GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
2014 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI
Araştırmacılar eş zamanlı olarak Komisyonca desteklenen en fazla dört projenin yöneticisi
olabilirler. Proje yöneticisi olarak görev alınabilecek proje sayısı Lisansüstü Tez Projeleri (yüksek
lisans/doktora/uzmanlık) için en fazla dört, bilimsel araştırma, disiplinler arası ve alt yapı projeleri için
en fazla ikidir. Güdümlü Projeler, Öğrenci projeleri ve Bilimsel Toplantı Düzenleme Destek Projeleri
bu sınırlamaya dâhil değildir.
Başvuru Takvimi; Proje başvuruları Bilimsel Araştırma Projeleri Takvimine göre
(http://bilimsel.gop.edu.tr/baptakvim.aspx) belirlenen dönemlerde alınacaktır. Güdümlü Projeler,
Bilimsel Toplantı Düzenleme Destek Projeleri ve Öğrenci Projeleri belirlenen takvime bağlı
kalınmaksızın BAP Birimince kabul edilir.
BAP Komisyonunca desteklenecek proje türleri ve destek üst limitleri KDV dahil olarak
aşağıdaki gibidir;
1. Altyapı Destek Projeleri (ADP): 100.000
Altyapı Destek Projeleri, Anabilim Dalı/Program Başkanı, Bölüm Başkanı ve ilgili birim
yönetim kurulu kararı ekinde sunulmalıdır.
2. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP): 30.000 TL
3. Lisansüstü Tez Projeleri: (TP)
a. Yüksek lisans Tez Projesi: 6.000 TL
b. Doktora/Tıp ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Tez Projesi: 12.000 TL
2014 yılında desteklenen Lisansüstü tez projelerinden Bilimsel Atıf Endekslerince (SCI,
SCI-E, SSCI) taranan dergilerde ilgili tez projesini makale olarak yayınlayan proje
yürütücülerinin makalenin yayınlanmasından sonraki iki yıl içerisinde verecekleri
Lisansüstü tez proje önerileri, bu tez projeleri için sağlanan desteğin %50’sine kadar
artırımlı olarak desteklenir.
4. Bilimsel Toplantı Düzenleme Destek Projeleri (BİTODEP):
Bilimsel Toplantı Düzenleme Projeleri demirbaş alımlarına ve katılımcıların seyahat ve konaklama
gibi giderlerine kapalıdır. Bu destekler, Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen toplantıların afiş,
broşür vb. gibi tanıtım amaçlı toplantı öncesi baskı giderleri ile Üniversitemiz tarafından düzenlenecek
olan toplantıların toplantı öncesi tanıtım giderleri, bildiri kitabının basılması, sarf malzemeleri ve
hizmet alımı kapsamında gerçekleştirilecek muhtelif harcama kalemlerini kapsar. Tanıtım amaçlı
baskı hizmetlerinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi çerçevesinde hizmet veren Üniversite
Matbaasınca karşılanması esastır.
Bilimsel Toplantı Destek Projeleri, Anabilim Dalı/Program Başkanı, Bölüm Başkanı ve ilgili
birim yönetim kurulu kararı ekinde sunulmalıdır.
5. Güdümlü Projeler (GÜP): Destek miktarı BAP Komisyonunca belirlenir.
6. Disiplinler arası Projeler (DAP): 60.000
7.Öğrenci projeleri (ÖP): 1.000 TL
Öğrenci Projeleri ön lisans ve lisans eğitimi düzeyinde desteklenir.
Proje yöneticisinin gerekçeli talebi üzerine, Projeler için sağlanabilecek ek ödenek miktarı proje
bütçesinin %20’sini geçmemek üzere BAP Komisyonu tarafından belirlenir.
Download

2014 goü bap uygulama esasları