Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümü
2013-2014 Bahar
Onsekizinci Yüzyılda Felsefe
Doç. Dr. Doğan Göçmen
Oturum Bir/İki: Ontoloji: Christian Wolff, Erste Philosophie oder Ontologie (İlk Felsefe ya da Ontoloji).
Kaynakça:
http://dgocmenfelsefe.files.wordpress.com/2013/03/christian-wolff-ve-ilk-felsefe-ya-daontoloji_bir2.pdf
http://dgocmenfelsefe.files.wordpress.com/2013/03/christian-wolff-ve-ilk-felsefe-ya-daontoloji_iki3.pdf
http://dgocmenfelsefe.files.wordpress.com/2013/04/christian-wolff-ve-ilk-felsefe-ya-daontoloji_c3bcc3a73.pdf.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oturum Üç/Dört:
Ontoloji:
- Kant, I., Arı Usun Eleştirisi: Birinci ve İkinci Yayıma Önsöz Birinci Bölüm: Aşkınsal
Estetik: Giriş (§ 1), Uzay (§§ 2, 3), Zaman (§§4-7).
Kaynakça:
Kant, I.: Arı Usun Eleştirisi, İdea Yayınevi, İstanbul, 1993.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oturum Beş/Altı/Yedi:
Ontoloji:
- G. W. F. Hegel: Mantık Bilimi (Büyük Mantık): Birinci Kitap: Varlık Öğretisi: Birinci
Kesim: Belirlilik (Nitelik): Bölüm Bir: Varlık; Bölüm İki: Belirli Varlık; Bölüm Üç: Kendi
İçinde Varlık.
Kaynakça:
Hegel, G. W. F.: Mantık Bilimi, İdea Yayınevi, İstanbul, 2008.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oturum Sekiz/Dokuz:
Epistemoloji:
- J. Locke: İnsan Anlağı Üzerine Bir Deneme: Birinci Kitap: Doğuştan Kavramlar Üzerine.
- I. Kant: Arı Usun Eleştirisi: Giriş.
Kaynakça:
Locke, J.: İnsan Anlağı Üzerine Bir Deneme, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2004.
Kant, I.: Arı Usun Eleştirisi, İdea Yayınevi, İstanbul, 1993.
1
Oturum On/Onbir/Oniki/Onüç:
Siyaset ve Tarih Felsefesi:
- J.-J. Rousseau: İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı: Birinci ve İkinci Bölüm.
- T. Paine: “Dissertation on the first principles of government” (“Hükümetin Birinci
İlkeleri Üzerine Deneme”).
- J. Locke: Hükümet Üzerine İkinci İnceleme: Bölüm 7: Siyasal ya da Sivil Toplum Üzerine;
Bölüm 8: Siyasal Toplumların Başlangıcı üzerine; Bölüm 9: Siyasal Toplumun ve
Hükümetin Amaçları üzerine
- J.-J. Rousseau: Toplum Sözleşmesi ya da Siyaset Hukuku İlkeleri: Kitap I: Bölüm II: İlk
Toplumlar; Bölüm III: En Güçlü Olanın Hakkı Üzerine; Bölüm VII: Egemen Güç
Üzerine; Bölüm VIII ve IX: Toplumsal Durum Üzerine ve Mülkiyet Üzerine. Kitap II:
Bölüm II, III ve IV: Egemenliğin Bölünmezliği, Genel İradenin Yanılabilirliği Üzerine ve
Egemen Gücün Sınırları Üzerine; Bölüm VIII, IX ve X: Halk Üzerine.
- G. W. F. Hegel: Tüze Felsefesi: Giriş: Hukuk felsefesinin, İradenin, Özgürlüğün, Hakkın
Kavramı.
Kaynakça:
Rousseau, J.-J.: Toplum Sözleşmesi ya da Siyaset Hukuku İlkeleri, Say Yayınları, İstanbul, 2008.
Rousseau, J.-J.: İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, Say Yayınları, İstanbul, 2010.
Locke, J.: Hükümet Üzerine İkinci İnceleme, Babil Yayıncılık, Ankara 2004.
Paine, T.: “Dissertation on the first principles of government” (“Hükümetin Birinci İlkeleri
Üzerine Deneme”), Rights of Man, Common Sense and Other Political Writings (İnsanın Hakları, Ortak
Duyu ve Diğer Politik Yazıları) içinde, Oxford University Press, Oxford et al, 2008, s. 383-408.
Hegel, G. W. F.: Tüze Felsefesi, İdea Yayınevi, İstanbul, 2006.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oturum Ondört:
Estetik:
- G. W. F. Hegel: Vorlesung über die Ästhetik (Estetik üzerine Dersler): Giriş: Bölüm III:
Sanatsal Güzelin Kavramı.
Kaynakça: Hegel, G. W. F.: Vorlesung über die Ästhetik (Estetik üzerine Dersler), Suhrkamp,
Frankfurt a. M., 1970.
Oturum Onbeş:
Ahlak Felsefesi:
- A. Smith, The Theory of Moral Sentiments ( Ahlaksal Duygular Kuramı): Kesim I: Doğruluk
Duyusu; Kesim II: Tutkular ve Doğruluk Duyusu
Kaynakça:
Smith, A., The Theory of Moral Sentiments ( Ahlaksal Duygular Kuramı), Liberty Fund, Indianapolis,
1984.
2
Download

2013_2014 Bahar Onsekizinci Yüzyılda Felsefe