T.C.
BASBAK ANL I K
Diyanet I sler i Baskanligi
Sayi
: 9209042/300-2259
31/01/2014
K onu : 2014 Yili Hacci Per sonel
Seçimine I liskin K r iter ler
D O SY A
Hac farizasini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a gidecek vatandaslarimizin bu ibadetlerini
saglik, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirmeler
hiç süphesiz ki organizasyonda görev
alacak personelimize büyük görev ve sorumluluk düsmektedir.
Bu nedenle; organizasyonun her kademesinde görev alaca ve ömründe bir defa hac farizasini ifa
edecek olan vatandaslarimiza, saglikli ve basarili hizmet verebilecek ehliyetli ve performansi
yüksek elemani seçmek büyük önem arz etmektedir.
Bu maksatla, önceki yillarin hac organizasyonlariyla ilgi i degerlendirmeler de dikkate alinarak,
2014 yili hac organizasyonunun çesitli kademelerinde görevlendirilecek personelin belirlenmesine
iliskin kriterler asagida belirtilmistir.
Buna gör e;
A) K afile baskani olar ak gör evlendi r ilecekler de;
a) Baskanligimiz merkez ve tasra birimlerinde halen Il Müftüsü, Din Isleri Yüksek Kurulu
Uzmani ve Uzman Yardimcisi, Diyanet Isleri Uzmani ve Uzman Yardimcisi, Il Müftü Yardimcisi,
Ilçe Müftüsü, Müdür, Vaiz, Egitim Görevlisi, Murakip, ayrica dört yillik dini yüksekokul mezunu
olup, hac konusunda tecrübeli ve basarili oldugu tespit edilenlerden APK Uzman ve Egitim
Uzmani, Kur’an Kursu Ögreticisi ve Imam-Hatip olarak çalisiyor olmak,
b) 10 Subat 2014 tarihi itibariyle Baskanliktaki toplam hizmeti en az 7 yil olmak,
c) Saglik yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir
engeli bulunmamak,
ç) Daha önce görevli olarak gittigi hacda basarili olup sevk ve idare yetenegine sahip
olmak,
d) 2013 yilinda 3 ay ve daha uzun süreli yurt disinda, 2014 yilinda ise Ramazan ayi dâhil
yur t disi veya umr ede gör evlendir ilmemis olmak,
e) 2013 yili haccinda kafile olusan illerde (Acenta lar dâhil), kafile sayisinin 2 kati kadar,
kafile olusmayan illerde, belirtilen kriterlere haiz 1 görevlinin il müftülüklerince, merkez birimleri
ile egitim merkezi müdürlüklerinde ise yukaridaki kriterlere haiz olanlardan uygun görülecek 2’ser
personelin tespitinin yapilarak en geç 25 Subat 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar Baskanliga
teklifi yapilmis olmak,
B) Din Gör evli si olar ak gör evlendir ilecekler de;
1. K ur ’ an K ursu Ögr eticiligi, I mam -Hatiplik ve M üezzin-K ayyimlik kadr olar inda
fiilen çalisanlar da;
a) 10 Subat 2014 tarihi itibariyle sözlesmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil
Baskanliktaki toplam fiili hizmet süresi (asker lik, vekillik, 4/C kismi zamanli sözlesmeli vekillik
ve SGK ’da geçen sür eler har iç) en az 5 yil olmak,
b) Saglik yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve
lojik herhangi bir
engeli bulunmamak,
c) 31 Ar alik 1953 tarihinden sonra dogmus olmak,
1
_________________________________________________________________________________________________
Ünivers iteler Mah. Dumlupinar Bulvari No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Ayrintili bilgi iç in irtibat : Mehmet ÜNYE Sef
Telefon: (0312) 295 75 22 Faks: (0312) 284 12 71
e-posta: [email protected] Elektronik Ag: www.diyanet.gov.tr
T.C.
BASBAK ANL I K
Diyanet I sler i Baskanligi
Sayi
: 9209042/300-2259
31/01/2014
K onu : 2014 Yili Hacci Per sonel
Seçimine I liskin K r iter ler
ç) Tecr übesi olmayanlar da, ilk defa hac organizasyonlarinda görevlendirilecek olmak,
d) Tecr übeli olanl ar da, hac organizasyonlarinda 3 defadan fazla görevlendirilmemis
olup, 2011, 2012 ve 2013 yillar inda görevli olarak hacca gitmemis olmak,
e) Tecrübeli olan veya tecrübesi olmayanlarda; 2013 yilinda 3 ay veya daha uzun süreli
yurt disi, 2014 yilinda ise Ramazan ayi dâhil yur t disi veya umr ede gör evlendir ilmemis olmak,
(gr up toplayanlar ile 2013 yili hac or ganizasyonunda gör evlendir ilmek üzer e seminer e
alinanlar ve pl anlamasi yapildigi halde kontenjan sinir lamasi nedeniyle gidemeyenler den
2014 yili umr e or ganizasyonunda gör evlendir ilenler har iç)
f ) Baskanlikça 2011, 2012 veya 2013 yillarinda yapilan MBSTS sinavinin hac ve umr e
agir likli bölümünden 50 ve üzer i puan almis olmak,
g) Müracaatlarin bitiminde sartlari tutanlar “ Hac Gör evli Pr ogr ami” na girilece k olup,
M BSTS puanina göre, ilin haci sayisi oraninca % 20 tecrübeli olan ve % 80 tecrübesi olmayan din
görevlisi ihtiyaci da dikkate alinarak, her il için olusturulacak puan siralama listesi üzerinden en
yüksek puan alandan baslanarak, Baskanlikça belirlenecek or anda ve bilahare bildirilecek yer ve
tarihte yapilacak olan mülakatta kiraat, irsat, dini bilgi ve performans yönünden hizmetin
özelligine göre 70 ve üzeri puan almis olmak,
2. Din I sler i Yüksek K ur ulu Uzmani ve Uzman Yar dimcisi, Diyanet I sler i Uzmani ve
Uzman Yar dimcisi, I l M üftü Yar dimcisi, I lçe M üftüsü, V aiz, Egitim M er kezi M üdür ü, Egitim
Gör evlisi, dini yüksek okul mezunu Uzman ile M ur akiplik gör evler inde filen çalisan ve
bugüne kadar hacca hiç gitmemis olanlar da;
a) 10 Subat 2014 tarihi itibariyle sözlesmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil
Baskanliktaki toplam fiili hizmet süresi (asker lik, vekillik, 4/C kismi zamanli sözlesmeli vekillik
ve SGK ’da geçen sür eler har iç) en az 3 yil olmak,
b) Saglik yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir
engeli bulunmamak,
c) 31 Ar alik 1953 tarihinden sonra dogmus olmak,
ç) 2013 yilinda 3 ay ve daha uzun süreli yurt disinda, 2014 yilinda ise Ramazan ayi dâhil
yur t disi veya umr ede gör evlendir ilmemis olmak,
Yuk ar idaki sar tlar i tasiyan per sonelin gör evlendir meler i hizmet yillar ina bakilar ak
ihtiyaç dur umuna gör e Baskanlikça yapilabilecek tir .
C ) Bayan i r sat gör evlisi ol ar ak gör evlendi r ilecekler de;
1) Diyanet I sler i Uzmani ve Uzman Y ar dimcisi, I l M üftü Yar dimcisi, M üdür , Vaiz ve
Uzman ol ar ak fiilen çalisanlar da;
a) 10 Subat 2014 tarihi itibariyle, sözlesmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil
Baskanliktaki toplam fiili hizmet süresi (SGK , 4/C kismi zamanli sözlesmeli vekillik ve fahr ilikte
geçen sür eler har iç) en az 5 yil olmak,
b) Saglik yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir
engeli bulunmamak,
c) 2012 ve 2013 yillarinda görevli olarak hacca gitmemis olmak,
2
_________________________________________________________________________________________________
Ünivers iteler Mah. Dumlupinar Bulvari No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Ayrintili bilgi iç in irtibat : Mehmet ÜNYE Sef
Telefon: (0312) 295 75 22 Faks: (0312) 284 12 71
e-posta: [email protected] Elektronik Ag: www.diyanet.gov.tr
T.C.
BASBAK ANL I K
Diyanet I sler i Baskanligi
Sayi
: 9209042/300-2259
31/01/2014
K onu : 2014 Yili Hacci Per sonel
Seçimine I liskin K r iter ler
ç) 2013 yilinda 3 ay ve daha uzun süreli yurt disinda, 2014 yilinda ise Ramazan ayi dâhil
yur t disi veya umr ede gör evlendir ilmemis olmak, (gr up toplayanl ar ile 2013 yili hac
or ganizasyonunda gör evlendir ilmek üzer e seminer e alinanlar ve planlamasi yapildigi halde
kontenjan sinir lamasi nedeniyle gidemeyenler den 2014 yili umr e or ganizasyonunda
gör evlendir ilenler har iç)
d) Yukaridaki unvanlardan daha önce hacca hiç gitmemis olanlar, Baskanlikça
belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapilacak olan mülakatta 70 ve üzeri puan almis
olmak,
2) Bayan K ur ’ an K ur su Ögr eti cisi olar ak fiilen çalisanlar da;
a) 10 Subat 2014 tarihi itibariyle sözlesmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil
Baskanliktaki toplam fiili hizmet süresi (SGK , 4/C kismi zamanli sözlesmeli vekillik ve fahr ilikte
geçen sür eler har iç) en az 5 yil olmak ,
b) Saglik yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir
engeli bulunmamak,
c) Hac organizasyonlarinda 3 defadan fazla görevlendirilmemis olmak,
ç) 2011, 2012 ve 2013 yillar inda görevli olarak hacca gitmemis olmak,
d) 2013 yilinda 3 ay ve daha uzun süreli yurt disinda, 2014 yilinda ise Ramazan ayi dâhil
yur t disi veya umr ede gör evlendir ilmemis olmak, (gr up toplayanl ar ile 2013 yili hac
or ganizasyonunda gör evlendir ilmek üzer e seminer e alinanlar ve planlamasi yapildigi halde
kontenjan sinir lamasi nedeniyle gidemeyenler den 2014 yili umr e or ganizasyonunda
gör evlendir ilenler har iç)
e) Baskanlikça 2011, 2012 veya 2013 yillarinda yapilan MBSTS sinavinin hac ve umr e
agir likli bölümünden 50 ve üzer i puan almis olmak,
f ) Müracaatlarin bitiminde sartlari tutanlar “ Hac Gör evli Pr ogr ami” na girilecek olup,
M BSTS puanina göre her il için olusturulacak siralama listesi üzerinden, ilin haci ve kafile sayisi
da dikkate alinarak, MBSTS puanina göre, Baskanlikça belirlenecek or anda ve bilahare bildirilecek
yer ve tarihte yapilacak olan mülakatta kiraat, irsat, dini bilgi ve performans yönünden hizmetin
özelligine göre 70 ve üzeri puan almis olmak,
Ç) Ter cüman olar ak gör evlendi r ilecekler de;
a) Halen Baskanlik merkez ve tasra birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfi’nda çalisiyor olup,
adayligi kalkmis olmak,
b) Saglik yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir
engeli bulunmamak,
c) 31 Ar alik 1953 tarihinden sonra dogmus olmak,
ç) Basvuranlardan Baskanlikça (2011, 2012 ve 2013 yillar inda yapil an mülakatta 70 ve
üzer e puan alanlar har iç) belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer ve tarihte yapilacak olan
mülakatta basarili olmak, (70 puan al ar ak mülak ata çagir ilmasina ger ek olmayanl ar in da
mür acaat etmeler i ger ekmektedir .)
3
_________________________________________________________________________________________________
Ünivers iteler Mah. Dumlupinar Bulvari No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Ayrintili bilgi iç in irtibat : Mehmet ÜNYE Sef
Telefon: (0312) 295 75 22 Faks: (0312) 284 12 71
e-posta: [email protected] Elektronik Ag: www.diyanet.gov.tr
T.C.
BASBAK ANL I K
Diyanet I sler i Baskanligi
Sayi
: 9209042/300-2259
31/01/2014
K onu : 2014 Yili Hacci Per sonel
Seçimine I liskin K r iter ler
D) Ekip per soneli , idar i per sonel, muhasebe ve bilgisayar per soneli ile
mubayaaci, yemekhane kont r ol memur u, yemek ser vi s per s
depo memur u,
tekni syen ve benzer i hi zmetler de gör evlendi r ilecekler de;
a) Halen; mühendis, programci, çözümleyici, uzman, sayman, musahhih, sef, memur,
VHKI, daktilograf ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalisiyor olmak,
b) 10 Subat 2014 tarihi itibariyle, toplam fiili hizmet süresi sözlesmeli statüde geçen süre
dâhil (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 5 yil Baskanlik teskilati veya Türkiye Diyanet
Vakfi’nda çalismis olup son 3 yildir da (a) bendinde belirtilen unvanlarda çalisiyor olmak,
c) Saglik yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir
engeli bulunmamak,
ç) Hac organizasyonlarinda 3 defadan fazla görevlendirilmemis olmak,
d) 31 Ar alik 1953 tarihinden sonra dogmus olmak,
e) 2012 ve 2013 yillarinda görevli olarak hacca gitmemis olmak,
f ) 2013 yilinda 3 ay ve daha uzun süreli yurt disinda, 2014 yilinda ise Ramazan ayi dâhil
yur t disi veya umr ede gör evlendir ilmemis olmak,
g) Baskanlikça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer e tarihte yapilacak olan
mülakatta basarili olmak,
E) Asçi ol ar ak gör evlendi r ilecekler de;
a) Baskanlik merkez ve tasra birimleri ile Türkiye Diyanet Vakfi’nda kadro unvanlarina
bakilmaksizin 3 yildir fiilen asçi olarak çalisiyor olmak,
b) Saglik yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir
engeli bulunmamak,
c) Baskanlikça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer
tarihte yapilacak olan
mülakatta basarili olmak,
F) K ur um Disindan, Emekli Asçi lar dan, Anadolu Otelcili Tur i zm
M eslek L isesi (açi k ögr etim mezunl ar i har iç), Asçil i k M eslek Y üksek O kulu
veya Otelcili k ve Tur i zm Y üksek O kulu mezunl ar indan gö
di r ilecekler de;
a) Saglik yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir
engeli bulunmamak,
b) Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi (açik ögretim mezunlari hariç), Asçilik Meslek
Yüksek Okulu veya Otelcilik ve Turizm Yüksek Okulu mezunu erkeklerden; asçi, asçi yardimcisi,
mutfak ve yemekhane servis personeli olarak çalisiyor olmak,
c) Kurum disindan basvuranlardan halen resmi bir kurumda çalisanlarin, 2014 yili hac
organizasyonunda görevlendirilmesi durumunda; görevlendirilmesinde herhangi bir sakinca
bulunmadigina dair kurumundan alacagi muvafakat belgesini Ek -1 müracaat dilekçesine eklemis
olmak,
ç) 31 Ar alik 1960 tarihinden sonra dogmus olmak,
4
_________________________________________________________________________________________________
Ünivers iteler Mah. Dumlupinar Bulvari No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Ayrintili bilgi iç in irtibat : Mehmet ÜNYE Sef
Telefon: (0312) 295 75 22 Faks: (0312) 284 12 71
e-posta: [email protected] Elektronik Ag: www.diyanet.gov.tr
T.C.
BASBAK ANL I K
Diyanet I sler i Baskanligi
Sayi
: 9209042/300-2259
31/01/2014
K onu : 2014 Yili Hacci Per sonel
Seçimine I liskin K r iter ler
d) Sartlari tutanlarin müracaatini, Ek -1 dilekçe ile en geç 19 Subat 2014 tarihi mesai saat
bitimine kadar bulundugu yerdeki il müftülügüne yapmis olmak,
e) Baskanlikça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer
mülakatta basarili olmak,
tarihte yapilacak olan
G) Soför olar ak gör evlendi r ilecekler de;
a) 10 Subat 2014 tarihi itibariyle, Baskanlik merkez ve tasra birimleri ile Türkiye Diyanet
Vakfi’nda (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 3 yildir halen soför olarak çalisiyor
olmak,
b) Saglik yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir
engeli bulunmamak,
c) 31 Ar alik 1957 tarihinden sonra dogmus olmak,
ç) 2012 ve 2013 yil lar inda hacda, 2013 ve 2014 yillar inda ise umr ede
gör evlendir ilmemis olmak,
d) Sartlari tutanlarin tespitinin yapilarak en geç 25 Subat 2014 tarihi mesai saati bitimine
kadar Baskanliga teklifi yapilmis olmak,
e) Baskanlikça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer
yapilacak olan pratik ve uygulamali mülakatta basarili olmak,
tarihte alanlariyla ilgili
G) Y ar dimci H i zmetli (asçi yar dimcisi , yemek t asi yicisi , mutfak
per soneli , mutfak bul asi k ve yemekhane bul asi k per soneli ile çamasi r ci, ütücü)
olar ak gör evlendi r ilecekler de;
a) 10 Subat 2014 tarihi itibariyle, toplam fiili hizmet süresi (askerlik ve vekillikte geçen
süreler hariç) en az 5 yil Baskanlik teskilati veya Türkiye Diyanet Vakfi’nda çalismis olup son 3
yildir da bulundugu unvanda çalisiyor olmak,
b) Saglik yönünden görevli olarak hacca gitmesine mani bedeni ve psikolojik herhangi bir
engeli bulunmamak,
c) 31 Ar alik 1960 tarihinden sonra dogmus olmak,
ç) Hizmetli veya kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalisiyor olmak,
d) 2013 yilinda hacda, 2014 yilinda ise umrede görevlendirilmemis olmak,
e) Sartlari tutanlarin tespitinin yapilarak en geç 25 Subat 2014 tarihi mesai saati bitimine
kadar Baskanliga teklifi yapilmis olmak,
f ) Baskanlikça belirlenecek ve bilahare bildirilecek yer
mülakatta basarili olmak,
tarihte yapilacak olan
Sartlari aranacaktir.
5
_________________________________________________________________________________________________
Ünivers iteler Mah. Dumlupinar Bulvari No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Ayrintili bilgi iç in irtibat : Mehmet ÜNYE Sef
Telefon: (0312) 295 75 22 Faks: (0312) 284 12 71
e-posta: [email protected] Elektronik Ag: www.diyanet.gov.tr
T.C.
BASBAK ANL I K
Diyanet I sler i Baskanligi
Sayi
: 9209042/300-2259
31/01/2014
K onu : 2014 Yili Hacci Per sonel
Seçimine I liskin K r iter ler
Sar tlar i tutanl ar dan; (B-1) Din Gör evlisi , (B-2) Hacca hiç gitmemis (Din Isleri Yüksek Kurulu
Uzmani ve Uzman Yardimcisi, Diyanet Isleri Uzmani ve Uzman Yardimcisi, Il Müftü Yardimcisi,
Ilçe Müftüsü, Vaiz, Egitim Merkezi Müdürü, Egitim Görevlisi, dini yüksek okul mezunu Uzman,
Murakip ), (C-1-2) Bayan I r sat Gör evlisi (Müftü Yardimcisi, Vaiz, Uzman ve K.K.Ö), (Ç)
Ter cüman, (D) Ekip Personeli ve (E) Asçi (kurum içinde çalisanlar) ol anlar dan mür acaat
edecekler ; http://hac.diyanet.gov.tr adresinde bulunan “ 2014 yili Hac Gör evli M ür acaatl ar i ”
linkinden 10 - 24 Subat 2014 tar ihler i arasinda T.C. Kimlik Numarasi ile giris yaparak istenilen
bilgiler i doldurulacaklar ve alacaklari çiktiyi (Ek -1 dilekçe) ilgili müftülüklere/birimlere ( TDV
har iç) teslim ederek müracaatlarini yapacaklardir. Ilgili müftülükler/birimler formla i inceleyerek
görevli programindan kontrol ettikten sonra uygun ve eksiksiz olanlarin teklif ve müracaatlarini
onaylayacaklardir.
ORTAK SARTL AR
1. Hac organizasyonunda önemli yeri olan ekip baskanlari, ekip baskan yardimcilari, bölge,
basin ve protokol sorumlulari ile kiralama ekibi personeli, ilgili birim amiriyle istisare edilerek Hac
ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlügünce belirlenecektir.
2. Teklifler de ve gör evlendir meler de organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun ehil
olmak sar tiyl a az gidenler , çok gidenler e ter cih edilecektir .
3. Hac organizasyonundaki görevlendirmelerde, organizasyonun basarisi ve hizmetin
kalitesi açisindan personelin ehliyeti ve performansi dikkate alinacaktir.
4. Teklifler ve müracaatlar; merkezde bir im amir ler ince, illerde, ilçe müftüler inin
tamaminin katilimiyla yapilacak müsterek tespitten sonra I l müftülükler ince, egitim
merkezlerinde (Egitim Hizmetleri Genel Müdürlügü ile görüsüldükten sonra) Egitim M er kezi
M üdür lükler ince, Türkiye Diyanet Vakfi’nda ise Genel M üdür lükçe yapilacak olup, müsterek
tutanagin islak imzali listesi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlügüne gönderilecekt r.
5. Yukarida belirtilen görevler için sartlari tutanlar, bu gör evler den ancak bir ine mür acaat
edecek veya teklif edilecek tir . Ayri ayri görevler için müracaat kabul edilmeyecek ve klifte
bulunulmayacaktir. Aksi halde bu tür müracaatlarin hepsi geçersiz sayilacaktir.
6. Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapilmayan, yapilacak mülakat,
degerlendirme ve seminerlere katilmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate alinmayacak ve
bunlarla ilgili ek tekliflerde bulunulmayacaktir.
7. Mülakata katilacak olan personel, K ur ’an-i K er im ile Baskanligimiz yayinlar i kaynak
olmak üzer e; I tikat, I badet, Hac M enasiki, ihtiyaç duyulan k ategor iler de Pr atik Ar apça, Siyer
- Ahlak, Beser i I liskiler , I dar i Islemler ve Genel K ültür konulari yaninda görev alanlariyla ilgili
hususlardan sorumlu olacaklardir.
8. Teklifler ile müracaat edenlere iliskin listelerin Baskanliga gönderilmesinden sonra;
atama, nakil, unvan degisikligi, emeklilik, istifa, vefat gibi her hangi bir sebeple personelin
durumunda meydana gelebilecek degisiklikler, aninda Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlügüne
bildirilecektir.
9. Müracaat eden personele ait dilekçeler , bir imler ince muhafaza edilecek ve Baskanliga
sadece onaylanmis isim listeleri gönderilecektir.
6
_________________________________________________________________________________________________
Ünivers iteler Mah. Dumlupinar Bulvari No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Ayrintili bilgi iç in irtibat : Mehmet ÜNYE Sef
Telefon: (0312) 295 75 22 Faks: (0312) 284 12 71
e-posta: [email protected] Elektronik Ag: www.diyanet.gov.tr
T.C.
BASBAK ANL I K
Diyanet I sler i Baskanligi
Sayi
: 9209042/300-2259
31/01/2014
K onu : 2014 Yili Hacci Per sonel
Seçimine I liskin K r iter ler
10. Mülakat, degerlendirme veya seminerlerden sonra, hacda görevlendirilmelerine mani her
hangi bir durumu ortaya çikanlar ile bu talimatta belirtilen sartlari tasimadigi sonradan tespit
edilenlerin görevlendirilmesi yapilmayacak, yapilmissa iptal edilecektir. Bu durumda olanlar ivedi
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlügüne bildir ilecek, aksi halde dogacak sonuçtan bir imler i
sor umlu olacaktir .
11. Merkez ve tasra birimleri; emeklilik, vefat, nakil ve
degisikligi gibi hususlari da
dikkate alarak, faal durumda olan personele iliskin bi ileri ilgili programdaki bilgisayar
kayitlarindan en geç 10 Subat 2014 tarihine kadar güncellestirecekler ve bu tarihten sonra meydana
gelebilecek degisiklikleri de aninda bilgisayara gireceklerdir.
12. Din görevlilerinin seçiminde; % 20’ sinin tecrübelilerden, % 80’inin ise tecrübesi
olmayanlardan olusturulmasina ve her bir kafiledeki din görevlilerinden en az birinin kiraat ve
tilavet yönünden, bir digerinin ise irsat yönünden ehil olmasina özen gösterilecek, bu husus
yapilacak mülakatta dikkate alinacaktir.
13. Din görevlisi olarak görevlendirilmek üzere müracaat edenler ile irsat hizmetlerinde
görevlendirilmek üzere müracaat eden bayan kur’an kurs ögreticilerinden, sartlari tutanlarin
Baskanlikça 2011, 2012 veya 2013 yillarinda yapilan MBSTS sinavinin hac ve umr e agir likli
bölümünden 50 ve üzeri puan almis olup, bilahare yapilacak olan mülakat sonucunda da en az 70
ve daha yukari puan alanlar basarili sayilacak, görevlendirilmeler ise her iki puanin ortalamasina
göre olusturulacak listeler üzerinden en yüksek puan alandan baslamak suretiyle ihtiyaç nispetinde
yapilacaktir.
14. Görevlendirmeler; personelin mülakat ve degerlendirmelerdeki basari durumlari dikkate
alinarak, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlügünün teklifi üzerine Baskanlik Makaminca
yapilacaktir.
15. Asçi, asçi yar dimcisi, yemekhane ser vis, yemek tasiyicisi, mutfak ve yemekhane
bulasik personeli olarak görevlendirileceklerden bilahare saglik kuruluslarindan alacaklari
“ Por tör ” muayene belgesi isteneceginden, söz konusu hizmetler için yapilacak müracaat ve
tekliflerde bu husus göz önünde bulundurulacaktir.
16. Geçici olarak Baskanlik disindaki kurumlarda görevli o
in, kurum degisikligi
talebinde bulunanlarin, 2014 yili içinde uzun süreli kursta bulunanlarin, kursa katilacak olanlarin
veya kursu tamamladigi halde atamasi yapilmayanlarin,
askerde olanlarin ve yurtdisi
görevleri için planlamalari yapilanlarin, bu talimatta belirtilen sartlari tasisalar bile müracaatlari
kabul edilmeyecek ve teklifleri yapilmayacaktir.
17. Hangi unvanda olursa olsun daha önce görevli olarak hacca gidenler “ tecr übeli olan”,
hacca gitmedigi halde umrede görevlendirilenler ise “ tecr übesi olmayan” kategorisinde
degerlendirilecektir.
18. Yurt disindan görevli olarak hacca gidenlerin gittigi yillar gidis sayisina dâhil
edilecektir.
19. Mülakat ve degerlendirmelere iliskin usul ve esaslar i yer ve tarihleri bilahare
bildirilecektir.
20. Organizasyonun özellik arz eden hizmet kademelerinde,
iyaç durumuna göre
Baskanlikça dogrudan görevlendirme de yapilabilecektir.
7
_________________________________________________________________________________________________
Ünivers iteler Mah. Dumlupinar Bulvari No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Ayrintili bilgi iç in irtibat : Mehmet ÜNYE Sef
Telefon: (0312) 295 75 22 Faks: (0312) 284 12 71
e-posta: [email protected] Elektronik Ag: www.diyanet.gov.tr
T.C.
BASBAK ANL I K
Diyanet I sler i Baskanligi
Sayi
: 9209042/300-2259
31/01/2014
K onu : 2014 Yili Hacci Per sonel
Seçimine I liskin K r iter ler
21. Organizasyonun her kademesinde görevlendirilecek personel, gerektiginde Hac ve Umre
Hizmetleri Genel Müdürlügünce belirlenecek yer, tarih
program çerçevesinde bilgilendirme
seminerlerine alinabilecektir.
22. Personel seçimine iliskin yukarida belirtilen kriterler 2014 yili hac organizasyonu için
geçerli olacak, bundan önceki mülakat ve degerlendirme sonuçlari dikkate alinmayacaktir.
23. Son bes yil içer isinde uyar ma har iç, disiplin cezasi almis olanlar in mür acaatlar i
alinmayacak ve teklifler i de yapilmayacaktir .
24. Bu talimatta belirtilen kriterlere göre yapilacak olan müracaat ve tekliflerin, belirlenen
kriterlere uygun olup olmadigi hususu ilgili birimlerc itizlikle kontrol edildikten sonra;
a) Merkez birimleri, Il Müftülükleri, Egitim Merkezi Müdürlükleri ve Türkiye Diyanet
Vakfi Genel Müdürlügü, müracaat ve teklifi uygun görülecek personele ait bilgileri, bilgisayardaki
“ Hac Gör evli Pr ogr ami” na girdikten sonra, ilgililerin son 6 ay içinde çekilmis fotogr afl ar ini da
bilgisayar or taminda tar ayar ak teklif edilen görev unvanlarina göre dökümlerini ayri ayri alarak,
b) Egitim Merkezi Müdürlükleri de, Egitim Hizmetleri Gene Müdürlügünün görüsünü
aldiktan ve ayni sekilde bilgileri pr ogr ama gir dikten sonr a olusturulacak listeleri ayri ayri
hazirlayarak, en geç 25 Subat 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel
Müdürlügüne göndereceklerdir.
25. Bu talimatin bir sureti, ilçe müftülüklerine il müftülüklerince ivedilikle ulastirilacak,
ayrica talimatta yer alan hususlar ilgili personele, birimlerince imza karsiligi duyurulacaktir.
Bilgilerini ve geregini önemle arz ve rica ederim.
Dr. Ekrem KELES
Baskan a.
Baskan Yardimcisi
Ek :
Dilekçe Örnegi (1 sayfa)
DAGI TI M :
Ger egi
:
Din Isleri Yüksek Kurulu Baskanligina
Merkez Birimlerine
81 Il Valiligine (Il Müftülügü)
Ilgili Valiliklere (Egitim Mrk. Müd.)
Türkiye Diyanet Vakfi Genel Müd.lügüne
Bilgi :
Baskan Yardimcilarina
……/01/201 4 VHKI
: H.KAYMAZ
……/01/201 4 Sef
: M.ÜNYE
……/01/201 4 Gen.Müd. V. : E.GÜNENÇ
8
_________________________________________________________________________________________________
Ünivers iteler Mah. Dumlupinar Bulvari No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Ayrintili bilgi iç in irtibat : Mehmet ÜNYE Sef
Telefon: (0312) 295 75 22 Faks: (0312) 284 12 71
e-posta: [email protected] Elektronik Ag: www.diyanet.gov.tr
Download

2014 yılı haccı personel seçimine ilişkin kriterler.