07/01/2015 TARĠHĠNDE EDĠRNE VALĠMĠZ SAYIN DURSUN ALĠ
ġAHĠN ĠL EMNĠYET MÜDÜRÜMÜZ SAYIN RAHMĠ BAġTUĞ ĠL
JANDARMA KOMUTANIMIZ SAYIN KAMURAN ERSAN ĠL MĠLLĠ
EĞĠTĠM MÜDÜRÜMÜZ SAYIN HÜSEYĠN ÖZCAN Ġġ-KUR ĠL ġUBE
MÜDÜRÜMÜZ SAYIN ġENGÜL ÇĠLDAM’IN OKULUMUZA
ZĠYARETLERĠ
Edirne Valiliği öncülüğünde, Emniyet, Milli Eğitim ve ĠĢ - Kur Müdürlüklerinin
ortaklaĢa yürüttüğü, "Kızanlar DayanıĢma Atölyesi Projesi" ile daha önce suça
karıĢmıĢ gençlerin meslek edinmesi amacıyla yürütülen proje Kızanlar DayanıĢma
Atölyesi ile ilgili okulumuza ziyaretleri.
Download

detaylar için buradan - Milli Eğitim Bakanlığı