Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri
Uygulama ve Araştırma Merkezi
( HARÜM )
01.01.2013-22.12.2014
Dönemi Faaliyetleri
Faaliyetlerimiz
•
•
•
•
•
Bilimsel Faaliyetler
Eğitim Faaliyetleri
Uluslararası İşbirlikleri
Sektör Paydaşları ile İşbirliği
Etkinlikler
Bilimsel Faaliyetler
Makale
• Sorkun, K., Çelemli, G.Ö., Özenirler, Ç., Bayram E.N.,
Güzel, F.2014, Palynological Investigation Of Honey
Produced In Ardahan-Turkey, Bee World, 91;3,80-83.
• Özkırım A., Gençay Çelemli Ö., Schiesser A., Charistos
L., Hatjina F., 2014, A comparison of the activities of
Greek and Turkish propolis against Paenibacillus
larvae, Journal of Apicultural Research 53(5): ?? (SCI)
DOI 10.3896/IBRA.1.53.5.01
• Shao Kang Huang, Tamas Csaki, Vincent Doublet,
Claudia Dussaubat, Jay D. Evans, Anna M. Gajda, Alex
Gregorc, Michele C. Hamilton, Martin Kamler,
Antoine Lecocq, Mustafa N. Muz, Peter Neumann,
Aslı Özkırım, Aygün Schiesser, Alex R. Sohr, Gina
Tanner, Cansu Özge Tozkar, Geoffrey R. Williams,
Lyman Wu, Huoqing Zheng, and Yan Ping Chen, 2014,
“Evaluation of Cage Designs and Feeding Regimes for
Honey Bee (Hymenoptera: Apidae) Laboratory
Experiments” Journal of Economic Entomology
107(1): 54-62
DOI:http://dx.doi.org/10.1603/EC13213 (SCI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sözlü Sunum
Özkırım, A., Türkiye’deki Koloni Kayıpları ve Arı Hastalıkları,Kovandan sofraya
İzlenebilir Arı ürünleri Çalıştayı, 7-8 Nisan 2014 İTÜ Süleyman Demirel Kültür
Merkezi,Ayazağa Kampüsü İstanbul.
Deniz Canlı,Kadriye Sorkun,Organoleptic Profile of the Pollen From Ardahan Region,
12 th Asıan Apıcultural Assocıatıon Conference,24-27 2014,Antalya
Çiğdem Özenirler,Fatih Dikmen,Kadriye Sorkun,A.Murat Aytekin,Entomopalynology
and its Applications in Polination Ecology.12 th Asıan Apıcultural Assocıatıon
Conference,24-27 April 2014,Antalya
Barkan, N.P., Aytekin, A.M., Structural And Functional Properties Of Bumble Bee
Venom, 12 th Asian Apicultural Association Conference, 24-27 April 2014 Antalya,
Turkey
Dikmen,F, Özenirler,Ç., Aytekin,A.M Türkiye’de Tozlayıcı Arı Çeşitliliğini Ortaya Koyan
Üç Örnek Cins: Bombus Latreille (Apidae), Evylaeus Robertson ve Halictus Latreille
(Halictidae), Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2014, Kocaeli.
Özkırım A., “Yusufeli’nde Arıcılık Potansiyeli” II. Yusufeli Sempozyumu, 17-19 Ekim
2014.
Sorkun, K., Çelemli G. Ö., Türkiye’nin Başkenti Ankara’nın Balına Kaynak Oluşturan
Önemli Nektar Bitkileri, 4. Uluslar arası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi,5-9
Kasım 2014, Muğla.
Özkırım, A., Schiesser, A., CoLoss Activities and Colony Losses in Turkey, 5-9
September, 2014, Murcia-Spain
Poster Sunumu
1.
2.
3.
4.
Acar, A., Canlı D., Şahin, S, Sorkun, K., Pınar, N.M.,Ardahan Bölgesinde Bal
Arıları Tarafından Toplanan Onobrychis sp., Melilotus sp. ve Cistaceae
Taksonlarının Polen Protein Profillerinin Karşlaştırılması, 4. Uluslar arası
Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi,5-9 kasım 2014, Muğla. (Poster
sunumu)
Canlı, D., Sorkun, K., Ardahan Bölgesinde Bal Arıları Tarafından Toplanan
Polenlerin Morfolojik e Organoleptik Analizleri İle Nişaşta İçeriklerinin
İncelenmesi, 4. Uluslar arası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi,5-9
kasım 2014, Muğla. (Poster sunumu)
Özkök, A., Sorkun, K., D’Arcy, B., Muğla Bölgesinde Üretilen Çam
Ballarının HPLC ile Şeker Analizi , 4. Uluslar arası Muğla Arıcılık ve Çam
Balı Kongresi,5-9 kasım 2014, Muğla. (Poster sunumu)
Sorkun, K., Çelemli, G.Ö., Özenirler, Ç.,Bayram, E.N., Zare, G., Kars Balının
Botanik Orjin Çalışması ve Coğrafik İşaretlenmesi, 4. Uluslar arası Muğla
Arıcılık ve Çam Balı Kongresi,5-9 kasım 2014, Muğla. (Poster sunumu)
Projeler
ULUSAL PROJELER
1. Kadriye Sorkun,Ömür Gençay Çelemli,Çiğdem
Özenirler,Nesrin
Ecem Bayram, Kars Ballarının
Botanik ve Coğrafik Orijinlerinin Saptanması,
2014,Kars Serhat Kalkınma Ajansı ve Kars İli Arı
Yetiştiricileri Birliği, Hacettepe Üniversitesi
2. Kadriye Sorkun,Çiğdem Özenirler,Ömür Gençay
Çelemli; Ticari Bombus ve Bal Arısı Kolonilerinin
Tarımsal Üretime Olan Katkılarının İncelenmesi
Hacettepe
Üniversitesi
Bilimsel
Araştırmalar
Koordinasyon Birimi Mayıs 2014 ,19.000,00
Tamamlandı.
3. Sorkun, K., Çobanoğlu, D. N., Çelemli G Ö.,
Özenirler Ç., “Balların GC-MS Analizleri ile
Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi,Hacettepe
Üniversitesi
Bilimsel
Araştırmalar
Koordinasyon Birimi (2014-2016) Devam
ediyor.
4.Özkırım, A., «Yeni Yusufeli’nde Arıcılık
Potansiyelinin
Değerlendirilmesi»,Yusufeli
Belediyesi-Artvin
ULUSLAR ARASI PROJELER
• COLOSS CSI Pollen (Citizien Scientist
Investigation) çalışması
• COLOSS APITOX ve SUPERB projelerinden
APITOX projesine katılım
• COLOSS BEEKEEPING grubu yönetimine aktif
olarak katılım
• COLOSS MONITORING grubuna tekrar geri dönüş
yapılmış,
• BİOHAYAT Firması ve POLONYA Arıcılık Araştırma
Enstitüsü ile «Nosema spp. mücadelesi ve
Türkiye’deki Prevalansı üzerine Çalışmalar»
• “Internatıonal Honey Commission Propolis Work
Group” üyeliği
Değerlendirilme Aşamasında olan Projeler;
• "Veterinerlik Strateji Dokümanı Hazırlanması
için Teknik Destek" (2014- 2015)Proje No:
TR.2010/0740.01-1/SER/024/001 Technical
Assistance for Preparation of Veterinary
Strategy Document Yürütücü konsorsium:
AGROTEC-AGRIN-NIRAS (AB Projesi)
• «Engelli Bireylerin Arıcılık Sektörüne
Kazandırılması» (2014-2016) Milli Eğitim
Bakanlığı-TAB-HARÜM-Polonya Arıcılık Ens.Slovenya Arıcılar Birliği (AB Projesi)
• Azerbaycan’da Görülen Arı Hastalıkları Teşhisi,
Proflaksisi, Tedavi Metodları ve Azerbaycan
Propolislerinin
Biyolojik
ve
Kimyasal
Özelliklerine Genel Bir Bakış (TÜBİTAK-ANAS)
Tamamlanan Yüksek Lisans-Doktora
Tezleri
1-Deniz Canlı, ARDAHAN BÖLGESİNDE BAL ARILARI
TARAFINDAN TOPLANAN POLENLERİN MORFOLOJİK VE
ORGANOLEPTİK ANALİZLERİ İLE NİŞASTA İÇERİKLERİNİN
İNCELENMESİ,27 Mart,2014.
2-Fatma
Güzel,
ARDAHAN
İLİ
BALLARININ
MELİTOPALİNOLOJİK, FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZİ,15
Mayıs 2014.
3- Aygün Schiesser, TÜRKİYE’DEKİ PAENIBACILLUS LARVAE
GENOTİPLERİNİN TESPİT EDİLMESİ VE FARKLI
PROPOLİSLERİN
BU
GENOTİPLER
ÜZERİNE
ANTİMİKROBİYAL ETKİSİ, Temmuz 2014
Kitap
• Parazitoloji derneği tarafından hazırlanmakta
olan BİYOTERAPİ isimli kitabın 3 bölümü
yazılarak ( bal,polen,propolis) ilgili kuruma
teslim edilmiştir.
Eğitim Faaliyetleri
Gölyaka-Düzce, 12 Aralık 2014
Gümüşhane seminer, 10 Aralık 2014
Bayburt seminer, 9 Aralık 2014
Sinop seminer, 15 Mart 2014
Isparta Seminer Şubat 2014
Balıkesir seminer Şubat 2014
Uluslararası İşbirlikleri
Azerbeycan Tarım Bakanlığı, İpek Böcekçiliği ve
Arıcılık Enstitisü ile yapılan protokol gereği 15-19
Temmuz 2014’de Bakü’de çeşitli sunumlar
yapıldı
Sektör Paydaşları ile İşbirliği
1. Özkırım, A., Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arıcılık
Faaliyetleri Ortak Akıl Toplantısı, 21-22 Ocak 2014,
Kızılcahamam-Ankara
2. Kadriye Sorkun, Aslı Özkırım, Kovandan sofraya İzlenebilir Arı
ürünleri,7-8 Nisan 2014 İTÜ Süleyman Demirel Kültür
Merkezi,Ayazağa Kampüsü İstanbul.
3. Özkırım, A., Artvin Arıcılık Çalıştayı, 5 Ekim 2014, BorçkaArtvin
4. Sorkun,K., Özkırım, A., Arıcılık ve Arı Ürünleri AR-GE Proje
Pazarı,23-24 Ekim 2014 Düzce Moderatör ve jüri üyesi
5. Özkırım, A., GüneyDoğu Anadolu Bölgesi’nde Arıcılığı
Geliştirme Çalıştayı (GAP İdaresi), 16 Aralık 2014, Şanlıurfa.
6. Özkırım, A., Apislavya Genel Kurulu ve Apimondia Yönetim
Kurulu Toplantıları, 5-9 Kasım 2014 , 4. Uluslararası Çam Balı
ve Apislavya Kongresi, Fethiye Muğla
DÜZCE PROJE PAZARI
Apislavya Genel Kurulu
4. Muğla Çam Balı Kongresi
GAP Toplantısı Şanlıurfa
Etkinlikler
• Kadriye Sorkun, Aslı Özkırım, 5.Dünya Arı
Günü ,Yaşam İçin Arılar Sağlık için Bal,29 Mayıs
2014,Sivas.
• Aygün Schiesser, Ana Okulu Çocuklarına Arı
Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Teknokent
Koleji,Ekim 2014
Mellifera
• 2014 yılı içerisinde çıkarılması planlanan sayısı
şu an basımdadır.
2014 Yılı Hedefleri
• Nisan 2014, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent
Arıcılık Çalıştayı
• Nisan 2014, Asya Arıcılar Birliği Uluslararası Kongre
• Haziran 2014, Eskişehir, Biyoloji Kongresi
• Kasım 2014, MUĞLA Çam Balı-Apislavya Uluslar arası
Kongresi
• Kasım 2014, Tanzanya Arıcılar Birliği Uluslar arası
Arıcılık Kongresi (Gerçekleştirilemedi)
• Azerbeycan Tarım Bakanlığı, İpek Böcekçiliği ve Arıcılık
Enstitiüsü ile yapılan protokol gereği Haziran ayında
yapılacak Azerbeycan Çalışması
• COLOSS Yönetim Kurulu toplantılarına
katılmak
• APITOX, SUPER-B ve C.S.I Projelerine HARÜM
olarak katılımı sağlamak (APITOX projesine
katılım sağlanmadı)
2015 Yılı Hedefleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AR-GE çalışmalarımıza ağırlık vermek
Daha çok yayın yapmak
Eğitim çalışmalarına devam etmek
Mayıs 2015 de Azerbaycan da eğitim faaliyeti yapmak.
Haziran 2015 de Anzer’ de arazi çalışması yapmak.
Mayıs 2015 de Muş da 6.dünya arı günü kutlama festivaline
katılmak.
Eylül 2015 de Güney Kore de yapılacak olan Apimondia
kongresine katılmak.
Nisan 2015’de, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent Arıcılık
Çalıştayına katılmak.
Ocak 2015’te CSI ve Monitoring workshoplarına katılmak
Ağustos 2015’te COLOSS konferansına katılmak
Devam eden projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak
Download

nin 11. Genel Danışma Kurulu Toplantısı - HARÜM