İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
Bölüm 1 İKTİSAT İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
1.1.İktisadın Konusu ve Kapsamı
1.2. İktisadın Bölümleri
1.2.1.Mikro ve Makro İktisat
1.2.2. Pozitif İktisat ve Normatif İktisat
1.3. İhtiyaçlar ve Özellikleri
1.4. Mal ve Hizmetler
1.5. Fayda, Değer ve Fiyat
1.5.1. Fayda
1.5.2. Değer
1.5.3. Fiyat
1.6. Üretim ve Üretim Faktörleri
1.6.1. Emek (İş gücü) Faktörü
1.6.2. Doğal kaynak (Toprak) Faktörü
1.6.3. Sermaye Faktörü
1.6.4. Girişimcilik Faktörü
1.7 Ekonomide Döngüsel Akım
1.7.1. Gelir
1.7.2. Tüketim, Yatırım veTasarruf
1.8. Rasyonalite, Verimlilik, Kârlılık
1.9. Ekonomik Sistemler ve Üretim İmkânları
1.9.1. Kapitalizm
1.9.2. Sosyalizm
1.9.3. Karma Ekonomi
1.10. Alternatif Maliyet ve Üretim İmkânları Eğrisi
1.11.Toplumların Ortak Ekonomik Sorunları
Değerlendirme Soruları
Yararlanılan Kaynaklar
Bölüm 2 FİYAT TEORİSİ
2.1. Fiyat
2.1.1. Nispi (Oransal) Fiyat
2.1.2. Mutlak Fiyat
2.2. Talep
2.2.1. Tanım
2.2.2. Talep Fonksiyonu
2.2.3. Talep Eğrisinin Şekli ve Talep Kanununun İstisnaları
2.2.4. Talep Eğrisinin Şekli ve Talep Kanununun İstisnaları
III
9
10
11
11
12
12
14
16
16
17
17
18
19
19
20
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
31
34
36
37
38
38
39
39
39
40
42
43
2.2.5. Talep Eğrisi Üzerinde Hareket ve Talep Değişmesi
2.2.6. Talep Elastikiyeti
2.2.7. Özel Elastikiyet Durumları
2.2.8. Talebin Fiyat Esnekliğini Etkileyen Faktörler
2.2.9. Diğer Elastikiyet Kavramları
2.3. Arz
2.3.1. Tanım
2.3.2. Arz Fonksiyonu
2.3.3. Firma Arzı, Piyasa (Endüstri/Sektör) Arzı (Toplam Arz),
Arz Kanunu
2.3.4. Arz Eğrisinin Şekli ve Arz Kanununun İstisnaları
2.3.5. Arz Eğrisi Üzerindeki Hareket ve Arz Değişmesi
2.3.6. Arz Elastikiyeti (Arzın Fiyat Esnekliği)
2.3.7. Özel Elastikiyet Durumları
2.3.8. Arzın Fiyat Esnekliğini Etkileyen Faktörler
2.4. Piyasa Denge Fiyatı
2.4.1. Fiyatın Oluşması
2.4.2. Fiyatın Oluşmaması
2.4.3. Talep ve Arz Kaymalarının Piyasa Fiyatına Etkisi
2.5. Piyasa Fiyatına Devlet Müdahalesi
2.5.1. Tarımsal Ürün Fiyatlarına Devlet Müdahalesi
2.5.2. Karaborsa
2.5.3. Kira Kontrolleri
2.5.4. King Kanunu
2.5.5. Örümcek Ağı Teoremi
2.5.6. Esneklik ve Verginin Yansıması
Değerlendirme Soruları
Yararlanılan Kaynaklar
44
47
48
49
51
52
53
53
55
56
58
60
62
63
65
65
68
69
71
71
72
73
73
73
74
76
79
Bölüm 3 FAYDA VE TÜKETİCİ DENGESİ (TÜKETİCİ TEORİSİ) 81
3.1. Faydanın Ölçülebilirliği Sorunu
3.1.1. Kardinal Fayda Yaklaşımı
3.1.2. Eş Marjinal Fayda İlkesi Ve Tüketici Dengesi
3.1.3. Ordinal Fayda Yaklaşımı
Değerlendirme Soruları
Yararlanılan Kaynaklar
Bölüm 4 ÜRETİM VE MALİYET ( ÜRETİCİ TEORİSİ )
4.1. Firma Davranışları ve Unsurları
4.2. Üretim
4.2.1. Kısa Dönemde Üretim
4.2.2. Uzun Dönemde Üretim
II
82
83
84
85
87
89
91
92
92
93
96
4.3. Maliyetler
96
4.3.1. Kısa Dönemde Maliyetler
97
4.3.2. Uzun Dönemde Maliyetler
99
4.4. En Düşük Maliyetle Üretim ( Optimal Faktör Bileşimi Seçimi) 100
Değerlendirme Soruları
107
Yararlanılan Kaynaklar
109
Bölüm 5 PİYASA ÇEŞİTLERİ VE FİRMA DENGESİ
111
5.1. Piyasa Kavramı ve Piyasanın Unsurları
5.2. Piyasa Çeşitleri
5.2.1. Büyüklüklerine Göre Piyasalar
5.2.2. Konularına Göre Piyasalar
5.2.3. Rekabet Derecesine Göre Piyasalar
5.3. Firma Dengesi
5.3.1. Firma Dengesinde Amaç
5.3.2. Firma Dengesi (Kâr Maksimizasyonu) Koşulu
5.4. Firma Dengesi ve Endüstri Dengesi
Değerlendirme Soruları
Yararlanılan Kaynaklar
112
113
113
114
114
117
118
118
121
123
125
Bölüm 6 TAM REKABET PİYASASI
6.1. Tam Rekabet Piyasası Hakkında
6.1.1. Çokluk (Atomizite)
6.1.2. Şeffaflık (Saydamlık-Transparans)
6.1.3. Bölünebilme (Divizibilite)
6.1.4. Türdeşlik (Homojenite)
6.1.5. Akışkanlık (Mobilite)
6.2. Tam Rekabet Piyasasının Özellikleri
6.3. Firma ve Endüstri Bazında Tam Rekabetin Önemi
6.4. Firma-Endüstri İlişkisi
6.5. Tam Rekabetin Varsayımları
6.6. Piyasa Yapısı ve Ekonomik Performans
6.6.1. Firma Sayısı
6.6.2. Fiyat Üzerinde Kontrol
6.6.3. Ürünün Tipi
6.6.4. Giriş Engeli
6.6.5. Fiyat Dışı Rekabet
6.7. Tam Rekabet ve Etkinlik
6.8. Tam Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Firma Davranışı
6.9. Tam rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi
Değerlendirme Soruları
Yararlanılan Kaynaklar
III
127
128
128
128
128
129
129
129
131
131
132
133
133
134
134
134
134
136
137
140
142
144
Bölüm 7 MONOPOL PİYASASI
145
7.1. Piyasa Gücü ve Monopol
7.2. Monopol Piyasasının Varsayımları
7.3. Monopol Piyasasının Genel Özellikleri
7.4. Monopol Piyasasına Giriş Engelleri
7.5. Monopol Piyasasının Maliyetleri ve Hasılası
7.6. Monopolcü Firmanın Marjinal Hasılası, Fiyat ve Esneklik
7.7. Monopolde Kâr Maksimizasyonu
7.8. Monopolde Fiyat Farklılaştırılması
7.9. “Lerner” Monopol Gücü Endeksi
7.10. Monopol Piyasasının Sosyal ve Ekonomik Sonuçları
7.11. Monopol Piyasasında Düzenlemeler
Değerlendirme Soruları
Yararlanılan Kaynaklar
Bölüm 8 OLİGOPOL PİYASASI
146
146
147
147
150
152
154
158
159
159
160
161
163
165
8.1. Oligopol Piyasasının Tanımı, Özellikleri ve Talep Eğrisi
8.2. Oligopol Piyasasının Varsayımları
8.3. Oligopol Piyasasında Denge
8.3.1. Cournot Modeli
8.3.2. Sweezy Modeli (Dirsekli Talep Eğrisi Modeli)
8.4. Anlaşmalı (Uzlaşmacı) Oligopol Teorileri
8.4.1. Kartel
8.4.2. Fiyat Liderliği
Değerlendirme Soruları
Yararlanılan Kaynaklar
Bölüm 9 MONOPOLLÜ REKABET PİYASASI
166
167
167
168
171
173
173
174
175
177
179
9.1. Monopollü Rekabet Piyasasının Tanımı
9.1.1. Monopollü Rekabet Piyasasının Özellikleri
9.1.2.Monopollü Rekabet Piyasasında Kısa Dönem Dengesi
9.1.3. Monopollü Rekabet Piyasasında Uzun Dönem Dengesi
Değerlendirme Soruları
Yararlanılan Kaynaklar
180
180
181
182
184
186
Bölüm 10 FAKTÖR PİYASASI, FAKTÖR GELİRLERİ VE
GELİR DAĞILIMI POLİTİKASI
187
10.1. Faktör Piyasası
10.1.1. Faktör Arzı
10.1.2. Faktör Talebi
10.2.Üretim Faktörleri ve Gelirleri
10.2.1.Emek ve Ücret
IV
188
189
189
192
193
10.2.2. Doğal Kaynaklar ve Rant
10.2.3. Sermaye ve Faiz
10.2.4. Girişimci ve Kâr
10.3. Gelir Dağılımı
10.3.1. Fonksiyonel Gelir Dağılımı
10.3.2. Kişisel Gelir Dağılımı
10.3.3. Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Ölçülmesi
10.4. Ekonomik Büyümenin Sınırları
Değerlendirme Soruları
Yararlanılan Kaynaklar
V
195
196
198
198
199
199
200
202
203
205
Download

İÇİNDEKİLER