e-ISSN:2147-2181
Adelosan Dönem Sonrasında Primer Fimozis: Olgu Sunumu
Primary Phimosıs After Adolescence: Case Report
Üroloji
Başvuru: 27.06.2014
Kabul: 05.08.2014
Yayın: 05.09.2014
Zeki Özsoy1, Fatih Fırat2
1
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
2
Turhal Devlet Hastanesi,Üroloji Kliniği
Özet
Abstract
Fizyolojik fimozise, üç yaşa kadar olan erkek çocuklarda
sık rastlanmakla birlikte, en sık 0-6 aylık yaş grubunda
görülmektedir. Adelosan dönem sonrasında ise oldukça
nadir görülür. Burada literatür bilgileri eşliğinde 19
yaşındaki primer fimozisli olgumuzu sunmayı
amaçladık.
Although physiological phimosis is common in boys
up to the age of three, it is seen most frequently in the
age group of 0-6 months. It is quite rare condition
after adolescence. Here, we presented the diagnosis
and management of a 19-year old patient with primary
phimosis and also discussed this rare condition based
on the literature
Anahtar kelimeler: Fimozis, Sünnet Adult
Keywords: Phimosis, Circumcision Adult
Giriş
Fimozis prepisyumun geriye çekilememesi sonucu glans’ın tam olarak görülemediği durumdur 1,2. Fizyolojik
fimozise, 3 yaşa kadar olan erkek çocuklarda sık rastlanmakla birlikte, en sık 0-6 aylık yaş grubunda
görülmektedir 3. Prepisyum ile glans arasındaki yapışıklıklar büyük oranda yaşla birlikte geriler ve fimozis
kaybolur. Adelosan dönem sonrasında ise oldukça nadir görülür 4. Burada, literatür bilgileri eşliğinde 19
yaşındaki fimozisli olgumuzu sunmayı amaçladık.
Olgu Sunumu
Ondokuz yaşında erkek hasta idrar yaparken zorlanma şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde
fimozis tespit edildi. Orifisyal açıklık yaklaşık 3 mm idi ve prepisyum retrakte edilemiyordu (Şekil 1).
Şekil 1 : Retrakte edilemeyen prepisyum
Sorumlu Yazar: Zeki Özsoy, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi abd.
[email protected]
CausaPedia 2014;3:915
Sayfa 1/4
e-ISSN:2147-2181
Hastanın sorgusunda idrar yaparken zorlanma dışında, prepisyumunda balonlaşma, ereksiyon ve ejakülasyon
sırasında ağrı şikayetleri de vardı. Tıbbi özgeçmişinde geçirilmiş üriner sistem enfeksiyonu ya da balanopostit
öyküsü olmadığı anlaşıldı. Hastanın laboratuvar tetkikleri normal olarak değerlendirildi. Hastaya yapılan üriner
sistem ultrasonografi incelemesinde patolojik bulguya rastlanmadı. Bunun üzerine sünnet işlemine karar verildi.
Lokal anestezi altında cerrahi sirkümsizyon ile sünnet işlemi gerçekleştirildi (Şekil 2).
Şekil 2 : Cerrahi sirkümsizyon ile sünnet işlemi
Fimozisli olgularda çocukluk döneminde sık rastlanan glans ve prepisyum arasında yapışıklık olgumuzda yoktu.
Postoperatif dönemde cerrahi ya da enfeksiyona bağlı komplikasyon yaşanmadı.
Tartışma ve Sonuç
Bütün erkekler fimozisli doğar 5. Yaşamın ilk yılının sonunda, sünnet derisinin glanüler sulkus arkasına
çekilmesi erkek çocukların yalnızca yaklaşık %50’sinde mümkün olmaktadır 6. Fimozis tanısında fizik
muayenede prepisyumun geri çekilememesi, ucundaki açıklığın 5 mm altında olması ve işeme esnasında
prepisyumun balonlaşması anlamlıdır 7-9. Bizim olgumuzda bu açıklık yaklaşık 3 mm idi. Glans ile prepisyum
arasındaki yapışıklık fizyolojiktir. Bu yapışıklıklar yaş ilerledikçe lizise uğrayarak azalır ve fizyolojik fimozis
kaybolur. Japonya’ da yapılan bir çalışmada fizyolojik fimozis 0-6 aylık çocuklarda %84 iken 11-15 yaş arasında
bu oranın %8' e gerilediği görülmüştür 4. Yine 9000 Danimarkalı olgunun gözlemlendiği çalışmada %90’ ının ilk
3 yaşta fimozisinin çözüldüğünü ve %1 den azında 17 yaşına kadar devam ettiğini bildirilmiştir 10. Yang ve
arkadaşları tarafından yapılan 10.421 olgunun alındığı başka bir çalışmada ise 0-18 yaş arasında fimozis oranının
doğumda %99,7 olduğu ve bunun adelosan dönemde %6,81 olduğu bildirilmiştir 11.
Fimozisli olgularda prepisyum ve idrar yollarında tekrarlayan enfeksiyonlar, işeme bozuklukları ve işeme
esnasında prepisyumda balonlaşma görülebilir 5. Balanopostit sünnetsiz erkeklerin yaklaşık %4-11’ inde görülür 5.
Yaş ortalaması 76,1 olan fimozisli 8 tane olgunun alındığı bir çalışmada hastalara sünnet işlemi uygulanmış ve
hastalarda fimozis nedeni olarak balanitis xerotika obliterans tesbit edilmiştir 12. Minagawa ve arkadaşları
tarafından bildirilen 67 yaşında fimozis nedeniyle üriner retansiyon gelişen bir olguda patolojik incelemede
sünnet derisinde fibrozis görülmüştür 13. Yine buna benzer pek çok çalışmada yetişkin dönemde fimozis için
enfeksiyon, mekanik travma, kontakt irritasyon ve kontakt alerji, HPV, liken sklerozis, penil tümörler başta olmak
üzere pek çok sekonder neden bildirilmiştir 14. Olgumuzda da patolojik incelemede fibrozis tespit edilememiştir
(Şekil 3).
CausaPedia 2014;3:915
Sayfa 2/4
e-ISSN:2147-2181
Şekil 3 : Skuamöz epitel düzensiz ve lamina propria hafif derecede mononükleer infiltrasyon (4X100)
Fimozisde çocukluk çağında işerken ağlama semptomu ön planda olup ilerleyen yaşlarda ereksiyon bozuklukları
ile karşımıza çıkabilmekte ve bazen koitusa da engel olabilmektedir. Hastalar ereksiyon esnasında ağrıdan şikayet
edebilir 5. Prepisyumla glans arasındaki yapışıklıkların tamamen ayrıldığı ve fimozis halkasının çok dar olduğu
durumlarda bu balonlaşma daha belirgin hale gelir. Hastamızda idrar yaparken zorlanma, prepisyumunda
balonlaşma, ereksiyon ve ejakülasyon sırasında ağrı şikayetleri mevcuttu. Sünnet uygulaması fimozis tedavisinde
sıklıkla uygulanan tedavi seçeneğidir 15. Ancak son yıllarda sünnetin kozmetik ve psikolojik olarak kabul
edilemeyeceği durumlarda dorsal split, prepisyel plasti, balon dilatasyon gibi alternatif cerrahi yöntemler de
kullanılmaktadır 16. Bununla birlikte prepisyumun korunması gerektiğinde ve 3 yaş öncesinde enfeksiyonun eşlik
etmediği durumlarda topikal steroid uygulamaları, antienflamatuvar, immunosupresif ve deriyi inceltici özellikleri
ile önerilmektedir 17.
Literatürde bizim olgumuzda olduğu gibi adelosan dönem sonrasında primer fimozisli olguya rastlanmamıştır.
Bizim olgumuz ise mevcut şikayetlerine rağmen sosyal ve kültürel nedenlerden dolayı 19 yaşına kadar sünnet
olmayı ertelemiş ve polikliniğimize başvurduğunda sorgusunda herhangi bir sekonder fimozis nedeni
bulunamamıştır. Ülkemizdeki tıbbi imkanlara ulaşımın kolaylığına rağmen özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu
bölgelerinde sosyokültürel nedenler ve geleneksel olarak utanma duygusu ile sünnet işlemi hastanın şikayetleri
varken bile adelosan dönem sonrasına kalabilmektedir. Olgumuzda adölesan dönem sonrası tanı konulmasını da
bu durum açıklamaktadır
Sonuç olarak, işeme güçlüğü yakınması ile başvuran erişkin olguda pek çok mesane ve üretral kökenli patolojinin
yanında fimozis de akla getirilmelidir. Bu nedenle fizik muayene çok önemlidir.
Kaynaklar
1. Ashfield Je, Nickel Kr, Siemens Dr. Treatment of phimosis with topical steroids in 194 children. J Urol.
2003; 169: 1106-8.
2. Dobanovacki D, Lucić Prostran B, Sarac D. Prepuce in boys and adolescents: what when, and how? Med
Pregl. 2012; 65: 295-300.
3. Rübben I, Rübben H. Phimosis. Urologe A. 2012; 51: 1005-16.
4. Kayaba H, et al. Analysis of shape and retractibility of the Prepuce in 603 Japanese boys. J Urol. 1996;
156: 1813- 55.
5. Morris BJ. Why circumcision is a biomedical imperative for the 21st century. Bioessays. 2007; 29:
1147-58.
CausaPedia 2014;3:915
Sayfa 3/4
e-ISSN:2147-2181
6. Tekgül S, Doğan HS, Hoebeke P, et. al. EAU Working group on Paediatric urology. EAU Guidelines on
Paediatric Urology. 2014: 10-11.
7. Ellis DG, Mann CM. Abnormalities of the urethra, penis, and scrotumi In: O’Neill JA, Rowe MI,Grosfeld
JL Fonkalsrud EW, Coran AG, editors. Pediatric Surgery. 5th edition. St. Louis: Mosby-Year Book,
Inc.1998. p.1783-95.
8. Rowe MI, O’Neill JA, Grosfeld JL. Essentials of Pediatric Surgery. St. Louis: Mosby-Year Book,
Inc.1995.p.769.
9. Balkan E, Kırkpınar A, Kılıç N. Çocuklarda geri çekilemeyen prepusiyum. Gülhane Tıp Dergisi. 2004;
46: 29-32.
10. Oster J. Further fate of the foreskin. Incidence of preputial adhesions, phimosis, and smegma among
Danish schoolboys. Arch Dis Child. 1968; 43: 200–3.
11. Yang C, Liu X, Wei GH. Foreskin development in 10.421 Chinese boys aged 0-18 years. World J
Pediatr. 2009; 5: 312–5.
12. Nemoto K, Ishidate T. Balanitis xerotica obliterans with phimosis in elderly patients presenting with
difficulty in urination. Hinyokika Kiyo. 2013; 59: 341-6.
13. Minagawa T, Murata Y. A case of urinary retention caused by true phimosis. Hinyokika Kiyo. 2008; 54:
427-9.
14. Fornasa CV, Calabro A, Miglietta A. Mild balanoposthitis. Genitourin Med. 1994; 70: 345–6.
15. Dewan PA, Tieu HC, Chieng BS. Phimosis: Circumcision necessary? J Pediatr Child Health. 1996; 32:
285-9.
16. Hayashi Y, Kojima Y, Mizuno K. Prepuce: Phimosis, Paraphimosis and Circumcision. TheScientific
World Journal. 2011; 11: 289–301.
17. Kikiros CS, Beasley SW, Woodward AA. The response of phimosis to local steroid application. Pediatr
Surg Int. 1993; 8: 329-32.
Sunum Bilgisi
19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014 (Poster)
CausaPedia 2014;3:915
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Sayfa 4/4
Download

Adelosan Dönem Sonrasında Primer Fimozis: Olgu