Sufi-Zentrum Rabbaniyya
Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim
Bismillahirr-rahmanirrahim
AÇIKLAMA
ve
Biat`a Davet
Sheikh Eşref Efendi | Berlin 12.05.2014
Bismillahirrahmanirrahim Eslim teslem. Rahman ve Rahîm olan Allah›ın Adıyla!
Şüphesiz her can ölümü tadacaktır.
Bu dünyaya gelen gidecektir. Bu dünya hayatına dair olan İlahi bir Hükümdür bunun önünde
durulmaz.
Göklerden yeryüzüne tam bir yetki ve vazifeylen gönderilen cümle Peygamber, ala Nebiyyina
Aleyhisselatu vesselâm ve Evliyâlar, her biri bu İlâhî Hüküm karşısında en yüksek rıza ve edeplen boyun bükmüşler ve Rablerine teslim olmaya ve bu dünyadan gitmeye canu gönülden razı
olmuşlardır.
Allah CC onlardan razı olsun. Nurları ve himmetleri üzerimizden eksik olmasın.
Şuphesiz onların bu dünyayı vucud ilen terketmeleri onlar için bir ölüm değil sadece bir gayb
oluştur.
Nitekim »Ey insanlar! Allah yolunda bu dünyadan ayrılanlara ölüdürler demeyiniz. Onlar her
daim diridirler« buyuran Allah Celle ve Şanuhu, bu Ayeti Kerimesiylen bizlere onların akibetlerine ve hakikatlarına dair bir müjde vermektedir.
El Hak!
Nakşibendi Tarikatının büyük Şeyhi, Şeyhimiz Mevlâna Şeyh Muhammed Nazım el Rabbânî
Hazretleri 07.05.2014 tarihinde vücud ve resim olarak bu dünyadan ayrılmıştır. Bu dünyadan
vucud olarak ayrılmış, lakin hiç bir vakit bizi terk etmemiştir.
1
Sufi-Zentrum Rabbaniyya
O, Galu belada yani ezelde vuku bulmuş olan o »Söz« gününde bizim için Rabbisine vermiş
olduğu Sözü tutacak ve yevm ul kıyame, kıyamet gününe kadar bizi gözetmeye ve himaye
etmeye devam edecektir. İnananlar ve Tarikat yoluna talip olanlar için bu şüphe götürmez bir
hakikattır.
Büyük Şeyhimiz batında ruhani varlığıyla zahirde ise mahdumu ve büyük Halifesi olan Şeyh
Mehmed el Adil el Rabbani hazretleri üzerinden bizleri nefsimizlen terbiye, tezkiye etmeye ve
İlahi Aşkın yolunu öğretmeye devam edecektir.
Tarikati Nakşibendiyye i Aliyyenin Mevlana Şeyh Nazım en Nakşibendi el Rabbânî hazretlerinden sonra gelen ve Efendimiz Muhammed Mustafa ASV tarafından seçilen ve tayin edilen
Reisi ve Şeyhi, 07.05.2014 tarihi itibariylen artık Şeyh Mehmed el Adil en Nakşibendi el Rabbani hazretleridir.
Şeyh Mehmed el Adil el Rabbani hazretlerinin avrupadaki Berlin Dergahı `Sufi Zentrum
Rabbaniyya`olarak dünyanın her yerinde hazır ve nazır olan tüm Nakşibendileri, bundan böyle
biati Şeyh Mehmed el Adil el Rabbânî hazretlerine yapmaya davet ediyor ve bundan şeref duyuyoruz.
Şeyh Mehmed El Rabbani hazretleri yeryüzündeki cümle Nakşibendilerin ve Nakşibendi
Şeyhlerinin ve Vekillerinin talebelerininde büyük Şeyhidir.
Tebrik ederiz ve Cenab ı Haktan ak pak ve aziz ruhaniyetlerine Tevfik niyaz ederiz. Müjdeler
olsun ki, yeryüzü sahipsiz değildir ve İlahi Rahmet yeryüzüne böyle Evliyâlar vasıtasıyla
yağmaya devam edecektir.
Büyük Şeyhimiz Mevlana Şeyh Nazım el Rabbani hazretlerinin Allah Sırrını takdis eylesin
İzzet ve Şerefi Yerlerde ve Göklerde daim ve aliyy olsun.
Halifesi olan Şeyhimiz Mehmed Efendinin makamı mübarek olsun.
Allahın rahmeti cümle inananlara üzerine olsun.
Şeyh Eşref Efendi
2
Download

download - Sufi Zentrum Rabbaniyya