AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.
VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU
01 OCAK – 31 MART 2014 DÖNEMİ
Bu rapor , Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği’nin 29. maddesinin 5. Fıkrası uyarınca hazırlanmış olup,
halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği ve gerçekleşmediyse nedeni
hakkında değerlendirmeleri içermektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği’nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları
ilk kez halka arz edilen ortaklığın, payları borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl
boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının
belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğini, gerçekleşmediyse nedeni
hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet
sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanması zorunludur.
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret AŞ’ nin 2013 yılı Haziran ayında gerçekleşen
halka arzından önce , halka arza aracılık eden Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından 25.04.2013
tarihli fiyat tespit raporu hazırlanmıştır.
Halka arz fiyatının belirlenmesinde temel olan 2 önemli faktör olan Favök ve İNA değerlerinin ,
raporda ön görülen ve gerçekleşen sonuçlarının karşılaştırılması raporumuzda yer almaktadır.
FAVÖK
Aşağıda verilen tabloda , 2013 yılı favök öngörüsü ile gerçekleşen favök tutarı analizine yer
verilmektedir. Net satışlarda yaklaşık %17 lik bir büyüme ve buna paralel olarak satışların
maliyetlerinde % 17 lik bir büyüme söz konusudur. Bunun sonucunda brüt karlılık %13,9 artmıştır.
Diğer taraftan özellikle halka arz faaliyetleri, kurumsallaşmaya geçişin getirdiği kısmı gider artışları ve
yeni markalar için ilk yıl gerçekleşen bir kerelik giderler sebebi ile faaliyet giderleri %26,7 planlanana
göre yüksek seyretmiştir. Özellikle bu konularda uluslararası şirketlerden alınan danışmanlıklar,
kurumsal reorganizasyon, yaygınlaştırılan geleneksel ve ev dışı tüketim kanallarında yapılanma ve
yeni depo yönetim sistemi bunlara örnek olarak gösterilebilir.
Faaliyet Karlılığı - Bin TL
Net Satışlar
Satışların Maliyeti
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
Pazarlama & Satış Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Faaliyet Giderleri
Faaliyet Giderleri/Net Satışlar
Esas Faaaliyetlerden Gelir/Gider (net)
FAVÖK
FAVÖK Marjı
2013 FTR
549.877,00
-508.971,00
40.906,00
7,4%
-19.774,00
-7.593,00
-27.366,93
5,0%
2013 Gerçekleşen
Sapma
642.647,43 92.770,43
-596.037,94 -87.066,94
46.609,50 5.703,50
7,3%
-27.221,30 -7.447,30
-7.446,64
146,36
-34.667,87 -7.300,95
5,4%
13.539,07
2,5%
11.941,63 -1.597,45
1,9%
%
16,9%
17,1%
13,9%
37,7%
-1,9%
26,7%
2014 ilk 3 aylık dönem favök analizinde net satışlar planlanandan %12,5 daha fazla gerçekleştiği
görülmektedir. Dondurma satışlarının yılın 2. Ve 3. Çeyreklerinde yükselmesinin ve yeni ürünlerin
portföye katılımının da göz önünde bulundurulmasıyla 2014 yılında net satışlarının fiyat tespit
raporunda ön görülenden daha yüksek gerçekleşmesi mümkün görünmektedir. Daha verimli
ürünlerin portföydeki paylarının artmasıyla brüt kar marjının % 4,8 öngörmesine karşılık % 5,3 olarak
gerçekleşmesi sağlanmıştır. Favök planlanandan % 18,3 bir oranla daha fazla gerçekleşmiştir. Geçen
yıl toplamında gerçekşelen favök tutarının % 40’ından fazlası 2014 yılının ilk 3 ayında gerçekleşmiştir.
Fiyat tespit raporunda ön görülen %2,7 lik favök marjına karşılık %2,8 lik bir gerçekleşme sağlanmıştır.
Faaliyet Karlılığı - Bin TL
Net Satışlar
Satışların Maliyeti
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı
Pazarlama & Satış Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Faaliyet Giderleri
Faaliyet Giderleri/Net Satışlar
Esas Faaaliyetlerden Gelir/Gider (net)
2014 FTR
606.706,00
-561.089,00
45.617,00
7,5%
-21.296,00
-8.027,00
-29.322,92
4,8%
FAVÖK
FAVÖK Marjı
2014 FTR/1.dönem
2014 1.Dönem Gerçekleşen
Sapma
%
151.676,50
170.627,08 18.950,58 12,5%
-140.272,25
-156.680,84 -16.408,59 11,7%
11.404,25
13.946,24 2.541,99 22,3%
7,5%
8,2%
-5.324,00
-6.643,65 -1.319,65 24,8%
-2.006,75
-2.484,20
-477,45 23,8%
-7.330,67
-9.127,77 -1.797,10 24,5%
4,8%
5,3%
16.294,08
2,7%
4.073,58
2,7%
4.818,47
2,8%
744,89 18,3%
İNA
Raporlama standartlarında yapılan değişiklikler neticesinde ; 25.04.2013 tarihli fiyat tespit raporu
hazırlandığı dönem ile 2013 ve 2014 mali tablolarının yayınladığı tarihler arasında , mali tabloların alt
kalemlerinde bazı sınıflama farkları bulunmaktadır. Aşağıda verilen İNA sonuçlarının dip notlarında
söz konusu raporlama farkları açıklanmıştır. Bu sayede fiyat tespit raporuna baz alınan değerler
analizimizde de korunarak daha karşılaştırılabilir ve sağlıklı bir analiz yapılmasına çalışılmıştır.
2013 yılı İNA analizinde görüldüğü üzere fiyat tespit raporunda planlanan 20.851.000 TL lik serbest
nakit akımları 20.001.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Serbest nakit akımları %4,1 lik bir değişimle
planlanan ölçüde gerçekleşmiştir. İNA analizimizin dip notlarında görülen ‘ertelenmiş gelirler’
kaleminin detayında alınan sipariş avansları büyük bir yer tutmaktadır. Vergi giderleri hesaplaması ,
genel kabul görmüş İNA kuralları kapsamında faaliyet karı üzerinden yapılmıştır.
Bin TL
Favök
Diğer Gelir / Giderler (net)
Vergi Giderleri
İlişkili Taraflardan Alacak / Borç Değişimi
(Diğer Dönen ve Duran Varlık Değişimi)
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Değişimi
(İşletme Sermeyesi Değişimi)
(Yatırımlar)
Serbest Nakit Akımları
2013 İNA dipnotlar;
2013 FTR 2013 Gerçekleşen Sapma
%
13.539,00
11.941,63 -1.597,37
-11,8%
511,00
75,96 -435,04
-85,1%
-2.247,00
-2.021,69
225,31
-10,0%
10.077,00
10.077,00
0,00
0,0%
34,00
-1.841,50 -1.875,50 -5516,2%
-310,00
4.338,07 4.648,07 -1499,4%
1.247,00
-56,73 -1.303,73 -104,5%
-2.000,00
-2.511,74
-511,74
25,6%
20.851,00
20.001,01
-849,99
-4,1%
diğer dönen varlık
peşin ödenmiş giderler
cari dönem vergisi
diğer dönen varlıklar
2012
13.808,10
12.008,70
0,00
1.799,39
diğer duran varlık
peşin ödenmiş giderler
diğer duran varlıklar
181,27
147,91
33,36
115,53
63,55
51,99
-65,74
-84,37
18,63
2.536,12
870,30
118,52
1.136,56
309,71
101,03
6.874,19
1.127,96
224,71
5.428,91
0,00
92,60
4.338,07
257,66
106,19
4.292,35
-309,71
-8,42
525.651,00
5.899.924,00
3.473.939,00
1.276.861,00
217.237,00
75.961,00
4.006.141,00
2.247.035,00
1.325.998,00
517.898,00
368.488,00
774.724,00
196.593,00
35.842,00
diğer kısa vadeli yükümlülük
çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlar
diğer borçlar
ertelenmiş gelirler
dönem karı vergi yükümlülükler
çalışanlara sağlanan faydalardan karşılıklar
diğer gelir/gider (net)
diğer gelirler
vade farkı faiz gelirleri
reeskont geliri net
diğer gider
yatırım faaliyetleri gelirler
yatırım faaliyetleri giderler
2013 değişim
15.715,33 1.907,24
12.186,62
177,92
315,29
315,29
3.213,42 1.414,03
İNA varsayımları Fiyat Tespit Raporunda yıllık olarak yapılmış olup , 2014 yılı ilk 3 ay planlamasına
yıllık planın 4 e bölünmesiyle ulaşılmıştır. İNA yıllık değerlendirilmesi gereken bir çalışma olması
dolayısıyla , mevsimsellik etkisinden ve ara dönem dalgalanmalarından dolayı sapmalar
olabilmektedir.
2014 Yılı ilk 3 aylık İNA gerçekleşmelerinde ‘diğer dönen ve duran varlık değişimi’ ile ‘diğer kısa vadeli
yükümlülükler değişimi’ kalemlerinin toplamının İNA’ya etkisinin 16.014.850 TL olduğu
görülmektedir. Bunun temel sebebi dönem sonunda kısa vadeli varlıklar içerisindeki sipariş
avanslarındaki geçici artış olmuştur. Bunun etkisiyle 2014 yılı ilk 3 aylık dönem için öngörülen serbest
nakit akımları 2.054.250 TL iken , (-) 16.176.410 TL olmuştur. Verilen sipariş avanslarının dönem sonu
etkisinin ortadan kalkması ile ilerleyen dönemlerde serbest nakit akımlarının planlanan düzeyde
olması ön görülmektedir.
Bin TL
Favök
Diğer Gelir / Giderler (net)
Vergi Giderleri
İlişkili Taraflardan Alacak / Borç Değişimi
(Diğer Dönen ve Duran Varlık Değişimi)
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Değişimi
(İşletme Sermeyesi Değişimi)
(Yatırımlar)
Serbest Nakit Akımları
2014 FTR
16.295,00
536,00
-2.741,00
0,00
0,00
0,00
-3.773,00
-2.100,00
2014 FTR/1.dönem 2014 1.Dönem Gerçekleşen
4.073,75
4.818,47
134,00
-201,52
-685,25
-597,06
0,00
0,00
0,00
-19.822,48
0,00
3.807,64
-943,25
-2.994,52
-525,00
-1.186,94
8.217,00
2.054,25
-16.176,41
Sapma
744,72
-335,52
88,19
0,00
-19.822,48
3.807,64
-2.051,27
-661,94
%
18,3%
-250,4%
-12,9%
0,0%
ad
ad
217,5%
126,1%
-18.230,66
-887,5%
2014/1 İNA dipnotlar;
diğer dönen varlık
peşin ödenmiş giderler
cari dönem vergisi
diğer dönen varlıklar
2013
15.715,33
12.186,62
315,29
3.213,42
2014 1.dönem
35.537,81
25.700,31
633,30
9.204,20
değişim
19.822,48
13.513,69
318,02
5.990,78
diğer duran varlık
peşin ödenmiş giderler
diğer duran varlıklar
115,53
63,55
51,99
52,61
0,00
52,613
-62,92
-63,55
0,63
6.874,19
1.127,96
224,71
5.428,91
0,00
92,60
10.681,82
1.203,25
7.717,46
1.667,84
3.807,64
75,30
7.492,75
-3.761,07
0,00
0,67
75.961,00
4.006.141,00
2.247.035,00
1.325.998,00
517.898,00
-201.518,00
335.410,00
443.068,00
-367.814,00
622.425,00
196.593,00
35.842,00
196.593,00
35.842,00
diğer kısa vadeli yükümlülük
çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlar
diğer borçlar
ertelenmiş gelirler
dönem karı vergi yükümlülükler
çalışanlara sağlanan faydalardan karşılıklar
diğer gelir/gider (net)
diğer gelirler
vade farkı faiz gelirleri
reeskont geliri net
diğer gider
yatırım faaliyetleri gelirler
yatırım faaliyetleri giderler
93,268
Download

Akyürek Pazarlama Varsayımların Gerçekleşmesi Ek Raporu 31.03