2013 / 2014 ‐ SAYI: 31
Haftanın Bazı Başlıkları






İletişim Çatışmaları Yavru Tema Şenliği Yaşanılan Yerin Tanıtılması 4. Sınıflar Ankara’da VI. Ulusal Forum Çoşkusu Yaşandı Renkli Akvaryumlar TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 31 İletişim Çatışmaları Çatışma en az iki taraf arasında, değer, fikir, inanç, ilgi, algı, kültürel faktörler, sosyal roller, ihtiyaçlar, iletişim becerileri yönünden farklılıklar olduğu durumlarda yaşanabilen, gerilim, engellenme, rekabet, değişiklik ve müdahaleler sonucunda yaşanan durumlardır (Kavalcı, 2001). Bodine ve Crawford’un (1998) çatışma tanımını ele aldığımızda; ihtiyaçlar, güdüler, dilekler ya da isteklerin uyuşmaması olarak tanımladıkları görürüz. Bu açıdan bakıldığında; her okulda ve sınıfta öğrenciler arasında çatışmalar yaşanabildiği gibi öğretmen‐öğrenci, öğretmen‐öğretmen, öğretmen‐yönetici ve öğretmen‐veli arasında da çatışmalar olabileceğini düşünebiliriz (Türnüklü, 2002). Etkili bir okul ortamı için yapılması gereken, öğrencilere, yaşadıkları çatışmaları şiddete dönüşmeden yapıcı bir biçimde çözebilmelerini sağlayacak yöntemleri öğretmek ve bunları kullanabilme becerilerini geliştirmelerine yardım etmektir. Yaşam için gerekli ve önemli olan bu beceriler aynı zamanda öğrencilerin enerjilerini öğrenme konusu üzerine yoğunlaştırabilmelerine de olanak sağlayacaktır (Öner, 2000). Lane ve Whirter (1992) içten denetimli ve sorumluluk alabilen öğrenciler yetiştirebilmek, okuldaki ilişkilerin niteliğini artırmak için; iletişim, empati, koşulsuz kabul ve saygının yer aldığı etkin becerileri içeren çatışma çözme eğitim programlarıyla disiplinli ve güvenli bir okul ortamı sağlanabileceğini ifade etmiştir. Çatışmanın Nedenleri Daha önce de belirtildiği gibi yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan çatışmalar, yaşamın her anında ve her ortamda yaşanabilmektedir. Genel kanının aksine çatışmalar her zaman olumsuz olarak algılanmak zorunda değildir. Yapıcı bir şekilde çözümlenebilen çatışmalar, kişiler arası ilişkilerin olduğundan daha sağlam bir şekilde gelişmesine de neden olabilir. Çatışmaların yapıcı bir şekilde çözümlenebilmesi için de, öncelikle sorunun ne olduğunu doğru saptamak ve uygun bir çözüm yolu izlemek gerekmektedir. Ne tür bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu doğru bir biçimde tanımlayabilmek için de sorunların nedenleri hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Kişiler arasında yaşanan çatışmaların çok farklı nedenleri olabilir. Çatışmanın nedenleriyle ilgili şema, Şekil 1’de (Öner, 2000) yer almaktadır. 2
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 31 Şekil 1. Çatışmanın Nedenleri (Öner, 2000) 3
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 31 Öner (2000) tarafından düzenlenmiş olan şemada belirtilen kaynakları inceleyecek olursak; 1. Karşılanmayan Temel Psikolojik Gereksinimler: İnsanlarda güç elde etme, ait olma, özgürlük ve eğlenme olmak üzere dört temel psikolojik gereksinim vardır. İnsanlar, hayatta kalma ve canlı varlığını sürdürme isteğinden kaynaklanan bu gereksinimlerini farklı yollarla karşılamaya çalışabilirler. Eğer insanların bu gereksinimlerini karşılama girişimleri engellenirse, kişiler arasında çatışmaların yaşanması kaçınılmazdır. 2. Sınırlı Kaynakların Paylaşımı: Sınırlı kaynakların paylaşımındaki anlaşmazlıklar, çatışmaya neden olur. Sınırlı kaynaklar, para, mal, zaman ya da bunların birleşiminden oluşabilir. Karşılanmayan temel gereksinimler, sınırlı kaynakların paylaşımıyla ilgili çatışmaların merkezinde yer alır. Bu kaynakların paylaşımı konusunda, rekabetçi bir tutum yerine işbirliği yaparak kaynakların arttırılmaya çalışılması, tarafların birbirlerinin çıkarlarını gözeterek çözüm üretmesini sağlar. 3. Farklı Değerlere Sahip Olma: Her insan inançları, öncelikleri ve ilkeleri konusunda farklı değerlere sahiptir. Sahip olunan değerler, farklı istekleri de beraberinde getirir. Buna bağlı olarak değerlerdeki bu farklılıklar çatışmalara yol açabilmektedir. Farklı değerlerden kaynaklanan çatışmaların çözümü oldukça güçtür. Çünkü insanlarda, kendi benimsedikleri değerleri, diğer insanlara karşı koruma ve değiştirme konusunda direnç gösterme eğilimi vardır. Eğer kişiler, değer ve inançları konusundaki farklılıklarına rağmen birbirlerini kabul ederlerse çatışmaların çözümü daha kolay olabilir. Çatışma Çözme Smith ve Sidwell (1990) ise, kaçınma, saldırganlık ve problem çözme olmak üzere üç çeşit çatışma çözme davranışı belirlemişlerdir. Bu çatışma çözme davranışları ve olası sonuçları Şekil 2’de yer almaktadır. Şekil 2. Çatışma Çözme Davranışları (Smith ve Sidwell, 1990). Kaçınma: Bir çatışma durumunda kaçınma davranışını seçen birey, problemin varlığını reddederek problemden kaçınmayı tercih eder. Bu nedenle kendisini ifade etme şansını da elinden kaçırmış olur. Sonuçta taraflardan biri kazanırken, diğeri kaybediyormuş gibi görünse de her iki taraf da kaybeden durumundadır. Çünkü çatışma çözülememiştir. Saldırganlık: Taraflardan birinin karşı taraf üzerinde güç kullanarak, sorunu yıkıcı bir biçimde çözmeye çalışmasıdır. Böyle bir ortamda, her iki taraf da kendi çıkarlarını korumaya çalışır ve kendisinin haklı olduğuna 4
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 31 inanır. Taraflar yoğun öfke duygusuyla birbirlerine fiziksel ya da sözel olarak saldırıda bulunabilirler. Çatışma sonrasında, taraflardan birisi isteklerini elde ederken, taraflar arasındaki ilişkiler zarar görür, aralarında kırgınlık ve gerginlik oluşabilir. Yıkıcı çatışmada taraflar, çatışmayı kazanılması gereken bir süreç olarak görürler ve haklı çıkmak çözüm bulmaktan daha önemli bir hale gelir. Her iki taraf da kendisinin kazanabilmesi için karşı tarafın kaybetmesi gerektiğine inanır ve bunun için çaba sarf eder. Taraflar birbirlerinin gereksinim ve isteklerine önem vermezler. Sonuçta, her iki taraf da kaybeder. Problem Çözme: Taraflar ortada bir problemin olduğunu kabul ederler ve birbirlerine zarar vermeden, sorun üzerine odaklanarak her iki taraf için de en iyi olan çözüm yolunu bulmaya çalışırlar. Sonuçta, her iki taraf da kazanır. Kaynakça 1. Bodine, R. J. ve Donna K. Crawford D. K. (1998). The Handbook of Conflict Resolution Education: A Guide to Building Quality Programs in Schools. Wiley Publications. 2. Johnson, D.W. ve Johnson, R.T. (1997). “The Impact of Conflict Resolution Training in Middle School Students”, Journal of Social Psychology, No: 137. 3. Lane, P.S. ve Mc Whirter, J.J. (1992). A Peer Mediation Model: Conflict Resolution for Elementary and Middle School. Elementary Children School Guidance & Counseling, Vol: 27. 4. Öner, U. (2000). Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Eğitimi. İlköğretimde Rehberlik. (Editör: Yıldız Kuzgun) (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 5. Smith, M. ve Sidwell, J. (1990). “Trainning And Implementation Guide For Student Meditation In Secondary Schools.” New Mexico Center For Dispute Resolution. 6. Türnüklü, A., Şahin, İ. ve Öztürk, N. (2002). İlköğretim Okullarında, Öğrenci, Öğretmen, Okul Yöneticisi ve Velilerin Çatışma Çözüm Stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 8(32), s.74‐597. Yavru Tema Şenliği Okulumuz 7. ve 8. sınıflarından 4 öğrencimizle 9 – 11 Mayıs tarihlerinde, Yalova Esenköy Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde “Yavru TEMA Şenliği”ne katılımımız gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizde doğa sevgisi ve doğal yaşam duyarlılığı oluşturmak amacıyla kurulmuş olan TEMA Vakfı, ilköğretim düzeyinde etkinlikler oluşturmuştur. Okulumuz öğretmenlerinden Fatma Mutlu ve Ceyhun Yılmaz tarafından hazırlanan afiş, proje panayırında sergilenmiş ve öğrencilerimiz tarafından tanıtılmıştır. Yavru TEMA Şenliğinde öğrencilerimiz, Türkiye’nin değişik illerinden gelen doğa dostu arkadaşlarıyla tanışarak onlarla sohbet edebilme imkânı bulmuşlar ve onlara Türkiye için 5
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 31 yapabileceklerinden ve akıllarındaki projelerden bahsetmişlerdir. Doğa ve doğanın dengesi konusunda öğrencilerimize 3 gün boyunca bilinçlendirme amaçlı video sunumları yapılmış, öğretici oyunlar oynatılmış, fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Sonrasında, öğrencilerimiz TEMA Vakfı’nın kurucusu olan değerli doğa dostu Hayrettin KARACA ile sohbet imkanı bulmuşlardır. Proje sunumları öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından dikkatle incelenip notları alınmıştır. Değerlendirmeler yapılıp fikir alışverişleri sağlanmıştır. TEMA proje sunumları ve afiş sunumlarından sonra program çerçevesinde öğrencilerimize drama ve folklor gösterileri izletilmiştir. Güzel dilekler ve övgü dolu sözlerle öğretmen ve öğrencilerimize katılım belgeleri verilmiştir. Program kapsamında “Yalova – Karaca Arboretum”a gezi düzenlenmiştir. TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin KARACA tarafından kurulan ve dünyanın birçok ülkesinden ağaç çeşitlerini bünyesinde barındıran Karaca Çiftliği’nde; 13,5 hektar alan üzerinde 7000 çeşit ağaç bulunmaktadır. Öğrenciler ağaç çeşitlerini rehber eşliğinde hayranlıkla gezmişlerdir. 6
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 31 Yaşanılan Yerin Tanıtılması Bursa hem doğal güzellikleriyle hem de tarihiyle eşsiz bir şehir. Hele ki tanıyorsanız tüm sokaklarını, eski camilerinden su içmişseniz, koca çınarların altında dinlenmişseniz artık başka bir şehir tat vermez size. 7
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 31 Biz şanslı çocuklardık, bu şehrin tadına vardık. Ama çocuklarımız… Kocaman sitelerin, devasa alışveriş merkezlerinin içinde lodosun bile ne olduğunu bilmeden büyütüyoruz onları. Biraz olsun tanısınlar diye tanısınlar ki sahip çıksınlar, sevsinler diye onlardan Bursa’yı anlatmalarını istedik. Birer afiş sanatçısı oldular, Bursa’yı tanıttılar; birer rehber oldular Bursa’yı anlattılar. Onlardan dinleyince yeniden sevdik bu şehri. Bir de türküsünü öğrendiler: Bursa’nın ufak tefek taşları. Mutlaka dinleyin onlardan. Bir türkü bu kadar mı güzel dillenir. Bu hafta sonu tutun çocuklarımızın ellerinden. Abdal’dan bir simit alın, Koza Han’a götürün. Büyüdüklerinde hatırlayacakları bir çınar gölgesi olsun. 4. Sınıflar Ankara’da 9 Mayıs 2014 Cuma günü 4. sınıf öğrencilerimiz “Ankara Gezisi”ne katıldılar. Feza Gürsey Bilim Merkezi’ndeki “Elektrik” konulu sunumu ilgi ve zevkle izleyen öğrenciler, deney düzeneklerini kendileri kullanarak yaptıkları deneylerle hem öğrendiler hem eğlendiler. Etnografya Müzesi’nde yaptıkları incelemelerle kültürel zenginliklerimizi gözlemleyen öğrencilerimiz sonrasında aslanlı yoldan geçerek Atamızın huzuruna büyük bir heyecanla çıktılar. 8
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 31 Öğrencilerimiz Anıtkabir ziyaretinde, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ü anıp saygı duruşunda bulundular. Ayrıca Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni de gezerek Atatürk’ün nasıl bir komutan, siyaset adamı, önder ve lider olduğu hakkında bilgi kazandılar. Ünitelerimizde öğrendikleri konuları (Türk milletinin bağımsızlığını; birlik ve beraberlik, azim ve mücadele duyguları ile nasıl kazandığını) yerinde tekrar etme fırsatı bulan öğrencilerimiz gezi sonunda evlerine büyük bir mutlulukla döndüler. 9
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 31 TED Bursa Kolejinde VI. Ulusal Forum Çoşkusu Yaşandı 9‐ 11 Mayıs 2014 tarihlerinde VI. TED Bursa Ulusal Forumu Bursa’dan ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Üç gün süren etkinliğin açılış programı Lise Müdürümüz Sami SARIOĞLU’nun konuşmasıyla başladı. Forum Başkanımız Elis SAVAŞ’ın forumu açmasının ardından Prof. Dr. Şule Işınsu ÖZMEN’in hayatından örneklerle zenginleştirdiği sohbetle açılış programı tamamlandı. Öğrencilerin birbirlerini tanımaları için oryantasyon etkinlikleri düzenlendi. Oryantasyonun ardından sınıflara geçen komiteler, ulusal sorunlara çözüm bulmak için çalışmalara başladı. Bu güzel günün sonunda, akşam okulumuzda düzenlenen kokteyl ile yorgunluklarını atan öğrencilerimiz keyifli dakikalar geçirdi. Forumun ikinci günü ise delegeler, komite çalışmalarına devam ettiler. Genel Kurul için en iyi önergeleri hazırlamak amacıyla çalıştılar. Bu yorucu ve faydalı günün ardında düzenlenen yemekli eğlencede herkes soluklanma ve eğlenme fırsatı yakaladı. Forumun son gününde tüm komiteler oditoryumda kendi hazırladıkları önergeleri diğer komitelerle paylaştı ve önergeleri oylamaya sunuldu. Pek çok komitenin önergesi geçti ve delegeler üç günün sonunda böyle bir başarı elde ettikleri için gurur duyarak okulumuzdan ayrıldılar. Üç günlük organizasyon süresince öğrencilerimiz çeşitli konularda deneyim kazanmalarının yanında yeni arkadaşlıklar da kurdular. Hem eğlendiler hem de gelecek için bir adım daha atarak kendilerini geliştirme fırsatı yakaladılar. 10
TED BURSA KOLEJİ VELİ BÜLTENİ 2013/2014 ‐ SAYI: 31 Renkli Akvaryumlar Görsel Sanatlar dersinde ,1.sınıflar suluboya ve desenli foto kartonlarını kullanarak kendi akvaryumlarını oluşturdular. 11
Download

2013 / 2014 - SAYI: 31