AKILCI İLAÇ KULLANIMI
ULUSAL EYLEM PLANI
2014-2017
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir insanlık hakkı olarak sağlık ve sağlığa erişmekte eşitlik ilkesinden hareketle, ilaca erişebilirliğin uzun vadeli ilaç
politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Daha geniş bir çerçeveden bakıldığında bu konu tüm sağlık
politikasının bir parçası olarak değerlendirilmiştir.
Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmaktadır. Bu etkiler arasında
hastalık ve ölüm oranlarında artış olması, ilaçların yan etki riskinin artması, kaynakların yanlış tüketilmesiyle sonuçta temel ilaçlara bile
ulaşılabilirliğin azalması, acil ve temel ilaçlara karşı gelişebilecek dirence dayalı olarak, tedavinin ekonomik ve sosyal maliyetinin artması
sayılabilir. Bu nedenlerden dolayı dünyada çeşitli çözüm yolları üretilmeye, geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda dünyada “Akılcı İlaç
Kullanımı (AİK)” çalışmaları başlatılmıştır.
1985 yılında Nairobi’de yapılan DSÖ toplantısı AİK çalışmaları için başlangıç sayılmaktadır. AİK, DSÖ tarafından; kişilerin klinik bulgularına ve
bireysel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en düşük maliyette ve kolayca ulaşabilmeleri olarak tanımlanmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünya genelinde tüm ilaçların yaklaşık % 50′si uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, satılmakta veya
uygulanmaktadır. Tüm hastaların yarısından fazlası da ilaçlarını doğru şekilde kullanamamaktadır.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Akılcı olmayan ilaç kullanımı
hastaların tedaviye uyuncunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da
uzamasına, advers olay görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur.
Bir endikasyon için uygun ilaç; etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet kriterleri dikkate alınmışsa akılcı olarak seçilebilir.
Akılcı ilaç kullanımını destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesi için koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ayrıca hekim, eczacı, yardımcı sağlık
personeli, halk ve ilaç sektörüne yönelik AİK konusunda davranış değişikliği oluşturmak amacı ve etki edilen taraflarda AİK ile ilgili farkındalık,
bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak hedefiyle “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” hazırlanmıştır. Bu planda akılcı ilaç
kullanımına yönelik hali hazırda yürütülmekte olan ve gelecekte yapılması planlanan faaliyetler bir çatı altında toplanmış, her faaliyetle ilgili
sorumlu taraflar ve işbirliği yapılacak taraflar belirlenmiştir.
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017 KULLANILAN KISALTMALAR
AÇIK ADI
KULLANILAN KISALTMA
Adalet Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Akılcı İlaç Kullanımı
Bakanlık Basın Müşavirliği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Dünya Sağlık Örgütü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İl Sağlık Müdürlükleri
İl Halk Sağlığı Müdürlükleri
İl Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sivil Toplum Kuruluşları
Sosyal Güvenlik Kurumu
Türk Eczacıları Birliği
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yüksek Öğretim Kurumu
AB
ASPB
AİK
BBM
ÇŞB
DSÖ
GTHB
İSM
İHSM
İKHBGS
MEB
MSB
SGGM
SAGEM
SBSGM
SHGM
STK
SGK
TEB
THSK
TİTCK
TKHK
YHGM
YÖK
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK)
ULUSAL EYLEM PLANI İÇERİĞİ
2014-2017
( 6 BAŞLIK / 20 STRATEJİK HEDEF / 99 FAALİYET )
A.
AİK YAPILANMA
o 1 Stratejik Hedef başlığında 5 faaliyet planlanmıştır.
 İdari Düzenleme ve Planlamalar: 5 faaliyet
D. YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ
o 3 Stratejik Hedef Başlığında 12 faaliyet planlanmıştır.
 İdari Düzenleme ve Planlamalar: 0 faaliyet
 Tanıtım: 4 faaliyet
 Eğitim: 7 faaliyet
 İzleme-Değerlendirme: 1 faaliyet
B. HEKİM
o 4 Stratejik Hedef Başlığında 29 faaliyet planlanmıştır.
 İdari Düzenleme ve Planlamalar: 2 faaliyet
 Tanıtım: 6 faaliyet
 Eğitim: 11 faaliyet
 İzleme-Değerlendirme: 10 faaliyet
E.
HALK
o 4 Stratejik Hedef Başlığında 23 faaliyet planlanmıştır.
 İdari Düzenleme ve Planlamalar: 1 faaliyet
 Tanıtım: 12 faaliyet
 Eğitim: 9 faaliyet
 İzleme-Değerlendirme: 1 faaliyet
C. ECZACI
o 4 Stratejik Hedef Başlığında 17 faaliyet planlanmıştır.
 İdari Düzenleme ve Planlamalar: 3 faaliyet
 Tanıtım: 4 faaliyet
 Eğitim: 9 faaliyet
 İzleme-Değerlendirme: 1 faaliyet
F. İLAÇ SEKTÖRÜ
o 4 Stratejik Hedef Başlığında 13 faaliyet planlanmıştır.
 İdari Düzenleme ve Planlamalar: 5 faaliyet
 Tanıtım: 4 faaliyet
 Eğitim: 1 faaliyet
 İzleme-Değerlendirme: 3 faaliyet
AİK YAPILANMA
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
A. AİK YAPILANMASI VE KOORDİNASYON
AMAÇ: Akılcı ilaç kullanımını destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesi için koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması
HEDEF: AİK ile ilgili çalışmaların yürütülmesi için yapılandırılmanın tamamlanması ve güçlendirilmesi
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUM/KURULUŞ
(LAR)
İDARİ DÜZENLEMELER VE
PLANLAMALAR
Stratejik Hedef
(SH)A.1: AİK merkez A.1.1:AİK ile ilgili çalışmaları koordine
TİTCK
ve taşra birimlerinin eden birimin güçlendirilmesi
güçlendirilmesi
Stratejik Hedef
A.1.2:81 ilde AİK İl Temsilciliklerinin
(SH)A.1: AİK merkez
yeniden yapılandırılması ve görev
ve taşra birimlerinin
tanımlarının belirlenmesi
güçlendirilmesi
İDARİ DÜZENLEMELER VE PLANLAMALAR
İDARİ DÜZENLEMELER VE
PLANLAMALAR
STRATEJİLER
A.1.3:Hizmet Kalite Standartları
Stratejik Hedef
gereğince hastanelerde "Akılcı İlaç
(SH)A.1: AİK merkez
Kullanımı" ekiplerinin yeniden
ve taşra birimlerinin
oluşturulması ve görev tanımlarının
güçlendirilmesi
belirlenmesi
TİTCK
TİTCK
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ (LAR)
TKHK
THSK
SBSGM
SAGEM
SGGM
SHGM
BBM
SGK
MEB
MSB
ASPB
YÖK
ÜNİVERSİTELER
STK
MESLEK ÖRGÜTLERİ
MEDYA
İSM
İHSM
İKHBGS
TKHK
BEKLENEN FAYDALAR
BAŞLAMA
TARİHİ
1.AİK faaliyetlerinin etkin
şekilde yürütülmesinin
01.Tem.13
ve yönetilmesinin
sağlanması
1.AİK konusunda TİTCK
AİK birimi ile olan
irtibatın sağlanması ve
01.Oca.14
saha çalışmalarının daha
etkin yürütülmesinin
sağlanması
1.Faaliyetlerin
koordinasyonunun
sağlanması
01.Tem.14
BİTİŞ TARİHİ
31.Ara.17
31.Ara.17
31.Ara.17
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL
İLERLEME
İÇİN SAĞLANACAK VERİ GÖSTERGESİ
1.Nitelikli personel sayısının
artırılması
2.Yabancı dil eğitimlerinin
geliştirilmesi
3.AİK ile ilgili konularda yurtiçi A.AİK birimi tarafından
ve yurtdışı hizmet içi eğitimlere oluşturulan rapor ve
katılım sağlanması
yayın sayısı
4.Yurtdışı Kurum ve Kuruluşlar
ile ortak çalışmaların
yürütülmesinin sağlanması
5.Yürütülen çalışmaların ulusal
ve uluslararası alanda
raporlanması ve yayımlanması
1.Ülkemizin tamamında
etkinlikler düzenleyebilecek
idari kapasiteye ulaşmak
2.İl temsilcilerinin hizmet içi
eğitimler yoluyla AİK Ulusal
Eylem Planı konusunda
bilgilendirilmesi
A.AİK il temsilcisi
bulunan il sayısı
B.Toplam il sayısı
1.Hastanelerde etkinlikler
düzenlenmesi
2.Hastanelerde ilaç
A.AİK temsilcisi bulunan
kullanımının izlenmesi
hastane sayısı
3.Akılcı ilaç kullanımını
B.Toplam hastane sayısı
geliştirmeye yönelik faaliyetler
yürütülmesi
A
A/B*100
A/B*100
AİK YAPILANMA
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
A. AİK YAPILANMASI VE KOORDİNASYON
AMAÇ: Akılcı ilaç kullanımını destekleyecek faaliyetlerin yürütülmesi için koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması
HEDEF: AİK ile ilgili çalışmaların yürütülmesi için yapılandırılmanın tamamlanması ve güçlendirilmesi
İDARİ DÜZENLEMELER VE İDARİ DÜZENLEMELER VE
PLANLAMALAR
PLANLAMALAR
STRATEJİLER
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUM/KURULUŞ
(LAR)
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ (LAR)
BEKLENEN FAYDALAR
BAŞLAMA
TARİHİ
Stratejik Hedef
A.1.4:AİK Bilimsel Danışma Kurulu ve
(SH)A.1: AİK merkez
TİTCK
alt çalışma gruplarının kurulması ve
ve taşra birimlerinin
faal hale getirilmesi
güçlendirilmesi
TKHK
THSK
SGK
BBM
STK
MESLEK ÖRGÜTLERİ
ÜNİVERSİTELER
1.AİK ile ilgili faaliyetlere
bilimsel destek
sağlanması,
01.Tem.13
AİK konusunda kanıta
dayalı uygulamaların
geliştirilmesi
Stratejik Hedef
(SH)A.1: AİK merkez
ve taşra birimlerinin
güçlendirilmesi
DSÖ
DİĞER ULUSLARARASI KURUM VE
KURULUŞLAR
STK
MESLEK ÖRGÜTLERİ
1.İyi uygulama
örneklerinin
değerlendirilmesi ve
01.Tem.13
uygulanması konusunda
destek alınması
A.1.5:AİK konusunda başta Dünya
Sağlık Örgütü olmak üzere
uluslararası kurum/kuruluşlarla
işbirliği yapılması
TİTCK
BİTİŞ TARİHİ
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL
İLERLEME
İÇİN SAĞLANACAK VERİ GÖSTERGESİ
30.Haz.17
1.Toplantıların düzenli
aralıklarla yürütülmesi
2.Alt çalışma gruplarının görev
tanımlarının belirlenmesi
A.Bir takvim yılı
içerisinde düzenlenen
AİK Bilimsel Danışma
Kurulu Toplantısı sayısı
31.Ara.17
1.İşbirliği çalışmalarının planlı
olarak sürdürülmesi
A.Uluslarararası işbirliği
ile yürütülen çalışma
sayısı
A
A
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
B. HEKİMLERE YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Hekimlerde AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Hekimlerin AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
TANITIM
TANITIM
İDARİ DÜZENLEMELER İDARİ DÜZENLEMELER
VE PLANLAMALAR
VE PLANLAMALAR
STRATEJİLER
FAALİYETLER
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
Stratejik Hedef
(SH) B.1:AİK ile
ilgili idari
düzenlemeler ve
planlamalar
B.1.1:AİK konusunda reçeteleme
davranışları üzerine performans
kriterlerinin geliştirilmesi ve
ilişkilendirilmesi
Stratejik Hedef
(SH) B.1:AİK ile
ilgili idari
düzenlemeler ve
planlamalar
B.1.2:Aile hekimlerinin 2. aşama
uyum eğitimi sonrasında da eğitim
THSK
almaya devam etmesinin sağlanması
(sınav uygulaması olmadan)
Stratejik Hedef
(SH) B.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) B.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
THSK
TKHK
SHGM
B.2.1:Ruhsat/izin sahiplerinin
düzenlediği veya katkıda bulunduğu
altı saati aşan toplantılarda Akılcı İlaç
Kullanımını sağlamaya yönelik
TİTCK
oturumların düzenlenmesinin
sağlanması
B.2.2:AİK ile ilgili konuşmacı, eğitici
havuzunun oluşturulması ve eğitici
eğitimlerinin verilmesi
TİTCK
TİTCK
TİTCK
TKHK
SHGM
ÜNİVERSİTELER
İLAÇ SEKTÖRÜ
STK
ÜNİVERSİTELER
THSK
TKHK
STK
BEKLENEN FAYDALAR
1.Hekimlerin AİK ilkelerine uygun
reçeteleme davranışlarının
oluşturulmasında pozitif performansla
teşvik edilmeleri
1.Hekimlerin mezuniyet sonrası
eğitimlerinde devamlılığın sağlanması
1.Hekimlerin AİK konusunda farkındalığının
artırılması
2.Hekimlerin AİK ile ilgili araştırmalarının
teşviki ve araştırma sonuçlarının
paylaşılmasının sağlanması
1.AİK ile ilgili yapılacak olan faaliyetlerde
fikir ve dil birliğinin oluşturulması
2.Bilginin tek elden ve standart bir şekilde
sunulması
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL
İÇİN SAĞLANACAK
VERİ
İLERLEME
GÖSTERGESİ
01.Tem.14
A.Pozitif performans
uygulamasında
1.AİK ilkelerine uygun
referans alınacak
31.Ara.17 reçeteleme
değerlendirme
davranışlarının teşviki
göstergesi oluşturuldu
mu?
01.Oca.17
1.Hekimlerin kanıta
dayalı uygulamaları
A.Eğitim verilen hekim
31.Ara.17 mezuniyet sonrasında
sayısı
da takip etmesinin
sağlanması
01.Haz.12
1.Bilimsel toplantıların
en az %60'ında AİK ile
ilgili oturumların
düzenlenmesinin
31.Ara.17
sağlanması
2.AİK ile ilgili
farkındalık seviyesinin
artması
A.Düzenlenen
toplantılardaki yıllık
AİK oturumu sayısı
B.Ruhsat/izin
sahiplerinin
düzenlediği veya
katkıda bulunduğu altı
saati aşan toplantı
sayısı
A/B*100
1.Tüm AİK
oturumlarında, AİK
31.Ara.17 eğitici havuzundan
konuşmacının
bulunması
A.AİK eğitici
havuzundan
konuşmacının
bulunduğu AİK
oturumu sayısı
B.Bir yıl içerisinde
gerçekleştirilen AİK
oturumu sayısı
A/B*100
01.Oca.15
A
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
B. HEKİMLERE YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Hekimlerde AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Hekimlerin AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
TANITIM
Stratejik Hedef
(SH) B.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
TANITIM
Stratejik Hedef
(SH) B.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
TANITIM
Stratejik Hedef
(SH) B.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
B.2.5:Akılcı İlaç Kullanımı
kampanyalarının düzenlenmesi
TANITIM
FAALİYETLER
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
Stratejik Hedef
(SH) B.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
B.2.6:www.akilciilac.gov.tr web
sitesinin etkin yönetimi ve hekimler
ile bilgi paylaşımının sürdürülmesi
EĞİTİM
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) B.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
B.3.1:Aile hekimlerine yönelik "Akılcı
İlaç Kullanımı Uzaktan Eğitim
THSK
Modülü"nün hazırlanması ve
ÜNİVERSİTELER
kullanımının yaygınlaştırılması
B.2.3:AİK ve kanıta dayalı tıp
konusunda hekimlere yönelik
bilgilendirme amaçlı materyaller
hazırlanması ve hekimlere
ulaştırılmasının sağlanması
TİTCK
B.2.4:Akılcı İlaç Kullanımına münhasır
TİTCK
sempozyumların düzenlenmesi
TKHK
SAGEM
THSK
ÖZEL HASTANELER
ÜNİVERSİTELER
SGK
STK
SGGM
ÜNİVERSİTELER
STK
TİTCK
SGGM
TİTCK
SGGM
BBM
SHGM
TİTCK
SAGEM
BEKLENEN FAYDALAR
1.Hekimlerin kanıta dayalı uygulamaları
kullanımının teşvikinin sağlanması
2.Hekimlerin AİK konusunda farkındalığının
artırılması
1.AİK ile ilgili uygulanan faaliyetlerin ve
ilerleme göstergelerinin dönemsel olarak
değerlendirilmesi
1.Halkın hekimlere olan güveninin
artırılması
2.Hekimlerin AİK ile ilgili farkındalığının
artırılması
1.AİK ile ilgili farkındalığın artırılması
1.Aile hekimliği ikinci aşama uyum
eğitimlerinde AİK ile ilgili temel eğitimin
tüm aile hekimlerine verilmesi ile aile
hekimlerinde AİK yönünde davranış
değişikliği oluşturulması
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL
İÇİN SAĞLANACAK
VERİ
İLERLEME
GÖSTERGESİ
01.Oca.14
1.Bilgilendirme
materyallerinin
hazırlanması
31.Ara.17 2.Hazırlanan
materyallerin
periyodik aralıklarla
güncellenmesi
01.Oca.14
1.Planlanan zamanda,
planlanan
A.Bir yıl içerisinde
31.Ara.17 katılımcılarla
düzenlenen
sempozyumun
sempozyum sayısı
düzenlenmesi
01.Şub.14
1.Düzenlenecek
kampanyalar ile
ülkemizde 1000 kişi
31.Ara.17
başına düşen
antibiyotik tüketim
miktarının azaltılması
A.Ülkemizde DSÖ
ATC/DDD
metodolojisinde yıllık
hesaplanan 1000 kişi
başına düşen günlük
antibiyotik tüketim
miktarı
A
01.Oca.11
1.Web sitesinin etkin
31.Ara.17 kullanımının
sağlanması
A.Web sitesinin yıllık
ziyaretçi sayısı
A
01.Oca.13
A.Aile hekimlerinin
1.Eğitimlerin tüm aile
antibiyotik bulunan
hekimleri tarafından
31.Ara.17
toplam reçete sayısı
alınmasının
B.Aile hekimlerinin
sağlanması
toplam reçete sayısı
A.Bir yıl içerisinde
yayımlanan materyal
sayısı
A
A
A/B*100
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
B. HEKİMLERE YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Hekimlerde AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Hekimlerin AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
Stratejik Hedef
(SH) B.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
B.3.2:Akılcı İlaç Kullanımı kaynak
kitaplarının hazırlanması ve kullanıma SAGEM
sunulması
B.3.3:Tıp ve Diş Hekimliği
Fakültelerinin lisans programlarının
müfredatlarında “Akılcı İlaç
Kullanımı” ile ilgili ders veya staj
programı eklenmesi ve programın
içeriğinin desteklenmesi
SHGM
YÖK
ÜNİVERSİTELER
EĞİTİM
Stratejik Hedef
(SH) B.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
FAALİYETLER
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
Stratejik Hedef
(SH) B.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
B.3.4:Uzmanlık bitirme tezlerinde ve
stajyerlik, intörnlük dönemlerinde
SHGM
AİK ile ilgili araştırmaların
ÜNİVERSİTELER
yapılmasının teşvik edilmesi
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) B.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
B.3.5:Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS)
ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık
SHGM
Sınavı'nda (DUS) AİK ile ilgili soruların
yer almasının sağlanması
ÜNİVERSİTELER
THSK
TKHK
TİTCK
SHGM
SGK
STK
TİTCK
STK
TİTCK
TKHK
YÖK
STK
YÖK
ÜNİVERSİTELER
BEKLENEN FAYDALAR
1.AİK ile ilgili gerekli kaynak ihtiyacının
sağlanması
1.Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi
öğrencilerinde AİK ile ilgili temel bilinç
düzeyinin oluşturulması
1.AİK ile ilgili araştırmaların teşviki
2.Ülke verilerinin yayınlanmasının
sağlanması
1.Hekimlerin AİK konusunda farkındalığının
artırılması
2.Hekimlerin AİK konusuna verdikleri
önemin artırılması
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL
İÇİN SAĞLANACAK
VERİ
1.Kaynakların
hazırlanması ve
30.Haz.14 kullanıma
sunulmasının
sağlanması
A.Kullanıma sunulan
kaynak sayısı
2015-2016
akademik
öğretim yılı
1.Tüm Tıp ve Diş
Hekimliği
Fakültelerinde AİK ile
31.Ara.17
ilgili ders veya staj
programının yer
alması
A.Eğitim
müfredatlarında AİK
ile ilgili ders ve/veya
staj programı bulunan
Tıp ve Diş Hekimliği
Fakültesi Sayısı
B.Toplam Tıp ve Diş
Hekimliği Fakültesi
Sayısı
01.Oca.14
1.Fakültelerde yapılan
stajyerlik ve intörnlük
çalışmalarında AİK ile
ilgili araştırmaların yer
A.AİK ile ilgili yapılan
31.Ara.17 alması
araştırma sayısı
2.Uzmanlık bitirme
tezlerinde AİK ile ilgili
araştırmaların yer
alması
01.Oca.17
1.Yapılan TUS ve
A.TUS ve DUS'larda
31.Ara.17 DUS'larda AİK ile ilgili AİK ile ilgili sorulara
soruların yer alması
yer verildi mi?
01.Tem.13
İLERLEME
GÖSTERGESİ
A
A/B*100
A
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
B. HEKİMLERE YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Hekimlerde AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Hekimlerin AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
ÜNİVERSİTELER
TİTCK
TKHK
STK
B.3.7:Hekim ve diş hekimlerinin,
TİTCK
bilimsel yayın veri tabanlarına online
erişiminin sağlanması
SAGEM
YÖK
TKHK
SHGM
THSK
STK
EĞİTİM
B.3.6:Tıpta uzmanlık eğitimi sırasında
asistan hekimlerin eğitim
SHGM
müfredatına AİK ile ilgili eğitim
programı eklenmesinin sağlanması
Stratejik Hedef
(SH) B.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
B.3.8:"Sağlıkta Performans ve Kalite
Yönergesi” ile Hastane Hizmet Kalite
TKHK
Standartları gereğince hastanelerde
AİK eğitimlerinin sürdürülmesi
TİTCK
EĞİTİM
Stratejik Hedef
(SH) B.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) B.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
FAALİYETLER
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
Stratejik Hedef
(SH) B.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
B.3.9:Birinci ve ikinci basamağa
yönelik "Tanı ve Tedavi Rehberleri"
oluşturulması ve paylaşılması
ÜNİVERSİTELER
THSK
TKHK
TİTCK
SHGM
SGK
STK
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) B.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
B.3.10:Hekimlerin ilaçlar ile ilgili
teknik bilgilere (KÜB gibi)
ulaşabileceği, cep telefonu veya
TİTCK
tablet bilgisayarlar ile de uyumlu
çalışan yazılım programlarının
geliştirilmesi ve kullanıma sunulması
SAGEM
TKHK
THSK
TEB
ÜNİVERSİTELER
STK
BEKLENEN FAYDALAR
1.Asistan hekimlerin uzmanlık öncesinde
AİK konusunda farkındalığının ve bilinç
düzeyinin artırılması
1.Hekimlerin bilimsel yayınlara erişiminin
sağlanması
1.Hastanelerde, hekimlerin AİK konusunda
bilgilerinin güncel tutulmasının sağlanması
2.AİK konusunda verilecek eğitimler ile bu
konuda yaşanan problemlerin yerinde
tespiti ve çözümünün sağlanması
1.Hekimlerin kanıta dayalı uygulamaları
kullanımının teşvikinin sağlanması
1.Hekimlerin ilaçlarla ilgili doğru bilgilere
kolayca ulaşabilmesinin sağlanması
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL
İÇİN SAĞLANACAK
VERİ
İLERLEME
GÖSTERGESİ
01.Oca.15
A.AİK eğitimi,
1.Tüm asistan
uzmanlık eğitimi
31.Ara.17 hekimlerin AİK ile ilgili
müfredatında zorunlu
eğitimi almış olmaları
hale getirildi mi?
01.Tem.15
1.Tüm hekimlerin
31.Ara.17 online erişim
sağlayabilmesi
A.Bilimsel veri
tabanlarına erişim
sağlayabilen hekim
sayısı
B.Toplam hekim sayısı
A/B*100
1.Hastanelerde AİK
ekiplerinin 3 (üç) aylık
periyotlarla
31.Ara.17
toplanarak eğitimleri
planlaması ve
sürdürmesi
A.AİK ile ilgili eğitim
yapılan TKHK'ya bağlı
hastane sayısı
B.TKHK'ya bağlı
toplam hastane sayısı
A/B*100
06.Eki.11
01.Tem.14
1.Tüm hekimlere
A.Kullanıma sunulan
yönelik "Tanı ve
31.Ara.17
"Tanı ve Tedavi
Tedavi Rehberleri"nin
Rehberi" sayısı
oluşturulması
A
01.Oca.15
1.Tüm hekimlerin
kolayca kullanabildiği
A.Programı kullanan
31.Ara.17 bir ilaç bilgi kaynağı
hekim sayısı
programının
geliştirilmiş olması
A
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
B. HEKİMLERE YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Hekimlerde AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Hekimlerin AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
EĞİTİM
Stratejik Hedef
(SH) B.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
B.3.11:Hekimlere yönelik geriatrik
hasta gruplarında ilaç kullanımı
konusunda bilgilendirme
TİTCK
materyallerinin hazırlanması ve belirli
aralıklarla kullanıma sunulması
İZLEME-DEĞERLENDİRME
FAALİYETLER
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
Stratejik Hedef
(SH) B.4: AİK ile
ilgili izleme
değerlendirme
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
B.4.1:Aile Hekimleri tarafından
yazılan reçetelerin izleme,
değerlendirme ve geri bildiriminin
sağlanabildiği "Reçete Bilgi Sistemi
(RBS)"nin, işlerliğinin artırılması ve
tüm aile hekimlerine kendi
reçeteleriyle ilgili bilgilendirme
yapılması
İZLEMEDEĞERLENDİRME
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) B.4: AİK ile
ilgili izleme
değerlendirme
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
TİTCK
B.4.2:E-reçete uygulaması ile RBS'nin
işlerliğinin artırılması ve tüm
TİTCK
hekimlere kendi reçeteleriyle ilgili
bilgilendirme yapılması
BEKLENEN FAYDALAR
STK
SGK
1.Hekimlerin çoklu ilaç kullanımının sık
olduğu geriatrik hasta gruplarında AİK
konusunda farkındalığının ve bilinç
düzeyinin artırılması
SBSGM
THSK
1.Hekimlerin kendilerine yapılacak
bilgilendirmeler ile reçeteleme
davranışlarının AİK açısından olumlu yönde
etkilenmesinin sağlanması
SBSGM
TKHK
THSK
ÜNİVERSİTELER
TÜM ÖZEL SAĞLIK
KURUM VE
KURULUŞLARI
1.Hekimlerin kendilerine yapılacak
bilgilendirmeler ile reçeteleme
davranışlarının AİK açısından olumlu yönde
etkilenmesinin sağlanması
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL
İÇİN SAĞLANACAK
VERİ
İLERLEME
GÖSTERGESİ
01.Oca.15
1.Hekimler için konu
ile ilgili kaynak
31.Ara.17
materyallerin
oluşturulması
A.Bir yıl içerisinde
yayımlanan materyal
sayısı
01.Haz.13
1.RBS'de
değerlendirme
31.Ara.17 göstergelerinin
sayısının ve niteliğinin
artırılması
A.RBS ile bilgilendirme
yapılan aile hekimi
sayısı
B.Toplam aile hekimi
sayısı
A/B*100
01.Tem.14
1.RBS'de
değerlendirme
A.RBS ile bilgilendirme
31.Ara.17 göstergelerinin
yapılan hekim sayısı
sayısının ve niteliğinin B.Toplam hekim sayısı
artırılması
A/B*100
A
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
B. HEKİMLERE YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Hekimlerde AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Hekimlerin AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
İZLEME-DEĞERLENDİRME
Stratejik Hedef
(SH) B.4: AİK ile
ilgili izleme
değerlendirme
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
İZLEMEDEĞERLENDİRME
Stratejik Hedef
(SH) B.4: AİK ile
ilgili izleme
değerlendirme
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
İZLEMEDEĞERLENDİRME
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) B.4: AİK ile
ilgili izleme
değerlendirme
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
FAALİYETLER
B.4.3: E-reçete sistemi ile koordineli
çalışan, ilaçların yan etki ve
etkileşimleriyle ilgili uyarı verebilen
altyapının oluşturulması
B.4.4:Ülkemizdeki ilaçların DSÖ
ATC/DDD metodolojisinde
kodlanmasının sağlanması ve ilgili
izleme değerlendirme işlemlerinin
yıllık olarak yapılması
B.4.5:Akılcı antibiyotik kullanımının
sağlanması amacıyla çalışmaların
yapılması
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
BEKLENEN FAYDALAR
TKHK
THSK
ÜNİVERSİTELER
ÖZEL HASTANELER
1.Reçete edilen ilaçlar arasındaki
etkileşimler ve hastanın durumuna uygun
ilaç kullanımıyla ilgili hekimlere
hatırlatmalarda bulunulması ve olası
zararların önüne geçilmesi
TİTCK
DSÖ
SAGEM
1.İlaç gruplarının sınıflandırmalarının
yapılabilmesinin sağlanması
2.Uluslararası alanda geçerliliği olan
kıyaslanabilir ilaç tüketim verilerinin elde
edilmesi
3.Karar destek sistemlerinde kullanılmak
üzere kıyaslanabilir verilerin elde edilmesi
4.Kanıta dayalı politikaların oluşturulması
TİTCK
THSK
TKHK
SBSGM
SHGM
SAGEM
GTHB
ÜNİVERSİTELER
TEB
STK
TİTCK
SBSGM
SGK
1.Antibiyotiklerin akılcı kullanımının
sağlanması
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL
İÇİN SAĞLANACAK
VERİ
İLERLEME
GÖSTERGESİ
01.Oca.16
1.Ayrıntılı etken
madde/ler içerik
bilgisinin
tanımlanması
2.Etkileşim (ilaç-ilaç,
ilaç-besin) bilgilerinin
31.Ara.17 tanımlanması
3.Birinci ve ikinci
maddedeki bilgileri ereçete sisteminde
kullanılabilir hale
getirecek algoritmanın
oluşturulması
A.E-reçete sistemi ile
koordineli çalışan
ilaçların yan etki ve
etkileşimleriyle ilgili
uyarı verebilen altyapı
oluşturuldu mu?
01.Oca.13
1.TİTCK'nın ATC/DDD
metodolojisi ile elde
edilen ilaç verileri
31.Ara.17
konusunda referans
Kurum haline
getirilmesi
A.Ülkemizde DSÖ
ATC/DDD
metodolojisinde yıllık
hesaplanan 1000 kişi
başına düşen günlük
antibiyotik tüketim
miktarı
A
01.Oca.13
A.Ülkemizde DSÖ
ATC/DDD
1.Ülkemizde
metodolojisinde yıllık
antibiyotik tüketiminin
31.Ara.17
hesaplanan 1000 kişi
azaltılmasının
başına düşen günlük
sağlanması
antibiyotik tüketim
miktarı
A
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
B. HEKİMLERE YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Hekimlerde AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Hekimlerin AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
İZLEMEDEĞERLENDİRME
Stratejik Hedef
(SH) B.4: AİK ile
ilgili izleme
değerlendirme
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
İZLEMEDEĞERLENDİRME
Stratejik Hedef
(SH) B.4: AİK ile
ilgili izleme
değerlendirme
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
İZLEMEDEĞERLENDİRME
Stratejik Hedef
(SH) B.4: AİK ile
ilgili izleme
değerlendirme
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
İZLEMEDEĞERLENDİRME
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) B.4: AİK ile
ilgili izleme
değerlendirme
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
FAALİYETLER
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
BEKLENEN FAYDALAR
B.4.6:Tanı doğrulama testlerinin
hekimlerin reçeteleme davranışlarına
TİTCK
etkisinin değerlendirilmesi
konusunda çalışmalar yapılması
THSK
TKHK
SHGM
SBSGM
SAGEM
ÜNİVERSİTELER
1.Tanı doğrulama testlerinin hekimlerin
reçeteleme davranışlarına etkisinin tespit
edilmesi
B.4.7:"Hemophiline Portal ve
Proje"sinin etkin şekilde
yürütülmesinin sağlanması
TİTCK
SBSGM
THSK
TKHK
SHGM
SGK
STK
ÜNİVERSİTELER
1.Hemofili ve diğer kalıtsal kanama
bozukluklarının bilgi yönetimine yönelik
sürveyans sisteminin etkin yürütülmesinin
sağlanması
2.Güncel veri arşivinin oluşturulması
3.Merkezler arası veri paylaşımı
imkanlarının yaratılması
TİTCK
THSK
TKHK
SBSGM
SHGM
SAGEM
ÜNİVERSİTELER
TEB
STK
B.4.9:Psikiyatrik hastalıkların
tedavisinde kullanılan ilaçların akılcı
TİTCK
kullanımının sağlanması amacıyla
çalışmaların yapılması
THSK
TKHK
SBSGM
SHGM
SAGEM
ÜNİVERSİTELER
TEB
STK
B.4.8:Göğüs hastalıklarının
tedavisinde kullanılan ilaçların akılcı
kullanımının sağlanması amacıyla
çalışmaların yapılması
1.Göğüs hastalıklarının tedavisinde
kullanılan ilaçların akılcı kullanımının
sağlanması
1.Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde
kullanılan ilaçların akılcı kullanımının
sağlanması
İZLEME VE KONTROL
İÇİN SAĞLANACAK
VERİ
İLERLEME
GÖSTERGESİ
01.Oca.14
1.Seçilen pilot
bölgelerde tanı
doğrulama testlerinin
(Hızlı PCR, B Hemolitik
31.Ara.14
Strep A vb.)
hekimlerin reçeteleme
davranışına etkisinin
değerlendirilmesi
A.Pilot uygulama
bölgesinde çalışan
hekimlerin antibiyotik
bulunan reçete yazma
yüzdesi
A
01.Tem.14
1.Hemophiline
Portalı'nın ilgili
31.Ara.17 merkezlerde aktif
şekilde kullanımının
sağlanması
A.Hemophiline
Portalı'nda verisi
bulunan hasta sayısı
A
01.Oca.15
1.Göğüs hastalıklarının
tedavisinde kullanılan
ilaçların akılcı
31.Ara.17 kullanımını ölçmeye
yönelik değerlendirme
göstergelerinin
oluşturulması
A.Değerlendirme
göstergesi oluşturuldu
mu?
B.Oluşturulan
göstergenin değeri
B
01.Oca.15
1.Psikiyatrik
hastalıkların
tedavisinde kullanılan
ilaçların akılcı
31.Ara.17
kullanımını ölçmeye
yönelik değerlendirme
göstergelerinin
oluşturulması
A.Değerlendirme
göstergesi oluşturuldu
mu?
B.Oluşturulan
göstergenin değeri
B
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
HEDEF(LER)
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
B. HEKİMLERE YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Hekimlerde AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Hekimlerin AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
İZLEME-DEĞERLENDİRME
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) B.4: AİK ile
ilgili izleme
değerlendirme
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
FAALİYETLER
B.4.10:Geriatrik hasta gruplarının
tedavisinde ilaçların akılcı
kullanımının sağlanması amacıyla
çalışmaların yapılması
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
TİTCK
THSK
TKHK
SBSGM
SHGM
SAGEM
ÜNİVERSİTELER
TEB
STK
BEKLENEN FAYDALAR
1.Geriatrik hasta gruplarının tedavisinde
ilaçların akılcı kullanımının sağlanması
BAŞLAMA
TARİHİ
01.Oca.15
BİTİŞ
TARİHİ
HEDEF(LER)
1.Geriatrik hasta
gruplarının
tedavisinde ilaçların
akılcı kullanımını
31.Ara.17
ölçmeye yönelik
değerlendirme
göstergelerinin
oluşturulması
İZLEME VE KONTROL
İÇİN SAĞLANACAK
VERİ
İLERLEME
GÖSTERGESİ
A.Değerlendirme
göstergesi oluşturuldu
mu?
B.Oluşturulan
göstergenin değeri
B
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
C. ECZACILARA YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Eczacılarda AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Eczacıların AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
TANITIM
İDARİ DÜZENLEMELER İDARİ DÜZENLEMELER İDARİ DÜZENLEMELER VE
VE PLANLAMALAR
VE PLANLAMALAR
PLANLAMALAR
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) C.1: AİK ile
ilgili idari
düzenlemeler ve
planlamalar
Stratejik Hedef
(SH) C.1: AİK ile
ilgili idari
düzenlemeler ve
planlamalar
Stratejik Hedef
(SH) C.1: AİK ile
ilgili idari
düzenlemeler ve
planlamalar
Stratejik Hedef
(SH) C.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUM/KURULUŞ
(LAR)
C.1.1:Eczanelerde ilaç
bilgilendirmelerinin ve
etiketlemelerinin E-Reçete ile uyumlu
hale getirilmesinin sağlanması (Ereçetenin barkodu okutulduktan sonra TİTCK
reçetenin üzerindeki bilgilerin (ilaç adı,
dozu, kullanım için özel talimatlar gibi)
etiket olarak çıkması ve ilaç kutusunun
üzerine yapıştırılması
C.1.2:Hastane eczacıları için "Eczacı
Bilgi Bankası"nın oluşturulması
TİTCK
C.1.3:Eczanelerde reçetesiz ilaç
satışının öncelikle antibiyotikler olmak
üzere yasaklanması ve ITS ve e-reçete
TİTCK
sistemi ile uyumlaştırılarak takibinin
sağlanması
C.2.1:Ruhsat/izin sahiplerinin
düzenlediği veya katkıda bulunduğu
altı saati aşan toplantılarda Akılcı İlaç
Kullanımını sağlamaya yönelik
oturumların düzenlenmesinin
sağlanması
TİTCK
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ
(LAR)
TEB
STK
YHGM
TKHK
TEB
ÜNİVERSİTELER
SGK
TEB
İLAÇ SEKTÖRÜ
STK
BEKLENEN FAYDALAR
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ
TARİHİ
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL İÇİN
SAĞLANACAK VERİ
1.Ülkemizde kutunun üzerine el yazısı ile
yazılan talimatlarda yapılabilecek
yanlışlıklara bağlı yaşanan problemleri
azaltmak
01.Oca.16
31.Ara.17
1.Uygulamanın eczanelerde
başlatılması
1.Eczacıların iletişim ve koordinasyonunun
sağlanması
2.Eczacılara bilgilendirmelerin daha kolay
ulaştırılması
01.Oca.15
31.Ara.17
A.Veritabanına kayıt
1.Hastane eczacılarına ait veri
yapılan hastane eczacısı
tabanının oluşturulması
sayısı
31.Ara.17
1.Uygulamanın eczanelerde
başlatılması
A.Reçetesiz ilaç satışını
denetleyen mekanizma
kuruldu mu?
31.Ara.17
1.Bilimsel toplantıların en az
%60'ında AİK ile ilgili
oturumların düzenlenmesinin
sağlanması
2.AİK ile ilgili farkındalık
seviyesinin artması
A.Düzenlenen
toplantılardaki yıllık AİK
oturumu sayısı
B.Ruhsat/izin sahiplerinin
düzenlediği veya katkıda
bulunduğu altı saati aşan
toplantı sayısı
1.Kontrolsüz ve bilinçsiz ilaç kullanımından
kaynaklanan problemlerin azaltılması
1.Eczacıların AİK konusunda farkındalığının
artırılması
01.Tem.14
01.Haz.12
A.İlaç kullanım
bilgilendirmelerini etiket
kullanarak yapan eczane
sayısı
İLERLEME
GÖSTERGESİ
A
A
A/B*100
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
C. ECZACILARA YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Eczacılarda AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Eczacıların AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
BEKLENEN FAYDALAR
BAŞLAMA
TARİHİ
TANITIM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ
(LAR)
Stratejik Hedef
(SH) C.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
TANITIM
SORUMLU
KURUM/KURULUŞ
(LAR)
Stratejik Hedef
(SH) C.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
C.2.3:Akılcı İlaç Kullanımı
kampanyalarının düzenlenmesi
TİTCK
SGGM
1.Halkın eczacılara olan güveninin artırılması
2.Eczacıların AİK ile ilgili farkındalığının
01.Şub.14
artırılması
TANITIM
FAALİYETLER
Stratejik Hedef
(SH) C.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
C.2.4: www.akilciilac.gov.tr web
sitesinin etkin yönetimi ve eczacılar ile TİTCK
bilgi paylaşımının sürdürülmesi
SGGM
BBM
1.AİK ile ilgili farkındalığın artırılması
EĞİTİM
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) C.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
C.3.1:Akılcı İlaç Kullanımı kaynak
kitaplarının hazırlanması ve kullanıma SAGEM
sunulması
ÜNİVERSİTELER
THSK
TKHK
TİTCK
SHGM
SGK
STK
1.AİK ile ilgili gerekli kaynak ihtiyacının
sağlanması
C.2.2:Akılcı İlaç Kullanımına münhasır
TİTCK
sempozyumların düzenlenmesi
SGGM
ÜNİVERSİTELER
STK
1.AİK ile ilgili uygulanan faaliyetlerin ve
ilerleme göstergelerinin dönemsel olarak
değerlendirilmesi
01.Oca.14
01.Oca.11
01.Tem.13
BİTİŞ
TARİHİ
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL İÇİN
SAĞLANACAK VERİ
İLERLEME
GÖSTERGESİ
31.Ara.17
1.Planlanan zamanda,
A.Bir yıl içerisinde
planlanan katılımcılarla
düzenlenen sempozyum
sempozyumun düzenlenmesi sayısı
A
31.Ara.17
A.Ülkemizde DSÖ ATC/DDD
1.Düzenlenecek kampanyalar
metodolojisinde yıllık
ile ülkemizde 1000 kişi başına
hesaplanan 1000 kişi
düşen antibiyotik tüketim
başına düşen günlük
miktarının azaltılması
antibiyotik tüketim miktarı
A
31.Ara.17
1.Web sitesinin etkin
kullanımının sağlanması
A.Web sitesinin yıllık
ziyaretçi sayısı
A
30.Haz.14
1.Kaynakların hazırlanması ve
A.Kullanıma sunulan
kullanıma sunulmasının
kaynak sayısı
sağlanması
A
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
C. ECZACILARA YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Eczacılarda AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Eczacıların AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
EĞİTİM
EĞİTİM
Stratejik Hedef
(SH) C.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) C.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
EĞİTİM
Stratejik Hedef
(SH) C.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
EĞİTİM
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) C.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
FAALİYETLER
SORUMLU
KURUM/KURULUŞ
(LAR)
C.3.2:Eczacılık Fakültelerinin lisans
SHGM
programlarının müfredatlarında “Akılcı
YÖK
İlaç Kullanımı” ile ilgili ders veya staj
ÜNİVERSİTELER
programı eklenmesinin sağlanması
C.3.3:Eczacılık Fakültelerinde
uygulanacak AİK ile ilgili
multidisipliner bir eğitim modeli
geliştirilmesi
C.3.4:Eczacılık Fakültelerinde yüksek
lisans, doktora bitirme tezlerinde AİK
ile ilgili araştırmaların yapılmasının
teşvik edilmesi
C.3.5:Hastane eczacılarına yönelik
meslek içi eğitim programlarının
planlanması ve uygulanması
YÖK
ÜNİVERSİTELER
SHGM
ÜNİVERSİTELER
TİTCK
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ
(LAR)
TİTCK
STK
TEB
TEB
TİTCK
TİTCK
TKHK
YÖK
STK
TEB
STK
TKHK
BEKLENEN FAYDALAR
1.Tüm eczacılık eğitimi veren fakültelerin
öğrencilerinde AİK ile ilgili temel bilinç
düzeyinin oluşturulması
1.Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin AİK
konusunda üniversite eğitimi sırasında
yeterli eğitimi almasının sağlanması
1.AİK ile ilgili araştırmaların teşviki
2.Ülke verilerinin yayınlanmasının
sağlanması
1.Hastane eczacılarına özel bir eğitim
programı oluşturulması ve pratik
uygulamaların farklı olduğu hastane
eczacılığı alanında etkinliklerin artırılması
2.Hastanelerdeki ilaç kullanımı ile ilgili
yaşanan sorunların azaltılmasının
sağlanması
3.Hastanelerde ilaç kullanımı ile ilgili
"Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi"
uygulamalarının artırılmasının sağlanması
BAŞLAMA
TARİHİ
2015-2016
akademik
öğretim yılı
2015-2016
akademik
öğretim yılı
2015-2016
akademik
öğretim yılı
01.Oca.15
BİTİŞ
TARİHİ
31.Ara.17
31.Ara.17
HEDEF(LER)
1.Tüm Eczacılık
Fakültelerinde AİK ile ilgili
ders veya staj programının
yer alması
1.Tüm Eczacılık
Fakültelerinde AİK ile ilgili
multidisipliner eğitim
modelinin geliştirilmesinin
sağlanması
İZLEME VE KONTROL İÇİN
SAĞLANACAK VERİ
A.Eğitim müfredatlarında
AİK ile ilgili ders ve/veya
staj programı bulunan
Eczacılık Fakültesi Sayısı
B.Toplam Eczacılık
Fakültesi Sayısı
A.Multidisipliner eğitim
modelini uygulayan
Eczacılık Fakültesi sayısı
31.Ara.17
1.Tüm Eczacılık
Fakültelerinde yapılan yüksek
lisans tezlerinde AİK ile ilgili
araştırmaların yer alması
A.AİK ile ilgili yapılan
2.Tüm Eczacılık
araştırma sayısı
Fakültelerinde yapılan
doktora tezlerinde AİK ile
ilgili araştırmaların yer alması
31.Ara.17
A.Eğitim programına
1.Her hastane eczacısının bu katılan hastane eczacısı
konuda yapılan eğitime
sayısı
katılmasının sağlanması
B.Toplam hastane eczacısı
sayısı
İLERLEME
GÖSTERGESİ
A/B*100
A
A
A/B*100
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
C. ECZACILARA YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Eczacılarda AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Eczacıların AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
EĞİTİM
Stratejik Hedef
(SH) C.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
C.3.6:Serbest eczacılara yönelik
meslek içi eğitim programlarının
planlanması ve uygulanması
EĞİTİM
Stratejik Hedef
(SH) C.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
C.3.7:"Sağlıkta Performans ve Kalite
Yönergesi” ile Hastane Hizmet Kalite
Standartları gereğince hastanelerde
AİK eğitimlerinin sürdürülmesi
EĞİTİM
SORUMLU
KURUM/KURULUŞ
(LAR)
Stratejik Hedef
(SH) C.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
C.3.8:Eczacıların ilaçlar ile ilgili teknik
bilgilere (KÜB gibi) ulaşabileceği, cep
telefonu veya tablet bilgisayarlar ile de TİTCK
uyumlu çalışan yazılım programlarının
geliştirilmesi ve kullanıma sunulması
EĞİTİM
FAALİYETLER
Stratejik Hedef
(SH) C.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
C.3.9:Eczacılara yönelik geriatrik hasta
gruplarında ilaç kullanımı konusunda
bilgilendirme materyallerinin
TİTCK
hazırlanması ve belirli aralıklarla
kullanıma sunulması
İZLEMEDEĞERLENDİRME
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) C.4: AİK ile
ilgili izleme
değerlendirme
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
C.4.1:Serbest eczacıların AİK konusuna
bakışı ile ilgili mevcut durum tespitinin TİTCK
yapılmasının sağlanması
TİTCK
TKHK
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ
(LAR)
TEB
ÜNİVERSİTELER
TİTCK
BEKLENEN FAYDALAR
1.Eczane pratiği ve güncel uygulama
bilgilerinin sürekli takip edilmesinin
sağlanması
1.Hastanelerde, eczacıların AİK konusunda
bilgilerinin güncel tutulmasının sağlanması
2.AİK konusunda verilecek eğitimler ile bu
konuda yaşanan problemlerin yerinde
tespiti ve çözümünün sağlanması
TKHK
THSK
TEB
ÜNİVERSİTELER
STK
1.Eczacıların ilaçlarla ilgili doğru bilgilere
kolayca ulaşabilmesinin sağlanması
STK
SGK
1.Eczacıların çoklu ilaç kullanımının sık
olduğu geriatrik hasta gruplarında AİK
konusunda farkındalığının ve bilinç
düzeyinin artırılması
TEB
ÜNİVERSİTELER
1.AİK konusunda eczacıların ve eczane
çalışanlarının farkındalığının tespiti
BAŞLAMA
TARİHİ
01.Oca.15
06.Eki.11
01.Oca.15
01.Oca.15
01.Tem.14
BİTİŞ
TARİHİ
İZLEME VE KONTROL İÇİN
SAĞLANACAK VERİ
İLERLEME
GÖSTERGESİ
31.Ara.17
1.Her serbest eczacının bu
konuda yapılan eğitime
katılmasının sağlanması
A.Eğitim programına
katılan serbest eczacı sayısı
B.Toplam serbest eczacı
sayısı
A/B*100
31.Ara.17
1.Hastanelerde AİK
ekiplerinin 3 (üç) aylık
periyotlarla toplanarak
eğitimleri planlaması ve
sürdürmesi
A.AİK ile ilgili eğitim
yapılan TKHK'ya bağlı
hastane sayısı
B.TKHK'ya bağlı toplam
hastane sayısı
A/B*100
31.Ara.17
1.Tüm eczacıların kolayca
kullanabildiği bir ilaç bilgi
kaynağı programının
geliştirilmiş olması
A.Programı kullanan eczacı
sayısı
A
31.Ara.17
1.Eczacılar için konu ile ilgili
kaynak materyallerin
oluşturulması
A.Bir yıl içerisinde
yayımlanan materyal sayısı
A
31.Ara.14
1.Serbest eczacıların AİK
konusuna bakışlarının
belirlenmesi
A.Serbest eczacıların AİK
konusuna bakışlarının
belirlenmesi konulu saha
araştırması yapıldı mı?
HEDEF(LER)
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
D. YARDIMCI SAĞLIK PERSONELLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Yardımcı Sağlık Personelinde AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Yardımcı Sağlık Personelinin AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
BEKLENEN FAYDALAR
BAŞLAMA TARİHİ
İZLEME VE KONTROL İÇİN
SAĞLANACAK VERİ
İLERLEME GÖSTERGESİ
31.Ara.17
1.Bilimsel toplantıların en az
%60'ında AİK ile ilgili
oturumların düzenlenmesinin
sağlanması
2.AİK ile ilgili farkındalık
seviyesinin artması
A.Düzenlenen toplantılardaki
yıllık AİK oturumu sayısı
B.Ruhsat/izin sahiplerinin
düzenlediği veya katkıda
bulunduğu altı saati aşan
toplantı sayısı
A/B*100
31.Ara.17
1.Planlanan zamanda,
planlanan katılımcılarla
sempozyumun düzenlenmesi
A.Bir yıl içerisinde
düzenlenen sempozyum
sayısı
A
31.Ara.17
1.Düzenlenecek kampanyalar
ile ülkemizde 1000 kişi başına
düşen antibiyotik tüketim
miktarının azaltılması
A.Ülkemizde DSÖ ATC/DDD
metodolojisinde yıllık
hesaplanan 1000 kişi başına
düşen günlük antibiyotik
tüketim miktarı
A
BİTİŞ TARİHİ
HEDEF(LER)
TANITIM
*
Stratejik Hedef
(SH) D.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
D.2.1:Ruhsat/izin sahiplerinin
düzenlediği veya katkıda bulunduğu
altı saati aşan toplantılarda Akılcı İlaç
Kullanımını sağlamaya yönelik
oturumların düzenlenmesinin
sağlanması
TANITIM
Stratejik Hedef
(SH) D.1: AİK ile
ilgili idari
düzenlemeler ve
planlamalar
FAALİYETLER
Stratejik Hedef
(SH) D.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
D.2.2:Akılcı İlaç Kullanımına münhasır
TİTCK
sempozyumların düzenlenmesi
TANITIM
İDARİ DÜZENLEMELER
VE PLANLAMALAR
STRATEJİLER
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
Stratejik Hedef
(SH) D.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
D.2.3:Akılcı İlaç Kullanımı
kampanyalarının düzenlenmesi
TİTCK
TİTCK
İLAÇ SEKTÖRÜ
STK
1.Yardımcı sağlık personelinin AİK
konusunda bilinç düzeyinin artırılması
SGGM
ÜNİVERSİTELER
STK
1.AİK ile ilgili uygulanan faaliyetlerin ve
ilerleme göstergelerinin dönemsel olarak
değerlendirilmesi
SGGM
1.Yardımcı sağlık personelinin AİK
konusunda farkındalığının ve bilinç
düzeyinin artırılması
01.Haz.12
01.Oca.14
01.Şub.14
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
D. YARDIMCI SAĞLIK PERSONELLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Yardımcı Sağlık Personelinde AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Yardımcı Sağlık Personelinin AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
TANITIM
Stratejik Hedef
(SH) D.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
EĞİTİM
Stratejik Hedef
(SH) D.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
EĞİTİM
Stratejik Hedef
(SH) D.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
EĞİTİM
Stratejik Hedef
(SH) D.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
EĞİTİM
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) D.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
FAALİYETLER
D.2.4: www.akilciilac.gov.tr web
sitesinin etkin yönetimi ve yardımcı
sağlık personeli ile bilgi paylaşımının
sürdürülmesi
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
TİTCK
D.3.1:Akılcı İlaç Kullanımı kaynak
kitaplarının hazırlanması ve kullanıma SAGEM
sunulması
D.3.2:Yardımcı sağlık personeli
yetiştiren lise, yüksek okul ve
fakültelerinin ön lisans, lisans, lisans
üstü ve doktora eğitim programlarının
müfredatlarında “Akılcı İlaç Kullanımı”
ile ilgili ders veya staj programı
eklenmesinin sağlanması
SHGM
YÖK
ÜNİVERSİTELER
MEB
D.3.3:Yardımcı sağlık personeli
yetiştiren okul ve fakültelerde AİK ile SHGM
ilgili araştırmaların yapılmasının teşvik ÜNİVERSİTELER
edilmesi
D.3.4:"Sağlıkta Performans ve Kalite
Yönergesi” ile Hastane Hizmet Kalite
Standartları gereğince hastanelerde
eğitimlerin sürdürülmesi
TKHK
BEKLENEN FAYDALAR
BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL İÇİN
SAĞLANACAK VERİ
İLERLEME GÖSTERGESİ
SGGM
BBM
1.AİK ile ilgili farkındalığın artırılması
01.Oca.11
31.Ara.17
1.Web sitesinin etkin
kullanımının sağlanması
A.Web sitesinin yıllık
ziyaretçi sayısı
A
ÜNİVERSİTELER
THSK
TKHK
TİTCK
SHGM
SGK
STK
1.AİK ile ilgili gerekli kaynak ihtiyacının
sağlanması
01.Tem.13
30.Haz.14
1.Kaynakların hazırlanması ve
kullanıma sunulmasının
sağlanması
A.Kullanıma sunulan kaynak
sayısı
A
TİTCK
STK
TİTCK
TKHK
YÖK
STK
MEB
TİTCK
1.Tüm yardımcı sağlık personeli yetiştiren
2015-2016
bölümlerin öğrencilerinde AİK ile ilgili temel akademik öğretim 31.Ara.17
bilinç düzeyinin oluşturulması
yılı
A.Yardımcı sağlık personeli
eğitim müfredatlarında AİK
ile ilgili ders veya staj
1.Bu eğitim programlarının
programı bulunan okultümünde AİK ile ilgili ders veya
fakülte sayısı
staj programının yer alması
B.Yardımcı sağlık personeli
yetiştiren toplam okulfakülte sayısı
1.AİK ile ilgili araştırmaların teşviki
2.Ülke verilerinin yayımlanmasının
sağlanması
1.Yardımcı sağlık personelinin
AİK ile ilgili araştırmalar
yapması
A.AİK ile ilgili yapılan
araştırma sayısı
1.Hastanelerde AİK ekiplerinin
3 (üç) aylık periyotlarla
toplanarak eğitimleri
planlanması ve sürdürmesi
A.AİK ile ilgili eğitim yapılan
TKHK'ya bağlı hastane sayısı
B.TKHK'ya bağlı toplam
hastane sayısı
2015-2016
akademik öğretim 31.Ara.17
yılı
1.Hastanelerde, yardımcı sağlık personelinin
AİK konusunda bilgilerinin güncel
tutulmasının sağlanması
06.Eki.11
2.AİK konusunda verilecek eğitimler ile bu
konuda yaşanan problemlerin yerinde
tespiti ve çözümünün sağlanması
31.Ara.17
A/B*100
A
A/B*100
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
D. YARDIMCI SAĞLIK PERSONELLERİNE YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Yardımcı Sağlık Personelinde AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Yardımcı Sağlık Personelinin AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
EĞİTİM
Stratejik Hedef
(SH) D.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
EĞİTİM
Stratejik Hedef
(SH) D.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
D.3.6:İlaç uygulama yollarına yönelik
yardımcı sağlık personelini
bilgilendirici eğitim videolarının
oluşturulmasının sağlanması
EĞİTİM
FAALİYETLER
Stratejik Hedef
(SH) D.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
D.3.7:Yardımcı sağlık personeline
yönelik geriatrik hasta gruplarında ilaç
kullanımı konusunda bilgilendirme
TİTCK
materyallerinin hazırlanması ve belirli
aralıklarla kullanıma sunulması
İZLEMEDEĞERLENDİRME
STRATEJİLER
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
D.3.5:Aile hekimliği ve toplum sağlığı
merkezlerinde çalışan yardımcı sağlık
personellerine yönelik hizmet içi
THSK
eğitim programlarında AİK konusunun SHGM
işlenmesi
Stratejik Hedef
(SH) D.4: AİK ile
ilgili izleme
değerlendirme
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
D.4.1:Yardımcı sağlık personellerinin
ilaç uygulama metodlarının
doğruluğuna yönelik mevcut durum
çalışmasının yapılması
TİTCK
İLAÇ SEKTÖRÜ
TİTCK
TİTCK
STK
BEKLENEN FAYDALAR
1.Aile hekimliği ve toplum sağlığı
merkezlerinde çalışan yardımcı sağlık
personelinin AİK konusunda farkındalığının
ve bilinç düzeyinin artırılması
BAŞLAMA TARİHİ
01.Tem.14
BİTİŞ TARİHİ
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL İÇİN
SAĞLANACAK VERİ
31.Ara.17
1.Aile hekimliği ve toplum
sağlığı merkezlerinde çalışan
personele yılda 1 (bir) kez AİK
eğitimlerinin planlanması ve
sürdürülmesi
A
A
A.Yardımcı sağlık personeline
yönelik eğitimlerde AİK
konusu işlenmeye başlandı
mı?
TKHK
1.Yardımcı sağlık personelinin ilaçların
uygulanma yollarıyla ilgili olarak bilgi
düzeylerinin artırılması
01.Tem.14
31.Ara.17
1.Yardımcı sağlık personelinin
ilaç uygulama yolları hakkında A.Hazırlanan video sayısı
bilgilendirilmesinin sağlanması
STK
SGK
1.Yardımcı sağlık personelinin çoklu ilaç
kullanımının sık olduğu geriatrik hasta
gruplarında AİK konusunda farkındalığının
ve bilinç düzeyinin artırılması
01.Oca.15
31.Ara.17
1.Yardımcı sağlık personeli için
A.Bir yıl içerisinde
konu ile ilgili kaynak
yayımlanan materyal sayısı
materyallerin oluşturulması
THSK
TKHK
SHGM
1.Yardımcı sağlık personelinin ilaç uygulama
metodlarına yönelik mevcut bilgi düzeyi
01.Tem.14
tespitinin yapılması
* Yardımcı Sağlık Personeli için İdari Düzenlemeler ve Planlamalar başlığında herhangi bir faaliyet planlanmamıştır.
İLERLEME GÖSTERGESİ
31.Ara.15
1.Yardımcı sağlık personelinin
ilaç uygulama metodlarına
yönelik mevcut bilgi düzeyinin
belirlenmesi
A.Yardımcı sağlık
personelininin ilaç uygulama
metodlarına yönelik mevcut
bilgi düzeyinin belirlenmesi
konulu saha araştırması
yapıldı mı?
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
E. HALKA YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Halkımızda AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Halkın AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
TANITIM
TANITIM
TANITIM
İDARİ DÜZENLEMELER VE
PLANLAMALAR
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) E.1: AİK ile
ilgili idari
düzenlemeler ve
planlamalar
FAALİYETLER
BEKLENEN FAYDALAR
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL İÇİN
SAĞLANACAK VERİ
İLERLEME GÖSTERGESİ
31.Ara.17
1.Sağlık beyanı ile satılan
ürünlerin satış ve tanıtımının
yapılmasına yönelik
mevzuatın düzenlenerek
yürürlüğe koyulması
2.Düzenlenen mevzuatta
yaptırımların belirlenmesinin
sağlanması
3.Bu mevzuata uygun
denetimlerin yapılmasının
sağlanması
SGGM
1.Halkın AİK konusunda farkındalığının
oluşturulması ve bilinç düzeyinin artırılması
2.Hastaların ilaç tedavisinin tedavi
alternatiflerinden birisi olduğu konusunda
bilinçlendirilmesi
3.Kendi kendine tedavi /reçetesiz olarak
eczaneden veya diğer yollardan ilaç temin edilip
kullanılmasında çok ciddi sorunlar oluşabileceği 01.Şub.14
ile ilgili bilgilendirilmesi
4.Halkın, ilaçların hekimin ve eczacının önerdiği
şekilde kullanılması konusunda
bilinçlendirilmesi
5.Viral hastalıkların kesinlikle antibiyotikle
tedavi edilemeyeceği konusunda halkın
bilinçlendirilmesi
31.Ara.17
A.Ülkemizde DSÖ ATC/DDD
1.Düzenlenecek kampanyalar
metodolojisinde yıllık
ile ülkemizde 1000 kişi başına
hesaplanan 1000 kişi başına
düşen antibiyotik tüketim
düşen günlük antibiyotik
miktarının azaltılması
tüketim miktarı
A
TİTCK
SGGM
BBM
1.AİK ile ilgili farkındalığın artırılması
01.Oca.11
31.Ara.17
1.Web sitesinin etkin
kullanımının sağlanması
A.Web sitesinin yıllık ziyaretçi
sayısı
A
İSM
TİTCK
İHSM
İKHBGS
1.AİK ile ilgili farkındalık oluşturulması, bilgi
düzeyinin artırılması
01.Oca.11
31.Ara.17
1.Özel günlerde bu
faaliyetlere yer verilmesi
A.Düzenlenen etkinlik sayısı
A
E.1.1:Sağlık beyanı ile satılan ürünlerin
satış ve tanıtımının düzenlenmesine
TİTCK
yönelik mevzuat geliştirilmesi ve
yaptırımların belirlenmesi
GTHB
1.Ürünlerin sağlık beyanı ile satışından ve
tanıtılmasından kaynaklanan problemlerin
azaltılması
2.Halkın bu konuda istismarının önlenmesi
TİTCK
E.2.2:www.akilciilac.gov.tr web
sitesinin etkin yönetimi ve bilgi
paylaşımının sürdürülmesi
E.2.3:AİK il temsilcileri desteği ile
illerde AİK ile ilgili tanıtım etkinlikleri
düzenlenmesi
Stratejik Hedef
(SH) E.2:AİK ile ilgili
tanıtım
E.2.1:Akılcı İlaç Kullanımı
faaliyetlerinin
kampanyalarının düzenlenmesi
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) E.2:AİK ile ilgili
tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) E.2:AİK ile ilgili
tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
07.Haz.13
A.Oluşturulan mevzuat
gereğince TİTCK'dan sağlık
beyanı izni almak için başvuru
yapılan ürün sayısı
A
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
E. HALKA YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Halkımızda AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Halkın AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
TANITIM
TANITIM
TANITIM
TANITIM
TANITIM
TANITIM
TANITIM
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) E.2:AİK ile ilgili
tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) E.2:AİK ile ilgili
tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) E.2:AİK ile ilgili
tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) E.2:AİK ile ilgili
tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) E.2:AİK ile ilgili
tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) E.2:AİK ile ilgili
tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) E.2:AİK ile ilgili
tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
FAALİYETLER
E.2.4:Tüm ilaç formlarının uygulama
yollarına ve halkı bilgilendirmeye
yönelik dikkat edilmesi gereken
hususlara ilişkin kısa filmler
hazırlanması ve paylaşılması
E.2.5:AİK ile ilgili basın-yayın
organlarında haberlere yer verilmesi
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
BEKLENEN FAYDALAR
TİTCK
SGGM
THSK
TKHK
SHGM
1.Hastaların ilaç kullanımı konusunda yeterli
bilgiye sahip olmamaları nedeniyle yaşanan
hataların azaltılması
TİTCK
SGGM
BBM
ÜNİVERSİTELER
STK
1.AİK ile ilgili farkındalık oluşturulması, bilgi
düzeyinin artırılması
BAŞLAMA
TARİHİ
01.Oca.11
01.Oca.11
BİTİŞ TARİHİ
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL İÇİN
SAĞLANACAK VERİ
31.Ara.17
1.Tüm sağlık kuruluşlarında
hazırlanan bu videoların halk A.Hazırlanan kısa film sayısı
ile paylaşılmasının sağlanması
A
31.Ara.17
1.Basın ve yayın organlarında A.AİK ile ilgili basın ve yayın
AİK ile ilgili haberlere yer
organlarında yer verilen haber
verilmesinin sağlanması
sayısı
A
A
A
SGGM
BBM
TİTCK
1.AİK ile ilgili farkındalık oluşturulması, bilgi
düzeyinin artırılması
01.Oca.11
31.Ara.17
A.Bakanlığımızca AİK
konusunda bir takvim yılında
1.Planlanan reklamların
kamu kurumlarının, ulusal
belirtilen şekilde
gazete ve TV'lerin, derneklerin
yayımlanmasının sağlanması
web sayfalarına verilen ilan
sayısı
E.2.7:TV'lerde ve çok izlenen dizilerde SGGM
AİK ile ilgili mesajlar verilmesi
BBM
TİTCK
1.AİK ile ilgili farkındalık oluşturulması, bilgi
düzeyinin artırılması
01.Tem.14
31.Ara.17
1.Mesaj içerikli programlara
yer verilmesinin sağlanması
E.2.8:Sosyal medyada AİK ile ilgili
bilgilere yer verilmesi
SGGM
BBM
1.AİK ile ilgili farkındalık oluşturulması, bilgi
düzeyinin artırılması
02.Haz.11
31.Ara.17
1.Konuya sosyal medyada yer A.Sosyal medyada bulunan
verilmesinin sağlanması
takipçi sayısı
31.Ara.17
1.Hastanelerde tanıtım
faaliyetlerinin
sürdürülmesinin sağlanması
31.Ara.17
1.Sağlık Bakanlığı tarafından
yapılan basın açıklamalarında A.AİK ile ilgili logoların yer aldığı
AİK ile ilgili logoların yer
basın açıklaması sayısı
almasının sağlanması
E.2.6:Sık ziyaret edilen kamu
kurumlarının, ulusal gazete ve
TV'lerin, derneklerin web sayfalarına
AİK ile ilgili ilanlar verilmesi
TİTCK
E.2.9:"Sağlıkta Performans ve Kalite
Yönergesi” ile Hastane Hizmet Kalite
Standartları gereğince hastanelerde TKHK
AİK tanıtım faaliyetlerinin
sürdürülmesi
TİTCK
E.2.10:Sağlık Bakanlığı tarafından
yapılan basın açıklamalarında AİK ile
ilgili logoların yer almasının
sağlanması
SGGM
TİTCK
SGGM
BBM
1.AİK ile ilgili farkındalık oluşturulması, bilgi
düzeyinin artırılması
1.AİK ile ilgili farkındalık oluşturulması
06.Eki.11
01.Tem.14
İLERLEME GÖSTERGESİ
A.Mesaj verilen program sayısı
A.AİK ile ilgili eğitim yapılan
TKHK'ya bağlı hastane sayısı
B.TKHK'ya bağlı toplam hastane
sayısı
A
A/B*100
A
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
E. HALKA YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Halkımızda AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Halkın AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
TANITIM
TANITIM
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) E.2:AİK ile ilgili
tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) E.2:AİK ile ilgili
tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) E.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) E.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) E.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) E.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) E.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
FAALİYETLER
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
BEKLENEN FAYDALAR
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL İÇİN
SAĞLANACAK VERİ
İLERLEME GÖSTERGESİ
E.2.11:Çocuklar için oyun, hikaye
kitabı şeklinde bilgilendirici tablet
TİTCK
uygulama modüllerinin geliştirilmesi
ve kullanıma sunulmasının sağlanması
SGGM
STK
1.AİK ile ilgili farkındalık oluşturulması
01.Oca.15
31.Ara.17
1.Uygulamaların geliştirilerek A.Kullanıma giren uygulama
kullanıma sunulması
sayısı
A
E.2.12.www.akilciilac.gov.tr sitesinde
çocuklara yönelik modül
oluşturularak, çocukların yaşlarına
TİTCK
uygun olacak şekilde AİK konusunda
bilgilendirme yapılmasının sağlanması
SGGM
1.AİK ile ilgili farkındalık oluşturulması
01.Oca.15
31.Ara.17
1.Uygulamanın geliştirilerek
kullanıma sunulması
A
E.3.1:AİK il temsilcileri desteği ile
illerde eğitim seminerleri
düzenlenmesi
TİTCK
İHSM
İKHBGS
A
İSM
E.3.2:AİK ile ilgili eğitimlerin ilköğretim
müfredatlarında yer almasının
MEB
sağlanması
E.3.3:Okul öncesi eğitim veren
kurumlarda (anaokullarında) AİK
etkinliklerine yer verilmesi
E.3.4:MSB ile ortak projeler
geliştirilmesi, AİK konusunda silahlı
kuvvetlerde bilgilendirme
faaliyetlerinin yapılması
TİTCK
SGGM
THSK
SHGM
SGK
1.AİK ile ilgili farkındalık oluşturulması, bilgi
düzeyinin artırılması
01.Oca.11
31.Ara.17
1.Tüm illerde, ilçelerde ve
köylerde eğitim
seminerlerinin ya da
A.Düzenlenen seminer sayısı
bilgilendirme etkinliklerinin
düzenlenmesinin sağlanması
1.İlköğretim çağındaki öğrencilerin AİK ile ilgili
temel eğitim sırasında farkındalığının
oluşturulması ve bilinçlendirilmesi
2015-2016
akademik yılı
31.Ara.17
1.Tüm ilköğretim
müfredatlarında AİK ile ilgili
bilgilerin eklenmesi
A.İlköğretim müfredatlarına
eklenen AİK ile ilgili eğitim
sayısı
A
1.Anaokulu çağındaki çocukların AİK ile ilgili
farkındalığının oluşturulması ve
bilinçlendirilmesi
2015-2016
akademik yılı
31.Ara.17
1.Okul öncesi eğitim
müfredatlarında AİK ile ilgili
bilgilerin eklenmesi
A.Okul öncesi eğitim veren
kurum müfredatlarına eklenen
AİK ile ilgili eğitim sayısı
A
31.Ara.17
1.MSB personeline AİK
konusunda bilgilendirme
faaliyetlerinin yapılmasının
sağlanması
A.Yapılan bilgilendirme faaliyeti
sayısı
A
31.Ara.17
1.AB ile ortak projeler
geliştirilmesi, bilgilendirme
faaliyetlerinin yapılmasının
sağlanması
A.Yapılan bilgilendirme faaliyeti
sayısı
A
MEB
TİTCK
SGGM
THSK
SHGM
SGK
MSB
TİTCK
SGGM
THSK
SHGM
SGK
1.Er ve erbaşların AİK konusunda
farkındalığının ve bilinç düzeyinin artırılması
TİTCK
SGGM
SGK
1.Tutuklu, hükümlü ve personelin AİK
konusunda farkındalığının ve bilinç düzeyinin
artırılması
E.3.5:Adalet Bakanlığı ile ortak
projeler geliştirilerek tutuklu, hükümlü
AB
ve personele yönelik bilgilendirme
faaliyetlerinin yapılması
A.Sitenin çocuk bölümünün
ziyaretçi sayısı
01.Oca.15
01.Oca.14
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
E. HALKA YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: Halkımızda AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: Halkın AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
EĞİTİM
Stratejik Hedef
(SH) E.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) E.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) E.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
Stratejik Hedef
(SH) E.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
İZLEMEDEĞERLENDİRME
EĞİTİM
EĞİTİM
EĞİTİM
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) E.4: AİK ile
ilgili izleme
değerlendirme
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
FAALİYETLER
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
E.3.6:Aile ve sosyal politikalar
Bakanlığı ile işbirliği içinde projeler
ASPB
geliştirilmesi, yaşlı bakım evlerinde vb.
yerlerde eğitimler verilmesi
BAŞLAMA
TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL İÇİN
SAĞLANACAK VERİ
İLERLEME GÖSTERGESİ
A.Yapılan bilgilendirme faaliyeti
sayısı
A
1.Çoklu ilaç kullanımının sık olduğu yaşlı bakım
evleri gibi yerlerde AİK konusunda farkındalığın 01.Oca.15
oluşturulması ve bilinç düzeyinin artırılması
31.Ara.17
1.ASPB ile işbirliği içerisinde
belirtilen projelerin
geliştirilmesi ve eğitimlerin
verilmesinin sağlanması
TİTCK
BBM
1.Sağlık habercilerinin AİK konusunda
farkındalığının ve bilinç düzeyinin artırılması
31.Ara.17
1.Sağlık habercilerine AİK
konusunda eğitim
verilmesinin sağlanması
A.Verilen eğitim sayısı
A
İSM
GTHB
SGGM
THSK
1.Halkın bitkisel ürünlerin bilinçsiz kullanımına
yönelik bilgilendirilmesi
2.Bu bilgilendirmede bitkisel ürünlerin ilacın
01.Tem.15
etkisini değiştirmedeki rolü iyi bilinen sık
karşılaşılan örnekleriyle halka iyi anlatılmasının
sağlanması
31.Ara.17
1.Bitkisel ürünlerin bilinçsiz
kullanımına yönelik
farkındalık oluşturmak için
materyal üretilmesinin
sağlanması
A.TİTCK tarafından üretilen ve
paylaşılan materyal sayısı
A
E.3.9:Halkın ilaçlar ile ilgili kullanma
talimatı ile ilgili bilgilere ulaşabileceği,
cep telefonu veya tablet bilgisayarlar
TİTCK
ile de uyumlu çalışan yazılım
programlarının geliştirilmesi ve
kullanıma sunulması
BBM
TKHK
THSK
TEB
ÜNİVERSİTELER
1.Halkın ilaçlarla ilgili basit anlatım ile ilacın yan
etkisi ,günlük kullanım dozu, ilacın kullanım
01.Oca.15
alanları gibi bilgilere kolayca ulaşımının
sağlanması
31.Ara.17
1.Tüm halkımızın kolayca
kullanabildiği bir ilaç bilgi
kaynağı programının
geliştirilmiş olması
A.Programı kullanan kişi sayısı
A
E.4.1:Halkımızın bilinç düzeyinin
TİTCK
ölçülmesi için araştırmaların yapılması
İSM
İHSM
İKHBGS
SAGEM
31.Ara.17
1.Belirlenen periyodlarda
halkın AİK konusunda bilinç
A.Yapılan araştırma sayısı
düzeyini ölçen araştırmaların
yapılmasının sağlanması
E.3.7:Sağlık habercilerine AİK
konusunda bilgilendirme yapılmasının SGGM
sağlanması
E.3.8:Bitkisel ürünlerin bilinçsiz
kullanımına yönelik AİK kapsamında
farkındalık oluşturulması
TİTCK
TİTCK
SGGM
THSK
SHGM
SGK
BEKLENEN FAYDALAR
1.Halkın AİK konusunda bilgi düzeyinin
ölçülmesinin sağlanması
01.Oca.14
01.Oca.11
A
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
F. İLAÇ SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: İlaç sektöründe AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: İlaç sektörünün AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
İDARİ DÜZENLEMELER İDARİ DÜZENLEMELER İDARİ DÜZENLEMELER İDARİ DÜZENLEMELER
VE PLANLAMALAR
VE PLANLAMALAR
VE PLANLAMALAR
VE PLANLAMALAR
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) F.1: AİK ile
ilgili idari
düzenlemeler ve
planlamalar
Stratejik Hedef
(SH) F.1: AİK ile
ilgili idari
düzenlemeler ve
planlamalar
FAALİYETLER
F.1.1:Güvenlik aralığı dar ilaç
gruplarının güvenli ambalaja
geçmesinin sağlanmasına yönelik
düzenleme yapılması
F.1.2:Soğuk zincire tabi farmasötik
ürünlere zaman-sıcaklık indikatörü
yerleştirilmesi için düzenleme
yapılması
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
TİTCK
TİTCK
Stratejik Hedef
(SH) F.1: AİK ile
ilgili idari
düzenlemeler ve
planlamalar
F.1.3:Mal fazlası uygulamasının
kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin TİTCK
yapılması
Stratejik Hedef
(SH) F.1: AİK ile
ilgili idari
düzenlemeler ve
planlamalar
F.1.4:Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin
kullanımına yönelik hasta destek
programları ile ilgili mevzuat
düzenlemesinin yapılması
TİTCK
İLAÇ SEKTÖRÜ
DSÖ
THSK
BEKLENEN FAYDALAR
1.İlaçların güvenli kullanımının sağlanması
ve zehirlenmelerin önlenmesi
BAŞLAMA
BİTİŞ TARİHİ
TARİHİ
01.Nis.11
1.İlaçların uygun koşullarda saklandığından
emin olunarak güvenli kullanımının
01.Oca.15
sağlanması
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL
İÇİN SAĞLANACAK
VERİ
İLERLEME
GÖSTERGESİ
31.Ara.17
1.Güvenlik aralığı dar
ilaç gruplarının güvenli
ambalaja geçmesinin
A.Güvenli ambalaja
sağlanmasına yönelik
geçilen ilaç sayısı
mevzuatın
geliştirilerek yürürlüğe
girmesinin sağlanması
A
31.Ara.17
1.Soğuk zincire tabi
farmasötik ürünlere
zaman-sıcaklık
indikatörü
yerleştirilmesi için
düzenleme
yapılmasının
sağlanması
A
A.Zaman-sıcaklık
indikatörünün
yerleştirildiği ilaç sayısı
TEB
İLAÇ SEKTÖRÜ
1.İlaçların AİK uygulamasına uygun biçimde
01.Oca.16
kullanılması ve satılması
31.Ara.17
1.İlaçlarda mal fazlası
uygulamasının
A.Mevzuat
kaldırılmasına yönelik düzenlemesi yapıldı
düzenlemelerin
mı?
yapılması
İLAÇ SEKTÖRÜ
1.Kronik hastalığı olan veya belirli dönem
tedavi alması gereken hastaların, akılcı ilaç
01.Tem.14
kullanımı ilkeleri doğrultusunda sağlık ve
eğitim hizmetlerinin koordine edilmesi
31.Ara.17
1.Mevzuat
düzenlemesinin
yapılması
A.Mevzuat
düzenlemesi yapıldı
mı?
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
F. İLAÇ SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: İlaç sektöründe AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: İlaç sektörünün AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
ÇŞB
TANITIM
F.1.5:Atık ilaçların imhasına yönelik
mevzuat düzenlemesinin yapılması
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
Stratejik Hedef
(SH) F.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
F.2.1:Ruhsat/izin sahiplerinin
düzenlediği veya katkıda bulunduğu
altı saati aşan toplantılarda Akılcı İlaç
TİTCK
Kullanımını sağlamaya yönelik
oturumların düzenlenmesinin
sağlanması
TANITIM
Stratejik Hedef
(SH) F.1: AİK ile
ilgili idari
düzenlemeler ve
planlamalar
FAALİYETLER
Stratejik Hedef
(SH) F.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
F.2.2:Ürün tanıtım elemanları
tarafından hekimlere bırakılan
hatırlatıcı tanıtım malzemelerinin
parasal değerinin yürürlükteki aylık
brüt asgari ücretin %2,5’ini
aşmamasına yönelik mevzuat
düzenlemesi yapılması
TANITIM
İDARİ DÜZENLEMELER
VE PLANLAMALAR
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) F.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
TİTCK
F.2.3:Sağlık meslek mensuplarının ilaç
sektörü desteği ile katılabileceği
toplantı/kongre vb. bilgilendirici
TİTCK
faaliyetlere yönelik mevzuat
düzenlemesinin yapılması
TİTCK
İLAÇ SEKTÖRÜ
BEKLENEN FAYDALAR
1.İmha edilmesi gereken ilaçların doğru
yollarla imhasının sağlanması
BAŞLAMA
BİTİŞ TARİHİ
TARİHİ
01.Oca.16
31.Ara.17
İLAÇ SEKTÖRÜ
STK
1.Bilimsel toplantılarda AİK ile ilgili
oturumlara yer verilerek, katılımcıların bilgi 01.Haz.12
düzeyinin artırılması
31.Ara.17
İLAÇ SEKTÖRÜ
1.Hekimlerin reçeteleme tercihinin ilaç
sektörü tarafından etkilenmesinin
önlenmesi
31.Ara.17
İLAÇ SEKTÖRÜ
1.Sağlık meslek mensuplarının tek bir ilaç
firmasının mali desteği ile toplantı ve
kongrelere katılımının sınırlandırılması
2.Konuşmacı veya bildiriyi sunan
14.Eki.12
araştırmacı olarak toplantı ve kongrelere
katılımın yukarıdaki sınırlandırmadan muaf
tutulmasıyla sağlık meslek mensuplarının
bilimsel katkılarının artırılması
14.Eki.12
31.Ara.17
HEDEF(LER)
1.Mevzuat
düzenlemesinin
yapılması
İZLEME VE KONTROL
İÇİN SAĞLANACAK
VERİ
A.Mevzuat
düzenlemesi yapıldı
mı?
A.Düzenlenen
toplantılardaki yıllık
1.Bilimsel toplantıların AİK oturumu sayısı
en az %60'ında AİK ile B.Ruhsat/izin
ilgili oturumların
sahiplerinin
düzenlenmesinin
düzenlediği veya
sağlanması
katkıda bulunduğu altı
saati aşan toplantı
sayısı
A.Hatırlatıcı tanıtım
malzemelerinin
1.Yönetmelik
değerinin brüt asgari
hükümlerinin
ücretin %2,5’ini
uygulanmasının
aştığına ilişkin tanıtım
sağlanması
birimine ulaşan şikayet
sayısı
1.Yönetmelik
hükümlerinin
uygulanmasının
sağlanması
İLERLEME
GÖSTERGESİ
A.Konuşmacı veya
bildiriyi sunan
araştırmacı olarak ilaç
sektörü desteği ile
yurtdışı toplantı ve
kongrelere katılım
sağlayan sağlık meslek
mensuplarının sayısı
A/B*100
A
A
AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) ULUSAL EYLEM PLANI 2014-2017
F. İLAÇ SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLER
AMAÇ: İlaç sektöründe AİK yönünde davranış değişikliği oluşturmak
HEDEF: İlaç sektörünün AİK ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak
TANITIM
SORUMLU
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ KURUM/KURULUŞ
(LAR)
(LAR)
F.2.4:İlgili mevzuata göre
ruhsatlandırılmış ya da izin verilmiş
beşerî tıbbi ürünlerin Bakanlıkça
TİTCK
onaylı Kısa Ürün Bilgilerinde (KÜB)
tanımlanan kullanım alanları dışında
tanıtımının önlenmesinin sağlanması
F.3.1:Ürün tanıtım elemanlarına
yönelik AİK konusunu da içeren
yeterlilik eğitimi verilmesi
TİTCK
ÜNİVERSİTELER
İZLEMEİZLEMEDEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME
Stratejik Hedef
(SH) F.3: AİK ile
ilgili eğitim
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
FAALİYETLER
Stratejik Hedef
(SH) F.4: AİK ile
ilgili izleme
değerlendirme
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
F.4.1:Ürün tanıtım elemanlarına
TİTCK
yönelik kayıt sisteminin oluşturulması
Stratejik Hedef
(SH) F.4: AİK ile
ilgili izleme
değerlendirme
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
F.4.2:Ürün tanıtım elemanlarının
firma değişikliği sırasında firmaların
geri bildirimde bulunmasına yönelik
düzenleme yapılması
İZLEMEDEĞERLENDİRME
Stratejik Hedef
(SH) F.2: AİK ile
ilgili tanıtım
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve
uygulanması
EĞİTİM
STRATEJİLER
Stratejik Hedef
(SH) F.4: AİK ile
ilgili izleme
değerlendirme
politikalarının
geliştirilmesi ve
uygulanması
F.4.3:AİK ilkelerinin güvenlilik
parametresi gereğince, aşılarda soğuk
zincir kırılmasına bağlı olarak etkinlik
kaybı oluşmaması için Bakanlığımız
THSK
Aşı Takvimi'nde yer alan aşılar ile ilgili
soğuk zincir uygulamasında sıcaklık
takibinin mevcut durumuna yönelik
araştırma yapılması
TİTCK
İLAÇ SEKTÖRÜ
İLAÇ SEKTÖRÜ
İLAÇ SEKTÖRÜ
İLAÇ SEKTÖRÜ
DSÖ
TİTCK
BEKLENEN FAYDALAR
1.İlaçların KÜB'de tanımlanmış kullanım
alanları dışında kullanımının önlenmesinin
sağlanması
1.Ürün tanıtım elemanlarının AİK ile ilgili
farkındalığının oluşturulması, bilgi
düzeyinin artırılması
1.Ürün tanıtım elemanlarına yönelik kayıt
ve kontrol sisteminin oluşturulması
1.Ürün tanıtım elemanlarının takibinin
sağlanması
1.Soğuk zincire tabi aşılar ile ilgili mevcut
soğuk zincir uygulamasının durumunun
öğrenilmesinin sağlanması
BAŞLAMA
BİTİŞ TARİHİ
TARİHİ
14.Eki.12
01.Oca.14
01.Oca.15
01.Oca.15
01.Tem.14
HEDEF(LER)
İZLEME VE KONTROL
İÇİN SAĞLANACAK
VERİ
İLERLEME
GÖSTERGESİ
31.Ara.17
1.Yönetmelik
hükümlerinin
uygulanmasının
sağlanması
A.Endikasyon dışı ilaç
kullanımını teşvik
etmeye yönelik
tanıtım yapıldığına
dair tanıtım birimine
ulaşan şikayet sayısı
A
31.Ara.17
1.Verilecek eğitim ile
ürün tanıtım
elemanlarının
tamamında temel bir
bilgi düzeyinin
oluşmasının
sağlanması
A.Yeterlilik belgesi
verilen ürün tanıtım
elemanı sayısı
A
31.Ara.17
1.Sektörde çalışan
ürün tanıtım
elemanlarının kayıt
altına alınmalarının
sağlanması
A.Kayıt sistemine
kaydedilen ürün
tanıtım elemanı sayısı
A
31.Ara.17
A.Bir takvim yılı
1.Ürün tanıtım
içerisinde firma
elemanlarının firma
değişikliği yaptığı
değişikliğinin takibinin
bildirilen ürün tanıtım
sağlanması
elemanı sayısı
A
1.Ülkemizdeki aşı
soğuk zincirinin
30.Haz.15
durumunun tespit
edilmesi
A.Araştırma ülkemizde
aşı nakli ve
depolanması sırasında
soğuk zincir kırılması
yaşanmadığını
gösterdi mi?
Download

(aik) ulusal eylem planı 2014-2017