29Eylül3Ekim2014
GLOBALPİYASALARDAGEÇTİĞİMİZHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
Geçtiğimiz hafta global bazda açıklanan verilere baktığımızda ABD tarafından açıklanan haftanın ilk önemli verisi beklenti
altındakalan2.ElKonutSatışlarıydı.Açıklananbirbaşkakonutverisiolan1.ElKonutSatışlarıisebeklentiüzerindegeldi.
Beklenti düzeyinde gelen Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri haftanın açıklanan bir diğer önemli verisi oldu. Her hafta
açıklananABDHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularındabuhaftabeklentilereyakıngerçekleşmeolduğunuizledik.Açıklananbir
diğerönemliveriisebeklentilereparalelgelenABD2014ikinciçeyrekbüyümeverisiydi.ABDtarafındanaçıklananhaftanın
sonönemliekonomikverisiisebeklentininhafifaltındakalanMichiganTüketiciGüvenEndeksioldu.
AvrupatarafındanaçıklananhaftanınilkönemliverilerigenelolarakbeklentialtındakalanİmalatveHizmetPMIverilerioldu.
Hafta içinde takip ettiğimiz bir diğer önemli veri ise beklenti altında kalan Almanya IFO İş Dünyası Eğilim Endeksi ve GFK
Tüketici Güven Endeksi oldu. Avrupa’nın bir diğer önemli ekonomisi İngiltere’den ise beklenti altında kalan Mortgage Kredi
Onayları verisi izlendi. Hafta içinde bir konferansa konuşmacı olarak katılan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney faiz
arttırım sinyali verirken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi de ECB Bilançosunu 2012 düzeyine getirmek konusunda
kararlı olduklarını belirtti. Şuanda 2 trilyon Euro düzeyinde bulunan ECB bilançosu hatırlanacağı gibi 2012 yılında yapılan
LTRO’larla(UzunVadeliRepoİhalesi)3TrilyonEurodüzeyinegetirilmişti.
Asya tarafından hafta boyunca açıklanan verilere baktığımızda geçen çeyreğin altında açıklanan Yeni Zelanda Westpac
Tüketici Güven Endeksi haftanın ilk önemli ekonomik verisiydi. Hafta içinde açıklanan bir diğer Yeni Zelanda verisi ise
beklentidendahaazaçıkverildiğiniortayakoyanTicaretDengesiverisioldu.Avustralyaekonomisindeniseaçıklananönem
düzeyiyüksekbirveriyoktuancakAvustralyaMerkezBankasıBaşkanıStevens’ınkonuşmasıtakipedildi.Çin’dengeçtiğimiz
hafta çok fazla bir veri akışı yoktu. Açıklanan nadir verilerden HSBC İmalat PMI’da beklenti üzerinde gerçekleşme olduğu
gözlenirken,SanayiŞirketKarlılığıverisindegeçenayson2yıliçindeilkdefadüşüşgörüldüvebuveripiyasakatılımcıları
arasındadünyanınikincibüyükekonomisindekiyavaşlamanınderinleştiğiendişeleriniyarattı.
Türkiye tarafından açıklanan verilere baktığımızda haftanın en önemli verisi kuşkusuz Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın sabit bıraktığı faiz oranları oldu. Sabit bırakılan faiz oranına rağmen global bazda güçlenme görülen ABD
DolarınakarşıkankaybetmeyedevamedenTL’ninoynaklığınınarttığınısöyleyenMerkezBankasıhaftanınsongünüdöviz
satım ihaleleri yoluyla piyasaya sağladığı Dolar likiditesini günlük bazda 10 Milyon ABD Doları arttırarak 40 Milyon Dolara
çıkarttı.AyrıcahaftaiçindeaçıklananbirdiğerönemliveridegeçtiğimizyılınEylülayınagöre1puanazalanİmalatSanayi
KapasiteKullanımOranıoldu.
29Eylül3Ekim2014
ABD
ABD tarafından açıklanan haftanın ilk önemli verisi beklenti altında kalan 2. El Konut
Satışlarıydı.Geçtiğimizayverisininaşağıyönlürevizeedilerek5.14Milyonaçekildiğiveride
buaykibeklenti5.21Milyongelmesiyönündeydiancakgerçekleşmenin5.05Milyonolduğu
açıklandı. Açıklanan bir başka konut verisi olan 1. El Konut Satışları ise beklenti üzerinde
kaldı.Geçtiğimizayınyukarıyönlürevizyonla427bineçıkarıldığıveridebuaykibeklenti432
bin 1. El konut satışı olduğu yönündeyken gerçekleşmenin 504 bin düzeyinde olduğu
görüldü.
S&P
DOW
%1,37
1982,85
%0,96
17113,15
Nasdaq
Beklenti düzeyinde gelen Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri haftanın açıklanan bir diğer
%1,48
önemliverisioldu.Temmuzayında%0,7’likazalışgörülenverideAğustosayındabeklentilere
4512,19
paralel%0,7’likartışolduğugörüldü.UlaşımaraçlarısiparişlerinindedahiledildiğiDayanıklı
Mal Siparişleri verisinde ise geçtiğimiz ayki %22,6’lık artıştan sonra bu ay %17,7’lik azalış olması beklenirken %18,2
düzeyindeazalışolduğugörüldü.
Her hafta açıklanan ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvurularında bu hafta beklentilere yakın gerçekleşme olduğunu izledik.
Beklentinin294binolduğuveridegerçekleşmebeklentilereparalel293bindüzeyindeoldu.Açıklananbirdiğerönemliveriise
beklentilereparalelgelenABD2014ikinciçeyrekbüyümeverisiydi.Çeyreklikbazdaaçıklanmasınakarşınyıllıkbazaprojekte
edilen veri beklentilere paralel %4,6 düzeyinde geldi. ABD ekonomisinin ilk çeyrekte %2,1 oranında daraldığı açıklanmıştı.
ABD tarafından açıklanan haftanın son önemli ekonomik verisi ise beklentinin hafif altında kalan Michigan Tüketici Güven
Endeksi oldu. Beklentinin 85,1 düzeyinde geleceği yönünde olan veride gerçekleşme geçtiğimiz dönemle aynı 84,6
düzeyindegeldi.
Amerika Kıtasının bir diğer önemli ekonomisi Kanada’dan hafta boyunca açıklanan önemli verilere baktığımızda Çekirdek
PerakendeSatışlarbeklentialtındakalırken,bütçedengesindeyıllıkbazdabeklentiüzerindeaçıkolduğugörüldü.Çekirdek
PerakendeSatışlardabeklenti%0,1’likazalışolacağıyönündeykenazalışın%0,6düzeyindeolduğugörüldü.Yıllıklandırılmış
Bütçe Dengesinde ise geçtiğimiz dönem 420 Milyon Kanada Doları fazla olduğu açıklanmışken bu dönem 810 Milyon
KanadaDolarıaçıkolduğugörüldü.
29Eylül3Ekim2014
ABD
HaftaboyuncabirçokFEDüyesininaçıklamalarınıtakipettik.HaftaiçindeaçıklamalarınıizlediğimizFED-FOMCüyelerinden
Dudley, Dolar'ın fazla değer kazanmasının hedeflerini zorlaştırabileceğinden bahsetti ve 2015 yılı içinde faiz
artırabileceklerindendolayımutluolduğunubelirtti.FOMCüyelerindenKocherlakotaFED'inparasalpolitikalarailişkinçalışma
çerçevesini daha keskin hale getirme zamanının geldiğini dile getirirken, sözlerine FED'in politikalarını belirlerken, mali
istikrara yönelik riskleri de dikkate almasının da dahil olduğunu ekledi. Ayrıca bu aşamada finansal istikrara yönelik para
politikalarını etkileyecek bir risk olmadığını da belirtti. Açıklamalara devam eden FOMC üyelerinden Bullord ise
konuşmasında,ilkfaizartışının2015'inbirinciçeyreğisonundageleceğigörüşününhalageçerliolduğunusöyledi.Böylelikle
İlkdefaFOMCüyelerindenbirikonuşmasındafaizartırımıtarihinibelirtmişoldu.BirbaşkaFOMCüyesiEvansiseerkenfaiz
artışından kaçınmak için sabırlı olunması gerekir dedi. Evans, faiz arttırımının erken yapılmasının Amerikan piyasaları
açısındanrisktaşıdığınısavundu.Hatırlanacağıüzere17Eylül'defaizartışıkonusunda'kaydadeğersüre'ifadesininkalması
konusundaçoğunlukhemfikirolmuştu.AyrıcaEvans,FEDBaşkanıYellen'ındaönemleüzerindedurduğuistihdampiyasası
verilerininkabuledilebilirdüzeydeolmasıgerektiğiniveeminolmadanyapılanfaizarttırımınınülkeekonomisindekibüyümeyi
kısıtlayabileceğiendişesindensözetti.
29Eylül3Ekim2014
AVRUPA
Avrupa tarafından açıklanan haftanın ilk önemli verileri genel olarak beklenti altında kalan
İmalat ve Hizmet PMI verileri oldu. Beklentinin 51,3 düzeyinde olduğu Almanya İmalat PMI
verisindegerçekleşme50,3düzeyinde,beklentinin54,6düzeyindeolduğuAlmanyaHizmet
PMIverisindegerçekleşme55,4düzeyinde,beklentinin50,6düzeyindeolduğuEuroBölgesi
İmalat PMI verisinde gerçekleşme 50,5 düzeyinde, beklentinin 53,2 düzeyinde olduğu Euro
BölgesiHizmetPMIverisindeisegerçekleşmenin52,8düzeyindeolduğugörüldü.
Hafta içinde takip ettiğimiz bir diğer önemli veri ise beklenti altında kalan Almanya IFO İş
DünyasıEğilimEndeksioldu.Beklentinin105,9düzeyindeolduğuveridegerçekleşme104,7
düzeyinde oldu. Almanya’dan gelen bir diğer önemli veri ise beklentinin hafif altında kalan
GFK Tüketici Güven Endeksi oldu. Geçtiğimiz ay 8,6 düzeyinde gelen ve bu ay 8,5
seviyesindegelmesibeklenenveridegerçekleşmenin8,3düzeyindeolduğugörüldü.
DAX
FTSE
CAC40
%3,15
9490,55
%2,76
6649,39
%1,49
4394,75
Avrupa’nınbirdiğerönemliekonomisiİngiltere’denisebeklentialtındakalanMortgageKrediOnaylarıverisiizlendi.Geçtiğimiz
ayboyuncakonutkredisialmakiçinbankalarabaşvuranlarınsayısınıgösterenverideAğustosayında42.900başvuruolduğu
tahminediliyordu,ancakgerçekleşmeningeçtiğimizayındaaltında41.600düzeyindeolduğugörüldü.
HaftaiçindebirkonferansakonuşmacıolarakkatılanİngiltereMerkezBankasıBaşkanıCarneyfaizarttırımsinyaliverdi.Faiz
arttırımıiçindoğruzamanınyaklaşmaktaolduğunu,ancakbunungelecekekonomikverilerledeparalellikgöstermeyedevam
etmesigerektiğinisöyleyenCarneysözlerini,İngiltereekonomisinintoparlandığınıvebutoparlanmasürdükçefaizlerinnormal
seviyelerine yükseltme zamanının yaklaştığını, ancak bu artırımlarının kademeli ve sınırlı düzeyde olacağını belirterek
sürdürdü.
29Eylül3Ekim2014
AVRUPA
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’nin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin de açıklamaları takip
edildi.Draghi,fiyatistikrarınıgüvencealtınaalmakadınaECB'ninüzerinedüşenherşeyiyerinegetirdiğini,ancakekonomik
toparlanmanın riskli durumunda olduğunu ve güç kaybettiğini belirtti. Ayrıca Draghi konuşmasında, enflasyonun uzun süre
düşük kalması durumunda alışılmadık araçları devreye sokabileceklerini ve geleceğe dönük planları arasında ECB
bilançosunu2012'dekiseviyelerinegeriçekmehedeflerininolduğunudilegetirdi.Şuanda2trilyonEurodüzeyindebulunan
ECB bilançosu hatırlanacağı gibi 2012 yılında yapılan LTRO’larla (Uzun Vadeli Repo İhalesi) 3 Trilyon Euro düzeyine
getirilmişti. Hafta içinde başka bir konferansta daha konuşan Draghi bilançok büyütme konusunda kararlı olduklarını
yineleyerekellerindekiyetkiçerçevesindegerekenherşeyiyapacaklarınıbelirtti.
29Eylül3Ekim2014
ASYA
Asya tarafından hafta boyunca açıklanan verilere baktığımızda geçen çeyreğin altında
%0,56
açıklanan Yeni Zelanda Westpac Tüketici Güven Endeksi haftanın ilk önemli ekonomik
verisiydi. Geçtiğimiz çeyrek 121,2 düzeyinde olan verinin bu ay 116,7 düzeyine gerilediğini
16230
gördük. Hafta içinde açıklanan bir diğer Yeni Zelanda verisi ise beklentiden daha az açık
verildiğiniortayakoyanTicaretDengesiverisioldu.Ağustosayındayapılanihracatveithalat HangSeng %2,58
arasındaki farkı ortaya koyan Ticaret Dengesi verisinde beklenti 1.125 Milyar Yeni Zelanda
23678
Doları açık verildiği yönündeyken açığın 472 Milyon Yeni Zelanda Doları düzeyinde olduğu
görüldü.
Shangai %0,78
AvustralyaekonomisindeniseaçıklananönemdüzeyiyüksekbirveriyoktuancakAvustralya
2347,72
Merkez Bankası Başkanı Stevens’ın konuşması takip edildi. Stevens yaptığı açıklamada
konut sektöründeki yükseliş konusunda uyarılarda bulundu ve sektördeki yükselişin
dindirilmesiadınabankakredilerininsıkılaşmasınısağlayacakbellibaşlıönlemleralabileceklerinibelirtti.Açıklamada,düşük
faizoranınınvebankalararasındakikredirekabetininkonutsektöründebalonmaiyetindefiyatlanmalarasebepolabileceğini
belirtti. Hatırlanacağı üzere Avustralya Merkez Bankası Başkanı daha öncede, para biriminin güçlenmesinden endişe
ettikleriniaçıklamıştı.
Çin’den geçtiğimiz hafta çok fazla bir veri akışı yoktu. Açıklanan nadir verilerden HSBC İmalat PMI verisi beklenti olan 50
seviyesininüzerinde50.5düzeyindegeldi.Çin’denaçıklananbirdiğerveriolanEndüstriŞirketKarlılığıisegeçenayson2yıl
içindeilkdefadüşüşgöstermişolduvedünyanınikincibüyükekonomisindekiyavaşlamanınderinleştiğiendişeleriniyarattı.
SanayiŞirketKarlılığıgeçenyılınAğustosayınaoranla%0,6düzeyindegeriledi.Temmuzayındakarlılıklarda%13,5’lukartış
yaşanmıştı.
Japonya’danaçıklananekonomikverilerebaktığımızdahaftanınilkönemliverisibeklentialtındakalanİmalatPMIverisioldu.
İmalat Sanayindeki Satın Alma Yöneticileriyle yapılan anketlerin sonucunu yansıtan öncü veride Eylül ayı beklentisi 52,5
düzeyindeyken gerçekleşmenin 51,7 seviyesinde olduğu görüldü. Japonya tarafından gelen bir diğer önemli veri ise
beklentilerinhafifaltındakalaneylülayıtüketicienflasyonverilerioldu.Japonya’nınenkalabalıkkentiolanTokyo’dakitaze
gıda hariç tüketici enflasyonunu gösteren veride beklenti % 2,7 artış olması yönündeyken fiyat artışlarının beklentinin hafif
altında%2,6düzeyindeolduğugörüldü.
Nikkei
29Eylül3Ekim2014
TÜRKİYE
Türkiye tarafından açıklanan verilere baktığımızda haftanın en önemli verisi kuşkusuz Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın sabit bıraktığı faiz oranları oldu. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %8,25, borçlanma faiz oranı %7,50 ve
gecelik faiz oranı %11,25 oranlarında sabit tutuldu. Kararın ardından Merkez Bankası yaptığı açıklamada enflasyon
görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun sergilenemeye devam edileceğini
açıkladı.
SabitbırakılanfaizoranınarağmenglobalbazdagüçlenmegörülenABDDolarınakarşıkankaybetmeyedevamedenTL’nin
oynaklığının arttığını söyleyen Merkez Bankası haftanın son günü döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya sağladığı Dolar
likiditesinigünlükbazda10MilyonABDDolarıarttırarak40MilyonDolaraçıkarttı.
AyrıcahaftaiçindeaçıklananbirdiğerönemliveridegeçtiğimizyılınEylülayınagöre1puanazalanİmalatSanayiKapasite
KullanımOranıoldu.2014yılıEylülayındaimalatsanayigenelindeKapasiteKullanımOranı,geçenyılınaynıayınagöre1,0
puan azalarak %74,4 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım
Oranıbiröncekiayagöredeğişmeyerek%74,1seviyesindegerçekleşti.
29Eylül3Ekim2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
PazartesigününeAsyatarafındanaçıklanmasıbeklenenönemlibirveribulunmadığıiçin11:30’daİngiltere’dengelecekaylık
Bireysel Krediler verisi ile başlayacağız. 15:00’de gelecek Almanya Tüketici Fiyat Endeksinin ardından 15:30’da ABD’den
açıklanacakÇekirdekTüketiciFiyatEndeksiveKişiselGelirveHarcamalarverileriniizleyeceğiz.17:00’deiseABDBekleyen
Konutsatışlarıverisitakipedilecek.
Salıgünüise00:45’teYeniZelanda’dangelecekYapıUygunluklarıverisiilebaşlayacak.02:30’daJaponya’danaçıklanacak
HanehalkıHarcamalarınınardından02:50’deRevizeSanayiÜretimverisivePerakendeSatışlarverisiizlenebilir.03:00’deki
Yeni Zelanda ANZ İş Dünyası Güven Endeksini takiben 04:30’daki Avustralya Özel Sektör Kredileri ve Japonya Ortalama
Kazançları takip edilebilir. 04:45’te ise Çin HSBC İmalat PMI verisinin son hali açıklanacak. Avrupa tarafında ise 09:00’da
gelecekAlmanyaPerakendeSatışlarverisigününilkönemliverisiolacak.10:00’daiseTürkiyeTicaretDengesiaçıklanacak.
10:55’tegelecekAlmanyaİşsizlikOranınıtakiben11:30’daaçıklanacakİngiltere2014ikinciçeyrekBüyümeOranınihaiverisi
ve Cari Denge verileri izlenebilir.12:00’de ise Euro Bölgesi Eylül ayı Tüketici Enflasyonunun ilk tahmini takip edilecek.
DeflasyonkorkusuylakarşıkarşıyaolanEuroBölgesindeenflasyonverisiMerkezBankasınınatacağıadımlaraçısındançok
kritik olduğu için yakından izlenebilir. 15:30’da gelecek Kanada Temmuz ayı Büyüme Oranı verisinin ardından 17:00’de
ABD’dengelecekTüketiciGüvenendeksitakipedilebilir.
Çarşamba günün ilk önemli verisi 02:50’de Japonya’dan gelecek Tankan İmalat Endeksi olacak. Çin’de piyasalar tatil
nedeniyletümgüntatilolacakolsada04:00’deaçıklanacakİmalatPMIverisiyakındanizlenebilir.04:30’daiseAvustralya’dan
gelecek Perakende Satışlar verisi yatırımcıların odağında olacak. 10:30’da Türkiye İhracatçılar Meclisinin açıklayacağı
Türkiyeİhracatrakamlarınıizleyeceğiz.10:55’tegelecekAlmanyaİmalatPMIve11:00’degelecekEuroBölgesiİmalatPMI
verileriisegeçenhaftaaçıklananöncüverilerinsonhaliolacak.11:30’dakiİngiltereİmalatPMIverisininardındanise15:15’te
ABD’denaçıklanacakADPÖzelSektörTarımDışıİstihdamverisiolacak.HaftanınsongünügelecekTarımDışıİstihdam
verisininöncüsüniteliğindegörülenveriyatırımcılartarafındanyakındantakipedilebilir.17:00’deiseABDISMİmalatEndeksi
izlenebilir.
Perşembe gününe 04:30’da Avustralya’dan gelecek Yapı Onayları ve Ticaret Dengesi verileri ile başlayacağız. 11:30’da
gelecekİngiltereYapıPMIverisiizlenebilir.14:45’teiseAvrupaMerkezBankasıECB’ninFaizKararıve15:30’daBaşkan
Draghi’nin açıklamaları yakından takip edilmeli. Geçtiğimiz haftaki raporumuzda da belirttiğimiz gibi TLTRO’ları yapmaya
başlayan ECB ilk ihalede bankalara beklenti altında kredi kullandırmış, bu durumda piyasalarda ECB’nin yeni önlemler
alabileceği beklentisi yaratmıştı. Başkan Draghi’nin açıklamalarını gelebilecek yeni önlemler bakış açısıyla izlemekte fayda
var.17:00’deABD’dengelecekFabrikaSiparişleriiseABDtarafındanaçıklanmasıbeklenengününtekönemliverisi.
Cuma günü Çin’de piyasalar yine kapalı ancak 04:00’de açıklanacak İmalat Sektörü Dışı PMI verisi izlenebilir. Ayrıca
Almanya’dadapiyasalartatilnedniyletümgünkapalıolacak.11:00’degelecekEuroBölgesiHizmetPMIveİngiltereHizmet
PMI verileri takip edilebilir. 12:00’de gelecek Euro Bölgesi Perakende Satışlar verisinin ardından bölgeden açıklanması
beklenen önemli bir veri bulunmamakta.15:30’da ise ayın en önemli verilerinden ABD Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik
Oranıverisiaçıklanacak.ABDDolarındakiküreselgüçlenmeyivegeçtiğimizayüretilendüşükveriyigözönünealdığımızda
buaykiTarımDışıİstihdamverisininglobalpiyasalardayönbelirleyiciolabileceğinibelirtmekisteriz.AyrıcaKurbanBayramı
nedeniyle yarım gün açık olacak yurtiçi piyasalardaUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye Kredi
Notugözdengeçirmesonucuaçıklanacak. Özellikle not gözden geçirme sırasında oluşabilecek yüksek oynaklığa karşı
hazırlıklıolmakgerektiğinibelirtmekisteriz.
29Eylül3Ekim2014
EURUSD
Geçtiğimiz hafta FED Başkanı Yellen ve FOMC üyelerinin faiz artırımının beklenenden erken olabileceğine yönelik
açıklamalarda bulunması doların güçlenmesine neden oldu. Pazartesi günü konuşan ECB başkanı Draghi'nin parasal
genişlemeyi savunması ve Salı günü Euro Bölgesi ülkelerinde açıklanan negatif PMI verilerinin etkisiyle euronun da
zayıflamasısonucuparitedeciddibirgeriçekilişmeydanageldi.
BuhaftayabakarsakönplanaçıkacakolanveriCumagünüaçıklanacakolantarımdışıistihdamverisi.Veride200binve
üzerigerçekleşmelerdolardagüçlenmeyenedenolabilir.250binveüzerigerçekleşmeleriseFED'inbeklenendendahaönce
faizartırımınagidebileceğineyönelikalgılamayıgüçlendirebilir.Geçenayaçıklananveridekinegatifgerçekleşmenedeniyle
buaybazetkisiyükselişigörülebilir.
Pariteye teknik açıdan bakarsak;Hızlı düşüşlerin görüldüğü paritede tepki alımlarında 1.2740 ,1.2800 ve 1.2870 direnç
seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise ilk izlenebilecek destekler 1.2660 ve 1.2570. Kısa vadeli indikatörlerin
aşırısatışbölgesindeolduğuizlenenparitedefractalindikatörünegatifgörünümsergiliyor.
29Eylül3Ekim2014
GBPUSD
Geçtiğimiz hafta İngiltere'de BBA mortgage verisi dışında önem derecesi yüksek veriler açıklanmadı. Beklenenden daha
düşük olarak açıklanan verinin sterlinde sınırlı bir zayıflamaya neden oldu. Ancak hafta genelinde doların güçlenmesinin
paritedekikankaybındadahaönemlipaysahibiolduğusöylenebilir.
Bu hafta ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin sterlin üzerinde de baskı yaratması beklenebilir. Sterlin
açısındanbakarsakSalıgünüaçıklanacakolanbüyümeverisiönemli.Sondörtaydagörülenyavaşlamasinyallerinekarşın
İngiltereekonomisininbüyümedeyinesıkıntıyaşanmasıbeklenmiyor.Olumlubüyümerakamlarısterlindegüçlenmeyeneden
olabilir.
Pariteyeteknikaçıdanbakarsak;Satıcılarıngüçlendiğiizlenenparitedeilkönemlidestekolarak1.6225ve1.6180seviyeleri
takip edilebilir. Diğer önemli destek seviyesi 1.6110.Olası tepki alımlarında ilk dirençler 1.6260 ve 1.6310 seviyelerinde.
Diğer önemli direnç ise 1.6365/1.6380 bandında yer alıyor. Heiken Ashi indikatörünün negatif algı bölgesinde olduğu
izleniyor.
29Eylül3Ekim2014
USDJPY
Geçenhaftayı109.00seviyesininhemenüzerindenkapatanparitedeyenihaftada109.50direncinedoğruhareketlenmeler
olsa da dirence yaklaşıldıkça satışlar görüldü. Geri çekilmelerde ise 108.30 desteği üzerinde tutunmayı başaran paritede
haftanınsonişlemgününde108.90seviyesiüzerindekalmagayretivardı.
Yeni haftada pariteye etki edebilecek gündem maddelerin bakacak olursak; ABD tarafında pazartesi konut satışları, salı
tüketicigüvenendeksi,çarşambaADPÖzelSektörTarımDışıİstihdamDeğişikliği,ISMİmalatPMI,perşembehaftalıkişsizlik
maaşı başvuruları ve Cuma günü ise ayın en önemli verisi konumunda olan Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik oranı verileri
izlenecek.Japonyatarafındaise;salıgünühanehalkıharcamalarıvesanayiüretimiverileriönemarzetmekte.
Paritedeyaklaşıldıkçasatışbaskısıylakarşılaştığımız109.50direnciniönümüzdekihaftadikkatleizlemeyisürdüreceğiz.Bu
direnç üzeri kalıcılık sağlanabilmesi halinde 110.00-110.40 ve 111.10 dirençlerini izliyor olacağız. 109.50 direncinin
geçilememesihalindeve108.90seviyesialtıhareketlilikteise108.30desteğiniizlemeyedevamedeceğiz.Buseviyealtında
ise izleyeceğimiz diğer destekler sırasıyla 107.40-106.70-106.20-105.55 ve 104.40 seviyelerinde bulunmakta. Paritede
104.40ınönemlidestekkonumundaolduğunuhatırlatalım.
29Eylül3Ekim2014
S&P500
Önceki haftanın son işlem gününde 2011 kritik seviyesi üzeri deneme sonrası haftalık kapanış 2001 seviyesi civarından
gerçekleşmişti. Geçtiğimiz haftaya ise geri çekilmelerle başlayan kontratta 1980 desteğinin altı hareketlilikler sonrası direnç
konumunagelenbuseviyeüzerikalıcılıksağlanamadıveperşembegünüApplehisselerindekisertdüşüşündeetkisiylesert
geriçekilmegörüldü.Cumagünüise1954desteğinedoğrugeriçekilmesonrasıtoparlanmagayretiolduğugörüldü.
ÖnümüzdekihaftakontratıetkileyebilecekenönemliverinincumagünküABDTarımDışıİstihdamveİşsizlikOranıolduğunu
belirtelim.BununlaberaberhaftanındiğergünlerindekiABDtarafındakiönemliveritrafiğinebakacakolursak;pazartesiGıda
veEnerjiFiyatlarıhariçTÜFE,KişiselGelirveGiderler,salıgünüTüketiciGüvenEndeksi,çarşambagünüADPÖzelSektör
TarımDışıİstihdamDeğişikliği,ISMİmalatPMI,perşembeHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularıönplanaçıkmakta.
1954 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanabilmesi halinde izleyeceğimiz ilk dirençler 1980 ve 2001 seviyelerinde bulunmakta.
Pozitifalgınıngüçlenmesiadınaise2011üzerikalıcılıkgerektiğinihatırlatalım.1954desteğininkırılmasıhalindeise1933ve
1916izleyeceğimizilkdestekler.1907'ninisekritikdestekkonumundaolduğunubelirtelim.
29Eylül3Ekim2014
ALTIN
FED'in faiz arttırımı beklentisinin doları güçlendirmesi sonrası haftaya değer kaybıyla başlayan Altın'da, ABD'nin Suriye'ye
yöneliksaldırısısonrasıAltınverdiklerinigerialdıveyükselişleryaşandı.AncakABD'dengelenkonutsatışlarıverisininaltı
yılınenyükseğineulaşmasıylagüçlenendolarsonrasıtekraraşağıhareketliliğinedevametti.Akabindetepkialımlarıgörülse
de,ABDbüyümeverilerinin2011'denbuyanaenyüksekseviyedegelmesiveglobalanlamdagüçlenendolarbuyükselişi
frenledi.
Yenihaftadaemtiada,ABD-Suriyearasındaolasıgerginliklerfiyatlamaüzerindeetkiliolabilir.DiğertaraftanhaftaboyuABD
tarafındanaçıklanacakönemliverilerbulunmakta.BunlarıniçindeenönemliveriiseCumagünüaçıklanacakolan'tarımdışı
istihdam'verisiolacak.Verininbeklentilerinçoküstünde/altındagelmesiAltınfiyatlarındavolatiliteleresebepolabilir.
Teknikaçıdanbakacakolursak;Yukarıyönlühareketlilikhalindeizlenebilecekilkdirençler1222,1233ve1244seviyelerinde
bulunuyor. 1255 ana direnci altı kalıcılık devam ettiği sürece negatif algının hakim olduğunu belirtelim. Olası negatif yönlü
hareketliliklerdeiseilkolarak1207veaşağısındakritik1196desteklerinitakipediyorolacağız.RSIbenzeribirindikatörolan
MFIgöstergesiaşırısatışbölgesindeseyrediyor.
29Eylül3Ekim2014
BRENT
Geçenhaftakapanışını98.30seviyesininhemenüzerindengerçekleştirmeyibaşaranBrenttehaftaboyugeriçekilmelerve
toparlanma çabaları görüldü. Daha önce ifade etmiş olduğumuz 97.40 direncine yaklaşıldığında tekrar satış baskısıyla
karşılaştığı görülen emtiada, haftanın son işlem günü de aynı hareketlilikler gözlendi. Brentte 97.40 üzeri kalııclık
sağlanamadığı sürece satış baskısının devam etmesini beklediğimizi tekrar belirtmek isteriz. Bu durumda izleyeceğimiz ilk
desteklersırasıyla96.80-96.20-95.80-95.00ve94.40seviyelerindebulunmakta.97.40üzerikalıcılıksağlanabilmesihalinde
yaşanmasımuhtemelyukarıhareketlilikteise98.30-98.90-99.55ve100.20ilkdirençseviyeleriolarakizlenebilir.100.80inise
önemlidirençkonumundaolduğunubelirtelim.BillWilliams'ınfractalindikatörütepkialımlarınınmeydanagelebileceğiniişaret
ediyor.
29Eylül3Ekim2014
USDTRY
PPK'nunfaizbeklentilerinifiyatlamasıyla,haftanınilkgünüyükselişlergözlemlediğimizkurda,FedüyelerindenBullard'ınABD
faiz arttırımının 2015'in ilk çeyreğinde olacağına dair sinyaller vermesi bu yükselişi destekledi. Merkez bankası faiz
oranlarında değişikliğe gitmezken, yüksek gıda fiyatları sebebiyle enflasyon görünümünde iyileşme olamadığını belirtti.
AkabindeFedüyelerindenFısher'ınfaizartırımınındahaerkenzamandagelebileceğiyönündekiaçıklamalarıveolumlugelen
büyümeverileri,ABDekonomisinintoparlandığınıişaretetmesiylehaftalıkkapanış2.2620seviyesindengerçekleşti.
ÖnümüzdekihaftaABDtarafındaaçıklanacakbirçokönemliveribulunmakta.CumagünüABD'deaçıklanacakolanenönemli
verilerdenolan'tarımdışıistihdam'ınbeklentilerinçoküzerinde/altındagelmesikurdavolatiliteleresebepolabilir.Yineaynı
gün içerisinde yurtiçi TÜFE verilerini takip edeceğiz.Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle haftanın son günlerinde kurda
gelenekselbayramdüşüşübeklenebilir.
Teknik açıdan bakacak olursak; Kritik 2.2480 desteği üzerinde kalıcılığın devam etmesi halinde izlenebilecek ilk dirençler
2.2640, 2.2777 ve yukarısında 2.2880/2.2830 seviyelerinde bulunuyor. Tl lehine hareketliliklerle 2.2480 altına inilmesi
durumunda ise ilk olarak 2.2400, 2.2350/2.2330 ve aşağısında kritik 2.2220 desteklerini takip edilebilir. Kısa vadeli
göstergeleraşırıalımbölgesindeseyrediyor.
29Eylül3Ekim2014
EURTRY
Draghi haftanın ilk günü yaptığı konuşmasında; Euro bölgesi'nde toparlanmanın ivme kaybettiğini, işsizlik oranının kabul
edilemeyecek derecede yüksek olduğunu vurguladı. Bunun sonucunda düşüş eğilimine giren kur, bölge imalat sanayi ve
hizmet sektörü verilerinin de yılın en düşük hızına gerilemesi ekonominin bocaladığı algısıyla aşağı seyrini devam ettirdi.
Merkezbankasıfaizoranlarındadeğişikliğegitmezken,yüksekgıdafiyatlarınınenflasyondakiiyileşmeninönünesetçektiğini
belirtmesiyleTLdegörülendeğerkayıplarısonrasıkurdatepkialımlarıgözlemledik.
ÖnümüzdekihaftaboyuncaAvrupatarafındaaçıklanacakbirçokönemliekonomikveribulunmakta.Ayrıca,Perşembegünü
açıklanacakEuroBölgesifaizoranıyanısıra,haftanınsongünüyurtiçindeaçıklanacakTÜFEverilerinitakipedeceğiz.
Teknik açıdan bakacak olursak; 2.8650 desteği üzerinde kalıcılığın devamı halinde ilk dirençler 2.8780, 2.8940 ve 2.9000
seviyelerindebulunuyor.Toparlanmasağlanmasıadına2.9000üzerikalıcılıkönemli.TLlehinehareketliliklerle2.8650altına
inilmesihalindeiseilkdestekler2.8530,2.8440ve2.8300seviyelerinde.2.8300desteğinegatifalgıoluşmamasıaçısından
önemli.MACDgöstergesipozitifgörünümsergiliyor.
Download

29 Eylül - 3 Ekim 2014