Ulusal Bildiriler
E1. Polat, G. ve U. Müngen, “Yüklenici Đnşaat Firmalarında Teklif Hazırlama Sürecinin
Đncelenmesi”, 2. Yapı Đşletmesi Kongresi, 79-88, Đzmir, 2000.
E2. Polat, G., D. Arditi, D. ve U. Müngen, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Tam Zamanında
Malzeme Yönetim Sisteminin Đncelenmesi”, 3. Yapı Đşletmesi Kongresi, 263-271, Đzmir,
2005.
E3. Polat, G. ve A. Damcı, “Türk Đnşaat Sektöründe Prefabrik Betonarme Yapı
Elemanlarının Kullanımını Etkileyen Faktörler”, 4. Đnşaat Yönetimi Kongresi, 149-158,
Đstanbul, 2007.
E4. Polat, G. ve A. Damcı, “Mühendislik ve Tasarım Hizmeti Sunan Firmalarda Bilgi
Teknolojilerinin Kullanımı”, 5. Yapı Đşletmesi / Yapım Yönetimi Kongresi, 107-116,
Eskişehir, 2009.
E5. Polat, G. ve Ü. Dönmez, “Yüklenici Đnşaat Đşletmelerinde Markalaşma Süreci”, 5. Yapı
Đşletmesi / Yapım Yönetimi Kongresi, 365-376, Eskişehir, 2009.
E6. Polat, G., A. Damcı ve M. Düzcan, “Uluslararası Đnşaat Projelerinde Risk Priminin
Çoklu Regresyon Yöntemi ile Belirlenmesi”, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 584595, Ankara, 2010.
E7. Polat, G., D. Arditi ve K. Kechagias, “Avrupa Birliği Genişleme Süreci ve Avrupa
Đnşaat Sektöründe Đstihdam”, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 573-583, Ankara,
2010.
E8. Polat, G., G. Alp ve B. N. Bingöl, “Mikro ve Küçük-Orta Ölçekli Đnşaat Đşletmelerinde
Stratejik Yönetim Uygulamaları”, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Đzmir, 2012.
E9. Polat, G., B. N. Bingöl ve K. Genç, “Uluslararası Đnşaat Projelerinde Katkı Payı
Miktarının Dirençli Doğru ve Regresyon Analizi ile Belirlenmesi”, 2. Proje ve Yapım
Yönetimi Kongresi, Đzmir, 2012.
E10. Damcı, A., D. Arditi ve G. Polat, “Denge Diyagramı Yöntemi ve Kritik Yol Yöntemi ile
Belirlenen Kritik Aktivitelerin Karşılaştırılması”, 2. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi,
Đzmir, 2012.
E11. Polat, G. ve E. Eray, “Đnşaat Projelerinde Tedarikçi Seçimi Đçin Bütünleşik Bir
Yaklaşım”, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya, 2014.
E12. Damcı, A., D. Arditi ve G. Polat, “Đnşaat Mühendislerini Motive Eden Faktörlerin
Kişilik Özellikleriyle Olan Đlişkisi”, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Antalya, 2014.
Download

Ulusal Bildiriler E1. Polat, G. ve U. Müngen, “Yüklenici Đnşaat