HALKA ARZ: Lider Faktoring A. .
I. HALKA ARZA L
K N B LG LER
Lider Faktoring A. .’nin (Lider Faktoring / irket) 30.000.000,-TL tutar ndaki ç kar lm sermayesinde
mevcut ortaklardan Yuda Elenkave’nin sahip oldu(u 4.500.000,-TL nominal de(erli paylar ortak sat
yöntemiyle halka arz edilmektedir. Halka arz ile birlikte Lider Faktoring’in halka aç kl k oran %15
olacakt r. Halka arzda ek sat hakk kullan lmayacakt r. Lider Faktoring halka arz nda, halka arz edilecek
paylar n %80’i Yurtiçi Bireysel Yat r mc lara, %20’si de Yurtiçi Kurumsal Yat r mc lara tahsis edilmi tir.
Paylar n Borsa’da i lem görmeye ba lamas ndan itibaren 30 gün süreyle, halka arz edilecek paylardan
1.050.000,-TL nominal de(erdeki k sm n n sat ndan elde edilecek has lat ile konsorsiyum lideri
taraf ndan fiyat istikrar i lemlerinin yap lmas planlanmaktad r. Halka arz; Tacirler Yat r m Menkul
De(erler A. . (Tacirler Yat r m) liderli(inde olu turulan konsorsiyum arac l ( yla “Sabit Fiyat ile Talep
Toplama” esas na göre “Bakiyeyi Yüklenim” yöntemiyle gerçekle tirilecektir. Ziraat Yat r m konsorsiyuma
“En ?yi Gayret” arac l ( ile kat lm t r. Halka arz fiyat 3,00 TL olarak belirlenmi tir. Talep toplama
tarihleri 12-13 Haziran 2014 olmak üzere 2 i günüdür.
irket halka arz takiben, sat a haz r bekletilen paylar d nda, paylar n Borsa ?stanbul’da i lem görmeye
ba lad ( tarihten itibaren 365 gün boyunca bedelli sermaye art r m gerçekle tirilmemesine yönelik
yönetim kurulu karar alm ; mevcut B Grubu pay sahipleri ise halka arza konu olmayan B Grubu Lider
Faktoring paylar n n, paylar n Borsa ?stanbul’da i lem görmeye ba lad ( tarihten itibaren 365 gün
boyunca sat lmamas na, dolay s yla dola mdaki pay miktar n n art r lmamas na yönelik gerekli
beyanlarda bulunmu tur.
Öte yandan Lider Faktoring Yönetim Kurulu, SPK’n n VII-128.1 say l Tebli(i 9. Maddesi kapsam nda,
halka arz edilmesi öngörülen toplam 4.500.000 TL nominal de(erli paylar n %25’ine tekabül eden
1.125.000 TL nominal bedelli paylar n da sermaye art r m yöntemiyle borsada sat labilir hale
getirilmesine karar vermi tir. Bu paylar halka arz ili kin sermaye piyasas arac notunun KAP’ta ilan
edilmesinden itibaren 1 y l süreyle paylar n borsa fiyat n n halka arz fiyat n n yüzde yirmi be fazlas ndan
daha yüksek seviyede kald ( müddetçe borsada ikincil piyasada sat a sunulabilecektir.
II. SEKTÖR B LG LER
Faktoring irketlerinin amac alacaklar n n temli(ine kar l k finansman sa(lamakt r. Alacaklar, faturalar
ile ispatlanan ticari i lemlere konu olan ileri tarihli çeklerden olu maktad r. Faktoringde iki seçenek
vard r; (i) kabulü rücu faktoringde irketin ilgili mü teriye, çekin cirantalar na ve çekin ke idecisine kar
rücu hakk vard r, (ii) kabulü rücu olmayan faktoringde ise irketin sadece çekin cirantas na ve
ke idecisine kar rücu hakk vard r.
Faktoring, Türkiye’de ilk olarak 1988 y l nda bankalar taraf ndan bir banka i lemi olarak uygulamaya
konulmu , 1990 y l ndan itibaren irketle erek Faktoring Derne(i verilerine göre, 100 milyon USD olan
y ll k ciro tutar n toplam faktoring i lem hacmi olarak 2012 y l nda 44,3 milyar USD’ye ula t rm t r. 2012
y l sonu itibariyle tüm dünyada faktoring hacmi 2,8 trilyon USD düzeyindedir. Ekim 2006’dan itibaren,
faktoring irketlerinin denetimi ve kontrolü Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
taraf ndan yap lmaktad r. 31 Aral k 2013 itibariyle Lider Faktoring de dahil olmak üzere sektörde 76
irket faaliyet göstermekte olup bunlar n 69 adedi Finansal Kurumlar Birli(i’nin üyesidir.
Türkiye’nin kredi penetrasyon oran uluslararas standartlarla k yasland ( nda dü üktür, genellikle ticari
banka kredileri kurumsal ve bireysel mü terilere yöneliktir, faktoring sektörü KOB?’ler için alternatif bir
finansman seçene(i olarak ön plana ç kmaktad r. Türkiye’de 2008 y l nda 5,4 milyar TL olan toplam
faktoring alacaklar geçen y llar zarf nda TL baz nda %24,6 bile ik y ll k büyüme oran sergileyerek 2013
y l nda 20,1 milyar TL seviyesine ula m t r.
2013 sonunda aktiflerinin toplam 21,8 milyar TL’ye ula an faktoring sektörü a( rl kl olarak KOB? olan
mü terilerine 20,1 milyar TL finansman sa(lam t r. 2013 y l nda özkaynaklar bir önceki y la göre %4,1
artarak 4,0 milyar TL'ye ula m ve sektörün reel sektöre sa(lad ( krediler özkaynaklar n n 5,0 kat n
bulmu tur.
Kaynak: BDDK
III.
RKET B LG LER
a) Ortakl"k Yap"s":
Halka Arz Öncesi
Payda(lar
A Grubu
B Grubu
C Grubu
Toplam Pay
Adedi
Toplam Pay
(TL)
Pay Oran"
Yuda Elenkave
20,000
11,965,000
11,985,000
11,985,000
39.95%
Nedim Menda
10,000
10,445,000
10,455,000
10,455,000
34.85%
Jak Sucaz
10,000
3,050,000
3,060,000
3,060,000
10.20%
Ra el Elenkave
Credit Suisse Investments
(Nederland) B.V.
10,000
1,520,000
1,530,000
1,530,000
5.10%
50,000
26,980,000
Toplam
2,970,000
2,970,000
2,970,000
9.90%
2,970,000
30,000,000
30,000,000
100.00%
Halka Arz Sonras"
Payda(lar
A Grubu
B Grubu
C Grubu
Toplam Pay
Adedi
Toplam Pay
(TL)
Pay Oran"
Yuda Elenkave
20,000
11,965,000
7,485,000
4,985,000
24.95%
Nedim Menda
10,000
10,445,000
10,455,000
10,455,000
34.85%
Jak Sucaz
10,000
3,050,000
3,060,000
3,060,000
10.20%
Ra el Elenkave
10,000
1,520,000
1,530,000
1,530,000
5.10%
2,970,000
2,970,000
2,970,000
9.90%
2,970,000
30,000,000
30,000,000
100.00%
Credit Suisse Investments
(Nederland) B.V.
Halka Aç k
Toplam
4,500,000
50,000
26,980,000
15%
Kaynak: Lider Faktoring
Aile üyeleri tüm A grubu paylara sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin en az yar dan bir fazlas n A
Grubu pay sahipleri aras ndan veya A Grubu pay sahiplerinin gösterece(i adaylar aras ndan genel
kurulda seçilmesi zorunludur.
B Grubu pay sahipleri, her adi payda n sahip oldu(u haklar n yan s ra, temettü da( t mlar nda
ekonomik haklara ve pay ihrac yap ld ( taktirde öncelikli sat n alma hakk na sahiptir.
Credit Suisse ise C Grubu paya sahiptir. Esas sözle menin 13. Maddesinde s ralanm durumlar
için C Grubu payda lar n tamam n n toplant da mevcudiyeti ve olumlu oy kullanmas gerekmektedir. Bu
durumlar aras nda; (a) irketin sat , birle mesi; (b) irketin tavsiyesi ve (c) irketin kay tl sermaye
tavan n n yenilenmesi, bulunmaktad r.
-
b) Faaliyet Konusu:
Lider Faktoring A. . ( irket) 20 Eylül 1992 y l nda etat Faktoring Hizmetleri A. . unvan yla s nai ve
ticari irketlere faktoring hizmeti sunmak amac yla kurulmu tur. 2002 y l nda etat Faktoring Hizmetleri
A. . irket’in mevcut hakim ortaklar taraf ndan sat n al nm ve irket’in unvan 12 Haziran 2002
tarihinde Lider Faktoring Hizmetleri A. ., 1 Temmuz 2013 tarihinde ise Lider Faktoring A. . olarak
de(i tirilmi tir. 2008 y l nda Lider Faktoring A. .’nin %9,90 oran nda hissesi “Credit Suisse” taraf ndan
sat n al nm t r. irket’in Credit Suisse ile ayn zamanda kredi ili kisi de bulunmaktad r.
Lider Faktoring faaliyetlerinin tamam n Türkiye’de sürdüren bir faktoring irketidir. Faaliyetleri, 13
Aral k 2012 tarih ve 28496 say l Resmi Gazete’de yay mlanan 6361 say l Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman
irketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde Bankac l k Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun denetim ve gözetimi alt ndad r. Kanunun amac ; finansal kurulu olarak faaliyet gösteren
finansal kiralama, faktoring ve finansman irketlerinin kurulu ve çal ma esaslar ile finansal kiralama,
faktoring ve finansman sözle melerine ili kin usul ve esaslar düzenlemektir. Lider Faktoring sadece
kabulü rücu faktoring yapmaktad r dolay s yla cirantalara, ke idecilere ve mü terisine kar rücu hakk
vard r. irket’in faktoring hacmi üretim sanayi ba ta olmak üzere farkl sektörlerde faaliyet gösteren
irketlere verilen küçük ölçekli kredilerden olu maktad r. Ek olarak, Lider Faktoring’in ileri düzey
kurumsal yönetim kontrolleri mevcuttur. irket faaliyetleri dört farkl yönetim komitesi ile denetim
alt ndad r. Bu komiteler; (i) ?ç kontrol ve Finansal Denetim Komitesi (ii) Yat r mc ?li kileri Komitesi, (iii)
Kamuyu Ayd nlatma ve Bilgilendirme Komitesi ve (iv) Kurumsal Yönetim Komitesi’nden olu maktad r.
Lider Faktoring’in genel müdürlü(ü ?stanbul’da olup farkl ehirlerde toplam 26 ubesi ile mü terilerine
hizmet vermektedir. Önümüzdeki y llarda büyümeye ve temsilcilik say s n art rmaya yönelik planlar
bulunmaktad r. Lider Faktoring, co(rafi büyüme stratejisi kapsam nda temel olarak faktoringe talep
olan, sanayi merkezlerine yak n ve faktoring penetrasyonunun dü ük oldu(u bölgelere
yo(unla maktad r.
Finansal Kurumlar Birli(i (Birlik) üyesi ba( ms z faktoring irketleri aras nda Lider Faktoring toplam
faktoring cirosuna göre %5,9’luk pazar pay ile 2013 y l nda 3. s rada yer almaktad r (1.-2012). Lider
Faktoring i lem hacmini 2013 y l nda da büyüterek 2,1 milyar TL seviyesine ç karm ve bir önceki y la
göre %5,2 büyüme sergilemi tir. Son be y lda üç kez ba( ms z faktoring irketleri aras nda i lem
hacminde ilk s rada yer alm t r. irket, 2013 itibariyle tüm Birlik üyeleri aras nda aktifler baz nda %2,8
pazar pay yla 9. s rada bulunmaktad r (8.-2012). Yurtiçi faktoring alacaklar baz nda, Lider Faktoring
2013 y l nda tüm Birlik üyeleri aras ndaki %2,3’lük pazar pay yla (%4,3-2012) 8. s rada yer alm t r
(7.-2012). Lider Faktoring yine Birlik üyeleri aras nda 2013 y l nda toplam faktoring gelirleri baz nda ise
(faiz+ücret&komisyon) 5. s rada yer almaktad r (5.-2012).
Kaynak: Finansal Kurumlar Birli(i
Lider Faktoring’in mevcut (Haziran 2013) kurumsal yönetim derecelendirme notu 8,85 olup son be
y ld r üst üste art
sergilemi tir. Türkiye Kurumsal Yönetim Derne(i taraf ndan verilen Kurumsal
Yönetim Ödülleri’nde “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu en yüksek halka aç k olmayan irket”
kategorisinde Lider Faktoring 2010, 2011 ve 2013 y llar nda en yüksek notu alarak üç kez Birincilik
Ödülü’ne lay k görülmü tür. Lider Faktoring 2009 y l nda Fitch Ratings’den ilk kredi derecelendirme
notu alm t r. Bu kapsamda irket’in ulusal para birimi cinsinden uzun vadeli kredi derecelendirmesi
BB+ (tur) olarak belirlenen notu, 31 May s 2013 tarihinde Fitch Ratings taraf ndan iki basamak birden
art r larak A (tur) olarak revize edilmi tir.
c) Finansal Bilgiler:
Lider Faktoring’in toplam aktifleri 2011 y l nda 368,4 milyon TL iken 2012 y l nda bir önceki y la göre
%28,8 oran nda art göstererek 644,9 milyon TL seviyesine ula t ( görülmektedir. Bu art ta a( rl kl
olarak faktoring alacaklar kaleminde görülen %33’lük art önemli rol oynamaktad r. 2013 y l nda ise
irket’in toplam aktifleri, 2012 y lsonuna göre %5,2 azalarak 644,9 milyon TL’den 611,5 milyon TL’ye
gerilemi tir. Lider Faktoring’in toplam aktifleri 2014 y l n n ilk 3 ay nda, 2013 y lsonuna göre %3,5
azalm ve 590,1 milyon TL olmu tur.
Faktoring alacaklar tarihsel olarak irket toplam aktiflerinin en büyük pay n olu turmaktad r. 31 Aral k
2011, 31 Aral k 2012, 31 Aral k 2013 ve 31 Mart 2014 tarihleri itibar yla faktoring alacaklar toplam
bilanço aktiflerinin s ras yla %93,1, %96,4, %95,5ve %93,9’unu olu turmu tur. 2012 y l nda faktoring
alacaklar ndaki art
oran , 2011 y lsonunda yakalanan 466,1 milyon TL seviyesine göre %33,4
olmu tur. 2013 y l nda faktoring alacaklar kalemi, 2012 y lsonuna göre %6,0 gerileyerek 621,5 milyon
TL’den 584,1 milyon TL’ye dü mü tür. 2014 y l n n ilk 3 ay nda faktoring alacaklar kalemi dü ü
sergilemi ve 2013 y lsonuna göre %5,1 gerilemi tir.
Faktoring alacaklar na ili kin özel kar l klar kalemi, 2011 y l itibar yla 11,8 milyon TL olmu tur.
Takipteki faktoring alacaklar n n toplam faktoring alacaklar na oran 31 Aral k 2011’de %2,5 olmu tur.
Takipteki faktoring alacaklar ndaki art n faktoring alacaklar büyümesinden h zl olmas ndan ötürü 31
Aral k 2012 itibar yla takipteki faktoring alacaklar n n toplam faktoring alacaklar na oran %3,2’ye
yükselmi tir. 31 Aral k 2013 itibar yla bir önceki y lsonuna göre 1,4 milyar TL artan takipteki faktoring
alacaklar nedeniyle takipteki faktoring alacaklar n n toplam faktoring alacaklar na oran %3,6’ya
ula m t r. Özel kar l klar kalemi, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle toplam faktoring alacaklar n n %4,1’i
düzeyine gelmi tir.
Al nan krediler bilançoda ya anan küçülmeye paralel olarak 31 Aral k 2012 tarihindeki 405,5 milyon
TL’den %1,5 azal göstererek 31 Aral k 2013’de 399,4 milyon TL’ye ula m t r. 31 Mart 2014’de 2013
y lsonuna göre %3,2 küçülen al nan krediler tutar 386,5 milyon TL olmu tur.
Lider Faktoring’in halka arz yöntemiyle May s 2012’de ihraç etti(i 730 gün vadeli tahvilleri BIST’te i lem
görmektedir. irket Haziran 2012’de ayr ca 20.000.000 TL nominal de(erli 1095 gün vadeli tahvilleri
nitelikli yat r mc lara tahsisli olarak satm t r. irket Mart 2014’de 21.000.000 TL nominal de(erli 366
gün vadeli tahvillerinin, Nisan 2014’de 9.000.000 TL nominal de(erli 179 gün vadeli bonolar n n ve
May s 2014’te 40.000.000 TL nominal de(erli 546 gün vadeli tahvillerinin nitelikli yat r mc lara sat n
gerçekle tirmi tir.
Lider Faktoring’in toplam özkaynaklar 31 Aral k 2012’deki 83,9 milyon TL seviyesinden %16,5 art
göstererek 31 Aral k 2013 tarihi itibar yla 97,7 milyon TL’ye yükselmi tir. 31 Mart 2014 tarihinde
özkaynaklar kalemi 98,4 milyon TL seviyesine ula m t r.
irket’in 2013 y l ndaki toplam faktoring gelirleri 2012 y l na göre %15,1 azalarak 96,2 milyon TL’ye
gerilemi tir. Bu gerilemedeki en büyük faktör, faktoring alacaklar ndan al nan faizlerde ya anan
gerilemedir. irket’in toplam faktoring gelirleri 31 Mart 2014’de biten 3 ayl k dönemde 2013 y l n n ayn
dönemine göre %4,3 artarak 27,0 milyon TL’ye yükselmi tir. irket’in komisyon gelirleri y llar içerisinde
belirgin bir azalma göstermi tir. 2011 y l nda komisyon gelirleri 28,9 milyon TL iken 2012 y l nda 19,9
milyon TL’ye ve 2013 y l nda 14,5 milyon TL’ye gerilemi tir.
IV. Neden L DER FAKTOR NG?
Sektördeki Güçlü Konumu,
Yayg n ube A( ,
H zl Büyüme,
Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme
Credit Suisse’in Ortakl ( .
------------------------------------------(Kurul Karar Organ ’n n 12/02/2013 tarihli Sermaye Piyasas Kurulu Bülteni’nde aç klanan 12/02/2013 tarih ve 5/145 say l
karar nda yer alan A) Paylar n ?lk Halka Arz Öncesi Uyulacak Esaslar n 7. Maddesi çerçevesinde Ziraat Yat r m Menkul De(erler
A. . taraf ndan haz rlanan “Fiyat Tespit Raporu'na ?li kin Analist Raporu” www.kap.gov.tr ve www.ziraatyatirim.com.tr
adreslerinde yay nlanm t r.)
Dikkat: Burada yer alan yat r m bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat r m dan manl ( kapsam nda de(ildir. Yat r m dan manl ( hizmeti; arac kurumlar, portföy
yönetim irketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile mü teri aras nda imzalanacak yat r m dan manl ( sözle mesi çerçevesinde sunulmaktad r. Burada
yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlar n ki isel görü lerine dayanmaktad r. Bu görü ler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayan larak yat r m karar verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do(urmayabilir.
Z RAAT YATIRIM MENKUL [email protected] A. .
Genel Müdürlük
Levent Çar(" Cad. Emlak Pasaj" Kat 1, 34330 Levent - stanbul
+90 212 339 8080 / [email protected]
ubeler
Merkez ube
+90 212 514 0044
Kad"köy ubesi
+90 216 360 3070
Ankara ubesi
+90 312 466 8610
zmir ubesi
+90 232 489 6300
Yat"r"m Merkezleri
Adana Yat"r"m Merkezi
T.C. Ziraat Bankas A. .
Adana ubesi
+90 322 352 1111
Antalya Yat"r"m Merkezi
T.C. Ziraat Bankas A. .
Antalya ubesi
+90 242 312 3600
Ata(ehir Yat"r"m Merkezi
T.C. Ziraat Bankas A. .
Ata ehir ubesi
+90 216 455 7108
Bal"kesir Yat"r"m Merkezi
T.C. Ziraat Bankas A. .
Bal kesir ubesi
+90 266 239 1045
Band"rma Yat"r"m Merkezi
T.C. Ziraat Bankas A. .
Band rma ubesi
+90 266 713 0995
Be(ikta( Yat"r"m Merkezi
T.C. Ziraat Bankas A. .
Be ikta
ubesi
+90 212 259 0712
Bursa Yat"r"m Merkezi
T.C. Ziraat Bankas A. .
Ulucami ubesi
+90 224 220 4242
Denizli Yat"r"m Merkezi
T.C. Ziraat Bankas A. .
Denizli ubesi
+90 258 261 2493
Diyarbak"r Yat"r"m Merkezi
T.C. Ziraat Bankas A. .
Diyarbak r ubesi
+90 412 224 0429
Eski(ehir Yat"r"m Merkezi
T.C. Ziraat Bankas A. .
Porsuk ubesi (Ek ube)
+90 222 221 8202
Galleria Yat"r"m Merkezi
T.C. Ziraat Bankas A. .
Galleria ubesi
+90 212 559 3254
Kar("yaka Yat"r"m Merkezi
T.C. Ziraat Bankas A. .
Kar yaka ubesi
+90 232 369 4833
Kayseri Yat"r"m Merkezi
T.C. Ziraat Bankas A. .
U(urevler ubesi
+90 352 245 0039
Kocaeli Yat"r"m Merkezi
T.C. Ziraat Bankas A. .
Kocaeli ubesi
+90 262 321 9110
Nazilli Yat"r"m Merkezi
T.C. Ziraat Bankas A. .
Nazilli ubesi
+90 256 313 1314
Samsun Yat"r"m Merkezi
T.C. Ziraat Bankas A. .
Samsun ubesi
+90 362 432 0873
rtibat Bürosu
Trabzon rtibat Bürosu
Çar Mah. K.Mara Cad.
Emek Apt. No:47 D:2
+90 462 323 0198
Mü(teri Hizmetleri Merkezi
44 44 979
Yurt çap"ndaki tüm T.C. Ziraat Bankas" A. .
ubeleri
Download

HALKA ARZ: Lider Faktoring A.Ş.