Meclisi Mebusan t : 26 28 Kanunusani 1331 (1915) C : 1
sûsât için Meclis-i Âlî-i Sıhhinin rey ve mütalâasını
alacaktır.
FÂZIL BERKİ BEY (Kengırı) — Yedinci mad­
de pek mühim ve yeni vaz olunmuş bir maddedir.
Yalnız elfâz itibariyle daha ıkanunî bir şekilde olmak
üzere bir tadilât yapılmıştır. O tadilât ile madde şu
şekli alıyor: «Kavânîn ve nizamatın tedvininde ve
şirketlerle akdolunacak mukavelâtta Sıhhat-i Umû­
miyyeye taalluku olan husûsât için Sıhhiyye Nezâ­
reti vasıtasıyla Meclis-i Âlî-i Sıhhiyyenin rey ve mü­
talâası alınır»
REİS — Madde : «Devâir-i resmiyye, icraat ve
vaz edeceği nizâmâtta ve şirketlerle akd ve tanzim
eyleyeceği mukavelâtta Sıhhat-i
Umûmiyyeye mü­
teallik husûsât için Meclis-i Âlî-i Sıhhinin rey ve
mütalâası alacaktır.» şeklindedir; fakat bu Devâir-i
resmiyye icraat ve vaz edeceği nizamat meselesi maz­
bata Muharririnin nazar-ı dikkatini celbetti, «Kava­
nin ve nizamatın tedvininde ve şirketlerle akdoluna­
cak mukavelâtta Sıhhat-i Umumiyeye taalluku olan
husûsât için Sıhhiyye Nezâreti vasıtasıyla Meclisi
Âlî-i Sıhhînin rey ve mütalâası alınır»
suretinde;
yani aynı mânâyı daha sarîh bir surette ifade edecek
şekilde teklif ediyorlar. Kabul buyuruiuyor mu efen­
dim? («Kabul» sadaları) Kabul olundu.
'Madde 8. — Meclis-i Âlî-i sıhhî: Sıhhiyye Müdir-i Umûmîsiyle Müdir-i Sânîsinden, Müfettiş-i Umû­
mî ile diğer 'Şube Müdürlerinden, bakteriyolojihane,
kimyahane ve sair müessesât-ı Sıhhiyye rüesa ve mü­
dürlerinden ve erbâb-ı ihtisas ve liyakattan müntahap olan âzâdan terekküp eder. Adliye Nezaretince
intihap olunacak Mahkeme-i Temyiz âzasından bir
zat Tıp Fakültesi Reisi, Harbiye ve Bahriye Nezâ­
retleri Sıhhiyye Daireleri Reisleri,
Hudut Sıhhiye
Müdîr-i Umûmîsi, Hicaz Sıhhiye Müdîr-i Umûmîsi,
Dahiliye Nezâreti Hukuk Müşaviri, Nafıa Nezâreti
Umûr-u Nafıa Müdürü, Ziraat Nezâreti Umum-u
Baytariyye Müdürü, Maarif Nezâreti ve Şehremânetince tensip edilecek rüesâ-yı memurinden birer zat,
Meclisin âzâsındandır. Meclis-i Âlî-i Sıhhiyyeye, Sıh­
hiyye Nâzın veya onun yerine Sıhhiyye
Müdîr-i
Umûmîsi Riyaset eder. Meclis-i Âlî-i Sıhhî âzâ-yı
müntehabesinin memuriyetleri Meclis-i Âlî-i Sıhhînin
teklifi üzerine b â irade-i Seniyye icra edilir.
FAZIL BERKİ BEY (Kengırı) — Birinci cüm­
lede tadat olunan müdürlerin adedine nazaran «On
azadan terettüp eder» ibaresinde bir sehiv vardır; ya­
ni tahdit edilmek kabil değildir. Bazen on olur, bazen
daha ziyade olur. Bundan dolayı «Müntehap zevattan
terekküp eder» şeklinde, yani adedini gayri muayyen
olarak bırakıyoruz,
SERVET BEY (Trabzon) — Maddede «Azadan»
denilmiş, «zevattan» mı diyelim?
FAZIL BERKİ BEY (Kengırı) — Evet, «münte­
hap zevattan» denilmelidir.
REİS — Bu, sabık dördüncü maddenin hemen
hemen aynıdır, yalnız Hudut Sıhhiye Müdiriyeti ile
Hicaz Sıhhiye Müdiriyeti gibi unvanlar değişmiştir.
Yoksa, evvelce Mecliste müzakere olunan maddenin
hemen hemen aynıdır. Kabul olunuyor mu efendim?
(«Kabul» sadaları) Kabul olundu.
Madde 9. — Heyeti Teftişiye : Bir müfettişi umu­
minin tahtı idaresinde bulunmak üzere üç sınıfa münkasem ve lüzumu kadar müfettişlerden müteşekkildir.
Müfettişi umuminin mahiyetinde bir heyeti teftişiye
kalemi vardır. Müfettişi umumî Sıhhiye Nazırı tara­
fından ve Müfettişler Nizamnamesi mucibince bilintihap ba iradei seniye tayin olunur. Sıhhiye müfet­
tişleri, Dahiliye ve Sıhhiye Nazırı namına ifayı vazi­
fe ederler. Maaşlarının sureti tesviyesi yevmiye ve
harcırah, hususatı, Mülkiye ve Maliye müfettişleri gi­
bidir.
Hıfzussıhhai Umumiye Şubesi : Bir tabib müdür
ile bir muavin ve yedi mütehassıs tabipten ve şube
kaleminden müteşekkildir.
Tababeti Adliye Şubesi : Bir tabib müdür ile bir
muavin tabibden ve kaleminden müteşekkildir.
İstatistik Şubesi : Bir müdür ile bir muavin ve
kaleminden müteşekkildir.
Sicil Şubesi : Bir müdür ile bir muavin ve kale­
minden müteşekkildir.
İskenciyar Şubesi : Bir müdür ile bir muavin, ec­
zacı ve kaleminden müteşekkildir.
Muayene Encümeni : Bir reis tabip ile bir kâtip­
ten müteşekkildir.
Müdiran Encümeni : Müdiri umuminin ve saninin tahtı riyasetinde müfettişi umumî ve Muayene
Encümeni Reisiyle şube müdürlerinden müteşekkil­
dir.
Muhasebe Şubesi : Bir müdür ve vezne ve kale­
minden müteşekkildir.
İdare Encümeni : Müdiri saninin riyaseti altında
muhasebe müdürü ve şuabatı saireden münavebe ile
alınacak iki aza ile idare memurundan müteşekkildir.
Muayene ve tababeti adliye şubelerinde içtima
ve iştigal etmek için Meclisi Alii Sıhhî, kendi azayı
müntehabesinin erbabı ihtisasından üçer azalı iki en­
cümen teşkil edecektir. Bu encümenler, Meclisi Alii
— 551 —
T B M M KÜTÜPHANESİ
Download

Meclisi Mebusan t : 26 28 Kanunusani 1331 (1915) C : 1 sûsât için