ÇUKUROVA PATOLOJĠ DERNEĞĠ
CUKUROVA PATHOLOGY SOCIETY
Değerli MeslaktaĢımız,
Çukurova Patoloji Derneği tarafından BaĢkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana
Hastanesi iĢbirliği ile BaĢkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana AraĢtırma ve Uygulama
Merkezi KıĢla YerleĢkesi’nde 17- 18 Ocak 2015 tarihlerinde gerçekleĢtirilecek olan
Dermatopatoloji Kurs programı ve kayıt bilgileri ektedir. Sizleri Adana’da ağırlamaktan onur
duyacağız.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Derya Gümürdülü
Çukurova Patoloji Derneği BaĢkanı
ÇUKUROVA PATOLOJĠ DERNEĞĠ
DERMATOPATOLOJĠ KURSU
MALĠGN MELANOM, DERĠNĠN T HÜCRELĠ LENFOMALARI
BAġKENT ÜNIVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
ADANA ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZI
KIġLA YERLEġKESĠ- ADANA
17 Ocak 2015
09.30- 09.40 AçılıĢ KonuĢması
Oturum BaĢkanı: Dr. Ġlhan TUNCER
09.40- 10.10 Malign melanomda risk faktörleri ve patogenez Dr. Bozdoğan
10.10- 10.30 Malign melanomda klinik muayene Dr. Baba
10.30- 11.00 Kahve Arası
Oturum BaĢkanı: Dr. Önder BOZDOĞAN
11.00- 11.45 Malign melanomda öncül lezyonlar Dr. Lebe
11.45- 12.30 Malign melanomda histolojik tanı Dr. Büyükbabani
12.30- 13.30 Yemek Arası
13.30- 14.00
14.00- 14.30
14.30- 14.50
Muallaoğlu
14.50- 15.10
Oturum BaĢkanı: Dr. Kemal Bakır
Çocukluk çağı melanomları Dr. Heper
Malign melanomda immünohistokimya ve moleküler tetkikler Dr. Bozdoğan
Malign melanomda onkolog patologtan ne bekler? Neden bekler? Dr.
Malign melanomda raporlama Dr. Bal
15.10- 15.45 Kahve Arası
Oturum BaĢkanı: Dr. Banu LEBE
15.45- 17.00 Olgu sunumları
18 Ocak 2015
Oturum BaĢkanı: Dr. Aylin HEPER
08.30- 09.15 MF'de Histopatolojik Tanı Kriterleri ve Ġmmünohistokimyanın Yeri"
Dr. Büyükbabani
09.15- 10.30 Mikozis Fungoides histolojik varyantlar Dr. Lebe
10.30- 11.00 Kahve Arası
Oturum BaĢkanı: Dr. Nesimi BÜYÜKBABANĠ
11.00- 11.45 Kutanöz CD30(+) T Hücreli Lenfoproliferatif Hastalıklar Dr. Heper
11.45- 12.30 Primer Kutanöz Periferal T hücreli Lenfomalar Dr. Bozdoğan
12.30- 13.00 Kursun Değerlendirmesi
KURS YERĠ: BaĢkent Üniversitesi, Adana Hastanesi, KıĢla YerleĢkesi
KURS ÜCRETĠ:
Uzman: 150 TL
Uzmanlık Öğrencisi: 125 TL
Çukurova Patoloji Derneği Üyesi Uzmanlar: 125 TL
Çukurova Patoloji Derneği Üyesi Uzmanlık Öğrencileri 100 TL
KAYITLAR: Kurs ücretinin Çukurova Patoloji Derneği Hesabına yatırıldığını gösteren
banka dekontu yazıĢma adresine faks, posta veya e-mail yoluyla ulaĢtırılması sonucu kesinlik
kazanacaktır. Katılımcı ile havale yapan kiĢinin isimleri farklı ise lütfen ayrıca belirtiniz.
HESAP BĠLGĠLERĠ:
Hesap Adı: Çukurova Patoloji Derneği Ġktisadi ĠĢletmesi
Banka Adı: ĠĢ Bankası
ġube Adı: Çukurova Üniversitesi ġubesi
ġube Kodu: 6010
Hesap No: 0824155
IBAN: TR77 0006 4000 0016 0100 824155
ĠLETĠġĠM: Dr. Nebil BAL
Gsm: 5323639226
BaĢkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
Adana ArĢ ve Uyg. Merkezi
Yüreğir/ ADANA
Faks: 0322 3386956
[email protected]
Download

Çukurova Patoloji Derneği tarafından Başkent Üniversitesi Tıp