İstanbul Bilimler Akademisi
2013-2014 Bahar
İktisat Tarihinin İslami Kaynakları
Faruk BAL
1. Hafta: Kaynakların Tanınması
2. Hafta: İslam Öncesi Arap Toplumunda Sosyal ve İktisadi Yapı
3. Hafta: İslam Öncesi Arap Toplumunda Ticaret, Para, Finans
4. Hafta: İslam Öncesi Arap Toplumunda Tarım ve Toprak Sistemi, Mülkiyet Hakkı
5. Hafta: Peygamber (sav) Döneminde Sosyal ve İktisadi Kurumların Teşekkülü
6. Hafta: Peygamber (sav) Döneminde Kamu Finansı
7. Hafta: Peygamber (sav) Döneminde Sanayi ve Zirai Üretim Yapısı, Mülkiyet Hakkı,
Toprak Sistemi
8. Hafta: Peygamber (sav) Döneminde Sanayi ve Zirai Üretim Yapısı, Mülkiyet Hakkı,
Toprak Sistemi
9. Hafta: Peygamber (sav) Döneminde Ticaret, Ortaklıklar
10. Hafta: Peygamber (sav) Döneminde Para, Kredi ve Faiz
KAYNAKLAR
Ahmed El-Ashker, Rodney Wilson, Islamic Economics: A Short History
Cengiz Kallek, Asr-ı Saadette Yönetim-Piyasa İlişkisi
İbn Hişam, Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’in Hayatı
İbn Kesir, Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri
Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi
Muhammed Abdülhay b. Abdülkebir b. Muhammed Kettani, et-Teratibü'l-idariyye:
Hazreti Peygamber’in Yönetiminde Sosyal Hayat ve Kurumlar
Sabri Orman, İktisat, Tarih ve Toplum
Taberi, Câmiü'l-Beyân fî Tefsiri'l-Kur'ân
Malik b. Enes, El-Muvatta
Download

İktisat Tarihinin İslami Kaynakları