European Certificate in Psychology
Bilgilendirme
ve Başvuru
Kılavuzu
Başvuru dosyalarına ulaşmak
ve daha fazla bilgi edinebilmek
için lütfen Türk Psikologlar
Derneği web sayfasını ziyaret
ediniz:
http://www.psikolog.org.tr/
EuroPsy Koşulları Nelerdir?
E U R O P S Y- T E M E L D Ü Z E Y İ Ç İ N P S İ K O L O G L A R I N
ŞU ÖZELLİKLERE SAHİP OLMASI GEREKİR:
E U R O P S Y- U Z M A N L I K D Ü Z E Y İ İ Ç İ N U Z M A N P S İ KOLOGLARIN ŞU ÖZELLİKLERE SAHİP OLMASI
GEREKİR:
• Beş yıllık akademik eğitimden sonra en az 12 ay süper-
• Temel EuroPsy gereklerini karşılamak
vizyon altında uygulama/staj yapmış olmak (bu süre 6
• Mezuniyet sonrasında en az 400 saatlik bir çalışmayı
yıllık lisans ve yüksek lisans eğitiminin toplamına karşılık
tamamlamış olmak
gelmektedir)
• Mezuniyet sonrasında en az üç yıllık bir mesleki kurs/
• Mevcut mesleki yeterliğini belgelemek
eğitim ve deneyim sahibi olmak
• Uzmanlık alanında, nitelikli bir süpervizörün denetimi
• Mesleki eğitiminin ve gelişiminin sürekliliğini sağlamak
altında en az 150 saati süpervizörle doğrudan teması
• Uzman olarak mesleki yeterliğini belgelemek
KARŞILAYAN PSİKOLOGLAR İÇİN MESLE-
deki tüm psikologları temsil eder ve
EuroPsy ile ilgili tüm sorumlulukları
taşır. Üye derneğin aday gösterdiği
Ödüllendirme Komitesi tarafından
onaylanmalıdır. Bu onay gerçekleştikten
E U R O P E A N C E R T I F I C AT E I N P S Y C H O L O G Y
EuroPsy
Avrupa Psikoloji Sertfikası
KALİTE STANDARDI VE BU STANDARDI
komite mümkün olduğunca o ülke-
Ulusal Ödüllendirme Komitesi, Avrupa
ediniz.
• EUROPSY, PSİKOLOGLAR İÇİN AVRUPA
lerinden biri, bir Ulusal Ödüllendirme
Komitesi ’ni aday göstermektir. Bu
içerecek şekilde en az 500 saat uygulama yapmak
EuroPsy (Avrupa Psikoloji
Sertifikasyonu) Nedir?
EuroPsy verilmesi konusunda EFPA
üyesi derneğin en önemli görev-
• Etik standartlara bağlılık metnini imzalamak
Ayrıntılı bilgi için lütfen TPD web sitesini ziyaret
Ulusal Ödüllendirme
Komitesi (UÖK)
sonra Komite, EuroPsy başvurularını
kabul edebilir.
Kİ SERTİFİKA ANLAMINI TAŞIR.
•
EUROPSY
DERNEKLERİ
AVRUPA
PSİKOLOGLAR
FEDERASYONU
(EFPA)
• EUROPSY PSİKOLOJİ EĞİTİMİ VE MESLEKİ
GEREKLİLİKLER KONUSUNDA OLUŞTURUSTANDARTLARI
KARŞILAYAN
PSİ-
İLGİLİ
TÜM
ÖDÜLLENDİRME
ÖDÜLLENDİRME
YAPILIR.
mesleklerini icra ettikleri için EuroPsy –Temel düzey,
psikologların mesleği temel düzeyde bağımsız olarak
icra edebilmeleri için gerekli olan standartları belirtir.
Bu standart genel olarak yüksek lisans düzeyinde bir
eğitime karşılık gelir. Bu düzeyde, psikologların mesleği
icra ettikleri belirli uygulama bağlamları esas alınır
KOLOGLARA VERİLİR.
•
Psikoloji, çok farklı ve ayrışmış uzmanlık alanlarını
barındırdığı ve psikologlar çok farklı bağlamlarda
TARAFINDAN KURULMUŞTUR.
LAN
E u r o P s y – Te m e l d ü z e y :
ve bu bağlamdaki mesleki uygulamalarda yeterli olup
DÜZENLEMELER
ULUSAL
KOMİTESİ
VE
AVRUPA
KOMİTESİ
TARAFINDAN
olmadıkları değerlendirilir. EuroPsy tarafından tanınan
uygulama bağlamları şunlardır: Klinik ve sağlık, İş ve
örgüt, Eğitim ve Diğer alanlar (trafik, adli vb.)
EuroPsy Niçin Gereklidir?
EuroPsy’ın temel amaçları;
• Hastaya ve işverene karşı psikoloğun eğitim düzeyini,
mesleki yeterliğini ve etik duruşunu garanti eder.
• Psikologların hareketliliğini
ve sınır ötesi hizmetleri kolaylaştırır.
• Psikologlara Avrupa’nın her
yerinde mesleki eğitimlerini
geliştirme imkanı tanır.
*Bu madde Türkiye’nin AB
üyesi olduğu koşulda müm-
EuroPsy- Uzmanlık düzeyi:
kündür.
Avrupa Ödüllendirme
Komitesi (AÖK)
Avrupa Ödüllendirme Komitesi, bir
Başkan ve en fazla on iki Üye’den
oluşur. Adaylar Üye Dernekler tarafından önerilir. Üyeler EFPA Yönetim
Kurulu tarafından en fazla dört yıllık
bir dönem için atanır ve üyelikleri
bir kez yenilenebilir. Bu komite
uygulamacı olarak çalışanlar ile
psikologların eğitiminde rol alıp
üniversitelerde çalışanlar arasında
bir denge sağlar. UÖK tanınması
ile EuroPsy ve düzenlemelerinin
yönetim ve sorumluluğu AÖK’ye
Bu sertifika psikoterapi, örgütsel psikoloji, eğitim psikolojisi gibi daha fazla uzmanlık gerektiren alanlarda ileri düzey
bir yeterliğin ve uzmanlığın sağlandığını göstermek için
geliştirilmiştir. Psikologlar, lisans eğitimi üzerine ilave bir
uzmanlık eğitimi ve süpervizyonlu uzmanlık uygulamalarının ardından uzman olarak nitelendirilebilirler. EuroPsy
tarafından hali hazırda tanımlanmış olan uzmanlık alanları şunlardır:
• Psikoterapi
• İş ve örgütsel psikoloji
aittir.
EUROPSY NELERİ KAPSAR?
EUROPSY ,TEMEL DÜZEY VE UZMANLIK
OLMAK ÜZERE İKİ DÜZEYDE VERİLİR.
Download

EuroPsy - Türk Psikologlar Derneği