DERS BİLGİLERİ
Ders Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
Ulusal Kredisi
AKTS
KARŞILAŞTIRMALI KAMU
YÖNETİMİ
KKY423
7
3+0
3
4
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Yüz Yüze / Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin Ġçeriği
Türk kamu yönetimi ile diğer ülke kamu yönetimi yapılarını karşılaştırmalı
olarak incelemek.
Bu derste Türk kamu yönetimi yapısı ile ABD, Fransa, İngiltere, Almanya,
Rusya, Japonya ülke kamu yönetimi yapı ve yapıyı oluşturan anlayışların
incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Karşılaştırmalı kamu yönetimi teorisini bilir,
2) Türk kamu yönetiminin bugünkü yapı ve işleyişini bilir
ve önemini kavrar,
3) Ülke kamu yönetimi yapılarını birbiriyle karşılaştırma
kriterlerini bilir,
4) Kamu yönetimi yapılarını birbiriyle karşılaştırmada kriter
geliştirebilmenin önemini kavrar ve yorumlar,
5) ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Japonya ülke
kamu yönetimlerinin temel kurumsal yapılarını tanır,
6) ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Japonya gibi
ülkelerin kamu yönetimi yapılarını birbirleriyle
karşılaştırılmasını yapabilir ve analiz eder.
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Öğretim
Yöntemleri:
1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
1-Sınav 2-Ödev 3-Seminer 4-Proje Ödevi
Ders Ġçeriği
Haftalar Konular
1
Karşılaştırmalı kamu yönetimi teorisi
2
Karşılaştırma kriterleri geliştirme
3
Türk kamu yönetiminin genel ilkeleri
4
ABD yönetim yapısı I
Ön Hazırlık
Bekir Parlak ve Cantürk
Caner, Karşılaştırmalı
Siyasal ve Yönetsel Yapılar,
Alfa Aktüel Yayınları,
Bursa, 2005, s. 1-18, Birgül
Ayman Güler ve diğerleri,
Kamu Yönetimi Ülke
İncelemeleri, AÜ SBF
Kamu Yönetimi Araştırma
ve Uygulama
Mrkz,Ank,2004,s.3-18
Bekir Parlak ve Cantürk
Caner, Karşılaştırmalı
Siyasal ve Yönetsel Yapılar,
Alfa Aktüel Yayınları,
Bursa, 2005, s. 1-18, Birgül
Ayman Güler ve diğerleri,
Kamu Yönetimi Ülke
İncelemeleri, AÜ SBF
Kamu Yönetimi Araştırma
ve Uygulama
Mrkz,Ank,2004,s.3-18
Bilal Eryılmaz, Kamu
Yönetimi, 7. Baskı, Erkam
Matbaası, İst, 2007, s. 89-96
Bekir Parlak ve Cantürk
Caner, Karşılaştırmalı
Siyasal ve Yönetsel Yapılar,
Alfa Aktüel
Yayınlrı,Bursa,2005,s.5583, Birgül Ayman Güler ve
diğerleri, Kamu Yönetimi
Ülke İncelemeleri, AÜ SBF
Kamu Yönetimi Araştırma
ve Uygulama Merkezi,
Ankara,2004,s.1
5
ABD yönetim yapısı II
6
İngiltere yönetim yapısı
7
Fransa yönetim yapısı I
8
Vize Sınavı
9
Fransa yönetim yapısı II
Bekir Parlak ve Cantürk
Caner, Karşılaştırmalı
Siyasal ve Yönetsel Yapılar,
Alfa Aktüel
Yayınları,Bursa,2005,s.8395,Birgül Ayman Güler ve
diğerleri, Kamu Yönetimi
ülke İncelemeleri, AÜ SBF
Kamu Yönetimi Araştırma
ve Uygulama
Merkz,Ankara,2004,s.215225
Bekir Parlak ve Cantürk
Caner, Karşılaştırmalı
Siyasal ve Yönetsel Yapılar,
Alfa Aktüel
Yayınlrı,Bursa,2005,s.95145, Birgül Ayman Güler
ve diğerleri, Kamu
Yönetimi Ülke
İncelemeleri, AÜ SBF
Kamu Yönetimi Araştırma
ve Uygulama
Mrkz,Ank,2004,s.91-176
Bekir Parlak ve Cantürk
Caner, Karşılaştırmalı
Siyasal ve Yönetsel Yapılar,
Alfa Aktüel
Yayınları,Bursa,2005,s.2143,Birgül Ayman Güler ve
diğerleri, Kamu Yönetimi
ülke İncelemeleri, AÜ SBF
Kamu Yönetimi Araştırma
ve Uygulama
Mrkz,Ank,2004,s.21-54
Bekir Parlak ve Cantürk
Caner, Karşılaştırmalı
Siyasal ve Yönetsel Yapılar,
Alfa Aktüel
Yayınları,Bursa,2005,s.4355,Birgül Ayman Güler ve
diğerleri, Kamu Yönetimi
Ülke İncelemeleri, AÜ SBF
Kamu Yönetimi Araştırma
ve Uygulama Merkezi,
Ank,2004,s.54-90
10
Almanya yönetim yapısı
11
Rusya yönetim yapısı
12
Japonya yönetim yapısı
13
Ülkelerin kendine özgü yönetim yapıları
14
Karşılıklı etkilenme ve reform çalışmaları
15
Almanya yönetim yapısı
Bekir Parlak ve Cantürk
Caner, Karşılaştırmalı
Siyasal ve Yönetsel Yapılar,
Alfa Aktüel
Yayınları,Bursa,2005,s.145180, Birgül Ayman Güler
ve diğerleri, Kamu
Yönetimi Ülke
İncelemeleri, AÜ SBF
Kamu Yönetimi Araştırma
ve Uygulama Mrkz,
Ank,2004,s.227-259
Bekir Parlak ve Cantürk
Caner, Karşılaştırmalı
Siyasal ve Yönetsel Yapılar,
Alfa Aktüel
Yayınları,Bursa,2005,s.215246,Birgül Ayman Güler ve
diğerleri, Kamu Yönetimi
Ülke İncelemeleri, AÜ SBF
Kamu Yönetimi Araştırma
ve Uygulama
Mrkz,Ank,2004,s.264-294
Bekir Parlak ve Cantürk
Caner, Karşılaştırmalı
Siyasal ve Yönetsel Yapılar,
Alfa Aktüel Yayınları,
Bursa, 2005, s. 185-210
Bekir Parlak ve Cantürk
Caner, Karşılaştırmalı
Siyasal ve Yönetsel Yapılar,
Alfa Aktüel
Yayınları,Bursa,2005,Birgül
Ayman Güler ve diğerleri,
Kamu Yönetimi Ülke
İncelemeleri, AÜ SBF
Kamu Yönetimi Araştırma
ve Uygulama Merkezi,
Ankara, 2004.
Bekir Parlak ve Cantürk
Caner, Karşılaştırmalı
Siyasal ve Yönetsel Yapılar,
Alfa Aktüel
Yayınları,Bursa,2005,s.145180, Birgül Ayman Güler
ve diğerleri, Kamu
Yönetimi Ülke
İncelemeleri, AÜ SBF
Kamu Yönetimi Araştırma
ve Uygulama Mrkz,
Ank,2004,s.227-259
Final Sınavı
16
KAYNAKLAR
Ders Notu
Yukarıda belirtilen eserler
Diğer
Kaynaklar
DEĞERLENDĠRME SĠSTEMĠ
YARIYIL ĠÇĠ ÇALIġMALARI
SAYISI KATKI YÜZDESĠ
Ara Sınav
1
40
1
60
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
100
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları
1
1
1. İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
2. Dilbilimin, Almanca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve
ilkelerini açıklama.
2
3
4
5
X
X
3
3. Almanca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri
kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
4. Almanca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı
olarak betimleme.
X
5
5. Yabancı dil olarak Almancanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
6. Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
7. Alman Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan
öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
8. Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
9. Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme
becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
10. Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme
sürecini planlama.
11
11. Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini
etkili olarak kullanma.
X
X
X
X
12. Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci
12 merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde
kullanma.
X
13
13. Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin
gelişimini izleme.
14
14. Alman diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak
sorumluluk üstlenme.
X
X
15 15. Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
16. Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir
yaklaşımla değerlendirme
X
17
17. Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim
kurma.
X
18 18. Alman dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma
19
19. Almanca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim
için girişimde bulunma.
20
20. Alman dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup
biteni izleyerek çözümleyebilme.
X
X
X
AKTS / Ġġ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
ĠĢ Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç) 14 x toplam ders saati
14
3
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
2
28
Ara Sınav ve sınav hazırlık çalışmaları
1
5
5
Kısa Sınav
2
5
10
Ödev
1
10
10
Final sınavı ve sınav hazırlık çalışmaları
1
10
10
Toplam İş Yükü
110
Toplam İş Yükü / 30 (s)
3,66
Dersin AKTS Kredisi
4
Download

DERS BİLGİLERİ