2013 – 2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ VİZE TELAFİ SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER VE SINAV PROGRAMI
NUMAR
ASI
11071229
11071229
11071229
11071230
11071230
11071230
11071230
11071225
11071225
11011103
11011103
11071121
11071121
1,11E+08
11091111
1,11E+08
11021222
1,1E+08
1,1E+08
11031217
11031217
11031217
1,1E+08
11061229
1,11E+08
1,11E+08
1,11E+08
1,11E+08
11071216
1,11E+08
1,11E+08
1,11E+08
11031211
11031211
11031211
ADI SOYADI
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
HANDE GÜNER
HANDE GÜNER
HANDE GÜNER
BÜġRA NAS
BÜġRA NAS
BÜġRA NAS
BÜġRA NAS
ÖZGE ERÇETĠN
ÖZGE ERÇETĠN
EMRE CEġEN
EMRE CEġEN
MERVE YILMAZ
MERVE YILMAZ
HAKAN SAMĠ TEKSAR
NESLĠHAN EKER
ANILKOÇER
BURAK BÜYÜKYOLDAġ
ELĠF YĠYĠTALP
ELĠF YĠYĠTALP
KAMBER EREN VARDAR
KAMBER EREN VARDAR
KAMBER EREN VARDAR
SEDEF ĠNCEOĞLU
HANIM AYġE BABACAN
BERK KAYMAKÇALAN
BERK KAYMAKÇALAN
BERK KAYMAKÇALAN
BERK KAYMAKÇALAN
EZGĠ KAZANÇLI
ABDULLAH ÇETĠN
ABDULLAH ÇETĠN
ABDULLAH ÇETĠN
GONCA DĠZDAR
GONCA DĠZDAR
GONCA DĠZDAR
MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE
U.ARASI ĠġLETMECĠLĠK
KENTSEL LOJĠSTĠK
KENTSEL LOJĠSTĠK
ĠSTATĠSTĠK 2
GĠRĠġĠMCĠLĠK
EKONOMĠ
FĠLO YÖNETĠMĠ VE ORGANĠZASYON
KENTSEL LOJĠSTĠK
KALĠTE GÜVENCESĠ VE STANDARTLARI
EKLEKTRONĠK 2
KENTSEL LOJĠSTĠK
ĠSTATĠSTĠK 2
GÖRME OPTĠĞĠ 2
MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE
ĠNGĠLĠZCE
ENDÜSTRĠYEL HABERLEġME
FĠLO YÖNETĠMĠ VE ORGANĠZASYON
SAYISAL YÖNTEM
GĠRĠġĠMCĠLĠK VE KÜÇÜK ĠġLETME
Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU
YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA
MAKRO EKONOMĠ
MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE
H.ĠLĠġKĠLER YÖNETĠMĠ
H.ĠLĠġKĠLER ĠLETĠġĠM ĠLETĠġĠM ARAġTIRMALARI
KĠTLE ĠLETĠġĠM ARAÇLARI
ĠLETĠġĠM BĠLĠMĠNE GĠRĠġ
FĠLO YÖNETĠMĠ VE ORGANĠZASYON
KĠMYA
GEOMETRĠK OPTĠK
GÖRME OPTĠĞĠ 2
PAZARLAMA PRENSĠPLERĠ
Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU
MALĠ TABLOLAR ANALĠZĠ
HANĠFE YĠĞĠT AKDEMĠR
KÜBRA SAĞLAM
KÜBRA SAĞLAM
KÜBRA SAĞLAM
FATMA TOYGAR
HANĠFE YĠĞĠT AKDEMĠR
HANĠFE YĠĞĠT AKDEMĠR
FATMA TOYGAR
KÜBRA SAĞLAM
M.ALĠ BAKIR
ALĠ RIZA SAYIN
KÜBRA SAĞLAM
FATMA TOYGAR
SAFĠYE YILMAZ
BEGÜM MARAL
MEHMET AKIN
TELAT GÜLER
FATMA TOYGAR
FATMA TOYGAR
NECMETTĠN ġAHĠN
ALPER AKSU
DĠDEM ENGĠNOĞLU
NECMETTĠN ġAHĠN
ASLIHAN KOCAEFE
NEVAL TUNA
NEVAL TUNA
SEZĠN BAYSAL
ÇAGRI AKA
FATMA TOYGAR
ĠHSAN ÇAHA
ĠHSAN ÇAHA
SAFĠYE YILMAZ
DĠDEM ENGĠNOĞLU
ALPER AKSU
DĠDEM ENGĠNOĞLU
SINAV
TARİHİ
24.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
25.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
25.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
25.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
SINAV
YERİ
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
SINAV
SAATİ
09:30
11:30
13:30
13:30
09:30
11:30
15:30
13:30
13:30
11:30
13:30
13:30
09:30
13:30
09:30
13:30
15:30
13:30
11:30
11:30
13:30
15:30
15:30
09:30
09:30
11:30
11:30
15:30
13:30
13:30
11:30
13:30
09:30
13:30
11:30
11031211
11031211
1,11E+08
1,11E+08
1,11E+08
1,11E+08
1,11E+08
1,11E+08
1,11E+08
1,11E+08
11021101
11041123
GONCA DĠZDAR
GONCA DĠZDAR
SENEM ġAHĠN
Deniz PULAT
Deniz PULAT
Deniz PULAT
Deniz PULAT
Deniz PULAT
Deniz PULAT
Necmi Ege TÜZÜNER
Alper GÜMÜġTEKĠN
Canan Sinem ÇETĠN
STRATEJĠK YÖNETĠM
BĠREYSEL EMEKLĠLĠK
HUKUKA GĠRĠġ
MüĢteri ĠliĢkiler Yönetimi
Yeni Medya Stratejileri
Halkla ĠliĢkiler Kampanyaları
ĠletiĢim Etiği
Marka ĠletiĢimi
ĠNGĠLĠZCE
TaĢımacılıkta Planlama ve Operasyonlar
Sayısal Elektronik I
Okul Öncesi Eğitim Programı
S.ĠPEK TÜTÜNCÜ
S.ĠPEK TÜTÜNCÜ
ALPER AKSU
Ġlhami Çağrı AKA
SEZĠN BAYSAL
SEZĠN BAYSAL
NEVAL TUNA
Ġlhami Çağrı AKA
SEZĠN BAYSAL
HANĠFE YĠĞĠT AKDEMĠR
Sergin ÖZENÇ
Ebru KARKUġ ÖZDEMĠR
25.04.2014
25.04.2014
25.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
25.04.2014
25.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
24.04.2014
25.04.2014
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
C219
15:30
09:30
11:30
09:30
11:30
13:30
09:30
11:30
13:30
09:30
11:30
09:30
Download

2013 – 2014 öğretim yılı bahar dönemi vize telafi sınavına girecek