Doküman No
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ
OTOİMMÜN HEPATİT TANI
SKORLAMASI
Kriter
Cinsiyet
ALP/AST (veya ALT)oranı
Gamaglobin veya IgG(Normal üst
sınırın katları)
ANA, SMA veya anti LKM titresi
Antimitokondriyaş antikor
Viral beliryeyiciler
Hepatotoksik ilaç öyküsü
Alkol
Diğer otoimmün hastalıkların
varlığı
Diğer otoantikorların pozitifliği
Karaciğer histopatolojisi
HLA
Tedaviye cevap
Faktör
Kadın
>3
<1,5
>2
1,5-2
1-1,4
>1:80
1:80
1:40
<1:40
Pozitif
Pozitif
Negatif
Var
Yok
<25g/gün
>60g/gün
Interface hepatit
Lenfoplazmositer infiltrasyon
Rozet oluşumu
Karakteristik biyopsi bulgularının
olmayışı
Biyopside biliyer değişiklikler
Biyopside diğer özellikler
(yağlanma vs)
HLA-DR3 veya HLA-DR4
Tam cevap
Tekrarlama
TOTM-FRM-376
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
-
Revizyon No
0
Sayfa No
Puan
+2
-2
+2
+3
+2
+1
+3
+2
+1
0
-4
-3
+3
-4
+1
+2
-2
+2
+2
+3
+2
+1
-5
-3
-3
+1
+2
+3
Değerlendirme:
Tedavi öncesi:


Kesin otoimmün hepatit >15 puan
Olası otoimmün hepatit 10-15 puan
Tedavi sonrası:


30.01.2014
Kesin otoimmün hepatit >17 puan
Olası otoimmün hepatit 12-17
Bu tanı skorlama sisteminin kesin tanı duyarlılığı %97, özgüllüğü %92 saptanmıştır. Olası
hastalık ve “ overlap” sendromlar için duyarlılık ve özgüllük düşüktür.
1/1
Download

TOTM-FRM-376 Çocuk Gastroenterolojisi Otoimmün Hepatit Tanı