Meclisi Mebusan
t: 9
N i z a m n a m e - i Dahilinin 3 ü n c ü maddesinin
rât-ı ahîresi mucibince lieelittetkik
Üçüncü
18 M a y ı s 1328 (1912)
fıka-
C :1
(Serfice M e b u s u O s m a n Beyin m a z b a t a - i intihâ-
Şubeye
biyyesi o k u n d u )
isabet eden mazâbıt-ı intihâbiyyeden Asır M e b u s u H ü ­
R E İ S — itiraz eden v a r mı? («Yok» sadaları) Os­
seyin Efendinin m a z b a t a s ı ve evrak-ı mütenevvia-i in-
m a n Bey m e b u s l u ğ a k a b u l edildi.
tihâbiyyesi, yine m a d d e - i m e z k û r e a h k â m ı n a tevfikan
S Ü L E Y M A N S U D İ E F E N D İ (Bayazıt) —
m e z k û r Ş u b e d e teşekkül eden E n c ü m e n i m i z d e m ü t a ­
Reis
Bey, Sadullah Efendi geldi. Tahlif edilecek mi?
lâa ve tetkik o l u n d u k t a , intihab-ı vâkıın emsaline mu­
R E İ S — Yazıldı?
vafık olduğu anlaşılmakla, Heyet-i U m u m i y y e y e tak­
S Ü L E Y M A N S U D İ E F E N D İ (Bayazıt) — Yazıl­
d i m kılındı.
dı efendim.
18 Mayıs, sene 1328
Zor Mebusu
Diyarbekir
Mehmet Nuri
Tahlifat
Mebusu
/. —• Resm-i
Zülfi
Cebelibereket M e b u s u
Menteşe
Sezai
Mebusu
Hüseyin Efendiye
itiraz
rim.
( H a m a M e b u s u Seyyit H a ş i m Beyin m a z b a t a - i jn-
(Zîrde esamisi m ü n d e r i ç M e b u s l a r v a r a k a - i tahlîfiyye m a z m u n u n a yemin ettiler) :
R E İ S — İtiraz eden var mı? («Hayır»
H a c ı Âdil Bey (Gümülcine), O s m a n Bey (Serfice),
sadaları)
A b d u l l a h Efendi (Adana), Sadullah Efendi (Bitlis).
Seyyit H a ş i m Beyin mebusluğu kabul edildi.
in.
EVRÂKÎ VARİDE
Tezkireler
/. — 1327 senesi
güzergâhı
hakkındaki
Sadaret
bütçesine
istimlâk
kuruşun
kanun
REİS
mevzu
Sirkeci
bedelinden
1328 senesi
Nâfıa
lâyihasının
-
bakiye
Ayas
kalan
Bütçesine
[
vaz'ı
irsal kılındığına
dair
R E İ S — Sirkeci - A y a s t a f a n o s güzergâhındaki em­
lâk ve arazinin bedel ve masarıf-ı istimlâkiyyesi ola­
r a k 1327 senesi bütçesine mevzu mebâliğden bakıyye
k a l a n 1.026.053,5 k u r u ş u n devren N â f ı a
Nezaretinin
1328 senesi bütçesine vaz'ı h a k k ı n d a k i madde-i kanu­
gönderildiğini m u t a z a m m ı n
tezke-
re-i Sâmiye. ( E n c ü m e n e sesleri)
2. —
1328 senesi
nakalesine
dair
kında Sadaret
fasılları
kanun
Jandarma
Umum
beyninde
214.800
lâyihasının
Kumandan­
kuruşun
mü­
irsal kılındığı
hak­
R E İ S — 1328 senesi J a n d a r m a Bütçesinin altıncı
beşinci
faslına nakli h a k k ı n d a k i madde-i k a n u n i y y e lâyihası­
nın gönredildiğini m u t a z a m m ı n tezkere-i Sâmiye.
dair Sadaret
çesinin
Demiryolu
irsal kılındığına
İdaresinin
dair Sadaret
1328 senedi
büt­
tezkiresi.
R E İ S — H i c a z D e m i r y o l u İdaresinin 1328 senesi
bütçesiyle mevadd-ı kanuniyye lâyihasının gönderildi­
ğini mübeyyin tezkere-i Sâmiye.
Muvazene
Encümenine.
5. — 1328 senesi
kılındığına
dair
Emniyet
Sadaret
Sandığı
Bütçesinin
irsal
tezkiresi.
t a z a m m ı n tezkere-i Sâmiye.
Muvazeneye.
6. — Ticaret
nuniyye
istifa
ve Sanayi
olunacak
lâyihasının
Odaları
tahsisat
nizamnamesi
hakkında
irsal kılındığına
mu­
madde-i
ka­
dair Sadaret
tez­
kiresi.
R E İ S — Ticaret ve Sanayi O d a l a r ı Nizamnamesi­
nin 41 inci m a d d e s i m u c i b i n c e istifa olunacak tahsi­
Muvazene Encümenine.
sal kılındığına
4. — • Hicaz
cibince
faslından c e m ' a n 214.800 k u r u ş u n bittenzîl,
İbtidaiyye
Maarif E n c ü m e n i n e .
ve mevadd-ı kanuniyye lâyihasının gönderildiğini m u ­
tezkiresi.
3. — Tedrisat-ı
Kanuniy-
R E İ S — Emniyet Sandığının 1328 senesi bütçesi
M u v a z e n e E n c ü m e n i n e havale edildi.
lığı Bütçesinin
— Tedrisat-ı İbtidaiyye Lâyiha-i
yesinin gönderildiğini m u t a z a m m ı n tezkere-i Sâmiye.
tezkiresi.
niyye lâyihasının
kiramın
R E İ S —• Yeni iltihak eden rüfekayı kiramın, tah­
tihâbiyyesi o k u n d u )
tafanos
azayı
lifleri icra edilmek üzere, kürsüye teşriflerini rica ede­
eden var mı? («Yok» sadaları) K a b u l edildi.
1.026.053
bulunamayan
tahlifatı.
Ali H a y d a r
R E İ S — Asır M e b u s u
küşatta
sata dair madde-i k a n u n i y y e lâyihasının gönderildiğini
Kanunu
lâyihasının
ir­
m u t a z a m m ı n tezkere-i Sâmiye.
Muvazeneye.
tezkiresi.
— 142
TBMM KUTUPHANESI
Download

Meclisi Mebusan t: 9 18 Mayıs 1328 (1912) C : 1 Nizamname-i