:30’da ABD’den gelecek Yapı Ruhsatları, Konut
BaşlangıçlarıveHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularıizlenebilir.15:45’te‘DüşükveOrtaGelirleriHanehalkıiçinVarlıkEdinmenin
Önemi’isimlibirkonferanstakonuşacakolanFEDBaşkanıYellen’inaçıklamalarınınardından17:00’degelecekPhiladelphia
Fed İmalat Endeksi izlenebilir. Ayrıca gün içerisinde tüm piyasaların gözününİskoçya’dan gelecek Bağımsızlık
ReferandumuSonuçlarındaolacağınıdaakıldatutmakgerekir.
Cuma günü Asya tarafından gelecek önemli bir veri beklenmiyor. Güne 09:00’da Almanya’dan gelecek ÜFE verisinin
ardından11:00’deaçıklanacakEuroBölgesiCariDengesiyledevamedeceğiz.Kanada’danaçıklanacakTÜFEverisininise
haftanınsonönemliverisiolmasıbekleniyor.
15Eylül19Eylül2014
EURUSD
Geçtiğimizhaftaveritrafiğiaçısındansakindi.PerşembegünüaçıklananAlmanyaTÜFEverisindegerçekleşmebeklentilere
paraleldi. Yine Cuma günü açıklanan ABD perakende satışlar verilerinde de pozitif ya da negatif yönde bir sapmanın
olmamasıpariteninsıkışıkseyirdehareketetmesinenedenoldu.
Buhaftayabaktığımızdaönplanaçıkanyineazsayıdaverisözkonusu.SalıgünüAlmanya'daaçıklanacakolanZEWverileri
önemli.YılbaşındanbuyanaistikrarlıbirşekildenegatifgörünümsergileyenZEWekonomikkanısıverisiAlmanyaekonomisi
için yeni bir olumsuz sinyal olabilir. Son iki ayda negatif olduğu izlenen ZEW mevcut koşullar verisinde de gerçekleşmenin
negatifolmasıdurumundaeurodasayıflamabeklenebilir.ÇarşambagünüEuroBölgesiveABD'deaçıklanacakolanTÜFE
verileriaçıklanacak.Herikiveridekinötrbeklentileringerçeğedönüşmesibeklenebilir.PerşembegünüABD'deaçıklanacak
olankonutverilerinededikkatetmekteyararvar.Özelliklegeçenayaçıklanankonutverilerindekiciddipozitifsapmanınbu
aydadagörülmesihalindedolardagüçlenmegörülebilir.
Pariteyeteknikaçıdanbakarsak;Diparayışınınhaladevamettiğisöylenebilir.1.2930ilkönemlidestekkonumunda.Düşüş
yönündehareketlerdedahasonratakipedilebilecekdesteklerise1.2870ve1.2800seviyelerinde.Olasıtepkialımlarında
1.3000 seviyesindeki psikolojik direnç takip edilebilir. Daha sonra takip edilebilecek dirençler ise 1.3050 ve 1.3110
seviyelerinde.RSIindikatörününhaftaiçinde20'nindealtınadüşmesiveçanakgörüntüsüsergilemesidiparayışınınsona
ermesidurumundatepkialımlarınınsertolacağışeklindeyorumlanabilir.
15Eylül19Eylül2014
GBPUSD
Geçtiğimiz haftaya baktığımızda İngiltere'de gündemde daha çok politika vardı.18 Eylül'de düzenlenecek olan İskoçya
bağımsızlık referandumu öncesinde bazı anketlerde ilk kez ayrılıkçıların öne geçtiğinin görülmesi sterlinde zayıflamaya yol
açtı. Ancak Salı günü beklentilerden çok daha olumlu açıklanan sanayi üretimi verilerinin etkisiyle satış baskısı azaldı ve
Çarşambagünündenitibarentepkialımlarıizlendi.
Bu hafta yine 18 Eylül Perşembe günü yapılacak olan İskoçya referandumuna ilişkin haber ve açıklamalar önemli.
Referandumu bağımsızlık yanlılarının kazanması durumunda sterlinde yeni bir türbülans oluşabilir.Makroekonomik verilere
bakarsakSalıgünüaçıklanacakolanenflasyonveÇarşambagünüaçıklanacakolanişsizlikverileriönemli.Ancakbuverilerin
referandumileilgiligelişmeleringölgesindekalmasıbeklenebilir.
Pariteyeteknikaçıdanbakarsak;1.6080desteğininhemenaltındameydanagelentepkialımlarınakarşındiparayışınınhala
devamettiğisöylenebilir.Üzerindehaftalıkkapanışmeydanagelsede1.6260direnciningeçildiğihalateyitedilmedi.Alıcıların
güçlenmesidurumundabudirenceekolarak1.6310ve1.6365/1.6380bandındakidirençlerintestedilmesibeklenebilir.Olası
geri çekilişlerde 1.6225, 1.6180 ve 1.6110 destekleri takip edilebilir.RSI ve ATR indikatörleri arasındaki uyumsuzluk satıcılı
seyrindevametmesiolasılığınadikkatçekiyor.
15Eylül19Eylül2014
USDJPY
Dörthaftalıkyükselişeğiliminikoruyanparitehaftaya105.05ve105.55seviyeleriningeçilmesiilebaşladıvehaftaboyuyukarı
hareketin devam ettiği görüldü. Hafta boyunca çeşitli toplantılarda açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BOJ)
BaşkanıKuroda,Yen'dekideğerkaybınınJaponekonomisiaçısındanciddisorunlaroluşturabileceğinibeliterekbukonudaki
rahatsızlığınıdilegetirdi.ÖnümüzdekigünlerdeBOJ'unrahatsızolduğubukonudaönlemalıpalmayacağı,alacaksahangi
boyuttaolacağıtakipedilecekkonulararasındaolacak.
Haftanınsonişlemgünüparitede107.40seviyesinigeçmeçabalarıvardı.Yenihaftada107.40direnciningeçilmesihalinde
takipedeceğimizyenidirençler108.30-108.90ve109.50seviyelerindebulunmakta.107.40seviyesialtındakalıcılıkhalinde
ise ilk olarak 106.70-106.20-105.55-105.05 ve 104.80 desteklerini takip edeceğiz. 104.40'ın ise önemli destek konumunda
olduğunubelirtelim.ParabollicSARindikatörüpozitifgörünümünüsürdürüyor.
Yenihaftadapariteyietkileyebilecekgündemmaddelerinebakacakolursak;ABDtarafındapazartesigünükapasitekullanımı
ve sanayi üretimi, salı günü ÜFE ve sermaye akışları, çarşamba günü konut kredi başvuruları, cari işlemler dengesi, faiz
kararıveFOMCaçıklamaları,perşembegünükonutbaşlangıçları,inşaatizinleri,işsizliksigortasıbaşvuruları,cumagünüise
CB öncü göstergeler verileri ön plana çıkmakta. Japonya tarafında ise salı günü BOJ Başkanı Kuroda'nın konuşması,
perşembegünüithalatihracatverileriveCumagünügüvenendeksiverileritakipedilecek.
15Eylül19Eylül2014
S&P500
Biröncekihafta2010seviyesiningörülmesisonrasındabaşlayangeriçekilme,geçtiğimizhaftanınsonişlemgünlerinde2001
seviyesialtıhareketlilikledevametti.Sıkışıkbirsürecinyaşandığışugünlerde2001üzerikalıcılıksağlanamaziseparitede
geri çekilmelerin görülebileceğini düşünmekteyiz. Bu durumda izleyeceğimiz ilk destekler 1980 ve 1954 seviyelerinde
bulunmakta.2001üzerikalıcılıkdurumundaise2020ve2050seviyeleriizleyeceğimizilkdirençlerolacak.Özelliklehaftanın
songünündesatışbaskısınınartmasınedeniylebuhaftakiaçılıştameydanagelebilecektepkialımlarınıngücüönemli.Güçlü
tepkialımlarınıngörülmemesidurumundasatıcılıseyirgüçlenebilir.
SonzamanlardagündeminikoruyanuluslararasısiyasigerginliklerinyanısıraABDborsalarıvekontratıetkileyebilecekABD
tarafındaki gündem maddelerine bakacak olursak; pazartesi günü kapasite kullanımı ve sanayi üretimi, salı günü ÜFE ve
sermayeakışları,çarşambagünükonutkredibaşvuruları,cariişlemlerdengesi,faizkararıveFOMCaçıklamaları,perşembe
günü konut başlangıçları, inşaat izinleri,işsizlik sigortası başvuruları, cuma günü ise CB öncü göstergeler verileri ön plana
çıkmakta.
15Eylül19Eylül2014
ALTIN
Rusya-UkraynaarasındauzlaşmayavarılmasıveyenihaftaylabirliktedolardameydanagelengüçlenmesonrasıAltınhafta
boyuncadüşüşünüdevamettirdi.AynızamandaFed'infaizleribeklenendendahaöncearttırabileceğiihtimaliilebirlikteson7
ayınendüşükseviyesinegeriledi.
ÖnümüzdekihaftaABDtarafındaenflasyonverileri,yenikonutinşaatizinleri,PhiledelphiaFedİmalatListesigibifiyatlamaya
etkiedebilecekönemliverilerbulunuyor.AynızamandaFedyetkililerinin16-17Eylül'deyapacağıtoplantıdafaizarttırımlarıyla
ilgiliyapılabilecekyeniaçıklamalarAltınfiyatlarındaoynaklığasebepolabilir.
Teknik açıdan bakacak olursak; 1233 üzerinde tutunmanın sağlanması halinde ilk olarak 1244 ve 1255 dirençlerini takip
ediyorolacağız.1255anadirenciisetrenddeğiştiricikonumdaolup,buseviyealtındahareketlilikdevamettiğisüreceAltın'da
negatifalgınınhakimolduğunubelirtelim.1233altındakalıcılıkhalindeiseilkdestekler1222ve1207seviyelerindebulunuyor.
HeikenAshiindikatörügeçenhaftaolduğugibibuhaftadanegatifgörünümsergilemeyedevamediyor.
15Eylül19Eylül2014
BRENT
Doların global çapta değerlenmesi, ayrıca petrol üretim ve stoklarının da yeterli olduğu düşünceleri ile düşüşünü devam
ettiren Brent'te yeni hafta 100.80 kritik seviyesinin hemen üzerinden başlasa da destek üzeri kalıcılık sağlanamayınca geri
çekilme tekrar başladı ve düşüş hafta boyu devam etti. Perşembe günü 96.80 desteği denemeleri sonrası tepki alışları
görüldü ve toparlanma çabası cuma gününde de kendini hissettirdi. Yukarı hareketliliğin devamı halinde ilk izleyeceğimiz
dirençler sırasıyla 99.55-100.20 ve 100.80 seviyelerinde. 100.80 ilk önemli direnç konumunda. Bu seviye altında kaldıkça
negatif algının gücünü koruyacağını düşünmekteyiz. Geçilebilmesi halinde ise 101.55-102.65-103.30 ve 104.40 diğer
izleyeceğimizdirençler.Özellikle104.40'ınbirsonrakikritikdirençkonumundaolduğunu,geçilemediğisürecealışlarıntepki
boyutunda kalabileceğini ve negatif algının devam etmesini beklediğimizi belirtelim. Yukarı hareketin devamı adına 104.40
direncinin geçilmesi gerekmekte. Mevcut durumda 97.40 desteğinin önemli olduğunu ve bu seviye altında kalıcılık halinde
satış baskısının artabileceğini belirtmek isteriz. Bu durumda 96.80-96.20-95.80-95.00-94.40 izleyeceğimiz diğer destek
seviyeleriolacak.
15Eylül19Eylül2014
VIOP30
Haftayı95.800direncialtında95.750seviyesindenkapatankontratta,haftalıkaçılıştaaşağıyönlühareketleringerçekleşmesi
durumunda ilk olarak 95.100 ve 94.400 destekleri takip edilebilir. Alım iştahının devamı adına 95.100 üzeri kalıcılığa önem
vermekteyiz. Yukarı yönlü hareketliliklerle 95.800 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise ilk dirençler 96.500 ve 97.400
seviyelerindebulunuyor.
15Eylül19Eylül2014
USDTRY
HaftayaTL'nindeğerkaybıylabaşlayankurda,Fed'inbeklenendendahaerkensüredefaizartırımınagidebileceğiyönündeki
öngörülerveyıllıkbazdabeklentilerinaltındakalanTürkiyebüyümeverilerisonrasındayükselişinisürdürerekMartayından
buyanaenyüksekseviyelerigördü.CariişlemleraçığınıngeçenayagöreazalmasıveakabindeTCMBBaşkanıBaşcı'nın
veridekibeklentileridesteklerkonuşmasısonrasındakurdasınırlıdaolsageriçekilmelergözlemledik.
Haftanın ilk günü açıklanacak Türkiye çeyreklik işsizlik ortalaması ve bütçe dengesi verileri önemli. ABD tarafında ise
enflasyonverileri,yenikonutinşaatizinleriilePhiledelphiaFedİmalatListesikuruetkileyebilecekönemesahipdiğerveriler
arasında bulunuyor. Ayrıca FOMC’nin 16-17 Eylül’deki toplantısında faiz artırımı tarihine dair yapacağı açıklamalar ile
büyüme,işsizlikveenflasyonileilgilitahminlerkurdavolatiliteleresebepolabilir.
Teknik açıdan bakacak olursak; Dolar lehine hareketlilikler görülmesi durumunda ilk dirençler 2.2090, 2.2165 ve 2.2222
seviyelerinde. Aşağı hareketliliklerde ise ilk olarak 2.1955, 2.1830 ve 2.1740 desteklerini takip ediyor olacağız. 2.1740 ana
desteği üzerinde tutunma devam ettikçe güçlü pozitif algının varlığından söz edebiliriz. Kısa vadeli göstergeler aşırı alım
bölgesindeseyrediyor.Haftanınilkgünlerindevolatiliteninartmasıbeklenebilir.
15Eylül19Eylül2014
EURTRY
TL'degörülendeğerkayıplarıylabirlikteÇarşambagünüaçıklananTürkiyebüyümeverilerinindebeklentilerinaltındakalması
sonucu kurda 2.86'lara doğru yükselişler gözlemledik. Akabinde açıklanan cari açık verisinin geçen aya göre azalması ve
TCMBBaşkanıBaşcı'nınTürkiye'nindünyaihracatındakipayınıngiderekarttığınıvurgulayankonuşmalarısonrasındahafif
geriçekilmegözlendi.
Haftabaşındayurtiçindeaçıklanacakişsizlikortalamasıvebütçedengesinitakipediyorolacağız.Ayrıca Euro bölgesinden
gelecekenflasyonverileriileAlmanZewEkonomikKanısıkuruetkileyebilecekdiğerverilerarasındayeralıyor.
Teknikaçıdanbakacakolursak;2.8530üzerindetutunmasağlanmasıhalindeilkolarak2.8650ve2.8780dirençlerinitakip
ediyorolacağız.Tllehinehareketlilikleringerçekleşmesihalindeiseilkdestekler2.8440ve2.8300seviyelerinde.2.8300ana
desteği altında kalıcılık halinde ise algının negatife döneceğini düşünmekteyiz. Geçtiğimiz haftaki analizimizde dikkatinizi
çektiğimizBollingeraltbandındatepkialımlarıizlendi.
Download

15 Eylül - 19 Eylül 2014