Dr. ÖNDER BAYIR
T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANI
 Arşivler, devletin ve fertlerin haklarını ve milletlerarası münasebetleri belgeler
ve korurlar. Bir konuyu aydınlatmaya ve tespite yararlar. Bu arada ait olduğu
devrin örf ve âdetlerini, sosyal yapısını, meselelerini ve bunlar arasındaki
münasebetleri ortaya koyarlar.
 Türkiye, arşiv malzemesi bakımından çok büyük bir zenginliğe sahiptir.
Osmanlı Devleti'nden devralınan büyük mirasla, bugün dünyanın en zengin
arşiv potansiyeline sahip sayılı ülkelerden birisi durumundayız.
 Arşivler aynı zamanda milletlerin toplumsal ve kültürel tarihlerinin ortaya
çıkması bakımından da büyük önem arzetmektedir. Bu belgeler, ait oldukları
kültür ve medeniyetin diğer kültür ve medeniyetler ile tarih sahnesindeki
irtibatı ve konumunu belirleyen unsurların da başında gelmektedir.
Üç kıta üzerinde, çok geniş bir coğrafyada ve altı yüz seneyi aşkın bir zaman diliminde
hükümrân olmuş ve çeşitli milletleri bünyesinde barındırmış olan Osmanlı Devleti'nden,
Türkiye Cumhuriyeti'ne intikal etmiş zengin arşiv malzemesi yalnız Türkiye'nin değil,
bugün müstakil devlet kurmuş çeşitli milletlerin millî ve ortak tarihlerinin tespitinde ve
yazılmasında başvurulacak otantik değerdeki tek kaynaktırlar. Özellikle bütün Balkan,
Akdeniz, Kuzey Afrika ve Arap ülkelerine âit ilk elden tarihî kaynaklar Osmanlı
Arşivleri'ndedir.
 Osmanlı Arşivi bugün Osmanlı hinterlandında müstakil devletler olan 40'a yakın (19'u
Arap, 11'i Balkan ve Avrupa, 3'ü Kafkas, 2'si Orta Asya Türk devleti, 2'si Kıbrıs, İsrail ve
Türkiye Cumhuriyeti olmak toplam 39 bağımsız ülke) Orta ve Yakın Doğu, Balkan,
Akdeniz, Kuzey Afrika ve Arap ülkesinin kültür, iktisat ve siyasî tarihlerinin gün ışığına
çıkarılmasında, milletlerarası hakların ispatı ve korunmasında, ayrıca vatandaş
haklarının hukukî mesnedini teşkil etmesi bakımından mühim bir yere sahiptir.

 Osmanlı Arşivi’nde 95 milyon civarında belge 380 bin kadar da defter
bulunmaktadır. Bu sayıyla dünyanın hemen en büyük arşivi durumundadır ve
bunun haricinde dünyanın en önemli kültür hazinesidir. Genel Türk tarihi
açısından bakıldığında da bu belgelerin büyük önemi olduğu kuşkusuzdur. Zira
tarihî bakımdan kültürel anlamda geçirdiğimiz değişimler ile bunların sebep ve
kaynaklarını izleyebilmek için öncelikle bu yapı üzerinde etkisini en fazla
hissettiren siyasî yapının eylem ve politikalarının bilinmesi, bunun için de
Osmanlı Arşivleri'nde mevcut belgelerin incelenmesi gerekmektedir.
 Osmanlı Arşivi’ndeki arşiv malzemesi öncelikle defterle ve belgeler olarak
ayrılmıştır, bunlar da yine Tanzimat öncesi ve sonrası defter ve belge tasnifleri
olarak incelenmelidir.

I. DİVÂN-I HÜMAYÛN, BÂB-I ÂSAFÎ VE DEFTERHÂNE-İ ÂMİRE
DEFTERLERİ

A. DİVÂN-I HÜMAYÛN VE BÂB-I ÂSAFÎ DEFTERLERİ

1. Divân (Beylikçi) Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Defterler

a. Divân (Beylikçi) Kalemi Defterleri

b. Mühimme Defterleri

c. Şikayet Defterleri

d. Ahkâm Defterleri

e. Askerî Ruznamçe Defteri

f. Divân Memurlarına Ait Sicil ve Künye Defterleri

g. Düvel-i Ecnebiye Defterleri

h. Gayr-i Müslim Cemâatlere Ait Defterler

ı. Hadariye Defterleri

j. İzn-i Sefîne Defterleri

k. Kal‘abend, Nefy ve Kısas Defterleri

l. Kanunnâme-i Askerî Defterleri

m. Kırım Hanlığı Defteri

n. Nâme-i Hümayûn Defterleri

o. Şehbenderlik Defterleri

p. Tevzîât, Zehâir, Esnaf ve İhtisâb Defterleri

r. Yol ve Menzil Defterleri

s. Muhtelif ve Mütenevvî Defterler

2. Tahvil (Nişan) Kalemi Defterleri

3. Rüûs Kalemi Defterleri

4. Âmedî Kalemi Defterleri

5. Teşrifat Kalemi Defterleri

6. Sadaret Mektubî Kalemi Defterleri

7. Sadaret Kethüdâlığı (Kethüdâ Kitâbeti) Kalemi Defterleri

8. Reisülküttablık Kalemi Defterleri

9. Çavuşbaşılık Defterleri

10. Büyük ve Küçük Tezkirecilik Kalemi Defterleri

11. Vak‘anüvislik Kalemi Defterleri

B. DEFTERHÂNE-İ ÂMİRE DEFTERLERİ

1. Tahrir Defterleri

2. Timar Ruznamçe (Timar ve Zeâmet Tevcihi Defterleri)

II. BÂB-I DEFTERÎ (MALİYE DAİRESİ) VE MÜTEFERRİK KONULU DEFTERLER

A. BÂB-I DEFTERÎ (MALİYE DAİRESİ) VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT DEFTERLER

1. Anadolu Muhasebesi Kalemi Defterleri

2. Asâkir-i Mansûre Kalemi Defterleri

3. Avlonya Gümrüğü ve Avlonya Mukâtaası Kalemlerine Ait Defterler

4. Başbakıkulu Kalemi Defterleri

5. Başmuhasebe Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Defterler

6. Başmukâtaa Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Defterler

7. Bursa Mukâtaası Kalemi Defterleri

8. Büyük Kale ve Küçük Kale Kalemi Defterleri

9. Büyük Ruznamçe ve Küçük Ruznamçe Kalemleri ile Bağlı Birimlerine Ait Defterler

10. Cerîde Odası Defterleri

11. Cizye Muhasebesi Kalemi Defterleri

12. Cizye Ziyâdesi Kalemi Defterleri

13. Çeltik Rüsûmu Kalemi Defterleri

14. Defterdar Mektubî Kalemi Defterleri

15. Evâmir-i Maliye Kalemi Defterleri

16. Ganem Mukâtaası Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Defterler

17. Haremeyn Muhasebesi Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Defterler

18. Haremeyn Mukâtaası Kalemi Defterleri

19. Haslar Mukâtaası Kalemi ve Bağlı Birimine Ait Defterler

20. Havâss-ı Cedîde Kalemi Defterleri

21. İstanbul Mukâtaası Kalemi Defterleri

22. Kalemiye Dairesi Defterleri

23. Kefe Mukâtaası Kalemi Defterleri

24. Küçük Evkâf Kalemi Defterleri

25. Maden Mukâtaası Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Defterler

26. Masraf-ı Şehriyârî Kalemi Defterleri

27. Mensuhât (Kapudân-ı Deryâ) Kalemi Defterleri

28. Mevkufât Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Defterler

29. Mukâtaa-i Cedîd-i Ûlâ Kalemi Defterleri

30. Navul Kalemi Defterleri

31. Piskoposluk Kalemi Defterleri

32. Piyade Mukâbelesi Kalemi Defterleri

33. Salyâne Kalemi Defterleri

34. Süvari Mukâbeleciliği Kalemi Defterleri

35. Teşrifat Kalemi Defterleri

36. Vâridât-ı Sâlih, Vâridât-ı Şıkk-ı Evvel ve Vâridât-ı Şıkk-ı Sanî Kalemlerine Ait Defterler

37. Yeniçeri Kalemi Defterleri

B. MÜTEFERRİK KONULU DEFTERLER

III- BÂB-I ÂLÎ DEFTERLERİ

1. Bâb-ı Âlî Sadaret Dairesi Kalemlerine Ait Defterler

2. Bâb-ı Âlî Evrak Odası (Arşivi) Defterleri

3. Bâb-ı Âlî Bünyesindeki Diğer Dairelere Ait Defterler

IV. YILDIZ SARAYI ARŞİVİ DEFTERLERİ

1. Yıldız Maruzat Defterleri

2. Yıldız Tasnifi Defterleri

V. NEZARETLER, VİLAYET-MÜFETTİŞLİKLER (TAŞRA ARŞİVLERİ) VE BÜYÜK
DAİRELERE AİT DEFTERLER

A. NEZARETLER

1. Dahiliye Nezareti Defterleri

2. Hariciye Nezareti Defterleri

3. Evkâf-ı Hümayûn Nezareti Defterleri

4. Ticaret, Nâfia, Orman, Meâdin ve Zirâat Nezaretlerine Ait Defterler

5. Sıhhiye Nezareti Defterleri

6. Zaptiye Nezareti Defterleri

7. Maârif Nezareti Defterleri

8. Maliye Nezareti Defterleri

9. Bâb-ı Seraskerî Defterleri

B. BÜYÜK DAİRELERE AİT DEFTERLER

1. Hazîne-i Hâssa Nezareti Defterleri

2. Darphâne-i Âmire Defterleri

3. Millî Emlak'tan Devralınan Defterler

C. VİLAYET VE MÜFETTİŞLİKLERE (TAŞRA ARŞİVLERİ) AİT DEFTERLER

1. Kıbrıs Mutasarrıflığı Defterleri

2. Rumeli Müfettişliği Defterleri

VI. DİĞER DEFTER TASNİFLERİ

A. Kâmil Kepeci Tasnifi Defterleri

B. Maliye'den Müdevver Defterler Tasnifi














I. DİVÂN-I HÜMAYÛN, BÂB-I ÂSAFÎ VE
DEFTERHÂNE-İ ÂMİRE BELGELERİ
A. DİVÂN-I HÜMAYÛN VE BÂB-I ÂSAFÎ
BELGELERİ
1. Divân (Beylikçi) Kalemi ve Bağlı
Birimlerine Ait Belgeler
2. Tahvil (Nişan) Kalemi Belgeleri
3. Rüûs Kalemi Belgeleri
4. Âmedî Kalemi Belgeleri
5. Teşrifat Kalemi Belgeleri
6. Sadaret Mektubî Kalemi Belgeleri
7. Sadaret Kethüdâlığı (Kethüdâ
Kitâbeti) Kalemi Belgeleri
8. Reisülküttablık Kalemi Belgeleri
9. Çavuşbaşılık Kalemi Belgeleri
10. Büyük ve Küçük Tezkirecilik Kalemi
Belgeleri
11. Vak‘anüvislik Kalemi Belgeleri
B. DEFTERHÂNE-İ ÂMİRE KALEMİ
BELGELERİ

II. BÂB-I DEFTERÎ (MALİYE DAİRESİ) VE MÜTEFERRİK KONULU BELGELER

A. BÂB-I DEFTERÎ (MALİYE KALEMLERİ) VE BAĞLI BİRİMLERİNE AİT BELGELER

1. Anadolu Muhasebesi Kalemi Belgeleri

2. Asâkir-i Mansûre Kalemi Belgeleri

3. Avlonya Gümrüğü ve Avlonya Mukâtaası Kalemlerine Ait Belgeler

4. Başbakıkulu Kalemi Belgeleri

5. Başmuhasebe Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Belgeler

6. Başmukâtaa Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Belgeler

7. Bursa Mukâtaası Kalemi Belgeleri

8. Büyük Kale ve Küçük Kale Kalemi Belgeleri

9. Büyük Ruznamçe ve Küçük Ruznamçe Kalemleri ile Bağlı Birimlerine Ait Belgeler

10. Cerîde Odası Belgeleri

11. Cizye Muhasebesi Kalemi Belgeleri

12. Cizye Ziyâdesi Kalemi Belgeleri

13. Çeltik Rüsûmu Kalemi Belgeleri

14. Defterdar Mektubî Kalemi Belgeleri

15. Evâmir-i Maliye Kalemi Belgeleri

16. Ganem Mukâtaası Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Belgeler

17. Haremeyn Muhasebesi Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Belgeler

18. Haremeyn Mukâtaası Kalemi Belgeleri

19. Haslar Mukâtaası Kalemi ve Bağlı Birimine Ait Belgeler

20. Havâss-ı Cedîde Kalemi Belgeleri

21. İstanbul Mukâtaası Kalemi Belgeleri

22. Kalemiye Dairesi Belgeleri

23. Kefe Mukâtaası Kalemi Belgeleri

24. Küçük Evkâf Kalemi Belgeleri

25. Maden Mukâtaası Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Belgeler

26. Masraf-ı Şehriyârî Kalemi Belgeleri

27. Mensuhât (Kapudân-ı Deryâ) Kalemi Belgeleri

28. Mevkufât Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Belgeler

29. Mukâtaa-i Cedîd-i Ûlâ Kalemi Belgeleri

30. Navul Kalemi Belgeleri

31. Piskoposluk Kalemi Belgeleri

32. Piyade Mukâbelesi Kalemi Belgeleri

33. Salyâne Kalemi Belgeleri

34. Süvari Mukâbeleciliği Kalemi Belgeleri

35. Teşrifat Kalemi Belgeleri

36. Vâridât-ı Sâlih, Vâridât-ı Şıkk-ı Evvel ve Vâridât-ı Şıkk-ı Sanî Kalemlerine Ait Belgeler

37. Yeniçeri Kalemi Belgeleri

B. MÜTEFERRİK KONULU BELGELER

III. BÂB-I ÂLÎ BELGELERİ

1. Bâb-ı Âlî Sadaret Dairesi Kalemlerine Ait Belgeler

2. Bâb-ı Âlî Evrak Odası (Arşivi) Belgeleri

3. Bâb-ı Âlî Bünyesindeki Diğer Dairelere Ait Belgeler

IV. YILDIZ SARAYI ARŞİVİ BELGELERİ

1. Yıldız Esas ve Sadrazam Kâmil Paşa Evrakı

2. Sadaret Resmî Maruzat Evrakı

3. Sadaret Hususî Maruzat Evrakı

4. Mütenevvî Maruzat Evrakı

5. Yıldız Perâkende Evrakı

V. NEZARETLER, VİLAYET-MÜFETTİŞLİKLER (TAŞRA ARŞİVLERİ) VE BÜYÜK
DAİRELERE AİT BELGELER

A. NEZARETLER

1. Dahiliye Nezareti Belgeleri

2. Hariciye Nezareti Belgeleri

3. Evkâf-ı Hümayûn Nezareti Belgeleri

4. Ticaret, Nâfia, Orman, Meâdin ve Zirâat Nezaretlerine Ait Belgeler

5. Sıhhiye Nezareti Belgeleri

6. Zaptiye Nezareti Belgeleri

B. BÜYÜK DAİRELERE AİT BELGELER

1. Millî Emlak'tan Devralınan Belgeler

C. VİLAYET VE MÜFETTİŞLİKLERE (TAŞRA ARŞİVLERİ) AİT BELGELER

1. Kıbrıs Mutasarrıflığı Belgeleri (Taşradan Gelen Belgeler)

2. Rumeli Müfettişliği Belgeleri (Taşradan Gelen Belgeler)

VI. DİĞER BELGE TASNİFLERİ

A. Ali Emirî Tasnifi Belgeleri

B. İbnülemin Tasnifi Belgeleri

C. Muallim Cevdet Tasnifi Belgeleri

D. Hatt-ı Hümayûn Tasnifi

E. Müzehheb Fermanlar

F. Muâhedeler Tasnifi
 I. HARİTA, PLÂN-PROJE-KROKİ, ALBÜM VE







FOTOĞRAF İHTİVA EDEN KATALOGLAR
A. Haritalar
B. Plân, Proje ve Krokiler
C. Albümler ve Fotoğraflar
II. ÖZEL ŞAHISLARDAN İNTİKAL EDEN ARŞİV
MALZEMESİ
A. Ali Fuat Türkgeldi Evrakı
B. Prof. Dr. Cavit Baysun Evrakı
C. Sivaslı Ali Baba Zaviyesi Evrakı
 Hazine-i Evrak Binasının
bulunduğu Bab-ı Ali Girişi
 Hazine-i Evrak Binasının
bulunduğu Bab-ı Ali Girişi
 (günümüz)
 Osmanlı Devleti’nin ilk merkezi
arşiv birimi olan Hazine-i Evrak
binası
 Osmanlı Devleti’nin ilk merkezi
arşiv birimi olan Hazine-i Evrak
binası
 (günümüz)
 Osmanlı Arşivi’nce uzun süre
depo olarak kullanılan
Sultanahmet Medresesi
(Deposu)
 Osmanlı Arşivi’nce uzun süre
depo olarak kullanılan
Sultanahmet Medresesi
(Deposu)
 Osmanlı Arşivi’nce uzun süre
depo olarak kullanılan
Sultanahmet Medresesi
(Deposu)
 (günümüz)
 Bayezid Deposu (İstanbul
Üniversitesi Kampüs alanında)
 Bayezid Deposu (İstanbul
Üniversitesi Kampüs alanında)
 İstanbul Valiliği kompleksinde
bulunan Vilayet Bahçesi Deposu
 (Hazine-i Evrak Yanında)
 İstanbul Valiliği kompleksinde
bulunan Vilayet Bahçesi Deposu
 (Hazine-i Evrak Yanında)
 İstanbul Valiliği kompleksinde
bulunan Vilayet Bahçesi Deposu
 İstanbul Valiliği kompleksinde
bulunan Vilayet Bahçesi Deposu
 İstanbul Valiliği kompleksinde
bulunan Vilayet Bahçesi Deposu
 İstanbul Valiliği kompleksinde
bulunan Vilayet Bahçesi Deposu
 İstanbul Valiliği kompleksinde
bulunan Vilayet Bahçesi Deposu
 İstanbul Valiliği kompleksinde
bulunan Vilayet Bahçesi Deposu
 İstanbul Bağcılar İlçesi’nde
bulunan Mahmutbey Deposu
 İstanbul Bağcılar İlçesi’nde
bulunan Mahmutbey Deposu
 İstanbul Bağcılar İlçesi’nde
bulunan Mahmutbey Deposu
 İstanbul Bağcılar İlçesi’nde
bulunan Mahmutbey Deposu
 İstanbul Bağcılar İlçesi’nde
bulunan Mahmutbey Deposu
 İstanbul Bağcılar İlçesi’nde
bulunan Mahmutbey Deposu
 TAŞIMA TAKVİMİ VE NAKLEDİLECEK
ARŞİV MALZEMESİ
Sıra No
 ARŞİV SİTESİ BÜRO
VE ARŞİV
MALZEMESİ
 TAŞINMA PLANI
Tarih
Yapılacak Faaliyet
1.
18-23 Mart
Araştırmacıların belge iadelerinin alınması.
1.
18 Mart – 15 Nisan
Araştırma Salonunun, araştırıcı hizmetine ara vermesi
1.
27 – 29 Mart
Tasnif İşleri Şube Müdürlüğü çalışma odalarında tasnifi devam eden fonların
taşınması.
1.
25 Mart -
Araştırıcıya hizmet vermeye başlandığında taleplerin karşılanabilmesi için,
depolardaki analitik tasnifli malzemenin taşınmaya başlanması
1.
27 - 31 Mart
Sosyal İşler Şube Müdürlüğü bünyesindeki yemekhane ve kafeteryaların taşınması.
1.
27 - 31 Mart
Tasnif İşleri Şube Müdürlüğü'ne ait çalışma odalarında bulunan tasnifi devam eden
fonlara ait ara depolarda bulunan arşiv malzemesinin sitedeki ara depolara nakli.
1.
27 - 31 Mart
Araştırma Salonu kataloglarının arşiv sitesine nakli.
1.
1 Nisan
Personelin tamamının Arşiv Sitesine nakli (servis hizmetinin Arşiv Sitesine yapılması)
1.
1 – 3 Nisan
Büro malzeme grubundan PC, yazıcı ve thin clientlerin taşınması.
1.
1 – 5 Nisan
Bütün personelin çalışma odalarındaki malzemelerin kolilenerek ve etiketlenerek
taşınması işlemleri.
1.
1 – 5 Nisan
Şube müdürlüklerinin özel malzemeleri ile Destek Hizmetleri Şube Müdürlüklerinin
arşivlerinin taşınması. (Bunun için gerekirse özel araç ve özel malzeme tahsisi).
1.
1 – 5 Nisan
Restorasyon ve Konservasyon Şube Müdürlüğü'nün sarf malzemesinin nakli.
1.
1 – 5 Nisan
Tüketim Malzemesi Deposunun taşınması.
1.
8 - 9 Nisan
Araştırma Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde bulunun görüntüleme cihazlarının
taşınması.
1.
8 - 10 Nisan
Sosyal İşler Şube Müdürlüğü bünyesindeki Kitap satış bölümüne ait kitapların nakli.
1.
8 - 12 Nisan
Kütüphanenin taşınması.
1.
15 - 18 Nisan
Restorasyon ve Konservasyon Şube Müdürlüğü'nün bütün malzemelerinin taşınması.
1.
15-30 Nisan
Mevcut binada kalan büro malzemesi, telefon santrali, klimalar, elektrik lambaları ve
dolapların sökülerek taşınması.
1.
1 Nisan-30 Eylül
Depolarda bulunan arşiv malzemelerinin nakli.
Sıra
No
 ARŞİV SİTESİ SİSTEM ODASI
VE DİJİTAL ARŞİVLEME
ÜNİTESİ
 ALT YAPI ENTEGRASYONU VE
TAŞINMA PLANI
Tarih
Yapılacak Faaliyet
1
4 - 28 Mart
Arşiv Sitesi’nde sistem alt yapısı hazırlık çalışmaları
yapılması
2
29 – 31 Mart Sistem Odası’ndaki disk üniteleri, serverlar ve
(hafta sonu) switchlerin Arşiv sitesine nakli ve yapılandırılması
3
1 – 13 Nisan
Taşınan sistem odası ile birlikte Arşiv Sitesi'ndeki
mevcut altyapıya entegrasyonu, thin client ve pc
yapılandırmaları ve switchlerin tanımlanması.
4
29 Mart – 3
Nisan
Mikrofilm ve Digital Arşivleme Müdürlüğü'ndeki
görüntüleme cihazlarının nakli. Bilgi İşlem Şube
Müdürlüğü'ndeki UPS ve Ploterlerin nakli.
 SULTAN AHMET MERKEZ
BİNA VE VİLAYET
BAHÇESİ’NDEN TAŞINACAK
ARŞİV MALZEMESİ
Malzeme
İlgili Şube
Adet Birim
Taşınma şekli
Arşiv Defteri (93.319 adet)
Muhafaza
1.700 Metre
Taşıma usul ve esaslarında belirtilen
şartlara göre taşınacaktır.
Arşiv Dosyası (10x29x43,
ebatlarında 121.465 adet)
Muhafaza
14.641 Metre
Taşıma usul ve esaslarında belirtilen
şartlara göre taşınacaktır.
Arşiv Katalogu (2.880 adet)
Muhafaza
80 Metre
Taşıma usul ve esaslarında belirtilen
şartlara göre taşınacaktır.
 BAĞCILAR DEPOSU’NDAN
TAŞINACAK ARŞİV
MALZEMESİ
Malzeme
İlgili Şube
Adet Birim
Açıklama
Arşiv Defteri (264.960 adet) Muhafaza
12.500 Metre
Taşıma usul ve esaslarında belirtilen
şartlara göre taşınacaktır.
Arşiv Dosyası (10x29x43,
ebatlarında 126.563 adet)
Muhafaza
14.200 Metre
Taşıma usul ve esaslarında belirtilen
şartlara göre taşınacaktır.
Arşiv Katalogu (809 adet)
Muhafaza
50 Metre
Taşıma usul ve esaslarında belirtilen
şartlara göre taşınacaktır.
Koli, Paket, Sandık (Arşiv
raflarına sığacak ebatta
40.000 adet)
Muhafaza
10.504 Metre
Taşıma usul ve esaslarında belirtilen
şartlara göre taşınacaktır.
 BAĞCILAR DEPOSU’NDAN
TAŞINACAK DİĞER MALZEME
Malzeme
İlgili Şube
Adet Birim
Ambalaj kağıt
Muhafaza
Boş dosya koli (18.000 adet)
Muhafaza
1125 Koli
Kolilenerek
Defter Kabı (70.000 adet)
Muhafaza
800 Koli
Koliler halinde.
Deprem malzemesi
Muhafaza
1 Konteyner Konteyner olarak.
Gömleklik Kağıt
Muhafaza
4 Palet
Harita Plan, Muahede dolabı
Muhafaza
10 Adet
1 Palet
Açıklama
Paletle.
Palet olarak.
Elle taşınacaktır
Kitap (Kitap Satış; 5000 kitap) Sosyal İş.
150 Metre
Kolilenerek, güvenli hale getirilerek.
Mukavva kağıt
1,5 Palet
Palet olarak.
Muhafaza
 TAŞIMA GÜZERGAHI
 TAŞIMA GÜZERGAHI
 Nakliyat iki güzergahtan gerçekleştirilecektir.
 1) Merkez Bina, Vilayet Bahçesi-Arşiv Sitesi güzergahı:
Valilik Bahçesi ve Merkez Bina’dan çıkılınca Sirkeci,
Unkapanı Köprüsü, Şişhane, Kasımpaşa, Piyalepaşa
Bulvarı, Örnektepe güzergahı kullanılacak olup, yol
takriben 10 km.dir.
 2) Bağcılar Deposu-Arşiv Sitesi güzergahı: Depo’dan
çıkılınca İstoç girişinden TEM otoyoluna girilip,
Kağıthane-Hasdal sapağından sapılarak TEMOkmeydanı viyadüğü güzergahı kullanılacaktır, yol
takriben 25 km.dir
 TAŞIMA SIRASINDA TAŞIMA İŞİNİ YAPAN
FİRMANIN VE PERSONELİNİN UYMASI
GEREKEN KURALLAR
 TAŞIMA USUL VE
ESASLARI

Güzergarhlarda yol bakımı, onarım vb. mücbir sebeplerle ortaya çıkabilecek değişiklik
durumunda, Kurumca yeni güzergahlar belirlenecektir.

Araçlar, Kurum güvenlik görevlileri (gerektiğinde emniyet teşkilatı mensupları) ve kurum
tarafından görevlendirilen araç sorumlusu eşliğinde hareket edecektir; bunlardan birinin
eksikliğinde asla hareket etmeyecektir.

Araçlar, güzergah boyunca hiçbir yerde durmadan ve eskort eşliğinde depoya gidecektir.

Şirket araçlarının tamamı GPRS sistemiyle takip edilecek. Araç izleme için gerekli olan
yazılım ve/veya donanım ve bunlarla ilgili yetkiler Kuruma da verilecektir.

Taşıma yapacak kamyonların kasası, çelik kapalı kasa olup her türlü dış etkiden
korunmuş olacak, kesinlikle içine su almayacaktır. Kasanın kapakları sağlam bir şekilde
kapanır halde olacaktır.

Nakliyatı yapacak kamyonların kapakları yükleme yapıldıktan sonra Kurum personeli
tarafından mühürlenecek, mühür numaraları kaydedilecek, mühürleme yapılmadan
kamyon hareket etmeyecektir. Arşiv sitesine gelen kamyonun kapağındaki mühür Kurum
personelince açılacak gerekli kayıtlar alınacaktır.. (Form 1 ve Form 2)
 TAŞIMA USUL VE ESASLARI
 Nakledilecek malzemenin çoğunluğunu teşkil eden arşiv dosyası
(250.000 dosya) ve arşiv defterlerinin (380.000 defter) taşınması için
uzunluğu 100 cm., genişliği 40 cm., yüksekliği 50 cm. olan ve dört kasa
üst üste konulduğunda alttaki kasalar ezilmeyecek kadar mukavemetli
kasalar yaptırılacaktır.
 Kasalar üstten kapaklı olmalı ve yanlarından birer personelin tutmasına
müsait tutamakları bulunmalı; ancak tutamaklar üst üste konulduğunda
düzgün şekilde sıralamayı engellememelidir.
 Her kamyonda 50-80 m. arasında bu kasalar kullanılacağından, günlük
sirkülasyon dikkate alınarak en az 1000 (bin) kasa hazırlatılacaktır.
(Büyük boy defterler için uzunluğu 100 cm., genişliği 80 cm., yüksekliği
50 cm. olan 200 kasa hazırlanacaktır.) Gerekirse, arşiv malzemesinin
daha sağlıklı taşınması için araç içine raf monte edilebilecektir.
 Arşiv dosya ve defterleri, Arşiv Sitesi depolarında yerleştirileceği rafa
kadar kasalarla getirilecek, yine nakliyatı yapan şirket tarafından Arşiv
personelinin nezaretinde ve Arşiv idaresince hazırlanan yerleştirme
planına göre sıraları bozulmadan raflara dizilecektir. Herhangibir
yanlışlık olması durumunda, Kurum personeli gözetiminde yine Firma
elemanlarınca yanlışlık düzeltilecektir.
 TAŞIMA USUL VE
ESASLARI
 Nakliyat yapan kamyonlar içinde gece hiçbir şekilde malzeme bırakılmayacak,
planlama ona göre yapılacak, gerekirse geç vakitte de olsa malzeme Arşiv Sitesi
depolarına indirilecektir.
 Kolilenecek malzeme, malzemenin türüne göre gerektiğinde koli içine köpükle
sıkıştırılarak, gerektiğinde folyo ile sarılarak zarar görmemesi için gerekli
tedbirler alındıktan sonra kolilenecektir.
 Taşıma araçlarında en az 12 kg’lık 2 adet “halo-karbon” tipte yangın söndürücü
bulunacaktır.
 Arşiv malzemesinin taşınmasında bir gün içesinde aynı anda Vilayet Bahçesi
depolarından ve Bağcılar Deposu’ndan taşıma yapılabilecek şekilde ikişer
kamyon tahsis edilebilmelidir. Gerektiğinde araç sayısı arttırılabilmelidir.
 Arşiv dosya ve defterlerinin taşıma yapılacağı günden bir gün önce depo
raflarından kasalara Kurum personelinin nezaretinde, sıraları bozulmadan
konularak yüklemeye hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

Taşıma işlemi Kurumca hazırlanan taşıma programına göre yapılacaktır.
 ÇALIŞTIRILACAK ELEMANLARIN UYMASI GEREKEN
KURALLAR
 Taşıma işinde görevlendirilen personel, Arşiv idaresi tarafından




belirlenen özellikte Kimlik kartlarını takmak zorundadır. Personel
kimlik bilgilerini içeren bu kartları mutlaka görünecek şekilde
üzerinde taşımak zorundadır.
Üzerinde kimlik kartı bulunmayan personel kesinlikle Kurum
binalarına alınmayacak, bu kişilerin Kurum içerisinde
dolaşmalarına ve çalışmalarına izin verilmeyecektir.
Görev anında kesinlikle alkol veya benzeri keyif verici maddeler
kullanmayacaktır. Doktor reçetesi ile verilmiş uyuşturucu içeren
ilaçlar alma zorunluluğu varsa Kurum Yetkililerine bildirilecektir.
Girilmesi yasak ve kilitli bulunan odalara girilmeyecektir.
Kurum görevlisi yönlendirmesi haricinde hareket eden şoförün
görevine son verilecektir.
 ÇALIŞTIRILACAK ELEMANLARIN UYMASI GEREKEN
KURALLAR
 Çalışmalar esnasında asla sigara, ateş veya malzemeye zarar
verebilecek yanıcı, yakıcı, sıvı vs. hiçbir şey kullanılmayacaktır.
 Araçlar kurumun belirleyeceği güzergah dışına çıkmayacaktır.
Şirketin, araçlarını kurumun belirleyeceği güzergah dışında
hareket ettirmesi halinde, yasal işlem yapılacaktır.
 Taşınma esnasında, çalışan personel ses kayıt cihazları, fotoğraf
makinesi vb. cihazlar kullanamaz; arşiv binalarından ses ve
görüntü kaydı alamaz. Kullananlar hakkında gerekli yasal işlem
yapılacaktır.
 Malzemenin raftan alınması, dosyalanması, paketlenmesi,
kolilenmesi, kasalanması ve raflara yerine yerleştirilmesi
aşamalarında belgelere asla zarar vermeyecek şekilde titizlik
gösterilmeli, dosya, paket ve koliler düşürülmemeli, dosyaların
dökülmesi durumunda kesinlikle depo nezaretçisi eşliğinde
toplanıp dosyalanmalıdır.
 TAŞIMA FİRMASININ
SORUMLULUKLARI
 Taşıma Firması,gerektiğinde Kurum ile irtibat sağlamak üzere bir





eleman görevlendirecektir. Yüklenici firma, taşınma süresince Kurum ile
iletişimi sağlayacak telefon, telsiz vb. temin edecektir.
Yüklenici firma iş kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü
hükümlerine göre işçilerin sağlığını korumak üzere her türlü sağlık
tedbirlerini alacaktır.
Kolileme, yükleme, taşıma, boşaltma ve Kurum tarafından verilecek
plana göre yapılacaktır.
Yüklenici adına çalışan kamyon ve iş makinelerinin Karayolları Genel
Esas ve Yönetmeliklerine uygun olarak çalışmaları gerekmektedir.
Taşıyıcı sorumluluk sigortası yapılacaktır.
Yüklenici, Kurumca belirtilen sürede ve taşıma programına göre;
yasalara, yönetmeliklere ve şartnameye uygun bir şekilde taşımayı
gerçekleştirecektir.
 TAŞIMA FİRMASININ
SORUMLULUKLARI
 Taşıyıcı firma, taşıma programına uyarak taşınan malzemelerin





istenilen yere eksiksiz ve hasarsız taşımak ve bunun için gerekli
olan düzeni kurmak ve gerekli malzeme ile ekipmanı sağlamak
zorundadır.
Taşıyıcı firma, taşıma esnasında tespit ettiği hasarlı ürün ve
malzemeleri Kuruma bildirmek zorundadır. Bildirmediği takdirde
hasarla ile ilgili sorumluğu kabul etmiş sayılır.
Herhangi bir yanlışlık, hata ve aksaklık anında, çalışma durdurulur
problem düzeltilince kaldığı yerden çalışmalara devam edilir.
Firma, lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve
kazalardan korunma usul ve çarelerini personele öğretmek,
koruyucu malzemeyi bulundurmak ve kullandırmakla mükelleftir.
Taşıma sırasında Kurumca kullanımına onay verilmeyen makine,
ekipman ve malzemeler kullanılmayacaktır.
Taşıma işinde görevlendirilecek personel, en az lise ve dengi okul
mezunu olmalıdır.
 TAŞIMA SIRASINDA KULLANILACAK FORMLAR
Araç Plakası
Hareket Saati
Şoförün Adı Soyadı
Mühür numarası
1. FON
Fonun Adı
Başlangıç Numarası
Fonun Kodu
Bitiş Numarası
2. FON
 ARŞİV MALZEMESİ






NAKLİYESİ BİLGİ VE
KAYIT FORMU
(FORM 1)
Bu formun altında
«Yüklemeye Nezaret
Eden Personel»
ve
«Araç Boşaltmaya
Nezaret Eden Personel»
şeklinde nezaretçi
personelin imzaları da
bulunmaktadır.
□ Dosya
□ Dosya
Fonun Adı
Başlangıç Numarası
Fonun Kodu
Bitiş Numarası
3. FON
□ Dosya
Fonun Adı
Başlangıç Numarası
Fonun Kodu
Bitiş Numarası
4. FON
□ Dosya
Fonun Adı
Başlangıç Numarası
Fonun Kodu
Bitiş Numarası
5. FON
□ Dosya
Fonun Adı
Başlangıç Numarası
Fonun Kodu
Bitiş Numarası
6. FON
□ Dosya
Fonun Adı
Başlangıç Numarası
Fonun Kodu
Bitiş Numarası
□ Defter
□ Defter
□ Defter
□ Defter
□ Defter
□ Defter
 BÜRO MALZEMESİ





NAKLİYESİ BİLGİ VE
KAYIT FORMU
(FORM 2)
Bu formun altında
«Yüklemeye Nezaret Eden
Personel»
ve
«Araç Boşaltmaya Nezaret
Eden Personel»
şeklinde nezaretçi
personelin imzaları da
bulunmaktadır.
Araç
Plakası
Hareket Saati
Şoförün
Adı
Soyadı
Mühür numarası
MALZEME BİLGİLERİ
Sıra
Mal
zem
enin
Adı
Adedi
Sıra
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
Malzemenin Adı
Adet
 TAŞINMA GÖRÜNTÜLERİ
 YENİ ARŞİV SİTEMİZ
 İstanbul Kağıthane İlçesi’nde
Osmanlı Arşiv Sitesi
 Arşiv Sitesi Depoları
 Arşiv Sitesi Depoları
 Arşiv Sitesi Depoları
 Arşiv Sitesi Depoları
 Arşiv Sitesi Depoları
 Arşiv Sitesi Depoları
 Arşiv Sitesi Depoları
 Arşiv Sitesi Depoları
 Arşiv Sitesi Depoları
 Osmannlı Arşivi Daire
Başkanlığı aynı zamanda
Türkiye’nin en büyük
restorasyon ünitesine sahiptir.
 Yeni Arşiv Sitesi’nde 3200 m2’lik
kapalı alan restorasyon birimine
ayrılmıştır.
 Osmanlı Arşivi’ndeki belge
miktarı çok fazla olmakla
birlikte, takriben %5’lik bir
kısmının acil restorasyona
ihtiyacı vardır.
 Restorasyon birimimizde halen
30 personel görev yapmaktadır.
 2014 senesi içinde bu sayıyı bir
kat daha arttırıp 60 kişiye
çıkarılması planlanmaktadır.
 Arşiv Depolarının nakli






sırasında 1300 kamyonluk taşıma
yapılmıştır
Bunların yalnız 1100 adedi arşiv
malzemesi taşımasıdır.
Taşıma sırasında 70 taşıma
elemanı 40 arşiv personeli görev
yapmıştır.
Bütün eski arşiv depolarından
toplam 72 km. uzunluğunda
arşiv malzemesi taşınmıştır.
Nakil sırasında hiçbir kaza veya
tehlikeli durum oluşmamıştır.
Hiçbir şekilde belge zarar
görmemiştir.
Hazırlanan taşıma planını
harfiyen uyulduğu için,
nakledilen yeni depolarda hiçbir
karışma olmamış; belirlenen
raflara konulmuştur.
 Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı






Arşiv Sitesi, dünyanın en büyük
arşiv kompleklerinden biridir.
120 km raf uzunluğuna sahiptir.
122.500 m2 kare kapalı alını
36.500 m2 depo alanı
bulunmaktadır.
Bu kompleks, modern arşivcilik
standart ve normlarına göre
dizayn edilmiştir.
Arşiv Sitesi’nin her bölümünde
klimatizasyon ve gazlı yangın
söndürme sistemleri bulunmakta
ve bunlar otomasyonla takip ve
kontrol edilebilmektedir.
Arşiv malzemesinin bulunduğu
bütün depo ve çalışma mahalleri
aynı iklimlendirme değerlerine
sahiptir.
Ayrıca 700 kişilik bir kongre
merkezi ile orijinal arşiv
belgelerinin teşhir edildiği bir
müze alanı bulunmaktadır.
Download

Doç.Dr.Önder BAYIR