KESK’İN SESİ ÖZEL SAYI • EYLÜL 2014 • SAYI 92 • www.kesk.org.tr
TORBA KANUN,
HUKUKSUZLUĞUN
KANUN HALİNE
GETİRİLMESİDİR!
12 yıllık iktidarı boyunca
emekçilerin sahip olduğu en temel hakları
tırpanlayarak güvencesiz çalışmanın alanını
genişleten AKP iktidarı, 6552 sayılı torba
kanunla bir kez daha sermayenin ihtiyaçları
doğrultusunda düzenlemeler yapmıştır.
Köleliğe ve
taşeronlaşmaya
mahkûm
olmayacağız
Köleliğe ve
taşeronlaşmaya
mahkûm
olmayacağız
"" Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi verilerine "" Özelleştirilen kuruluşların yargı kararları
göre 140 bin öğretmen açığı varken ve
ile hukuka aykırılığı ortaya konsa dahi geri
ataması yapılmayan 300 bini aşkın öğretalınması yapılan düzenleme ile engellenmen gerçeği ortadayken, torba kanunun
miştir.
98. maddesi ile öğretmenlere rotasyon "" Torba Kanunun 90. Maddesi ile 31/8/1956
dayatılmaktadır.
tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununa ek
"" Yerel yönetimlerde istihdam edilen 125
madde eklenmek suretiyle orman yanbin işçinin belediye başkanlarının keyfine
gınları gerekçe gösterilerek koruma
göre 3 ay boyunca sürgün edilmesi yasal
kapsamındaki alanlar, ormanlar ve milli
güvenceye kavuşturulmuştur.
parklar yapılaşmaya açılmak, belediye"" İş yükü altında ezilen aile hekimlerine,
lere “yeni özelleştirme alanları” yaratılaile sağlığı elemanlarına, Sağlık
mak istenmektedir.
Bakanlığı ve bağlı kuruluşları
""
Mevcut İş Yasası’nın 2.
personeline ek nöbet göMaddesine göre “asıl iş işrevi verilmiştir.
letmenin ve işin gereği ile
"" Ataması, görevden
teknolojik
nedenlerle
alınması,
göreuzmanlık gerektiren işve son verilmesi,
ler dışında bölünerek
görev ve unvan
alt işverene veriledeğişiklikleri humez”. Bu ifadede yer
kuksuz bir şekilalan üç koşul aynı
de yapılan bazı
anda ve birlikte gerkamu görevlileri
çekleşmek zorundaiçin yargı yolu kadır. Torba Kanun ile
patılmış, yıllarca
artık kamuda hangi
süren davalar soyardımcı işlerde ihanucunda hakkında
leye
çıkılabileceğini
yapılan işlemin hukukBakanlar Kurulu belirsuz olduğu ispatlandıleyecektir. “Yeterli nitelik
ğında bile telafisinin sınırlave sayıda personel olmaması
narak iki yıl sonrasına bırakılması
hali” taşeron çalışma için ihaleye gisağlanmış, keyfi olarak hukuksuzluk işdilmesinde yeterli görülecektir. Kanulem yapan amirler/yöneticiler hakkınnun yürürlüğe girmesiyle birlikte bırada sadece disiplin cezanın verilmesi ile
kalım yemek, temizlik, güvenlik, taşıma
keyfilik ödüllendirilmiştir. Tek başına
gibi yardımcı işleri, asıl işlerin önemli
bu madde bile hukuk devletinden ne
bir kısmı da taşerona emanet edilmiştir.
kadar uzaklaşıldığını göstermektedir.
Hükümet yeterli personel olmamasını
"" Kamulaştırma bedeli ödenmeden vatangerekçe göstererek tüm asıl işleri taşedaşın arsasının, evinin üstünden altından
rona vermenin önünü açmıştır.
köprü, teleferik hattı, raylı taşıma sistem- "" Birçok yerde hastaneye temizlik işçisi
leri geçirilmesi olanaklı hale getirilmiştir.
olarak alınan taşeron işçilere ameliyat"" Bizler tükettiğimiz doğalgazdan, satın alhanede damar yolu açtırıldığı, hasta
dığımız her çeşit beyaz eşyaya kadar ÖTV
uyutulduğu, dikiş attırıldığı bilinmeköderken elmas ve inci ithalinde alınan
tedir. Torba kanun bu tür uygulamalayüzde yirmilik ÖTV kaldırılmıştır.
rın yaygınlaşmasına yol açacaktır!
"" Torba yasa ile
sorunlarını çözmemuvazaanın
diği gibi işveren
(hile) tespiti uzagüdümlü yeni bir
tılmış ve güçleşsendikal pratiğin
tirilmiştir. Muvazade kapılarını aralaanın tespit edilmesi
maktadır.
için dava açılabiliyor
""
Bir taşeron şirya da yapılacak başkette işçi sendikası yetvuru ile iş müfettişi rapor
ki aldığı ve taşeron şirket
düzenliyor. Dava açıldığında
kamu işverenleri sendikasına
iş mahkemesi son kararı veriyordu.
yetki verdiği takdirde, imzalanacak
Diğer yandan iş müfettişinin raporuna
olan toplu iş sözleşmesinden doğacak ek
karşı da 6 iş günü içinde itiraz edilebilimaliyet kamu tarafından karşılanacaktır.
yordu. Ancak her iki durumda da YargıHükümet halkın bütçesini bir kez daha
tay yolu kapalıydı ve yerel iş mahkemesermayeye peşkeş çekmekte, sermayenin
lerinde davalar görece olarak kısa sürede
cezasını halka ödetmektedir.
sonuçlanıyordu. Ancak torba yasayla iş "" Düzenlemeye göre ev hizmetlerinde aynı
müfettişi incelemesine Yargıtay yolu
kişi yanında ay içinde 10 günden az çaaçılmıştır. Bu düzenlemeye göre, iş mülışanlar adına günlük kazanç alt sınırının
fettişlerince muvazaa tespiti yapıldıyüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek
ğında ve iş mahkemesine itiraz edildihastalığı sigortası primi çalıştıranlar tağinde, artık iş mahkemesinin vereceği
rafından ödenecek. Ev hizmetlerinde bir
karar nihai karar olmayacak, muvazaa
kişiyi ayda 10 günden az çalıştıranlar işkesinleşmeyecek; iş mahkemesinin kaveren sayılmadıklarından bu durumda ev
rarı Yargıtay’a temyiz edilebilecektir.
işleri emekçileri emeklilik ve genel sağÖzetle muvazzanın tespiti yıllar alabilık sigortası primlerini istemeleri halinde
lecektir.
kendileri yatıracak! Bu haliyle ev işçileri
"" Torba yasa ile başta karayollarında
10 günden az çalışıyormuş gibi gösteolmak üzere muvazza davalarını karilerek bütün ev işçileri sadece %2 iş
zanmış kamuda taşeron işçi olarak
kazası ve meslek hastalığı primi ile çaçalışanların kadro beklentisi de karşılıştırılabilecektir. Ev işçileri ne emekli
lanmamıştır. Nitekim Hükümet “biz bu
olabilecek, ne sağlık hakkı olacaktır. Bu
konuyu aceleye getirmemek için yeni
durum ev işçilerinin mevcut durumunu
bir torba kanuna bıraktık” diyerek bizdaha da kötüleştirecektir.
lerle adeta alay etmektedir.
"" Torba Kanun yeni bir hak getirmemekte"" Kamu kurum ve kuruluşları, ihaleye çıkdir. Yıllık ücretli izin, kıdem tazminatı ve
madan önce izin alacaktır. Öngörülen kuücret ile ilgili düzenlemeler, 4857 sayılı
rallara uyulmadığı ya da muvazaa ortaya
İş Yasası’nda zaten mevcut olan ve/veya
çıktığı takdirde, ilgili kamu yöneticileriYargıtay kararlarıyla artık kesinleşmiş olan
ne idari para cezası kesilecek, kamunun
haklardır. AKP ve taşeron şirketler tarafınuğradığı zarar bu yöneticilere rücu edidan ihlal edilen bu haklar, Torba Yasa’da
lecektir. İlk bakışta olumlu gibi görünse
daha detaylı ve açık bir biçimde düzende kamuda hala çalışmakta olan binlerce
lenmiştir. Maden işçilerine kısmi haklar
taşeron işçisi, bu madde gerekçe gösterisağlanmakla birlikte, iş cinayetlerinin başlerek işten atılabilecektir.
lıca nedeni olan “özelleştirme/rödovans/
"" Kanun ile taşeron işçisinin kanunlarda
taşeronlaştırma” genişletilerek korunzaten tanınan sendika hakkı yeniden tamuştur. İş cinayetlerinin en çok sendinımlanmış, fiyat farkı ödenmesi için alt
kalaşmanın en az olduğu ya da olmadıişverenin işveren sendikasını yetkilenğı yerlerde meydana geldiği gerçeğine
dirmesini şart koşmaktadır. Düzenleme
rağmen taşeron işçilerin sendikalaşması
taşeron işçilerin sendikal haklar ile ilgili
önündeki engeller kaldırılmamıştır.
Köleliğe ve
taşeronlaşmaya
mahkûm
olmayacağız
Kara paraların aklanması, meraların yağmalanması, internet üzerinde denetim, özelleştirme ve kamu çalışanlarının sürgünlerinde mahkeme kararlarına dayanmama, mahkeme kararlarına uymama torba kanun ile yasal kılıfa
büründürülmüştür. Hukuksuzluk kanun haline getirilmiştir.
AKP’nin taşerondan kurtulma diye bir derdi ve tasası yoktur. Aksine bir
yandan taşeronu daha da yaygınlaştırırken bir yanda da taşeron çalışmayı
bir pazarlık unsuru olarak kullanıp kıdem tazminatını kaldırmayı ve kamu
emekçilerinin statülerini “çalışan” adı altında sözleşmeli hale getirmeyi hedeflemektedir. Sadece son bir yılda yüzlerce emekçisi iş cinayetine kurban
gitmesine rağmen istifayı aklının ucundan bile geçirmeyen Çalışma bakanı
bu hedeflerini açıkça itiraf etmektedir. Tek korkuları yakınlaşmakta olan genel seçimlerdir!
Sömürünün, taşeronlaşmanın, güvencesizliğin, iş cinayetlerinin, örgütsüzlüğün devamı olan Torba Yasalara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam
ediyor!.. Yeni iş cinayetlerinin yaşanmasını beklemeyeceğiz. “Hak Verilmez
Alınır” diyenler AKP’ye teslim olmadı, olmayacak!
Yeni torba yasalar değil;
ve
insanca yaşam
güvenceli iş istiyoruz
KESK’İN SESİ ÖZEL SAYI: 92 • Eylül 2014 • www.kesk.org.tr • Tel: 0312 436 71 11 • Faks: 0312 436 74 70
Sahibi: Lami ÖZGEN • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: İlhan YİĞİT • Yönetim Yeri: Selanik 2 Cad. No: 44/1 Kızılay/ANKARA
Baskı Adedi: 50.000 • Baskı: Hermes Tanıtım Ofset Ltd. Şti. Büyük Sanayi 1. Cad. No: 105 İskitler/ANKARA Tel: 0.312 384 34 32
Download

17EYLÜL2014TORBA KANUN