EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Arşiv ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ
Cilt
2
2. Baskı
Ankara - 2014
ISBN 978-605-149-564-4
İçişleri Bakanlık Genel Yayın No: 755
Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın Katalog No: 622
Arşiv ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Dokümantasyon Yayın No: 10
Yayın Koordinatörü
İdris KARABÖRK
1. Sınıf Emniyet Müdürü
Arşiv ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı
Yayın Sorumluları
Abdulkadir AKSEKİ
3. Sınıf Emniyet Müdürü
Arşiv ve Dokümantasyon Dairesi Başkan Yrd. V.
Dr. Ali SEMERCİ
3. Sınıf Emniyet Müdürü
Dokümantasyon Şube Müdürü
Ömer KAYA
Komiser Yardımcısı
Büro Amiri
Tashih
Bilal Kağan TÜRKASLAN
Polis Memuru
Osmanlı Türkçesinden Transkripsiyon
Zekeriya BAŞAR
Polis Memuru
Cemal TEPE
Polis Memuru
Bilal Kağan TÜRKARSLAN
Polis Memuru
Basım Yeri: Başak Matbaacılık ve Tan. Hiz. Ltd. Şti.
Tel: 0312 397 16 17 • Faks: 0312 397 03 07
Bu Eser; Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 169. Yıl Dönümü Anısına Basılmıştır.
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
XIII
İKİNCİ BASKI ÖNSÖZ
XV
KISALTMALAR
XVII
GİRİŞ
XIX
I. BÖLÜM
POLİS TEŞKİLATI HAKKINDA SEFARETLERLE YAPILAN YAZIŞMALAR
.......................1
Beyoğlu ve Galata’da Polis İşlerinin Düzenlenmesi Amacıyla Bab-ı Vala-yı Seraskeride
Oluşturulacak Komisyona Katılacak Görevli Sayısının İlgili Kurumlara Bildirilmesi
Hakkında Tezkere
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 1, Sayfa-135)
.......................3
Beyoğlu ve Galata’da Polis İşlerinin Düzenlenmesi Amacıyla Oluşturulacak Karma
Komisyon Hakkında Bab-ı Ali Tarafından Gereğinin Yapıldığı ve İlgili Yerlere
Bildirildiği Hususunda
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 2, Sayfa-136)
.......................4
Galata ve Beyoğlu’nda Polis İşlerinin Düzenlenmesi Amacıyla Bab-ı Seraskeride
Oluşturulan Komisyona İstanbul Şehremininin Haftada Bir İki Gün Katılması Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 3, Sayfa-137)
.......................5
Galata ve Beyoğlu’nda Polis İşlerinin Düzenlenmesi İçin Bab-ı Seraskerideki
Komisyona Katılması Öngörülen Şehremini Refik Bey Efendi’nin Henüz Hiçbir
Toplantıya Katılmadığına Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 4, Sayfa-137)
.......................5
Polis İşlerini Düzenlemek Amacıyla Bab-ı Seraskeride Kurulmuş Olan Karma
Komisyon Tarafından Karalaştırılan Kanun Tasarısı Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 5, Sayfa-138)
.......................7
Beyoğlu ve Galata’da Polis İşlerininin Düzenlenmesi Amacıyla Oluşturulan Karma
Komisyon Tarafından Kararlaştırılan Kanun Tasarısının Mütalaasına Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 6, Sayfa-139)
.......................9
Yabancı Vatandaşların Bulundukları Mağaza ve Dükkan Gibi Yerlere Girecek Olan
Polis Memurlarının Güvenilir Kişilerden Seçilmesi ve Bu Konunun İstanbul’daki
Sefaretler Tarafından Ecnebi Gazeteleri Aracılığıyla Duyurulması
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 7, Sayfa-140)
.....................10
Bab-ı Seraskeride Oluşturulan Komisyondan Verilmiş Olan Layiha ve Mazbata
Doğrultusunda Sefaretlerle Yazışmaların Devam Ettiği Hakkında Tezkere
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 8, Sayfa-141)
..................... 11
III
BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-2
Polis İşlerinin Düzenlenmesiyle İlgili Hususların Müzakeresi İçin Zaptiye Müşiri
Muavininin Hangi Gün ve Hangi Saatte Hariciye Nezaretinde Bulunacağının Sorulması
Hakkında Tezkere
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 9, Sayfa-142)
.....................12
Polis İşlerinin Düzenlenmesiyle İlgili Hususların Müzakeresine Zaptiye Müşirinin
Muavini ile Beraber Katılacağını Bildirdiği Yazı
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 10, Sayfa-143)
.....................12
Bab-ı Seraskeride Kurulan Komisyon Tarafından Kararlaştırılan Usul ve Tedbirler
Hakkında Belçika Devleti’nin Görüşlerininin Belçika Sefiri Mösyö Kon Aracılığıyla
Bildirilmesi
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 11-A, Sayfa-144)
.....................13
Bab-ı Seraskeride Kurulan Karma Komisyonda Kararlaştırılan Tedbirlerin Uygun
Görüldüğüne Dair Vilanse-i Atik Sefareti Tarafından Hariciye Nezaretine Gönderilen
Yazı
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 12, Sayfa-146)
.....................20
Bab-ı Seraskeride Kurulan Komisyon Tarafından Suçların Önlenmesi ve Emniyetin
Korunması İçin Kararlaştırılan Usul ve Tedbirlerin İspanya Sefareti Tarafından Yerinde
Bulunduğu Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 13, Sayfa-146)
.....................21
Bab-ı Seraskeride Kurulan Komisyon Tarafından Kararlaştırılan Usul ve Tedbirlerin
Sardunya Sefareti Tarafından Kabul Edildiğine ve Gereğinin Osmanlı Devleti
Memurları Tarafından Yerine Getirilmesinin Temenni Edildiğine Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 14, Sayfa-147)
.....................21
Bab-ı Seraskeride Kurulan Komisyon Tarafından İstanbul’da Suçların Önlenmesi ve
Genel Emniyetin Korunması İçin Kararlaştırılan Usul ve Tedbirlerin İsveç Sefaretince
İtirazsız ve Tereddütsüz Kabul Edildiği Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 15, Sayfa-147)
.....................22
Bab-ı Seraskeride Kurulan Komisyon Tarafından Suçların Önlenmesi ve Emniyetin
Korunması İçin Kararlaştırılan Usul ve Tedbirlerin Avusturya Sefaretince Aynen Kabul
Edildiği Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 16, Sayfa-148)
.....................23
Bab-ı Seraskeride İstanbul’un Emniyet ve Güvenliği İçin Kararlaştırılan Kanun
Tasarısına Rusya Sefiri Mösyö Bonitef’in Beş Maddelik Görüşlerinin Eklenmesini
İstediği Yazı
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 17, Sayfa-149)
.....................23
Osmanlı Devleti Sınırları İçinde Yaşayan İngiltere Vatandaşlarının Suç ve Kabahat
İşlemeleri Halinde Uygulanması Gereken Usul ve Tedbirler Hakkında İngiltere Sefiri
Lord İstratford’un Görüşleri
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 18, Sayfa-150)
.....................25
Suçların Önlenmesi ve Emniyetin Korunması Amacıyla Kararlaştırılan Usul ve
Tedbirlerin Prusya Sefareti Tarafından Uygun Bulunduğu Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 19, Sayfa-151)
.....................26
IV
İçindekiler
Bazı Osmanlı Devlet Adamları ve Yabancı Devlet Sefaretleri Tarafından Düzenlenen
Zabıta Tedbirlerinin Belçika Kanunlarına ve Osmanlı Devleti ile Belçika Arasında
Yapılan Antlaşmalara Uygun Olduğu ve Tereddütsüz Kabul Edildiğine Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 20, Sayfa-152)
.....................26
Bab-ı Seraskeride Kurulan Komisyon Tarafından Kararlaştırılan Usul ve Tedbirlerle
İlgili Napoli Sefaretinin Hariciye Nezaretine Gönderdiği Yazı
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 21, Sayfa-152)
.....................27
Bab-ı Seraskeride Kurulan Komisyonda Hazırlanan Layiha Hakkında Amerikan
Sefaretinin İtirazının Bulunmadığı, Ancak Diğer Sefaretlerin Layihanın Bazı
Maddelerinden Kendi Tebaalarının Muaf Tutulmasını İstemeleri Halinde Amerikan
Sefaretinin de Aynı Muafiyeti İsteme Hakkına Sahip Olması Gerektiği Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 22, Sayfa-153)
.....................28
Komisyon Tarafından Kararlaştırılan Layiha Maddeleri ile İlgili Yunan Devleti Sefiri
Mösyö Kondoryoti Tarafından Gönderilen Yazı
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 23, Sayfa-154)
.....................28
Osmanlı Devlet Adamları ile Yabancı Devlet Sefaretleri Tarafından Kararlaştırılan
Tedbirler Hakkında Flemenk Sefaretinin Değerlendirmelerini Kapsayan Yazı
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 24, Sayfa-155)
.....................29
Bab-ı Seraskeride Kurulan Karma Komisyon Tarafından Kararlaştırılan Hususlarla
İlgili Kanun Tasarısı
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 25, Sayfa-156)
.....................30
Polis İşlerininin Düzenlemesi Amacıyla Hazırlanın Beş Maddelik Layihanın Sefaretlere
Gönderildiği ve Sefaretlerden Alınan Cevaplara Binaen Hazırlanan Layiha
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 26, Sayfa-157)
.....................32
II. BÖLÜM
ANADOLU’DA VE İSTANBUL’DA POLİSİN TEŞKİLATLANMASI
.....................35
Zaptiye Meclisi Azası Atıf Bey’in Beyoğlu Zaptiyesine, Ali Efendi’nin ise Zaptiye
Meclisi Azalığına Tayinleri Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 27, Sayfa-161)
.....................37
Mekteb-i Tıbbiye Öğrencilerine Teşrih ve Ameliyatın Öğretilmesi İçin Tersane-i Amire
Zindanında ve Zaptiye Hapishanesindeki Suçlulardan Vefat Edenlerin Gönderilmesi ile
İlgili Yazı
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 28, Sayfa-162)
.....................38
Tunuslu Askerler ile Darülfünun Hastahanesinde Bulunan Fransızlar Arasında Meydana
Gelen Olaylarla İlgili Serasker Paşa’ya Gönderilen Tezkere
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 29, Sayfa-163)
.....................39
V
BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-2
Sarrachane Civarında Evleri Zapt Edenlerin Zor Kullanılarak Çıkarılacağı, Bunlar
Kadın İse Mahallesinin İmam ve Muhtarları ile Çıkarılıp Bab-ı Zaptiyeye Getirileceği
Hususunda
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 30, Sayfa-164)
.....................41
Bab-ı Zaptiye Polis Odalarının İnşaat Masrafları ve Travnik Kazasında Bulunan Topçu,
Süvari ve Piyade Bölüklerinin Kışla ve Ahır Tamir Masraflarına Dair Tezkere
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 31, Sayfa-165)
.....................43
Kayseri Sancağına Bağlı Muncasun Köyüne Giden Bazı Zaptiye Neferleri Hakkında
Araştırma Yapılması
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 32, Sayfa-166)
.....................44
Kayseri Sancağına Bağlı Muncasun Köyüne Giden Bazı Zaptiye Neferleri Hakkında
İstefan İsimli Şahsın İhbarına Binaen Gerekli Araştırmaların Yapılması Hakkında
Kayseri Kaymakamına Gönderilen Yazı
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 33, Sayfa-166)
.....................45
Bir Rum Vatandaşın İslamiyet’i Kabul Etmesi ve Polis Karakolunda Birkaç Günlüğüne
Misafir Edilmesi Hususunda Tezkere
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 34, Sayfa-167)
.....................46
Akçaabat Kazasının Büyüklüğü Sebebiyle Yirmi Beş Nefer Zaptiyenin Daha İstihdam
Edilmesi Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 35, Sayfa-168)
.....................47
Hırsızlık Yaptığı Anlaşılan Abdullah İsimli Şahsa Pranga Cezasının Verildiğine Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 36, Sayfa-169)
.....................48
Meyhaneler Hakkında Yapılan Düzenlemeyle İlgili Görüş ve Değerlendirmere Dair
Zaptiye Müşirine Gönderilen Tezkere
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 37, Sayfa-170)
.....................49
İzmir Zaptiye Sergerdesi Hamdi Bey Marifetiyle Polis Masraflarının Ödenmesi İçin
Kararlaştırılan Meblağın İlgili Yerlere Gönderildiği Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 38, Sayfa-170)
.....................50
Polis Masrafları İçin Gönderilen Paranın Yolda Hırsızlara Karşı Korunması İçin
İstihdam Edilen Hafiye Memurları Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 39, Sayfa-171)
.....................51
Mizanü’l-Ahlak Adıyla Bir Polis Gazetesi’nin Yayınlanması Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 40, Sayfa-172)
.....................52
Kandiye Kasabasındaki Hapishanenin Fiziki Bakımdan Yetersiz Olmasından Dolayı
Mahpusların Zor Durumda Oldukları ve İki Adet Polis Odası ile Bir Adet Koğuş
Yapılması Hakkında Mazbata
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 41, Sayfa-173)
.....................53
VI
İçindekiler
Bab-ı Zaptiyede Bulunan Hapishaneler Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 42, Sayfa-174)
.....................54
Bab-ı Zaptiyede Bulunan Tevkifhane, Polis Odaları ve Karakolhanelerin Düzenlenmesi
ve Buralarda Bulunan Mahpusların Her Türlü İhtiyaçlarının Karşılanması ile İlgili Yazı
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 43, Sayfa-175)
.....................55
Bab-ı Zaptiyede Bulunan Tevkifhane, Polis Odaları, Karakolhaneler ve Sorgu
Dairesinin Tamiri ile Mahpusların Elbiselerinin Yenilenmesi İçin Gerekli Masrafların
Maliye Nezaretine Bildirilmesi Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 44, Sayfa-176)
.....................56
Eyüp, Galata ve Beyoğlu Başta Olmak Üzere İstanbul’da Bakım ve Onarıma Muhtaç
Karakolhaneler Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 45-A, Sayfa-177)
.....................57
III. BÖLÜM
BALKAN TOPRAKLARINDA POLİSİN TEŞKİLATLANMASI
.....................63
Güzelova’da Görevlendirilen Polis Müdür ve Memurlarının Tayin ve Ücretleri
Hususunda Tezkere
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 46, Sayfa-181)
.....................65
Selanik Sancağında Artan Eşkıyalık Olayları Karşısında Yeni Zaptiye Neferlerinin
Görevlendirilmesi
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 47, Sayfa-182)
.....................66
Lyon Şehri Meclis Azasından Petros Paso’nun Polis Nizamatının Lügatını İçeren
Kitapları Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 48, Sayfa-183)
.....................67
Yanya’da Kurulan Geçici Mecliste Sorgulanacak Şahısların Muhafazası İçin Polis
Hapishanesi Yapılması Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 49, Sayfa-184)
.....................68
Selanik’te Bulunan Polis Neferlerinin Arnavut Olup, Birçoğunun Haydut ve Eşkıyalarla
Akraba Olmasının Güvenlik Zaafiyeti Oluşturduğu Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 50, Sayfa-185)
.....................69
Pirlepe’li Taso’nun Sırp Hükümetine Teslimi, Asakir-i Nizamiye ile İlgili Bir Karar
Alınması ve Emaretin İç İşlerine Karışılmaması Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 51, Sayfa-186)
.....................71
Selanik’de Yeterli Sayıda Tevkifhane ve Polis Odası Bulunmadığına Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 52, Sayfa-187)
.....................74
Belgrad’ın Sava Mahallesi’nde Ticaret Yapan Müslümanlara Karşı Uygunsuz
Hareketlerde Bulunan Sırplı Polisler Hakkında Sırp Hariciye Müdüriyetine Gönderilen
Yazı
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 53, Sayfa-188)
.....................76
VII
BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-2
Sava Mahallesi’nde Meydana Gelen Olayların Belgrad Muhafızlığı Tarafından Sadarete
Bildirilmesi
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 54, Sayfa-188)
.....................77
Belgrad’ın Sava Mahallesi’nde İkamet Eden Müslümanlara Karşı Sırplı Polislerin
Yakışıksız ve Uygunsuz Hareketlerde Bulunmaması Gerektiğine Dair Sırp Emaretine
ve Belgrad Muhafızlığına Gönderilen Yazı
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 55, Sayfa-189)
.....................78
Prusya Devleti Vatandaşlarının Belgrad’da Karşılaştıkları Pasaport Sorunları Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 56, Sayfa-190)
.....................79
Prusya Devleti Vatandaşlarının Belgrad’da Karşılaştıkları Pasaportla İlgili Sorunların
Osmanlı Devleti’ne Bildirildiğine Dair Sırp Beyine Gönderilen Yazı
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 57, Sayfa-191)
.....................80
Yanya Çarsısı’nda Yanan Karakolhanenin Yerine Bir Polis Hapishanesinin Yapılması
Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 58, Sayfa-192)
.....................81
Yanya Çarsısı’nda Yeni Bir Polis Hapishanesinin Yapılması İçin Gereken Masrafların
Karşılanmasına Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 59, Sayfa-193)
.....................82
Yanya Çarsısı’nda Yanan Karakolhanenin Yerine Yapılacak Polis Hapishanesi Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 60, Sayfa-194)
.....................83
Yürürlülükte Olan Nizam ve Talimatların Komisyonca Değerlendirildikten Sonra Seyr-i
Sefain Maddesine Uygun Hale Getirilmesi
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 61, Sayfa-195)
.....................85
Sardunya’da Deniz Polisine Dair Kapudan-ı Derya Mehmed Ali Paşa Hazretlerine
Gönderilen Tezkere
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 62, Sayfa-196)
.....................86
Silistre Meclis-i Tahkik Eski Reisi Aşir Efendi’nin İstanbul’a Dönmesiyle, Emrindeki
Polis Memurları ve Katibe İhtiyaç Kalmadığı ve Maaşlarının Devlet Hazinesine
Bırakılması Hususunda
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 63, Sayfa-197)
.....................87
İşkodra Polis Memuru Seyyid Necib Mustafa’nın Görevden Ayrılıp İstanbul’a Gelmesi
Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 64, Sayfa-198)
.....................88
İşkodra Polis Memuru Seyyid Necib Mustafa’nın Halefini Beklemek Zorunda
Olmadığı Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 65, Sayfa-199)
.....................89
Tuna Nehri Üzerinde Seyir Eden Her Türlü Vasıtanın Kotrolünde Görev Alacak
Polisler, Nehir Kenarlarında Kurulacak Karakolhaneler ve Tonbaz Nizamnamesi’nin
Belli Başlı Maddeleri Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 66-A, Sayfa-200)
.....................90
VIII
İçindekiler
Belgrad’da Dörtyolağzı Mahallesi Polis İdaresinin Kaldırılması Gereğine Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 67, Sayfa-202)
.....................93
Belgrad’da Dörtyolağzı’nda Sırp Emaretine Kiraya Verilen Hanenin Altında Polis
Heyeti Bulunması Sebebiyle Yapılan İşlemin İptal Edilmesi Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 68, Sayfa-203)
.....................94
Tulca’da İstihdam Edilecek Polis ve Tahsildarların Tayin, Maaş ve Giysilerine Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 69-A, Sayfa-204)
.....................95
Tulca’da Polis Hizmetini İcra Etmek Üzere İstihdam Edilen Zaptiyelerin Maaşları
Hususunda
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 70, Sayfa-206)
.....................98
Niş ve Sofya’da Görevlendirilecek Memurların Taksim ve Tayinleri Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 71, Sayfa-207)
.....................99
Bosna ve Hersek’de Zaptiye İşleri İçin Süvari ve Piyadelerin Tayin ve Taksiminden
Sonra, Sınır Güvenliği İçin Başka Askerlerin İstihdamına Lüzum Göründüğüne Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 72, Sayfa-208)
...................100
Niş ve Sofya’da Görevlendirilecek Memurların Taksim ve Tayinleri Hakkındaki
Yazının Değerlendirildiği Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 73, Sayfa-209)
...................103
Manastır Sancağı Aşarını Toplama İşinin Eskiden Olduğu Gibi Muhtarlara Havalesi ve
Gerekli Teşvikleri Yapmak Üzere Heyet-i Mahsusada Elli Beş Nefer Süvari Zaptiyenin
Seçimi ve İstihdamı Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 74, Sayfa-210)
...................104
IV. BÖLÜM
OSMANLI DEVLETİ’NİN YABANCI POLİSLERE VERDİĞİ NİŞANLAR
...................105
Polis Memuru Mösyö Nisbon’a Bir Adet Mecidiye Nişanı Verildiğine Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 75, Sayfa-213)
...................107
Marsilya Şehrinde Sahte Para Basanların Yakalanmasında Üstün Gayretleri Görülen
Bazil Orine’ye Beşinci Rütbeden Mecidiye Nişanı Verildiğine Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge Sayfa-214)
.................. 108
Fransa Devleti Şark Ordusu Eski Polis Memurlarından Vensantin’in Paris’de Osmanlı
Devleti Nişanı İmal Edip Sahte Berat Düzenleyerek Dağıttığı Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge Sayfa-215)
...................109
Marsilya’da Sahte Para Basanların Yakalanmasında Hizmeti Görülen Marsilya Polis
Memuru Mösyö Bazil Orine’nin Ödüllendirilmesi Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 78, Sayfa-216)
................... 110
IX
BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-2
Marsilya’da Sahte Para Basanların Yakalanması Hususunda Hizmeti Görülen Marsilya
Polis Memuru Mösyö Bazil Orine’ye Beşinci Rütbeden Nişan Verildiğine Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 79, Sayfa-217)
................... 111
Sahte Para Basanların Yakalanması Hususunda Hizmeti Görülen Mösyö Bazil
Orine’nin Ödüllendirilmesi Hususunda Tezkere
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 80, Sayfa-218)
................... 112
Mösyö Bibankini’ye Nişan Verilmesi Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 81, Sayfa-219)
................... 113
Üstün Gayretleri Görülen Mösyö Bibankini’nin Ödüllendirimesine Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 82, Sayfa-220)
.................. 114
Napoli’de Polis Nezaretlerini İdare Etmekte Olan Mösyö Bibankini’ye Birinci
Rütbeden Mecidiye Nişanı Verilmesi Hususunda
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 83, Sayfa-221)
................... 115
Avusturya Polis Nezareti Müsteşarı Baron Jozef Deni’nin Dördüncü Rütbeden
Mecidiye Nişanı ile Ödüllendirilmesi İçin Viyana Sefiri Kalimaki Bey Tarafından
Hariciye Nezaretine Gönderilen Yazı
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 84, Sayfa-222)
................... 116
Avusturya Polis Nezareti Müsteşarı Baron Jozef Deni’ye Dördüncü Rütbeden Nişan
Verilmesi İçin Viyana Sefiri Kalimaki Bey Tarafından Gönderilen Yazının Padişah
Hazretlerine Sunulduğuna Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 85, Sayfa-223)
.................. 117
Avusturya Polis Nezareti Müsteşarı Baron Jozef Deni’ye Dördüncü Rütbeden Bir Kıta
Mecidiye Nişanı Verilmesi
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 86, Sayfa-224)
.................. 118
Avusturya Polis Nezareti Müsteşarı Baron Jozef Deni’ye Dördüncü Rütbeden Bir Kıta
Nişan Verilmesi Hususunda Tezkere
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 87, Sayfa-225)
.................. 119
Avusturya Polis Nezareti Müsteşarı Baron Jozef Deni’ye Dördüncü Rütbeden Mecidiye
Nişanı Verilmesi Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 88, Sayfa-226)
...................120
Bükreş Polis Memuru Kolonel Kostantin Karaca’nın Hizmetlerinden Dolayı Beşinci
Rütbeden Mecidiye Nişanı ile Mükafatlandırılmasına Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 89, Sayfa-227)
...................121
Bükreş Polis Memuru Kolonel Kostantin Karaca’nın Münasip Bir Rütbeden Nişan ile
Ödüllendirilesi Hususunda
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 90, Sayfa-228)
...................122
Bükreş Polis Memuru Kolonel Kostantin Karaca’nın Bir Hırsız Çetesini Meydana
Çıkarması Nedeniyle Kendisine Beşinci Dereceden Mecidiye Nişanı Verilmesinin
Münasip Görüldüğüne Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 91, Sayfa-229)
...................123
X
İçindekiler
Bükreş Şehri Polis Memuru Kolonel Kostantin Karaca’ya Geçmiş Hizmetlerine
Karşılık Olarak Beşinci Rütbeden Bir Kıta Mecidiye Nişanı Verilmesi İçin Nişan
Kalemine Gönderilen İlmuhaber
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 92, Sayfa-230)
...................124
Hocabey’de Görevli Polis Memuru Vitirga’ya Beşinci Rütbeden Mecidiye Nişanı
Verildiğine Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 93, Sayfa-231)
...................125
Çeşitli Görevlilere Nişan Verilmesi Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 94, Sayfa-232)
...................126
Polis Memuru Mösyö Karaca’ya Verilen Beşinci Rütbeden Mecidiye Nişanı Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 95, Sayfa-233)
...................127
Polis Memuru Mösyö Karaca’nın Beşinci Rütbeden Değil, Üçüncü Rütbeden Mecidiye
Nişanı Talebi
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 96, Sayfa-234)
...................128
Eflak Emareti Eski Kaymakamı Kiga’ya Birinci Rütbeden Mecidiye Nişanı Verilmesi
Hususunda
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 97, Sayfa-235)
...................129
Eski Kaymakam Prens Kiga’ya Verilecek Mecidiye Nişanı Hususunda
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 98, Sayfa-236)
...................129
Eflak Emareti Eski Kaymakamı Kiga’ya Birinci Dereceden, Vekili Mösyö Palacyano ve
Mösyö Karaca’ya Üçüncü Dereceden Mecidiye Nişanı Verilmesi Hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 99, Sayfa-237)
...................130
Eflak Polis Memurlarından Karaca’ya Üçüncü Rütbeden Mecidiye Nişanı Verildiğine
Dair
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 100, Sayfa-238)
...................131
Bükreş Polis Memuru Kostantin Karaca’ya Verilen Mecidiye Nişanının Üçüncü
Rütbeden Mecidiye Nişanına Dönüştürülmesi
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 101, Sayfa-239)
...................132
KAYNAKÇA
...................240
XI
İçindekiler
g16g=
(FGDGÕPÕ] WRSOXPXQ KX]XU YH JYHQOL÷LQH |]HO ELU |QHP YHUHUHN Lo JYHQOLN
KL]PHWOHULQLQ WHPHOOHULQL EXQGDQ \]OHUFH \ÕO |QFH DWPÕúWÕU øo JYHQOLN KL]PHWOHUL
6HOoXNOXODU$QDGROX%H\OLNOHULYH2VPDQOÕ%H\OL÷LQLQLPSDUDWRUOX÷DG|QúPHVUHFLQGH
GDKDVLVWHPDWLNELU\DSÕ\DNDYXúPXúWXU
2VPDQOÕ 'HYOHWL¶QLQ VRQ G|QHPOHULQGH LGDUL LNWLVDGL VRV\DO YH NOWUHO
GH÷LúLPOHUOHELUOLNWHPONLDGOLYHDVNHUvKL]PHWOHUELUELULQGHQD\UÕODUDNX]PDQODúPD\D
JLGLOPLúLoJYHQOLNKL]PHWOHULGH\HQLGHQ\DSÕODQGÕUÕOPÕúWÕU
3ROLV 7HúNLODWÕQÕQ NXUXOXú \ÕO G|QPQ NXWODGÕ÷ÕPÕ] úX JQOHUGH SROLV
WHúNLODWÕQÕQGH÷LúLPVUHFLQLJHoPLúLQLYHWRSOXPGDNLUROQRUWD\DNR\DQHVHUOHUHKHU
]DPDQNLQGHQGDKDID]ODLKWL\DoGX\PDNWD\Õ]
<ÕOÕQGD $UúLY YH 'RNPDQWDV\RQ 'DLUHVL %DúNDQOÕ÷ÕQFD KD]ÕUODQDQ YH
\D\ÕPODQDQ³%HOJHOHUOH7UN3ROLV7DULKL,´DGOÕNLWDSWDLoJYHQOLNELULPLQLQ³3ROLV´
DGÕ DOWÕQGD \DSÕODQPDVÕ YH ¶WH NXUXODQ 3ROLV 0HFOLVL WDUDIÕQGDQ KD]ÕUODQDQ RQ
\HGL PDGGHOLN 1L]DPQDPHQLQ KD]ÕUODQÕú VUHFL 3ROLV 0HFOLVLQLQ LGDUv \DSÕODQPDVÕ
LOH X\JXODPDODUÕ YH øVWDQEXO GÕúÕQGD SROLV X\JXODPDODUÕ LOH LOJLOL EHOJHOHULQ oHYLULOHUL
\DSÕOPÕúWÕU
%HOJHOHUOH7UN3ROLV7DULKL,DGOÕNLWDEÕQGHYDPÕRODQEXNLWDSWD\ÕOODUÕ
DUDVÕQGD$QDGROX5XPHOLYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQWHúNLODWODQPDVÕYH\DEDQFÕVHIDUHWOHUOH
\DSÕODQSROLVOHLOJLOL\D]ÕúPDODUDGDLUEHOJHOHULQoHYLULOHUL\D\ÕPODQPDNWDGÕU
7UN3ROLV7HúNLODWÕ¶QÕQWDULKLQLQDQODúÕOPDVÕQDNDWNÕVD÷OD\DFDNEXWUoDOÕúPDODUÕQ
DUWDUDN GHYDP HWPHVLQL7HúNLODWÕPÕ] PHQVXSODUÕQD YH DUDúWÕUPDFÕODUD ID\GDOÕ ROPDVÕQÕ
WHPHQQLHGHUEXHVHULQKD]ÕUODQPDVÕQGDHPH÷LJHoHQPHVOHNWDúODUÕPÕWHEULNHGHULP
0HKPHW .,/,d
d/$5
0HKPHW.,/,d/$5
9DOL
(PQL\HW*HQHO0GU
XIII
İKİNCİ BASKI ÖNSÖZ
İnsanlık tarihi boyunca en temel ihtiyaçlardan biri olarak ortaya çıkan güvenlik
ihtiyacı günümüzde artarak önemini korumaya devam etmektedir. Her devlet yaşadığı
çağın gereklerine uygun olarak iç ve dış güvenlik hizmeti sunmuş ve sunmaya devam
etmektedir. Dünyanın en köklü devletlerini kurmuş olan ecdadımız halkının huzur ve
güvenliğine büyük önem vermiş, bu doğrultuda güvenlik birimlerini titiz bir şekilde
teşkilatlandırmıştır.
Tarihi süreçte giderek gelişen güvenlik sistemleri Osmanlı Devleti döneminde sistematik bir yapıya kavuşmuştur. Güvenlik hizmetlerinin her zamankinden daha büyük
önem arz ettiği günümüzde, Türk Polis Teşkilatının yapısı, gelişim ve değişim süreci
ile toplumdaki rolünü ortaya koyarak geleceğe daha sağlam adımlarla devam etmek
amacıyla 2012 yılında “Belgelerle Türk Polis Tarihi-1” adlı bir çalışma yapılmıştır.
Belgelerle Türk Polis Tarihi-1 isimli çalışmada iç güvenlik biriminin “Polis” adı
altında yapılanması, 1845’te kurulan Polis Meclisi tarafından hazırlanan on yedi maddelik Nizamnamenin hazırlanış süreci, Polis Meclisinin idari yapılanması, uygulamaları ve İstanbul dışındaki polis uygulamaları orijinal dokümanları yanında ilgili
belgelerin çevirileri ile birlikte yer verilmiştir.
Belgelerle Türk Polis Tarihi-1 adlı eserin devamı niteliğindeki ikinci kitap ise
1855-1865 yılları arasında; Anadolu, Rumeli ve İstanbul’da Polisin Teşkilatlanması,
polisle ilgili olarak yabancı sefaretlerle yapılan yazışmaların orijinal belgeleri ve çevirilerine yer verilmiştir.
Türk Polis tarihine ışık tutacak çalışmalara seri kitaplar şeklinde devam edilecektir. Ancak, “Belgelerle Türk Polis Tarihi-1” ve “Belgelerle Türk Polis Tarihi-2” adlı
çalışmalara olan talep ve ihtiyaç nedeniyle ikinci baskısının yapılması zorunluluğu
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, “Belgelerle Türk Polis Tarihi-1” ve “Belgelerle Türk
Polis Tarihi-2” adlı çalışmaların ikinci baskısı tek bir kitapta toplanarak “Belgelerle
Türk Polis Tarihi 1-2” olarak yeniden basılmıştır. Serinin bundan sonraki kitapları da
şanlı polis tarihine yakışır bir şekilde aynı kalite ve standartlarda basılmaya devam
edecektir.
Türk Polis tarihinin öğrenilmesi, daha iyi anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına yapılan bu değerli çalışmaların meslektaşlarımıza, araştırmacılara ve Türk
Polis tarihine ilgi duyan herkese faydalı olması temennisiyle,
eserin
hazırlanmayle, buu es
eser
erin
erin
er
n hazır
sında emeği geçen meslektaşlarımı tebrik eder, araştırmacıların
laarı
rınn ve diğer ççalışanların
aallış
başarılarının devamını dilerim.
Mehmet
ehmett K
KILIÇLAR
ILIÇ
ÇLA
Vali
Emniyet Genel Müdürü
XV
İçindekiler
.,6$/70$/$5
%$ù9858.,6$/70$/$5,
%N]
&
6
V
YE
%DNÕQÕ]
&LOW
6D\Õ
6D\ID
9HEHQ]HUL
'(9/(7$5ùø9/(5øø/(ø/*ø/ø.,6$/70$/$5
%2$
$$0'
$'91
$'910+0
$0.7
$0.70+0
$0.709/
$0.71='
$0.780
+50.7
ø'+
ø09/
09/
=%
%DúEDNDQOÕN2VPDQOÕ$UúLYL
%DEÕ$VD¿$PHGL.DOHPL(YUDNÕ
6DGDUHW'LYDQ.DOHPL(YUDNÕ
6DGDUHW0KLPPH(YUDNÕ
6DGDUHW0HNWXEL.DOHPL(YUDNÕ
6DGDUHW0HNWXEL.DOHPL0KLPPH.DOHPL(YUDNÕ
6DGDUHW0HNWXEL.DOHPL0HFOLVL9DOD(YUDNÕ
6DGDUHW0HNWXEL.DOHPL1H]DUHWYH'HYDLU(YUDNÕ
6DGDUHW0HNWXEL.DOHPL8PXP9LOD\DW(YUDNÕ
+DULFL\H1H]DUHWL0HNWXEL.DOHPL(YUDNÕ
øUDGHOHU'kKLOL\H1H]DUHWL(YUDNÕ
øUDGHOHU0HFOLVL9DOD(YUDNÕ
0HFOLVL9DOD(YUDNÕ
=DEWL\H1H]DUHWL(YUDNÕ
+ø&5ø$</$5
0
6
5D
5
&D
&
%
ù
1
/
=D
=
0XKDUUHP
6DIHU
5HEL\OHYYHO
5HEL\ODKLU
&HPD]L\HOHYYHO
&HPD]L\HODKLU
5HFHS
ùDEDQ
5DPD]DQ
ùHYYDO
=LONDGH
=LOKLFFH
XVII
İçindekiler
*ø5øù
7UN 3ROLV 7HúNLODWÕ WDULKLQL LOJLOHQGLUHQ YH 2VPDQOÕ 'HYOHWL¶QGHQ PLUDV NDODQ
WDULKLPL]L D\GÕQODWPDN YH 2VPDQOÕ SDOHRJUDI\DVÕ LOH LOJLOHQHQ RNX\XFXODUÕPÕ]D YH
DUDúWÕUPDFÕODUÕPÕ]D NROD\OÕN VD÷ODPDN DPDFÕ\OD JHoHQ \ÕO \D\ÕQODGÕ÷ÕPÕ] ³%HOJHOHUOH
7UN3ROLV7DULKL,´DGOÕHVHULPL]LQGHYDPÕQLWHOL÷LQGHRODQEXoDOÕúPDPÕ]D³%HOJHOHUOH
7UN3ROLV7DULKL´DGÕQÕYHUGLN
%X HVHULQ VXQXPXQGD WDULKOHUL DUDVÕQÕ NDSVD\DQ G|QHPH DLW EHOJHOHUL
³3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU´³$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD
3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ´ ³%DONDQ7RSUDNODUÕQGD 3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ´ YH ³2VPDQOÕ
'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU´DGÕDOWÕQGDG|UWE|OPHD\ÕUGÕN
+HUE|OPLoHULVLQGHEXOXQDQHYUDNÕNURQRORMLNVÕUDGDYHUGLN%|OPOHULoHULVLQGH
EXOXQDQEHOJHOHULQKDQJLND\QDNWDQDOÕQGÕ÷ÕQÕ³135«´úHNOLQGHGLSQRWODJ|VWHUGLN
%XVD\ÕODUÕQDOWÕQDKHUNRQXLoLQELUDoÕNODPDPHWQLNR\DUDNPHWQLQVRQXQDEHOJHLVH
WUDQVNULSVL\RQXQXQKDQJLVD\IDGDKDQJLQXPDUDGDROGX÷XQXWUDQVNULSVL\RQLVHDVOÕQÕQ
KDQJLVD\IDGDNDoQXPDUDOÕEHOJHROGX÷XQXHNOHGLN$oÕNODPDVÕ\D]ÕODQNRQXGDELUGHQ
ID]ODEHOJHQLQEXOXQPDVÕKkOLQGHWUDQVNULSVL\RQODUÕQYHEHOJHOHULQDUDVÕQD³´LúDUHWLQL
WUDQVNULSVL\RQGDD\ÕQ^ω`KDU¿LoLQ^µ`LúDUHWLQLNXOODQGÕN
ùDKÕV LVLPOHULQLQ WUDQVNULSVL\RQXQGD LVH LQFH YH NDOÕQ QOOHUL D\ÕQ YH KHP]H\L
J|VWHUPHGHQúDKÕVLVLPOHULQL³$KPHWøVPDLO«´ELoLPLQGHJ|VWHUGLN
2ULMLQDOEHOJHLOHWUDQVNULSVL\RQPHWLQOHULQLNDUúÕODúWÕUPDNLVWH\HQOHULoLQEHOJHOHULQ
NLWDEDWÕSNÕEDVÕPODUÕQÕNR\GX÷XPX]JLELWUDQVNULSVL\RQODUGDVDWÕUQXPDUDODUÕQÕ³
«´ PHWLQ LoLQGH YH\D VRQXQGD JHoHQ WDULKOHULQ \D]ÕOPD\DQ NÕVÕPODUÕQÕ YH PLODGL
WDULKOHUHoHYULPOHULQL³«LúEXIv0XKDUUHPELQLNL\]DOWPÕúDOWÕ$UDOÕN
VHQHVLQGH«´PHWLQLoHULVLQGH\D]ÕODQIDUNOÕNÕVÕPODUÕQGDKDNROD\EXOXQPDVÕLoLQ³<DWD\
.ÕVÕP0KUøP]k6D\ID<DQ.ÕVÕP´ELoLPLQGHJ|VWHUGLN
XIX
BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-2
XVIII
I. BÖLÜM
POLİS TEŞKİLATI HAKKINDA SEFARETLERLE YAPILAN
YAZIŞMALAR
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
1
%H\R÷OX YH *DODWD¶GD 3ROLV øúOHULQLQ ']HQOHQPHVL $PDFÕ\OD %DEÕ 9DOD
\Õ 6HUDVNHULGH 2OXúWXUXODFDN .RPLV\RQD .DWÕODFDN *|UHYOL 6D\ÕVÕQÕQ øOJLOL
.XUXPODUD%LOGLULOPHVL+DNNÕQGD7H]NHUH7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH
6D\ID
=kWÕ9kOk\Õ+D]UHWL.DSXGDQv\HYH7RSKkQHLµÆPLUH2YH1H]kUHWL&HOvOHVL\OHYH
=DEWL\\H0úvULQHOHUL+D]HUkWÕQD7H]kNLUL6kPL\\H
%H\R÷OX YH *DODWD WDUDÀDUÕQGD GYHOL HFQHEL\\H WHEDµDVÕQGDQ WHFHPPXµ HWPHNGH
RODQ ELU WDNÕP VHUVHUL YH PHFK€O¶ODKYkO NHVkQÕQ WDUG YH WHEµvGL\OH µXP€UÕ
]DEWL\\HQLQ \ROXQD NRQXOPDVÕ ]ÕPQÕQGD XP€UÕ ]DEWL\\HQLQ \ROXQD NRQXOPDVÕ YH «
YXN€µD JHOPHNGH RODQ X\JXQVX]OXNODUÕQ PHFK€O¶ODKYkO RODQ NHVkQÕQ GHIµL okUHVLQLQ
LVWLKVkONÕOÕQPDVÕ>] PHUk\ÕµDVNHUL\\HGH%kEÕ9kOk\Õ6HUµDVNHU3vGH%kEÕµÆOvGHQo
YHXPHUk\ÕµDVNHUL\\HGHQoYH7HUVkQHLµÆPLUHYH%kEÕ=DEWL\\HGHQYHNDUDQWLQD
PHP€UODUÕQGDQELUHUYHGYHOLPWHKkEEH4VHIkUHWOHULFkQLELQGHQGDKLELUHUPHP€UGDQ
PUHNNHE PXKWHOLW5 ELU NRPLV\RQ ELU NRPLV\RQ WHúNvOL WHQVvE ROXQXE %kEÕ µÆOvFH
LNWL]kVÕLFUkROXQPXúYHNH\¿\\HWvFkEKkOLLQWLKkEÕLNWL]kHGHQPHP€UODUÕQPHUFLµOHUL
WDUDÀDUÕQD HGHQ PDKDOOHUH ELOGLULOPLú ROPD÷OD 7HUVkQHL µÆPLUH WDUDIÕQGDQ WDµ\vQL
Ok]ÕPJHOHQPHP€UXQGDKLLQWLKkEÕ\OD%kEÕ9kOk\Õ6HUµDVNHUv\HLUVkOEX\XUXOPDVÕ
EkEÕQGD/0D\ÕV6
<DQ.ÕVÕP
>@
=ÕPQÕQGDHVkVÕLWWLKk]ROXQDFDNWHGkEvULPHVVLUHYHGkLPHQLQP]kNHUHVLLoQ
1
2
3
5
6
%2$+50.7
7RSKDQH 7VWDQEXO’GD WRS \DSŦODQ \HUH YHULOHQ DGGŦU %X \HU WRSçXOXNOD LOJLOL LƔOHUOH PHƔJXO RODQ
7RSçXEDƔŦ͛OŦŒŦQ\HULQH\ŦOŦQGDNXUXODQ7RSKDQH0ƺƔLUOLŒL7RSKDQHL$PLUH0ƺƔLUOLŒL'DLUHVLQH
LWWLKD] HGLOGL 0ƺƔLUOLŒLQ EDƔŦQGD EXOXQDQ NLƔL\H GH 7RSKDQH 0ƺƔLUL 7RSKDQHL $PLUH 0ƺƔLUL
GHQLOLUGL7RSKDQH0ƺƔLULDVNHUîJöUHYOHULQLQ\DQŦVŦUD*DODWD%H\RŒOXYHFLYDUŦQŦQ]DSWL\HLƔOHULQGHQ
VRUXPOX\GX%N]0HKPHW=HNL3DNDOŦQ2VPDQOŦ7DULK'H\LPOHULYH7HULPOHUL6ö]OƺŒƺ7VWDQEXO
&,,,V
8PXUŦ%HUUL\HL$VNHUL\H1H]DUHWLQLQEDƔŦQGDEXOXQDQ]DWDYHULOHQXQYDQ%N]0HKPHW=HNL3DNDOŦQ
2VPDQOŦ7DULK'H\LPOHULYH7HULPOHUL6ö]OƺŒƺ7VWDQEXO&,,,V
%LUELUOHULQL GRVW VD\DQ GHYOHWOHU %N] )HULW 'HYHOOLRŒOX 2VPDQOŦFD7üUNçH $QVLNORSHGLN /ûJDW
$QNDUDV
.DUÕúÕNNDUPD%N])HULW'HYHOOLRŒOX2VPDQOŦFD7üUNçH$QVLNORSHGLN/ûJDW$QNDUDV
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
3
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
7
2
%H\R÷OX YH *DODWD¶GD 3ROLV øúOHULQLQ ']HQOHQPHVL $PDFÕ\OD 2OXúWXUXODFDN
.DUPD .RPLV\RQ +DNNÕQGD %DEÕ $OL 7DUDIÕQGDQ *HUH÷LQLQ <DSÕOGÕ÷Õ YH øOJLOL
<HUOHUH%LOGLULOGL÷L+XVXVXQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
'HYOHWOHIHQGLPKD]UHWOHUL
%H\R÷OXYH*DODWDWDUDÀDUÕQGDXP€UÕ]DEWL\\HQLQ\ROXQDNRQXOPDVÕYHPHFK€O¶O
DKYkONHVkQÕQGHIµLokUHVLQLQLVWLKVkONÕOÕQPDVÕ]ÕPQÕQGDHVkVÕLWWLKk]ROXQDFDNWHGkEvUL
PHVVLUH YH GkLPHQLQ P]kNHUHVLoQ %kEÕ9kOk\Õ 6HUµDVNHUvGH %kEÕ µÆOvGHQ o
YH PHUk\Õ µDVNHUL\\HGHQ o YH 7HUVkQHL ÆPLUH YH %kEÕ =DEWL\\HGHQ YH NDUDQWLQD
PHP€UODUÕQGDQELUHUYHGYHOLPWHKkEEHVHIkUHWOHULFkQLELQGHQGDKLELUHUPHP€UGDQ
PUHNNHEPXKWHOLWELUNRPLV\RQWHúNvOLWHQVvEROXQXE%kEÕµÆOvFHLNWL]kVÕLFUkROXQPXú
YH NH\¿\\HW vFkE HGHQ PDKDOOHUH ELOGLULOPLú ROPD÷OD %kEÕ =DEWL\\HGHQ WDµ\vQL Ok]ÕP
JHOHQ PHP€UXQ GDKL LQWLKkEÕ\OD %kEÕ 9kOk\Õ 6HUµDVNHUL\\H\H LUVkO EX\XUXOPDVÕ
PWHYDNNÕIÕKLPHPLEHKL\\HOHULGLU)v/6HQH0D\ÕV
<DWD\.ÕVÕP
0DµU€]ÕokNHULNHPvQHOHULGLUNL
+kPHSvUk\ÕWDµ]vPYHLEFkORODQLúEXIHUPkQQkPHLVkPvLFHQkEÕYHNkOHWSHQkKvOHUL
PHkOLµkOvVLUHKvQLvNkQÕokNHUkQHPROPXúYHEXPLVLOOP]kNHUHGHYXN€IÕ
NkPLOHDVKkEÕQGDQELUEHQGHOHULQLQWDµ\vQLvFkEHGHFH÷LQGHQYH6DµkGHWO0XµkYLQ
(IHQGL KD]UHWOHUL EHQGHOHUL WHQVvE ROXQDUDN NRPLV\RQÕ PH]N€UD µD]vPHWL WHIKvP
ROXQPXúROPD÷ODROEkEGDYHKHUKkOGHHPUIHUPkQKD]UHWLPHQOHK¶OHPULQGLU)v
/6HQH+D]LUDQ
øP]k
7
4
%2$+50.7
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
8
*DODWDYH%H\R÷OX¶QGD3ROLVøúOHULQLQ']HQOHQPHVL$PDFÕ\OD%DEÕ6HUDVNHULGH
2OXúWXUXODQ .RPLV\RQD øVWDQEXO ùHKUHPLQLQLQ +DIWDGD %LU øNL *Q .DWÕOPDVÕ
+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
ùHKUHPkQHWL0XµkYLQL(YYHOLQH7H]NLUHL6kPL\\H
*DODWDYH%H\R÷OXWDUDÀDUÕQÕQÕVOkKÕXP€UÕ]kEÕWDVÕoQ%kEÕ6HUµDVNHUvGHPDKV€V
ELUNRPLV\RQWHúNvOROXQGX÷XQDYHWHEDµDLGYHOHFQHEL\\HGHQEXWDUDIGDGNNkQFÕ
EXOXQDQODU LOH kPHGúG9 HGHQOHULQ SDVDSRUWODUÕ KDNNÕQGD úHKUHPkQHWLQFH GHUGHVW
EDµ]ÕQL]kPEXOXQGX÷XQDPHEQvKDIWDGDELULNLJQP]kNHUHLYkNÕµDGDNRPLV\RQÕ
PH]N€UGDNRPLV\RQGD]kWÕúHUvÀHULQLQGDKLEXOXQPDVÕvFkEÕPDVODKDWGDQROPDVÕ\OD
RODFD÷Õ EX NHUUH WDUDIÕ YkOk\Õ 6HUµDVNHUvGHQ EkWH]NLUH LIkGH YH EH\kQ ROXQPXú LúµkU
NÕOÕQPÕúROPD÷ODLFkEÕQÕQLFUkVÕQDKLPPHWHVkPvOHULVL\kNÕQGDWH]NLUHROYHFKOHPH]N€U
NRPLV\RQÕPH]N€UHµD]LPHWLQHEH\kQÕKkOHLEWLGkUNÕOÕQÕU
*
*DODWD YH %H\R÷OX¶QGD 3ROLV øúOHULQLQ ']HQOHQPHVL øoLQ %DEÕ 6HUDVNHULGHNL
.RPLV\RQD .DWÕOPDVÕ gQJ|UOHQ ùHKUHPLQL 5H¿N %H\ (IHQGL¶QLQ +HQ] +LoELU
7RSODQWÕ\D.DWÕOPDGÕ÷ÕQD'DLU7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DµU€]ÕokNHULNHPvQHOHULGLUNL
0DµO€PÕ µkOvL kVDIkQHOHUL EX\XUXOGX÷X YHFKOH *DODWD YH %H\R÷OX WDUDÀDUÕQÕQ
ÕVOkKÕ XP€UÕ ]kEÕWDVÕoQ %kEÕ 6HUµDVNHUvGH PDKV€V ELU NRPLV\RQ WHúNvO ROXQGX÷XQD
8
9
%2$+50.7
*HOLúJLGLúYDUÕSJHOPHJHOGLJLWWL%N])HULW'HYHOOLRŒOX2VPDQOŦFD7üUNçH$QVLNORSHGLN/ûJDW
$QNDUDV
5
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
WHEDµDLGYHOLHFQHEL\\HGHQEXWDUDIGDGNNkQFÕEXOXQDQODULOHkPHGúGHGHQOHULQ
SDVDSRUWODUÕKDNNÕQGDúHKUHPkQHWLQFHGHUGHVWEDµ]ÕQL]kPEXOXQGX÷XQDPHEQvKDIWDGD
ELULNLJ€QHP]kNHUHLYkNÕµDGDEXOXQPDN]HUH0XµkYLQL(YYHO6DµkGHWO5H¿N
%H\(IHQGLEHQGHOHULQLQNRPLV\RQÕPH]N€UHPHP€UvQL)v/6HQH+D]LUDQ
WkUvKLQGHWH]NLUHLokNHUkQHPOHKkNLSk\ÕVkPvL6DGkUHWSHQkKvOHULQHµDU]YHLúµkU
ROXQPXúLVHGHKHQ]vFkEÕLFUkEX\XUXOPDPÕúROGX÷XQGDQNH\¿\\HWLQLKWkUÕKXV€VX
NRPLV\RQÕPH]N€UWDUDIÕQGDQLIkGHROXQPXúROPD÷ODPXYkIÕNHPULUkGHLVHQL\\HL
kVDIkQHOHULEX\XUXOXULVHLNWL]kVÕQÕQLFUkVÕEkEÕQGDHPUIHUPkQKD]UHWLPHQOHK¶O
HPULQGLU)v=D6HQH+D]LUDQ
øP]k
6
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
10
3ROLV øúOHULQL ']HQOHPHN $PDFÕ\OD %DEÕ 6HUDVNHULGH .XUXOPXú 2ODQ .DUPD
.RPLV\RQ7DUDIÕQGDQ.DUDODúWÕUÕODQ.DQXQ7DVDUÕVÕ+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ
$VOÕ%HOJH6D\ID
%XGHIµDÕVODKkWÕXP€UÕ]kEÕWD\DGkLU%kEÕ+D]UHWL6HUµDVNHUv¶GHWHúNvOEX\XUXOPXú
RODQ 0XKWHOLW .RPLV\RQGD WHGkEvUL VHUvµD ROPDN ]HUH EL¶OP]kNHUH NDUkU YHULOHQ
KXV€VkWÕúkPLOPP]kOk\LKDGÕU
7HEDµDL HFQHEL\\HGHQ11 ELUD] PGGHWGHQ EHU %kEÕ =kEWL\\HGH PHYN€I EXOXQXE
VHIkUHWOHU WDUDIÕQGDQ KLPk\H ROXQPD\DQ NHVkQÕQ KXN€PHWL PDKDOOL\\H PDµULIHWL\OH
KHPkQ 'HU6DµkGHW¶GHQ LVWHQLOHQ PDKDOOHUH WDUG YH GHIµ ROXQPDODUÕ YH EXQODUÕQ LOHUGH DNUDEkODUÕ YH PvUkVFÕODUÕ YH DODFDNOXODUÕ WDUDÀDUÕQGDQ YH\kK€G PHPOHNHWOHULQH
J|QGHUPHN]HUHVHIkUHWOHULFkQLELQGHQVXkOYXN€µXQGDQHUHGHROGXNODUÕELOLQPHNLoQ
KvQL WDUGODUÕQGD J|QGHULOHFHNOHUL PDKDOOHULQ VHIkUHWOHUL FkQLELQH ELOGLULOPHVL YH
EXQGDQPXUkGEkOkGDPXKDUUHUHVEkEDPHEQvROXEKLoELUJ€QHPGkKDOHLoQROPD\DFD÷Õ
6HUVHULJHúWJ]kUHGHQWHEDµDLHFQHEL\\HGHQVHIkUHWOHULWDUDIÕQGDQWDQÕQPD\DQODUÕQ
KXN€PHWLPDKDOOL\\HPDµULIHWL\OHLVWHQLOHQPDKDOOHUHWDUGYHGHIµROXQPDODUÕYHEXQODUÕQ
GDKL JQGHOLN KvQL WDUGODUÕQGD J|QGHULOHFHNOHUL PDKDOOHULQ \DOQÕ] PDµO€PkW ROPDN
]HUH VHIkUHWOHUL FkQLELQH ELOGLULOPHVL YH VHIkUHWOHUL WDUIÕQGDQ WDQÕQPÕú RODQODUGDQ GDKL
VHIkUHWOHULQLWHPvQHGHPH\HQOHUELUGDKD'HU6DµkGHW¶HJHOPHPHN]HUHVHIkUHWOHUL
PDµULIHWL\OH0HPDOLNL0DKU€VHLùkKkQH¶GHQ12KkULFELUPDKDOOHGHIµYHLKUkFNÕOÕQPDODUÕ
YH EXQODUGDQ VHIkUHWOHUL PDµULIHWOHUL\OH WDUG YH GHIµ ROXQXE GD PXDKKDUHQ EHUWDNUvE
0HPkOLNL ùkKkQH¶\H JHOPLú RODQODUÕQ VHIkUHWOHUL WDUDIÕQGDQ WDQÕQPD\XE ELULQFL
PkGGHDKNkPÕPXNWH]kVÕQFDKXN€PHWLPDKDOOL\\HPDµULIHWL\OHPQkVLEPDKDOOHUHWDUG
YHGHIµROXQPDVÕ
7HEDµDLHFQHEL\\HGHQDNGHPFHYXN€µEXOPXúRODQNDWOYHVLUNDWYHNDOSD]DQOÕNYH
VkLUEXPLVLOOW|KPHWYHFLQk\HWOHULQHPHEQvFH]kJ|UHUHNPXDKKDUHQVHEvOLWDKOL\\H
ROXQPXú RODQODUÕQ DKYkO YH KDUHNkWÕ Kk]ÕUDODUÕQGDQ KXN€PHWL PDKDOOL\\HQLQ
HPQL\\HWHGHPH\HFH÷LNLPHVQHOHULKHUGHYOHWGHFkUvYHPHUµvRODQXV€OLYHFKOH'HYOHWL
µ$OL\\H PHPOHNHWLQGH NDE€O HWPHPH\H GHUNkU RODQ KDNNÕ VDUvKLQH PHEQv R
10
%2$+50.7
%DƔNDGHYOHWX\UXŒXQGDRODQNLƔLOHU%N]7üUNçH6ö]OüN$QNDUDV
12 2VPDQOŦ ÜONHVL%N])HULW'HYHOOLRŒOX2VPDQOŦFD7üUNçH$QVLNORSHGLN/ûJDW$QNDUDV
11
7
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
PDN€OHNLPHVQHOHULQEL¶OPXKkEHUHVHIkUHWOHULPDµULIHWL\OHKHPkQ0HPkOLNL0DKU€VHL
ùkKkQH¶GHQKkULFELUPDKDOOHLUVkONÕOÕQPDODUÕ
(NVHU HUEkEÕ FLQk\HWLQ ]DEWL\\H WDUDIÕQGDQ DK]  JLULIW ROXQDFDNODUÕ VÕUDGD EDµ]Õ
PDKDOOHUH ¿UkU YH LKWLIk HGHUHN WDKOvVL JLUvEkQ HWPHNGH ROGXNODUÕ EL¶GGHIµkW YXN€µ
EXOPXúYHEXOPDNGDROPD÷ODRPDN€OHOHULQDK]JLULIWROXQPDVÕYHEDµ]ÕúEKH
]HULQH]DEWL\\HFHvFkEHGHQYHHO]HPYHPVWDµFHORODQWDKNvNkWYHWDKDUUL\\kWÕQLFUk
NÕOÕQPDVÕ YH¶OKkVÕO kVk\LúL µXP€PvQLQ PXKkID]DVÕQD GLNNDW YH LµWLQk ROXQPDVÕ
]ÕPQÕQGD ]DEWL\\H PHP€UODUÕQÕQ WHEDµDL HFQHEL\\HQLQ LúOHWPHNGH ROGXNODUÕ NDKYH
YH PH\KkQHOHUH YH GNNkQ YH PD÷D]DODUD YH RWHO YH KkQ YH WL\DWUR YH KHU QHYµ H÷OHQFHPDKDOOHULQHYHNXPkUKkQHYHIkKLúHKkQHYHEDµ]ÕX\JXQVX]HúKkVÕQWHFHPPXµ
YHEH\W€WHWHWPHNGHROGXNODUÕPDKDOOHUHKXOkVDLNHOkPDNoHYHUHUHNKHUNHVLQJLUHELOGL÷L
SRSLOLN\HUOHULQNkIIHVLQHGDKLELOkYkVÕWDJLUHELOPHOHULYHKXV€VkWÕPXKDUUHUHLoQ
WDµ\vQNÕOÕQDFDN]DEWL\\HPHP€UODUÕHKOLµÕU]YHPVWDµLGGYHGLUk\HWOYHHGvEROPDN
]HUHHOµkQPVWDKGHPRODQ]DEWL\\HQHIHUkWYH]kELWkQÕQGDQEL¶OLQWLKkEO]€PX
PLNGkUÕQÕQvFkEHGHQPHYNLµOHUHYD]µYHLNµkGÕYHEXLúLoQWDµ\vQROXQGXNODUÕQÕPXµOLQ
]HUOHULQGH ELUHU µDOkPHWL PDKV€VD EXOXQDUDN QXPURODUÕ GDKL ROPDVÕ YH vIk\Õ
PHP€UL\\HWOHULQGHELUJ€QHNXV€UYHUHKkYHWOHULYHEDµ]ÕPHUWHEHNDEkKDWOHULWHEH\\Q
H\OHGL÷L KkOGH WHGvEkWÕ Ok]LPHOHULQLQ LFUkVÕ YH KHU ELU DKYkO YH KDUHNkWODUÕQGDQ
=DEWL\\H 1H]kUHWLQLQ PHV€O RODFD÷Õ PLVLOO DNVL WDNGvULQGH \DµQL LúEX PHP€UODUÕQ
JLUHFHNOHULPDKDOOHULQVkNLQOHULYH\kRUDGDEXOXQDQODUWDUDÀDUÕQGDQGDKLPXKkOHIHW
YXN€µX\ODNDUúXGXUXOXUYH\kK€GEvDVOHVkVµD]YL\\kWLOHLGGLµk\DWHúHEEVROXQXULVHR
PDN€OHOHULQGDKLFkUvRODQXV€O]HUHWHGvEkWÕOk]LPHOHULQLQLFUkVÕYHEHUEH\kQELOk
vFkEÕWDNGvULQGHJLUGLNOHULPDKDOOHULQYHVkNLQOHULQLQYHWXWGXNODUÕkGHPLQLVPOHULQLYH
VHEHELGXK€OOHULQLYHKXOkVDLWDKNvNkWODUÕQÕGHUKkO%kEÕ=DEWL\\H\HKDEHUYHUHUHN
RUDGDQGDKLPHQV€EROGXNODUÕVHIkUHWOHULQHEkP]HNNLUHELOGLULOPHVL
%HQGLVkEÕNGDEH\kQROXQGX÷XYHFKOHNDEkKDWOYHX\JXQVX]¿UkUvOHULQWDKDUUvVL
]ÕPQÕQGDEDµ]ÕPD]DQQHLV€µRODQPDKDOOHUH]DEWL\\HPHP€UODUÕQÕQGXK€OOHULFkL]RODFD÷Õ
PLVLOORPDN€OHOHUGHQJHPLOHUHGXK€OYH¿UkUHGHQOHURODFD÷ÕFLKHWOHGHUGHVWRODQ
QL]kPkWÕQP]kNHUHVL\OHLµOkQÕQDNDGDUJHPLOHUH¿UkUYHGXK€OYHLOWLFkHGHQOHULQNDE€O
ROXQPDPDVÕYHNDE€OROXQGX÷XKkOGHPHV€OYHPFk]kWROXQDFDNODUÕQÕQúLPGLGHQ
VHIkUHWOHUFkQLEOHULQGHQVHIkLQNDSXGDQODUÕQDLµOkQYHEH\kQROXQPDVÕ)v=D
+D]LUDQ
6D÷GDQ 6ROD øP]kODU )UDQNR 7DKVLQ 1XUHGGLQ$KPHG 1XUXOODK 0DúXN 7HY¿N
)DKUHGGLQ0XVWDID'HUYLú
dHúLWOL<DEDQFÕ'HYOHW$GDPODUÕQÕQøP]kODUÕ
8
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
*
%H\R÷OX YH *DODWD¶GD 3ROLV øúOHULQLQLQ ']HQOHQPHVL $PDFÕ\OD 2OXúWXUXODQ
.DUPD .RPLV\RQ 7DUDIÕQGDQ .DUDUODúWÕUÕODQ .DQXQ 7DVDUÕVÕQÕQ 0WDODDVÕQD
'DLU7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
5HKvQL µLOPL VkPvL 6HUµDVNHUvOHUL EX\XUXOGX÷X ]HUH %H\R÷OX YH *DODWD WDUDÀDUÕ
XP€UÕ]kEÕWDVÕQÕQ\ROXQGDROPDGÕ÷ÕEH\kQÕ\ODYXN€µEXOPDNGDRODQIHQkOÕNODUGDQGROD\Õ
EDµ]Õ LIkGkW YH LKWkUkWÕ PXWD]DPPÕQ øQJLOWHUH YH )UDQVD YH $YXVWXU\D 6HIkUHWOHUL
WDUDIÕQGDQEDúWHUFHPkQODUÕQDLµWkNÕOÕQDQoNÕWµDWDµOvPkWÕQ%kEÕµÆOv\HWHEOv÷ROXQPDVÕ
YH XP€UÕ ]kEÕWDQÕQ PHUNH]L PDWO€ED vVkOL LVH ELU XV€OL GkLPH WDKWÕQD NRQPD÷D
PWHYDNNÕIJ|UQPHVL]HULQHKkOHQYHLVWLNEkOHQEXPLVLOOYXN€µkWÕQkPDU]L\\HQLQ
PHQµLYHPHYkGGÕ]kEÕWDQÕQKDNNÕ\ODYHWDPkPÕ\ODLVWLKVkOLLoQWHGkEvULPHVVLUHYH
GkLPHQLQEL¶OP]kNHUHNDUkUODúGÕUÕOPDVÕ]ÕPQÕQGDEkEÕYkOk\ÕKD]UHWL6HUµDVNHUvOHULQGH
WHúNvO EX\XUXODQ NRPLV\RQD PHP€UvQL µDFL]kQHPL] YXN€µ EXOPXú LQVLOkEÕ kVk\Lú P€FLELKkOkWÕQHYYHOEHHYYHOGHIµL]ÕPQÕQGD'HU6DµkGHWYH%LOkGÕ6HOkVH¶GH13WHEDµDL
HFQHEL\\HGHQ HPQL\\HW ROXQDPD\DQ EDµ]Õ HúKkVÕQ 0HPkOLNL 0DKU€VHL ùkKkQH¶GHQ
GHIµ YH LKUkFÕ HKHPPL XP€UGDQ YH PDVODKDWÕQ IU€µkWÕ HVkVL\\HVLQGHQ EXOXQPXú
ROGX÷XQGDQVHIkUHWOHUWDUDÀDUÕQGDQWDµ\vQROXQDQPHP€UODULOHEL¶GGHIµkWYXN€µEXODQ
LFWLPkµGDNH\¿\\HWP]kNHUHROXQDUDNúLPGLOLNWHGkEvULVHUvµDROPDN]HUHROEkEGD
EHú EHQGL KkYv WDQ]vP ROXQDQ PP]v Ok\LKDL PDQ]€UÕ PDµkOvPHYI€U 6HUµDVNHUvOHUL
EX\XUXOPDN]HUHOHIIHQSvúJkKÕVkPvLGkYHUvOHULQHWDNGvPNÕOÕQGÕWDIVvOLNH\¿\\HW
PWkODµDVÕQGDQ PVWHEkQ RODFD÷Õ YHFKOH LúEX NDUkU YHULOHQ PHYkGG R PDN€OH YXN€µ
EXOPDNGDRODQX\JXQVX]OXNODUÕQHVEkEÕQGDQPDµG€GRODQKD\OLFHúH\OHULL]kOHHGHFH÷L
EHGvKvROGX÷XJLELG|UGQFEHQGGHPXKDUUHUROGX÷XYHFKOHWHEDµDLHFQHEL\\HQLQPD÷D]D
YHGNNkQPLVLOOYHVkLUJ€QHLúOHWPHNGHROGXNODUÕPDKDOOYHPHVkNLQHKHUQHVHEHEH
PHEQv LVH úLPGL\H NDGDU ]kEÕWD PHP€UODUÕQÕQ GkKLO RODPDGÕNODUÕ FLKHWOH HNVHU HUEkEÕ
FLQk\HWLQ]DEWL\\HWDUDIÕQGDQDK]JLULIWROXQDFDNODUÕVÕUDGDEXPLVLOOPDKDOOHUH
¿UkUYHLKWLIkHGHUHNWDKOvVLJLUvEkQHWPHNGHROGXNODUÕKkOGHPFHUUHGkVk\LúLµXP€PvQLQ
PXKkID]DYHYLNk\HVL]ÕPQÕQGDEXGHIµDNLNDUkULNWL]kVÕQFDXP€UÕ]kEÕWDPHP€UODUÕQÕQ
EDµGH]vQRPDN€OHPDKDOOYHPHVkNLQHGDKLGkKLOROPDODUÕQÕQEXV€UHWOHELUNDUkUÕ
UHVPvWDKWÕQDNRQXOPDVÕXP€UÕ]kEÕWDFDWHVvUkWÕNDYL\\HYHIkLGHL]kLGH\LPQWLFRODUDN
EXLVHPDK]k\ÕYHOvQLµPHWLELPLQQHWLPL]3kGLúkKÕPÕ]HIHQGLPL]KD]UHWOHULQLQFPOH
KDNNÕQGDGHUNkUYHUHKvQLLúWLKkURODQKVQLQL\k]ÕµDOL\\HVLHVHULROGX÷XúEKHGHQ
EHUvROGX÷XQDYHEXPDN€OHPDKDOOHUHGkKLORODFDN]kEÕWDPHP€UODUÕQÕQHKOLµÕU]YH
PXµWHPHG kGHPOHUGHQ ROPDGÕ÷Õ KkOGH VRQUD vIk\Õ KLGPHWOHULQGH \ROVX]OXN YXN€µXQGD
13
(\üS*DODWDÜVNüGDU%N])HULW'HYHOOLRŒOX2VPDQOŦFD7üUNçH$QVLNORSHGLN/ûJDW$QNDUD
V
9
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
EDµ]ÕPHUWHEHPDNkOH\LGDµYHWHGHUHNKkOEXNLXP€UÕ]kEÕWDKDNNÕQGDEXQGDQE|\OH
QL]kPkWÕGkLPHGDKLP]kNHUHYHWHVvVROXQDFD÷ÕQGDQ\DSÕODFDNúH\OHUGHYHVvOHLNvO
NkOROPDPDN]HUHEXLúLoQWHUWvEROXQDFDN]kELWkQYHQHIHUkWÕQLQWLKkEYHWDµ\vQL
KXV€VXQDNHPkOL\OHGLNNDWNÕOÕQPDVÕPXNWH]vROXEEXGDKL=DEWL\\H1H]kUHWLQLQYD]vIHL
VDKvKDLPHP€UL\\HWLQGHQEXOXQGX÷XQDYHEXKXV€VODUGDHGQkPHUWHEHWHNkVOYXN€µX
NkPLOHQRUD\DµkLGYHUkFLµEXOXQDFD÷ÕQDELQkHQ]LNUROXQGX÷XYHFKOHEL¶OLQWLKkE
NXOODQDFDNODUÕ]DEWL\\HPHP€UODUÕ\HGOHULQHWDµOvPkWÕNkIIH\HLµWkVÕKXV€VXQXQ=DEWL\\H
1H]kUHWL FkQLELQH KDYkOHVL V€UHWOHUL PL\kQHL µkFL]kQHPL]GH WH]HNNU YH WHQVvE
NÕOÕQPD÷ODPXYkIÕNLUkGHLµDOL\\HLkVDIkQHOHULEX\XUXOXULVHLFUk\ÕLNWL]kODUÕ]ÕPQÕQGD
Ok\LKDLPHUN€PHQLQOHI¿\OHNH\¿\\HWLQ%kEÕµÆOv\HLúµkUÕOk]ÕPJHOHFH÷LPXKkWÕ
µLOPLVLSHKGkUvOHULEX\XUXOGXNGDHPUIHUPkQKD]UHWLPHQOHK¶OHPULQGLU)v=D
6HQH7HPPX]
6D÷GDQ6ROD0KUOHU)UDQNRLEQL6HUNL]R7DKVLQ$KPHGø]]HW0HKPHG1XUHWWLQ
0HKPHG 1XUXOODK (V6H\\LG14 øVPDLO 0DúXN 0HKPHG 7HY¿N )DKUHGGLQ (V6H\\LG
<DK\D0XVWDID5Õ]D(V6H\\LGùH\K(PLQ
*
<DEDQFÕ 9DWDQGDúODUÕQ %XOXQGXNODUÕ 0D÷D]D YH 'NNDQ *LEL <HUOHUH *LUHFHN
2ODQ 3ROLV 0HPXUODUÕQÕQ *YHQLOLU .LúLOHUGHQ 6HoLOPHVL YH %X .RQXQXQ
øVWDQEXO¶GDNL6HIDUHWOHU7DUDIÕQGDQ(FQHEL*D]HWHOHUL$UDFÕOÕ÷Õ\OD'X\XUXOPDVÕ
7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DµU€]ÕokNHULNHPvQHOHULGLUNL
0DµO€PÕ µkOvL kVDIkQHOHUL EX\XUXOGX÷X YHFKOH %H\R÷OX YH *DODWD WDUDÀDUÕ XP€UÕ
]kEÕWDVÕQÕQ ELU XV€OL PDWO€EH YH GkLPH WDKWÕQD YD]µÕ Ok]LPHGHQ J|UQPHVL ]HULQH
LNWL]kVÕQÕQP]kNHUHVLoQ%kEÕ6HUµDVNHUvGHWHúNvOROXQDQNRPLV\RQGDQEXGHIµDLµWk
ROXQDQEHúEHQGPP]kELUOk\LKDROEkEGDRODQPD]EDWDLOHEHUkEHUPDQ]€UÕPDµkOv
PHYI€U kVDIkQHOHUL EX\XUXOPDN ]HUH OHIIHQ WDNGvP NÕOÕQDQ NRPLV\RQÕ PH]N€UXQ
NDUkUÕPWkODµkWÕYkNÕµkHPQL\\HWLPDWO€EHQLQKVQLKXV€OLoQúLPGLOLNELUWHGELUL
VHUvµRODUDNVk\HLkVk\LúYk\HLKD]UHWL3kGLúkKvGHLNWL]kVÕQÕQLFUkVÕXP€UÕ]kEÕWDFD
WHVvUkWÕ NDYL\\H\L PVWHO]LP RODFD÷Õ GHUNkU ROPD÷OD PXYkIÕN HPU  LUkGHL VHQL\\HL
YHNkOHWSHQkKvOHULEX\XUXOXULVHOk\LKDLPH]N€UHQLQG|UGQFEHQGLNDUkUÕvFkEÕQFD
EDµGH]vQWHEDµDLHFQHEL\\HQLQPD÷D]DYHGNNkQYHVkLUHPLVLOOEXOXQGXNODUÕPDKDOO
14
10
%LUWRSOXOXŒXQLOHULJHOHQNLƔLVL+]0XKDPPHG¶LQVR\XQGDQJHOHQNLƔLOHULçLQNXOODQŦODQELUXQYDQ
%N]7üUNçH6ö]OüN$QNDUDV
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
YH PHVkNLQH EL¶OLNWL]k GXK€O HGHFHN RODQ XP€UÕ ]kEÕWD PHP€UODUÕQÕQ PQkVLE YH
PXµWHPHG kGHPOHUGHQ ROPDN ]HUH LQWLKkE YH LVWLKGkPÕ PkGGHVLQLQ =DEWL\\H 0úvUL
'HYOHWO3DúDKD]UHWOHULQHHPUYHLúµkUÕ\ODEHUkEHUEXNDUkUÕQ'HU6DµkGHWYHVHIkUHWOHU
PDµULIHWOHUL\OHHFQHEvJDVWHOHULQHGDKLGHUFYHWDEµÕ\ODLµOkQHWGLULOPHVLEkEÕQGDHPU
IHUPkQKD]UHWLPHQOHK¶OHPULQGLU)L=D7HPPX]
øP]k
*
%DEÕ 6HUDVNHULGH 2OXúWXUXODQ .RPLV\RQGDQ 9HULOPLú 2ODQ /D\LKD YH 0D]EDWD
'R÷UXOWXVXQGD 6HIDUHWOHUOH <D]ÕúPDODUÕQ 'HYDP (WWL÷L +DNNÕQGD 7H]NHUH
7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
6HUµDVNHU3DúD\D7H]NLUHL6kPL\\H
%H\R÷OXYH*DODWDWDUDÀDUÕXP€UÕ]kEÕWDVÕQÕQELUXV€OLPDWO€EHYHGkLPHWDKWÕQDYD]µÕ
P]kNHUHVLoQ%kEÕ6HUµDVNHUvGHWHúNvOROXQDQNRPLV\RQGDQYHULOPLúRODQOk\LKDYH
PD]EDWDVHOHILYkOk\ÕVLSHKVkOkUvOHULFkQLELQGHQPDNkPÕVHQkYHUv\HLUVkOYHEXQODU
GDPQGHULFRODQNDUkUÕQPWHµDOOLNROGX÷XPDKDOOHUHEH\kQYHLFUkVÕLúµkUROXQPDNGDQ
Qkúv NDUkUÕ PH]N€UXQ VHIkUHWOHUH PWHµDOOLN RODQ IÕNUDVÕ EkP]HNNLUHL UHVPL\\H
LúµkUROXQDUDNEDµ]ÕVHIkUHWOHUGHQDOÕQDQFHYkEQkPHOHUPDQ]€UÕYkOk\ÕVLSHKGkUvOHUL
EX\XUXOPDN]HUHOHIIHQLUVkONÕOÕQPÕúYHKHQ]YU€GHWPH\HQFHYkEODUÕQGDKLJHOGL÷L
DQGD LUVkO ROXQPDN ]HUH EXOXQPXú ROPD÷OD EL¶OPWkODµD LFUk\Õ vFkEÕ EkEÕQGD LUkGH
HIHQGLPLQGLU0$÷XVWRV15
15
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
11
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
16
3ROLVøúOHULQLQ']HQOHQPHVL\OHøOJLOL+XVXVODUÕQ0]DNHUHVLøoLQ=DSWL\H0úLUL
0XDYLQLQLQ +DQJL *Q YH +DQJL 6DDWWH +DULFL\H 1H]DUHWLQGH %XOXQDFD÷ÕQÕQ
6RUXOPDVÕ+DNNÕQGD7H]NHUH7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
=DEWL\\H0úvUL+D]UHWOHULQH7H]NLUHL6kPL\\H
,VODKkWÕ XP€UÕ ]DEWL\\H\H GkLU RODQ úH\OHULQ LFUk\Õ P]kNHUkWÕ ]ÕPQÕQGD WHQVvE
EX\XUXODFDNJQGHVDµkGHWOPXµkYLQHIHQGLKD]UHWOHUL\OH1H]kUHWL&HOvOHL+DULFL\\H
'kLUHVLQHD]vPHWEX\XUXOPDVÕKDNNÕQGD\D]ÕODQWH]NLUHLVHQkYHUvKkPLúLQHdHKkUúHQEH
JQ (IHQGLL PúkUQLOH\K JHOLQHFH÷L FHYkEHQ LúµkU EX\XUXOPXú LVH GH \HYPL
PH]N€U PU€U H\OHPLú ROGX÷XQGDQ NDQJÕ JQ YH QH ]DPkQ JHOLQHFH÷LQLQ WHNUkU LúµkU
EX\XUXOPDVÕPWHYDNNÕIÕKLPHPLEHKL\\HOHULGLU
*
3ROLVøúOHULQLQ']HQOHQPHVL\OHøOJLOL+XVXVODUÕQ0]DNHUHVLQH=DSWL\H0úLULQLQ
0XDYLQLLOH%HUDEHU.DWÕODFD÷ÕQÕ%LOGLUGL÷L<D]Õ7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH
6D\ID
'HYOHWOHIHQGLPKD]UHWOHUL
,VODKkWÕ XP€UÕ ]DEWL\\H\H GkLU 'HYOHWO 6HUµDVNHU 3DúD KD]UHWOHULQGHQ PHUV€OH
WH]NLUH PHOI€IkWÕ\OD EHUkEHU PDQ]€UÕ YkOk\Õ 0úvUvOHUL EX\XUXOPDN ]HUH OHIIHQ LUVkO
NÕOÕQGÕEXQODUÕQEL¶OHWUkIPWkODµDVÕ\ODROEkEGDvFkEHGHFHNP]kNHUkWÕQLFUkVÕoQ
WHQVvE EX\XUXODFDN JQGH VDµkGHWO PXµkYLQ HIHQGL KD]UHWOHUL\OH 1H]kUHWL &HOvOHL
+kULFL\\HGkLUHVLQHD]vPHWEX\XUXOPDVÕV€UHWLPQkVLEJLELWDKDWWXUNÕOÕQPÕúLG÷LQGHQ
EX EkEGD RODQ PWkODµDL EHKL\\HOHUL\OH NDQJÕ JQ YH QH ]DPkQ JHOLQHELOHFH÷LQLQ
LúµkUÕPWHYDNNÕIÕKLPHPLEHKL\\HOHULGLU)vù6HQH1LVDQ
16
12
%2$+50.7
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
<DWD\.ÕVÕP
0DµU€]ÕokNHULNHPvQHOHULGLUNL
+kPHSvUk\ÕWDµ]vPYHLEFkORODQLúEXIHUPkQQkPHLVkPvLKD]UHWLVDGkUHWSHQkKvOHUL
PHkOL µkOvVL YH ]LNU ROXQDQ WH]NLUHL µDOL\\HL VLSHUPHGkUÕ YH HYUkNÕ PHUN€PH
PµHGGkVÕUHKvQLvNkQÕokNHUkQHPROPXúYHPXYkIÕNHPUIHUPkQYHNkOHWSHQkKvOHUL
EX\XUXOGX÷XKkOGHELPHQQLKLWHµkOk\DUÕQNLdHKkUúHQEHJQVkµDWDOWÕNDUkUODUÕQGD
PúkUQLOH\KVDµkGHWOPXµkYLQHIHQGLKD]UHWOHULEHQGHOHUL\OHEHUkEHUVkOLI¶]]LNU
GkLUH\HD]vPHWLPEkGHUHWNÕOÕQDFD÷ÕPXVDPPHPEXOXQPXúROPD÷ODROEkEGDYHKHU
KkOGHHPUIHUPkQKD]UHWLPHQOHK¶OHPULQGLU)vù6HQH1LVDQ
øP]k
*
%DEÕ 6HUDVNHULGH .XUXODQ .RPLV\RQ 7DUDIÕQGDQ .DUDUODúWÕUÕODQ 8VXO YH
7HGELUOHU+DNNÕQGD%HOoLND'HYOHWL¶QLQ*|UúOHULQLQLQ%HOoLND6H¿UL0|V\|.RQ
$UDFÕOÕ÷Õ\OD%LOGLULOPHVL7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH$6D\ID
%HOoLND 6HIkUHWL WDUDIÕQGDQ 'HYOHWL PúkUQLOH\Kk .RQVRORVX 0|V\| .RQ¶D
7HPPX]¶XQ\LUPLVLWkUvKL\OHPYHUUDKDQWDKUvUYHLµWkROXQDQWDµOvPQkPHQLQWHUFHPHVLGLU
8V€OL ]kEÕWD\D GkLU 0XKWHOLW .RPLV\RQXQ EL¶OP]kNHUH LVWv]kQÕ WDµOvNDQ NDE€O
H\OHGL÷LWHGkEvULFHGvGHKDNNÕQGDRODQPWkODµkWÕPÕQEH\kQÕQÕPXNWH]vµDGGH\OHGL÷LPGHQ
7HPPX]¶XQRQEHúLWkUvKL\OHPYHUUDKRODQWDKUvUkWÕQÕ]DFHYkEHQWDUDIÕQÕ]DLúµkUYH
WHEOv÷LQHPEkGHUHWHGHULPDQFDNNDYkQvQYHPXµkKHGkWÕFkUL\\HvFkEÕQFD]LPPHWLPL]H
PWHUHWWLERODQYH]kLIHWHYIvNXV€OYHKDUHNHWHGHELOPHQL]LoQHINkUYHPOkKD]kWÕ
YkNÕµDPÕEH\kQYHLúµkUHWPH]GHQHYYHOEXPLVLOOPHVkLOGHNkµLGHLLWWLKk]HWPHQL]Ok]ÕP
JHOHQHVkVODUÕLK]kUYHWH]NkUHWPHNOL÷LPIkLGHGHQKDOHOROPD\DFD÷ÕQÕ]DQQH\OHGL÷LP
FLKHWOH HYYHO HPLUGH EXQXQOD EHGµHQ H\OHUGLP EX NkµLGH YH HVkVODUÕQ KXOkVDL PHkOL
µXO€PLPWHµkULIHKNPQGHRODQ]LNUvkWvND]L\\HLEHGvKL\\HGHPQGHULFROXE\DµQL
'HYOHWL µ$OL\\H¶QLQ PkOLN ROGX÷X KXN€NÕ KNPGkUL\\HVL\OH 0HPkOLNL
2VPkQL\\H¶GH PWHPHNNLQ RODQ WHEDµDL HFQHEL\\HQLQ NDYkQvQL 2VPkQL\\H¶\H WkELµ
ROPD\XEGDNHQGGHYOHWLPHWE€µDODUÕQÕQNDYkQvQLQHPDKN€PROPDODUÕQÕPXWD]DPPÕQ
GHYOHWLHFQHEL\\HQLQKDVEH¶OXK€GQkLOROGXNODUÕLPWL\k]kWÕQPL\kQÕQÕWHYIvNHWPHN
vFkEÕKkOGHQGLUoQNLPDµO€PXQX]ROGX÷X]HUHVkKLELLVWLNOkORODQGHYOHWOHULQNHQG
PONOHULQGHEXOXQDQ HúKkVÕYHHú\k\ÕNHQGNkQ€QODUÕWDKWÕQGDYHPQKDVÕUDQNHQG
GkLUHL KNPOHUL GkKLOLQGH WXWPD÷D VDOkKL\\HWL PXWODNDODUÕ WDVGvN YH LµWLUkI ROXQDQ
13
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
PHYkGGDQLVHGH'HYOHWLµ$OL\\HLOHGHYOHWLHFQHEL\\HQLQ\HNGL÷HUL\OHRODQUHYkEÕW
KDVHQHLGRVWYHPXYkOkWODUÕQÕEDµ]Õ PVkµDGkWÕQk¿µDLOHELUNDWGDKDWHú\vGYHWDKNvP
HWPHNYHPQkVHEkWÕWLFkUHWOHULQLEDµ]ÕWHPvQkWÕNDYvLOHGDKD]L\kGHWHYVvµH\OHPHN
QL\HWLQHPHEQvEXKDNNYHVDOkKL\\HWLPXµkKHGkWÕPQµDNLGLJHUH÷LJLELWDµGvOYHWDJ\vU
H\OHPLúGLU'HYOHWLµ$OL\\HLOHGHYOHWLHFQHEL\HEH\QLQGHµDNGROXQDQEXPXµkKHGHOHU
LVH PU€UÕ H]PLQH LOH NHVEL WHHNNG HGE PGGHWL PHGvGHGHQ EHU PHYNLµL LFUk\D
NRQXOPDNGDEXOXQPDVÕ\ODIHYkLGYHPHQk¿µQLQGHUHFHLNHPkOGHROGX÷XWHEH\\Q
YH WDKDNNXN H\OHGL÷LQGHQ EDúND FkQLEL %kEÕ µÆOvGHQ GDKL GkLPk EXQODUÕQ DKNkPÕQD
ULµk\HW ROXQPXú YH 'HYOHWL µ$OL\\H¶QLQ $YUXSD &HPµL\\HWLQH GkKLO ROGX÷X V€UHWL
µDOHQL\\HGH RODUDN 3DULV$KGQkPHVL¶QGH WDVUvK ROXQPDVÕ\OD GDKD ELU NDYv V€UHWOH
UHKvQLWDVGvNYHWH\vGROXQPDVÕGÕUELQkHQµDOH\KúXPXµkKHGkWJHUHN'HYOHWLµ$OL\\HYH
JHUHN GHYOHWL HFQHEL\\H LoQ KXN€N YH YH]kLIL PWHNDELOH\L KkYv ELU úDUWQkPH
GHPHNROXERQGDQQH'HYOHWLµ$OL\\H¶QLQYHQHGHYOHWLHFQHEL\\HQLQD\UÕOPDPDVÕvFkE
HGHUJHUoLEDµ]ÕPHP€UODUÕQV€LLVWLµPkOkWÕQGDQQkúvEDµ]ÕNHUUHYHKXV€VX\ODXP€UÕ
]kEÕWDYHHPQL\\HWLµXP€PL\\H\HGkLUWHGkEvUFHKXN€PHWLPDKDOOL\\HLOHNDQoÕODUKkQHOHU
EH\QLQGHPQk]DµDLWHNHYYQQHEXPXµkKHGHOHUVHEHEROGX÷X3DULV0NkOHPkWÕQGD
WDVGvNYHLWLUDINÕOÕQPÕúLVHGHEH\QH¶OGYHOELUPXYkIDNDWÕNkPLOHKXV€VX\ODRQODUÕQ
RQODUÕQEDúGDQEDúDU\HWYHPXk\HQHVLQHLEWLGkUROXQFD\DNDGDUDKNkPÕQDWDPkPÕ\OD
ULµk\HW ROXQPDVÕ YNHOk\Õ 'HYOHWL µ$OL\\H YH VIHUk\Õ GHYOHWL HFQHEL\\HQLQ IDUv]DL
]LPPHWLQGHQGLUPDµDPkIvKJHoHQVHQHÕVGkUEX\XUXODQKDWWÕKPk\€QGDXP€UÕ
]kEÕWD\D GDLU FkUv RODQ XV€O YH WHGkEvULQ ÕVODK ROXQPDVÕ HPU  IHUPkQ EX\XUXOPXú
ROGX÷XQGDQYH$YUXSDOXODUÕQPWHPHNNLQROGXNODUÕPDKDOOHUGHPXDKKDUHQ]XK€UDJHOHQ
PXµkPHOkWÕ KD\G€GL\\H EDµ]Õ WHGkEvUL PXYDNNDWHQLQ LFUk ROXQPDVÕQD O]€P
J|VWHUGL÷LQGHQGHYOHWLVkLUHPLVLOO%HOoLND'HYOHWLGDKL%kEÕµÆOvQLQKDNNÕPXNkULQ
RODQ DU]€VXQD L]KkUÕ PXYkIDNDWOD PLQJD\UÕ UHVPv PXµkYHQHW vIkVÕQGDQ LVWLQNkI
HGHPHPLúGLUEXVHEHEGHQQkúvRPDN€OHYXN€µkWÕQLVWLKVkOLHVEkEÕLQGLIkµL\\HVL]ÕPQÕQGD
LFUkVÕ Ok]ÕP JHOHQ WHGkEvUL µXP€PL\\HQLQ LWWLKk]ÕQD KLVVHGkU EXOXQPD÷Õ GHYOHWL
PúkUQLOH\KkIDUv]DL]LPPHWYHPXYkIÕNÕKkOYHPDVODKDWELOEúXNDGDUNLEXEkEGD
J|VWHULOHFHN RODQ NDE€O YH PXYkIDNDWÕ NDYkQvQL HVkVL\\HPL]LQ YH PXµkKHGkWÕ
FkUL\\HQLQWDKGvGH\OHGL÷LGkLUHQLQGkKLOLQGHGHYUkQHWGLULOPHNúDUWÕ\ODPHúU€WROGX÷XQGDQ
XP€UÕ]kEÕWD\DGkLURODQWHGkEvULFHGvGH\H\DOQÕ]EXLNLNHOLPHVLOLNDWIÕLQ]kUÕ
PWkODµD YH WHGNvN HWPHPL] Ok]ÕPHL KkOGHQGLU %HOoLND 'HYOHWL¶QLQ 0HPkOLNL
2VPkQL\\H¶GH PWHPHNNLQ RODQ WHEDµDVÕ KDNNÕQGD ]DEW  UDEW YH PXKkNHPH\H
KXV€VHQ NHOLPH VLOLN µ$OL\\H PONQGHQ KkULF RODUDN LFUk H\OHGL÷L YH VHQHVL
NRQVWLWV\RQXQD17 YH .DYkQLQL 1L]kPL\\HL (VkVL\\H\H YH 8V€OL 0XKkNHPkW
.kQ€QQkPHVL¶QHWDWEvNHQLFUkLNLNHOLPHVLOLNROXQGX÷XLPWL\D]kWVHQHVLQGHµDNG
ROXQDQPXµkKHGHQLQVHNL]LQFLPkGGHVLQGHPXVDUUDKROXELúEXNDYkQvQLQPHYNLµL
LFUk\ÕWDEvµL\\HVLRODQEHQGDK]JLULIWROXQDQODUDGXK€OLNH\¿\\HWLQHPWHGkLURODQ
G|UGQFPDGGHGLUOk\LKDQÕQELULQFLLNLQFLYHoQFEHQGOHULHFQHELOHUKDNNÕQGD
%kEÕ µÆOvQLQ PDWO€E H\OHGL÷L KXN€NÕ WDUGL\\H\H GkLU ROXE EX EkEGD EH\kQ HGHFH÷LP
PWkODkWSHND]ROGX÷XQGDQEXQODUÕKHPkQND\ÕGVÕ]úDUWVÕ]µD\QÕµD\QÕQDJLELNDE€O
17
14
.HOLPHQLQRULMLQDO\D]ÕOÕúÕ³FRQVWLWXWLRQ´ROXS7UNoHNDUúÕOÕ÷ÕDQD\DVDDQODPÕQDJHOPHNWHGLU.
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
HGHELOULPYkNÕµDKLoELUKXN€PHWLHFQHEL\\H\HWkELµL\\HWÕVÕIDWYHµXQYkQÕQÕPH\GDQD
NR\DPD\DQHFQHELOHULDK]JLULIWYHWDUGHWPHNOH%kEÕµÆOvQLQKXN€NYHVDOkKL\\HWL
NkPLOHVLROXEKHUELUGHYOHWNHQGPONQGHEXOXQDQHFQHELOHULQLNkPHWLQHPVkµDGH
HWPHNYH\kK€GHWPHPH÷HVDOkKL\\HWLROGX÷XYHEXEkEGDNLPVHQLQVXkOLQHFHYkE
YHUPH÷H YHUPH÷H PHFE€U ROPDGÕ÷Õ NDYkµLGL KXN€NÕ PLOHO LOH PXVDGGÕN YH PWHDUULI
ROPDVÕ\ODKXN€NÕPLOHOLNDYkµLGLQHWHYkIXNH\OHGL÷LPLVLOOEL]LPPXµkKHGHPL]
LNWL]kVÕQFD 0HPkOLNL µ2VPDQL\\H¶GH WHPHNNQ HWPHN YH NLPHVQH WDUDIÕQGDQ UHQFLGH
ROXQPD\DUDN WLFDUHW H\OHPHN KDNN YH VDOkKL\\HWL %HOoLNDOÕODUD LµWk ROXQPXú
ROGX÷XQGDQPXµkKHGHLPH]N€UH\HGDKLPXJk\LUGH÷LOGLUGH÷LOGLU%HOoLNDOÕODUGDQELULVL
NHQG GHYOHWLQLQ KLPk\HVL WDKWÕQGD EXOXQGX÷X DQGD PWHPHNNLQ ROGX÷X PONQ
NkQ€QÕµXP€PL\\HVLWDKWÕQGDEXOXQPD÷DOk]ÕPJHOUKXV€VHQV€LKDUHNHWLYXN€µX\OD
QkLOROGX÷XPXµkPHOHLPLKPkQQYk]v\H18JD\UÕOk\ÕNKDUHNHWGHEXOXQDQYH\kK€G
ELUúSKHOKkOYHPHYNLµGHEXOXQXEGDKDNNÕQGDEDµ]ÕPHUWHEHLKDYIGDµYHWHGHQLWHNLP
KDEVKkQHOHUGHPDKEXVEXOXQDQHúKDVLOHVHUVHULJHúWJ]kUHGHQOHUEXNkELOGHQGLU
EHQGYHEHQGPWHDKKLULQLQNkQ€QQkPHOHUL|\OHVHUVHULJHúWJ]kUHWPHNOL÷LFQKD
PDNDPÕQGD WXWXE DVKkEÕQÕ WHGvE H\OHGLNOHULQGHQ EDúND HFQHELGHQ RODQ VHUVHULOHUL
\DµQLNkUVDQDWÕYHLNkPHWHGHFHNPDKDOOLYHKLoELUPHGkUÕWDD\\úROPD\DQHúKDVÕDK]
JLULIWLOHVHUKDGDQDNOYHLKUkFHWPH÷HGHYOHWOHULQKDNNYHVDOkKL\\HWLROGX÷XQX
WDVUvKHGHUOHU]LUkEXVÕQÕIGDQEXOXQDQHúKkVÕQKHPDVD\LúLXP€PvKDNNÕQGDELUVHEHEL
GkLPL KDYI  KDú\HW ROGXNODUÕ YH KHP NHQG VHIkUHWOHULQH GDKL JkLOH YHUGLNOHUL
PDµO€PGXUDQFDNELUPXNWH]k\ÕPUYYHWYHKDNNkQL\\HWELUNHUUHEXQODUÕQVHIkUHWOHULQH
LKEkUÕ NH\¿\\HW H\OHPH÷H GHYOHWLQ PHFE€U ROPDVÕ vFkEÕ KkOGHQ ROXE EXQXQOD
EHUkEHU%kEÕÆOvQLQLúEX]DEWUDEWYHQH]kUHWHRODQKDNNYHVDOkKL\\HWLNDQoÕODUKkQHOHULQ
KXN€NL\OHPDKG€GROGX÷XFLKHWOHHFQHELOL÷LWDKDNNXNHGHQVHUVHULOHULQWDUGÕPXWODND
VHIkUHWOHUL PDµULIHWL\OH LFUk ROXQPDN Ok]ÕP JHOU ]LUk \HGLQH FkQLEL %kEÕ µÆOvGHQ ELU
NÕWµDLNkPHWWH]NHUHVLLµWkVÕ\ODHFQHELOHUEXWDQÕOPÕúRODQkGHPLHFQHELOHULQ\DOQÕ]
NHQG GHYOHW PHWE€µDODUÕQÕQ NkQ€QX WDKWÕQGD EXOXQGXNODUÕQÕ PXWD]DPPÕQ YH
PXµkKHGHOHUGHPQGHULFRODQNkµLGHLLNWL]kVÕQFDNHQGGHYOHWLQLQPONQGHLNkPHW
HGH\RUJLELµDGGROXQXERQXQKDNNÕQGDKXN€PHWLPDKDOOL\HQLQPXKkNHPHFHKDNNYH
VDOkKL\\HWL NHHQOHP\HNQ KNPQGHGLU DQFDN KDVEH¶OPHYNLµ YH¶OKkO NHQGOHULQGH
KVQL HWYkU YH DKOkNFD WHPLQkWÕ Nk¿\\H PHYF€G J|UQPH\HQ YH QkLO ROGXNODUÕ
PXµkPHOHLPLKPkQQYk]v\HJD\UÕOk\ÕNYHQkPVWDKDNNRODFDNV€UHWGHEDµ]ÕHIµkOYH
KDUHNkWGDEXOXQDQWHEDµDODUÕQÕWDUGH\OHPHNGDKLVHIkUHWLHFQHEL\\HOHUHJ|UHKDNFD
YHvFkEÕKkOYHPDVODKDWFDELUYD]vIHL]LPPHWWLUOk\LKDQÕQoQFEHQGLGDKLEXNkELOGHQ
ROXE RQXQ PúWHPHO ROGX÷X DKNkPÕ NHPkOL QDVIHW YH KDNNkQL\\HWH PDNU€Q ELU
WHGEvUGLU oQN KHU PHPOHNHWLQ PHPOHNHWGH EL¶OPXKkNHPH FLQk\HWL VkELW ROGX÷XQXQ
]HULQHLFUk\ÕPFk]kWROXQDQHúKkVÕDUWÕNDKkOvYHVHNHQHLVkQGDPLVLOOúk\kQÕ
LµWLPkW YH HPQL\\HW RODPD\DFD÷ÕQGDQ EXQODU PNHUUHU ROPDPDN LoQ ]DEWL\\H
PHP€UODUÕQÕQ WDKWÕ QH]kUHWL PDKV€VkVÕQD YD]µ ROXQPDN XV€OGHQGLU YH EX KkOGH
NHQGOHULQH ELU PDKDOOL LNkPHW WDµ\vQ ROXQXE KXN€PHWGHQ PDKV€VDQ WDKVvOL UXKVDW
HWPHGLNoH RUDGDQ KDUHNHW LOH kKLU ELU \HUH µD]vPHW H\OHPH÷H PXNWHGLU GH÷LOOHUGLU 18
0LVD¿UH LNUDP HGHQ PLVD¿U D÷ÕUOD\DQ DQODPÕQD JHOPHNWHGLU %N] )HULW 'HYHOOLR÷OX 2VPDQOÕFD
7UNoH$QVLNORSHGLN/€JDW$QNDUDV
15
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
EXQD QD]DUDQ RQODUÕQ NHQG YDWDQODUÕQGD PD]KDU RODPD\DFDNODUÕ ELU KkOH PHPkOLNL
VkLUHGH QkLO ROPDODUÕQD PVkµDGH ROXQPDVÕ YH VkEÕNDOX ROXEGD NHQG GHYOHWOHULQLQ
QkP€VXQDKDOHOJHWUHQYHKDUHNkWÕkWL\\HOHUL\OHGDKD]L\kGHLKOkOHGHELOHFHNRODQ
HúKkVÕ 0HPkOLNL µ2VPDQL\\H¶GHQ oÕNDUWPDN LoQ PQkVHEHWVL] YHFKOH PGkKDOH\H
NDONÕúXEGD %kEÕ µÆOvQLQ PDWE€µ H\OHGL÷L KXN€NÕ PHúU€µDL WDUGL\\HQLQ LFUkVÕQD
PXKkOHIHWJ|VWHULOVHKDNVÕ]ELUúHUROPXúROXUEHQGLPH]E€UKDNNÕQGDEH\kQHGHFH÷LP
PWkODµD\DOQÕ]FLQk\kWÕQNH\¿\\HWLWDµGkGÕQDUkFLµROXEEXUDVÕ\ROXQGDGH÷LOJLEL
J|UQU]LUk|\OHWDµGkGV€UHWLQGHEH\kQROXQGX÷XKkOGHEL¶]]DU€UHQkNÕVYHQkWDPkP
ROXEPHYkGGÕFH]kL\\HGHLVHµLEkUH\HKHSV€UHWLLQKLVkUL\HGHPDµQkYHULOPHNvFkE
H\OHGL÷LQGHQWDKVvVkWDJLGLOPHNWHQPPNQPHUWHEHLFWLQkEROXQPDOÕGÕUEXFLKHWOHGHIµL
LúWLEkKLoQEHQGLPH]E€UGDPXKDUUHURODQNDWOYHVLUNDWYHNDOSD]ÕQOÕNYHHPVkOL
ODI]ODUÕQÕQ\HULQHRQODUÕQHYYHOLQGHQLúOHPLúRODFDNODUÕFQKDYHFLQk\kWÕFHVLPHODI]ODUÕ
YD]µROXQPDVÕQÕWHNOvIHGHULPPH÷HUNLNRPLV\RQFkQLELQGHQVkLUvFkEHGHQFLQk\HW
YHFQKDODUÕQµLOkYHVL\OHLWPkPLNPkOLQHLEWLGkUROXQXUJHOHOLPG|UGQFYHEHúLQFL
EHQGOHUHEXQODUVHQHVLPXµkKHGHVLLNWL]kVÕQFDWHEDµDPÕ]KDNNÕQGDLFUkVÕQDQkLO
ROGX÷XQX KXN€NÕ PXKkNHPH\H GRNXQGX÷XQGDQ YH GL÷HU WDUDIGDQ VHQHVL
NRQVWLWVQQDKNkPÕQFDYHPXKkNHPkWDGkLURODQNDYDQvQLHVkVL\\HPDQW€NXQFD
WHEDµDPÕ]ÕQELUVHEHEL\\HWLúDKVL\\HFHQkLOROGXNODUÕRNÕ\PHWOLWHPLQkWDULµk\HWHWPH÷H
PHFE€U EXOXQGX÷XPX]GDQ HQ PWHPHQQk EHQGOHU EXQODUGÕU PXµkKHGHVLQLQ
VHNL]LQFL PkGGHVLQGH %HOoLND WHEDµDVÕ NHQG KkOOHULQGH µÕU] YH HGHE YH NkU  NHVE YH
WLFDUHWOHULQH PHúJ€O ROGXNoD KLoELU YDNLWGH KNNkP YH ]kELWkQÕ PHPOHNHW
WDUDÀDUÕQGDQGDKOWDµUv]YHKDEVROXQPD\XEW|KPHWYHNDEDKDWOHULPWHKDNNÕNROGXNODUÕ
VkLUPVWHPLQkWKDNNÕQGDPXµkPHOHROXQGX÷XYHFKOHH\OHPHVLYHPDVODKDWJ]kUYH
NRQVRORVYHNRQVRORVYHNvOOHULPDµULIHWL\OHPWWHKLPOHULQWHGvELQHPEkGHUHWNÕOÕQDYH
EX PHVW€U ROGX÷XQD QD]DUDQ %HOoLNDOXODUÕ KDEV HWPH÷H KXN€PHWL PDKDOOL\HQLQ
KDNNÕ ROPDGÕ÷Õ YH GDKO  WDµUv] ODI]ODUÕQGDQ DQODúÕOGÕ÷ÕQD J|UH KkQHOHUH JLUPH÷H GDKL
PHP€UvQL PDKDOOL\\HQLQ VDOkKL\\HWOHUL ROPDGÕ÷Õ KkOGH WHGkELUL FHGvGHGH EXUDODU
KDNNÕQGDLKWL\kUÕVN€WROXQPXúGXULúWHEXUDVÕQGDELUFHVLPFHQRNVDQYDUJLELJ|UQ\RU
JHOHOLPúLPGL%HOoLND.RQVWLWV\RQXQD\HWPLúELULQFLEHQGKkNLPWDUDIÕQGDQVHEHEL
EL¶WWDVUvKL HPLU YXNXµ EXOPDGÕNFD KLoELU NLPVH WHYNvI ROXQPD\XE EX HPLU NHQGVLQH
KvQLWHYNv¿QGHYH\kK€GQLKk\HW\LUPLG|UWVkµDW]DUIÕQGDEH\kQYHLúµkUROXQPDN
Ok]ÕPJHOHFHNWLUDQFDNNHQGVLQHLVQkGROXQDQFUPYHNDEDKDWLYHNDEkKDWLLúOHULNHQ
WXWXODELOGL÷L KkOGH EX KNPGHQ PVWHVQkGÕU XV€OL PXKkNHPkW NkQ€QQkPHVLQFH
EHQGKHUELUSROLVPHP€UXYH\kK€GDKkOvGHQKHUNLPROXULVHROVXQELUkGDPELU
FQKD\Õ LúOHGL÷L DQGD WHYNvI HWPH÷H PXNWHGLUGLU RQXQFX EHQG ELU kGDPÕQ LNkPHW
HWGL÷LPDKDOOHNLPVHFHEUHQJLUHPH\ENkQ€QXQWDVUvKH\OHGL÷LKkOkWÕQYHWDµ\vQHWWL÷L
XV€O YH PHUkVLPLQ KkULFLQGH RODUDN KLoELU V€UHWOH PDKDOOL PH]N€UXQ \RNODQPDVÕ
FkL]GH÷LOGLUELUFQKD\ÕLúOHPHNGHRODQúDKVÕQPXNvPROGX÷XPDKDOOHKHUNDQJÕ
SROLV PHPXUX ROVD D]vPHW YH GXK€O HGHELOU EHQG EX KkOLQ JD\UvGH WDKNvNkWD YH
LVWLQWkNDPHPHQRODQKkNLPGHQEDúNDKLoELUNLPVHPWWHKLPLQYHJHUHNDKkOvGHQ
KHUNDQJÕúDKVÕkKLUHQLNkPHWH\OHGL÷LPDKDOOHµD]vPHWYHGXK€OHGHPH\HFHNGLUEHQG
YH EHQG VHNL]LQFL VHQHQLQ NRQVWLWV\RQ QkPÕ\OD PDµU€I RODQ NRQVWLWVQQ
\HWPLú DOWÕQFÕ EHQGLQGH KHUNHVLQ KkQHVL NLPVHQLQ FHEUHQ JLUHPH\HFH÷L ELU PDKDOOL
16
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
PHPHQ ROGX÷XQGDQ JHFH YDNWL KDUvN YH WX÷\kQÕ PL\kK ]XK€UX YH\kK€G KkQHQLQ
LoHUVQGHQWDOHEYXNXµXWDNGvULQGHYHJQG]YDNWL\DNkQ€QKNP\OHYH\kK€G
HUEkEÕ KXN€PHWGHQ RODQ ELU PHP€UXQ HPUL\OH ELU PDVODKDWÕ PXµD\\HQH ]ÕPQÕQGD
GHU€QXQDGXK€OROXQPDVÕFkL]ROXEPkµDGkRODQKkOkWÕQKLoELULVLQGHNLPVHGkKLO
RODPD\DFDNWÕUVHQHVL.kQ€QÕ6kQvQLQRWX]XWkUvKL\OHPYHUUDKRODQHPLUQkPHGH
PkGGHLPH]N€UHµD\QÕ\ODPQGHULFROGX÷XQGDQEDúNDEXQODUÕQEXQXQRQ\HGLQFL
PkGGHVLQGHúXIÕNUDGDKLµLOkYHROXQPXúGXUORNDQWDODUYHPH\KkQHOHUYHKDONLoQRODQ
VkLU KkQHOHUH JHFH YDNWL ELOH Wk 3ROLV 1L]kPÕQFD NDSDOÕ ROPDVÕ Ok]ÕP JHOHQ YDNWH
NDGDUPDUUHúXVPHPXUODUÕJLUENHQGOHULQHWDµUvIROXQDQYH\kK€GDK]JLULIWPHP€UÕ
PDKV€VWDUDIÕQGDQPDWO€ENÕOÕQDQHúKkVÕWDKDUUvHWPH÷HPH]€QGXUODUPH]€QGXUODU
G|UGQFEHQGLQPHkOVL]NkPLOHQWDKVvQHGHULPú|\OHNLDKkOvYHVHNHQHGHQRODQ
6D\ID7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH%6D\ID
ELU kGHPLQ PDKDOOL LNkPHWL WDµEvULQGHQ RQXQ LNkPHWJkKÕ PXKV€VX DQODúÕOXE JHFH
JQG] KHU NDQJÕ VkµDWGH ROVD DoÕN ROXEGD KDONÕQ JLUHELOPHVL Ok]ÕP JHOHQ PDKDOO
GHPHNROPD\DFD÷ÕGHUNkUGÕU]vUkE|\OHµXP€PDµkLGRODQPDKDOOHUVRND÷ÕQPPWHGG
RODQELUFH]€QvKNPQGHROGX÷XQGDQRQODUGDKLKXN€PHWLPDKDOOL\\HQLQ]vUKNPQGH
EXOXQPDNvFkEHGHUEXFLKHWOHDKkOvYHVHNHQHQLQPDKDOOLLNkPHWOHULQLQQkLOROGXNODUÕ
LPWL\k]kWDPDKDOOLPH]N€UH\LGDKLKLVVHGkUHGEGHKXN€PHWLPDKDOOL\\HQLQWDKWÕ
QH]kUHWLQGHQLKUkFH\OHPHNPXJk\LUNkµLGHLKDNNkQL\\HWGLU%HOoLND.kQ€QXEXPLVLOO
PDKDOOHUH KLPk\HW LWPHN YH KLPk\HW HWPH\E PXµkKHGkWÕQ DKNkPÕ GDKL EHQGL PH]E€UHPQkIvGúPH\HFH÷LEHGvKvGLUOkNLQPHP€UvQL]DEWL\\HL'HYOHWLµ$OL\\H¶QLQ
|\OH PDKDOOL µXP€PL\\H\H GXK€O GXK€OX KDNNÕQGD vUkG HGHFHN KLoELU LµWLUk]ÕP \R÷LVHGHRQODUÕQWDµGkGÕQGDQkNÕVDODUJ|ULQUYkNÕµkGDKL%HOoLND.RQWLWV\RQXDKNkPÕQFD
QkWDPkPROPDNOk]ÕPJHOU]vUkPH]N€UNRQVWLWV\RQGDEHQGELUNkQ€QDPHEQv
ROPDGÕNFDKLoELUFH]kQÕQJHUHNYD]µYHWDµ\vQLYHJHUHNKNPLFUkVÕFDv]GH÷LOGLUúX
YHFKOHNLKHUELUFQKDLWDVUvKROXQPDNOk]ÕPJHOGL÷LQGHQEDúNDPHYkGGÕFH]kL\\HGH
KHUELUNkQ€QXQPDµQkVÕLQKLVkUV€UHWLQGHWHIVvUROXQPDOÕGÕUEXKHVkEDJ|UHWDµGkGROXQDQ
ROXQDQPDKDOOLµXP€PL\\HQLQµDGvGLQLQkNÕVEXOXQGX÷XQGDQokUV€19YHGNNkQYH
PD÷k]D YH NLOLVk ODI]ODUÕQÕQ GDKL GHUF ROPDVÕQÕ WHNOvI HGHULP ELU GH DNoH PXNkELOLQGH
KDONÕQGkKLOROGX÷XPHYkNLµµLEkUHVLGDKLEXNkELOGHQROXEEXGDKVQLV€UHWOHLIkGH
ROXQPDPÕúGÕU]vUkNLOLVkODUKDONÕQDNoHVL]RODUDNGkKLOROGX÷XPHYkNvµLµXP€PL\\HGHQGLU
EXFLKHWOHG|UGQFEHQGLQIÕNUDLDKvUHVLQGHRODQDNoHVL]RODUDNODI]ODUÕQÕQKD]IÕ
Ok]ÕPJHOERKkOGHEXEHQGLQµLEkUHVLQLWDKVvQYHNDE€OHGHULPOkNLQEX\RNODPD
KDNNÕQÕQKXN€PHWLPDKDOOL\\H\HUXKVDWLµWkVÕQGDQPDNVDGO]€PYH]DU€UHWND]L\\HVL
ROGX÷XQGDQEXGHUHFH\LWHFkY]HWPHPHOLGLUEXV€UHWGHVHIkUHWOHUDVOÕQGDQEHULQkLO
ROGXNODUÕKXN€NÕPXKkNHPkWÕYHNkOHWV€UHWLQGHLFUkH\OHPHNúDUWÕ\OD'HYOHWLµ$OL\\H¶\H
LKkOHWHIYv]HGEEXQGDQPXUkGKVQLQL]kPÕQYLNk\HROXQPDVÕYHFkQLEL%kEÕ
µÆOL\\HGHQ LIkGH YH EH\kQ ROXQGX÷X YHFKOH DVKkEÕ FLQk\kWÕQ LFUk\Õ PXKkNHPH YH
PXKk]kWROXQPDNGDQNXUWXODPDPÕúROGX÷XQGDQVHIkUHWOHULQEXKXN€NXPDKY]kLO
19
'öUWWDUDIGöUWWDUDIŦRODQƔH\SD]DUçDUƔŦ%N])HULW'HYHOOLRŒOX2VPDQOŦFD7üUNçH$QVLNORSHGLN
/ûJDW$QNDUDV
17
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
RODPD\DFD÷ÕQD ELQkHQ ELU kQ HYYHO KXN€NÕ DVOL\\HOHULQL WHNUkU GHUGHVW HWPHN VHIk
VHIkUHWOHULQ IDUv]DL ]LPPHWLQGHQGLU EHQGL PH]E€UXQ IÕNUDL DKvUHVLQGH WDUDID
]DEWL\\HOHU NH\¿\\HWL GHUKkO WDUD¿\\H =DEWL\\H 0úvULQH KDEHU YHUPH÷H PHFE€U ROXE
0úvULPúkUQLOH\KKD]UHWOHULGDKLPWWHKHPLQPWHµDOOLNROGX÷XVHIkUHWHELUNÕWµD
P]HNNHUH LOH LúµkU HGHFHNGLU µLEkUHVL KXN€NÕ PH]N€UHQLQ PXKkID]DVÕQGD WHPvQkWÕ
Nk¿\\H J|VWHUGL÷LQGHQ \DµQL =DEWL\\H 1H]kUHWLQH LKEkU YH VHIkUHWH ELU NÕWµD
P]HNNHUH LOH LúµkU ROXQPDN LoQ ELU YDNW WDµ\vQL KkWÕUD JHOPHPLú ROGX÷XQGDQ WDµEvUL
KDNNELUWDNÕPDK]JLULIWYHPLVLOOúH\OHULQ|QDOÕQPDVÕPPNQRODPD]JLEL
J|UQULPGLFLQk\kWDGkLUKXV€VkWGDPXNDUUHURODQPGGHWkGL\\HLPHúU€µD\LUPLG|UW
VkµDW ROGX÷XQGDQ EX PGGHWL WHNOvIH LEWLGkU HGHULP ]vUk %HOoLND SROLVOHULQLQ
ULµk\HWHWGLNOHULXV€OEXROPDVÕ\ODPHP€UvQL]DEWL\\HLµ2VPDQL\\HWDUDIÕQGDQGDKLEXQD
ULµk\HW HWWLULOPHVLQLQ PDWO€E ROXQPDVÕ HPUL WDEvµLGLU EX FLKHWOH EHQGL PH]E€UXQ
]LNUvkWvYHFKOHWDQ]vPROXQPDVÕQÕWHNOvIHGHULP8P€UÕ=DEWL\\H0úvULQHQLKk\HW
\LUPLG|UWVkµDWHNDGDULKEkUHGEEXKDEHULQYXV€OL]HULQH\LUPLG|UWVkµDWGHQPU€U
HWPHNVL]LQ0úvULPúkUQLOH\KGDKLNH\¿\\HWLELUNÕWµDP]HNNHUHLOHVHIkUHWOHUH
LúµkU HGHFHNGLU kKkG YH HIUkGÕQ KkQHOHULQH PHP€UvQL PDKDOOL\\HQLQ GXK€OX EDKVLQH
JHOLQFHVHIkUHWNDYkVÕQÕQYkVÕWDVÕ\ODROPDGÕNoDKHUKkOGHPHPQXµROXEEXNDYkVGDKL
NRQVRORVWDUDIÕQGDQHPUROPDGÕNoDGkKLORODPD\DFDNGÕUPH÷HUNLKkQHQLQLoHUVQGHQ
ELU ED÷UÕOGÕ LúLGLOPLú YH PFULPLQ SROLV PHP€UODUÕ WDUDIÕQGDQ WDµNvE ROXQXEGD ELU
KkQHL PDKV€VD LOWLFk HWPHVL YH\kK€G KkQH VkKLEL WDUDIÕQGDQ PDWO€E ROXQPDVÕ
V€UHWOHULQGHQ ELULQLQ YXN€µ\OD PWWHKHPLQ PXWDVDGGv ROGX÷X ¿µLOL LúOHPHN ROGX÷XQD
GHOkOHWHGHLúWHPHP€UvQL]DEWL\\HLµ2VPDQL\\H¶QLQHIUkGYHkKkGÕQKkQHKkQHOHULQH
JLUPHVLQLúXHYYHOL\\HV€UHWHWDµPvPHWPHNLVWHULGLPEXGDRúDUWLOHNLGHUKkOVHIkUHW
NDYkVÕQÕQPXµkYHQHWLYHNRQVRORVXQHPULWDKUvUvVLPDWO€EROXQVXQLPGLG|UGQF
EHQGH ]LNUv kWv IÕNUDQÕQ µLOkYH ROXQPDVÕQÕ WHNOvI HGHULP HFQHELOHULQ KkQHL
PDKV€VDODUÕQD PHP€UvQL ]DEWL\\HL µ2VPDQL\\H¶QLQ ELOkYkVÕWD GXK€OX PHPQ€µ ROXE
IDNDW IHYND¶OkGH ELU VHEHEL NDYv ]XK€UXQGD YH PHVDOk LVQkG ROXQDQ FQKDQÕQ
LúOHQPHNGH ROGX÷X WHEH\\Q HWPLú YH\k KkQHQLQ LoHUVLQGHQ ED÷UÕOGÕ ]XK€U H\OHPHVL
YH\k PFULPLQ ]DEWL\\HOHU WDUDIÕQGDQ WDµNvE ROXQXEGD LOWLFk H\OHGL÷L KkQH\H
NHQGVLQLQ NDE€O ROXQPDVÕ YH\kK€G KkQHVLQH JLULOPH÷H VkKLELQLQ UÕ]k J|VWHUPHVL
WDNGvULQGH PHP€UvQL P€PkLOH\KLPLQ GXK€O HWPHOHUL FkL] RODFDNGÕU PDµDPkIvK
PHP€UvQL ]DEWL\\HL µ2VPDQL\\H R KkQHQLQ PWHµDOOLN ROGX÷X VHIkUHWLQ NDYDVÕQÕ
GHUKkO FHOE H\OHPH÷H PHFE€U RODFDNODUGÕU EX PLVLOO PVWHVQk RODQ KkOkWGD %HOoLND
SROLVOHULKkNLPLQHPUL\OHROPD\DUDNYHNHQGVLPHYF€GEXOXQPDGÕ÷ÕKkOGHELOD
YkVÕWDELUKkQH\HJLUPH÷HKDVEH¶ONkQ€QPXNWHGLUROGXNODUÕQGDQPHQµLYXN€µLFLQk\kW
LoQ EX LVWLVQkODUÕQ PHP€UvQL ]DEWL\\HL µ2VPDQL\\H¶\H GDKL WDµPvP ROXQPDVÕ
PPNLQkWJ|UQUEXUDFDKkNLPNRQVRORVGDQµLEkUHWROGX÷XPXKWkFÕWDµUvIGH÷LOGLUELU
GH GHUKkO NDQoÕODUKkQH\H KDEHU YHULOPHN Ok]ÕP JHOPHVLQGHQ DQODúÕOÕ\RU NL úX
VDOkKL\\HWPFULPLQDK]JLULIWLQLWHVKvOLoQYHNkOHWV€UHWL\OHLKkOHROXQPXúELU
PHP€UL\\HWKNPQGHGLUWHGkELULPXYDNNDWH\LKkYvRODQOk\vKDGDDK]JLULIWVDOkKL\\HWH
GkLUKLoELUEHQGLPQGHULFROPDGÕ÷ÕQGDQHVHIHGHULPPXµkKHGHOHULPL]LNWL]kVÕQFD
NHQGKkOOHULQGHµDU]YHHGHEYHNkUNHVEYHWLFkUHWOHULQHPHúJ€ORODQ%HOoLNDOXODUÕDK]
JLULIWHWPH÷HKXN€PHWLPDKDOOL\\HQLQVDOkKL\\HWLROPDGÕ÷ÕQGDQEXKNPVRNDNGD
18
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
NHQG KkOLQGH JLGHQ ELU %HOoLNDOX\X ED÷WHWHQ YH ELOkVHEHS DK]  JLULIW HWPHNGHQ
PHP€UvQL]DEWL\\HLµ2VPDQL\\H¶\LPHQµHGHUEXPHPQ€µL\\HWNRQVWLWV\RQXPX]XQ
DKNkPÕQDGDKLPXYkIÕNROXEFQKkQÕQFQKk\ÕLúOHGL÷LDQGDWXWXODQODUPVWHVQkROPDN
]HUH ELU kGHPLQ \LUPL G|UW VkµDW ]DUIÕQGD KkNLPLQ WDKUvUkW HPUL ROPDGÕNoD SROLV
WDUDIÕQGDQ DK]  JLULIW ROXQPDVÕ PHPQ€µGXU ODNLQ EDµ]Õ IHYND¶OkGH HVEkEÕ NDYv\H YH
PHVHOkVRNDNGDYH\kELUKkQHGHU€QXQGDELUFLQk\HWHPXWDVDGGvRODQúDKVÕQKDONÕQ
úDPkWDVÕQGDQ NRUNXE NDoPDVÕ JLEL ELU úH\ ]XK€U HGHELOE R KkOGH PHP€UvQL
µ2VPDQL\\H¶QLQ DK]  JLULIWH VDOkKL\\HWL RODFD÷Õ úSKHGHQ k]DGHGLU EL]LP
NRQVWLWV\RQXPX]XQDKNkPÕEXQDPXKkOLIROPD\XEYkNÕµkGDKLEDúNDWUORODPD\DFD÷Õ
GHUNkUGÕU]vUkH÷HUPFULPFQKD\ÕLúOHULNHQWXWXOPDNOk]ÕPJHOGL÷LKkOGHGHUGHVW
ROXQPDVÕPXWODNDPWHµDOOLNROGX÷XNDQoÕODUKkQHQLQNDYkVÕPDµUvIHWL\OHLFUkROXQPDVÕQD
PHYN€I ROVD HNVHUL\k ¿UkU HWPHQLQ oDUHVLQL EXODFD÷Õ úSKHGHQ k]kGHGLU DQFDN
GDµYkQÕQ PXKkNHPHVL YH EXQGDQ GROD\Õ LFUk\Õ WDKNvNkW Ok]ÕPHVL NRQVRORVD µkLG
ROGX÷XQGDQ YH PHP€UvQL µ2VPDQL\\H¶\H PXKkNHPH LµWk ROXQDQ DK]  JLULIW
VDOkKL\\HWLO]€PLGkLUHVLQHWHFkY]HWPHNFkL]ROPDGÕ÷ÕQGDQ]DEWL\\HOHULQPWWHKLPLQGH
PWWHKHPL DK]  JLULIW H\OHGLNOHULQGH H÷HU JQG] LVH GHUµDNDE NRQVRORVXQ QH]GLQH
LK]kUH\OHPHNYHJLFHLVH\LUPLG|UWVkµDWPU€UHWPH]GHQHYYHORQDKDEHUYHUPHN
PHFE€UL\\HWLQGH EXOXQGXUXOPDVÕ IkLGHGHQ KkOv ROPD] JLEL J|UU] EL]LP VHIkUHWLPL]LQ
PXKkNHPHL FLQk\kWD RODQ KDNN EX V€UHWOH NkPLOHQ PXKkID]D ROXQXE NRQVRORVXQ
VLYvOPHP€UL\\HWL]ÕPQÕQGDEXKDNNYHVDOkKL\\HWYHNkOHWV€UHWOHSROLVHEL¶OLKkOH
RQXQ PDµUvIHWL\OH LFUk HWWLULOPLú ROXU EXQD QD]DUDQ G|UGQF EHQGH úX IÕNUDQÕQ µLOkYH
ROXQPDVÕQÕWHNOvIHGHULPVRNDNGDYH\kPHYkNLµLµXP€PL\\HGHQELUPHYNLµGHELU
kGHP ELU FQKD\Õ LúOHU LNHQ WXWXODFDN ROGX÷X WDNGvUGH oQN VHIkUHW NDYkVÕQÕQ RUDGD
PHYF€G EXOXQPDPDVÕ PFULPLQ GHUKkO DK]  JLULIW ROXQPDVÕQD PkQLµ RODFD÷Õ
WHEH\\QH\OHGL÷LQGHQRKkOGHPHP€UvQLµ2VPDQL\\HPHUN€PXGHUGHVWHWPH÷HPH]€Q
ROXEúXúDUWLOHNLH÷HUJQG]LVHGHUµDNDENDQoÕODUKkQHNDYkVÕQÕQPXµkYHQHWLQL
WDOHEHGHYHH÷HUJLFHLVHNH\¿\\HWLHPLUVL]VDEDKOH\LQ=DEWL\\H0úvULQHKDEHUYLUHYH
0úvULPúkUQLOH\KKD]UHWOHULGDKL\LUPLG|UWVkµDWPU€UHWPH]GHQHYYHONH\¿\\HWL
ELUNÕWµDP]HNNLUHLOHVHIkUHWHLúµkUH\OL\HEHúLQFLEHQGHJHOLQFHRQXQµLEkUHVLQHNkPLOHQ
PXYkIDNDWHGHULPKXN€NÕPLOHONDYkµLGLQFHVHIvQHOHUEDQGÕUDVÕ]20KkPLOROGXNODUÕ
GHYOHWLQ DUD]LVLQH DUk]vVLQGHQ PDµG€G JLEL WXWXOGX÷XQGDQ KXN€PHWL PDKDOOL\HQLQ
GHUHFHL VDOkKL\\HWL PFULPL WDµNvE LoQ VHIvQH\H JLUPHN PHUWHEHVLQH NDGDU
YDUDPD\XERUDGDNDOPDNOk]ÕPJHOUDQFDNNHQGPONQGHRODQHúKkVÕWDUGHWPH÷HKHU
GHYOHWLQKDNNÕROGX÷XJLELOLPkQODUÕQGDQVHIkvQLHFQHEL\\H\LLKUkFH\OHPH÷HGDKL
\LQHEXKDNNDPHEQvRODUDNPXNWHGLURODFD÷ÕQDYHWFFkUJHPLOHULSROLVQL]DPkWÕQDULµk\HW
H\OHGLNOHULQGHQEDúNDOLPDQODUÕQDNDE€OHGHQGHYOHWWDUDIÕQGDQJ|UGNOHULPXµkPHOHL
PLKPkQQYk]v Ok\ÕN YH PVWDKDNN RODFDN V€UHWGH KDUHNHW HWPHN NHQGOHULQH IDU]
ROGX÷XQDELQkHQPFULPOHULNDE€OH\OHPHOHULKDVEH¶ONkQ€QNHQGOHULQHPHPQ€µDW
H÷HUEXQXµDPGHQ\DSDUODU\DµQLPFULPOHULELOHUHNNDE€OHGHUOHULVHDVKkEÕQDDVKkEÕ
FLQk\kWÕQ ¿UkUÕQD PXµkYHQHW HWPHN RQODUÕQ FLQk\HWOHULQH PúkULN ROPDN GHPHN
ROGX÷XQGDQEXPHV€OL\\HWLGHUµXKGHHWPLúRODFDNODUÕYHEXFQKDLVHPWHDKKLUvQLQ
20
%LU JHPLQLQ KDQJL GHYOHWH DLW ROGXŒXQX JöVWHUHQ ED\UDN YH \DEDQFŦ GHYOHW ED\UDŒŦ DQODPODUŦQD
JHOPHNWHGLU%N]7üUNçH6ö]OüN$QNDUDV
19
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
NkQ€QQkPHOHULQGHPXVDUUDKROGX÷XúEKHGHQk]DGHGLUPDµDPkIvKNDSXGDQODUFQKD\D
YkNÕI ROPDGÕNoD WDKWÕ PHV€OL\\HWGH EXOXQDPD\DFDNODUÕQGDQ EHQGL PH]E€U NH\¿\\HWLPHV€OL\\HWLOk\ÕNÕ\ODWDVUvKHWPHGL÷LFLKHWOHRQXQµLEkUHVLPDµQk\ÕPXKWHOLIH\H
PXWD]DPPÕQJLELJ|UQUEXQXQLoQNLPVH\HDK]NDE€OHWPHNODI]ODUÕQDELOHUHN
YHLVWH\HUHNYH\kK€GND]L\\H\HYkNÕIRODUDNODI]ODUÕQÕQµLOkYHROXQPDVÕQÕWHNOvIHGHULPNL
EXODI]ODUKHUELU¿µLOLQFLQk\HWKNPQHJLUPHVLYHKXV€VX\ODPúkULNLQFQKDVÕQÕQ
WDKDNNXNH\OHPHVLH\OHPHVLLoQúDUWRODQKLOHNkUOÕNND]L\\HVLQLV€UHWLYk]ÕKDGDWDVUvK
HGHU LúWH XP€UÕ ]kEÕWD\D GkLU RODQ WHGkEvUL FHGvGH\L PXKkNHPkWÕQ KVQL LFUkVÕ
PHVHOHVLQH YH PXµkKHGkWÕPÕ]ÕQ EL]H WHPvQ H\OHGL÷L LPWL\D]kWD WHYIvN HWPHN LoLQ
EXQODUÕ KDYkOH RODQ Ok\LKDL ]HULQH PH]N€UH ]HULQH µDU] HWPH÷L PXNWH]v J|UG÷P
POkKD]kWEXQODUROXEúXPOkKD]kWYHPWkODkWÕPÕUHIvNOHULQL]HWHEOv÷H÷LOPHQL]L
H\OHPHQL]L YH WHGkELUL PH]E€UHQLQ NDWµL V€UHWGH KvQL WDQ]vPLQGH EXQODUÕ GHUKkWÕU
H\OHPHQL]LQL\k]HGHULPYH]kWHQGHUNkURODQLKWLUDPkWÕPWHPk\L]HPLQWHPLQkWÕQÕ
NDE€OHWPHQL]LULFkH\OHULP
*
%DEÕ 6HUDVNHULGH .XUXODQ .DUPD .RPLV\RQGD .DUDUODúWÕUÕODQ 7HGELUOHULQ
8\JXQ*|UOG÷QH'DLU9LODQVHL$WLN6HIDUHWL7DUDIÕQGDQ+DULFL\H1H]DUHWLQH
*|QGHULOHQ<D]Õ7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DNkPÕ1H]kUHWL&HOvOHL+DULFL\\H\H9LODQVHL$WLN216HIkUHWLWDUDIÕQGDQDODIUDQJD
7HPPX]¶XQRQVHNL]LWkUvKL\OHPYHUUDKDQWDNGvPROXQXODQFHYkEQkPHQLQWHUFHPHVLGLU
$ODIUDQJD$÷XVWRV¶XQRQEHúLWkUvKL\OHPYHUUDKELUNÕWµDWDKUvUkWÕkVDIkQHOHULQUHVvGHL
GHVWLLIWLKkUÕPROXESROLVXP€UXQXQQL]kPYHUkEÕWDWDKWÕQDYD]µÕLoQ%kEÕ9kOk\Õ
6HUµDVNHUvGHWHúNvOROXQXODQ0XKWHOLWNRPLV\RQGDPDQV€UYHPXNDUUHURODQWHGkEvULGDKL
WHHPPOYHPWkODµD H\OHGL÷LPGHEXQODUÕQPQkVLEYHEHFkROPDVÕKDNNÕQGDvUkVÕ
úEKHHWGLUHFHNELUúH\EXOPDGÕPEXFLKHWOHLFUkROXQGX÷XWDNGvUGHELUPGGHWWHQEHU
'HU6DµkGHW¶GHHPQL\\HWLµXP€PL\\H\HKDOHOYHUPHNGHRODQFLQk\HWYHFQKDODUÕQPHQµ
YHL]kOHVLKXV€VXQGDEXQODUÕQSHNoRNPHGKDOLRODFD÷ÕLµWLNkGÕQGDEXOXQGX÷XPGDQ
WDPkPHQYHNkPLOHQNDE€OYHWDKVvQHGHULPúXNDGDUNL9LODQVHL$WLNKXN€PHWLQLQWDKWÕ
PHWE€µL\\HWYHKLPk\HWLQGHEXOXQDQODUGYHOLVkLUHWHEDµDYHPDKPL\HOHULQHQLVEHWOH
PVkµDGHVL]FH PXµkPHOH\HPD]KDUROPD\DFDNODUՁPvGLQGHEXOXQGX÷XPXGDKLLIkGHYH
LúµkUDFHVkUHWH\OHULPEXKkOHJ|UHH÷HU'HYOHWLµ$OL\\HGYHOLPúkUQLOH\KLPGHQ
KHU NDQJÕVÕQD EDµ]Õ PVkµDGkWÕ PDKV€VD vµWk YH LKVkQ HGHFHN ROXU LVH EX PVkµDGkWÕQ
21
20
&HPDKLUL6HODVHL9LODQVHL$WLN'HYOHWL+DPEXUJYH%UHPHQµLGHLoLQHDODQELU$OPDQGHYOHWLGLU%X
GHYOHWLoLQEN]%2$, $'910+0
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
9LODQVHL $WLN WHEDµDVÕQD GDKL úkPLO ROPDVÕ WDEvµDWÕ PDVODKDWGDQ ROGX÷X LIkGHVL
WDµ]vPkWÕIkLNDPÕQWHPvQkWÕFHGvGHVLQLLEUk]DWHYGvµDQKDVHQHLLWWLKk]ROXQPXúGXU
*
%DEÕ6HUDVNHULGH.XUXODQ.RPLV\RQ7DUDIÕQGDQ6XoODUÕQgQOHQPHVLYH(PQL\HWLQ
.RUXQPDVÕøoLQ.DUDUODúWÕUÕODQ8VXOYH7HGELUOHULQøVSDQ\D6HIDUHWL7DUDIÕQGDQ
<HULQGH%XOXQGX÷X+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DNkPÕ &HOvOL 1H]kUHWL +kULFL\\H\H øVSDQ\D 6HIkUHWL WDUDIÕQGDQ DODIUDQJD
7HPPX]¶XQRQDOWÕVÕWkUvKL\OHPYHUUDKDQWDNGvPROXQDQFHYkEQkPHQLQWHUFHPHVLGLU
'QNL JQ OWIHQ LUVkOLQH LKVkQ EX\XUXODQ P]HNNLUHL UHVPL\\H\H FHYkEHQ VDYEÕ
KÕGvYvOHULQH ]LNUL kWv KXV€VkWÕQ LúµkU YH EH\kQÕQD PVkUDµDW HGHULP ú|\OH NL 'HUµ
$OL\\H¶QLQ EDµ]Õ WDUDÀDUÕQGD YXN€µ EXOPDNGD RODQ FQKDODUÕQ PHQµL\OH kVk\Lú YH
HPQL\\HWLµkPPHQLQPXKkID]DVÕoQLWWLKk]ROXQDFDNXV€OYHWHGkEvUHGkLUWHUWvEYH
WDQ]vPNÕOÕQDQ Ok\LKDQÕQKkYv ROGX÷X PHYkGGÕ %kEÕ9kOk\Õ 6HUµDVNHUvGH µDNG ROXQDQ
0XKWHOLW .RPLV\RQGD LWWLIkNÕ kUk LOH NDUkUJvU ROGX÷X YHFKOH ELOkLKWLUk] WDKVvQ YH
NDE€OHWGL÷LPµDU]YHEH\kQÕ]kWHQGHUNkURODQWDµ]vPkWÕIkLNDLEHQGHJkQHPLQWHFGvGL
WHPvQkWÕQDYHVvOHLKDVHQHLWWLKk]NÕOÕQPÕúGÕU
*
%DEÕ 6HUDVNHULGH .XUXODQ .RPLV\RQ 7DUDIÕQGDQ .DUDUODúWÕUÕODQ 8VXO YH
7HGELUOHULQ6DUGXQ\D6HIDUHWL7DUDIÕQGDQ.DEXO(GLOGL÷LQHYH*HUH÷LQLQ2VPDQOÕ
'HYOHWL 0HPXUODUÕ 7DUDIÕQGDQ <HULQH *HWLULOPHVLQLQ 7HPHQQL (GLOGL÷LQH 'DLU
(7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DNkPÕ 1H]kUHWL &HOvOHL +kULFL\\H\H ELQ VHNL] \] HOOL \HGL VHQHVL 7HúUvQL
(YYHO¶LQLQ \HGLVL WkUvKL\OH PYHUUDKDQ 6DUGXQ\D 6HIkUHWL WDUDIÕQGDQ WDNGvP NÕOÕQDQ
WDNUvULQWHUFHPHVLGLU
0XNDGGHPk WHúNvO ROXQDQ NRPLV\RQÕ PDKO€W WDUDIÕQGDQ 'HU6DµkGHW¶LQ LVWLKVkOL
kVk\LúLQHLNWL]kHGHQNDUkUYHWHGkEvULPWWHKL]H\LKkYvNDOHPHDOÕQDQOk\LKDQÕQNDE€O
21
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
ROXQPDVÕQÕPXWD]DPPÕQLUVkOEX\XUXOPXúRODQP]HNNLUH\HFHYkEHQOk\LKDLPH]N€UH
KLoELUJ€QHGL\HFH÷LPNDOPD\DUDNPHYkGGÕPQGHULFHVLQLWDPkPÕ\ODNDE€OHWPLú
ROGX÷XPGDQ\DOQÕ]Ok\LKDLPH]N€UHGH\D]ÕODQNDUkUYHWHGkEvULQO]€PXWDNGvUROXQGX÷X
KkOGH PHP€UvQL 'HYOHWL µ$OL\\H WDUDIÕQGDQ GLNNDWL NkPLOH LOH LFUkVÕQD PEkGHUHW
ROXQDFD÷ÕQՁPvGH\OHULP
*
%DEÕ6HUDVNHULGH.XUXODQ.RPLV\RQ7DUDIÕQGDQøVWDQEXO¶GD6XoODUÕQgQOHQPHVL
YH *HQHO (PQL\HWLQ .RUXQPDVÕ øoLQ .DUDUODúWÕUÕODQ 8VXO YH 7HGELUOHULQ øVYHo
6HIDUHWLQFHøWLUD]VÕ]YH7HUHGGWV].DEXO(GLOGL÷L+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ
$VOÕ%HOJH6D\ID
0DNkPÕ&HOvOL1H]kUHWL+kULFL\\H\HøVYHo6HIkUHWLWDUDIÕQGDQDODIUDQJD7HPPX]¶XQ
RQDOWÕVÕWkUvKL\OHPYHUUDKDQWDNGvPNÕOÕQDQFHYkEQkPHQLQWHUFHPHVLGLU
'QNLJQLUVkOLQHµLQk\HWEX\XUXODQP]HNNLUHLUHVPL\\HQLQDK]Õ\ODPIWHKLUHP
ROPDGÕPøVYHoYH1RUYHo6HIkUHWLWDUDIÕQGDQ0XKWHOLW.RPLV\RQDµ]kOÕ÷ÕQDPHP€U
NÕOÕQDQ =kWÕ ÆVLWkQHL µ$OL\\H¶QLQ EDµ]Õ WDUDÀDUÕQGD YXN€µ EXOPDNGD RODQ FQKDODUÕQ
PHQµLKXV€VXQGDLWWLKk]ROXQDFDNXV€OYHWHGkEvUHGkLUELUOk\LKDWHUWvEYHWDQ]vPLQH
WDµ\vQNÕOÕQPD÷ÕQPHP€UÕP€PkLOH\KPH]N€UOk\LKD\ÕLP]kYHLVWv]kQROXQPDN]HUH
EHQGHQL]H YHUGL YH WHGkEvUL PH]N€UHGHQ WHQVvE YH NDUkUJvU RODQODUÕQÕQ NDE€O
KDNNÕQGD ]kWÕPFD KLoELU LµWLUk] YH WHUHGGG ROXQPD\DUDN NkPLOHQ WDKVvQ YH NDE€O
HGHFH÷LPµDU]YHLIkGHVL]kWHQGHUNkURODQWDµ]vPkWÕNkPLOHYHLKWLUkPkWÕIkLNDL
EHQGHJkQHPLQNDE€OLWHPvQkWÕQD]HUvDLKDVHQHLWWLKk]ROXQPXúGXU
22
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
*
%DEÕ6HUDVNHULGH.XUXODQ.RPLV\RQ7DUDIÕQGDQ6XoODUÕQgQOHQPHVLYH(PQL\HWLQ
.RUXQPDVÕøoLQ.DUDUODúWÕUÕODQ8VXOYH7HGELUOHULQ$YXVWXU\D6HIDUHWLQFH$\QHQ
.DEXO(GLOGL÷L+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DNkPÕ &HOvOL 1H]kUHWL +kULFL\\H\H $YXVWXU\D 6HIkUHWL WDUDIÕQGDQ DODIUDQJD
7HPPX]¶XQRQDOWÕVÕWkUvKL\OHPYHUUDKDQWDNGvPROXQDQFHYkEQkPHQLQWHUFHPHVLGLU
'QNLJQOWIHQLUVkOLQHµLQk\HWEX\XUXODQP]HNNLUHLUHVPL\\H\HFHYkEHQVDYEÕ
kVDIkQHOHULQH kWv¶]]LNU KXV€VXQ µDU] YH LúµkUÕ\OD PIWHKLU ROXUXP ú|\OH NL XP€UÕ
]DEWL\\H\HPWHµDOOLN%kEÕ9kOk\Õ6HUµDVNHUvGHWHúNvOYHµDNGROXQDQNRPLV\RQGD
WHQVvEYHNDE€ONÕOÕQDQXV€OYHWHGkEvULQKLoELULVLQLLQKLVkUYHWDµGvOYHWHVYL\HND\GÕQGD
ROPDNVÕ]ÕQ µD\QÕ\OD NDE€O HGE EX EkEGD WHGkEvUL PH]N€UHQLQ EL]OHUH PWHGkLU
RODQODUÕQÕQPPNQPHUWHEHOk\ÕNÕ\ODLFUkVÕQDVDµ\LNGkPHGHFH÷LPLQµDU]YHEH\kQÕQD
PVkUDµDW NÕOÕQDFD÷Õ LIDGHVL ]kWHQ GHUNkU RODQ WDµ]vPkWÕ NkPLOHL EHQGHJkQHPLQ
NDE€OLWHPvQkWÕQD]HUvµDLKDVHQHLWWLKk]NÕOÕQPÕúGÕU
*
%DEÕ6HUDVNHULGHøVWDQEXO¶XQ(PQL\HWYH*YHQOL÷LøoLQ.DUDUODúWÕUÕODQ.DQXQ
7DVDUÕVÕQD5XV\D6H¿UL0|V\|%RQLWHI¶LQ%Hú0DGGHOLN*|UúOHULQLQ(NOHQPHVLQL
øVWHGL÷L<D]Õ7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DNkPÕ1H]kUHWL&HOvOHL+DULFL\\H\HELQVHNL]\]HOOL\HGLVHQHVLúHKUL(\OO¶QQ
\LUPL G|UG WkUvKL\OH PYHUUDKDQ 5XV\D 6HIvUL 0|V\| %RQLWHI WDUDIÕQGDQ YU€G HGHQ
WDKUvUkWÕQWHUFHPHVLGLU
*HoHQúHKUL7HPPX]¶XQRQEHúLWkUvKL\OH'HYOHWOµ$W€IHWO$OL*DOLS3DúDKD]UHWOHUL
WDUDIÕQGDQ YkULG RODQ WDNUvUH FHYkEHQ 'HU6DµkGHW¶GH EDµ]Õ PDKDOOHOHULQ HPQL\\HW YH
kVk\LúL µXP€PL\\HVLQL LKOkO HGHQ IHQkOÕNODUÕQ GHIµL LoQ %kEÕ 6HUµDVNHUvGH WHúNvO
ROXQDQ 0XKWHOLW .RPLV\RQ Dµ]kODUÕQÕQ EL¶OP]kNHUH VHIkUHWOHULQH PUkFDµDW ROXQPDN
]HUHúHKUL+D]LUDQ¶ÕQRQVHNL]LWkUvKLQGHLP]kHWGLNOHULWHGkEvULPXNWH]L\\HOk\LKDVÕ
NHPkOLGLNNDWOHWHGNvNHWPLúROGX÷XPXQ]kWÕYkOk\ÕFHQkEÕQH]kUHWSHQkKvOHULQH
23
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
µDU]YHLIkGHVL\OHNHVELIDKUHGHULPNRPLV\RQÕPH]N€UWDUDIÕQGDQNDUkUYHULOEPH]N€U
Ok\LKDQÕQIÕNDUkWÕKDPVHVLQGHPXVDUUDKRODQWHGkEvULQKH\HWLPHFP€µDVÕQÕQIDVOHQ
GHUNkURODQNÕ\PHWLQLWDVGvNHGHULVHPGHLúEXIÕNUDODUÕQV€UHWLLIkGHVLQHPHUE€WL\\HWLQL
HO]HP µDGG H\OHGL÷LP EDµ]Õ LµWLUk]kWÕQ EL¶OHWUkI GLNNDWL PDKV€VDL FHQkEÕ QH]kUHW
SHQkKvOHULQHKDYkOHVLQHPEkGHUHWNÕOÕQXU
%LULQFL YH LNLQFL PkGGH 5XV\D 6HIkUHWL \DOQÕ] NkµLGH ]HUH SDVDSRUWX RODQODUGDQ
EDúNDVÕQÕ5XV\DWHEDµDVÕVÕIDWÕ\ODWDQÕ\DPD\DFD÷ÕQGDQH÷HU'HU6DµkGHWKDEVKkQHOHULQGH
PDKE€VRODQHFQHEvOHUDUDVÕQGD5XV\DOXOXNLGGLµkVÕQGDEXOXQDQODUROXULVHEXQODUÕQ
VÕIDWÕ WkELµL\\HWOHUL VHIkUHW FkQLELQGHQ WHGNvN YH WDKNvN ROXQXE LúEX WkELµL\\HW VÕIDWÕ
WDKDNNXNHGHULVHROKkOGHPHUN€PPWWHKLPOHU5XV\DFkQLELQHLUVkOROXQDFDNODUÕQDELQkHQ
5XV\DOXOXNLGGLµkVÕQGDEXOXQDFDNYH\kK€GEXVÕIDWODWDQÕODFDNHúKkVÕQELUNDEkKDW
YH\DELUFLQk\HWW|KPHWLQHPHEQvDK]JLULIWOHULQGHNH\¿\\HW]DEWL\\HWDUDIÕQGDQVHIkUHW
NDQoÕODU\DVÕQDLKEkUROXQDFDNYHHúKkVÕPHUN€PHQLQ5XV\DWHEDµL\\HWLNDQoÕODU\D
WDUDIÕQGDQ WDVGvN ROXQPDGÕ÷Õ KkOGH KDNODUÕQGD PHP€UvQL 6DOWDQDWÕ 6HQL\\H NDYkQvQL
EHOHGL\\H\LLFUkHGHFHNGLU
hoQFPkGGHELUNDEkKDWYH\kELUFLQk\HWW|KPHWLQGHQGROD\ÕPWWHKLPRODQúDKVÕQ
5XV\DWHEDµDVÕQGDQROGX÷XVHIkUHWNDQoÕODU\DVÕWDUDIÕQGDQWDVGvNNÕOÕQGÕ÷ÕKkOGH5XV\D¶\D
J|QGHULOPHN]HUHNDQoÕODU\DFkQLELQHWHVOvPROXQDFDNGÕU
'|UGQFPkGGH5XV\DWHEDµDVÕQÕQLúEXEHQGGHWDµGkGROXQDQ\HUOHULQGH\RNODPD
XV€OQQ LFUDVÕ NDE€O ROXQDFDN LVH GH EX XV€O \DOQÕ] HO]HPL\HWL KkOLQGH \DµQL SROLV
PHP€UODUÕ DOGÕNODUÕ HPLU P€FLELQFH DK]  JLULIW HGHFHNOHUL úDKVÕQ NDQoÕODU\D
WDUDIÕQGDQYHULOHFHNELUPHP€UXQLµkQHVLQLWDOHEHGHFHNOHULPGGHW]DUIÕQGD¿UkUHGHFH÷LQL
DQOD\DUDNELULKWL\kFÕúHGvGH\HG€okUROGXNODUÕYDNLWGHLFUkHGHFHNOHUGLULúEXWHGEvUGHQ
5XV\DWHEDµDVÕQÕQøVWDQEXO¶GDNLKkQHOHULYHWLFkUHWHWPHNGHROGXNODUÕNDOHPRGDODUÕ
YHPD÷D]DODUÕLVWLVQkWXWXODFDNGÕUEXUDODUÕQ\RNODPDVÕPXNDGGHPkROGX÷XJLELNDQoÕODU\D
WDUDIÕQGDQELUPHP€UXQKX]€UYHPXµkYHQHWL\OHLFUkNÕOÕQDFDNGÕU
%HúLQFL PkGGH VHIvQH NDSXGDQODUÕQÕQ LVPOHUL WkLIH GHIWHULQGH PXND\\HG ROPD\DQ
NLPHVQHOHULQ 5XV\D WFFkU VHIkLQLQH NDE€O HWPHPHOHUL GkLPk PHQµ ROXQPXú YH LúEX
PHPQ€µL\\HW µDOH¶GGHYkP WHFGvG NÕOÕQPDNWD EXOXQPXú ROPD÷OD KHU KkOGH VHIkUHW NDSXGDQ GHSRUWDVÕ Kk]ÕU ROPDGÕNFD VHIkLQL PH]N€UHGH \RNODPD XV€O LFUD
ROXQDPD\DFDNGÕU
øúWHPH]N€U0XKWHOLW.RPLV\RQXQXQOk\LKDVÕQDUDEWYHµLOkYHROXQXEEXJQNLJ€QH
UHVPHQ LúEX WDNUvUH GHUF LOH EH\kQÕQD PVkUDµDW HWPLú ROGX÷XP PWkODµkW EXQODUGDQ
µLEkUHWROGX÷XQGDQEXPkGGHOHUNDE€OROXQDUDN'HU6DµkGHW¶GH$YUXSDOXODUÕQLVNkQ
HWPHNGHROGXNODUÕPDKDOOHUGHP€FLELNHGHURODFDNV€UHWGH]XK€UHGHQX\JXQVX]OXNODUÕQ
ELUV€UHWLKDVHQHLOHGHIµL]ÕPQÕQGDVIHUk\ÕHFQHEL\\HQLQUÕ]kODUÕPXQ]DPPROPDN]HUH
PWkODµkWÕPH]N€UHPHkOLQGHELUOk\LKDWDQ]vPROXQGX÷XKkOGHHYYHOFHGHYOHWLPLQ
WDNGvUYHWDVYvELQHKDYkOHHWGLNGHQVRQUDWDUDIÕPGDQGDKLNDE€OROXQXEVkGÕNkQHWDPkPvL
LFUkVÕ KXV€VXQD HOGHQ JHOGL÷L PHUWHEH PXµkYHQHW YH P]kKHUHW ROXQDFD÷Õ GHUNkU
ROGX÷XQXQ EH\kQÕ ]kWÕ YkOk\Õ FHQkEÕ QH]kUHWSHQkKvOHULQH RODQ KUPHWL IkLNDPÕQ
WHFGvGLWHPvQkWÕQDYHVvOHLLWWLKk]ROXQPXúGXU
24
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
*
2VPDQOÕ 'HYOHWL 6ÕQÕUODUÕ øoLQGH <DúD\DQ øQJLOWHUH 9DWDQGDúODUÕQÕQ 6Xo YH
.DEDKDW øúOHPHOHUL +DOLQGH 8\JXODQPDVÕ *HUHNHQ 8VXO YH 7HGELUOHU +DNNÕQGD
øQJLOWHUH6H¿UL/RUGøVWUDWIRUG¶XQ*|UúOHUL7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH
6D\ID
0HQµL FLQk\kWD GkLU 0DKO€W .RPLV\RQGDQ µDU] ROXQDQ EHú PkGGH\H GkLU /RUG
øVWUDWIRUG WDUDIÕQGDQ 6HIkUHW 7HUFHPkQÕ 0|V\| 6LPRQ¶D LµWk ROXQDQ WDµOvPkWÕQ V€UHWL
WHUFHPHVLGLU
0DKO€W .RPLV\RQXQ FLQk\kWFD YH ]DEWL\\HFH P]kNHUkW YH WHGNvNkWÕQÕQ KXOkVDVÕ
EDúOXFD o PkGGHGHQ \DµQL HYYHOk PXKkWDUDOX HúKkVÕQ YH VHUVHUL PDN€OHOHULQLQ WDUG 
GHIµLQGHQYHVkQL\HDVKkEÕFLQk\kWÕQDK]JLULIWLQGHWHVKvOkWÕOk]LPHJ|VWHULOPHVLQGHQ
YHVkOLVHoRNYDNLWGHQEHU'HU6DµkGHW¶GHEÕUDNÕOPÕúRODQVHIvQHOHUGHDVKkEÕFLQk\kWD
PVHOODKDQYHULOPHNGHROGX÷XQGDQEXQXQEHUWDUDINÕOÕQPDVÕQGDQµLEkUHWROXE'HYOHWL
µ$OL\\HNRPLVHUOHULWDUDIÕQGDQEXPkGGHOHUKDNNÕQGDPHOI€IHYUkNGDPXKDUUHUROGX÷X
]HUHEHúEHQGQL]kPkWµDU]YHWHNOvIROXQPXúYH)UDQVD6HIkUHWL\OHEHUkEHUVkLUVHIkUHWOHU
WDUDIÕQGDQ GDKL NDE€O NÕOÕQPÕú LVH GH \HGLPGH EXOXQDQ WDµOvPkWÕ QL]kPkWÕ PH]N€UH
EXOXQGX÷X KkO ]HUH WDUDIÕPGDQ NDE€O ROXQPDVÕQD PPkQDµDW HGHU KXN€PHWL
PDKDOOL\\H\HµDU]ÕPXkYHQHWkU]€VXQGDEXOXQGX÷XPX]GHUNkULVHGHPXµkKHGHDKNkPÕQÕ
GDKL ELKDNNÕQ WHUN HGHPH\HFH÷LPL]GHQ øQJLOWHUH 'HYOHWL WHEDµDVÕQGDQ ROXE 'HYOHWL
PúkUQLOH\KkQÕQKLPk\HVLQHOk\ÕNROPD\DQHúKkVÕQ]DEWL\\HWDUDIÕQGDQWDUGWHEµvG
ROXQPDODUÕKXV€VXQXQ=DEWL\\H1H]kUHWLQHLKkOHVL\OHúLNk\HWHVHEHEYHUHFH÷L\HUGHEL¶]
]kWWDUDIÕPÕ]GDQWHEµvGOHULQLLFUkHGHUHN'HYOHWLµ$OL\\H¶\HGDKD]L\kGHPXµkYHQHW
HGHFH÷LPL]L PHP€O H\OHULP PDµDPk¿K úEKH DOWÕQGD EXOXQDQ HúKkV µDOH\KLQGH
%kEÕ µÆOvQLQ úLNk\kWÕ YkNÕµDVÕQÕ P]kNHUH\H Kk]ÕU EXOXQGX÷XPX]GDQ NRQVRORVKkQH
EDúKkNLPLEXEkEGD\HGLQGHEXOXQDQLNWLGkUÕGHUHFHLNLIk\HGHµDGGHWPHGL÷LKkOGH
øQJLOWHUH'HYOHWLWDUDIÕQGDQWDµOvPkWWDOHEHGHELOHFH÷LEHGvKvGLUDVKkEÕFLQk\HWLQDK]
WHYNvÀHULQHJHOLQFHøQJLOWHUH6HIkUHWLNXPkUR\QDQDQYHQkKRúEXOXQDQKkQHOHULKLPk\H
HWPHGL÷LQGHQ]DEWL\\HPHP€UODUÕVHIkUHWWDUDIÕQGDQDGDPEXOXQPDGÕ÷ÕYHO]€PXKLVV
ROXQGX÷XKkOGHEXEkEGDRODQKDUHNkWÕQGDQWHUHWWEHGHFHNPHV€OL\\HW]HUOHULQGHROPDN
]HUH DVKkEÕ FLQk\HWGHQ ELUL NDKYH YH PH\KkQH JLEL KDOND DoÕN RODQ PDKDOOHUGH
DK]  WHYNLI HGHELOHFHNOHUGLU KXOkVDL NHOkP VHIvQHOHU PkGGHVL /LPDQ 1L]kPkWÕQD µkLG
ROGX÷XQGDQ\LQHQL]kPkWÕPH]N€UHP€FLELQFHLFUkROXQPDNOk]LPHGHQROPDVÕ\ODDVKkEÕ
FLQk\kWDPVHOODKDQYHULUYH\kK€GHú\k\ÕPHVU€NDDK]HGHURODQúEKHOVHIvQHOHU
NHPkOLGLNNDWOHPXKkID]DROXQPDNYHPHYF€GRODQQL]kPkWÕQLFUkVÕ\ODRPDN€OHDGDP
YHHú\kPXKkID]DVÕQGDQPHQµROXQPDNLNWL]k\ÕKkOGHQGLU
25
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
6XoODUÕQ gQOHQPHVL YH (PQL\HWLQ .RUXQPDVÕ $PDFÕ\OD .DUDUODúWÕUÕODQ
8VXO YH 7HGELUOHULQ 3UXV\D 6HIDUHWL 7DUDIÕQGDQ 8\JXQ %XOXQGX÷X +DNNÕQGD 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DNkPÕ&HOvOL1H]kUHWL+DULFL\\H\H3UXV\D6HIkUHWLWDUDIÕQGDQDODIUDQJD.kQ€QÕ
(YYHO¶LQ\LUPLLNLVLWkUvKL\OHPYHUUDKDQWDNGvPROXQDQELUNÕWµDWDKUvUkWÕQWHUFHPHVLGLU
%Dµ]ÕWHGkEvULOk]LPHQLQLWWLKk]ÕKDNNÕQGD%kEÕ9kOk\Õ6HUµDVNHUvGHWHúNvOROXQDQ
0XKWHOLW .RPLV\RQXQ NDOHPH DOGÕ÷Õ Ok\LKD\D GkLU 7HPPX]¶XQ RQ EHúL WkUvKL\OH
PYHUUDKRODQ%kEÕµÆOvQLQELUNÕWµDP]HNNLUHVLQLDK]H\OHGL÷LPµDNDELQGHOLHFOL¶O
LVWv]kQOk\LKDLPH]N€UH\LGHYOHWLPFkQLELQHEDµVYHWDNGvPHPVkUDµDWHWGLPOk\LKDL
PH]N€UHQLQ KkYv ROGX÷X WHGkEvUL HVkVL\\H\H 3UXV\D 'HYOHWL WDUDIÕQGDQ PXYkIDNDW
ROXQGX÷XQXLúµkUHGHELOGL÷LPHPHPQ€QROXUXPúXNDGDUNLGHYOHWLPúkUQLOH\Kk
HINkUÕQFD Ok\LKDL PH]N€UHQLQ VHENLQGH LFUkVÕ PXNWH]v J|UQHQ EDµ]Õ WHEHGGOkW
KDNNÕQGD%kEÕµÆOvLOHP]kNHUHHWPH\LWDµDKKGHGHULPPHVP€µkWÕµkFL]kQHPHJ|UH
EXHINkUÕVkLUEDµ]ÕVHIkUHWOHUWDUDÀDUÕQGDQGDKLFkQLEL6DOWDQDWÕ6HQL\\H¶\HEH\kQ
ROXQPXú ROPDN JHUHNGLU LWWLKk] ROXQDFDN WHGkEvULQ PHVVLU RODELOPHVLoQ EX EkEGD
PXYkIDNDWÕNk¿OHKkVÕOROPDVÕvFkEÕKkOGHQJ|UQG÷QGHQúXKXV€VGDLW\kQROXQDQ
kUk\ÕPWHEk\LQHQLQWHOv¿LoQvFkEHGHQWDµEvUkWYHWDVKvKkWLFUkVÕ]ÕPQÕQGD]LNUROXQDQ
NRPLV\RQXQWHNUkU%kEÕ6HUµDVNHUvGHµDNGHWGLULOPHVLQL%kEÕµÆOv\HµDU]YHWHNOvI
HGHULP YH LúEX WHEOvJkWÕPÕ ]kWHQ GHUNkU RODQ WDµ]vPkWÕ IkLNDL EHQGHJkQHPLQ
WHFGvGLQHYHVvOHLKDVHQHLWWLKk]HGHULP
*
%D]Õ 2VPDQOÕ 'HYOHW $GDPODUÕ YH <DEDQFÕ 'HYOHW 6HIDUHWOHUL 7DUDIÕQGDQ
']HQOHQHQ =DEÕWD 7HGELUOHULQLQ %HOoLND .DQXQODUÕQD YH 2VPDQOÕ 'HYOHWL LOH
%HOoLND $UDVÕQGD <DSÕODQ $QWODúPDODUD 8\JXQ 2OGX÷X YH 7HUHGGWV] .DEXO
(GLOGL÷LQH'DLU7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DNkPÕ&HOvOL1H]kUHWL+DULFL\\H\H%HOoLND6HIkUHWLWDUDIÕQGDQ7HPPX]¶XQ\LUPLVL
WkUvKL\OHPYHUUDKDQWDNGvPROXQDQFHYkEQkPHQLQWHUFHPHVLGLU
26
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
7HPPX]¶XQ RQ \HGLVL WkUvKL\OH PYHUUDK ELU NÕWµD WDKUvUkWÕ kVDIkQHOHUL YkVÕO GHVWL
PHIKDUHWLP ROXE EDµ]Õ PHP€UvQL 6DOWDQDWÕ 6HQL\\H LOH GYHOL HFQHEL\\H VHIkUHWOHUL
FkQLELQGHQ WDµ\vQ ROXQDQ PHP€UODUÕQ EL¶OP]kNHUH WHKL\\H YH WDQ]vP H\OHGLNOHUL
WHGkEvUL PXYDNNDWH\H GkLU µDU] YH LúµkUÕQGD IkLGH PHP€O H\OHGL÷LP PWkODµkWÕPÕQ
VDYEÕ YkOk\Õ kVDIvOHULQH WHEOv÷LQH PVkUDµDW HGHULP $YUXSDOXODUÕQ PWHPHNNLQ ROGXNODUÕPDKDOOHOHUGHYXNXµEXOXEHPQL\\HWLµXPXPL\\H\LPXKLOORODQKkOkWÕQPHQµL
YXN€µX ]ÕPQÕQGD QL]kPkWÕ ]kEÕWDL úHGvGH YD]µ YH LFUkVÕQÕQ NHPkOL GHUHFH O]€PXQX
'HYOHWLµ$OL\\HLOHPDµDQWDVGvNYHLµWLUkILOHEHUkEHUPXµkKHGkWDULµk\HWHQGYHOL
HFQHEL\\HQLQ EX EkEGD LQ]LPkPÕ PXµkYHQHWLQL %kEÕ µÆOLQLQ WDOHE EX\XUPDVÕQÕ GDKL
PXYkIÕN KkO YH PDVODKDW J|UGJPGHQ PDµD¶OPHPQ€QL\\H WDKVvQ HGHULP LúEX
WHGkEvUL]kEÕWDGDQ%HOoLND¶QÕQNDYkQvQLHVkVL\\HVLQHYH'HYOHWLµ$OL\\HLOHPDµN€GRODQ
PXµkKHGkWÕQDPXJk\LUROPD\DQFHPvµIÕNUDODUÕWDPkPHQYHNkPLOHQWDKVvQHWPHNOLNGH
WHUHGGGHWPHGLPEXFLKHWOH%HOoLNDNRQVRORVYHNDQoÕODUÕROXE0XKWHOLW.RPLV\RQXQ
Dµ]kVÕQGDQ EXOXQDQ 0|V\| .RQ¶D LUVkO H\OHGL÷LP WDµOvPkWÕ WDKUvUL\\H\H POkKD]kW YH
PWkODµDPÕ GHUF HWPLú ROGX÷XPGDQ EX WDµOvPkWÕQ ELU NÕWµD V€UHWLQL VDYEÕ YkOk\Õ
kVDIkQHOHULQHOHIIHQWDNGvPHPVkUDµDWH\OHGL÷LPLIkGHVLQL]kWHQGHUNkURODQWDµ]vPkWÕ
NkPLOHPLQµDU]ÕWHPvQkWÕQDLWWLKk]ÕYHVvOHHGHULP
*
%DEÕ 6HUDVNHULGH .XUXODQ .RPLV\RQ 7DUDIÕQGDQ .DUDUODúWÕUÕODQ 8VXO YH
7HGELUOHUOH øOJLOL 1DSROL 6HIDUHWLQLQ +DULFL\H 1H]DUHWLQH *|QGHUGL÷L <D]Õ 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DNkPÕ1H]kUHWL&HOvOHL+DULFL\\H\H1DSROL6HIkUHWLWDUDIÕQGDQ7HPPX]¶XQ\LUPL
LNLVLWkUvKL\OHPYHUUDKDQWDNGvPNÕOÕQDQFHYkEQkPHQLQWHUFHPHVLGLU
0kKÕKkOLQRQEHúLWkUvKL\OHPYHUUDKRODQP]HNNLUHLUHVPL\\H\HFHYkEHQVDYEÕ
µkOvLkVDIkQHOHULQH]LNULkWvKXV€VXQµDU]YHLúµkUÕ\ODPIWHKLUROXUXPú|\OHNLÆVLWkQH¶QLQ
EDµ]Õ WDUDÀDUÕQGD YXN€µ EXOPDNGD RODQ FQKDODUÕQ PHQµL YXN€µX YH kVk\LúL
µXP€PL\\HQLQ PXKkID]DVÕ LoQ LWWLKk] ROXQDFDN WHGkEvUH GkLU 0XKWHOLW .RPLV\RQGDQ
WDQ]vPROXQDQOk\LKDQÕQFLKHWLµXP€PL\\HVLQLWDKVvQYHWDVYvEHGHULVHPGHVIHUk
\Õ VkLUH PWHFHPPLµ ROGXNODUÕ KkOGH DQODU LOH J|UúOE PXYkIDNDW KkVÕO ROPDGÕNFD
Ok\LKDL PH]N€UH\L V€UHWL NDWµL\\HGH NDE€O YH WDKVvQH PXNWHGLU RODPDP VIHUk\Õ
P€PkLOH\KkPÕQROYHFKOHLFWLPkµODUÕLVHNDUvEHQYXN€µEXODFD÷ÕQÕPHP€OHGHULPEXQXQOD
EHUkEHUOk\LKDLPH]N€UHQLQHVkVÕQÕWD÷\vUHWPHPHN]HUHPHWE€µXPNUDOKD]UHWOHULQLQ
EDµ]ÕWHEDµDVÕQÕQEXOXQGXNODUÕKkOYHPHYNLµLPDKV€VDQD]DUDQHO]HP]DQQH\OHGL÷LP
EDµ]ÕLOkYkWÕQµDU]YHWHNOv¿QHLEWLGkUHGHFH÷LPLQEH\kQYHLIkGHVL]kWHQGHUNkURODQ
WDµ]vPkWÕNkPLOHPLQWDKUvULWHPvQkWÕQDYHVvOHLKDVHQHLWWLKk]ROXQPXúGXU
27
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
%DEÕ6HUDVNHULGH.XUXODQ.RPLV\RQGD+D]ÕUODQDQ/D\LKD+DNNÕQGD$PHULNDQ
6HIDUHWLQLQ øWLUD]ÕQÕQ %XOXQPDGÕ÷Õ $QFDN 'L÷HU 6HIDUHWOHULQ /D\LKDQÕQ %D]Õ
0DGGHOHULQGHQ.HQGL7HEDDODUÕQÕQ0XDI7XWXOPDVÕQÕøVWHPHOHUL+DOLQGH$PHULNDQ
6HIDUHWLQLQGH$\QÕ0XD¿\HWLøVWHPH+DNNÕQD6DKLS2OPDVÕ*HUHNWL÷L+DNNÕQGD
7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DNkPÕ1H]kUHWL&HOvOHL+DULFL\\H\H$PHULNDVHIkUHWLWDUDIÕQGDQ7HPPX]¶XQRQ
\HGLVLWkUvKL\OHPYHUUDKDQWDNGvPROXQDQFHYkEQkPHQLQWHUFHPHVLGLU
0kKÕKkOLQRQEHúLWkUvKL\OHPYHUUDKDQLUVkOROXQDQELUNÕWµDWDKUvUkWÕkVDIkQHOHUL
UHVvGHLGHVWLPHIKDUHWLPROGX÷XQXQLúµkUÕ\ODEHUkEHU$PHULNDVHIkUHWLPHP€UODUÕQGDQ
ELULDµ]kGDQEXOXQGX÷XKkOGHPHQµLYXN€µÕFLQk\kWLoQNRPLV\RQGDQWDQ]vPROXQXE
PWkODµDL kFL]kQHPH KDYkOH EX\XUGXNODUÕ Ok\LKD KDNNÕQGD NHQG ]kWÕPFD KLoELU
LµWLUk]ÕP ROPDGÕ÷ÕQÕ VDYEÕ kVDIkQHOHULQGHQ µDU] YH WHEOL÷H LEWLGkU HGHULP EX FLKHWOH
Ok\LKDLPH]N€UH\HPXYkIDNDWH\OHULPIDNDWOk\LKDLPH]N€UHVkLUVHIkUHWOHUUHVkVÕQD
GDKLWHEOv÷EX\XUXOXUGDEDµ]ÕDKNkPÕQGDQNHQGWHEDµDODUÕQÕQPXµkIWXWXOPDVÕEXQODU
WDUDIÕQGDQ PDWO€E ROXQDFDN ROXU LVH RO KkOGH 0HPkOLNL 0WWHKLGHL $PHULND
KXN€PHWLQLQWHEDµDYHPDKPL\\HOHULKDNNÕQGDGDKLEXPXµk¿\HWLµD\QÕ\ODWDOHEH\OHPHN
KDNNÕQÕNHQGPHPXKkID]DHGHULPELUGHOk\LKDLPH]N€UH\LWDKVvQYHµDGHPLWDKVvQH
EHQLPKDNNYHVDOkKL\\HWLPROGX÷XJLELKDOH¿PLQGDKLDQÕJHUHNWDKVvQHWPHNYHJHUHN
WDKVvQ HWPHPHN KDNNÕQÕ PXKkID]D\D LEWLGkU H\OHGL÷LP LIkGHVL ]kWHQ GHUNkU RODQ
WDQ]vPkWYHLKWLUkPkWÕPWHPk\L]HPLQWHFGvGLWHPvQkWÕQDLWWLKk]ÕYHVvOHROXQPXúGXU
*
.RPLV\RQ7DUDIÕQGDQ.DUDUODúWÕUÕODQ/D\LKD0DGGHOHULLOHøOJLOL<XQDQ'HYOHWL
6H¿UL0|V\|.RQGRU\RWL7DUDIÕQGDQ*|QGHULOHQ<D]Õ7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ
%HOJH6D\ID
'HU6DµkGHW¶GHPXNvP<XQDQ'HYOHWL6HIvUL0|V\|.RQGRU\RWLWDUDIÕQGDQVHIkUHWL
PúkUQLOH\Kk LNLQFL WHUFHPkQÕ 0|V\| 5D]L¶\H ELQ VHNL] \] HOOL \HGL VHQHVL
.kQ€QÕ(YYHO¶LQLQ\HGLVLWkUvKL\OHPYHUUDKDQ\D]ÕODQELUNÕWµDWDµOvPkWQkPHQLQV€UHWL
WHUFHPHVLGLU
28
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
<HUOSROLVLQKDUHNkWÕQÕWHVKvOLOHLúEX3k\ÕWDKW¶GDKVQLQL]kPYHkVk\LúLµXP€PvQLQ
LVWLKVkOL ]ÕPQÕQGD 0XKWHOLW .RPLV\RQXQ NDUkUGkGHVL RODQ WHGkEvUL PXNWH]L\\H
Ok\LKDVÕQD NHVEL YXN€I H\OHGLP KXN€PHWL PDKDOOL\\H\H LEUk]Õ PXµkYHQHW HWPH÷H
NkPLOHQkU]€NHúROGX÷XPKkOGHWHGkEvULPH]N€UHQLQPXµkKHGkWÕFkUL\\HGHQQHúHW
HGHQLPWL\k]kWÕPXYkIDNDWHWGLULOPHVLPXNWH]k\ÕKDNNROGX÷XQXGDKL]DQQHGHULPNUkOÕQ
VHIkUHWLPHFK€O¶ODKYkOYHVkEÕNDOXJU€KXQGDQROGXNODUÕKDEHUYHULOHUHNWHEµvGOHUL
\HUOSROLVWDUDIÕQGDQNHQGLVLQHLúµkUROXQDQWHEDµDL<XQDQL\\H\L'HU6DµkGHWµGHQGHIµ
HWPHNKXV€VXQGDQKLoELUYDNLWGHLPWLQkµHWPHPLúROGX÷XPLVLOOEXJ€QHVHEHEOHULoQ
KHUQHYDNLWKXN€PHWLPDKDOOL\\HWDUDIÕQGDQELULúµkUYXN€µEXOXULVHEXQGDQE|\OHGDKL
VHIkUHWLPúkUQLOH\KkROYHFKOHLFUk\DPVkUDµDWHGHFH÷LGHUNkULVHGHNXPkUKkQH
YHIkKLúHKkQHYHNDKYHKkQHPLVLOOµDYkPÕQkVÕQJLUEoÕNDELOGL÷LHEQL\HLVkLUH\H
LOWLFkHGHELOPLúRODQDVKkEÕFQKD\Õ]DEWYHWHYNvIHWPHN]HUHLúEXVHIkUHWLQPXµkYHQHWL
ROPDNVÕ]ÕQ\HUOSROLVLQRPLVLOOPDKDOOHUHJLUPHVLQHVDOkKL\\HWYHULOPHNPkGGHVLQH
JHOLQFHE|\OHELUVDOkKL\\HWLQLFUkVÕQDPVkµDGHROXQPDVÕ\DOQÕ]LúO]€PX\ODEHUkEHU
+XN€PHWL<XQDQL\\H¶QLQ PXµkYHQHWL PPNQ RODPD\DFD÷Õ V€UHWOHULQH PQKDVÕU
RODELOE R KkOOHUGH GDKL SROLV PHP€UODUÕQÕQ V€UHWL KDUHNHWOHULQGHQ \HUO SROLV PHV€O
WXWXODFDNGÕU VHIkLQ PkGGHVLQH JHOLQFH VHIkUHWL NUkOL\\HQLQ NDQoÕODU\DVÕ WHGkEvUL
úHGvGHQLQ LWWLKk]Õ\OD V€L PD]DQQH WDKWÕQGD EXOXQDQ NHVkQÕ JHPLOHULQH NDE€O HWPHPHN
]HUH NDSXGDQODUD WHQEvKH PVkUDµDW HWPLúGLU LúEX WDµOvPkWÕQ ELU NÕWµD V€UHWLQL
'HYOHWOhEEHKHWO$OL3DúDKD]UHWOHULQHWDNGvPHKLPPHWH\OH\HVL]
*
2VPDQOÕ'HYOHW$GDPODUÕLOH<DEDQFÕ'HYOHW6HIDUHWOHUL7DUDIÕQGDQ.DUDUODúWÕUÕODQ
7HGELUOHU +DNNÕQGD )OHPHQN 6HIDUHWLQLQ 'H÷HUOHQGLUPHOHULQL .DSVD\DQ <D]Õ 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DNkP &HOvOL 1H]kUHWL +DULFL\\H\H )OHPHQN 6HIkUHWL WDUDIÕQGDQ 7HPPX]¶XQ RQ
DOWÕVÕWkUvKL\OHPYHUUDKDQWDNGvPROXQDQELUNÕWµDFHYkEQkPHQLQWHUFHPHVLGLU
'HUµ$OL\\H¶GHXP€UÕ]DEWL\\HQLQWHVKvOYHWDQ]vPL]ÕPQÕQGDPHP€UvQL6DOWDQDWÕ
6HQL\\HLOHGYHOLHFQHEL\\HVHIkUHWOHULWDUDIÕQGDQWDµ\vQRODQPHP€UODUEH\QLQGHEL¶O
P]kNHUH NDUkUJvU RODQ WHGkEvU KDNNÕQGD UH\L µkFL]kQHP QH PHUNH]GH ROGX÷XQXQ
LVWLµOkPÕQÕKkYvGQNLJQLUVkOLQHµLQk\HWEX\XUXODQWDKUvUkWÕQH]kUHWSHQkKvOHULQLDK]
HWPLúROGX÷XPXµDU]YHEH\kQDPVkUDµDWHGHULPWHGkEvULPH]N€UH\LKkYvRODQOk\LKD\Õ
NHPkOLGLNNDWLOHPWkODµDH\OHGL÷LPGHGHU€QXQGDGHYOHWLPWDUDIÕQGDQELUPH]€QL\\HWL
PDKV€VDYU€GHWPHGLNFHVHUP€LQKLUkIHGHPH\HFH÷LPPXµkKHGkWÕFkUL\\H\HPXKkOLI
YHPXJk\LUKLoELUúH\EXOPDGÕ÷ÕPGDQOk\LKDLPH]N€UH\H L]KkUÕUÕ]kYHPXYkIDNDW
29
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
HGHELOHFH÷LPL]DQQHGHULPDQFDNPXµkKHGkWLNWL]kVÕQFDLNL\]VHQHGHQEHU)OHPHQN
'HYOHWL¶QLQ%kEÕµÆOvLOHRODQPQkVHEkWÕHQ]L\kGHPD]KkUÕPVkµDGHRODQPLOOHWLQ
VÕUDVÕQDYD]µROXQPXúYHDOH¶GGHYkPRUWEHGHKÕI]YHvIkNÕOÕQPÕúROGX÷XQGDQE|\OH
ELUHKHPPYHHO]HPNkµLGH\HPXKkOLIKDUHNHWHGHPH\HFH÷LPQH]GLkVDIkQHOHULQGHEL¶V
VXK€OHPQIHKLPROXUEXQGDQQHúHWHGHUNLEHQLPUÕ]kYHPXYkIDNDWÕPÕúXúDUWLOH
LEUk]YHLµWkHGHULP\DµQL)OHPHQNWHEDµDVÕQÕQWHGkEvULPH]E€UH\HWkELROPDVÕDOH¶OXP€P
LFUkVÕWDNGvULQGHROXEEXQDPLOHOLVkLUHGHQELULKDNNÕQGDELULVWLVQkYXN€µEXOXULVHRO
LVWLVQkEL]LPWHEDµDPÕ]DGDKLEL¶OLVWLKNkNúkPLOROPDNOk]ÕPJHOHFH÷LND\GÕQÕVDUkKDWHQ
EH\kQH\OHULPJHOHOLPNLQHIVLOk\LKDKDNNÕQGD\DOQÕ]úXPWkODµD\ÕEH\kQÕLFWLVkU
HGHULPú|\OHNLG|UGQFPkGGHVLQGHPXKDUUHUKDONÕQDNoHPXNkELOLQGHGkKLOROGXNODUÕ
PHYkNLµLµXP€PL\\HWDµEvULQGHQµLEkGHWHPDKV€VRODQHEQL\HEL¶WWDEµKkULFGHNDODFD÷Õ
GHUNkULVHGHVHKYHQEDúNDGUODQODúÕOPDPDNLoQHEQL\HLPH]N€UHQLQPVWHVQk
ROGX÷XWDVUvKROXQVDIkLGHGHQKkOvROPD]]DQQHGHULP'HYOHWLµ$OL\\H¶QLQPXµkYHQHWL
GLUk\HWNkUkQHYHKD\UÕKD\UKkKkQHVLQLVHPHUHVL\OHúXYXN€µEXODQPNkOHPkWYH
P]kNHUkWÕQ LFUkkWÕ ¿µLOL\\HVL JD\UÕ PHúK€G KkOLQGH NDOPD\DFD÷ÕQÕ PHP€O YH PvG
HGHUHN ]kWÕ YkOk\Õ kVDIkQHOHULQL \DSÕODQ úH\OHUGHQ GROD\Õ WHEUvN HWPH÷H PHFE€U
ROGX÷XPPLVLOOPGGHWLPHGvGHGHQEHU%H\R÷OXYH*DODWDVHNHQHVLQHELKDNNÕQELU
WDNÕPLFUk\ÕúLNk\kWDYHKDNvNDWHQHQGLúHYHWHOkúDVHEHEYHUHQKkOkWÕQPHQµLokUHVLQLQ
LVWLKVkOLQGHYXN€µDJHOHQKLPHPLkVDIkQHOHULoQvIk\ÕWHúHNNUH\OHGL÷LPLIkGHVL
WDµ]vPkWÕ IkLNDPÕQ WHYVvNkWÕ FHGvGHVLQL KVQL NDE€O EX\XUXOPDODUÕ QL\k]ÕQD YHVvOHL
KDVHQHLWWLKk]ROXQPXúGXU
*
%DEÕ 6HUDVNHULGH .XUXODQ .DUPD .RPLV\RQ 7DUDIÕQGDQ .DUDUODúWÕUÕODQ
+XVXVODUODøOJLOL.DQXQ7DVDUÕVÕ7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
%XGHIµDÕVODKkWÕXP€UÕ]kEÕWD\DGkLU%kEÕ+D]UHWL6HUµDVNHUvGHWHúNvOEX\XUXOPXú
RODQ 0XKWHOLW .RPLV\RQGD WHGkEvUL VHUvµD ROPDN ]HUH EL¶OP]kNHUH NDUkU YHULOHQ
KXV€VkWÕúkPLOPDK]Ok\LKDGLU
7HEDµDL HFQHEL\\HGHQ ELUD] PGGHWWHQ EHU %kEÕ =DEWL\\HGH PHYN€I EXOXQXE
VHIkUHWOHUL WDUDIÕQGDQ KLPk\H ROXQPD\DQ NHVkQÕQ KXN€PHWL PDKDOOL\\H PDµULIHWL\OH
KHPkQ'HU6DµkGHW¶GHQLVWHQLOHQPDKDOOHUHWDUGYHGHIµROXQPDODUÕYHEXQODUÕQLOHUGH
DNUDEkODUÕYHPLUDVoÕODUÕYHDODFDNOXODUÕWDUDIÕQGDQYH\kK€GPHPOHNHWOHULQHJ|QGHUPHN
]HUH VHIkUHWOHUL FkQLELQGHQ VXkO YXN€µXQGD QHUHGH ROGXNODUÕ ELOLQPHN LoQ KvQL
WDUGODUÕQGDJ|QGHULOHFHNOHULPDKDOOHULQVHIkUHWOHULFkQLELQHELOGLULOPHVLYHEXQGDQPXUkG
EkOkGDPXKDUUHUHVEkEDPHEQvROXEKLoELUJ€QHPGkKDOHLoQROPD\DFD÷Õ
30
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
6HUVHULJHúWJ]kUHGHQWHEDµDLHFQHEL\\HGHQVHIkUHWOHULWDUDIÕQGDQWDQÕQPD\DQODUÕQ
KXN€PHWLPDKDOOL\\HPDµULIHWL\OHLVWHQLOHQPDKDOOHUHWDUGYHGHIµROXQPDODUÕYHEXQODUÕQ
GDKL JQON KvQL WDUGODUÕQGD J|QGHULOHFHNOHUL PDKDOOHULQ \DOQÕ] PDµO€PkW ROPDN
]HUHVHIkUHWOHULFkQLELQHELOGLULOPHVLYHVHIkUHWOHULWDUDIÕQGDQWDQÕQPÕúRODQODUGDQGDKL
VHIkUHWOHULQLWHPvQHGHPH\HQOHUELUGDKD'HU6DµkGHW¶HJHOPHPHN]HUHVHIkUHWOHUL
PDµULIHWL\OH0HPkOLNL0DKU€VHLùkKkQH¶GHQKkULFELUPDKDOOHGHIµLKUkFNÕOÕQPDODUÕ
YH EXQODUGDQ VHIkUHWOHUL PDµULIHWL\OH WDUG YH GHIµ ROXQXEGD PXDKKDUHQ EHUWDNUvE
0HPkOLNLùkKkQH¶\HJHOPLúRODQODUÕQVHIkUHWOHULWDUDIÕQGDQWDQÕQPD\XEELULQFLPkGGH
DKNkPÕPXNWH]kVÕQFDKXN€PHWLPDKDOOL\\HPDµULIHWL\OHPQkVLEPDKDOOHUHWDUGYHGHIµ
ROXQPDVÕ
7HEDµDLHFQHEL\\HGHQDNGHPFHYXN€µEXOPXúRODQNDWOYHVLUNDWYHNDOSD]DQOÕNYH
VkLU EX PLVLOO W|KPHW YH FLQk\HWOHULQH PHEQv FH]k J|UHUHN PXDKKDUHQ VHEHEOL WDKOL\H
ROXQPXú RODQODUÕQ DKYkO YH KDUHNkWÕ Kk]ÕUDODUÕQGDQ KXN€PHWL PDKDOOL\\HQLQ
HPQL\\HWHGHPH\HFH÷LNLPHVQHOHULKHUGHYOHWGHFkUvYHPHUµvRODQXV€OLYHFKOH'HYOHWL
µ$OL\\H PHPOHNHWLQGH NDE€O HWPHPH÷H GHUNkU RODQ KDNNÕ VDUvKLQH PHEQv R
PDN€OHNLPHVQHOHULQEL¶OPXKkEHUHVHIkUHWOHULPDµULIHWL\OHKHPkQ0HPkOLNL0DKU€VHL
ùkKkQH¶GHQKkULFELUPDKDOOHLUVkONÕOÕQPDODUÕ
(NVHU HUEkEÕ FLQk\HWLQ ]DEWL\\H WDUDIÕQGDQ DK]  JLULIW ROXQDFDNODUÕ VÕUDGD EDµ]Õ
PDKDOOHUH¿UkUYHLKWLIkHGHUHNWDKOvVLJLUvEkQHWPHNGHROGXNODUÕEL¶GGHIDµkWYXN€µEXOPXú
YHEXOPDNGDROPD÷ODRPDN€OHOHULQDK]JLULIWROXQPDVÕYHEDµ]ÕúEKH]HULQH
]DEWL\\HFHvFkEHGHQYHHO]HPYHPVWDµFHORODQWDKNvNkWYHWDKDUUL\\kWÕQLFUkNÕOÕQPDVÕ
YH¶OKkVÕOkVk\LúLµXP€PL\\HQLQPXKkID]DVÕQDGLNNDWYHLµWLQkROXQPDVÕ]ÕPQÕQGD
]DEWL\\HPHP€UODUÕQÕQWHEDµDLHFQHEL\\HQLQLúOHWPHNGHROGXNODUÕNDKYHYHPH\KkQHOHUH
YHGNNkQYHPD÷D]DODUDYHRWHOYHKkQYHWL\DWURYHKHUQHYµH÷OHQFHPDKDOOHULQH
YHNXPkUKkQHYHIkKLúHKkQHYHEDµ]ÕX\JXQVX]HúKkVÕQWHFHPPXµYHEH\W€WHWHWPHNWH
ROGXNODUÕPDKDOOHUHKXOkVDLNHOkPDNoHYHUHUHNKHUNHVLQJLGHELOGL÷LSRSLOLN\HUOHULQ
NkIIHVLQH GDKL ELOkYkVÕWD JLUHELOPHOHUL YH KXV€VkWÕ PXKDUUHUH LoQ WDµ\vQ NÕOÕQDFDN
]DEWL\\HPHP€UODUÕHKOLµÕU]YHPVWDµLGGYHGLUk\HWOYHHGvEROPDN]HUHDODQÕ
PVWDKGHP RODQ ]DEWL\\H QHIHUkW YH ]kELWkQÕQGDQ EL¶OLQWLKkE O]€PX PLNGkUÕQÕQ vFkE
HGHQPHYNLµOHUHYD]µYHLNµkGÕYHEXLúLoQWDµ\vQROXQGXNODUÕQÕPXµDOODN]HUOHULQGH
ELUHUµDOkPHWLPDKV€VDEXOXQDUDNQXPURODUÕROPXúYHvIk\ÕPHP€UL\\HWOHULQGHELUJ€QH
NXV€UYHUHKkYHWOHULYHEDµ]ÕPHUWHEHNDEkKDWOHULWHEH\\QH\OHGL÷LKkOGHWHGvEkWÕ
Ok]LPHOHULQLQ LFUkVÕ YH KHU ELU DKYkO YH KDUHNHWOHULQGHQ =DEWL\\H 1H]kUHWLQLQ PHV€O
RODFD÷Õ PLVLOO µDNVL WDNGvULQGH LúEX PHP€UODUÕQ JLUHFHNOHUL PDKDOOHULQ VkNLQOHUL
YH\kRUDGDEXOXQDQODUWDUDÀDUÕQGDQGDKLPXKkOHIHWYXN€µX\ODNDUúÕGXUXOXUYH\kKkGEv
DVOYHHVkVµD]YL\\kW LOHLGGLµk\DWHúHEEVROXQXULVHRPDN€OHOHULQGDKLFkUvRODQ
XV€O ]HUH WHGvEkWÕ Ok]LPHOHULQLQ LFUkVÕ YH EHUEH\kQÕ EkOk vFkEÕ WDNGvULQGH JLUGLNOHUL
PDKDOOHULQ YH VkNLQOHULQLQ YH WXWGXNODUÕ kGHPLQ LVPOHULQL YH VHEHEL GXK€OOHULQL
YH KXODVkL WDKNvNkWODUÕQÕ GHUKDO %kEÕ =DEWL\\H\H KDEHU YHUHUHN RUDGDQ GDKL PHQV€E
ROGXNODUÕVHIkUHWOHULQHEkP]HNNHUHELOGLULOPHVL
%HQGLVkEÕNGDEH\kQROXQGX÷XYHFKOHNDEkKDWOYHX\JXQVX]¿UkUvOHULQWDKDUUvVL
]ÕPQÕQGDEDµ]ÕPD]DQQHLV€µRODQPDKDOOHUH]DEWL\\HPHP€UODUÕQÕQGXK€OOHULFkL]RODFD÷Õ
31
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
PLVLOORPDN€OHOHUGHQJHPLOHUHGXK€OYH¿UkUHGHQOHURODFD÷ÕFLKHWOHGHUGHVWRODQ
QL]kPkWÕQP]kNHUHVL\OHLµOkQÕQDNDGDUJHPLOHUH¿UkUYHGXK€OYHLOWLFkHGHQOHULQNDE€O
ROXQPDPDVÕYHNDE€OROXQGX÷XKkOGHPHV€OYHPFk]kWROXQDFDNODUÕQÕQúLPGLGHQ
VHIkUHWOHULFkQLEOHULQGHQVHIkLQNDSXGDQODUÕQDLµOkQYHEH\kQROXQPDVÕ
*
3ROLV øúOHULQLQLQ ']HQOHPHVL $PDFÕ\OD +D]ÕUODQÕQ %Hú 0DGGHOLN /D\LKDQÕQ
6HIDUHWOHUH *|QGHULOGL÷L YH 6HIDUHWOHUGHQ $OÕQDQ &HYDSODUD %LQDHQ +D]ÕUODQDQ
/D\LKD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
5HKvQLµLOPLVkPvLVHUµDVNHUvOHULEX\XUXOGX÷X]HUHXP€UÕ]kEÕWD\DGkLUPXNDGGHPk
EDµ]ÕVHIkUHWOHUWDUDIÕQGDQYXN€µEXODQWHEOvJkW]HULQHKHUELUVHIkUHWLQPHP€UODUÕKk]ÕU
ROGXNODUÕ KkOGH NRPLV\RQGD FHUH\kQ HGHQ PEkKDVkW YH P]kNHUkWÕQ IH]OHNHVL YH
kVk\LúLQGHYkPÕQDPkQLµRODQHVEkEÕÕVOkKL\\HQLQEDµ]ÕPHYkGGÕHVkVL\\HVLROPDN]HUH
JHoHQGHEHúEHQGLKkYvWDQ]vPROXQPXúRODQOk\LKDLWH]NLUHLµDOL\\HLVHUµDVNHUvOHUL\OH
%kEÕµÆOv\HWDNGvPEX\UXOPXúLGLNH\¿\\HWVHIkUHWOHULOHPXKkEHUHEX\XUXOGXNGDQ
VRQUDROEkEGDFHYkEHQDOÕQDQWHNkUvULUHVPL\\HQLQELUD]ÕµD\QHQYHoHQGNÕWµDVÕWHUFHPH
ROXQDUDN VDYEÕ okNHUkQHPL]H LµWk ROXQGX÷XQGDQ EDúND EDúND NÕUkDW YH PWkODµD ROGX
KXOkVDL PHkOOHULQH QD]DUDQ Ok\LKDL PH]N€UHGH PQGHULF RODQ PHYkGG )UDQVD YH
$YXVWXU\DYH6DUGXQ\DYHøVSDQ\DYH$PHULNDYH)OHPHQNYHøVYHoYH9LODQVHL$WLNYH
<XQDQ 6HIkUHWOHUL WDUDÀDUÕQGDQ NDE€O ROXQPXú LVH GH øQJLOWHUH 6HIkUHWL WDUDIÕQGDQ GHYOHWL PHWE€µDVÕ WHEDµDVÕQGDQ ROXE GD KLPk\H\H Ok\ÕN ROPD\DQ HúKkVÕQ 0HPkOLNL
ùkKkQH¶GHQWDUGWHEµvGOHULKXV€VXQXQ=DEWL\\H1H]kUHWLQHLKkOHROXQPD\DUDNVHIkUHW
FkQLELQGHQ LFUk YH úEKH DOWÕQGD EXOXQDQ HúKkV µDOH\KLQGH %kEÕ µÆOvQLQ úLNk\kWÕ
YkNÕµDVÕQÕQ NHQGOHUL\OH P]kNHUH ROXQPDVÕ YH øQJLOWHUH 6HIkUHWL NXPkU R\QDQDQ YH
IkKLúHEXOXQDQKkQHOHULKLPk\HHWPHGL÷LFLKHWOHVHIkUHWWDUDIÕQGDQDGDPEXOXQPDGÕ÷ÕYH
O]€PX KLV ROXQGX÷X KkOGH EX EkEGD RODQ KDUHNkWÕQGDQ WHUHWWE HGHFHN PHV€OL\HW
]HUOHULQGHROPDN]HUH]DEWL\\HPHP€UODUÕWDUDIÕQGDQDVKkEÕFLQk\kWNDKYHYHPH\KkQH
JLELKDONDDoÕNRODQPDKDOOHUGHDK]YHWHYNvINÕOÕQXEHUEkEÕFLQk\kWNDE€OYH\kK€G
Hú\D\Õ PHVU€ND\Õ LKIk HWPHN V€L ]DQQD PD]KkU RODQ JHPLOHU GDKL NHPkOL GLNNDWOH
KkULFGHQ EHNOHWGLULOHUHN QL]kPkWÕ PHY]€µDQÕQ WDPkPvL LFUkVÕ\OD GDKL E|\OH PHUkPÕQ
¿µLOHJHWUOPHVLQHPPkQDµDWROXQPDVÕLúµkUYHEH\kQYH5XV\D6HIkUHWLFkQLELQGHQ
GDKL ELULQFL YH LNLQFL EHQG KDNNÕQGD \DOQÕ] NkµLGH ]HUH SDVDSRUWX RODQODUGDQ EDúNDVÕ
5XV\DWHEDµDVÕVÕIDWÕ\ODWDQÕOPD\DFD÷ÕYH'HU6DµkGHWPDKEHVOHULQGHEXOXQXE5XV\DOXOXN
LGGLkVÕQGDRODQODUGDQVÕIDWÕWkELµL\\HWLVHIkUHWFHWDKDNNXNHGHQOHULQ5XV\DFkQLELQH
LUVkOROXQDFDNODUÕEH\kQLOHEXLGGLµkGDEXOXQDFDNYH\kK€GEXVÕIDWODWDQÕODFDNHúKkVÕQELU
W|KPHWLQHPHEQvDK]JLULIWROXQGXNODUÕQGDNH\¿\\HW]DEWL\\HWDUDIÕQGDQVHIkUHW
32
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
NDQoÕODU\DVÕQD LKEkU LOH NDQoÕODU\D WDUDIÕQGDQ WHEDµLL\\HWL WDVGvN ROXQPD\DQODU ROXU LVH
KDNNÕQGD NDYkQvQL EHOHGL\\HQLQ LFUk YH oQF EHQGH GkLU RODQ LIkGkWÕQ PHkOL EHQGL
PH]N€UH\LNDE€OPEH\\HQROXEG|UGQFEHQGKDNNÕQGDGDKL5XV\DWHEDµDVÕQÕQ
øVWDQEXO¶GDNL KkQHOHUL\OH WLFkUHW HWPHNGH ROGXNODUÕ NDOHP RGDODUÕ YH PD÷D]DODUÕQGDQ
PkµDGk EHQGL PH]N€UHGH WDµGkG ROXQDQ PDKDOOHULQLQ SROLV PHP€UODUÕ DOGÕNODUÕ HPLU
P€FLELQFH DK]  JLULIW HGHFH÷L úDKVÕQ NDQoÕODU\D WDUDIÕQGDQ YHULOHFHN PHP€UXQ
LµkQHVLQLWDOHEHGHFHNOHULPGGHW]DUIÕQGD¿UkUHGHFH÷LQLDQOD\DUDNELULKWL\kFÕúHGvGH
G€okUROGXNODUÕKkOGHHPUL\RNODPDVÕQÕQLµWkROXQPDVÕYHEHúLQFLEHQGLoQLVPOHUL
WkLIH GHIWHULQGH PXND\\HG ROPD\DQ NLPHVQHOHUL VHIvQH NDSXGDQODUÕQÕQ 5XV\D WFFDU
VHIkLQLQH NDE€O HWPHPHOHUL PHQµ ROXQPXú YH LúEX PHPQ€µL\\HW µDOH¶GGHYkP WHFGvG
NÕOÕQPDNGDEXOXQPXúROGX÷XQGDQEDKVOHVHIkUHWLNDSXGDQGLSRUWDVÕKk]ÕUROPDGÕNFD
VHIkLQLPH]N€UHQLQ\RNODPDROXQPDPDVÕvUkGYHGHUPL\kQNÕOÕQPÕúYH3UXV\D6HIkUHWLQLQ
WDNUvULWHUFHPHVLPHkOLQGHOk\LKDLPH]E€UHQLQKkYvROGX÷XWHGkEvULHVkVL\\HQLQNDE€O
µDU] LOH EHUkEHU Ok DOH¶WWDµ\vQ VHENLQGH LFUkVÕ PXNWH]v J|UOHQ EDµ]Õ WHEHGGOkWÕQ
%kEÕµÆOvLOHP]kNHUHVLQHU€\LWDµDKKGJ|VWHULOHUHN%HOoLND6HIkUHWLQLQNRQVRORVXQD
YHUGL÷LWDµOvPkWÕPXIDVVDODQÕQKXOkVDLWHUFHPHVLQGHLVHELUWDNÕPPDNkOkWUDEWYH
WHPKvGL\OHOk\LKDLPH]E€UHPHYkGGÕQGDQEDµ]ÕVÕQÕQ]kWÕQDYHEDµ]ÕVÕQÕQGDKLHOIkIDYH
WDµEvUkWÕQDLµWLUk]ÕJ€QHúH\OHUEXOXQXEYH¶OKkVÕOúXKkOHJ|UH5XV\D6HIkUHWLWDUDIÕQGDQ
EHúLQFL EHQG YH øQJLOWHUH 6HIkUHWL FkQLELQGHQ EHQGL PH]N€U LOH oQF EHQGLQ
NDE€OQGHQWHFkQEROXQPXúROGX÷XPLVLOOGL÷HUEHQGOHULPHGO€OKDNNÕQGDJ|VWHULOHQ
PXYkIDNDWGDKLWDJ\vUkWYHWHEGvOkWÕPDµU€]DLOHEHUkEHUELUWDNÕPNX\€GkWÕLKWLUk]v\HLOH
WDN\vG ROXQPXúGXU H÷HUoL ELULQFL YH LNLQFL EHQGGH 0HPkOLNL ùkKkQHGHQ WDUG 
GHIµOHULQHO]€PJ|VWHULOHQHúKkVÕQ\DOQÕ]GHIµWHEµvGOHULKXV€VXQXQ=DEWL\\H1H]kUHWL
WDUDIÕQGDQYHULOHFHNGHIWHU]HULQHVHIkUHWOHULWDUDIÕQGDQLFUkNÕOÕQDQYH5XV\D6HIkUHWL
FkQLELQGHQEH\kQROXQDQ\D]ÕKkQH\DµQLEDµ]ÕWFFkUÕQXP€UÕKHVkEL\\HVLQLU\HW
HWPHNWHROGXNODUÕNRQWXDUWDµEvUROXQDQPDKDOOHUYH)OHPHQN6HIkUHWLWDNUvULQGHJ|VWHULOHQ
PDµEHG LOH NRPLV\RQXQ HVQk\Õ P]kNHUHGH PQkVLE J|UG÷ KDVWDKkQH YH
PHNWHEOHULQGDKLúk\HWGHUGHVWROXQPDVÕOk]ÕPJHOHQNHVkQGDQRUDODUD¿UkUHGHQOHUROXU
LVHDQODUÕQLVWHGL÷LKkOGHSROLVPHP€UODUÕQDWHVOvPHWPHOHULYHHWPHGLNOHULV€UHWGHGDKL
VHIkUHWGHQ DGDP FHOELQH GH÷LQ PDN€OHOHUL PXKkID]D H\OHPHOHUL PDKDOOL PH]N€UH
UXHVkVÕQÕQYD]vIHL]LPPHWOHULQGHQROPDNYHúXYD]vIH\HGLNNDWROXQPDGÕ÷ÕKkOGHWHUHWWE
HGHFHN PHV€OL\\HWL UHVk\Õ PHUN€P ]HUOHULQGH NDOPDN ]HUH ELOkYkVÕWD ]kEÕWD
PHP€UODUÕQÕQGkKLORODFDNODUÕPDKDOOHUGHQLVWLVQkROXQPDVÕQGDEHLV\R÷VDGDVkLUOHULEX
NkELOGHQROPD\XE\DµQL]kEÕWDPHP€UODUÕQÕQOk\LKDLPH]N€UHGHEH\kQYHWDµGkGROXQDQ
PDKDOOHUHELOkYkVÕWDJLUPHOHULPkGGHVL\DOQÕ]PWWHKLPLWDµNvEKDNNÕQGDROPD\XE
WDKNvNkWÕ KD¿\\H ]HULQH ¿UkUv WDKDUUv WHIWLúLQLQ WDU] YH HWYkUÕQGDQ úSKHOHQGL÷L
NLPHVQHOHULQELOGLUPH\HUHNDUNDVÕQÕNROODPDNYHEDµ]Õ]DQQYHLúWLEkK]HULQHHPYkOL
PHVU€NDDUDPDNJLELELUWDNÕPKXV€VkWLoQO]€PXROGX÷XQGDQLOWL]kPROXQPDVÕ
ROGX÷XJLELPkGGHOHULQGDKLKvQLP]kNHUHVLQGHvFkEYHHKHPPL\\HWLEHOLUWLOHUHN¿UkUD
LGKkO NÕOÕQPDVÕQD YH PDµPkIvK LúEX FHPL\\HWLQ WHúNvO LNL NHOLPH VLOLN HVEkEÕQ
PHQµLoQ ELU WHGEvU DUDQÕOPDVÕQD LVH *DODWD YH %H\R÷OX WDUDÀDUÕQGD IHVkG YH
X\JXQVX]OXNODUÕQDUDOÕNDUDOÕNWHGkELUH\OHPHVLVHEHEROXEKkOEXNLRPHVHOHYHKkOkWÕQ
PHKPkHPNHQHVHULIkµLOHkVk\LúLQWDNDUUUHWPHVLoQGDKL]kEÕWDPHP€UODUÕQÕQ
33
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
Ok\vKDL PH]N€UHGH PXKDUUHU ROGX÷X YHFKOH vFkE HGHQ PDKDOOHUH ELOkYkVÕWD
JLUHELOPHOHULQGHQEDúNDokUHLPHVVLUROPDPDVÕQDYHoQNPXkKHGkWÕPQµDNLGHQLQ
EDµ]Õ \HUOHULQGH 'HYOHWL µÆOL\\H PDKNHPH YH ]kEÕWD PHP€UODUÕQÕQ WHEDµDL
HFQHEL\\HQLQVkNLQROGXNODUÕKkQHOHUHELOkvFkEFHEUHQGXK€OH\OHPHPHOHULYHGXK€OOHUL
vFkE H\OHGL÷L WDNGvUGH VHIkUHWOHUL YH\k NRQVRORVODUÕ YH\k YHNvOOHUL WDUDIÕQGDQ WHUIvN
ROXQDFDNPHP€ULOHELUOLNGHJLUPHOHULWDVUvKNÕOÕQPÕúROGX÷XQGDQE|\OHPHVNHQL
LWWLKk]ROXQDQKkQHQLQJD\UÕPDKDOOHUHPHP€UvQL'HYOHWLµ$OL\\H¶QLQLQGH¶OvFkEELOk
YkVÕWD JLUE vIk\Õ PHP€UL\HW HWPHOHULQH ELKDNNÕQ NLPHVQHQLQ ELU GL\HFH÷L
EXOXQDPDPDVÕQDYHKXV€VX\ODNDE€OYHPXYkIDNDWKXV€VXQGDVHIkUHW«HNVHUL\\HW
GDKLEXOXQPDVÕQDQD]DUDQúLPGLGHQ5XV\DYHøQJLOWHUHWDNUvULWHUFHPHOHULQGHEH\kQYH
LUkGROGX÷XYHFKOHG|UGQFEHQGLQLúEXPD]EDWDLµkFL]kQHPL]OHLIUk]ROXQDQ\HUOHUGHQ
PkµDGkPDKDOOHULQLQV€UHWLLVWLVQkGDELUELUNHOLPHVLOLNYHPDKDOOLPH]N€UH\H
GXK€OHPXYkIDNDWÕQGDKLVHIkUHWGHQDGDPWDOHELQHPVkµDGHVLROPD\DFDNV€UHWGH\DOQÕ]
WQGYDNLWOHULOHWDN\vGROXQPDVÕV€UHWOHULYDNWLIÕUVDWGD]kEÕWDPHP€UODUÕQÕELUWDNÕP
YHKP YH WHUHGGGH GúUHUHN LFUk\Õ WHGkEvUH PkQLµ RODFD÷ÕQGDQ EXQODUÕQ GkLUHL
PHP€UL\\HWOHUL RO V€UHWOH YVµDWOHQGLULOPHGLNFH KHU KkOGH Lú QL]kµ YH FHGHOH YH kVk\Lú
KDOHOGHQ NXUWDUÕODPD\DFD÷Õ YH E|\OH PHQk¿µL µkPPH\H úkPLO YH V€UHWL NDUkUÕ
LWWLIkNÕ XP€Pv LOH KkVÕO RODQ ELU HVkVÕQ RO YHFKOH VHOEL WHVvUkWÕ\OD KVQL QHWvFHVLQLQ
J|UOHPHPHVL LVH Ok\ÕN YH KXNXNÕ PLOHO LNL NHOLPH VLOLN RODPD\DFD÷Õ GHUNkU
ROGX÷XQGDQOk\LKDLPH]N€UHQLQEkOkGDLVWLVQkVÕQGDEHLVLJ|UQPH\HQúH\OHUGHQPkµDGk
DKNkPÕQÕQ EHUP€FLE NDUkUÕ VkEÕN vNk YH LFUkVÕ YNHOk\Õ ¿KkP KD]HUkWÕQÕQ LUkHL
VkLEOHULQHPHQ€WRODUDN]LNUROXQDQWDNUvUOHULOHOk\LKDLPH]N€UHQLQGL÷HUELUV€UHWL
OHIIHQ WDNGvP NÕOÕQPÕú ROPD÷OD PXYkIÕN LUkGHL µDOL\\HL kVDIkQHOHUL EX\XUXOXU LVH
NH\¿\\HWLQ%kEÕµÆOv\HLúµkUÕOk]ÕPJHOHFH÷LPXKkWÕLOPLµkOvOHULEX\XUXOGXNGDHPU
IHUPkQKD]UHWLPHQOHK¶OHPULQGLU)v5HFHE6HQH0DUW
6D÷GDQ6ROD0KUOHU)UDQNRLEQL6HUNL]R$KPHGø]]HW0HKPHG1XUHWWLQ0XVWDID
5H¿N0HKPHG1XUXOODK0HKPHG7HY¿N(V6H\\LGøVPDLO0XVWDID5Õ]D(V6H\\LG
ùH\K0HKPHG(PLQ
34
II. BÖLÜM
ANADOLU’DA VE İSTANBUL’DA
POLİSİN TEŞKİLATLANMASI
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
22
=DSWL\H0HFOLVL$]DVÕ$WÕI%H\¶LQ%H\R÷OX=DSWL\HVLQH$OL(IHQGL¶QLQLVH=DSWL\H
0HFOLVL $]DOÕ÷ÕQD 7D\LQOHUL +DNNÕQGD 7UDQVNULSVL\RQXQ $VOÕ %HOJH 6D\ID
7H]NLUHL6kPL\\H
=DEWL\\H0HFOLVLDµ]kVÕQGDQµø]]HWO$WÕI%H\¶LQDµ]kOÕNNHPkNkQµXKGHVLQGHNDOPDN
]HUH%H\R÷OX]kEÕWDVÕQDYHPXNDGGHPk*DODWDSROLVKLGPHWLQGHEXOXQPXúRODQ$OL
(IHQGL¶QLQGDKLP€PkLOH\K$WÕI%H\¶GHQNDODFDNPDµkúLOH0HFOLVLPH]N€UDµ]kOÕ÷ÕQD
PHP€UL\\HWOHUL KXV€VXQD GkLU ELU NÕWµD WH]NLUHL EHKL\\HL 6HUµDVNHUvOHUL =DEWL\\H
0úvUL 'HYOHWO 3DúD KD]UHWOHULQLQ YH 0XµkYLQL 6DµkGHWO %H\HIHQGL KD]UHWOHUL\OH
KD]HUkWÕQPúWHUHNWDNUvUL\OHPDQ]€UÕPDµkOvPHYI€UFHQkEÕFLKkQEkQvEX\XUXOPDN
LoQµDU]YHWDNGvPNÕOÕQPÕúROPD÷ODROEkEGDKHUQHYHFKOHHPUIHUPkQÕKPk\€Q
KD]UHWL 3kGLúkKv úHUHIVQ€K YH VXG€U EX\XUXOXU LVH PDQW€NÕ FHOvOL ]HUH KDUHNHW
ROXQDFD÷ÕEH\kQÕ\ODWH]NLUH23
22
23
%2$$$0'
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
37
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
24
0HNWHEL7ÕEEL\Hg÷UHQFLOHULQH7HúULKYH$PHOL\DWÕQg÷UHWLOPHVLøoLQ7HUVDQHL
$PLUH =LQGDQÕQGD YH =DSWL\H +DSLVKDQHVLQGHNL 6XoOXODUGDQ 9HIDW (GHQOHULQ
*|QGHULOPHVLLOHøOJLOL<D]Õ7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
.DSXGDQ3DúDYH=DEWL\\H0úvUvOHUL+D]HUkWÕQD
)Q€QÕ7ÕEEL\HYHFHUUkKL\\HQLQELUúXµEHLµD]vPHVLRODQµLOPLWHúUvKYHµDPHOL\\kWÕQ
0HNWHEL 7ÕEEL\HL ùkKkQHGH EXOXQDQ WDOHEH úkNLUGOHULQ WHúUvK YH µDPHOL\\kWÕQ WDµOvP
YHLUkHVLoQPXNDGGHPOHUGHRODFD÷ÕPLVLOO7HUVDQHLµÆPLUH]LQGkQÕQGDYH%kEÕ
=DEWL\\H PDKEHVLQGH EXOXQDQ PFULPvQGHQ YHIkW HGHQOHULQ ELU VDQGX÷D PHY]€µDQ
PHNWHELPH]N€UDLUVkOLH÷HUoLJ|QGHULOPHNGHROGX÷XKkOGHQDVÕOVDDUNDVÕNHVLOEEX
DUDOÕNVkLUWDUDIGDQGDKLFHOELPPNQRODPDGÕ÷ÕQDYHEXGDKLWDKVvOLIHQQYHWDµOvPL
µDPHOL\\kWLoQSHN]v\kGHOk]ÕPúH\ROGX÷XQDPHEQvEDµGH]vQGDKLVkEÕNÕPLVLOO
7HUVkQHLµÆPLUHYH%kEÕ=DEWL\\HPDKEHVLQGHPFULPvQGHQYHIkWHGHQOHULQOLHFOL¶W
WHúUvKJ|QGHULOPHVLKXV€VXPHNWHELPH]E€UQk]ÕUÕVHPkKDWOHIHQGLKD]UHWOHULWDUDIÕQGDQ
EkWH]HNNU LIkGH ROXQPXú YH Vk\HL PDµDULIYk\HL FHQkEÕ 3kGLúkKvGH WDOHEHQLQ
WDµOvPLIHQQFHPNHPPHOROPDODUÕOk]LPHGHQEXOXQPXúROPD÷ODEHUPLQYkOLPXKDUUHU
XV€OLVkEÕNDQÕQYD]µÕEXQGDQE|\OHROYHFKOHLFUkHWGLULOPHVLQHµDOH¶GGHYkPLFUkVÕ
]ÕPQÕQGDvFkEÕKkOGHvIkVÕKXV€VXQD KLPHPLµDOL\\HLkVDIkQHOHULGHUNkUEX\XUXOPDN
EkEÕQGDHPULUkGHKD]UHWLPHQOHK¶OHPULQGLU
0HNWHEL7ÕEEL\H1k]ÕUÕQD.HQkU
132
0IkGÕLúµkUÕVHP€KvOHULYkOkODUÕPDµO€PÕKXO€VYHUvROXEEHUPLQYkOLPXKDUUHU
LNWL]k\Õ NH\¿\\HW Ok]ÕP JHOHQOHUH ELOGLULOPLú ROGX÷X EH\kQÕ\OD WDKúL\H\H LEWLGkU
NÕOÕQÕU)v56HQH$UDOÕN
24
38
%2$$0.70+0
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
25
7XQXVOX $VNHUOHU LOH 'DUOIQXQ +DVWDKDQHVLQGH %XOXQDQ )UDQVÕ]ODU $UDVÕQGD
0H\GDQD *HOHQ 2OD\ODUOD øOJLOL 6HUDVNHU 3DúD¶\D *|QGHULOHQ 7H]NHUH 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
%X\XUXOGXÕµÆOvYH6HUµDVNHU3DúD+D]UHWOHULQH7H]NLUH
*HoHQOHUGH7XQXVOXQHIHUkWÕµDVNHUL\\HLOH'kU¶OIQ€Q+DVWDKkQHVL¶QGHEXOXQDQ
)UDQVÕ]ODU EH\QLQGH ]XK€UD JHOHQ PQk]DµD >@ YH PXGkUHEHQLQ WDKNvNL NH\¿\\HW YH
WDVKvKYXN€µkWÕ]ÕPQÕQGDWHúNvOROXQDQNRPLV\RQGDLFUkNÕOÕQDQWDKNvNkWYHWHGNvNkWÕ
PXWD]DPPÕQ NDOHPH DOÕQDQ PD]EDWD YH LVWLQWkNQkPH LOH GkUÕ ú€UkQÕQ P]HNNLUHVL RO
EkEGD RODQ WH]NLUHL VHU¶DVNHUv LOH EHUkEHU 0HFOLVL 9kOk\D OHGH¶OKDYkOH KXOkVDL
PHkOOHULQHJ|UH7XQXVOXODUÕQEXPkGGHGHRODQKDUHNkWÕHYYHOFHPWkODµDYHNDVG]HULQH
ROPD\XEEDµ]ÕPQk]DµDLF]L\\HGHQWDKDGGVHGHUHNDUDOÕNGDNDWOLQHIVGDKLYXN€µ
EXOPXú YH LFUk NÕOÕQDQ WHGNvNkWGD YH PWWHKHP J|UQHQ 7XQXVOXODUGDQ 7RSFX 1HIHUL
$OL +D\\DW¶ÕQ )UDQVÕ] WXOXPEDFÕ RQEDúÕVÕQÕ VDNDOÕQGDQ WXWXE WDKUvN H\OHGL÷LQGHQ
EDúNDKDVWDKkQHNDUDYXO26X]HULQHYXN€µEXODQLONKF€PGDPHGKDOLROGX÷XYHNÕúOD\D
µDYGHWLQGH DUNDGDúODUÕQÕ VLOkKODQPD÷D WHúYvN H\OHGL÷L YH $OL oDYXúXQ JDYJD\D
PGkKDOHHGENÕOÕQFÕQÕNÕOÕFÕQÕLVWLµPkOHWPHNLVWHGL÷LYH0HKPHGYH6DODQLLOHPXKWkUÕQ
)UDQVÕ] NDUDYXOXQD ROXQDQ KF€PD GkKLO LG÷L YH 6YkUv µ$OL¶QLQ LNLQFL KF€PD
PúWHUHN EXOXQGX÷X YH +VH\LQ ELQ &H\ODQ¶ÕQ KDVWDKkQH KLGPHWFLOHULQGHQ 0L\DQ¶Õ
WHOHI YH LµGkP H\OHGL÷L YH$KPHG ELQ 6kOLK¶LQ DQD PXµkYLQ ROGX÷X YH$EGOQHEv
KDVWDKkQH KLGPHWFLVL PHUN€P 0L\DQ¶ÕQ D\DNNDEÕODUÕQÕ oDOGÕ÷Õ YH 6DOLK ELQ +DVDQ LOH
$KPHGELQùNU¶QQKDVWDKkQHKLGPHWFLVL%DURQ¶XQNH\¿\HWLLµGkPÕQDKLVVHGkU
ROGX÷XQGDQEDúND]DEWL\\HNDUDYXOKkQHVLQLEDVXEYH]DEWL\\HQHIHUkWÕQDXUXE]DEWL\\H
oDYXúXQXQVLOkKODUÕQÕGDKLDOGÕ÷ÕWHEH\\QHWPLúYHEXPLVLOOHIUkGÕµDVNHUL\\HGHQ
NDWOL QHIV JLEL FLQk\kWÕ µD]vPH LOH PWWHKHP RODQODUÕQ kKkGÕ QkV µDGÕ\OD KDNODUÕQGD
WHUHWWEHGHFHNPFk]kWÕQNDYkQvQLPONL\\H\HWHYIvNDQWDKGvGYHLFUkVÕLNWL]k\Õ
QL]kPÕQGDQ EXOXQPXú ROGX÷XQGDQ QHIHUkWÕ PH]N€UHGHQ NDUDJROD KF€P HGHQ YHVLOkKoHNHQOHULQYH]kEÕWDYH]DEWL\\HQHIHUkWÕQDVLOkKoHNEFHUKHWPH÷HPWHFkVLU
RODQODUÕQ EHUP€FLEL .kQ€QÕ &H]k PDKE€VL\\HWOHUL WkUvKLQGHQ LµWLEkUHQ EHúHU
25
26
%2$$0.709/
(VNLGHQNDUDNRO\HULQHNXOODQÕODQELUWDELUGLU%N]0HKPHW=HNL3DNDOŦQ2VPDQOŦ7DULK'H\LPOHULYH
7HULPOHUL6ö]OƺŒƺ7VWDQEXO&,,V
39
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
VHQHPGGHWOHYHNDWOLQHIVHPWHFkVLURODQ+VH\LQELQ&H\ODQYH6DOLKELQ+DVDQYH
$KPHGELQùNU¶QQFHVkPHWLFUPYHNDEDKDWOHULFLKHWL\OHNDWOHEHGHOYD]µÕNUHN
ROXQPDODUÕWH]HNNUYHWHQVvEROXQDUDNEL¶OLVWv]kQLUkGHLVHQL\\HLFHQkEÕ3kGLúkKv
GDKLROPHUNH]GHPWHµDOOLNYHúHUHIVXG€UEX\XUXOPXúROPD÷ODP€FLELQFHPHUN€PODU
V€UHWLPXKDUUHUHLOHYD]µÕNUHNROXQPDN
>@
YH PXNkWHOHGH PHGKDOOHUL WDKDNNXN YH WHEH\\Q HGHQOHUGHQ NkWLO EXOXQDQ o QHIHULQ
NDWOH EHGHO YH GL÷HUOHULQLQ GDKL EHúHU VHQH PGGHWOH YD]µÕ NUHN ROXQPDODUÕQD EL¶O
LVWv]kQ LUkGHL VHQL\\HL FHQkEÕ ùHKLQúkKv PWHµDOOLN EX\XUXOPXú YH P€FLELQFH WDVWvU
HWGLULOHQ EX\XUXOGXÕ VHQkYHUv OHIIHQ LUVkO NÕOÕQPÕú ROPD÷OD LFUk\Õ PXNWH]kVÕ EkEÕQGD
LUkGHHIHQGLPLQGLU)v5HFHE6HQH1LVDQ
40
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
27
6DUUDFKDQH &LYDUÕQGD (YOHUL =DSW (GHQOHULQ =RU .XOODQÕODUDN dÕNDUÕODFD÷Õ
%XQODU.DGÕQøVH0DKDOOHVLQLQøPDPYH0XKWDUODUÕLOHdÕNDUÕOÕS%DEÕ=DSWL\H\H
*HWLULOHFH÷L+XVXVXQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
=DEWL\\H0úvULQHYH'HµkYv1H]kUHWLQH
6DUUkI =D\QH R÷OX <RUJL¶QLQ 6DUUDFKDQH FLYkUÕQGD 0LPDU $\DV PDKDOOHVLQGH Ek
WHPHVVN28 PXWDVDUUÕI ROGX÷X KkQHVLQH YXN€µ EXODQ PGkKDOHQLQ PHQµL KDNNÕQGD PHUN€PWDUDIÕQGDQPXNDGGHPYHPXDKKDUWDNGvPROXQDQµDU]ÕKkOOHU]HULQHNH\¿\\HW
FkQLEL ]DEWL\\H\H YH 'HµkYv 1H]kUHWL %HKL\\HVLQH KDYkOH ROXQPXú ROGX÷X KkOGH
vFkEÕ LFUk ROXQDPDGÕ÷ÕQGDQ EDKVOH VDUUkIÕ PHUN€P WHFGvGL GDµYk HGE NHQGVQQ
\HGLQGHEXOXQDQLµOkPÕúHUµvPHkOLQHQD]DUDQ]LNUROXQDQKkQH\LPDWO€EXQDPDKV€EHQ
DOPÕú YH PXDKKDUHQ PHG\€QXQ YHIkWÕ\OD µÕ\kOL WDUDIÕQGDQ YXN€µ EXODQ LVWLGµk ]HULQH
KX]€UÕKD]UHWLIHWYkSHQkKvGHLFUkNÕOÕQDQPXUkIDµDODUÕQGDKkQHLPH]N€UXQVDUUkIÕ
PHUN€PDWHVOvPLKNPROXQPXúROGX÷XKkOGHPWHYHIIk\ÕPHUN€PXQNHUvPHVLWDµDQQG
HGHUHNLFEkUROXQPDGÕNFDKkQHLPH]N€UGDQoÕNPD\DFD÷ÕDQODúÕOPÕúROGX÷XQGDQEX
PDN€OHPGGHµvµDOH\KRODQYHPHG\€QEXOXQDQ]N€UYHLQkVGDQPPkQDµDWHGHQOHU
FkQLE%kEÕ=DEWL\\HPDµULIHWL\OHFHOEROXQPDNGDLVHGHúXDUDOÕNELUWDNÕPÕ]DEWL\\H
PHP€UODUÕQD GDKL LWkµDW HWPHGLNOHULQGHQ YH EXQODUD GkLU ]kEÕWD PHP€UODUÕ WDUDIÕQGDQ
YHULOHQP]HNNLUHOHUWDNGvPNÕOÕQGÕ÷ÕQGDQEDKVOHEXPDN€OHOHUKDNODUÕQGDQHYHFKOH
PXµkPHOH ROXQPDN Ok]ÕP JHOHFH÷L LVWv]kQÕQD GkLU 1H]kUHWL PúkUQLOH\Kk WDUDIÕQGDQ
WDNGvP NÕOÕQDQ WDNUvU 0HFOLVL 9kOk\D29 OHGH¶O KDYkOH EH\kQGDQ PVWDJQv ROGX÷X
]HUHNXYYHLLFUkL\\HPDVODKDWÕQU€KXJLELRODUDNúHU¶DQYH\kQL]kPHQPDKN€PH\H
RODQELUPkGGHQLQLFUk\ÕPXNWH]kVÕKXN€PHWLQYD]vIHL]LPPHWLROGX÷XKkOGH|\OHúXQXQ
EXQXQ KXN€NÕ PHúU€µD YH PWHEH\\LQHVLQH NDUúX QLVYkQ WkLIHVLQLQ WDYVvWL\OH YH
µDF]LKkOYHVvOHVL\OHLEWkOLKDNNROXQPDVÕKLoELUYDNLWGHWHFYv]ROXQXUúH\ROPD\XER
27
%2$$0.709/
%RUç6HQHGL%N])HULW'HYHOOLRŒOX2VPDQOŦFD7üUNçH$QVLNORSHGLN/ûJDW$QNDUDV
29 0HFOLVL 9âOâ 0HFOLVL 9âOâ\Ŧ $KNâm-Ŧ ‘$GOL\\H YH\D 0HFOLVL $KNâm-Ŧ ‘$GOL\\H 2VPDQOŦ
'HYOHWL’QGH JöUüQHQ ŦVODKDW KDUHNHWOHULQLQ JHUHNWLUGLŒL \HQL QL]DPQDPHOHUL KD]ŦUODPDN PHPXUODUŦQ
PXKDNHPHVL\OHPHƔJXOROPDNYHOü]XPJöVWHULOHQGHYOHWLƔOLULQGHJöUƺƔELOGLUPHNü]HUH\ŦOŦQGD
NXUXOPXƔ 0HFOLVLQ PHWLQ LçHULVLQGH JHçHQ DGODUŦGŦU %N] 0HKPHW =HNL 3DNDOŦQ 2VPDQOŦ 7DULK
'H\LPOHUL YH 7HULPOHUL 6ö]OƺŒƺ 7VWDQEXO &,, V $\KDQ &H\ODQ “0HFOLVL 9âOâ\Ŧ
$KNâm-Ŧ$GOL\H’GH <DUJŦ͟$WDWüUN ÜQLYHUVLWHVL (U]LQFDQ +XNXN )DNüOWHVL 'HUJLVL (U]LQFDQ &9,,,6V
28
41
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
PDN€OHOHULQvFkEÕQDJ|UHEL¶OLFEkULFUk\ÕKDNNYHµDGOROXQPDVÕPXYkIÕNÕúHUµvYH
NkQ€QROGX÷XQGDQEXPLVLOOvIk\ÕKXN€NGDWDµDQQGYHPXKkOHIHWHGHQYHúHUµL
úHUvIHJLWPHNLVWHPH\HQHúKkVÕQEL¶OLFEkUJ|WUOPHVLYHWkLIHLQLVkGDQROXEKkQHOHULQGHQ
oÕNPD\DQODUÕQ GDKL PDKDOOHVL LPkP YH PXKWkUODUÕ ELUOLNGH ROGX÷X KkOGH ]DEWL\\H
PDµULIHWL\OH oÕNDUÕOPDVÕXE YH EDµGHPk EX PLVLOO LEWkOL KDNN GDµYkVÕQGD EXOXQDQODU
KDNNÕQGD EHUYHFKL PXKDUUHU PXµkPHOH VHYNROXQPDVÕ KXV€VODUÕQÕQ VDYEÕ YkOkODUÕQD
KDYkOH ROXQPDVÕ 0HFOLVL PH]N€UGDQ LKNkNÕ KDNN ROXQPDVÕ vFkEÕ PDVODKDW LG÷L Ek
PD]EDWD LIkGH ROXQPDVÕ >@ YH NH\¿\\HW QH]kUHWL FHOvOHL PúkUXQLOH\Kk\D GDKL
ELOGLULOPLúROPD÷ODELUPLQYkOLPXKDUUHULFUk\ÕLNWL]kVÕEXQGDQE|\OHEXPLVLOOGDµYkODU
YXN€µXQGDEHUP€FHELQL]kPÕKDUHNHWROXQPDVÕHPULQGHWDND\\GkWÕOk]LPHQLQLFUkYH
vIkVÕKXV€VXQDKLPPHWEX\XUXOGX&D$UDOÕN30
>@YHROYHFKOHNH\¿\\HW0úvULPúkUQLOH\KKD]UHWOHULQHELOGLULOPLúROGX÷XEH\kQÕ\OD
'HµkYv 1H]kUHWL &HOvOHVLQH LúEX P]HNNLUH WHUNvP YH LµWk ROXQXU ROPD÷OD EHUYHFKL
PXKDUUHULFUk\ÕLNWL]kVÕQDKLPPHWHGLOPHVL\OH«
30
42
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
31
%DEÕ=DSWL\H3ROLV2GDODUÕQÕQøQúDDW0DVUDÀDUÕYH7UDYQLN.D]DVÕQGD%XOXQDQ
7RSoX 6YDUL YH 3L\DGH %|ONOHULQLQ .ÕúOD YH $KÕU 7DPLU 0DVUDÀDUÕQD 'DLU
7H]NHUH7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
7H]NLUHL6kPL\\H
%kEÕ=DEWL\\HSROLVRGDODUÕQÕQWHFGvGROXQPXúRODQNDSXODUÕ\ODGvYkUYHPDKE€VvQ
RGDODUÕYHPDKDOOLVkLUHYHWHYNvIKkQHQLQPDVkULILLQúkL\\HWDµPvUL\\HVLRODQ\LUPL
EHúELQEXNDGDUYH7UDYQLNND]kVÕQGDEXOXQDQWRSoXYHVYkUvYHSL\kGHE|ONOHULQLQ
LNkPHWOHULQHPDKV€VNÕúODLOHDK€UXQPDVkULILWDµPvUL\\HVLoQOLYkLPH]N€UHPYkOLQGHQ
YHULOPLúRODQRQELQJXUXúXQNDE€OYHLFUk\ÕPDKV€E
hVNGDU¶GD YkNLµ $EGOKD\]kGH $EGOKDOLP (IHQGL 'HUJkKÕ ùHUv¿QLQ EkLUkGHL
VHQL\\H RQ ELQ JXUXú PDVUDÀD WDµPvU HWGLULOHFHN RODQ PDKDOOHULQGHQ PkµDGk WUEH
VHPkµKkQHVLQLQGDKLNHúILPQkNDVDVÕP€FLELQFHEHúELQYHhVNGDU¶GD3DúD/LPDQÕ¶QGD
NkLQ]DKvUHDQEkUÕSvúJkKÕQGDRODQ7DúøVNHOH5ÕKWÕPÕ¶QÕQNHúILVkQvVLYHFKOH\LUPL
G|UWELQJXUXúODWDµPvULYH*HPOLN&kGGHVL¶QGHYkNLµ7LPXUWDúYH7HSHFLNNDU\HOHUL
FLYkUÕQGD RODQ N|SUOHULQ PDVkULIL WDµPvUL\\HVL RODQ LNL ELQ \] VHNVHQ VHNL]
JXUXúXQGDKL+D]vQHL&HOvOHGHQWHVYL\\HYHLµWkVÕKXV€VODUÕQÕQ0kOL\\HYH(YNkIÕ
+Pk\€Q1H]kUHWL&HOvOHOHULQHKDYkOHVLWH]HNNUROXQDFD÷ÕQDGkLU0HFOLVL9kOkQÕQEHú
NÕWµDPD]EDWDVÕPHOI€IkWÕ\ODEHUkEHUPDQ]€UÕµkOvEX\XUXOPDNLoQµDU]YHWDNGvP
NÕOÕQPÕúROPD÷ODKXV€VkWÕPXKDUUHUH KDNNÕQGDKHUQHYHFKOHLUkGHLVHQL\\HLFHQkEÕ
3kGLúkKv úHUHIVXG€U EX\XUXOXU LVH DQD J|UH KDUHNHW ROXQDFD÷Õ EH\kQÕ\OD WH]NLUH
32
31
32
%2$$$0'
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
43
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
33
.D\VHUL 6DQFD÷ÕQD %D÷OÕ 0XQFDVXQ .|\QH *LGHQ %D]Õ =DSWL\H 1HIHUOHUL
+DNNÕQGD$UDúWÕUPD<DSÕOPDVÕ7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DµU€]ÕokNHULNHPLQHOHULGLUNL
0HPkOLNL 0DKU€VHL ùkKkQH¶GH EXOXQDQ ]DEWL\\H PHP€UODUÕ PHP€UL\\HWOH ELU
ND]kGDQ ELU NDU\H\H PU€U YH µXE€UODUÕQGD PHN€OkWODUÕQ EDKkODUÕ\OD DK] H\OHPHOHUL
QL]kPÕ VHQL\\H LNWL]kVÕQGDQ LNHQ .D\VHUL\\H VDQFD÷ÕQD WkELµ 0XQFDVXQ NDU\HVLQH
6DQFD÷Õ PH]N€UGDQ RODUDN PHP€UHQ PU€U HGHQ ]DEWL\\H QHIHUkWÕ .DU\HL PH]E€UH
DKkOvVLQGHQYHPLOOHWLµDFL]kQHPL]GHQPXµkPHOHLFHEUL\\HLOHLVWHGLNOHULQLDNoHVL]
DK]HWPHNGHYHEDµ]ÕODUÕQÕKDUELOHWDKYvIHGHUHNUHQFvGHHWPHNGHROGXNODUÕPXKkWÕµLOPL
µkOHPkUk\Õ NHUvPkQHOHUL EX\XUXOGXNGD EXQXQ PHQµ YH GHIµL\OH EXQGDQ E|\OH EX
PLVLOOKkOkWÕYXN€µDJHWUOPHPHVLKXV€VXQXúkPLONkLPPDNkPÕQDELUNÕWµDHPLUQkPHL
VkPvQLQWDVWvULQHPVkµDGHEX\XUXOPDVÕEkEÕQGDYHKHUKkOGHHPUIHUPkQKD]UHWLPHQ
OHK¶OHPULQGLU)v5$UDOÕN
%HQGH
0KUøVWHIDQYHNvOLPLOOHW«
33
44
%2$+50.7
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
*
.D\VHUL 6DQFD÷ÕQD %D÷OÕ 0XQFDVXQ .|\QH *LGHQ %D]Õ =DSWL\H 1HIHUOHUL
+DNNÕQGDøVWHIDQøVLPOLùDKVÕQøKEDUÕQD%LQDHQ*HUHNOL$UDúWÕUPDODUÕQ<DSÕOPDVÕ
+DNNÕQGD .D\VHUL .D\PDNDPÕQD *|QGHULOHQ <D]Õ 7UDQVNULSVL\RQXQ $VOÕ
%HOJH6D\ID
.D\VHUL\\H.kLPPDNkPÕQD7DKUvUkWÕ6kPL\\H
.D\VHUL\\H VDQFD÷ÕQGDQ PHP€UHQ 0XQFDVXQ QkP NDU\HGHQ JHoE JHOHQ ]DEWL\\H
QHIHUkWÕNDU\HLPH]N€UHGHPWHYDWWÕQ3URWHVWDQPLOOHWLQLPHN€OkWGDQFHEUHQLVWHGLNOHUL
úH\LDNoHVL]DODUDNÕ]UkUYHPLOOHWLPHUN€PHGHQEDµ]ÕODUÕQÕGDKLGDUEYHWDKYvIHLEWLGkU
H\OHGLNOHULQGHQYHPHP€UvQLQKHU\HUGHLVWHGLNOHULHú\k\ÕEHGHOL\OHDOPDODUÕOk]LPHGHQ
EXOXQGX÷XQGDQLúEXPXµkPHOkWÕJD\UÕOk\ÕNDQÕQPHQµLNOOvVLKXV€VX3URWHVWDQPLOOHWL
YHNvOLWDUDIÕQGDQEkWDNUvULIkGHYHLVWLGµkROXQPXúYHV€UHWLLIkGH\HQD]DUDQQHIHUkWÕ
PHUN€PHQLQKDUHNHWYHFHVkUHWLPHVU€GHOHULPXJk\LULPDµGHOHWYHXV€OJ|UQPú
ROPD÷ODLNWL]k\ÕKkOLQWDKNvNYHLFUkVÕQDYHEDµGHPkJHUHN.DU\HLPH]N€UHGHYHJHUHN
]vULLGkUHLúHUvÀHULQGHEXOXQDQPDKDOOLVkLUHGHEXPLVLOOKkOkWÕQkPDU]L\\HQLQ
VXQ€IÕ WHEDµDGDQ KLoELU VÕQÕI KDNNÕQGD YXN€µD JHWLULOPHPHVLQH PH]vGL GLNNDW YH
VDUIÕUHYL\\HWH\OHPHOHULOk]ÕPJHOHFH÷LEH\kQÕ\ODúXNND
45
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
34
%LU 5XP 9DWDQGDúÕQ øVODPL\HW¶L .DEXO (WPHVL YH 3ROLV .DUDNROXQGD %LUNDo
*QO÷QH0LVD¿U(GLOPHVL+XVXVXQGD7H]NHUH7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH
6D\ID
=DEWL\\H0úvULQH7H]NLUHL6kPL\\H
.RQ\DH\kOHWLQGHYkNLµ,VSDUWDDKkOvVLQGHQ5XPPLOOHWLQGHQROXERUDGDúHUHILøVOkP
LOH PúHUUHI RODUDN EX NHUUH EXUD\D LUVkO ROXQDQ RODQ ELU VLQQL oRFX÷XQ YH ELUNDo
FkQLEL JQ %kEÕ =DEWL\\HGH PVkIHUHWHQ H÷HU ELU PQkVLE RGDGD PVkIHUHW LNkPHW
HWPHN]HUHV€UHWL\OHWHYNv¿Ok]ÕPJHOGL÷LQGHQNHQGVFkQLEL0úvUvOHULQHJ|QGHULOPLú
ROPD÷OD PHUN€PXQ PDKE€VX PDKE€VvQ KDNNÕQGD RODUDN FkQLEL ]DEWL\\HGH KVQL
V€UHW YH HPQL\\HW YH UkKDW ]HUH PVkIHUHWHQ WHYNv¿ YH PHN€OkW YH PHúU€EkWÕQÕQ YH
« HGHFH÷L PDKDOOLQ J]HOFH WDQ]vP YH WHVYL\HVL\OH NHQGVQH ELU J€QH VÕNÕQGÕ
oHNGLULOPHPHVLPWHYDNNÕIÕKLPHPLEHKL\\HOHULGLUù6HQH1LVDQ35
34
35
46
%2$+50.7
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
36
$NoDDEDW .D]DVÕQÕQ %\NO÷ 6HEHEL\OH <LUPL %Hú 1HIHU =DSWL\HQLQ 'DKD
øVWLKGDP(GLOPHVL+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
7UDE]RQ9kOvVLQH
7UDE]RQ¶DWkELµ$NoDDEDGND]kVÕQÕQFHVkPHWLFLKHWL\OHPHYF€GEXOXQDQRQEHúQHIHU
]DEWL\\H QHIHUkWÕ NLIk\HW HWPH\HUHN EDµ]Õ VHUVHUL PDN€OHOHUL |WHGH EHUGH HQYkµL
X\JXQVX]OX÷DLFWLVkUHWPHNGHROGX÷XQGDQEDKVOHPDµkúODUÕDKkOvWDUDIÕQGDQYHULOPHN
]HUH \LUPL EHú QHIHU ]DEWL\\HQLQ GDKD ]DPvPHWHQ LVWLKGkPÕ \ROXQGD WHYkUG HGHQ
WDKUvUkWÕ EHKL\\HOHULQGH 7UDE]RQ 0HFOLVLQLQ YkULG RODQ PD]EDWDVÕ\OD PHOI€I PDKDOOL
PD]EDWDVÕQGD LVWv]kQ NÕOÕQPDNGDQ Qkúv NH\¿\\HW 0HFOLVL YkOk\D OHGH¶OKDYkOH EX
PDN€OH]DEWL\\HOHUHDKkOvGHQPDµkúYHULOPHVLFkL]RODPD\DFD÷ÕQDYHLOHUGH]DEWL\\H
KDNNÕQGD ELU QL]kP YHULOHFH÷LQH ELQkHQ QL]kPÕ PDKV€V WHVvVL PVHOOHP EXOXQGX÷XQD
ELQkHQ EXQGDQ VDUIÕ QD]DUOD NÕOÕQPDN QHIHUkWÕ PHYF€G LOH >@ VDYEÕ VkPvOHULQH
ELOGLULOPHVLWH]HNNUNÕOÕQPÕúROPD÷ODROYHFKOHLFUk\ÕvFkEÕQDKLPPHWEX\XUPDODUÕ
VL\kNÕQGDúXNND0$÷XVWRV37
>@.D]kLPH]N€UXQKVQLLGkUHVL]ÕPQÕQGDLFUk\ÕvFkEÕKXV€VXQXQ
36
37
%2$$0.780
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
47
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
38
+ÕUVÕ]OÕN <DSWÕ÷Õ$QODúÕODQ$EGXOODK øVLPOL ùDKVD 3UDQJD &H]DVÕQÕQ 9HULOGL÷LQH
'DLU7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
=DEWL\\H0HFOLVLQLQ)v0XKDUUHP6HQH$÷XVWRVWkUvKOLPD]EDWDVÕ
)v 6 6HQH (\OO UDNDPÕQGD WDWEvNL NDYkQvQ FHPµL\\HWLQH KDYkOH
EX\XUXOPDVÕ\ODOHGH¶OPWkODµDPHkOLQGH$EGXOODKQkPúDKVÕQ.DUDJROODU0HP€UX
6DµkGHWO0HKPHW3DúDKD]UHWOHULQLQ%kEÕ6HUµDVNHUvGHRODQGkLUHVLGXKkQFÕRGDVÕQGDQ
\LUPL EHú ELQ JXUXú NÕ\PHWO ELU oLIW oXEXN WDNÕPÕQÕ VLUNDW H\OHGL÷L OHGH¶OLVWLQWkN
LNUkUÕ\ODWHEH\\QHGEPH]N€UWDNÕPODUDK]NÕOÕQPÕúYHPHUN€PXQVkEÕNDVÕGDKLROPDGÕ÷Õ
DQODúÕOPÕú LVH GH EX YHFKOH YXN€µ EXODQ W|KPHWLQGHQ GROD\Õ PHUN€PXQ o PkK
PGGHWOHYD]µÕSUDQNDROXQDUDNKLWkPÕPGGHWLQGHPHPOHNHWLQHGHIµLLVWv]kQROXQPXú
LVHGHPHUN€PXQFLQk\HWLYkNÕµDVÕQDJ|UHPGGHWLPH]N€UHD]FDJ|UQG÷QGHQ
PGGHWL PXµD\\HQHVLQLQ DOWÕ PkKD WHPGvGL\OH KLWkPÕ PGGHWLQGH PHPOHNHWLQH GHIµL
KXV€VXQXQFkQLEL]DEWL\\H\HELOGLULOPHVL)v66HQH(\OO
øP]kODU
38
48
%2$=%
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
39
0H\KDQHOHU +DNNÕQGD <DSÕODQ ']HQOHPH\OH øOJLOL *|Uú YH 'H÷HUOHQGLUPHUH
'DLU=DSWL\H0úLULQH*|QGHULOHQ7H]NHUH7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH
6D\ID
=DEWL\\H0úvUL+D]UHWOHULQH7H]NLUHL6kPL\\H
0H\NHGHOHU1L]kPkWÕKDNNÕQGD%kEÕµÆOv\HYHULOPLúRODQPWkODµDQkPHPDQ]€UÕ
GHYOHWOHULEX\XUXOPDNLoQOHIIHQLUVkONÕOÕQGÕEXQGDJ|VWHULOHQPWkODµkWYHQL]kPkW
PXYkIÕNÕ PDVODKDW JLEL J|UQ\RUVD GD EXQXQ ELU NHUUHGH %kEÕ =DEWL\\HGHQ WDUDIÕ
YkOkODUÕQGDQ PWkODµDVÕ\OD RO EkEGD YkNLµ RODFDN UH\L UH]vQ 0úvUvOHULQLQ VUµDWÕ
LúµkUÕYHPH]N€UYDUDNDQÕQLµkGHVLPHQ€WKLPPHWLEHKL\\HOHULGLU66HQH
(\OO40
39
40
%2$+50.7
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
49
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
41
ø]PLU =DSWL\H 6HUJHUGHVL +DPGL %H\ 0DULIHWL\OH 3ROLV 0DVUDÀDUÕQÕQ
gGHQPHVL øoLQ .DUDUODúWÕUÕODQ 0HEOD÷ÕQ øOJLOL <HUOHUH *|QGHULOGL÷L +DNNÕQGD 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0kOL\\H1H]kUHWL&HOvOHVLQLQ=LOKLFFH7HPPX]WkUvKL\OH0HFOLVL
9kOk\D LµWk EX\XUXODQ WDNUvUL\OH PHUE€W PHFOLV PXKkVHEH PD]EDWDVÕ PHkOOHULQGHQ
PVWHEkQ ROGX÷X YHFKOH \HWPLú o VHQHVL +D]LUDQ¶Õ LEWLGkVÕQGDQ .kQ€QÕ 6kQvVL QLKk\HWLQHGH÷LQø]PLU=DEWL\\H6HUJHUGHVL+DPGL%H\PDµULIHWL\OHSROLVPDVkUL¿RODUDN
EHUP€FLELGHIWHUYXN€µEXODQRWX]oELQ\HGL\]VHNVHQJXUXúXQNDE€OYHPDKV€EX
+D]vQHFHQL]kPÕQDWHYkIXNHWPHPLúLVHGHPHEOD÷ÕPH]E€UROKDYkOvGH]XK€UHGHQ
VkULNOHULQ HOH JHoUOPHOHUL ]ÕPQÕQGD LVWLKGkP ROXQDQ WDKNvNkWÕ KD¿\\H PHP€UODUÕ\OD
'HU6DµkGHWYHPDKkOOLVkLUH\HJ|QGHULOHQQHIHUkWÕ]DEWL\\HYHVkLUH\HVDUIROXQPXú
YHNH\¿\\HWOHULYkOvLH\kOHWWDUDIÕQGDQWDVGvNNÕOÕQPÕúROPDVÕQDELQkHQ+D]vQHFHLFUk
\Õ PDKV€EX XP€UÕ ]DU€UL\\HGHQ J|UQPHNOH RO YHFKOH WHVYL\HL LNWL]kVÕQÕQ 1H]kUHWL
PúkUQLOH\Kk\DKDYkOHVL0HFOLVL9kOkGDWH]HNNUNÕOÕQPÕúLVHGHROEkEGDHPU
IHUPkQKD]UHWLPHQOHK¶OHPULQGLU)v0XKDUUHP$÷XVWRV
6D÷GDQ6ROD0KUOHU'HUYLú3DúDPXKkOLIUH\GHEXOXQGX6XEKL%H\NRPLV\RQGD
0XVWDID5Õ]D(V6H\\LG$KPHW7HY¿N«0XVWDID=LYHU$KPHG6kGÕN0HKPHW
$OL « øEUkKLP 0DKPXG &HOkOHGGLQ (V6H\\LG 0DKPXG (GKHP (V6H\\LG
0HKPHG1XUL<XVXI.DPLO(PLQ(IHQGLPXKkOLIUH\GHEXOXQGX(V6H\\LG)DKUHGGLQ
<DK\D2VPDQ(IHQGLPXKkOLIUH\GHEXOXQGX%HVLP%H\PXKkOLIUH\GHEX\XQGX
0HKPHG5DXI
41
50
%2$ø09/
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
*
3ROLV0DVUDÀDUÕøoLQ*|QGHULOHQ3DUDQÕQ<ROGD+ÕUVÕ]ODUD.DUúÕ.RUXQPDVÕøoLQ
øVWLKGDP(GLOHQ+D¿\H0HPXUODUÕ+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH
6D\ID
µ$W€IHWOHIHQGLPKD]UHWOHUL
0HFOLVL9kOkGDQNDOHPHDOXQXEPHOI€IX\ODEHUkEHUPDQ]€UÕµkOvEX\XUXOPDNLoQµDU]
YHWDNGvPNÕOÕQDQPD]EDWDPHkOLQGHQPVWHEkQROGX÷XYHFKOH\HWPLúoVHQHVL+D]LUDQ¶Õ
LEWLGkVÕQGDQ.kQ€QÕ6kQvVLQLKk\HWLQHGH÷LQø]PLU=DEWL\\H6HUJHUGHVL+DPGL%H\
PDµULIHWL\OH SROLV PDVkUL¿ RODUDN EHUP€FLEL GHIWHU YXN€µ EXODQ RWX] o ELQ \HGL \]
VHNVHQJXUXúXQNDE€O+D]vQHFHQL]kPÕQDWHYkIXNHWPHPLúLVHGHPHEOD÷ÕPH]E€U
ROKDYkOvGH]XK€UHGHQVkULNOHULQHOHJHoUOPHOHUL]ÕPQÕQGDLVWLKGkPROXQDQWDKNvNkW
KD¿\\HPHP€UODUÕ\OD'HU6DµkGHWYHPDKkOOLVkLUH\HJ|QGHULOHQQHIHUkWÕ]DEWL\\HYH
VkLUH\HVDUIROXQPXúYHNH\¿\\HWOHULYkOvLH\kOHWWDUDIÕQGDQWDVGvNNÕOÕQPÕúROPDVÕQD
ELQkHQ+D]vQHFHLFUk\ÕPDKV€EXXP€UÕ]DU€UL\\HGHQJ|UQPHNOHWHVYL\\HLLNWL]kVÕQÕQ
0kOL\\H1H]kUHWL&HOvOHVLQHKDYkOHVLWH]HNNUNÕOÕQPÕúLVHGHROEkEGDKHUQHYHFKOH
LUkGHLVHQL\\HLKD]UHWL3kGLúkKvPWHµDOOLNYHúHUHIVXG€UEX\XUXOXULVHDQDJ|UHKDUHNHW
ROXQDFD÷ÕEH\kQÕ\ODWH]NLUHLVHQkYHUvWHUNvPLQHLEWLGkUNÕOÕQGÕHIHQGLP)v0XKDUUHP
6HQH$÷XVWRV
<DWD\.ÕVÕP
0DµU€]ÕokNHULNHPvQHOHULGLUNL
=vYHUL HQPHOHL LEFkO RODQ LúEX WH]NLUHL VkPL\\HL 6DGkUHWSHQkKvOHUL\OH HYUkNÕ
PDµU€]DPDQ]€UÕúHYNHWQHú€UÕFHQkEÕ0O€NkQHEX\XUXOPXúYHPHEOD÷ÕPH]E€UXQ
WH]HNNUYHLVWv]kQEX\XUXOGX÷XYHFKOHWHVYL\\HLLNWL]kVÕQÕQQH]kUHWLPúkUQLOH\Kk\D
KDYkOHVLPWHµDOOLNYHúHUHIVXG€UEX\XUXODQHPULUkGHLVHQL\\HLKD]UHWL0O€NkQH
PXNWH]k\ÕPQv¿QGHQRODUDNHYUkNÕPHUN€PH\LQHVDYEÕVkPvLkVDIvOHULQHLµkGH
NÕOÕQPÕúROPD÷ODROEkEGDHPUIHUPkQKD]UHWLYHOL\\¶OHPULQGLU)v06HQH
$÷XVWRV
51
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
42
0L]DQ¶O$KODN $GÕ\OD %LU 3ROLV *D]HWHVL¶QLQ <D\ÕQODQPDVÕ +DNNÕQGD 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DµkULILµXP€PL\\H1H]kUHWL&HOvOHVLQH
'vYkQÕ =DEWL\\H Dµ]kVÕQGDQ <RUJDNL (IHQGL¶QLQ 0v]kQ¶O$KOkN QkPÕ\OD WDQ]vPL
kU]€VXQGDEXOXQGX÷XSROLVJD]HWHVLQLQWDEµYHQHúULQHLUkHLUXKVDWROXQPDVÕLVWLGµkVÕQD
GkLU WDNGvP H\OHGL÷L YH UXKVDWÕ PDQ]€UÕ YkOkODUÕ EX\XUXOPDN ]HUH OHIIHQ LUVkO
NÕOÕQPÕúROPD÷ODEXEkEGDRODQUH\YHPWkODµDLµDOL\\HOHULQLQLúµkUÕV€UHWLLVWLGµk\D
QD]DUDQLNWL]kVÕQÕQLIkGHVLKXV€VXQDKLPPHWEX\XUXOXUVL\kNÕQGDWH]NLUH5
(NLP43
+XOkVDGÕU
42
43
52
%2$$0.71='
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
44
.DQGL\H .DVDEDVÕQGDNL +DSLVKDQHQLQ )L]LNL %DNÕPGDQ <HWHUVL] 2OPDVÕQGDQ
'ROD\Õ 0DKSXVODUÕQ =RU 'XUXPGD 2OGXNODUÕ YH øNL $GHW 3ROLV 2GDVÕ LOH %LU
$GHW.R÷Xú<DSÕOPDVÕ+DNNÕQGD0D]EDWD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH
6D\ID
0D]EDWD
437
=D6HQH0D\ÕV
0kOL\\H1H]kUHWL&HOvOHVLQLQ=LONDµGH6HQH0D\ÕVWkUvKL\OH
0HFOLVL9kOk\DKDYkOHEX\XUXODQELUNÕWµDWDNUvULQGHLVWv]kQROXQGX÷XYHFKOH.DQGL\H
NDVDEDVÕQGD NkLQ KDEVKkQHQLQ ]Õ\\ÕN EXOXQPDVÕQGDQ GROD\Õ PDKE€VvQ ]L\kGHVL\OH
G€okUÕVHIkOHWYHPHúDNNDWROGXNODUÕQGDQKDEVKkQHLPH]N€UKDYkOvVLGkKLOLQGHELUµDGHG
NR÷XúLOHLNLµDGHGSROLVRGDVÕLQúkVÕLNWL]kHWPHNOHOHGH¶ONHúIGRNX]ELQG|UW\]VHNVHQ
JXUXúPDVUDÀDYF€GDJHOHFH÷LDQODúÕOPÕúYHPDKE€VvQLPHUN€PHúLPGLOLNNDOHP
RGDODUÕQÕQWDKWÕQGDEXOXQDQXIDNRGDODUD\HUOHúGLULOPLúLVHGHRUDGDGDKLPXKkID]DODUÕ
PPNQRODPD\DFD÷ÕDQODúÕOGÕ÷ÕQGDQYH]LNUROXQDQNR÷XúYHSROLVRGDODUÕQÕQVUµDWL
LQúkVÕQD O]€PÕ KDNvNv J|UQPú ROPD÷OD HEQL\HL PH]N€UHQLQ PHWkQHW YH UDVkQHWLQH
GLNNDWHWPHNROXQPDNúDUWÕ\ODPDKDOOLQGHPQkNDVDVÕEL¶OLFUkGDKDNHú¿QGHQDúD÷Õ
V€UHWOH LQúkVÕQD WDOHE EXOXQGX÷X KkOGH DQÕQ PDµULIHWL YH EXOXQGX÷X V€UHWGH KXN€PHWL
PDKDOOL\\HQLQPDµULIHWLEkWDVDUUXIGDKDHKYHQPDVkULÀHYF€GDJHWLULOPHN]HUH>@LOH
ELQkYHLQúkVÕQDPEkúHUHWROXQPXúYHKLWkPÕQGDXV€OLYHFKOHNHúIGHIWHULQLQLUVkOL
KXV€VXQXQ PDKDOOLQHLúµkUÕ]ÕPQÕQGDEHUPDQW€NÕWDNUvU +D]vQHFHvIk\ÕPXNWH]kVÕQÕQ
1H]kUHWLPúkUQLOH\Kk\DKDYkOHVLWH]HNNUNÕOÕQPÕúLVHGHROEkEGDHPUIHUPkQ
<DQ.ÕVÕP
>@0HFOLVL0HPOHNHW1H]kUHWL
44
%2$09/
53
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
45
%DEÕ =DSWL\HGH %XOXQDQ +DSLVKDQHOHU +DNNÕQGD 7UDQVNULSVL\RQXQ $VOÕ
%HOJH6D\ID
0DNkPÕµÆOvL&HQkEÕ6DGkUHW3HQkKv\H
µ$GHG
72
0DµU€]ÕokNHULNHPvQHOHULGLUNL
0DµO€PÕ µkOvL YHNkOHWSHQkKvOHUL EX\XUXOGX÷X ]HUH %kEÕ =DEWL\\HGH EXOXQDQ
KDEVKkQHOHU LNL QHYµ ROXE ELULVLQH WHYNvIKkQH WDµEvU ROXQDUDN EXUDGD PD]DQQHL FQKD
YHFLQk\HWRODQNHVkQVE€WLW|KPHWLQHYH\kEHUkHWL]LPPHWLQHGH÷LQDOÕNRQXOPDNGD
YH GL÷HUL GDKL KDEVKkQH QkPÕ\OD EXQGD PGGHWL PXµD\\HQ LOH PDKN€P EXOXQDQ
PFULPvQKDEVYHWHYNvINÕOÕQPDNGDLG÷LYHPDKN€PL\\HWHPDKV€VRODQKDEVKkQHLOH
EL¶OFPOHPDKE€VvQYHPHYN€IvQLQWHGkYvVLoQO]€PXRODQKDVWDKkQHVk\HLOWIYk\HL
KD]UHWL3kGLúkKvGHPXQWD]DPYHPNHPPHOGHQLOHFHNV€UHWGHLQúkROXQPXúYHKHU\HUGH
FkUvRODQXV€OYHNkµLGH\HWDWEvNDQWDQ]vPHWGLULOHQKDEVKkQHQL]kPQkPHVLQLQLUkGHL
UHVPL\\HVL LVWLKVkO ROXQXQFD\D GH÷LQ úLPGLOLN V€UHWL PXYDNNDWHGH LFUkVÕ\OD HVEkEÕ
WDWKvUL\\H YH VkLUHVLQH YH LPNkQÕ PVkµLG ROGX÷X PHUWHEH LWµkPODUÕ\OD KHU \]GHQ
YHOvQLµPHWLPL]3kGLúkKÕPÕ]HIHQGLPL]KD]UHWOHULoQGDµYkWÕKD\UL\\HLVWLFOkEÕQDLµWLQk
NÕOÕQPÕúLVHGHEHUPLQYkOLPXKDUUHUWHYNvIKkQHWDµEvUROXQXUPDKDOOHULQKkOLKk]ÕUÕ«
FLKHWOHKDEVKkQHPLVLOOV€UHWLPXQWD]DPD\DYD]µÕNkELOROPDGÕ÷ÕYHKXV€VL\OHDVKkEÕ
FLQk\HWLQ\HNGL÷HUL\OHLKWLOkWHGHPHPHN]HUHPHYF€GRODQSROLVRGDODUÕKDUkEH\]
WXWXEYHELUoRNPDKDOOHULGHOLNGHúLNROXEPHQµLLKWLOkWPPNQRODPDPDVÕ\ODPFULPvQL
Ok\ÕNÕ\OD LVWLQWkN YH PXKkNHPHVL NkELO RODPDGÕ÷Õ YH EX WDNÕP PHYN€IvQH PDKV€V ELU
PDKDOOLQ EHULNLOHUGHQ GDKD PNHPPHO V€UHWGH EXOXQPDVÕ PXNWH]v ROGX÷X KkOGH úLPGL\HNDGDUWDQ]vPROXQDPD\XENDOPDVÕGDKLGkLUHL]DEWL\\HQLQPWHµDOOLNEX\XUXODQ
LUkGHL VHQL\\H P€FLELQFH KvQL LQúkVÕQGD ELUOLNGH \DSÕOPD÷D WDµOvN NÕOÕQPDVÕQGDQ YH
EXGDKLúXDUDOÕNNkELORODPDPDVÕQGDQQHúHWHGHUHNH÷HUoLVk\HLPXYDIIDNÕ\\HWYk\HL
45
54
%2$ø09/
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
KD]UHWL0O€NkQHGHEXQODUÕQNkIIHVLQLQEHUYHINLPDWO€ENDUvQLWHVYL\\HRODFD÷ÕQGD
LúWLEkK\R÷LVHGH]DU€UvELUD]YDNWHPXKWkFROXEKkOEXNLJHUHN]LNUROXQDQWHYNvIKkQH
YHJHUHNGkLUHL]DEWL\\HQLQQH]GLµkOvLKÕGvYvOHULQGHPDµO€PRODQ«YHKHOHøVWLQWkN
'kLUHVLQLQLVHPHIU€úkWÕQDYDUÕQFDGXUXOPD]RWXUXOPD]V€UHWGHEXOXQPDVÕFLKHWL\OH
WDµOvNYHWHYNvWHJD\UÕPWHKDPPLOEXOXQDFD÷ÕQDYHELUGHOHIIHQWDNGvPSvúJkKÕVkPvL
kVDILHIKDPvOHULNÕOÕQDQGHIWHUPDQW€NXQFDµDVkNLULQL]kPL\\HLùkKkQHGHQWHUNROXQDQ
YH PkO PGvUL RODUDN PLQH¶ONDGvP GHU€QODUÕQGD µDVkNLUL ]DEWL\\H LNkPH NÕOÕQDQ NDUDJROKkQHOHUGDKLD]oRNWDµPvUHHúHGGLLKWL\kFLOHPXKWkFRODFD÷ÕQDYHWDNDUUEHGHQ
PHYVLPLúLWkGDLNkPHLµDVkNLUNkELORODPD\DFD÷ÕQDPHEQvJHUHNEXFPOHQLQWDµPvUkWÕ
YH JHUHN %kEÕ =DEWL\\HGH ]L\kGHFH EXOXQGXUXOPDVÕQD O]€P J|UQE PHYVLPL
VD\IGDQEHU%kEÕ=DEWL\\HQLQDoÕNPDKDOOHULQGHoDGÕUDOWÕQGDEXOXQGXUXOPXúRODQ
µDVkNLUL ]DEWL\\HQLQ GDKL HEQL\H GHU€QXQD DOÕQPDVÕ ]ÕPQÕQGD EDµ]Õ PDKDOOHULQ PDKY
 LVEkWÕ YH ELU GH PDKE€VvQLQ IHUV€GH RODQ µDEk YH oDPDúXU JLEL NLVYH YH OLEkVODUÕQÕQ
LNPkOLPDVkUL¿\]HOOLELQJXUXúGROD\ODUÕQGDWDKPvQROXQPXúGXUJHUoLúXDUDOÕNODU
E|\OHµDU]ÕPDVkULIHWPHNLVWHQLOPH]LVHGHKH\HWLKk]ÕUDYHDKYkOOHUPHVU€GHLOFkYH
LEUkPL\OHQLKk\HWWHQNLVkWROPDN]HUHROPLNGkUODUGDDNoHVDUIÕOkEGGLG÷LVDµkGHWO
PVWHúkU EH\ HIHQGLPL] KD]UHWOHUL\OH WH]HNNU NÕOÕQPD÷OD EXQD PVkµDGHL µkOv\H
HU]kQEX\XUXOGX÷XKkOGHFH]k\ÕQDNGvYHNRQWXUDWRKkVÕOkWÕQGDQLVWLKVkOROXQPDN]HUH
FPOHP]kOELUOLNGHLNPkOLPDWODEHLLNGkPYHGHIWHUPIUHGkWÕQÕQWDNGvPLQHLKWLPkP
ROXQDFD÷Õ YH\kK€G EX PDN€OH WDµPvUkWÕQ HYYHO HPLUGH NHúI ]HULQH LFUk\Õ LFkEkWÕQÕQ
7LFkUHW1H]kUHWL&HOvOHVLQHKDYkOHVLPWHYDNNÕILUkGHLµDOL\\HLYHNkOHWSHQkKvOHUL
EXOXQGX÷XPXKkWÕµLOPLVkPvLKÕGvYvOHULEX\XUXOGXNGDKHUKkOGHHPUIHUPkQKD]UHWL
YHOL\\¶OHPULQGLU)v5D6HQHYH)v(\OO6HQH(\OO
øP]k
*
%DEÕ =DSWL\HGH %XOXQDQ 7HYNLIKDQH 3ROLV 2GDODUÕ YH .DUDNROKDQHOHULQ
']HQOHQPHVL YH %XUDODUGD %XOXQDQ 0DKSXVODUÕQ +HU 7UO øKWL\DoODUÕQÕQ
.DUúÕODQPDVÕLOHøOJLOL<D]Õ7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
%kEÕµÆOv
0HFOLVL9kOk\Õ$KNkPÕµ$GOL\\H
µ$GHG
419
55
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
=DEWL\\H 0úvUL 'HYOHWO 3DúD KD]UHWOHULQLQ 5HEvµ¶OHYYHO 6HQH YH (\OO6HQH(\OOWkUvKL\OH0HFOLVL9kOk\DKDYkOHEX\XUXODQELUNÕWµD
WH]NLUHVLQGHQ PVWHEkQ ROGX÷X YHFKOH %kEÕ =DEWL\\H WHYNvIKkQHOHULQLQ KDUkE ROPDVÕ
YHSROLVRGDODUÕQÕQGDKLKkOLKk]ÕUÕDVKkEÕFLQk\HWLQ\HNGL÷HUL\OHPHQµLLKWLOkWÕQD
NkIvRODPDPDVÕFLKHWOHUL\OHEXQODUÕQYHµDVkNLULQL]kPL\\HLùkKkQHGHQWHUNROXQDQYH
PLQH¶ONDGvPGHU€QODUÕQGDµDVkNLUL]DEWL\\HLNkPHNÕOÕQDQNDUDJROKkQHOHUOHLVWLQWkN
GkLUHVLQLQ WDµPvUL YH %kEÕ =DEWL\\HGH ]L\kGHFH EXOXQGXUXOPDVÕQD O]€P J|UQE
PHYVLPLVD\IGDQEHUoDGÕUDOWÕQGDLNkPHHWGLULOPLúRODQµDVkNLUL]DEWL\\HQLQGDKLHEQL\H
GHU€QXQD DOÕQPDVÕ ]ÕPQÕQGD EDµ]Õ PDKDOOHULQ PDKY  LVEkWÕ YH ELU GH PDKE€VvQLQ
IHUV€GH RODQ µDEk YH oDPDúXU JLEL NLVYH YH OLEkVODUÕQÕQ LNPkOL Ok]ÕP JHOHUHN PDVkULIL
PXKDPPHQHVL \] HOOL ELQ JXUXúD EkOL÷ ROPXú ROGX÷XQGDQ PDVkULIL PHUN€PHQLQ FH]k\Õ QDNGv YH NRQWXUDWR KkVÕOkWÕQGDQ LVWLKVkO ROXQPDN ]HUH PH]N€U PDKDOOHULQ
NHPkOLLNGkPYHLKWLPkPLOHWHVYL\\HVLYH\kK€GEXPDKDOOHULQELUNHUHWLFkUHWKkQHFH
NHúIHWGLULOHUHNDQDJ|UH\DSÕOPDVÕLVWv]kQROXQPXúROXEYkNÕµkWHYNvIKkQHOHUOHSROLV
RGDODUÕ%kEÕ=DEWL\\HQLQHQPKLPPDKDOOHULRODUDNEXQODUÕQKDUkEROPDVÕPDK]€UGDQ
VkOLPRODPD\DFD÷ÕJLELNDUDJROKkQHOHULQYHVkLUEXPDN€OHPXNWH]vRODQ\HUOHULQWHVYL\\HVL
YH PDKE€VvQ HOELVHOHULQLQ WDQ]vI YH WHEGvOL GDKL SHN Ok]ÕP ROGX÷XQD YH PDVkULIL
PDµU€]DLVHLVWLNVkUROXQDFDNGHUHFHGHROPD\XEPHYVLPLúLWkGDKLWDNDUUEH\OHGL÷LQH
ELQkHQPDKDOOLPHUN€PHQLQúLPGLOLNNHú¿QGHQVDUIÕQD]DUOD0úvULPúkUQLOH\K
YH =DEWL\\H 0VWHúkUÕ 6DµkGHWO %H\ (IHQGL KD]UHWOHULQLQ PDµULIHW YH QH]kUHWOHUL LOH
KHPkQLFUk\ÕWDµPvUkWÕQDYHVkOLI¶]]LNUPDKE€VvQHOELVHOHULQLQGDKLEHUYHFKLLVWv]kQ
WHFGvGLQHPEkúHUHWROXQPDVÕKXV€VXQXQ0úvULPúkUQLOH\KHKDYkOHVLYHPDVkULIL
PH]N€UHQLQ+D]vQHFHNDE€OYHPDKV€EXPkGGHVLQLQGDKL0kOL\\H1H]kUHWL&HOvOHVLQH
ELOGLULOPHVLWH]HNNUNÕOÕQGÕLVHGHROEkEGDHPUIHUPkQKD]UHWLPHQOHK¶OHPULQGLU)v
5HEvµ¶OkKLU6HQHYH)v(\OO6HQH(NLP
6D÷GDQ 6ROD 0KUOHU $KPHG 1D]ÕP $OL 0HKPHG $ULI 0HFLG « (V6H\\LG
0DKPXG(WKHP<XVXI.DPLO
*
%DEÕ =DSWL\HGH %XOXQDQ 7HYNLIKDQH 3ROLV 2GDODUÕ .DUDNROKDQHOHU YH 6RUJX
'DLUHVLQLQ 7DPLUL LOH 0DKSXVODUÕQ (OELVHOHULQLQ <HQLOHQPHVL øoLQ *HUHNOL
0DVUDÀDUÕQ0DOL\H1H]DUHWLQH%LOGLULOPHVL+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ
%HOJH6D\ID
µ$W€IHWOHIHQGLPKD]UHWOHUL
0HFOLVL 9kOkQÕQ PDQ]€UÕ µkOvL FHQkEÕ 3kGLúkKv EX\XUXOPDN LoQ PHOI€IX\OD
56
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
EHUkEHU µDU] YH WDNGvP NÕOÕQDQ PD]EDWDVÕ PHkOLQGHQ PVWHEkQ ROGX÷X YHFKOH %kEÕ
=DEWL\\HWHYNvIKkQHOHUL\OHSROLVRGDODUÕQÕQKDUkEKkOGHEXOXQPDVÕPDK]€UGDQVkOLP
RODPD\DFD÷Õ JLEL EXQODUÕQ YH NDUDJROKkQHOHUOH LVWLQWkN GkLUHVLQLQ WDµPvUL YH PDKE€VvQ
HOELVHVLQLQ WHFGvGL Ok]LPHGHQ ROGX÷XQD YH EXQODUÕQ PDVkULIL PXKDPPHQHVL RODQ
\]HOOLELQJXUXúLVWLNVkUROXQDFDNGHUHFHGHROPD\XEPHYVLPLúLWkGDKLWDNDUUE
H\OHGL÷LQH ELQkHQ PDKDOOL PHUN€PHQLQ =DEWL\\H 0úvUL 'HYOHWO 3DúD YH 0VWHúkUÕ
6DµkGHWO %H\ (IHQGL KD]HUkWÕ PDµULIHW YH QH]kUHWOHUL\OH KHPkQ LFUk\Õ WDµPvUkWÕQD
VkOLI¶]]LNUPDKE€VvQHOELVHVLQLQGDKLWHFGvGLQHPEkúHUHWROXQPDVÕKXV€VXQXQ0úvUL
PúkUQLOH\KHKDYkOHVLYHPDVkULILPH]N€UHQLQFH]k\ÕQDNGvYHNRQWXUDWRKkVÕOkWÕQGDQ
LVWLKVkOROXQPDN]HUH+D]vQHFHNDE€OYHPDKV€EvPkGGHVLQLQGDKL0kOL\\H1H]kUHWL
&HOvOHVLQHELOGLULOPHVLWH]HNNUNÕOÕQPÕúLVHGHROEkEGDµDOOLNYHúHUHIVXG€UEX\XUXOXU
LVHDQDJ|UHKDUHNHWROXQDFD÷ÕEH\kQÕ\ODWH]NLUHLVHQkYHUvWHUNvPLQHLEWLGkUROXQGX
HIHQGLP)v56HQH(NLP
<DWD\.ÕVÕP
0DµU€]ÕokNHULNHPvQHOHULGLUNL
(QLPOHL ]vEL WHYNvU RODQ LúEX WH]NLUHL VkPL\\HL kVDIkQHOHUL\OH HYUkNÕ PDµU€]D
PDQ]€UÕúHYNHWPHYI€UKD]UHWL3kGLúkKvEX\XUXOPXúYHWH]HNNUYHLVWv]kQROXQGX÷X
]HUH KXV€VÕ PH]N€UXQ 0úvUL PúkUQLOH\KH KDYkOHVL YH PDVkULIL PH]N€UHQLQ
GDKL+D]vQHFHNDE€OYHPDKV€EvPkGGHVLQLQ1H]kUHWLPúkUQLOH\Kk\DELOGLULOPHVL
PWHµDOOLNYHúHUHIVXG€UEX\XUXODQHPULUkGHLVHQL\\HLFHQkEÕ0O€NkQHPXNWH]k
\ÕPQv¿QGHQRODUDNHYUkNÕPHUN€PH\LQHVDYEÕVkPvLkVDIvOHULQHLµkGHNÕOÕQPÕú
ROPD÷ODROEkEGDHPUIHUPkQKD]UHWLYHOL\\¶OHPULQGLU)v56HQH
(NLP
*
(\S *DODWD YH %H\R÷OX %DúWD 2OPDN h]HUH øVWDQEXO¶GD %DNÕP YH 2QDUÕPD
0XKWDo .DUDNROKDQHOHU +DNNÕQGD 7UDQVNULSVL\RQXQ $VOÕ %HOJH $
6D\ID
µ$VkNLUL=DEWL\\HLùkKkQHøGkUHVLQGH2OXE7DµPvUYH7HUPvPH0XKWkF*|UQHQYH
(EQL\HL0vUL\\H2ODQ0HUNH]YH0HYkNLµLQ0LNGkUÕ
+RFDKDQÕ0HYNLµv
0HYNLµL PH]N€UXQ KHU ELU WDUDIÕ PúULIL KDUkE ROXE GHU€QXQGD LNkPH ROXQDPD]
GHUHFHGHEXOXQGX÷XQGDQPXKWkFÕWDµPvULG÷L
57
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
6XOWDQ+DPDPÕ0HYNLµv
0HYNLµL PH]N€UX NkUJvU ROXE Q]€O HGHQ EkUkQGDQ DNGHUL DNPD]GD ROXE WDYDQÕGDKL
oDWODPÕúROGX÷XQGDQPXQWkFÕWDµPvULG÷L
7LPXUNDSX0HYNLµv
.LUHPLGLQLQDNWDUPDVÕ\ODEDµ]ÕPDKDOOHULWDµPvUHPXKWkFEXOXQGX÷X
6R÷XNoHúPH0HYNLµv
0úULILKDUkEROXEPXKWkFÕWDµPLUEXOXQGX÷X
+DPLGL\H0HYNLµv
%XGDKL
.|SUEDúÕ0HYNLµv
%XGDKL
&HEHDOL0HYNLµv
.LUHPLGLQLQDNGDUPDVÕ\ODEDµ]ÕPDKDOOHULPXKWkFÕWDµPvUEXOXQGX÷X
7DKWDNDOµD0HYNLµv
%XGDKL
$\DNDSXVX0HYNLµv
0HYNLµLPH]N€UJD\HWKDUkEROXEPXKWkFÕWDµPvULG÷
.oN0XVWDID3DúD0HYNLµv
%XGDKL
3DUPDNNDSX0HUNH]L
.LUHPLGOHULQLQDNGDUPDVÕ\ODEDµ]ÕPDKDOOHULPXKWkFÕWDµPvUEXOXQGX÷X
$\DVRI\DµGD'|UW\ROD÷]Õ0HYNLµv
6ÕYDVÕ\ODGúPHYHVDoDNODUÕWDµPvUHPXKWkFEXOXQGX÷X
1HIVL$\DVRI\D0HYNLµv
h]HUL]L\kGHFHKDUkEROXEYHEDµ]ÕPDKDOOHULGDKLPXKWkFÕWDµPvULG÷L
0HKPHW3DúD<RNXúX0HYNLµv
6DoDNODUÕQÕQ WHQHNHVL\OH |QOHUL G|NOPú YH EDµ]Õ PDKDOOHUL GDKL PXKWkFÕ WDµPvU
J|UQPú LVH GH NDUDJROÕ PH]N€UXQ úHKUL\\H \LUPL JXUXú vFkUÕ %kEÕ 6HUµDVkNLULGHQ
YHULOPHNGHROGX÷X
.XPNDSX0HUNH]L
0HUNH]LPH]N€UPúULILKDUkEROXEWDµPvUHPXKWkFLG÷L
58
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
.XPNDSX+DULFL
0HYNLµLPH]N€UXQEDµ]ÕPDKDOOHULPXKWkFÕWDµPvULG÷L
+DVDNL0HYNLµv
0HYNLµLPH]N€UPúULILKDUkEROXEPXKWkFÕWDµPvULG÷L
$YUDW3D]DUÕ0HYNLµv
h]HUL]L\kGHFHKDUkEROXEEDµ]ÕPDKDOOHULGDKLWDµPvUHPXKWkFLG÷L
/DQJDL.HELU0HYNLµv
%Dµ]ÕPDKDOOHULPXKWkFÕWDµPvUEXOXQGX÷X
/DOHOL0HYNLµv
%XGDKL
)DWLK=DEÕWDVÕ
0FHGGHG ELU %kEÕ 6YkUv NR÷XúX\OD DK€UÕ YH ]kELWkQ RGDODUÕ LOH NR÷Xú YH PDKDOOL
VkLUHVLGDKL]L\kGHFHKDUkEROXEPXKWkFÕWDµPvULG÷L
9HID0HYNLµv
0HYNLµLPH]N€UXQVÕYDYHPDKDOOLVkLUHVLPXKWkFÕWDµPvULG÷L
6DOPDL7RPUXN0HUNH]L
h]HULYHPDKDOOLVkLUHVL]L\kGHFHPXKWkFÕWDµPvUEXOXQGX÷X
%DODW0HYNLµv
%XGDKL
(EX(QVDUL0HYNLµv
h]HULQLQDNGDUPDVÕ\ODPDKDOOLVkLUHVLPXKWkFÕWDµPvUEXOXQGX÷X
.HoHFLOHU0HYNLµv
%XGDKL
)HQkU+kULFL
h]HULQLQDNGDUPDVÕ\ODPDKDOOLVkLUHVLPXKWkFÕWDµPvUROGX÷X
6DPDW\D0HUNH]L
h]HULYHPDKDOOLVkLUHVLPúULILKDUkEROXEWDµPvUHPXKWkFEXOXQGX÷X
<HGLNXOH'kKLOL
%XGDKL
6LOLYULNDSXVX0HYNLµv
%XGDKL
59
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
7RSNDSX0HYNLµv
h]HULQLQDNGDUPDVÕ\ODPDKDOOLVkLUHVLWDµPvUHPXKWkFEXOXQGX÷X
2GDEDúÕ0HYNLµv
%XGDKL
0HYOHYLKDQH0HYNLµv
.LUHPLGLQLQDNGDUPDVÕ\ODNDSODPDYHVkLUHVLPXKWkFÕWDµPvUEXOXQGX÷X
<HGLNXOH+kULFL0HYNLµv
%XGDKL
0DNDUUÕ%DKXU.DU\HVL0HYNLµ
.LUHPLGLQLQDNGDUPDVÕ\ODEDµ]ÕPDKDOOHULPXKWkFÕWDµPvUEXOXQGX÷X
d|OPHNoLOHU0HUNH]L
%XGDKL
2WDNoÕODU0HYNLµv
%XGDKL
%DKDUL\H0HYNLµv
%WQEWQPWHKkULPROGX÷XQGDQGHU€QXQGDNLROGX÷X
$OLEH\.DU\HVL0HYNLµv
%XGDKL
%H\R÷OX¶QGD7HSHEDúÕ0HYNLµ
h]HULQLQDNGDUPDVÕ\ODNDSXYHVkLUHVLWDµPvUHPXKWkFEXOXQGX÷X
%RVWDQEDúÕ0HYNLµv
%LQkQÕQ]HULQLQDNGDUPDVÕPXKWkFÕWDµPvULG÷L
7DWDYOD¶GDdHúPH0H\GDQÕ0HYNLµv
%XGDKL
*DODWD0HUNH]L
$NGDUPDVÕ\ODEDµ]ÕPDKDOOHULQPXKWkFÕWDµPvULG÷L
0XPKDQH0HYNLµv
0HYNLµLPH]N€UXQoDWÕDNGDUPDVÕ\ODEDµ]ÕPDKDOOHULPXKWkFEXOXQGX÷X
$UDEdDUúXVX0HUNH]L
%XGDKL
60
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
.XOHGLEL0HYNLµv
%XGDKL
%HúLNWDú=DEÕWDVÕ
=kEÕWkLPH]N€UPFHGGHGWDµPvUROGX÷XQGDQER\DVÕ\ODSDUPDNOÕNYHVkLUQH]kUHWOHULQLQ
LWPkPÕ
7DUODEDúÕ0HYNLµv
0HYNLµLPH]N€UNDU\HLWDµPvUHPXKWkFEXOXQGX÷X
6D\ID7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH%6D\ID
)HULNOL0HYNLµv
0HYNLµLPH]N€UKDUkEHQWDµPvUHPXKWkFEXOXQGX÷X
,KODPXU0HYNLµv
0HYNLµLPH]N€UXQKkULFLQGHEXOXQDQVÕYDODUÕQELUD]ÕWDµPvUHPXKWkFLG÷L
3DúD0DKDOOHVL
%Dµ]ÕPDKDOOHULPXKWkFÕWDµPvUEXOXQGX÷X
2UWDN|\¶GH.|SUEDúÕ0HYNLµv
%XGDKL
1HúHWÆEDG0HYNLµv
h]HULNLUHPLGOHULQLQLWPkPÕ\ODEDµ]ÕPDKDOOHULPXKWkFÕWDµPvUEXOXQGX÷X
%DOWDOLPDQÕ0HYNLµv
.LUHPLGLQDNGDUÕOPDVÕ\ODEDµ]ÕPDKDOOHULPXKWkFÕWDµPvUEXOXQGX÷X
%\NGHUH0HUNH]L
0HUNH]LPH]N€UXQKHUWDUDIÕPXKWkFÕWDµPLUEXOXQGX÷X
+DFÕ2VPDQ%D\ÕUÕ0HYNLµv
'vYkUÕ KHGHP GXYDUÕQGDQ WDúODU GúPHNWH ROXE YH VDoDNODUÕ G|NOPú YH EDµ]Õ
PDKDOOHULGDKLPXKWkFÕWDµPvUWHYHFFKROGX÷X
hVNGDU=DEÕWDVÕ
=kEÕWkLPH]N€UXQNLUHPLGDNGDUPDVÕ\ODSHNoRNPDKDOOLPXKWkFÕWDµPvUEXOXQGX÷X
.DQOÕFD0HUNH]L
%XGDKL
+LVDU0HYNLµv
'|úHPHWDKWDODUÕ\ODEDµ]ÕPDKDOOHULQPXKWkFÕWDµPvUEXOXQGX÷X
61
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
%XOJXUOX0HYNLµv
%XGDKL
7HNHNDSXVX0HYNLµv
=L\kGHFHKDUkELVHGHPHYNLµLPH]N€UVÕE\kQPHNWHELROXEHYNkIÕKPk\XQDEHUE€W
EXOXQGX÷X
$úD÷Õ.DQGLOOL0HYNLµv
.LUHPLGDNGDUPDVÕ\ODEDµ]ÕPDKDOOHULPXKWkFÕWDµPvUEXOXQGX÷X
%H\NR]0HUNH]L
%XGDKL
$\D]PD0HYNLµv
%XGDKL
%RVWDQFÕEDúÕ.|SUV
%XGDKL
.DGÕNDU\HVL0HYNLµv
%XGDKL
%H\NR]0HUNH]L
=L\kGHFHKDUkEROXEPXKWkFÕWDµPvULG÷L
$úD÷Õ9LUDQ.DU\HVL
%Dµ]ÕPDKDOOHULPXKWkFÕWDµPvUEXOXQGX÷X
%DOL.DUDJRO+DEVL
%XGDKL
%XOJXUOX0HYNLµv
%XGDKL
(EQL\HL PvUL\\HGHQ ROXE 'HU6DµkGHW YH %LOkGÕ 6HOkVH¶GH NkLQ µ$VkNvUL =DEWL\\HL
ùkKkQHQLQ LNkPH YH LVWLKGkP EXOXQGXNODUÕ PHUNH] YH PHYkNLµGHQ EkOkGD PXKDUUHUHQ
\HWPLú µDGHG NDUDJROKkQH PXKWkFÕ WDµPvU YH WHUPvP EXOXQPXú YH H\\kPÕ úLWk GDKL
WDNDUUE H\OHPHNGH EXOXQGX÷XQGDQ EH\kQÕ KkO ]ÕPQÕQGD LúEX PD]EDWDL µkFL]kQHPL]
WDQ]vP YH WDNGvPLQH L]EkU ROXQPXúGXU RO EkEGD HPU  IHUPkQ KD]UHWL PHQ OHK¶O
HPULQGLU)v*XUUHL5HEvµ¶OHYYHO6HQH$÷XVWRV
6D÷GDQ 6ROD 0KUOHU 0Ok]ÕP (V6H\\LG 0HKPHG 0Ok]ÕP (V6H\\LG øEUDKLP
<]EDúÕ2VPDQ<]EDúÕ(V6H\\LG0HKPHG(PLQ«$OD\Õ$WD(V6H\\LG$KPHG
.ROD÷DVÕ$KPHG5DVLP6HUKH]kU%LQEDúÕ(V6H\\LGøEUDKLP.kLPPDNkP«
62
III. BÖLÜM
BALKAN TOPRAKLARINDA
POLİSİN TEŞKİLATLANMASI
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
46
*]HORYD¶GD *|UHYOHQGLULOHQ 3ROLV 0GU YH 0HPXUODUÕQÕQ 7D\LQ YH hFUHWOHUL
+XVXVXQGD7H]NHUH7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
7H]NLUHL6kPL\\H
*]HORYD¶GDWHFHPPXµHWPLúRODQ7DWDUKDONÕQÕQKVQLLGkUHOHUL\OHPHPOHNHWGHRODQ
WDµDIIQkWÕQWDWKvUL]ÕPQÕQGDPGvUYHSROLVPHP€UODUÕWDµ\vQNÕOÕQGÕ÷ÕQDYHKLGPHWL
QDNOL\\HGHNXOODQÕOPDNGDRODQµDUDEDODUDYHµDUDEDFÕODUDWDKVvVROXQDQPDµkúYHWDµ\vQkW
YHF€UkWÕQPLNGkUÕ\ODNDUúXOXNLWWLKk]ROXQPXúRODQYkULGkWNLIk\HWHWPHGL÷LV€UHWGH
VW WDUDIÕQÕQ 2UGX\Õ +Pk\€Q +D]vQHVLQGHQ WHVYL\H ROXQDFD÷ÕQD GkLU 6HUGkUÕ
(NUHP'HYOHWO3DúDKD]UHWOHULQLQWHYkUGHGHQELUNÕWµDWDKUvUkWÕEHUkEHUJHOHQWH]NLUHL
VkPL\\HL6HUµDVNHUvLOHPDQ]€UÕµkOvEX\XUXOPDNLoQµDU]YHWDNGvPNÕOÕQGÕ6HUGkUÕ
(NUHPPúkUQLOH\KKD]UHWOHULQLQLúEXKDUHNkWÕKDVHQHVLPQkVLEYH\ROXQGDJ|UQPú
ROPD÷OD WDNGvUL KkYv PXYkIÕN LUkGHL VHQL\\HL FHQkEÕ >@ FHYkE \D]ÕOPDN ]HUH
WDKUvUkWÕPHUN€PHQLQWDUDIÕ6HUµDVNHUL\\HLµkGHYHLUVkOROXQDFD÷ÕEH\kQÕ\ODWH]HNNU
47
>@3kGLúkKvEX\XUXOXULVHGX÷XKkOGHPQkVLEYHFKOH
46
47
%2$$$0'
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
65
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
48
6HODQLN6DQFD÷ÕQGD$UWDQ(úNÕ\DOÕN2OD\ODUÕ.DUúÕVÕQGD<HQL=DSWL\H1HIHUOHULQLQ
*|UHYOHQGLULOPHVL7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0kOL\\H1H]kUHWLQH
6HOkQLNVDQFD÷ÕQGDPVWDKGHPµDVkNLUL]DEWL\\HQLQGHUHFHLNLIk\HGHQG€QROPDVÕ
YH EX DUDOÕN HúNÕ\kQÕQ WHNHVVU FLKHWOH GHIµL PD]DUUDWODUÕ ]ÕPQÕQGD PXNDGGHPFH EL¶WWHUWvEEDúEX÷ODUÕUHIkNDWL\OHPQkVLEPDKDOOHUHVHYNNÕOÕQDQPDµ]kELWkQYHVYkUvo
\]DOWPÕúEHúQHIHUSL\kGHGHQEDúNDRODUDNJ]HUkQHGHQPkKÕ0DUW¶ÕQRQEHúLQGHQ
LµWLEkUHQGDKD\LUPLQHIHUSL\kGHLOHEHúQHIHUVYkUvEL¶WWDKUvUPDKDOOHULQHWHV\vUNÕOÕQDUDN
LVWLKGkP ROXQPDNGD EXOXQGX÷X EH\kQÕ\OD LFUk\Õ vFkEÕQD GkLU 6HOkQLN 0HFOLVLQLQ
WHYkUG HGHQ PD]EDWDVÕ 0HFOLVL9kOk\D OHGH¶OLµWk QHIHUkWÕ PHUN€PHQLQ V€UHWL WHUWvE
YHLVWLKGkPÕQDGkLU0HFOLVLPH]N€UXQPXNDGGHPFHWHYkUGHGHQPD]EDWDVÕWDUDIÕ
GHYOHWOHULQHJ|QGHULOPLúLG÷LQGHQELUOHúGLULOELNWL]kVÕQÕQLFUkYHLIkGHVLKXV€VXQXQ
VDYEÕ YkOkODUÕQD ELOGLULOPHVL WH]HNNU ROXQDUDN PH]N€U PD]EDWD OHIIHQ J|QGHULOPLú
ROPD÷ODvFkEÕQÕQLFUkYHLIkGHVLPWHYDNNÕIÕKLPHPLEHKL\\HOHULGLU6
(NLP49
48
49
66
%2$$0.780
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
22
50
/\RQùHKUL0HFOLV$]DVÕQGDQ3HWURV3DVR¶QXQ3ROLV1L]DPDWÕQÕQ/JDWÕQÕøoHUHQ
.LWDSODUÕ+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
µ$W€IHWOHIHQGLPKD]UHWOHUL
)UDQVD PHPkOLNLQGHQ /\RQ úHKULQLQ PHFOLV Dµ]kVÕQGDQ 3HWURV 3DVR¶QXQ úHKUL
PH]N€UXQ XP€UÕ ]kEÕWDVÕQD GkLU YH )UDQVD PHPkOLNL E\N úHKLUOHULQGH PHYF€G RODQ
3ROLV 1L]kPkWÕQÕQ O€JDWÕQÕ KkYv WHOvIJHUGHVL RODQ LNL NÕWµD NLWkE PDQ]€UÕ úHYNHW
PHYI€UÕ FHQkEÕ 0O€NkQH EX\XUXOPDN LoQ µDU] YH WDNGvP NÕOÕQGÕ PXYkIÕN HPU 
IHUPkQ KD]UHWL ùHKLQúkKv EX\XUXOXU LVH PH]N€U NLWkEODU 0HFOLVL µÆOvL7DQ]vPkWD
YHULOHFH÷LYHoQNLúEXNLWkEODUPXPkLOH\KWDUDIÕQGDQGR÷UXGDQGR÷UX\D%kEÕµÆOv\H
JHOPH\HUHN )UDQVD HOoLVL FkQLELQGHQ OLHFOL¶OLVWLIkGH YHULOPLú ROGX÷XQGDQ EXQGDQ
GROD\ÕNHQGVQHúLPGLELUúH\LµWkVÕvFkEHWPH\EYHVHIkUHWGHQGDKLROEkEGDELULIkGH
YXN€µEXOPD\XEH÷HUEXQGDQVRQUDNHQGVQQLVWLµWkIÕYXN€µEXOXULVHROYDNWvFkEÕ
µDU]YHLVWv]kQROXQDFD÷ÕEH\kQÕ\ODWH]NLUHLVHQkYHUvWHUNvPROXQGXHIHQGLP)v1
6HQH0D\ÕV
<DWD\.ÕVÕP
0DµU€]ÕokNHULNHPvQHOHULGLUNL
=vYHULGHVWLWHYNvURODQLúEXWH]NLUHLVkPL\\HLkVDIkQHOHUL\OH]LNUROXQDQNLWkEODU
PDQ]€UÕ úHYNHWQú€U FHQkEÕ ùkKkQH EX\XUXOPXú YH LVWv]kQ EX\XUXOGX÷X YHFKOH
PH]N€UNLWkEODUÕQ0HFOLVLµÆOvLPH]N€UDYHULOPHVLYHH÷HUEXQGDQVRQUDP€PkLOH\KLQ
LVWLµWkIÕ YXN€µ EXOXU LVH RO YDNW vFkEÕQÕQ µDU] YH LVWv]kQ ROXQPDVÕ PWHµDOOLN YH úHUHI
VXG€UEX\XUXODQHPULUkGHLVHQL\\HLKD]UHWL0O€NkQHLNWL]k\ÕµkOvVLQGHQRODUDN
PkUU¶]]LNUNLWkEODUÕQDVDYEÕVkPvLkVDIvOHULQHLµkGHNÕOÕQPÕúROPD÷ODROEkEGDHPU
IHUPkQKD]UHWLYHOL\\¶OHPULQGLU)v16HQH0D\ÕV
50
%2$ø+5
67
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
51
<DQ\D¶GD.XUXODQ*HoLFL0HFOLVWH6RUJXODQDFDNùDKÕVODUÕQ0XKDID]DVÕøoLQ3ROLV
+DSLVKDQHVL<DSÕOPDVÕ+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0kOL\\H1H]kUHWLQH
<DQ\D¶GD WHúNvO ROXQDQ PHFOLVL PXYDNNDWGH LVWLQWkN ROXQDFDN HúKkVÕQ KVQL
PXKkID]DVÕ ]ÕPQÕQGD SROLV PDKEHVL LWWLKk] ROXQPDN ]HUH O]€PXQD ELQkHQ «
NDOµDNDSXVXLWWLVkOLQGHEXOXQDQNkUJvUHEQL\HGHU€QXQDEHúELQEHú\]GRNVDQLNLJXUXú
PDVUDÀDGRNX]µDGHGRGDLOHELUNR÷XúLQúkVÕQDPEkúHUHWROXQGX÷XEH\kQÕ\ODLFUk
\ÕvFkEÕQDGkLU<DQ\D0HFOLVLQLQWHYkUGHGHQPD]EDWDVÕ\ODPHOI€INHúIGHIWHUL0HFOLVL
9kOk\DOHGH¶OLµWkPH]N€UPDKEHVLQLQúkVÕXP€UÕ]DU€UL\\HGHQYHWDEvµDWÕPDVODKDW
LNWL]kVÕQGDQ ROGX÷XQD ELQkHQ LFUk\Õ vFkEÕ ]ÕPQÕQGD NH\¿\\HWLQ EkWDNUvU LVWv]kQÕ
KXV€VXQXQVDYEÕGHYOHWOHULQHELOGLULOPHVLWH]HNNUROXQPXúYHPH]N€UPD]EDWDYHGHIWHU
OHIIHQLUVkONÕOÕQPÕúROPD÷ODLNWL]kVÕQÕQLFUkVÕPWHYDNNÕIÕKLPHPLEHKL\\HOHULGLU
5$UDOÕN52
51
52
68
%2$$0.71='
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
53
6HODQLN¶WH %XOXQDQ 3ROLV 1HIHUOHULQLQ $UQDYXW 2OXS %LUoR÷XQXQ +D\GXW YH
(úNÕ\DODUOD $NUDED 2OPDVÕQÕQ *YHQOLN =DD¿\HWL 2OXúWXUGX÷X +DNNÕQGD 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
6HOkQLN¶H PXYkVDODWÕ µkFL]kQHP YH IHUPkQÕ µkOvQLQ NÕUkDW ROGX÷XQD GkLU PDNkPÕ
µXO\k\Õ6DGkUHWSHQkKvLOHPDNkPÕQH]kUHWSHQkKv\HWDNGvPH\OHPLúROGX÷XPµDUv]DODU
DoÕN RODUDN KkNL Sk\Õ µkOvL YHOL\\¶QQLµDPvOHULQH WDNGvPH PFkVHUHW NÕOÕQPÕúGÕU
LúEXµDU]ÕKkOOHUELUNHUHPDQ]€UÕPHUkKLPLPHYI€UÕGHYOHWOHULEX\XUXODWDNGvPLWHQVvE
EX\XUXOXU LVH KLPHPL YkOkQkPÕ GHYOHWOHULQLQ EX\XUGX÷X YH HU]kQ EX\XUXOPDVÕ
PVWHUFk\Õ µXEH\GkQHPGLU 3LUOHSH¶GH YXN€µ EXODQ KDUvN NH\¿\\HWL 'HYOHWO 1k]ÕU
3DúD KD]UHWOHULQH WDNGvP ROXQPDN ]HUH VDYEÕ YHOL\\¶QQLµDPvOHULQH LUVkO HWPLú
ROGX÷XPµDUv]DGDQPDµO€PÕGHYOHWOHULEX\XUXODFD÷ÕFLKHWOHWHNUkUWDKUvULQGHQVDUIÕQD]DU
NÕOÕQPÕúGÕU6HOkQLN¶HPXYkVDODWÕµkFL]kQHPGHQKD\OLPGGHWHYYHOFH'HYOHWO9kOv
3DúDKD]UHWOHULJU€KÕHúNÕ\kYHKD\kGvGVHUJHUGHOHULQLQYXN€µEXODQLVWLGµkYHUk\ODUÕQD
PXYkIDNDWHGHUHNEDµ]ÕODUÕQÕPHYkNLµLPQkVLEH\H=DEWL\\H6HUJHUGHOL÷L\OHWDµ\vQ
H\OHPLú YH EXQXQ ]HULQH úLPGLOLN H\kOHWLQ kVk\LúL LµkGH ROPXúGXU IDNDW WDµOvPkWÕ
VHQL\\HPXNWH]kVÕQFDEXPDN€OHNHVkQÕQDK]JLULIWL\OHGHUKkOPXKkNHPHYHLVWLQWkNODUÕ
ROXQDUDN KDNODUÕQGDQ JHOLQPHVL Ok]LPHGHQ EXOXQPXúGXU KkOEXNL HúKkVÕ PHUN€PH
úLPGLOLN9kOv 3DúD WDUDIÕQGDQ Uk\ODUÕ NDE€O ROXQXE NHQGOHUL WHPLQ ROXQGX÷XQGDQ EHU
P€FLELWDµOvPkWÕVHQL\\HKDUHNHWHWPHNOL÷LPKHPYkOvQLQQI€]XKHQJRODFD÷ÕQGDQ
YH KHP GH EXQGDQ E|\OH KXN€PHWLQ V|]QH KLoELU NLPHVQHQLQ LµWLPkGÕ ROPD\DFD÷Õ
POkKD]D ROXQDUDN EXQGDQ VRQUD Uk\ WDOHELQGH EXOXQDQ NHVkQÕQ UH\OHULQLQ NDE€O
ROXQPDPDVÕKXV€VX9kOv3DúDKD]UHWOHULQHELUKVQLV€UHWOHLIkGHROXQPXúúXPkGGH\L
WDIVvOGHQ PXUkGÕ okNHUkQHP ELU PHV€OL\\HW WDKWÕQGD NDOXUXP KXO\kVÕQGDQ µLEkUHW
EXOXQPXúGXU LúEX KXV€VÕ PH]N€UX ELU NHUH 'HYOHWO 1k]ÕU (IHQGLPL] KD]UHWOHULQH
\D]PDNQL\HWLQGHEXOXQPXúLVHGH9kOv3DúDKD]UHWOHULQLQEXEkEGDKVQLKLGPHW
HWGLPHINkUÕQGDEXOXQGXNODUÕELUNH\¿\\HWLQKLOkIÕQGDRODUDNELUHPLUQkPHLVkPv]XK€U
HGHU YH EXQXQ ]HULQH 9kOvL PúkUQLOH\K KD]UHWOHUL\OH EHONL ELOLQPH] GH JHOU
JHOPH]ELUEU€GHWKkVÕOROXUPOkKD]DVÕ\ODWDKUvUGHQVDUIÕQD]DUROXQPXúGXUKDNvNDWÕ
KkOGH 9kOv 3DúD¶QÕQ úX KDUHNHWL EL¶OFPOH NRQVRORVODU WDUDIÕQGDQ YH EL¶OFPOH
DKkOvLEHOGHWDUDÀDUÕQGDQWDKVvQYHWDNGvUROXQPDNGDGÕUEXUDGDEXOXQDQNkIIHL]DEWL\\H
QHIHUkWÕ $UQDYXG ROXE YH HNVHUvVL KD\G€GODU YH HúNÕ\kODU LOH DNUDEk ROGX÷XQGDQ
53
%2$$0.780
69
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
KLoELU Lú J|UOHPHPHNWHGLU EXQODU WHEGvO ROXQVD ELOH \HUOHULQH \LQH RQODUGDQ DOÕQDFD÷ÕQGDQVHPHUHVLJ|UOHPH]IDNDWEXUDGDLNLWDEXUúLúKkQHFLYHLNLoE|ONNDGDU
VYkUvµDVNHULELUPGGHWEXOXQXULVHoG|UWD\]DUIÕQGDH\kOHWúXHúKkVÕUH]vOHGHQ
EWQEWQWDWKvURODFD÷ÕYHEXHVQkGD\DYDú\DYDúLúJHOU]DEWL\\HQHIHUkWÕWHGkUN
ROXQDELOHFH÷Lk]kGHLND\GYHEH\kQGDQúXµDVNHUKXV€VXQDKHUKkOGHPXµkYHQHWL
µkOvL YHOL\\¶QQLµDPvOHULQL YH KDNNÕ QkPVWDKDNN okNHUkQHPGH ]XK€UD JHOHQ WHYHFFKkWÕPDKkVLQLk\kWEHQGHSHUYHUvOHULQLQLVWLENkYHLVWLNUkUÕQÕULFkYHLVWLUKkPÕ
PDµUD]ÕQGDWDNGvPLµDUv]DLokNHUv\HPFkVHUHWNÕOÕQPÕúGÕUKHUKkOGHHPULUkGH
KD]UHWLPHQOHK¶OHPULQGLU)v0XKDUUHP6HQH(\OO
%HQGH
0KU(V6H\\LG0HKPHG$VÕP
70
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
54
3LUOHSH¶OL7DVR¶QXQ6ÕUS+NPHWLQH7HVOLPL$VDNLUL1L]DPL\HLOHøOJLOL%LU.DUDU
$OÕQPDVÕYH(PDUHWLQøoøúOHULQH.DUÕúÕOPDPDVÕ+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ
$VOÕ%HOJH6D\ID
)v&D6HQH2FDN7kUvKL\OH&HYkEHQ(PkUHWL6ÕUEL\\HL
+kULFL\\H0GvULQH<D]ÕODQ9DUDNDQÕQ6€UHWLGLU
3LUOHSH¶OL 7DVR QkP NLPHVQHQLQ EDµ]Õ J€QH \ROVX] KDUHNHWGH EXOXQGX÷XQX 3ROLV
0HP€UX1LNROFHWDUDIÕPÕ]DELOGLUPLúLVHGHKDYkOHLVHPµLµWLEkUROXQPDPÕúROGX÷XQGDQ
YH PHUN€PXQ EXUDGDQ GHIµ ROXQDFD÷Õ YHNvOLPL] .kLPPDNkP %H\ WDUDIÕQGDQ .kQ€QÕ
(YYHO¶LQ\HGLVLQGHV|]YHULOPLúLVHGHLFUkROXQGX÷XQGDQEDKVOHPHUN€P7DVRPkKÕ
PH]N€UXQGRNX]XQGDEXUDGDQJLGHFH÷LJQNDKYH\HJLWPLúROPDVÕ\ODPHUN€PXNDKYHGH
WXWPDNYHWHVOvPROXQPDGÕ÷ÕV€UHWGH|OGUPHN]HUHJ|QGHULOPLúRODQSDQGXUODUDWHVOvP
ROXQPD\DUDN SDQGXUODUGDQ ELULVLQL \DUDODPÕú ROGX÷XQGDQ PWHHVVLUHQ IHYW ROGX÷X YH
GL÷HU ELU SDQGXU GDKL \DUDODQPÕú YH HPQL\\HWL EHOHGL\\H PQVHOLE ROPXú LG÷L
EH\kQÕ\ODPHUN€P7DVR¶QXQ6ÕUEL\\HKXN€PHWLQHWHVOvPROXQPDVÕYHµDVkNLULQL]kPL\\H
QRNWD QHIHUOHULQLQ NDOGÕUÕOPDVÕ YH HPkUHWLQ XP€UÕ GkKLOL\\HVLQH NDUÕúÕOPDPDVÕ LoQ
]DEWL\\HPHP€UXQDWHQEvKROXQPDVÕYHHKOLøVOkPÕQ6ÕUEL\\HSROLVLQHPXKkOHIHWHWPH\E
ELUNDEkKDWOHULYXN€µXQGDWHVOvPROXQPDODUÕLIkGHVLQHGkLU)UDQVHYL\\¶OµLEkUHRODUDN
WHYkUGHGHQYDUDNDLGRVWkQHOHULPHkOLPDµO€PX]ROPXúGXUEXNH\¿\\HWLQYXN€µXQGD
EXUDGDEXOXQGX÷XPX]KkOGHJ€\k1LNROFHWDUDIÕPÕ]DJHOELIkGHHWPLúYHPHPOHNHWLQ
HPQL\\HWL PQVHOLE ROPDVÕQD KXN€PHWL øVOkPL\\H WDUDIÕQGDQ VHEHEL\\HW YHULOPLú
GL\HUHN ELU WDNÕP µD]YL\\kWD NDONÕúÕOPDVÕQGDQ GROD\Õ ]L\kGHVL\OH WDµDFFE HWGLP H÷HU
HPQL\\HWL EHOHGL\\H PQVHOLE ROPXú GHGLNOHUL 7DVR PkGGHVL LVH NDKYH\H DGDP
|OGUPHNLoQHPkUHWSROLVPHP€UXSDQGXUODUJ|QGHUEEXNH\¿\\HWLQYXN€µXQDVHEHEL
PVWDNLOO ROPXú LNHQ EXQGD øVOkP KXN€PHWLQLQ YH ]DEWL\\H PHP€UXQXQ NDEkKDWL
QHGLU ELOHPHP EX 7DVR PkGGHVLQGH HPkUHW SROLV PHP€UXQXQ NDEkKDWLQL |UWHUHN YH
NH\¿\\HWLQKDNvNDWLEH\kQROXQPD\DUDNELUoRNPXJDOODWOÕYHJDUD]OÕV|]OHUvUkGROXQPXú
LVHGHKkOEXNLPHUN€P7DVR¶QXQPkGGHVLLNLYXN€µkWGDQµLEkUHWLNHQELUWDNÕPµLOkYHOHU
\D]ÕOPDVÕ EL] EXUDGD \R÷LNHQ 1LNROFH¶QLQ WDUDIÕPÕ]D JHOE LIkGH HWPLú GHQLOPHVLQH
EHQ]HU KDNvNDWÕ KkO ú|\OHNL 7DVR¶QXQ LEWLGk SDUDVÕQÕ NDKYHGH DOPÕú ROGXNODUÕ FLKHWOH
SDUDVÕQÕ LVWHPLú ROGX÷XQD PHEQv RUDGD EXOXQDQ 6ÕUS µDVNHUOHUL EXQXQOD PXµkUD]D
54
%2$+50.7
71
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
HWPLúROGXNODUÕQGDQPHUN€P7DVR¶QXQDGDPJ|QGHULOENDOGÕUÕOPDN]HUHHPkUHWSROLV
PHP€UXWDUDIÕQGDQ=DEWL\\H0HP€UX.ROD÷DVÕøEUDKLP$÷D¶\DLIkGHYHLúWLNkROXQPXú
LG÷LQGHQ$÷D\Õ P€PkLOH\K GDKL DGDP J|QGHUE FHOE HGHUHN NDOµD\D LUVkO HGE
\LUPLVHNL]JQKDEVROXQDUDNNH¿OHUDEWODVDOÕYHULOPLúYHELUNDoJQGHQVRQUD\LQHSROLV
WDUDIÕQGDQPHUN€P7DVRKDNNÕQGDYXN€µEXODQLúWLNk]HULQHEHWHNUkUNDOµD\DJ|QGHULOHUHN
ELUKDIWDNDGDUKDEVROXQXEDUWÕNEXQXQEXUDGDQGHIµROXQDFD÷ÕYHH÷HU6ÕUSOXGDQELU
NLPVHLOHLOLúNLYDULVHNHVLOPHN]HUHSROLVWDUDIÕQGDQGDKLELOGLULOPLúYHWH]NLUHVLGDKL
\DSÕODUDN 3D]DU HUWHVL JQ µDOH¶VVDEkK ND\ÕNOD JLWPHN ]HUH KD]ÕUODQPÕú LNHQ 3D]DU
JQDNúDPVWPHUN€PXQNDKYH\HJLUGL÷LQLSDQGXUODUJ|UG÷JLELRQEHúNDGDU
SDQGXUHWUkIÕQÕNXúDGXEWHVOvPROPDVÕQÕYHROPDGÕ÷ÕQÕV€UHWGHWHOHIHGHFHNOHULQLEH\kQ
HWPLúYHWDEDQFDODUÕQÕGDKLNXUPXúROGXNODUÕQGDQ³%HQVL]HQH\DSWÕPYHNLPLQPkOÕQÕ
oDOGÕPYHELUGDµYkFÕPYDUPÕGÕUQHLVWHUVLQL]EHQGHQYD]JHoLQL]WHOHIHWVHQL]GH
WHVOvPROPDP´GHGL÷LQGHG|UWEHúSDQGXUELUGHQEXQXQ]HULQHWDEDQFDERúDOGDUDNo
\HULQGHQ\DUDODPÕúROGXNODUÕFLKHWOHEXQODUÕQHOLQGHQFDQÕQÕNXUWDUPDNLoQSDQGXUODUOD
X÷UDúXEHOLQGHNLEÕoDNLOHNHQGVQPXKkID]DYHEHUWDNUvEWDKOvVLJLUvEkQHGHUHN
NDoPÕúYHRKHQJkPHGHSDQGXUXQELULVL\DUDODQXEIHYWROPXúYH\LQHELULVLQHGDKLNHQG
DUNDGDúODUÕQÕQ NXUúXQX LVkEHW HGE \DUDODPÕú YH PHUN€P 7DVR GDKL o \HULQGHQ NXUúXQLOH\DUDODQPÕúROPDVÕ\ODKDVWDKkQH\HJ|QGHULOHUHNEDNGÕUÕOPDNGDEXOXQPXúGXU
LEWLGkSDQGXUODUPHUN€P7DVR¶QXQ]HULQHG|UWEHúWDEDQFD\ÕELUGHQERúDOWGÕNODUÕRUDGD
EXOXQDQODUGDQHWUkIÕ\ODWDKNvNROXQPXúGXUKHUNLPROVDWHOHIRODFD÷ÕQÕDQODGÕ÷ÕJLEL
RYDNLWGHFDQÕQÕNXUWDUPDNLoQHOLQGHQJHOGL÷LNDGDUX÷UDúDFD÷ÕGHUNkUROXEPHUN€PXQ
EXUDGDQLNLoJQHNDGDUGHIµROXQDFD÷Õ.kLPPDNkP%H\WDUDIÕQGDQV|]YHULOGL÷LYH
EXUDGDQJLGHFH÷LJQEXNH\¿\\HWYXN€µEXOGX÷XPHYU€GYDUDNDLGRVWkQHOHULQGH
GDKL WDVGvN YH LVEkW ROXQPXú YH EXUDGDQ GHIµ ROXE JLGHFH÷L YDNLW EXQXQ WHOH¿QH NDVG
HGLOPHVL LQVDQL\\HWH HOYHULU úH\ ROPD\DUDN PHUN€P FDQÕQÕ NXUWDUPDN LoQ µ$VkNLUL
1L]kPL\\HL ùkKkQH NDUDJROKkQHVLQH NDoXE GúPú ROPDVÕQGDQ YH WHOHI
HGLOHPHPHVLQGHQ Qkúv HPkUHWLQ XP€UÕ GkKLOL\\HVLQH NDUÕúÕOPDN PÕ GHPHNGLU YH
PHPOHNHWLQ kVk\Lú YH HPQL\\HWL LoQ ELU X\JXQVX]OXN YXN€µ EXOPDPDVÕQD PHP€UvQ
WDUDIÕQGDQ LKWLPkP YH GLNNDW ROXQPDVÕ PÕ Ok]ÕP JHOU \RKVD NDKYHGH DGDP |OGUPHN
LoQ SDQGXUODU PÕ J|QGHULOU LQVkI HGE GH EXUDVÕQÕ ELU NHUUH POkKD]D HWPHOLGLU
NDQJÕYDNLWGHPHPOHNHWLQHPQL\\HWYHkVk\LúLQHøVOkPKXN€PHWLWDUDIÕQGDQVHEHEL\\HW
YHULOPLú YH QH ]DPkQ HPkUHWLQ XP€UÕ GkKLOL\\HVLQH NDUÕúÕOPÕú NDo 6ÕUSOÕ\Õ HKOL
øVOkPWHOHIHWPLúGLUPH\GkQDNR\XEGDDQDJ|UHLGGLµkROXQPDVÕvFkEHGHUoVHQHGHQ
EHU ND]kODUGD 6ÕUSOXODUÕQ WHOHI HWGLNOHUL øVOkP¶GDQ EDúND o VHQH PXNDGGHP HKOL
øVOkP¶GDQELU%RúQD÷ÕøVWDQEXO.DSXVXKkULFLQGHYHJHoHQVHQHGDKL%RVQDOÕ.D\ÕNoÕ
$EGL¶\L6DYD¶GDGDUEYHPHFU€KYHWHOHIHWGLNOHULPLVLOOJHoHQGHGDKLWRSoXQHIHUkWÕQGDQ
0HKPHG¶L\LQH6DYD¶GD%RVQDUHµk\kVÕQGDQ.D\ÕNoÕ0DUNR&DOLQkPNLPHVQHEÕoDNLOH
XUXE|OGUG÷QHYHNkWLOLPHUV€P%RVQDOÕEXOXQGX÷XQDPHEQvYHUHVHLPDNW€OLOH
PXKkNHPH ROXQPDN ]HUH LVWHQPLú LVH GH NkWLOL PHUV€P EXUD\D JHOHOL \HGL VHQH
ROGX÷XQGDQ YH 6ÕUEOX KNPQH JLUGL÷LQGHQ EDKVOH YHULOPHPLú YH GL÷HU WHOHI RODQODUÕQ
GDKLPHPOHNHWLoLQGHYXN€µEXOGX÷XKkOGHNkWLOOHULDUDQXEPH\GkQDoÕNDUÕOPDPÕúGÕU
HPQL\\HWLEHOHGL\\HQLQLQVLOkEÕQDNDQJÕWDUDIGDQVHEHEL\\HWYHULOPHNGHROGX÷XKDNNH¶O
LQVkIPv]kQÕLQVkIDNRQXOGX÷XJLELPDµO€PROXUúLPGL\HNDGDUHKOLøVOkPWDUDIÕQGDQRQX
72
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
PUHWWHE ELU \ROVX] KDUHNHW J|UOG÷ kQGD WHGvEkWÕ vFkEL\\HOHULQGH « NXV€U
ROXQPDGÕ÷ÕYHHGHEVL]PDN€OHVLQLQWHVkKXEHGLOPHGL÷LFPOHQLQPDµO€PXELUNH\¿\\HWGLU
EX kQD GH÷LQ HKOL øVOkP¶GDQ GHU€QL 6ÕUELVWDQ¶GD NkLQ ND]k YH NXUkGD JH]HQOHULQ ELU
NDEkKDWOHUL YXN€µXQGD RUDQÕQ ]kELWL WDUDIÕQGDQ WXWXOXE NDEkKDWL YkNÕµDODUÕQÕQ
EH\kQÕ\OD EHUkEHU ELOkWHYNvI ELU J€QH H]k ROXQPDNVÕ]ÕQ KXN€PHWL øVOkPL\\H WDUDIÕQD
WHVOvP ROXQPDODUÕ PHUµL\\¶OLFUk XV€OQGHQ ROPDVÕ\OD YH EDµGHPk EX YHFKOH LFUkVÕ
WDELµL\\HWL PDVODKDW vFkEÕQGDQ EXOXQPDVÕ\OD EXQD GL\HFHN ROPD\XE DQFDN QHIVL
%HOJUDG¶ÕQ ùDUDQSRO GkKLOLQGH µDVkNLUL QL]kPL\\HGHQ EDµ]Õ PDKDOOHUGH QRNWD
QHIHUOHULQLQ EXOXQGXUXOPDVÕ H÷HU HKOL øVOkP¶GDQ ELU \ROVX] KDUHNHW J|UOU LVH PHQµ
HWPHNYHvFkEHGHUVHNDOGÕUXE]DEWL\\H\HJ|WUPHNPDNVDGÕQGDQµLEkUHWROGX÷XPLVLOO
JHFHOHUL GDKL µDVkNLUL QL]kPL\\H LOH ELUHU SDQGXUXQ NDUDJRO JH]PHOHUL WDUDIH\Q
DKkOvVLQGHQ ELU HGHEVL]OLN YXN€µ EXOPDPDVÕ YH PHQµ ROXQPDVÕ PWkODµDVÕ\OD EX XV€OL
NDGvPGHQ EHU WHUWvE ROXQPXú YH EXQGDQ GROD\Õ GDKL HPkUHWLQ XP€UÕ GkKLOL\\HVLQH
NDUÕúPDN JLEL ELU úH\ J|UOHPHPLú ROGX÷X KkOGH EX QRNWD QHIHUOHULQLQ NDOGÕUÕOPDVÕQÕ
WHNOvIHWPHOHULGDKLLVWLJUkEROXQPXúGXUPkUU¶]]LNUWRSoXQHIHUL6DYD¶GDFHUKYH
WHOHIROXQGX÷XYDNLW5WEHWOEH\FHQkEODUÕQÕQEXNH\¿\\HWH]L\kGHVL\OHFDQÕVÕNÕODUDN
ùDUDQSRO GkKLOLQGH LFUk ROXQGX÷X PLVLOO 6DYD¶GD EXOXQDQ SDQGXUODUÕQ \DQÕQD GDKL
µDVkNLUL QL]kPL\\HGHQ ELU LNL QHIHU WHUIvN ROXQDUDN øVOkP LOH 6ÕUSOXODUGDQ ELU
PQk]DµDHGHQEXOXQGX÷XV€UHWGHPHQµHWPHN]HUH0vULPúkUQLOH\KWHQVvEHWPLúGL
EXLVHIHQkELUúH\ROPD\XEHGHEVL]PDN€OHOHULQLQ|QQNHVGLUPHNOL÷HELUVHEHELNDYv
EXOXQPXú YH 0vUL PúkUQLOH\K WDUDIÕ 6DOWDQDWÕ 6HQL\\H¶GHQ PHP€U RODUDN
6ÕUELVWDQ¶ÕQ kYkUHVLQL 'HYOHWL µ$OL\\H µXKGHVLQH KDYkOH EX\XUPXú ROGX÷X KkOGH 0vUL
PúkUQLOH\K QDVvKDW ROPDNVÕ]ÕQ EX ODNÕUGÕ\Õ V|\OHPLú GL\HUHN PXDKKDUHQ PHP€UODU
EXQXQLFUkVÕQDPkQLµROPXúYH\ROVX]úH\OHULQYXN€µXQD0vULPúkUQLOH\KLQUÕ]kVÕ
ROPDGÕ÷ÕGHUNkULVHGHPHP€UODUÕQµDGHPLGLNNDWYHQkEHFkKDUHNHWOHULQGHQQHúHWHGHU
ELU NH\¿\\HW ROXE KkOEXNL FPOHPL] ELU GHYOHW WHEDµDVÕ YH PHP€UX EXOXQGX÷XPX]
KDVEÕ\OD WDUDIH\Q DKkOvVLQLQ J]HOFH JHoLQPHOHUL YH KVQL kPv]Lú YH OIHW HWPHOHUL
KXV€VODUÕQDVDµ\JD\UHWROXQPDNGDYHKHUEkUHKOLøVOkPHNvGHQWHQEvKNÕOÕQPDNGD
LVHGHEXNH\¿\\HWHEHUYHFKLKDNNkQL\\HWLNLWDUDIGDQLµWLQkROXQPDPDVÕQÕSHNDúXUÕ
WHHVVIHGHULPPHUN€P7DVREHUYHFKLPXKDUUHUo\HULQGHQNXUúXQLOH\DUDODQPÕú
ROPDNGDQQkúvHO\HYPKDVWDKkQHGHEDNGÕUÕOPDNGDROGX÷XQGDQEDµGH¶OHIIkIÕLVWLQWkNYH
PXKkNHPHLOk]vPHVLQLQLFUkVÕ\ODNDEkKDWLWHEH\\QHWGL÷LV€UHWGHWHGvEkWÕvFkEL\\HVLQLQ
LFUkNÕOÕQDFD÷ÕEHGvGkUROXEFPOHVLELUGHYOHWWHEDµDVÕYHKHPúHKUvEXOXQGXNODUÕQD
PHEQv NRPúXFD YH NDUGDúFDVÕQD JHoLQLOPHVL KXV€VODUÕQD LµWLQk ROXQPDVÕ ]ÕPQÕQGD EX
NHUUHGDKLWDUDIÕPÕ]GDQOk]ÕPJHOHQOHUHWHQEvKkWÕHNvGHLFUkROXQGX÷XPLVLOOPXNWH]k\Õ
GLUk\HWXP€UÕDúQk\vOHULvFkEÕQFDWDUDIÕGRVWkQHOHULQGHQGDKLvFkEHGHQOHUHHNvGHQ
WHQEvKROXQPDNLOWLPkVÕPDKV€VDVÕ\ODUDNvPHLVHQkYHUvWHUNvPLQHLEWLGkUNÕOÕQÕU
73
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
55
6HODQLN¶GH <HWHUOL 6D\ÕGD 7HYNLIKDQH YH 3ROLV 2GDVÕ %XOXQPDGÕ÷ÕQD 'DLU 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DµU€]ÕokNHULNHPvQHOHULGLUNL
7HIWvú YH WDKNvNL DKYkOL DKkOv YH IXNDUk ]ÕPQÕQGD ND]kODUÕ HVQk\Õ µD]vPHW
EHQGHJkQHPGH JU€KÕ HúNÕ\kQÕQ GDKL DK] YH LVWvVkOOHULQH EDNPDN ]HUH FkVXVODU
oÕNDUÕODUDNVkLUWHGkEvULvFkEL\\HYHPDKDOOL\\HLFUkNÕOQGÕ÷ÕµDU]YHEH\kQROXQPXú
LGL DQÕQ ]HULQH HúNÕ\k\Õ PHUN€PHGHQ YH NDUDEDWDN WDNÕPÕQGDQ o QHIHUL .DUDIHU\H
ND]kVÕQGD]kKLUHoÕNDUÕOXEV€UHWLWDµNvEYHJLULIWOHULQHOHGH¶OLEWLGkUWHúKvULVLOkKDLFWLVkU
H\OHGLNOHULQGHQLUkGHLVHQL\\H\HWHYIvNDQEHUWDUDIGDQGDKLEL¶OPXNkEHOHLoOHULQGHQ
ELUQHIHULPH\WHQYHLNLQHIHULKDEVHQDOkJ|WUOG÷PLVLOOPHúkKvULHúNÕ\kGDQøVWR\NR
QkP úDNvQLQ KHPSkODUÕQGDQ %|ONEDúÕ9LJUDPHW¶LQ GDKL GL÷HU o QHIHU UHIvNOHUL\OH
EHUkEHU $÷XVWRV NDVDEDVÕ FLYkUÕQGD 3RGUXP 0DQDVWÕUÕ GHQLOHQ PDKDOOGH EXOXQDUDN
EHUP€FLELQL]kPÕµkOvLVDYWÕEOHQGLOHoGHIµDVHPWLLWkµDWHGDµYHWROXQPXúLNHQ
µDGHPL PXWkYDµDWOD VLOkKD GDYUDQGÕNODUÕQGDQ PXNkEHOHL EL¶OPLVO OHYk]ÕPÕQÕQ
vIkVÕ\ODPHUN€PE|ONEDúÕ9LJUDPHW¶LQLµGkPROXQXEYHUHIvNOHULRODQoQHIHUJLULIWkU
]HQFvULPFk]kWROXEEXWDUDIDFHOEELUOH56LFUk\ÕPXKkNHPHYHLVWLQWkNODUÕPDKEHVL
PXYDNNDWHKDYkOHNÕOÕQPÕúYH.HVHQGLUH¶OLROXE3D]DUJDKQkKL\HVLQGHNkLQ$UVHNDU\HVL
WDUDIÕQGDJHúWJ]kUYHL]µkFÕDKkOv\HLEWLGkUHGHQ'LPLWULQkPúDNvQLQGDKLEXQGDQ
DNGHPFHELUQHIHUNHúvúLOHNDU\HLPH]E€UDDKkOvL+ÕULVWL\DQ¶GDQELUQHIHUWIHQNFL\L
LKUkNÕEL¶QQkUHGHUHNHOKkOHWKk]LKLROKDYkOvGHEXOXQGX÷XWDKNLNYHLVWLKEkUNÕOÕQGÕ÷Õ
YH6HODQLNH\kOHWL]DEWL\\HVHUJHUGHVLGDKLRUDODUGDEXOXQGX÷XFLKHWOHKHPHQDKkOvL
PHUN€PHQLQ\DQODUÕQDELUPLNGkU]DEWL\\HWHUIvNELUOHúDNvLPHUN€PXQEXOXQGX÷XKkQH
J]HOFHVDUGÕUÕODUDNKHUQHNDGDUV€UHWLWHVOvPLLEUkPROXQPXúLVHGHPHUN€PÕVJk
HWPH\EWHúKvULVLOkKDLEWLGkULOH¿UkUDLFWLVkUH\OHGL÷LQGHQPHUN€PGDKLEL¶OPXNkEHOH
LµGkPNÕOÕQXEDKkOvLNDU\HYHVkLUHFkQLELQGHQPDµUD]ÕWHúHNNUGHELUWDNÕPPDK]DUODU
YU€G H\OHPLú YH Vk\HL úHYNHWYk\HL KD]UHWL ùkKkQHGH JHUGHL PH]N€UHQLQ KHU
ELULELUV€UHWOHGHUGHVWROXQDUDNYHDKkOvLIXNDUkSHQoHL]XOPYHWDµDGGvOHULQGHQWDKOvV
NÕOÕQDUDN¿UkUYHLKWLIkGDEXOXQDQVkLUUHIvNYHKHPSkODUÕQÕQGDKL]kKLUHLKUkFÕ\OD
DK]  JLULIWOHUL HPULQGH EH]OL PDNG€U YH VDµ\L PHYI€U ROXQPDNGDGÕU NL YH EXQODUÕQ
55
56
74
%2$09/
iOH%N]7DUDPD6ö]OƺŒƺ$QNDUDV1HFDWL'HPLU'âQLƔPHQGQâPH$QNDUDV
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
KDNODUÕQGD WHUHWWE HGHFHN PFk]kWÕ NkQ€QL\\HQLQ LFUkVÕ\OD NH\¿\\HWOHULQLQ LQKk
YH LúµkUÕQD PEkGHUHW ROXQDFD÷Õ UHKvQL UWEHL EHGkKHW YH EX PDN€OHOHULQ KvQL
LVWLQWkNÕQGD D\UX D\UX PDKDOOHUGH KDEV YH WHYNvÀHUL PXNWH]k\Õ QL]kPÕQGDQ ROPDN YH
EXUDGD |\OH PWHµDGGLG KDEVKkQHOHU EXOXQPDPDN POkEHVHVL\OH PFHGGHGHQ LQúkVÕ
Ok]ÕPJHOHQSROLVRGDODUÕQÕQDNGHPFHWDNGvPNÕOÕQDQUHVPLPXVDWWDKÕYHNHúIGHIWHUL
P€FLELQFHELQkYHLQúkVÕGDKLUH\LUH]vQIDKkPHWNDUvQFHQkEÕYHNkOHWSHQkKvOHULQHYH
HOEHWWHPWHYDNNÕIELUNH\¿\\HWEXOXQPXúROPD÷ÕQROEkEGDYHKHUKkOGHHPUIHUPkQ
KD]UHWLYHOL\\¶OHPULQGLU)v&6HQHùXEDW
øP]k
0KU$KPHG
75
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
57
%HOJUDG¶ÕQ 6DYD 0DKDOOHVL¶QGH 7LFDUHW <DSDQ 0VOPDQODUD .DUúÕ 8\JXQVX]
+DUHNHWOHUGH %XOXQDQ 6ÕUSOÕ 3ROLVOHU +DNNÕQGD 6ÕUS +DULFL\H 0GUL\HWLQH
*|QGHULOHQ<D]Õ7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
)v=D6HQH7HPPX]7kUvKL\OH0YHUUDKDQ6ÕUS+kULFL\\H
0GvULQH*|QGHULOHQ7DKUvUkW6€UHWLGLU
6DYD¶GDGHNkNvQLPvUL\\HGHPVWHFLUEXOXQDQWRSoXoDYXúODUÕQGDQ0DKPXGdDYXú
LOH 0XKDUUHP QkP NLPHVQHOHUGH JHoHQGH YXN€µ EXODQ PkGGHL JD\UÕ OkLND ]HULQH
PXDKKDUHQ YkULG RODQ ELU NÕWµD WDKUvUkWÕ UHVPL\\HL PXKLEEkQHOHUL PHkOL PDµO€PÕ
PXKOLV RODUDN Vk\HL PDµkOvYk\HL KD]UHWL 3kGLúkKvGH FPOHPL] ELU YHOL\\¶QQLµPHW
HIHQGLPL]LQWDUDIÕQGDQPHP€UROGX÷XPX]KkOGHKHUELUHUOHULPL]LQQHYHFKOHKDUHNHW
HGHFH÷LPL]HGkLUGDKLPWHµDGGLGHYkPLULµkOL\\HROXEEHUP€FLELLPWL\k]ÕVHQL\\HL
WHEDµDL 'HYOHWL µ$OL\\H¶GHQ RODQ 6ÕUSOX PLOOHWL VkGÕNDVÕQÕQ XP€UÕ GkKLOL\\HVLQH
WDUDIÕPÕ]GDQ PGkKDOH ROPD\XE 'HYOHWL µ$OL\\H WDUDIÕQGDQ PHQV€E 5WEHWO %H\
FHQkEODUÕWDUDÀDUÕQGDQEDNÕOPDNGDROGX÷XPLVLOOEHUP€FLELHPULµkOvDKkOvLøVOkP¶D
GDKL PXKkIÕ] EXOXQDQ ]kW WDUDIÕQGDQ EDNÕODUDN KLoELU 0VOPDQ NDEkKDWL ROXEGD
FHOELOk]ÕPJHOGNGHPXKkIÕ]DKDEHUYHUPHNOk]ÕPLNHQJHoHQJQYXN€µEXOGX÷X]HUH
6ÕUS]DEWL\\HVLQGHQWIHQNOµDVkNLUJ|QGHUEGHHKOLøVOkP¶ÕNDOGÕUPDNYH\DNDVÕQGDQ
oHNHUHN WDKNvU HWPHN \DNÕúÕNVÕ] YH SROLV PHP€UvQLQ POkKD]DVÕ]OÕ÷ÕQGDQRODFD÷ÕQÕ
KDNNÕ HOLQVkI KDEHUOL POkKD]D LOH PH\GkQD oÕNDU ELU NH\¿\\HWGLU KHU QH LVH JHoHQ
JQ ]kWÕ GRVWkQHOHULQH LIkGH ROXQGX÷X ]HUH 6ÕUELVWDQ ND]kODUÕQGD HKOL øVOkP¶ÕQ
LVNkQÕ PHPQ€µ RODUDN NLPHVQH LVNkQ HWPHGL÷L JLEL LPWL\k]Õ HPUL µkOvVLQGH WLFkUHWLQ
PHPQ€µL\\HWLJ|UOHPHGL÷LQGHQEDúND%HOJUDG¶ÕQELUPDKDOOHVLµDGGROXQDQ6DYD¶GD
øVOkP¶GDQ PVWHFLU EXOXQPDPDN ROPDGÕ÷Õ FLKHWOH NHQGOHULQLQ LNkPHWOHULQGHQ PHQµ
ROXQDPD\DFDNODUÕYHELUW|KPHWHWGLNOHULKkOGHøVOkP¶GDQROGXNODUÕFLKHWOHFH]kODUÕ
YH PXKkNHPHOHUL WDUDIÕPÕ]GDQ EDNÕOPDN vFkE HGHFH÷LQGHQ WDUDIÕ KkOLVkQHPH KDEHU
YHULOPHNOk]ÕPJHOHFH÷LPLVLOOJHoHQJQGDKL]kWÕGRVWkQHOHULQHEH\kQROXQGX÷X
]HUH IDNDW NDKYHKkQHOHULQLQ |QQ VSUPHN YH VkLUOHUL JLEL JHFHOHUL NDQGLO \DNPDN
PLVLOO WHQEvKkWD PHUN€PkQ GDKL PXKkOHIHW HGHPH\HFHNOHUGLU YH ELU GH %RVQD YH VkLU H\kOkWÕ 'HYOHWL µ$OL\\H¶GHQ JHQH 0HPkOLNL ùkKkQH¶GHQ EXOXQDQ %HOJUDG¶D
WHYkUG HGHFHN 0VOLP YH JD\UÕ 0VOLP WHEDµDL 'HYOHWL µ$OL\\H¶OHULQLQ 6ÕUSOX YH
57
76
%2$+50.7
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
LPWL\k]GkKLOLQGHEXOXQPDGÕNODUÕFLKHWOHHYYHOkWH]NLUHOHULPXKkIÕ]WDUDIÕQGDQND\G
ROXQXEPXDKKDUHQJHOHQOHULQELOLQPHVLLoQNDGvPGHQ\DµQLLPWL\k]YHULOG÷QGHQEHU
ROGX÷XJLELVRQUDSROLVWDUDIÕQGDQGDKLND\GROXQPDN]HUHJ|QGHULOHFH÷LEH\kQÕ\OD
WDUDIÕ6DOWDQDWÕ6HQL\\H¶GHQELOkUXKVDWEXQODUÕQKLOkIÕQGDEXOXQDPD\DFD÷ÕPPDµO€PÕ
GRVWkQHOHULEX\XUXODUDNWDUDIÕKkOLVkQHPGHQULµk\HWROXQGX÷X]HUHEHUPXNWH]k\Õ
PKLPPL kúQk\vOHUL WDUDIÕ HPkUHWGHQ GDKL GLNNDW EX\XUXODUDN H]KkQÕ DKkOv\H WHúYvú
YHUHUHN NHQG\ ELOPH] ELU WDNÕP NHVkQÕQ V€L KDUHNHWGH EXOXQPDODUÕQD VHEHE
ROPDPDN]HUHEXQGDQE|\OHEXPLVLOOKkOkWÕQYXN€µEXOPDPDVÕLKWkUÕYHVLOHLLEUk]YH
GHPKkOHVHWLPROPXúGXU
*
6DYD 0DKDOOHVL¶QGH 0H\GDQD *HOHQ 2OD\ODUÕQ %HOJUDG 0XKDIÕ]OÕ÷Õ 7DUDIÕQGDQ
6DGDUHWH%LOGLULOPHVL7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DµU€]ÕokNHULNHPvQHOHULGLUNL
'L÷HUµDUv]DLµXEH\GkQHPHµDU]YHLQKkROXQGX÷XYHFKOH%HOJUDGPDKDOOkWÕQGDQ6DYD
QkP PDKDOOGH YXN€µ EXODQ NH\¿\\HWH GkLU (PkUHWL 6ÕUEL\\H +kULFL\\H 0GvUL\\HWLQH
\D]ÕODQWDKUvUkWÕµXEH\GkQHPLQELUNÕWµDV€UHWLPVWDKEHUHVLPDQ]€UÕµDOvLKD]UHWL
YHOL\\¶QQLµDPvOHUL EX\XUXOPDN ]HUH OHIIHQ WDNGLPL KkNL Sk\Õ KD]UHWL YHNkOHW
SHQkKvOHULNÕOÕQGÕ÷ÕPXKkWÕµLOPLµkOHPkUk\ÕKD]UHWLYHOL\\¶QQLµDPvOHULEX\XUXOGXNGD
RO EkEGD YH KHU KkOGH HPU  IHUPkQ KD]UHWL PHQ OHK¶OHPULQGLU )v =D 6HQH
7HPPX]
0XKkIÕ]Õ%HOJUDG
0KU
77
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
%HOJUDG¶ÕQ 6DYD 0DKDOOHVL¶QGH øNDPHW (GHQ 0VOPDQODUD .DUúÕ 6ÕUSOÕ
3ROLVOHULQ <DNÕúÕNVÕ] YH 8\JXQVX] +DUHNHWOHUGH %XOXQPDPDVÕ *HUHNWL÷LQH 'DLU
6ÕUS(PDUHWLQHYH%HOJUDG0XKDIÕ]OÕ÷ÕQD*|QGHULOHQ<D]Õ7UDQVNULSVL\RQXQ
$VOÕ%HOJH6D\ID
6ÕUS(PkUHWLQH(PLUQkPHL6kPv
6DYD QkP úHKLUGH PDKDOOHVLQGH NkLQ GHNkNvQL PvUL\\H PVWHFvUL EXOXQDQ WRSoX
oDYXúODUÕQGDQ 0DKPXG dDYXú LOH 0XKDUUHP QkP NLPHVQH EDµ]Õ PkGGHGHQ GROD\Õ
JHoHQGH6ÕUSSROLVLWDUDIÕQGDQWIHQNOµDVkNLUJ|QGHULOHUHNNDOGÕUÕOPÕúROGXNODUÕ%HOJUDG
PXKkIÕ]Õ VDµkGHWO SDúD KD]UHWOHUL WDUDIÕQGDQ EX NHUUH EkWDKUvUkW LúµkU NÕOÕQPÕú YH
EX NHUUH LVWLKEkU ROXQPXúGXU PDµO€PÕ PvUkQHOHUL ROGX÷X ]HUH EX PDN€OH PHYkGGD
6ÕUSSROLVLPHP€UODUÕQÕQPGkKDOHVLPXJk\LUXV€OEXOXQPXúROPD÷ODROXERODUDNEX
KDUHNHWGHQ]kWÕDVvOkQHOHULQLQ>@EDµGH]vQEXPLVLOOKDUHNkWÕQYXN€µDJHWUOPHPHVL
LoQ WHNHUUU HWPHPHVL KXV€VXQXQ VDYEÕ YLOkNkUvOHULQGHQ Ok]ÕP LNWL]k HGHQ JHOHQ
PHP€UvQH WHQEvKkWÕ HNvGHQLQ LFUkVÕ WHQEvK ROXQPDVÕ KXV€VXQD KLPPHW H\OHPHOHUL
VL\kNÕQGDúXNND
<DQ.ÕVÕP
>@0DµO€PkWODUÕROPDPDVÕOk]ÕPJHOHFH÷LGHUNkUROPD÷ÕQ
%HOJUDG0XKkIÕ]ÕQD(PLUQkPHL6kPv
2WDUDÀDUGDEXOXQDQDKkOvLøVOkP¶GDQEDµ]ÕODUÕ6ÕUS]DEWL\\HVLWDUDIÕQGDQWIHQNO
µDVkNLU J|QGHULOHUHN NDOGÕUÕOPDNGD ROGX÷X LVWLKEkU ROXQDUDN RO EkEGD VDYE VHOHIL
VDµkGHWOHULQGHQ 6ÕUS (PkUHWL 0GvULQH J|QGHULOHQ WDKUvUkWÕQ ELU NÕWµD V€UHWL OHIIHQ
LUVkONÕOÕQGÕ÷ÕQDGkLUEXNHUUHVHOHÀHULPúkUQLOH\KWDUDIÕQGDQYkULGRODQúXNNDúHUvIHOHUL
PHkOLYHV€UHWLPH]N€UHPHGGkVÕPDµO€PÕPXKLEEvRODUDNEXPDN€OHPHYkGGD
6ÕUS SROLVL PHPXUOkUÕQÕQ PGkKDOHVL PXJk\LU XV€O RODFD÷ÕQGDQ EDKVOH EDµGH]LQ EX
PLVLOO KDUHNkWÕQ YXN€µD JHWUOPHPHVLoQ WHNHUUU HWPHPHVL KXV€VXQXQ Ok]ÕP
JHOHQ PHP€UvQH WHQEvKkWÕ HNvGHQLQ LFUkVÕ KXV€VX VDYEÕ VHQkYHULGHQ WHQEvK ROXQPDVÕ
6ÕUSHPkUHWLQHEkWDKUvUkWELOGLULOPLúROPD÷ODEH\kQÕNH\¿\\HWLEWLGkUNÕOÕQGÕ0
$÷XVWRV58
58
78
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
59
3UXV\D 'HYOHWL 9DWDQGDúODUÕQÕQ %HOJUDG¶GD .DUúÕODúWÕNODUÕ 3DVDSRUW 6RUXQODUÕ
+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
3UXV\D'HYOHWL¶QLQWHEDµDVÕ%HOJUDG¶DYXV€OHWGLNOHULQGHKkPLOROGXNODUÕSDVDSRUWODUÕ
RO FkQLEGH PXNvP NRQVRORVODUÕ WDUDIÕQGDQ DK] ROXQDUDN \HGOHULQH 1HPoH YH 6ÕUS
OLVkQODUÕQGD PDWE€µ ELUHU NÕWµD LNkPHW WH]NLUHOHUL LµWk ROXQPDNGD LNHQ 6ÕUELVWDQ 3ROLV
1H]kUHWL EX WH]NLUHOHUL DOXE NHQG PKU\OH PHPK€U GL÷HU LNkPHW WH]NLUHOHUL\OH
WHEGvO HWPHN LGGLµkVÕQD NDONÕúPÕú YH µDOH¶OµXP€P WHEDµDL HFQHEL\\H\H YHULOHJHOHQ R
PDN€OHLNkPHWWH]NLUHOHULKkPLORODQODUÕQWDELµL\\HWOHULQLLVEkWHGHUYHKvQLKkFHWGH
PHP€UvQL PHPOHNHWH LEUk] ROXQXU ELU VHQHG ROGX÷XQGDQ 3UXV\DODUÕQ HOLQGH EXOXQDQ
WH]NLUHOHULQ6ÕUELVWDQ3ROLV1H]kUHWLWDUDIÕQGDQDK]ROXQPDVÕQD.RQVRORVÕP€PkLOH\K
FkQLELQGHQPXYkIDNDWROXQDPDPÕúLG÷LEXGHIµDUHVPHQFkQLELVHIkUHWHLúµkUROXQPXú
YH 'HU6DµkGHW¶LQ YH 0HPkOLNL µ2VPkQL\\H¶QLQ VkLU WDUDÀDUÕQGD NRQVRORVODUÕQ YHUGLNOHULLNkPHWWH]NLUHOHULKXN€PHWLPDKDOOL\\HFkQLELQGHQDK]ROXQPD\XEWHEDµDQÕQ
\DQODUÕQGDNDOPDNGDROGX÷XPVHOOHPROPDVÕFLKHWOH.RQVRORVÕP€PkLOH\KLQROEkEGD
YXN€µDJHOHQPXKkOHIHWLKDNNDPDNU€QEXOXQPXúROPD÷OD6ÕUELVWDQ3ROLV1H]kUHWLQLQ
GHUPL\kQH\OHGL÷LLGGLµkGDQNHIIL\HGH\OHPHVLEkEÕQGD6ÕUS9R\YRGDVÕQDKLWkEHQELU
NÕWµDHPLUQkPHLVkPvQLQWDKUvUYHLµWkVÕKXV€VXQDKLPHPLYkOkODUÕPHE]€OYHµLQk\HW
EX\XUXOPDVÕ 'HYOHWL PúkUQLOH\Kk VHIkUHWL WDUDIÕQGDQ LOWLPkV YH WDNUvU ROXQXU )v 0XKDUUHP6HQH(\OO
0KU6HIkUHWL'HYOHWL3UXV\D
59
%2$+50.7
79
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
3UXV\D 'HYOHWL 9DWDQGDúODUÕQÕQ %HOJUDG¶GD .DUúÕODúWÕNODUÕ 3DVDSRUWOD øOJLOL
6RUXQODUÕQ 2VPDQOÕ 'HYOHWL¶QH %LOGLULOGL÷LQH'DLU 6ÕUS %H\LQH *|QGHULOHQ <D]Õ 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
6ÕUS%H\LQH(PLUQkPHL6kPv
3UXV\D 'HYOHWL WHEDµDVÕQÕQ %HOJUDG¶D µD]vPHWOHULQGH SDVDSRUWODUÕ RO WDUDIGD PXNvP
NRQVRORVODUÕ WDUDIÕQGDQ DK] ROXQDUDN \HGOHULQH 1HPoH YH 6ÕUS OLVkQODUÕQGDQ PDWE€µ
WH]NLUH LµWk ROXQPDNGD LVH GH 6ÕUELVWDQ SROLV FkQLELQGHQ EX WH]NLUHOHU EL¶WWHYNvI
GL÷HU PHPK€U WH]NLUH LµWkVÕ LGGLµk ROXQGX÷XQGDQ YH EX PDN€OH WH]kNLU LVH KkPLO RODQ
WHEDµDLHFQHEL\\HQLQWDELµL\\HWOHULQLLVEkWHGHUYHKDVEH¶OvFkELEUk]ROXQXUELUVHQHG
LG÷LQGHQ]DU€UvPXYkIDNDWROXQDPDGÕ÷ÕFLKHWOHEDµGH]vQRPLVLOOPGkKDOHQLQPHQµYH
GHIµLKXV€VX'HYOHWLPúkUQLOH\KkVHIkUHWLWDUDIÕQGDQEkWDNUvULVWLGµkROXQPXúYH
¿¶OKDNvND]LNUROXQDQWH]kNLULQDK]Õ\ODEDúNDVÕQÕYHUPH÷H6ÕUSSROLVLQLQKDNNÕRODPD\XE
IDNDWEXQODUÕQOHGH¶OPXµk\HQH]DKUÕQDELUPKUEDVPD÷DLVWLKNkNÕRODFD÷ÕPHYkGGÕ
PDµO€PHGHQ EXOXQPXú ROPD÷OD RO YHFKOH vFkEÕQÕQ LFUkVÕQDVÕ\OD WH]kNLUL PHUN€PHQLQ
DK]ROXQPDPDVÕHVEkEÕQÕQLVWLµPkOLQHKLPPHWEX\XUXOPDODUÕVL\kNÕQGDúXNND0
(\OO60
60
80
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
61
<DQ\D dDUVÕVÕ¶QGD <DQDQ .DUDNROKDQHQLQ <HULQH %LU 3ROLV +DSLVKDQHVLQLQ
<DSÕOPDVÕ+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DµU€]ÕokNHULNHPvQHOHULGLUNL
<DQ\DdkUV€VXYDVDWÕQGDRODQNDUDYXOKkQHJHoHQVHQHND]kHQ]XK€UHGHQKDUvNGH
\DQPÕúROGX÷XQGDQ0KHQGLV(PLQ(IHQGLYH<DQ\D¶GDkUkPVk]µ$VkNLULùkKkQH0vU
OLYkVÕµø]]HWO$OL1k]ÕP3DúDYH0HFOLVL.HEvUPDµULIHWL\OHOHGH¶ONHúIEXQXQPDVkULIkWÕ
LQúkL\\HVL\LUPL\HGLELQ\HGL\]\HWPLúJXUXúDEkOL÷RODUDNPHEOD÷ÕPH]E€ULOH
PFHGGHGHQELUEkESROLVKDEVKkQHVLQLQNHú¿P€FLELQFHPDVkULIkWÕLQúkL\\HVLRODQEHú
ELQEHú\]GRNVDQLNLJXUXúXQWHVYL\HVLPXNDGGHPkEDúNDEDúNDEkPD]EDWDLLVWv]kQ
ROXQPXúYHKDEVKkQHLPH]N€UHQLQVUµDWLLQúkVÕQDO]€PÕVDKvKµkFLORODUDNEXQXQ
WDIVvOYHWDVUvKL\OHLQúkVÕQDPEkúHUHWOHEHUkEHUµDU]YHEH\kQÕNH\¿\\HWYHNDUDYXOKkQHL
PH]N€UHQLQ GDKL VUµDWL LQúkVÕ YF€EX GHUNkU ROGX÷XQGDQ DQÕQ GDKL LQúkVÕQD
PVkEHUHWNÕOÕQPÕúGÕPH]N€UKDEVKkQHNHú¿]HUHVkOLI¶]]LNUEHúELQEHú\]GRNVDQ
LNLYHNDUDYXOKkQHLPHUN€PHPFHUUHGµDVkNLULùkKkQHQLQLNGkPYHJD\UHWOHUL\OH¿\kWÕ
PvUL\\H]HUHRQELQGRNX]\]JXUXúODJk\HWPHWvQYHPVWDKNHPRODUDNYF€GDJHOE
GHU€QXQDµDVkNLULùkKkQHLNµkGROXQPXúYHPHEOD÷ÕPDVkULIkWÕPH]N€UHFHPµDQRQDOWÕ
ELQ EHú \] NÕUN LNL JXUXúD EkOL÷ RODUDN PH]N€U NDUDYXOKkQHQLQ PDVkULIkWÕ LQúkL\\HVL
RODQ\LUPL\HGLELQ\HGL\]\HWPLúJXUXúXQWHVYL\HVLQHGkLUPXDKKDUHQ1H]kUHWL
&HOvOHL 0kOL\\HGHQ ELU NÕWµD WDKUvUkW YU€G HWPLú ROXE DQFDN 6DOWDQDWÕ 6HQL\\H¶\H
RODQ µXE€GL\\HW YH VDGkNDW YH NHQGOHULQLQ KDPL\\HWL ]kWL\\HOHUL vFkEÕQFD PFHUUHG
ELUKLGPHWLPIWHKLUHROPDN]HUH5LNkEÕ+Pk\€QÕùkKkQHNDSXFXEDúODUÕQGDQ62
YH <DQ\D H\kOHWL VkEÕND µJHUGHOHULQGHQ 5HIµHWO )H\]R %H\ LOH +LUWR %H\ EHQGHOHUL
WDUDÀDUÕQGDQWHVYL\HYHLµWkYHROEkEGDLVWLKVkOLPVkµDGHLVHQL\\H]ÕPQÕQGDNH\¿\\HWLQ
µDU]YHLQKkVÕGDKLLIkGHYHLVWLGµkNÕOÕQPÕúYHP€PkLOH\KkEHQGHOHULQLQLúEXLVWLGµkODUÕ
PFHUUHGELUKLGPHWLPIWHKLUHGHEXOXQPDNHPHOLQHPHEQvEXOXQPXúROPD÷ODµDU]YH
EH\kQÕNH\¿\\HWOHPXPkLOH\KkEHQGHOHULQLQLúEXLVWLGµkODUÕUHKvQLPVkµDGHLVHQL\\H
EX\XUXOPDVÕ QL\k] YH WD]DUUXµQD PFkVHUHW NÕOÕQGÕ÷Õ PXKkWÕ µLOPL µkOvL FHQkEÕ
YHNkOHWSHQkKvOHULEX\XUXOGXNGDROEkEGDHPUIHUPkQKD]UHWLPHQOHK¶OHPULQGLU)v
5D(NLP
61
62
%2$ø'+
3DGLƔDKŦQ DWOD JLGLƔL VŦUDVŦQGD PDL\HWLQGH EXOXQDQ VDUD\ PHPXUODUŦ KDNNŦQGD NXOODQŦODQ ELU WDELUGLU
0HKPHW=HNL3DNDOŦQ2VPDQOŦ7DULK'H\LPOHULYH7HULPOHUL6ö]OƺŒƺ7VWDQEXO&,,,V
81
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
0KU5HvVL0DKEHVYH'HIWHUGkUÕ(\kOHW0HP€U$EGOKDPLG
0KU9kOvL(\kOHW«0HKPHG
*
<DQ\D dDUVÕVÕ¶QGD <HQL %LU 3ROLV +DSLVKDQHVLQLQ <DSÕOPDVÕ øoLQ *HUHNHQ
0DVUDÀDUÕQ.DUúÕODQPDVÕQD'DLU7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
µ$W€IHWOHIHQGLPKD]UHWOHUL
<DQ\D dkUV€VXQGD JHoHQ VHQH PXKWHULN RODQ NDUDJROKkQH LOH O]€PXQD PHEQv
PFHGGHGHQ LQúk NÕOÕQDQ ELU EkE SROLV KDEVKkQHVLQLQ PDVkULIL LQúkL\\HVL RODQ RQ DOWÕ
ELQEHú\]NÕUNLNLJXUXúXQKLGPHWLPIWHKLUHROPDN]HUHWDUDÀDUÕQGDQWHVYL\HYH
LµWkROXQPDVÕQDPVkµDGHEX\XUXOPDVÕQÕ<DQ\DH\kOHWLVkEÕNVHUJHUGHOHULQGHQ5HIµHWO
)H\]RYH+LUWR%H\OHULVWLGµkHWPHNGHROGXNODUÕLIkGHVLQHGkLU<DQ\D9kOvVL'HYOHWO
0HKPHG3DúDKD]UHWOHUL\OHGHIWHUGkUÕQÕQPúWHUHNHQYkULGRODQELUNÕWµDúXNNDVÕPDQ]€UÕ
µkOv EX\XUXOPDN LoQ µDU] YH WDNGvP NÕOÕQGÕ P€PkLOH\KkQÕQ LúEX LVWLGµkODUÕ PFHUUHG
KDPL\\HWL]kWL\\HYHPXKDEEHWLYDWDQL\\HOHULQLQkVkUÕQÕLEUk]GHPHNRODFD÷ÕQGDQ
LVWLGµkODUÕQÕQ NDE€O\OH P€FLE PDK]€]L\\HWL VHQL\\H ROGX÷XQXQ 9kOvL PúkUQLOH\K
KD]UHWOHULQH LúµkUÕ YH NH\¿\\HWLQ 0kOL\\H 1H]kUHWL &HOvOHVLQH GDKL ELOGLULOPHVL
KDNNÕQGDKHUQHYHFKOHHPUIHUPkQÕKPk\€QKD]UHWL0O€NkQHPWHµDOOLNYHúHUHI
VXG€UEX\XUXOXULVHDQDJ|UHKDUHNHWROXQDFD÷ÕEH\kQÕ\ODWH]NLUHLVHQkYHUvWHUNvPNÕOÕQGÕ
HIHQGLP)v5D6HQH.DVÕP
<DWD\.ÕVÕP
0DµU€]ÕokNHULNHPvQHOHULGLUNL
+kPH]vEL LEFkO RODQ LúEX WH]NLUHL VkPL\\HL 6DGkUHWSHQkKvOHUL\OH PkUU¶]]LNU
úXNND PHúP€OÕ QLJkKÕ úHYNHWLNWLQkKÕ FHQkEÕ 3kGLúkKv EX\XUXOPXú YH LVWv]kQÕ
µkOvL kVDIkQHOHUL YHFKOH ]LNU ROXQDQ LVWLGµkQÕQ NDE€O\OH P€FLEL PDK]€]L\\HWL
VHQL\\H ROGX÷XQXQ9kOvL PúkUQLOH\K KD]UHWOHULQH LúµkUÕ YH NH\¿\\HWLQ 1H]kUHWL
PúkUQLOH\Kk\DGDKLELOGLULOPHVLPWHµDOOLNYHúHUHIVXG€UEX\XUXODQHPULUkGHL
VHQL\\HL KD]UHWL 0O€NkQH LNWL]k\Õ µkOvVLQGHQ RODUDN úXNNDL PH]N€UH \LQH VDYEÕ
VkPvLkVDIkQHOHULQHLµkGHNÕOÕQPÕúROPD÷ODROEkEGDHPUIHUPkQKD]UHWLYHOL\\¶O
HPULQGLU)v5D6HQH.DVÕP
82
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
63
<DQ\D dDUVÕVÕ¶QGD <DQDQ .DUDNROKDQHQLQ <HULQH <DSÕODFDN 3ROLV +DSLVKDQHVL
+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
<DQ\D9kOvVL+D]UHWOHULQHYH%L¶W7DVDUUXI0kOL\\H1H]kUHWL&HOvOHVLQH
<DQ\D dkUV€VXQGD JHoHQ VHQH PXKWHULN RODQ NDUDJROKkQH LOH O]€PXQD PHEQv
PFHGGHGHQ LQúk ROXQDQ ELU EkE SROLV KDEVKkQHVLQLQ PDVkULIL LQúkL\\HVL RODQ RQ
DOWÕ ELQ EHú \] NÕUN LNL JXUXúXQ KLGPHWL PIWHKLUH ROPDN ]HUH WDUDÀDUÕQGDQ WHVYL\H
YH LµWkVÕ KXV€QD PVkµDGH ROXQPDVÕ<DQ\D H\kOHWL VkEÕN VHUJHUGHOHULQGHQ 5HIµHWO
)H\]RYH+LUWR%H\OHUWDUDIÕQGDQLVWLGµkROXQPXúLG÷L>@LIkGHVLQHGkLUVHOHILYkOkODUÕ
'HYOHWO3DúDKD]UHWOHULQLQµø]]HWO'HIWHUGkU%H\LOHEL¶OLúUkNPúWHUHNHQWHYkUG
HGHQ WDKUvUkWÕ µDWHEHL IHOHNPHUWHEHL KD]UHWL 7kFGkUv\H µDU] YH WDNGvP LOH PHúP€OÕ
QD]DUÕ úHYNHWHVHU FHQkEÕ 3kGLúkKv EX\XUXOGX EX\XUXOPXúGXU P€PkLOH\KPkQÕQ
LúEX KLGPHWOHUL PFHUUHG KDPL\\HWL ]kWL\\H YH PXKDEEHWL YDWDQL\\HOHUL kVkUÕQÕ LEUk]
GHPHN RODFD÷ÕQGDQ LúEX LVWLGµkODUÕQÕQ NDE€O\OH NH\¿\\HWLQ 0kOL\\H 1H]kUHWL &HOvOHVLQHYHúXKLGPHWOHULQH]GLKD]UHWL3kGLúkKvGHUHKvQLPDNE€OL\\HWYHPDK]€]L\\HW
ROPXúRODFD÷ÕQGDQGDKLVDYEÕYkOkODUÕQDEH\kQYHLúµkUÕK€VXVXQDLUkGHLVHQL\\HL
KD]UHWL0ONGkUvPWHµDOOLNYHúHUHIVXG€UEX\XUXOPXúYHNH\¿\\HW1H]kUHWL&HOvOHL
PúkUQLOH\Kk\DELOGLULOPLúROPD÷ODEHUPDQW€NLUkGHLVHQL\\HNH\¿\\HWLPDK]€]L\\HW
VHQL\\HQLQ 0vUL P€PkLOH\Kk\D LIkGH YH WHEOv÷L KXV€VXQD KLPPHW EX\XUXOPDODUÕ
VL\kNÕQGDúXNND
0kOL\\H\H
7H]NLUHVL\D]ÕOPÕúGÕU
>@
<DQ\D9kOvVL6kEÕN'HYOHWO3DúDKD]UHWOHUL\OHGHIWHUGkUÕHIHQGLWDUDIÕQGDQPúWHUHNHQ
EkWDKUvUkW LQKk ROXQPXú YH 0vUL P€PkLOH\KPkQÕQ LúEX LVWLGµkODUÕQÕQ PFHUUHG
KDPL\\HWL]kWL\\HYHPXKDEEHWLYDWDQL\\HOHULLNWL]kVÕkVkUÕQGDQEXOXQPXúRODFD÷ÕQGDQ
NDE€O\OH+D]vQH\HLFUk\ÕvFkEÕQÕQNH\¿\\HWLQVDYEÕYkOkODUÕQDYH<DQ\D9kOvVLOkKDNN
63
%2$$0.70+0
83
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
'HYOHWO3DúDKD]UHWOHULQHELOGLULOPLúKXV€VXQDPWHµDOOLNEX\XUXODQLUkGHLVHQL\\HL
FHQkEÕ 3kGLúkKv LNWL]k\Õ µkOvVLQGHQ EXOXQPXú YH EX KLGPHWOHUL P€FLE PDK]€]L\\HWL
VHQL\\H ROGX÷XQXQ WHEOv÷L NHQGOHULQH WHEOv÷L ]ÕPQÕQGD vFkEÕ YHFKOH YkOvL OkKDNN
PúkUQLOH\K'HYOHWO3DúDKD]UHWOHULQHWDKUvUkWÕVHQkYHUvWDVWvUYHWHV\vUNÕOÕQPÕúROPD÷OD
PWHµDOOLN YH úHUHIVXG€U EX\XUXOXE NH\¿\\HW PúkUQLOH\K KD]UHWOHULQH ELOGLULOPHNOH
+D]vQHFHGDKLWHVYL\HLPXNWH]kVÕQDKLPPHWEX\XUPDODUÕVL\kNÕQGDWH]NLUH5
$UDOÕN64
64
84
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
65
<UUOONWH2ODQ1L]DPYH7DOLPDWODUÕQ.RPLV\RQFD'H÷HUOHQGLULOGLNWHQ6RQUD
6H\UL 6HIDLQ 0DGGHVLQH 8\JXQ +DOH *HWLULOPHVL 7UDQVNULSVL\RQXQ $VOÕ
%HOJH6D\ID
1XPUR
166
0DµU€]ÕokNHUOHULGLUNL
.DUDQWLQDYHSROLVKDNNÕQGDHO\HYPPHUµL\\¶OLFUkRODQQL]kPkWYHWDµOvPkWNRPLV\RQ
LUkHVL\OHPWkODµDYHWHGNvNYHXV€OYHIU€µDWÕQWHVKLOLVH\ULVHIkLQPkGGHVLQHWHYIvN
ROXQPDVÕPXµkKHGHQLQRQDOWÕQFÕEHQGLDKNkPÕLNWL]kVÕQGDQROGX÷XEH\kQÕ\ODQL]kPkWYH
WDµOvPkWÕPH]N€UHQLQEXWDUDIDFHOELDµ]k\ÕNRPLV\RQFkQLELQGHQLOWLPkVNÕOÕQPÕúYH
NH\¿\\HWYHQXPUROXPDµU€]kWÕokNHUkQHPGHLúµkUYHEH\kQROXQPXúLVHGH
NRPLV\RQGDQEL¶GGHIµkWWDOHEROXQPDNGDEXOXQGX÷XQGDQEHWHNUkUWDVGvµHPFkVHUHW
NÕOÕQPD÷ÕQ EX EkEGD úHUHIVXG€U HGHFHN HPU  LUkGHL µDOL\\HL QH]kUHWSHQkKvOHULQLQ
WDUDIÕµXEH\GkQHPHEH\kQYHLúµkUÕKXV€VXQGDLOVkNÕVHQL\\HLPQµLPkQHOHULúk\kQ
EX\XUXOPDNEkEÕQGDYHKHUKkOGHHPUIHUPkQKD]UHWLYHOL\\¶OHPULQGLU)v&6HQH
2FDN
«7XQD.RPLV\RQ5HvVL
0KUgPHU)HY]L
65
%2$+50.7
85
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
66
6DUGXQ\D¶GD'HQL]3ROLVLQH'DLU.DSXGDQÕ'HU\D0HKPHG$OL3DúD+D]UHWOHULQH
*|QGHULOHQ7H]NHUH7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
.DSXGDQÕ'HU\k'HYOHWOEEHKHWO0HKPHG$OL3DúD+D]UHWOHULQH7H]NLUHL
6kPL\\H
6DUGXQ\D¶GD EDKUL\H SROLVLQH GkLU PXDKKDUHQ WDQ]vP ROXQDQ QL]kPQkPHQLQ
V€UHWL PDWYL\\HQ J|QGHULOGL÷LQH GkLU &HQRYD úHKEHQGHUL WDUDIÕQGDQ YU€G HGHQ
WDKUvUkWÕ)UDQVHYL\\¶OµLEkUHELUNÕWµDWDKUvUkWV€UHWLEXUDFDIkLGHVLRODFDNELUúH\JLEL
J|UQG÷QGHQ WDNÕPÕ\OD EkWDKUvUkW LUVkO NÕOÕQDQ V€UHWL PDWE€µkWÕ PDQ]€UÕ KkOLoQ
EX\XUXOPDN]HUHPH]N€UWDKUvUkWLOHEHUkEHUPDQ]€UÕDVDIkQHOHULEX\XUXOPDN]HUH
OHIIHQ LUVkO NÕOÕQPÕú ROPD÷OD RO EkEGD HPU  LUkGH HIHQGLPLQGLU KD]UHWL PHQ OHK¶O
HPULQGLU66HQH(\OO67
66
67
86
%2$+50.7
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
68
6LOLVWUH0HFOLVL7DKNLN(VNL5HLVL$úLU(IHQGL¶QLQøVWDQEXO¶D'|QPHVL\OH(PULQGHNL
3ROLV0HPXUODUÕYH.DWLEHøKWL\Do.DOPDGÕ÷ÕYH0DDúODUÕQÕQ'HYOHW+D]LQHVLQH
%ÕUDNÕOPDVÕ+XVXVXQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
6LOLVWUH9kOvVLQH
6LOLVWUH H\kOHWL 0HFOLVL 7DKNvN 5HvVL 6kEÕN µø]]HWO µ$úLU (IHQGL PDµL\\HWLQGH
úHKUL\\H ELQ LNL \] JXUXú PDµkúOD WHFHVVVL DKYkO ]ÕPQÕQGD G|UW QHIHU SROLV
PHP€UX\OD ELU QHIHU NkWLE NXOODQÕOPDNGD LVH GH (IHQGLL PXPkLOH\KLQ 'HU6DµkGHW¶H
µD]vPHWL FLKHWL\OH EXQODUÕQ LVWLKGkPÕQD SHN GH O]€P NDOPDGÕ÷ÕQGDQ XP€UÕ
PHP€UHOHUL]DEWL\\HoDYXúODUÕWDUDIÕQGDQU\HWROXQPDN]HUHIDNDWLNL\]HOOLQLKk\HW
o\]JXUXúPDµkúLOHELULQLQSROLVKLGPHWLQGHLVWLKGkPROXQDUDNGL÷HUOHULQHUXKVDW
YHULOE EXQODUGDQ PQKDOO RODFDN úHKUL\\H GRNX] JXUXúXQ +D]vQHPkQGH HGLOPHVL
YHúXDUDOÕNPOWH]LPRODQXV€OLWDVUvIvFkEÕQFDEÕQGDQROXENLPHVQH\H]L\kGHPDµkú
YHULOPHVLWDK]vUROXQDPD\DFD÷ÕQGDQPHP€UÕP€PkLOH\KLPLQFPOHVLQHUXKVDWYHULOHUHN
YHEXQODUGDQPQKDOORODFDNPDµkúVkLUPDKDOOHWDKVvVNÕOÕQPD\DUDNNkPLOHQ+D]vQH
PkQGH HGLOPHVL YH WHFHVVVL DKYkO JLEL PHVkOLKL PHPOHNHWGH XV€OL PHY]€µDVÕ ]HUH]DEWL\\HoDYXúODUÕQÕQLVWLKGkPROXQPDVÕ0HFOLVL0XKkVHEHL0kOL\\HP]kNHUkWÕ
LNWL]kVÕQGDQLG÷L0kOL\\H1k]ÕUÕ'HYOHWO3DúDKD]UHWOHULWDUDIÕQGDQEkWDNUvULIkGH
ROXQPDVÕQD úLµkU ]HULQH YH EL¶OLVWv]kQ LUkGHL VHQL\\HL KD]UHWL 3kGLúkKv GDKL RO
YHFKOH PWHµDOOLN YH úHUHIVXG€U EX\XUPXúXODUDN NH\¿\\HW 1H]kUHWL PúkUQLOH\Kk\D
GDKL ELOGLULOPLú ROPD÷OD EHUPDQW€N LUkGHL VHQL\\H LNWL]kVÕQÕQ LFUkVÕ KXV€VXQD
KLPPHWEX\XUXOPDODUÕVL\kNÕQGDúXNND66HQH(\OO69
68
69
%2$$0.780
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
87
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
70
øúNRGUD 3ROLV 0HPXUX 6H\\LG 1HFLE 0XVWDID¶QÕQ *|UHYGHQ $\UÕOÕS øVWDQEXO¶D
*HOPHVL+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
'HYOHWOHIHQGLPKD]UHWOHUL
%XKDIWDSRVWDVÕQÕQYU€GX\OD6DµkGHWO0XWDVDUUÕI3DúDKD]UHWOHULQGHQJ|UOHQEkULGFH
PXµkPHOHYHEDµ]ÕKDYkGLVkWGDQPHP€UL\\HWLokNHUkQHPGHQYXN€µÕLQ¿VkOLµkFL]kQHP
LVWLGOkOROXQPXúGXUEXPDN€OHµD]OYHQDVENH\¿\\kWÕPXNDGGHUkWÕLOH\KGHQQHúHW
HGHU ELU KkOHW ROGX÷X H÷HUoL JD\UÕ PQNHU LVH GH VHEHEVL] ELU úH\QLQ ]XK€UD JHOPHVL
GDKLPXJk\LULUkGHLVDPHGkQL\\HGHQLG÷LND]k\k\ÕPVHOOHPHGHQROPDVÕFLKHWOH
EXQDXP€UÕPHYN€OHLµkFL]kQHPGHµDGHPLWDND\\GYHLNGkPPkGGHVLVHEHEROPXúLVH
YHKkPHWYHQHGkPHWLWDUDIÕDKNDUkQHPHµkLGRODFD÷ÕPLVLOO|\OHROPD\XEGDPFHUUHG
Vk\HLPHNkULPYk\HLKD]UHWL0O€NkQHGHQkLOIH\]kPkORODFD÷ÕPVÕUDGDEDµ]Õ
WDUDIGDQLFUk\ÕJDUD]YHQHIVkQL\\HW]HULQHYXN€µEXOPXúLVHROKkOGHLNPkOLQkP€V
NHPWHUkQHPLoQEkµLVRODQODUWDKWÕKDFkOHWYHPHV€OL\\HWGHWXWPDN]HUHHVEkEÕ
]kKLUL\\HVLQLQ WDKDUUvVL\OH PH\GkQD oÕNDUÕOPDVÕ GDKL FPOH KDNNÕQGD HPQL\\HW EDKú
RODQ NHPkOL PDµGHOHW YH PHUKDPHWL VHQL\\H\H UkFLµ RODFD÷ÕQGDQ EXUDODUÕQÕQ EHU
YHFKLKDNNkQL\\HWWDKNvNL\OHKDNLNDWLKkOLQ'HUEkUÕúHYNHWNDUkUDELOGLULOPHVLKXV€VX
5XPHOL2UGX\Õ+Pk\€QX0úvUL'HYOHWOøVPDLO3DúDKD]UHWOHULEXDUDOÕNEXWDUDIGD
EXOXQGXNODUÕ FLKHWOH NHQGOHULQGHQ EL¶WWDNUvU LOWLPkV ROXQPXú YH V€UHWL PDQ]€UÕ
PDµkOvQú€UkVDIkQHOHULEX\XUXOPDNYHvIk\ÕPXNWH]kVÕWDUDIÕEkKLUHúUHIGkYHUvOHULQGHQ
GDKLPúkUQLOH\KKD]UHWOHULQLQWHNvGNÕOÕQPDN]HUHOHIIHQWDNGvPNÕOÕQPÕúGÕUVDGHGL
WD]DUUXµ YH LVWLUKkPÕ µDYGHW NHPWHUkQHP EDKúLQH LQWLNkO HWPHVL\OH EXUDVÕQÕQ EHUUHQ
YHEDKUHQ'HU6DµkGHW¶HEDµGPHVkIHVLGHUNkUYHoROXNoRFXNEHUkEHURODUDNµDYGHWL
okNHUkQHP KDOHI YU€GXQD WDµDOOXN EX\XUXOGX÷X WDNGvUGH LOHUV úLWk\D WHVkGI
HGHFH÷LQGHQ YH LúEX PHP€UL\\HWL LVH VHOHIGHQ KDOHIH GHYULQL P€FLE ELU J€QH NOIHWL
ROPDGÕ÷ÕQGDQEDúNDEL¶OIDU]KDOHIRODFDN]kWELUD\VRQUDJHOVHELOHXP€UÕSROLWLND\D
GkLUPHVkOLKLµkGL\HGHQPkµDGkPH\GkQGDLµWLQkROXQDFDNELUúH\ROPDGÕ÷ÕGDKLkúLNkU
LG÷LQGHQPFHUUHGLOHUGHPLKQHWLúLWkGDQYHEHONLPHP€ORODQKDNkUHWGHQYLNk\HWHQ
KHPkQ'HU6DµkGHW¶HµDYGHWLNHPWHUkQHPHPH]€QL\\HWLUkHVLKXV€VXQDPVkµDGHL
70
88
%2$+50.7
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
VHQL\\HL µkFL]SHUYHUvOHUL HU]kQ YH úk\kQ EX\XUXOPDN EkEÕQGD YH NkIIHL KkOGH HPU 
IHUPkQKD]UHWLPHQOHK¶OHPULQGLU)v5HEvµ¶OHYYHO6HQH(NLP
øP]k
0KU(V6H\\LG0XVWDID1HFLE
*
øúNRGUD 3ROLV 0HPXUX 6H\\LG 1HFLE 0XVWDID¶QÕQ +DOH¿QL %HNOHPHN =RUXQGD
2OPDGÕ÷Õ+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
øúNRGUD¶GD%XOXQDQ0XVWDID(IHQGL\H7DKUvUkWÕµ$OL\\H
9XN€µÕ LQ¿VkOOHUL KDEHUL ]HULQH EDµ]Õ LIkGkW LOH VUµDWL µDYGHWH PH]€QL\\HWL «
YU€GHGHQWDKUvUkWODUÕPWkODµDROXQGX÷XYHPHP€UvQLVkEÕNDODUÕQÕQKDOHIEHNOH\HFHN
PHVkLOLRODPD\DFD÷ÕQGDQEHUYHFKLLOWLPkVµDYGHWOHULQGHELUJ€QHEHVROPDGÕ÷ÕEH\kQÕ\OD
úXNNDLPXKLEEvWHUNvPNÕOÕQGÕ
89
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
71
7XQD 1HKUL h]HULQGH 6H\LU (GHQ +HU 7UO 9DVÕWDQÕQ .RWUROQGH *|UHY
$ODFDN 3ROLVOHU 1HKLU .HQDUODUÕQGD .XUXODFDN .DUDNROKDQHOHU YH 7RQED]
1L]DPQDPHVL¶QLQ %HOOL %DúOÕ 0DGGHOHUL +DNNÕQGD 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ
%HOJH$6D\ID
7XQD.RPLV\RQX5HvVLQH7DKUvUkWÕµ$OL\\H
7DQ]vP ROXQDQ 7RQED]72 YH 3ROLV 1L]kPQkPHOHUL KDNNÕQGD WDOHEL WDµOvPkWÕ
PWD]DPPÕQ)vùDµEDQ6HQH0DUWWkUvKL\OHPYHUUDKDQYHo
\] NÕUN G|UW QXPURVX\OD PXUDNNDPHQ LUVkO NÕOÕQDQ WDKUvUkWÕ úHUvIHOHUL LOH PHOI€I
QL]kPQkPHPHIkKvPLPDµO€PPXKLEEvROPXúYHNRPLV\RQXPDKV€VDGDKLROPXúGXU
J|UOPúGUJHUHN7RQED]1L]kPQkPHVLYHJHUHN«LOH6QQHDUDVÕQGDLFUk
NÕOÕQDFDN3ROLV1L]kPQkPHVLQLQIÕNDUkWÕQGDWDµUvIkWYHYXN€µEXODFDNELUúH\VL\ROXQGD
NDOHPHDOXQXEJ|UOHPH\EIDNDW3ROLV1L]k1L]kPQkPHVL¶QLQRWX]DOWÕQFÕEHQGLQLQ
LNLQFLPkGGHVLL3DULV0XµkKHGHLµ8P€PL\\HVL¶QLQRQGRNX]XQFXEHQGLQLQWDµUv¿
GHPHN RODUDN L PkGGHVLQLQ úHUK YH WDJ\vULQH PWHµDOOLN RODUDN EXQD GDKL NRPLV\RQXQ
VDOkKL\\HWLRODPD\DFD÷ÕQGDQEXQXQV€UHWLLFUkVÕGDKLGHYOHWLPWHµkKLGHWDUDÀDUÕQGDQ
YHULOHFHNNDUkUÕQKXV€OHEXIÕNUDQÕQUHGYHNDE€O%kEÕµÆOvLOHGYHOL]kPLQHVIHUkVÕ
EH\QLQGHP]kNHUH\HPXKWkFROPDVÕ\ODPHYN€IEXOXQGX÷XFLKHWOHEHQGLPH]N€UGD
RODQPúNLOkWÕKDOOHWPH÷H$YUXSD.RPLV\RQX¶QXQVDOkKL\\HWLRODPD\DFD÷ÕQDELQkHQ
úLPGLOLN EX EHQGLQ QL]kPQkPHGHQ oÕNDUÕOPDVÕ Ok]ÕP JHOU JHOHFH÷L JLEL 7RQED]
1L]kPQkPHVL¶QLQ ELULQFL EHQGLQGH HFQHEL WRQED]ODUÕQÕQ GHYOHWL PWHYHFFLKOHUL ED\UD÷ÕoHNPHOHULKDNNÕQGDNRPLVHUOHULQLGGLµkVÕGDKL'HYOHWL$OL\\H¶FHLúHJHOUNDE€O
ROXQDPD\DFD÷ÕQGDQ úH\ ROGX÷XQGDQ EXQODUÕQ 6DOWDQDWÕ 6HQL\\H VDQFD÷Õ DOWÕQGD
EXOXQPDVÕ YH\DK€G 'HYOHWL µ$OL\\H .DYkQvQL WDKWÕQD YD]µ NÕOÕQPDVÕ WDELµL\\HWL
PDVODKDWLFkEÕQGDQROPD÷ODYHH÷HUoLNRPLVHUP€PkLOH\KLP7XQD¶QÕQVHUEHVWLVLQGHQ
EDKVOHEXV€UHWLNDE€OHWPHPHNGHLVHOHUGH6DOWDQDWÕ6HQL\\H¶QLQ$YUXSDOX¶\DVHUEHVW
EÕUDNPÕú ROGX÷X 'HU6DµkGHW YHVkLU OLPkQODUÕQGD RODQ QDNOL\\H PDµ€QHOHUL KDNNÕQGD
GDKL kOkW EX PXµkPHOH FkUv LG÷LQGHQ FkUv RODUDN YH VHNVHQ EHúLQFL SURWRNROGHQ
DQODúÕOGÕ÷Õ ]HUH NRPLV\RQD EX \ROGD YXN€µEXODQ ÕVGkUÕQÕ] LIkGDWÕ úHUvIHOHUL
71
72
90
%2$+50.7
1HKLUOHUGHQDNOL\DWWDYHN|SUGXEDVÕ\HULQGHNXOODQÕOÕUDOWODUÕG]ELUQHYLND\ÕNDGÕGÕU0HKPHW=HNL
3DNDOÕQ2VPDQOÕ7DULK'H\LPOHULYH7HULPOHUL6|]O÷&,,,0LOOL(÷LWLP%DVÕPHYLøVWDQEXO
V
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
PXYkIÕNKkOEX\XUXOGX÷XQDEXOPD÷ODKkOPDVODKDWEXOXQGX÷XQDPHEQvEDµGH]vQGDKL
VHEkWLOHEXPDVODKDWÕQGLOKkKÕGHYOHWHWHYIvNDQKVQLWHVYL\HVLLFkEHGHU6QQH
7XQD¶VÕ GHU€QXQGD LFUk ROXQDFDN <HGHN 1L]kPQkPHVL EDKVLQH JHOLQFH EXQD GkLU
RODQWDKUvUkWÕúHUvIHOHULQGHJHUHNSROLVWHUWLEkWÕWÕ\ODEHUkEHUOk]ÕPJHOHQHEQL\HQLQ
LQúkVÕPkGGHVLYHJHUHN7XQDVHYkKLOLQGH\HGHN\ROXQXQGkLPLWXWXOPDVÕPHVkLOL
KDNNÕQGDJ|VWHULOHQV€UHWLWHVYL\HOHUL\ROXQGDYHPQkVLEROXENRPLV\RQWDUDIÕQGDQ
NDE€OWDVGvNNÕOÕQGÕ÷ÕPLVLOO'HYOHWLµ$OL\\HQH]GLQGHGDKLNDUvQLNDE€OROPDVÕ\OD
SROLVOHULQLVNkQÕoQLQúkNÕOÕQDFDNNDUDNDUDJROKkQHOHULQPDVkULILLQúkL\\HVLQLQRO
HPLUGHNHúIWDKPvQLYHL]EkUÕLOHEHUkEHUYHOLVWH]HULQGHúLPGLOLNED÷YHED÷FH
YHHEQL\HROPDGÕ÷ÕFLKHWOH\HGHNQL]kPQkPHVLQLQWHVKvOLFUkVÕLoQ\HGHN\ROODUÕQÕQ
VHNL]PHWUR\HULQH7XQDVHYkKLOLQGHQ\LUPLDUúXQJLU\H\DSWÕUÕOPDVÕYHEXQGDQE|\OH
JHUHNSROLVOHUHYHJHUHNVkLUHúKDVDYHULOHFHNDUD]LKDNNÕQGDGDKLEXV€UHWOH
PXµkPHOHROXQDFD÷ÕQÕQYHúHKvU7XQDWDúXEEX\LUPLDUúXQPDKDOOLWHFkY]OHKDUkEHGHU
LVHHGHFHNROXULVHPDKDOOLPH]N€UH\HKHUNLPHEQL\HLQúkHGHFHNRODQODUD|\OHELUKkO
YXN€µQGD \DSGÕ÷Õ HEQL\H\L NHQG DNoHOHUL\OH JLU oHNPH÷H PHFE€U RODFDNODUÕQÕQ ROKkOGH\HGHN\ROXNDOPD\DFD÷ÕQGDQúHUkLWE|\OHELUúH\YXN€µQGDúHUkLWPDµO€PHVLQH
WHYIvNDQ\ROWHUNHWPHNEÕUD÷ÕOPDNLoQHEQL\HVLQLJHUoHNPHOHULLFkEHGHFH÷LQLQ
VHEvWDQ YH NDYL\\HQ Ok]ÕP JHOHQ DGDPODUÕ DGDPODUD DQODGÕOPDVÕ WHIKvP ROXQPDVÕ
KXV€VODUÕ 6QQH NkLPPDNkPÕQD \D]ÕOPD÷OD WDUDIÕ úHUvÀHULQGHQ GDKL EX EkEGD
GLNNDWLPWHPDGL\\HWLFUkVÕLNWL]kVÕ HGHUH\OHU
6D\ID7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH%6D\ID
7DµULIH WDQ]vPL YH IHQkU NH\¿\\kWÕQD GkLU ROXE )v &D 6HQH $UDOÕN
WkUvKL\OHPYHUUDKRODQWDKUvUkWÕúHUvIHOHUOHPHOI€ISURWRNROYHWDµULIHGDKL
OHGH¶OPWkODµDEXQODUÕQEXQODUÕQPHkOOHULQGHQDQODúÕOGÕ÷Ձ]HUH$YUXSD.RPLV\RQX
µDPHOL\kWÕ PXYDNNDWHGHQ\H VDUI HGHFH÷L DNoHGHQ 'HYOHWL µ$OL\\H¶QLQ IkL]
DOPDPDVÕQÕ ULFk YH IHQkU WDµULIHVLQLQ NRPLV\RQGD \DSÕOPDVÕQÕ µDU]  ULFk LOWLPkV
H\OHPLúOHULVHGHQH]GLúHUvÀHULQGHGDKLD]kGHLEH\kQROGX÷XYHFKOH+Õ]ÕUøO\DV
%R÷D]ÕWHUNROXQGX÷XKkOGH6QQHµDPHOL\kWÕPXYDNNDWHOLNKNPQGHQoÕNDFD÷ÕFLKHWOH
oÕNPÕúEL¶WWDEµPXYDNNDWHOLNJHOPHVLQGHQoÕNDFD÷ÕEvLúWLEkKROXEEXQXQODEHUkEHU
PXYDNNDWHOLNYH6DOWDQDWÕ6HQL\\HEX\ROGDKHUWUOIHGkNkUOÕNLKWL\kUEX\XUPXú
ROGX÷XKkOGHKDNNÕVDUvKRODQIkL]GHQEHUYHFKOHYD]JHoPHSHNLúLQHJHOPH\HFH÷LQGHQ
YHoQN$YUXSD.RPLV\RQXRUD\DVDUIROXQDQDNoH\LµkGHWD'HYOHWLµ$OL\\H¶GHQ
LVWLNUk] HGHUHN HWPLú GHPHN ROXE EX KkOGH VkLU PDKDOGHQ SDUD DOPÕú ROVDODU DNoH
DOÕQVD HOEHWWH IkL] YHUHFHNOHUL GDKL YHUPHN WDEvµL ELU úH\ EX\XUXOGX÷X PLVLOO EXQXQ
GDKLIkL]LWHGv\HHWPHNµDPDFÕQDHGkXP€UÕWDEvµL\\HGHQEXOXQGX÷XQGDQYHKHP
GH 6DOWDQDWÕ 6HQL\\H¶QLQ úX DKYkOL P]k\DNDVÕQGD EX NDGDU DNoHQLQ IkL]LQGHQ
YD]JHoLOPHN ELU QHYµ LVUkI GLPHN IDUL]DGDQ ROPDVÕ\OD RODUDN EX úH\ LVH 'HYOHWL
µ$OL\\H¶QLQGRVWXRODQGYHOLPXIDKKDPHLQ]kUÕQGDELOHKRúJ|UQHPH\HFH÷LQGHQ
PXNWH]k\ÕGLUk\HWYHIHWkQHWLúHUvIHOHUL]HUHEXEkEGDLNGkPkWÕLFkEL\\HLFUkVÕ\OD
EXIkL]LQ\LQHWDµULIH\HLGKkOLYHIHQkUWDµULIHVLQLQNRPLV\RQFkQLELQGHQWDQ]vPLQGH
ELUEHLV\R÷VDGDEXQXQVHYkKLOL'HYOHWLµ$OL\\HIHQkUODUÕKDNNÕQGDHYYHOFHWDUDIÕ
6DOWDQDWÕ6HQL\\H¶GHQ\DSÕOPÕúRODQWDµULIHLµXP€PL\\HYHQL]kPQkPH\HWDWEvNDQ
91
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
WDQ]vPL>]Ok]ÕPJHOHFH÷LQGHQEXLúLQGDKLEXV€UHWOHELWLUOPHVLLNWL]kHGHFH÷LYH
VH\UL VHIkLQ KDVÕOkWvoQ NHQGOHULQLQ ELU VDQGÕNWDU QkVLEL\OH GkLPL V€UHWOH U\HWL
KHVkE HWPHOHULQL NRPLVHU P€PkLOH\KLQ PDµUX] WHQVvELQGH EH\kQ OHU WDOHE H\OHGLNOHUL
o \] \LUPL EHú QXPUROX WDKUvUkWÕ úHUvIHOHULQGHQ YH PHOI€I SURWRNRO YH QRWDODU
PHDOOHULQGHQWHIHKKPROPXúLVHGHNRPLV\RQXQEXQDNDWµHQYHNDWÕEHWHQKDNNYH
VDOkKL\\HWL ROPD\XE ROVD NHQGOHULQLQ ROVD %DQN 2WWRPDQGDQ LVWLNUk] HGHFHNOHUL
DOÕQDQ DNoHQLQ |GHQPHVLQH WHVYL\H WHKLUL\HVLQH NDGDU NHQGOHUL U\HWL KHVkE
HGHELOE EXQGDQ VRQUD LúEX U\HWL KHVkE NRPLV\RQ WDUDIÕQGDQ V€UHWL PXYDNNDWHGH
RODUDNVDQGÕ÷ÕQU\HWLKHVkEYHQH]kUHWLQHPHP€UvQLNDE€OROXQDELOEIDNDWLúEXPHEOD÷
DYGHWGL÷LDQGD\LQH'HYOHWLµ$OL\\H\HGLQHJHoHFH÷LQGHQEXEDKVLQGDKLNRPLVHU
P€PkLOH\KQH]kUHWLPH]N€UHQLQGDKLO]€PXNDOPD\DFD÷ÕQÕQNRPLV\RQDKVQWHIKvP
YH EH\kQÕ\OD LFUk\Õ LFkEkWÕ KXV€VXQD JD\UHW YH GLUk\HWL úHUvIHOHULQLQ LEUk]Õ kVkU
¿µOL\\HVLQH KLPPHW EX\XUXOPDODUÕVÕ PHP€O X PXQWD]DU ROGX÷X EH\kQÕ\OD úXNNDL
PXKLEEvWDKUvUYHWHV\vUNÕOÕQGÕ
>]YHEXQGDQKDVÕORODFDNPHEkOL÷LQ'HYOHWLµ$OL\\H¶QLQJ|VWHUHFH÷LPDKDOOHWHVOvPL
)v=LOKLFFH6HQH7HPPX]
7XQD.RPLV\RQX5HvVLQHWDKUvUkWÕµkOL\\H
7RQED]YH3ROLV1L]kPQkPHOHUL¶QHYHVkLUH\HGkLUFHYkEYHEDµ]ÕWHEOLJkWYHWHQEvKkWÕ
KkYv
øP]k
92
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
73
%HOJUDG¶GD '|UW\ROD÷]Õ 0DKDOOHVL 3ROLV øGDUHVLQLQ .DOGÕUÕOPDVÕ *HUH÷LQH 'DLU 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DNkPÕ9kOk\Õ&HQkEÕ9HNkOHW3HQkKv\H
0DµU€]ÕokNHULNHPvQHOHULGLUNL
0LKDLO%H\¶LQPHQú€UÕµkOvVLNÕUkDWROXQGX÷XQXQIHUGkVÕJQ%HOJUDG¶GD'|UW\ROD÷]Õ
QkP PDKDOOGH HPkUHW WDUDIÕQGDQ ELU KkQH LVWvFkU ROXQXE ED÷WHWHQ GHU€QXQD ELU PHP€U
YH ELU PXµkYLQ YH ELU NkWLE YH EHú QHIHU MDQGDUPD LNkPHVL\OH PDKDOOL PH]N€UH
GkLUHSROLVL\DVÕLKGkVYHLWWLKk]ROXQPXúROGX÷XKDEHUDOÕQDUDNKkULFL\\HPGvULQH]GL
okNHUkQHPH FHOE LOH PXNDGGHP PWHYHIIk 0LORú %H\ EX KXV€VXQ LFUkVÕQD NÕ\kP HWPLú LVH GH LPWL\k]Õ IHUPkQÕ µkOvVL P€FLELQFH HPkUHWLQ EX EkEGD KDNNÕ ROPDGÕ÷ÕQÕ
EL¶OLIkGHKXV€VÕPH]N€UXQWHUNLLOWLPkVROXQGXNGDROYDNWVDUIÕQD]DUROXQPXúROGX÷X
PDµO€PXQX]GXUúLPGLLVH0LKDLO%H\KD]UHWOHULQLQELUGHQELUHPDKDOOLPH]N€UDSROLV
LNkPH H\OHPHVL PQkVLE J|UOHPH\HFH÷LQGHQ EX KXV€VGDQ VDUIÕ QD]DU EX\XUPDODUÕQÕ
ULFkHGHULPGHGL÷LPGH0GvULP€PkLOH\KFHYkEHQPWHYHIIk0LORú%H\PWHµDGGLG
øVOkPPDKDOOkWÕQGDSROLVL\DYD]µROXQPDVÕQDNÕ\kPHWPLúLGLOkNLQEXGHIµDYD]µROXQDQ
PDKDOO oDUVX LoHUV YH HWUkIÕQGD KD\OL 6ÕUSOX KkQHOHUL ROXE kVk\LúL µXP€PL\\H LoQ
LWWLKk]ROXQPXúELUPkGGHROGX÷XQGDQEXQGDWHUHGGGROXQDFDNPDKDOOJ|UOHPH]
GHGL÷LQGH WDUDIÕ µkFL]kQHPGHQ FHYkEHQ HYYHO HPLUGH PDKDOOL PH]N€U GkKLOL YDURúGD
ROXE RUDODUGD KHU QH NDGDU PVWHFLU YH EDµ]HQ PXWDVDUUÕI RODUDN 6ÕUSOX GNNkQ YH
KkQHOHULPHYF€GLVHGHPDKDOOLPH]N€UEL¶OKkVVDøVOkPoDUVXYHPDKDOOkWÕQGDQPDµG€G
ROGX÷XQDELQkHQHPkUHWLQRUDGDSROLVLKGkVÕQDKDNNYHVDOkKL\\HWLRODPD]VkQL\HQ
GkKLOLYDURúXQHPULPXKkID]DYHLGkUHVLPXKkIÕ]EXOXQDQODUÕQµXKGHVLQHPXKDYYHOROXE
GkKLOGHSROLVL\DLKGkVÕµkGHWkJDVEÕKXN€NÕPHúU€µDGHPHNROGX÷XQGDQSHGHUOHUL
PWHYHIIk0LORú%H\GDKLEXKXV€VGDÕVUkUHWPHGLOHUULFkHGHULPEXLúGHQVDUIÕQD]DU
EX\XUVXQODU GHGL÷LPGH 0GvUL P€PkLOH\K LIkGkWÕ YkNÕµDL µkFL]kQHPL PúkUQLOH\K
KD]UHWOHULQHWHEOv÷LOHNDUkUÕQÕQEH\kQÕQDLEWLGkUHGHFH÷LQLYDµGHGHUHNµD]vPHWHGE
LNLJQVRQUDWHUFHPkQYkVÕWDVÕ\ODPDKDOOLPH]N€UDELUNHUUHPHP€UODUYD]µROXQPXú
ROGX÷XQGDQ úLPGL VDUIÕ QD]DU ROXQPDN PPNQ RODPD\DFD÷ÕQÕ EH\kQ H\OHPLú
YH EkGvL HPLUGH EX NH\¿\\HW KDIvIFH ELU úH\ LVH GH PDµO€PÕ µkOvL YHNkOHWSHQkKvOHUL
EX\XUXOGX÷X]HUHEXUDFDúk\kQÕGLNNDWELUPkGGHROGX÷XQGDQGQNLJQYXN€µÕ
73
%2$+50.7
93
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
KkOWHOJUDIYkVÕWDVÕ\ODSLúJkKÕYHNkOHWSHQkKvOHULQHµDU]YHLúµkUNÕOÕQPÕúYH%HOJUDG¶GD
PXNvP GYHOL PXIDKKDPD NRQVRORVODUÕ\OD EL¶OPXKkEHUH WDUDÀDUÕQGDQ GDKL KXV€VÕ
PH]E€UÕµkOvYXN€µDVHIkUHWOHULWDUDIÕQDEH\kQYHLúµkUNÕOÕQDFD÷ÕYDµGROXQPXúGXU
EXQDPXNkELOPDKDOOLPH]N€UDPXWWDVÕOPvUvGNNkQODUGDQELULVLNDUDJROKkQHKH\HWLQH
WXWXOXERFLYkUGDRODQµDVkNvULùkKkQHQRNWDODUÕQDPHUNH]LWWLKk]ROXQPDN]HUHELU
POk]ÕPLOHRQQHIHUYD]µROXQPDNWDVDYYXUROXQPXúLVHGHEXNH\¿\\HWkKHUV€UHWOHokUHVL
EXOXQDPDGÕ÷ÕKkOGHROXEKXV€VÕPH]E€UúLPGLOLNELUSURGHVWRDOWÕQGDEÕUD÷ÕOPDN
YH\kK€G GL÷HU V€UHWOH ELU okUHVLQH EDNÕOPDN HPU  IHUPkQ YHNkOHWSHQkKvOHULQH PHQ€W
PHYkGGDQROGX÷XQDROEkEGDYHKHUKkOGHHPUIHUPDQKD]UHWLPHQOHK¶OHPULQGLU)v
&HPk]L\H¶OHYYHO6HQH.DVÕP
øP]k
0KU2VPDQùHULI
*
%HOJUDG¶GD '|UW\ROD÷]Õ¶QGD 6ÕUS (PDUHWLQH .LUD\D 9HULOHQ +DQHQLQ $OWÕQGD
3ROLV +H\HWL %XOXQPDVÕ 6HEHEL\OH <DSÕODQ øúOHPLQ øSWDO (GLOPHVL +DNNÕQGD 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
%HOJUDG0XKkIÕ]ÕQD(PLUQkPH
%HOJUDG¶GD'|UW\ROD÷]ÕGHQLOHQPDKDOOGHHPkUHWL6ÕUEL\\HWDUDIÕQGDQLVWvFkUROXQPXú
RODQKkQHGHQGROD\ÕEDµ]ÕLIkGH\LKkYvúHKUL&HPk]L\H¶OHYYHO¶LQLQRQG|UGWkUvKL\OH
PYHUUDKDQ YU€G HGHQ WDKUvUkWÕ VDµkGHWOHUL PWkODµDJ]kU ROGX VL\kNÕ LúµkUD
J|UH EXQXQ EL¶OLVWvFkU GHU€QXQD SROLV KH\HWL YD]µ ROXQPXú HGLOPLú ROPDVÕ |WH WDUDIFD
KÕI]ÕkVk\LúHELQkNÕOÕQPÕúLVHGHPDKDOOLPH]N€UEL¶OKkVVDHKOLøVOkPokUV€YH
PDKDOOkWÕQGDQROGX÷XYHGHU€QÕYDURúXQHPULPXKkID]DVÕYHRUDODUD6ÕUSPHP€UODUÕQÕQ
PGkKDOHHGHPHPHVLGDKLYDURúGHU€QXQDELOkUXKVDW6ÕUSOXODUGDQVYkUvELOHJLUHPHPHVL
YH RUDODUGD LPWL\k] IHUPkQÕ µkOvVL LNWL]kVÕQFDVÕQGDQ YDURú LoLQGHNL \HUOHU PVWDNLOOHQ
ELU NDUvEH µkLG EXOXQGX÷X YH RUDODUGD kVk\LúL WDUDIH\Q LoQ LWWLKk] ROXQDFDN WHGkEvULQ
%HOJUDGPXKkID]DVÕ\ODPXKkID]DOÕ÷Õ\ODHPkUHWEH\QLQGHEL¶OP]kNHUHLFUkROXQDUDN
EL¶OKkVVD|EUFkQLELQK{GEHK{G«KDUHNHWHWPLúPXJk\LUNkµLGHNkµLGHLNDGvPH\H
GDKLWHYkIXNHWPH\HFH÷LFLKHWOHUOHPXµkPHOHLPXKDUUHUHúk\kQÕNDE€ORODPD\DFD÷ÕQGDQ
HPULkVk\LúFHO]€PO]€PXJ|UQHFHNWHGkEvULPL\kQHGHEL¶OPXKkEHUHYHULOHFHN
NDUkUD J|UH LWWLKk] ROXQPDN ]HUH PH]N€U KkQHQLQ µDOvL KkOH WHUNL KXV€VXQXQ UHVPHQ
HPkUHWGHQWDOHEL\OHDOÕQDFDNFHYkEÕQEXUD\DLúµkUÕQDKLPPHWEX\XUXOPDVÕVL\kNÕQGD
úXNNDLPXKLEEvWHUNvPROXQGX&$UDOÕN74
74
94
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
75
7XOFD¶GD øVWLKGDP (GLOHFHN 3ROLV YH 7DKVLOGDUODUÕQ 7D\LQ 0DDú YH *L\VLOHULQH
'DLU7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH$6D\ID
+X]€UÕ0HUkKLP1ú€U&HQkEÕ9HNkOHW3HQkKv\H
&HYkE
µ$GHG
4
0DµU€]ÕokNHULNHPvQHOHULGLUNL
7DúUDODUGDµDVkNLUL]DEWL\\H\HPXKDYYHORODQKLGPHWLWDKVvOL\\HQLQELUVÕQÕIDKDVUÕ
HPYkOLQ KkOL ÕWWÕUkG YH LµWLGkOGH WDKVvOLQL ]DEWL\\H VÕQÕIÕQÕQ GD÷ÕQÕNOÕNGDQ NXUWXOPDVÕQÕ
LVWLO]kPHGEIkLGHYHPXKDVVHQkWÕFkPLµRODFD÷ÕQDYHEXQODUDYHULOHFHNPDµkúÕQGDKL
+D]vQHL&HOvOH\HGRNXQPD\DUDN]DEWL\\HµDVNHULQLQPHYF€GXQGDQLIUk]ÕNkELORODFD÷Õ
PLVLOOH÷HUoLEXQODUÕQWDµ\LQµDGHGYHPLNGkUÕQGDNXUkYHQI€VQLVEHWLJLELPLN\kVÕ
VDKvK EXOXQDPD] LVH GH EX EkEGD WHFULEH LOH LVWLKVkO ROXQDQ PDµO€PkW ELU QLVEHWL
PPNLQH RODELOHFH÷LQH PHEQv EDµGH WDµPvP ROXQPDN ]HUH 1Lú H\kOHWL úX PWkODµD\D
WDWELNDQQXP€QHWXWXOPD÷OD1LúYH6RI\DVDQFDNODUÕoQPDµDUHvVoVÕQÕIROPDN]HUH
GRNVDQEHúQHIHUWDKVvOGkUWDµ\vQROXQDUDNYHH\kOHWLPH]N€UHGHPVWDKGHP]DEWL\\H
DOD\ÕQGDQELUVYkUvE|O÷QQOD÷YÕ\ODEXQODUDPDµkúYHWDµ\vQkWYHHOELVHLoQYHULOHQ
DNoHLúEXWDKVvOGkUPDµkúODUÕQDNDUúXOXNLWWLKk]NÕOÕQDUDNPVNLUkWPHP€UODUÕQÕQOD÷YÕ\OD
EXQODUÕQKLGPHWOHULGDKL]LNUROXQDQWDKVvOGkUODUDLKkOHNÕOÕQPDVÕYHEXQODUÕQNH¿OOLYH
RNXU\D]DUWDNÕPGDQLQWLKkEÕ\ODKH\HWLPXQWD]DPDGDEXOXQGXUXOPDVÕKXV€VODUÕH\kOHWL
PH]N€UHGHNDUDUODúGÕUÕOPÕúYHNDVDEDODUÕQWDQ]vIYHWDQ]vPvQHEDNXE\ROFXODUÕQDKYkOLQL
|÷UHQPHNYHJL]OYHkúLNkUSROLVKLGPHWLQLLFUkHWPHNLoQEHKHUSL\kGHE|O÷QGHQ
ELUHURQEDúÕWDNÕPÕQÕQSROLVQHIHULQkPÕ\ODWDKVvVHGLOHUHNVYkUvQHIHUkWÕPDµkúODUÕQGDQ
\LUPLúHUJXUXúNDWµLOHEXQODUÕQPDµkúODUÕQDHOOLEHúHUJXUXú]DPPROXQPDVÕKXV€VXGDKL
H\kOHWL PH]N€UH YkOvVL GHYOHWO SDúD KD]UHWOHUL WDUDIÕQGDQ µDU] YH LVWv]kQ NÕOÕQPÕú
ROGX÷XQGDQROYHFKOHLFUk\ÕLNWL]kVÕ9kOvLPúkUQLOH\KKD]UHWOHULQHKDYkOHEX\XUXOGX÷X
FLKHWOHYHúXV€UHWLPXQWD]DPDQÕQVkLUPDKDOOHUGHGDKLWHVvVLHQVHEYHHKHPPROPDN
75
%2$09/
95
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
YH EXUDFD GDKL LWWLKk] ROXQDFDN PXµkPHOH\H PúkUQLOH\KLQ WDVDYYXUkWÕ HVkV
RODELOHFH÷LEHGvKvEXOXQPDNKDVEÕ\ODEXUDVÕQÕQGDKLvFkEkWÕPHYNLµ\HVLQHJ|UHVXQ€IÕ
PH]N€UH YH PWkODµkWÕ PHEV€WDQÕQ EX WDUDIFD GDKL KVQL WHUWvE YH WHVvVL\OH PDµDUHvV
oVÕQÕIRODUDNQHPLNGkUQHIHUkWÕWDKVvOL\\HWDµ\vQYHLVWLKGkPÕPXNWH]vJ|UQ\RU
LVHPHYF€G]DEWL\\HDOD\ÕQGDQELUE|ONYH\kK€GGDKD]L\kGHYHQRNVkQVYkUvQLQOD÷Y
YH PDµkúODUÕQÕQ DQODUD WDKVvVL\OH UV€PÕ PvUL\\H PHP€UODUÕ PDµkúODUÕQGDQ NDODFDN
WDVDUUXIkWÕQ EDúND EDúND GHIWHUOHUL WDNGvP ROXQPDVÕ YH 9kOvL PúkUQLOH\KLQ
LNLQFLGHUHFHvUkGH\OHGL÷LPWkODµDQÕQGDKLWDµPvPLHO]HPLG÷LQGHQDQÕQGDEL¶OHWUkI
POkKD]D YH EH\kQÕ V€YHUL LFUkL\\HVL\OH QHWLFHL HINkUÕQ µDU] YH LúµkUÕ KXV€VODUÕ EX
NHUUH)v0XKDUUHP6HQHYH)v+D]LUDQ6HQH+D]LUDQ
WkUvKLYHG|UWµDGHGL\OHPXUDNNDPRODUDN'kLUHL8P€UÕ'kKLOL\\HGHQWDVWvUEX\XUXODQ
HPLUQkPHL VkPvL FHQkEÕ YHNkOHWSHQkKvOHULQGH LUkGH YH IHUPkQ EX\XUXOPXú ROPD÷OD
VXQ€IÕ PH]N€UHQLQ 7XOFD 0XWDVDUUÀÕ÷ÕQGD GDKL V€UHWL WHUWvE YH WHVvVL EL¶OHWUkI
POkKD]D YH PWkODµD ROXQGXNGD GkKLOL OLYkGD NkLQ RQ ND]kQÕQ KkYv ROGX÷X LNL \]
VHNVHQ NDU\HQLQ XP€UÕ WDKVvOL\\HVLoQ LNL VÕQÕI ROPDN ]HUH RQ \HGL QHIHU WDKVvOGkUÕQ
LVWLKGkPÕ\ODEXQODUGDQLNLQFLVÕQÕIGDQµDGGROXQDFDNRQLNLWDKVvOGkUDG|UGHU\]YH
ELULQFLVÕQÕIGDQPDµG€GRODFDNEHúQHIHUEDúWDKVvOGkUODUDEHúHU\]JXUXúPDµkúWDKVvVLQH
O]€PJ|UQHFH÷LFLKHWOHEXQODUÕQVHQHYvVHNVHQ\HGLELQDOWÕ\]JXUXúDEkOL÷RODFDN
PDµkúODUÕQD1LúH\kOHWLQGHLWWLKk]ROXQDQXV€OHWDWEvNDQPDµkúYHWDµ\vQkWYHHOELVH
EDKkODUÕQGDQWDVDUUXIROXQDFDNDNoHNDUúXOXNLWWLKk]ROXQPDN]HUHEXUDGDPVWDKGHP
RODQ VYkUv ]DEWL\\H µDVkNLULQGHQ \LUPL ELU QHIHULQ OD÷Y YH WHQNvVL LNWL]k HGHU LVH PXWDVDUUÕÀÕ÷ÕQ KkYv ROGX÷X RQ ND]kGD JD\€UkQH ]kELWkQ PHYF€G RODQ VYkUv ]DEWL\\H
µDVNHULHOOLVHNL]QHIHUGHQµLEkUHWROPD÷ODYHEXQODUGDKLEDµ]ÕND]kODUGD\DOQÕ]LNLYHo
YHNkLPPDNkPOÕNODUGDEHúDOWÕYHQHIVLPXWDVDUUÕÀÕNPHUNH]LQGHRQoQHIHURODUDN
WDNVvPNÕOÕQPÕúROPDVÕ\ODQHIHUkWÕPH]N€UHQLQúLPGLNLPHYF€GXLKWL\kFkWÕPHYNLµ\H\H
J|UHGHUHFHLNLIk\HGHQSHNG€QROXELGkUHGHHO\HYPVXµ€EHWoHNLOPHNGHROGX÷XKkOGH
EXQODUGDQ\LUPLELUQHIHULQWHQ]vOYHWHQNvVLEWQEWQLGkUH\HKDOHOYHUHFH÷LFLKHWOH
NkELORODPD\DFD÷ÕQGDQDOD\PHUNH]LRODQ5XVoXNVDQFD÷ÕQGDPVWDKGHPVYkUv]DEWL\\H
QHIHUkWÕKDGGÕNLIk\HGHEXOXQGX÷XV€UHWGHOD÷YÕOk]ÕPJHOHQ\LUPLELUQHIHUVYkUvQLQ
DQODUÕQPL\kQÕQGDQWHIUvNYHWHQNvVROXQPDVÕYH\kK€G7XOFD0XWDVDUUÕÀÕ÷ÕQÕQWDKPvV
XV€OQFHPHY]€µRODQEHGHOkWÕµ|úUL\\HVLQGHQN|\PXKWkUODUÕQDPXKDVVDVJXUXúGDELU
EkEGDFUHWLWDKVvOL\\HGHQVHQHYvKkVÕORODQDOWPÕúLNLELQLNL\]\HWPLúG|UWJXUXúLOH
EHKHUVHQHUV€PÕPvUL\\HPHP€UODUÕQDYHULOHQ\LUPL\HGLELQJXUXúXQDFHPµDQ
VHNVHQGRNX]ELQLNL\]\HWPLúG|UWJXUXúXQ]LNUROXQDQWDKVvOGkUODUPDµkúODUÕQDNDUúXOXN
LWWLKk]ROXQDUDNUV€PÕPvUL\\HYkULGkWÕJLELDµúkUEHGHOkWÕQÕQGDKLKLGPHWLWDKVvOL\\HVL
PH]N€UWDKVvOGkUODUDLKkOHNÕOÕQPDVÕúXNNDODUÕQGDQNDQJÕVÕUH\YHLUkGHLµDOOL\\HL
YHNkOHWSHQkKvOHULQHWHYkIXNHGHULVHROV€UHWOHLNWL]kVÕQÕQLFUkVÕQDLEWLGkUROXQPDNOk]ÕP
JHOHFH÷L YH SL\kGHL ]DEWL\\H µDVkNLULQGHQ SROLV KLGPHWLQL LFUk HWPHN ]HUH PQkVLE
PLNGkUÕQHIHUkWÕQWHIUvNYHKLGPHWLPH]N€UH\HWDµ\vQLEDKVLQHJHOLQFHIv¶OYkNLµEX
XV€OLPXQWD]DPDQÕQGDKLWHVvVLHKHPPYHHO]HPYHNkYkLGLNOOL\H\LPVWHO]LPROXE
GkKLOLOLYkGDNkLQRODQúHKLUYHNDVDEDODUGDLúEXSROLVKLGPHWLQLQPDWO€EYHFKOHvIk
ROXQPDVÕ OkDNDOO o oDYXú YH RQ o QHIHULQ LVWLKGkPÕQD WHYDNNXI HGHFH÷L YH EXQODUÕQ
DKYkOLPDKDOOL\\H\HYHKHUELULQLQOLVkQÕ7UNv¶GHQPkµDGkEXKDYkOvGHLVWLµPkOROXQDQ
96
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
%XOJDU YH 5XV YH (YODKOLVkQODUÕQGDQKLo ROPD]LVH ELULQH YkNÕI YH ROGXNoD RNXU
\D]DUWDNÕPGDQROPDODUÕYHSROLVKLGPHWOHULQGHEXOXQGXNODULoQVkLUQHIHUkWÕ]DEWL\\HGHQ
IDUNOÕYHKD\VL\\HWOLEXOXQPDN]HUHQHIHUOHULQHSROLVoDYXúODUÕYHoDYXúODUÕQDEDúoDYXú
QkPYHLµWLEkUÕYHULOE
6D\ID7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH%6D\ID
QLIRUPDODUÕQGDGDKLVÕUPDGDQELUHUµDOkPHWLPDKV€VDEXOXQPDVÕPQkVLERODFD÷Õ
PWkODµD ROXQPXú YH IDNDW EXQODUÕQ PDµkúODUÕQD ]DPPÕ OD]ÕP JHOHQ HOOLúHU JXUXúD
NDUúXOXNROPDN]HUH1Lú¶GH\DSÕOGÕ÷ÕPLVLOOVYkUv]DEWL\\HQHIHUkWÕQÕQPDµkúODUÕQGDQ
\LUPLúHUJXUXúNDWµROXQGX÷XKkOGHEXUDODUÕ1LúH\kOHWLJLELXFX]OXNROPDGÕ÷ÕQGDQ
HPUL WDµD\\úGH VXµ€EHW oHNHFHNOHUL FLKHWOH NHQGOHULQH IW€U JHOHFH÷LQH YH úHKUL\\H
VHNL]\]JXUXúDEkOL÷RODFDNLúEX]kPPÕPDµkúLoQELUYkULGkWÕFHGvGHEXOXQXE
NDUúXOXN LWWLKk] ROXQPDVÕ NkELO RODFD÷ÕQD PHEQv RO YHFKOH VYkUv PDµkúODUÕQGDQ \LUPL
EHúHUJXUXúXQWHQ]vOYHWHQNvVLQGHQVDUIÕQD]DUROXQDUDNSL\kGH]DEWL\\HQHIHUkWÕQGDQ
SROLVKLGPHWLoQWHIUvNROXQDFDNRQDOWÕQHIHULQPDµkúODUÕQD]DPPROXQDFDNHOOLúHU
JXUXúXQELUYkULGkWÕFHGvGHGHQWHVYL\HNÕOÕQPDVÕWDKDWWXUNÕOÕQPÕúLVHGHLFUk\ÕLNWL]kVÕ
UH\YHLUkGHLµDOL\\HLFHQkEÕKÕGvYLHIKDPvOHULQHPWHYDNNÕILG÷LµDU]YHEH\kQÕ\OD
WHUNvPL µDUv]DL okNHUkQHPH LFWLVkU NÕOÕQGÕ KHU KkOGH HPU  IHUPkQ KD]UHWL PHQ
OHK¶OHPULQGLU)v6HOKL6DIHU6HQHYH)v$÷XVWRV6HQH$÷XVWRV
%HQGHL0XWDVDUUÕIÕ/LYkL7XOFD
0KU0XKDPPHG5DúLG
97
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
76
7XOFD¶GD3ROLV+L]PHWLQLøFUD(WPHNh]HUHøVWLKGDP(GLOHQ=DSWL\HOHULQ0DDúODUÕ
+XVXVXQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
7DUDIÕ=vùHUHIL+D]UHWL5L\kVHW3HQkKvGHQ0kOL\\H1H]kUHWLQH
7XOFD VDQFD÷ÕQGD µDVkNLUL ]DEWL\\HGHQ EL¶OLIUk] SROLV KLGPHWLQGH LVWLKGkPÕ Ok]ÕP
JHOHQQHIHUkWLOHoDYXúODUPDµkúODUÕQÕQPLNGkUÕVHQHYvVL\OHEXQODUDLWWLKk]ROXQDFDN
NDUúXOXNNH\¿\\HWLQHGkLU7XOFD0XWDVDUUÕÀÕ÷ÕQÕQFHYkEHQYkULGROXE0HFOLVL9kOk
\Õ$KNkPÕµ$GOL\\H\HKDYkOHEX\XUXODQWDKUvUkWÕ\ODEHUkEHURODQSXVXODOHIIHQWHV\vUL
VDYEÕVkPvLQH]kUHWSHQkKvOHULNÕOÕQPÕúROPD÷ODV€UHWLLúµkUDQD]DUDQvFkEÕQÕQLFUk
YHLúµkUEX\XUXOPDVÕEkEÕQGDHPULUkGHKD]UHWLPHQOHK¶OHPULQGLU/
0DUW77
76
77
98
%2$09/
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
78
1Lú YH 6RI\D¶GD *|UHYOHQGLULOHFHN 0HPXUODUÕQ 7DNVLP YH 7D\LQOHUL +DNNÕQGD 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
=DEWL\\H0úvUL\\HWL&HOvOHVLQH
'HYOHWOHIHQGLPKD]UHWOHUL
0XKkID]DYHSROLVYHWDKVvOXP€UXQXQ1LúYH6RI\DH\kOHWLQGHLFUkROXQGX÷XPLVLOO
RO WDUDIGD GDKL WHIUvN ROXQDUDN Ok]ÕP JHOHQ PHP€UODUÕQÕQ WDNVvP YH WDµ\vQL KDNNÕQGD
J|QGHULOHQ HPLUQkPHL VkPv\H FHYkEHQ 7HIWvú 0HP€UX 6HPkKDWO &HYGHW (IHQGL
KD]UHWOHULQLQWHYkUGHGE0HFOLVL9kOk\Õ$KNkPÕµ$GOL\\H\HKDYkOHEX\XUXODQoHQG
EHQGLúkPLOWDKUvUkWÕ\ODEHUkEHURODQFHGYHOOHIIHQWHV\vULVDYEÕµkOvOHULNÕOÕQGÕV€UHWL
LúµkUDQD]DUDQNH\¿\\HWLQ0HFOLVLøGkUHFHEL¶OHWUkIPWkODµDROXQDUDNNDUkUÕQÕQYHRO
EkEGDRODQUH\LµkOvOHULQLQVHUvµDQLúµkUEX\XUXOPDVÕEkEÕQGDLUkGHHIHQGLPLQGLU)v
ùHYYDO6HQHYH)v0DUW6HQH0DUW
øP]k
$OW.ÕVÕP
0DµU€]ÕokNHUOHULGLUNL
(PU YH LúµkUÕ µkOvL FHQkEÕ UL\kVHWSHQkKvOHUL PHOI€IkWÕ PHGGkVÕ NDUvQL vNkQÕ
µkFL]kQHP RODUDN 0HFOLVL PH]N€UD OHGH¶OKDYkOH RO EkEGD FHUH\kQ HGHQ P]kNHUkW
]HULQH EDµ]Õ LIkGH\L KkYv LµWk ROXQDQ PD]EDWD PDQ]€UÕ VkPvL GkYHUL HNUHPvOHUL
EX\XUXOPDN]HUHPHOI€IkWÕQLµkGHVL\OHEHUkEHUOHIIHQWDNGvPNÕOÕQPÕúYHPHkOLQHQD]DUDQ
LFUk\ÕLNWL]kVÕPHQ€WÕUH\YHLUkGHLµDOL\\HLFHQkEÕUL\kVHWSHQkKvOHULEXOXQPXú
ROPD÷ÕQROEkEGDHPUIHUPkQKD]UHWLPHQOHK¶OHPULQGLU)v=LOND¶GH6HQH
YH)v0DUW6HQH1LVDQ
øP]k
78
%2$09/
99
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
%RVQDYH+HUVHN¶GH=DSWL\HøúOHULøoLQ6YDULYH3L\DGHOHULQ7D\LQYH7DNVLPLQGHQ
6RQUD 6ÕQÕU *YHQOL÷L øoLQ %DúND$VNHUOHULQ øVWLKGDPÕQD /]XP *|UQG÷QH
'DLU7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0XKkID]D YH SROLV YH WDKVvO XP€UXQXQ WHIUvNL\OH PHP€UODUÕQÕQ WDNVvP YH WDµ\vQL
KDNNÕQGDLVWkUEX\XUXODQHPLUQkPHLVkPv\HFHYkEHQ7HIWvú0HP€UX6HPkKDWO&HYGHW
(IHQGLKD]UHWOHULQLQEL¶OYU€G0HFOLVL9kOk5L\kVHWL&HOvOHVLQGHQEkWH]NLUHLµDOL\\H
WDUDIÕVkPvL0úvUvOHULQHLVUkYH0HFOLVLøGkUH\HKDYkOHYHvµWkEX\XUXODQoHQGEHQGL
úkPLO WDKUvUkWODUÕ NHPkOL LµWLQk YH HKHPPL\\HWOH OHGH¶OPWkODµD WDKVvOGkU PDVUDIÕQD
NDUúXOXN EXOPDN LoQ %RVQD YH +HUVHN DOD\ODUÕQGDQ 1Lú H\kOHWL PLVLOO ELUHU E|ON
VYkUvQLQLOJkVÕPPNQRODPD\DFD÷ÕQGDQKHURQEDúÕWDNÕPÕQGDQLNLúHUQHIHUWHQNvV
V€UHWL WHUFvK HGLOGL÷L YH WHúNvO ROXQDQ LNL DOD\ÕQ FHVkPHW YH HKHPPL\\HWL PHYNLµ\H
WHYIvNDQ WDNVvP ROXQDUDN FHGYHOLQLQ J|QGHULOGL÷L EH\kQ SDQGXU YH VH\\kUH YH
GHUEHQGFL\kQÕQ PDµDúODUÕ úX DOD\ODUÕQ PDVkUL¿QH NDUúXOXN LWWLKk] ROXQPDN Ok]ÕP
JHOHFH÷LQGHQ%RVQDH\kOHWLQGHPVWDKGHPRODQODUúLPGLGHQOD÷YROXQXEDQFDN+HUVHN
VDQFD÷ÕQÕQ EDµ]Õ PDKDOOHUL\OH QHYkKvL µkVL\HGH LVWLKGkP NÕOÕQDQ SDQGXUODUÕQ OD÷YÕ
PQkVLE ROPDPDN KDVEÕ\OD QH PLNGkUÕQÕQ LENk ROXQDFD÷Õ KXV€VX +HUVHN
0XWDVDUUÀÕ÷Õ\ODPXKkEHUHROXQPDNGDROXQGX÷XYHWHUWvELGHUGHVWRODQ\HUOµDVkNLUL
PXQWD]DPDQÕQWHúNvOLQHNDGDU+D]vQHFHNDUúXOX÷XEXOXQXEGDPFHGGHGHQLQúkNÕOÕQDQ
KXG€G NDUDJROKkQHOHULQGHQ 6DYD9DUQD QHKLUOHUL ER\XQGD RODQODUÕQD PXQWD]DP YH
PkµDGkVÕQDJD\UÕPXQWD]DPµDVNHUWDµ\vQLPQkVLERODFD÷ÕGHUPL\kQROXQPXúYH
WDKUvUkWÕPH]N€UHQLQELUIÕNUDVÕGDKLµDVNHUOLNYD]vIHVLYH]kvIL]DEWL\\HGHQEDúNDELULú
ROGX÷XKkOGHµDVkNLUL]DEWL\\HQLQDOD\YHWDEXUKH\HWLQGHWHúNvOLvFkEHWPH\EKHUND]k
YH PHYNLµLQ FHVkPHWLQH J|UH WDU]Õ NDGvP ]HUH µDVkNLUL ]DEWL\\H WDKUvUL YH IDNDW
DKkOvGHQPHFFkQHQ\HPYH\L\HFHNDOPD÷DPHFE€UROPDPDODUÕoQPVWHYIvPDµkúYH
WDµ\vQkW WDKVvVL KXV€OL PDWO€EH NkIv RODFD÷Õ EDKVLQL PXWD]DPPÕQ EXOXQPXúGXU QH]GL
VkPvL0úvUvOHULQGHPVWDJQvLµDU]YHEH\kQROGX÷X]HUH]LNUROXQDQNDUDJROKkQHOHU
LoQVHNL]\]QHIHULQWDKUvUYHLVWLKGkPÕQDGkLU%RVQD9kOvVL'HYOHWO3DúDKD]UHWOHUL
WDUDIÕQGDQEXQGDQDNGHPWHYkUGHGHQWDKUvUkW]HULQH)v5HFHE6HQH2FDN
WkUvKL\OH0HFOLVLøGkUHGHQWDNGvPNÕOÕQDQPD]EDWDGDEHUWDIVvOLµDU]YHKLNk\H
ROXQGX÷XYHFKOHPDµD+HUVHN%RVQDH\kOHWLQGHNDEOH¶WWHúNvOSDQGXUYHGHUEHQGFL\kQLOH
EHUkEHU VYkUv YH SL\kGH FHPµDQ LNL ELQ \HGL \] GRNVDQ QHIHU PVWDKGHP ROGX÷X YH
WDKVvVkWÕVHQHYL\\HVLRWX]ELU\N79oELQVHNL]\]DOWPÕúJXUXúGDQµLEkUHWEXOXQGX÷X
79
100
<ü] ELQ NXUXƔOXN PDO YH\D WXWDU %N] 7üUNçH 6ö]OüN 7üUN 'LO .XUXPX <D\ŦQODUŦ$QNDUD V0HKPHW+DOLIH7âULKL*ŦOPâQî6DGHOHƔWLUHQ.âPLO6X.üOWüU%DNDQOŦŒŦ<D\ŦQODUŦ$QNDUD
V
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
KkOGHPXDKKDUHQ\HGLVLVYkUvYH\LUPLoSL\kGHROPDN]HUHRWX]E|ONDOWÕWDEXUGDQ
YH PDµD]kELWkQ o ELQ o \] \HWPLú DOWÕ QHIHUGHQ PUHWWHE LNL DOk\ ]DEWL\\H WHúNvO
ROXQGX÷X YH JD\UÕ H]HVOLKD PDµkú YH WDµ\vQkW YH HOELVH YH OHYk]ÕPkWÕ VkLUHOHUL
NDGvPLWDKVvVkWÕ\ODOHGH¶OPXYk]HQHVHQHYvRQLNLELQ\]\HGLNLVH80NV€ULNL\]RQ
VHNL] JXUXú PFHGGHGHQ ]DPP YH µLOkYH NÕOÕQGÕ÷Õ PXKkVHEHL ]DEWL\\H NX\€GXQGDQ
PVWHEkQYHúXKkOHQD]DUDQ+HUVHN.ÕWµDVÕSDQGXUkWÕPDµkúODUÕGDKLEXPXYk]HQH
GkKLOLQGHLG÷LQPk\kQROPD÷OD«YHQHYkKvLµkVL\HGHQHPLNGkUSDQGXULENkROXQXU
LVH EXQODUÕQ PDµkúODUÕ YH ELU GH PHOI€I WDNVvP FHGYHOLQGH PH]N€U LNL DOD\ µDVkNLUL
]DEWL\\HQLQ%RVQDYH+HUVHNNÕWµDVÕQÕQND]kODUÕXP€UÕ]DEWL\\HVLQHNkPLOHQWDKVvV
NÕOÕQGÕ÷Õ J|VWHULOGL÷LQH J|UH PXNDGGHP YH EX NHUUH ]LNU ROXQDQ DOD\ODUGDQ WDVDUUXI
ROXQGX÷X LQKk NÕOÕQDQ G|UW \] VHNVHQ QHIHULQ PDKDOOL J|UOHPHGL÷LQGHQ KXG€G
NDUDJROKkQHOLULoQ EDúNDFD LVWLKGkPÕQD O]€P J|VWHULOHQ µDVkNLUL PVWDKID]DQÕQ
PDVkUL¿ GDKL +D]vQHL &HOvOHL 0kOL\\HGHQ PFHGGHGHQ WDKVvV YH LµWk ROXQPDN LNWL]k
HGHFH÷LQHYHLVPL\OHGHEH\kQROXQGX÷XYHFKOH%RVQDYH+HUVHN¶GHPXNDGGHPkSDQGXU
YHGHUEHQGFL\kQYHVkLUHRODUDNPLQKH\HW¶OPHFP€µLNLELQ\HGL\]GRNVDQQHIHU
PVWDKGHPLNHQEHú\]VHNVHQDOWÕQHIHU]DPPÕ\ODPXQWD]DPLNLDOD\µDVkNLUL]DEWL\\H
WHúNvOLQGHQ PDNVDG EX µDVkNLUOH KXG€GXQ PXKkID]DVÕ GDKL LVWLKVkO ROXQPDN ND]L\\HVL
RODUDNEXEkEGDVHQHYvRQLNLELQNV€UEXNDGDUNLVHDNoHIHGkHGLOGL÷LQHPHEQvEX
PDNVDGDWHYIvNDQWHVYL\HLPDVODKDWROXQPDVÕYH\DOQÕ]+HUVHN¶GHVkOLI¶]]LNUQHPLNGkU
SDQGXUPDµkúODUÕYHULOPHNLNWL]kHGHULVHEXQODUÕQ+D]vQHFHNDE€OYHWDKVvVLLúLQvFkEÕ
WDEvµL\\HVLQGHQ ROXE DQFDN EX FPOH LOH EHUkEHU KXG€G ER\XQGD LQúk ROXQDQ
NDUDJROKkQHOHU LoQ ]LNU ROXQDQ LNL DOD\ µDVkNLUL ]DEWL\\HGHQ PkµDGk µDVkNLUL
PVWDKID]DQÕQ LVWLKGkPÕQD PXWODNk O]€PÕ KDNvNv YDU LVH HKHPPL\\HWL PHYNLµ\H\H
QD]DUDQ PDVkUL¿QLQ WDKVvVL PVkµDGHL µDOL\\H\H PHQ€W YH QH PLNGkU QHIHUkWÕQ NLIk\HWHGHFH÷LYHQDVÕOKH\HWGHLVWLKGkPROXQDFD÷ÕYHNDoJXUXúPDµkúYHULOPHNOk]ÕP
JHOHFH÷LKXV€VODUÕGDKLPDKDOOLQFHNDUDUODúGÕUÕODUDNWDNVvPGHIWHULQLQYU€GXQDPHYN€I
ROGX÷XQGDQ EXUDODUÕ ELOLQGLNGHQ VRQUD LúEX QHIHUkWÕQ QRNVkQ NXOODQÕOPDPDVÕ YH
GkLPk PDKDOOL PHP€UL\\HWOHULQGH EXOXQPDVÕ HVEkEÕ PWkODµD LOH V€UHWL LGkUH YH
NXPDQGDVÕ ELOGLULOPHN LNWL]k HGE úX EkEGD VkOLI¶OEH\kQ PD]EDWDL µkFL]kQHPL]GH
EH\kQROXQDQ\DµQLNDoE|ONµDVkNLULPVWDKID]DQÕQWHUWvEYHWHúNvOLLNWL]kHGHULVH
]DEWL\\HWDEXUODUÕQDLOKkNDQV€UHWLPXQWD]DPDGDRODUDNYXN€µkWODUÕQÕQ\UGOPHVLYH
EXWDEXUODUÕQMXUQDOOHULQGHYHELQEDúÕODUÕQÕQLGkUHYHNXPDQGDODUÕQGDEXOXQPDVÕKDNNÕQGD
J|VWHULOHQV€UHWLPXYkIÕNPDWO€ERODFD÷ÕQGDQúXFLKHWOHULQLQEHWHNUkUPDKDOOLQGHQ
LVWLµOkPEX\XUXOPDVÕOk]LPHGHQEXOXQPXúGXUWDKVvOGkUPDVUDIÕQDNDUúXOXNRODUDNSL\kGH
LOH VYkUvQLQ EHKHU RQEDúÕ WDNÕPÕQGDQ LNLúHU QHIHULQLQ WDNOvOL IÕNUDVÕQGDQ %RVQD YH
+HUVHN¶GHWHUWvEROXQDQ\HGLE|ONVYkUvGHQELULOD÷YROXQPD\DUDNEXWDVDUUXIXQ
SL\kGH\HGDKLWDµPvPLPXUkGROXQXULVHEXEkEGDPDK]€UJ|UOHPH\EúXNDGDUNL1Lú
H\kOHWLQGHLFUkROXQGX÷XYHFKOHEDµ]ÕWDUDIGDGDKD]L\kGHSL\kGH\HLKWL\kFEXOXQPDNYH
GL÷HU PDKDOOHUGH NHVUHW VYkUv\H O]€P J|UOPHN KDVEÕ\OD EX NkµLGHQLQ FHPvµ
80
$OWŦQYHJümƺƔYHSDUDODUŦQPXKDID]DVŦLçLQNXOODQŦODQWRUEDGHPHNRODQEXWDELUD\QŦ]DPDQGDEHOLUOL
ELUPLNGDUSDUD\ŦELOGLUHQELUWHULPGLU+âOYH]DPDQDYHSDUDQŦQUD\LFLQHJöUHGHŒLƔHQNHVHWHULPL
HQ VRQXQGD EHƔ \ü] NXUXƔ LçLQ NXOODQŦOŦU KDOH JHOPLƔWLU %N] 0HKPHW =HNL 3DNDOŦQ 2VPDQOŦ7DULK
'H\LPOHULYH7HULPOHUL6ö]OƺŒƺ7VWDQEXO&,,V
101
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
H\kOHWGHPXWDUULGHQGVW€U¶OµDPHOWXWXOPDVÕPPNQRODPD\DFD÷ÕPLVLOOKHUH\kOHWGH
PVkYkW ]HUH WDKVvOGkUODU LVWLKGkPÕQD GDKL vFkEÕ PHYNLµLQ PVkµDGH HWPH\HFH÷L
kúLNkUGÕUWDKVvOGkUODUH÷HUoLRQEDúÕWDNÕPÕQGDQPDµG€GRODFDNLVH]DEWL\\HRQEDúÕVÕQÕQ
NXPDQGDVÕ DOWÕQGD µkGv ]DEWL\\H QHIHUkWÕ UkGGHVLQGH NDODFD÷Õ YH EX WDNGvUFH ]DEWL\\H
]kELWOL÷LKD\VL\\HWLYHULOHUHNELUPLNGkUHUEkEÕGLUk\HWYHKD\VL\\HWGHQDGDPODUWHGkULNL
KDNNÕQGDRODQPvGIHYWRODFD÷ÕFLKHWOHEXV€UHWJD\ULFkL]ROXEEXQODULPWL\k]OÕFD
KXN€PHW PHP€UX µDGG ROXQDUDN RQEDúÕ WDNÕPÕQGDQ PDµG€G ROPDPDN YH PDµD+HUVHN
%RVQD NÕWµDVÕQGD SROLV YD]vIHVL RODQ WDKDUUL\\kW YH WDKNvNkW PkGGHVL\OH XP€UÕ
WDKVvOL\\HGH LVWLKGkP ROXQPDN ]HUH RNXU \D]DU QH PLNGkU PHP€UXQ O]€PX ROXE o
VÕQÕIRODUDNQHNDGDUPDµkúLOHWHGkULNROXQDELOHFH÷LYHEXQODUÕQPDVUDIÕQDNDUúXOXNROPDN
]HUHPDKDOOLQFHNDoQHIHUVYkUL\kK€GSL\kGHµDVkNLUL]DEWL\\HQLQWDNOvOLPPNQ
RODFD÷Õ KXV€VODUÕ NDUkUODúGÕUÕOGÕNGDQ VRQUD PHP€UvQL P€PkLOH\KLQ PDVkUL¿QH EHKHU
]DEWL\\H RQEDúÕ WDNÕPÕQGDQ LNLúHU QHIHULQLQ WHQNvVL PDWO€ED WHNkEO HGHU LVH RO YHFKOH
LFUkVÕ]ÕPQÕQGDGHIWHULQLQLUVkOLKXV€VXQXQGDKLLVWv]kKNÕOÕQPDVÕLNWL]k\ÕPDVODKDWGDQ
J|UQPúGU µDVkNLUL ]DEWL\\HQLQ E|ON YH WDEXU KH\HWLQGH RODUDN WHúNvOL O]€PX
EDKVLQHJHOLQFHEXQFDWHNOvIkWYHPDVkULIkWLKWL\kUÕ\ODµDVkNLUL]DEWL\\HQLQWDKWÕLQWL]kPD
LGKkOLQGHQPXUkGDKkOvGHQPHFFkQHQ\HPYH\L\HFHNDK]ROXQPDPDVÕYHXP€UÕ
PKLPPHL]kEÕWDQÕQPLKYHULPHUJ€EGDGHYUkQHWPHVLYHEXVÕQÕIµDVkNLULùkKkQHQLQ
GDKL HYkQÕ Kk]ÕU X VHIHUGH PXKkID]DL PHPOHNHWLQ NkELOL\\HW NHVE H\OHPHVL YH
PHYF€GXQGDQ]L\kGHQHIHUkWPDµkúÕYHULOPHPHVLFLKHWOHULROPDNOk]ÕPJHOLEE|\OH
ELU NXYYHL FHVvPHL PVHOOkKDQÕQ RO YHFKOH WDQ]vP YH WHQVvNL PXKDVVHQkWÕ ND\GÕ
WHNUkUGDQk]kGHYHKHUQHNDGDUELUGHQELUH]LUYHLPDWO€EDYkVÕORODPD]LVHGHVk\HL
PXYDIIDNL\\HWYk\HL KD]UHWL 0O€NkQHGH DQ EH DQ QL]kPkW YH ÕVODKkWÕQÕQ
LOHUOH\HFH÷L úEKHGHQ YkUHVWH ROXE KkOEXNL µDVkNLUL ]DEWL\\HQLQ QL]kPL\\H PLVLOO
EDúNDFDYHPWHVkYL\\¶OµDGHGVYkUvYHSL\kGHE|ONOHULQGHQPUHWWHEROPDVÕYkNÕµk
EDµ]Õ VXµ€EkWÕ PVWHO]LP RODUDN ELU E|O÷Q ELUNDo RQEDúÕ WDNÕPÕ ELU ND]kGD YH
NXV€UXQXQ GL÷HULQGH EXOXQPDN YH EDµ]HQ ELU E|ONGHQ \DOQÕ] ELUNDo QHIHU WHIUvNL\OH
GkLPvYHFKOHSHUkNHQGHRODUDNWDµ\vQNÕOÕQPDNPLVLOOHPULNXPDQGDYHLGkUHFHQDNvVH
YHUHFHNDKYkOPúkKHGHROXQPDNGDEXOXQPDVÕ\ODµDVkNLUL]DEWL\\HQLQF]WkPPÕ
ELURQEDúÕWDNÕPÕROPDN]HUHELUND]kGDVYkUvYHSL\kGHNDoRQEDúÕWDNÕPÕQÕQO]€PX
YDULVHPXKWHOLWHLFPOHVLE|ONLµWLEkUÕ\ODELU]kEÕWDNXPDQGDVÕQDYHULOPHNYHELU
\kK€G LNL PWHFkYLU VDQFD÷Õ WHúNvO HGHQ ND]kODUGD EXOXQDFDN RODQ E|ONOHUH WDEXU YH
PHFP€µH\kOHWL]DEWL\\HVLQHDOD\ÕÕWOkNROXQPDNLúEXSHUkNHQGHOL÷LUHIµHGHFH÷LQGHQ
EDúND KvQL vFkEÕQGD PWHVkYL\\¶OµDGHG RQEDúÕ WDNÕPODUÕQGDQ D\UXFD SL\kGH YH
VYkUvE|ONOHULEL¶WWHUWvEKH\HWLPHFP€µDLOHVHYNLQHGDKLEXXV€OLPDKDOOROPD\XE
'HU6DµkGHWµDVkNLUL]DEWL\\HVLQLQROYHFKOHWHúNvOLoQQL]DPQkPHVLGHUGHVWLG÷LQGHQ
EDµGHKXWDúUDµDVkNLUL]DEWL\\HVLQLQGDKLXV€OLPH]N€UDWHYIvNDQWHUWvELOk]LPHGHQGLU
EX XV€O E|ONOHULQ PLNGkU YH QXPDUDL LµWLEkUvVLQLQ vFkEÕ PHYNLµH WDWEvNHQ WD÷\vUL
NkELOLQGHQ YH µDVkNLUL PH]N€UHQLQ HVkVHQ QL]kPDWÕ PHY]€µDVÕQD YH WDµOvP YH
WDµDOOPOHULQHGRNXQXUúH\ROPDGÕ÷ÕXP€UÕ PVHOOHPHGHQ ROXEKHUE|ONYHWDEXU
PHYF€GXQXQ PVkYv ROPDPDVÕQGD YH VYkUv YH SL\kGHVLQLQ QLVEHWL PXWWDULGH ]HUH
EXOXQDPDPDVÕQGDELUEHLVROPDGÕ÷ÕYHEXEkEGDÕWWÕUkGDUDPDNvFkEÕPHYNLµLQWDJ\vUYH
WHEGvOLQLNDVGHWPHNRODFD÷ÕEHGvKvGLUúLPGLOLN%RVQDYH+HUVHN¶GHPHYNLµLQvFkEÕ
102
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
VDKvKvVLQHJ|UHND]kODUÕQXP€UÕ]kEÕWDVÕoQVYkUvYHSL\kGHWDµ\vQYHNHPkOLWDVDUUXID
ULµk\HWOHWDNVvPROXQGXNGDQVRQUDKXG€GPXKkID]DVÕoQ\LQHEDúNDFDµDVNHULVWLKGkPÕQD
O]€PJ|UQG÷\DµQLVkOLI¶OEH\kQPHYF€GÕNDGvPLQHEHú\]VHNVHQDOWÕQHIHU
µLOkYHVL\OH PFHGGHGHQ WDQ]vP YH WHúNvO ROXQDQ LNL DOD\ µDVkNLUL ]DEWL\\HGHQ PkµDGk
PH]N€UNDUDJROKkQHOHULoQEHUP€FLELLQKkVHNL]\]EXNDGDUQHIHUGHQPUHWWHEELU
WDEXUXQ GDKD LVWLKGkPÕQD PDKDOOLQFH O]€PÕ VDKvK LOFk HGHU HVEkEÕ PKLPPH
ROGX÷XWDNGvUGHEXQODUÕQQHúHNOYHKH\HWGHLVWLKGkPÕLNWL]kHGHFH÷LKXV€VXQXQLúµkUYH
V€UHWLWDNVvPYHPDVkUL¿QLQPLNGkUÕQÕPEH\\LQGHIWHULQLQWHV\kUÕ\ODLVWv]kQÕNH\¿\\HW
ROXQPDVÕPkGGHVLQLQGDKLEHWHNUkUPDKDOOLQHHPUYHLúµkUEX\XUXOPDVÕOk]LPHGHQ
J|UQPHNOHKXV€VkWÕPDµU€]DPXYDIÕNÕUH\YHLUkGHLKLNPHWLIkGHL0úvULHIKDPvOHUL
ROGX÷XKkOGHHYUkNÕPHUN€PHQLQLµkGHYHWDNGvPL\OHUL\kVHWLFHOvOHLPúkUQLOH\Kk\D
FHYkEÕ Ok]LPH WDVWvUL EkEÕQGD HPU  IHUPkQ KD]UHWL PHQ OHK¶OHPULQGLU )v ùHYYDO6HQH)v0DUW6HQH1LVDQ
6D÷GDQ 6ROD 0KUOHU 7HY¿N 0HKPHG (V6H\\LG 6OH\PDQ (V6H\\LG 0XVWDID
« « (V6H\\LG 5úGL 6OH\PDQ (V6H\\LG 0HKPHG (PLQ 0HKPHG 5HúDG
0XVWDID$VÕP
*
1Lú YH 6RI\D¶GD *|UHYOHQGLULOHFHN 0HPXUODUÕQ 7DNVLP YH 7D\LQOHUL +DNNÕQGDNL
<D]ÕQÕQ 'H÷HUOHQGLULOGL÷L +DNNÕQGD 7UDQVNULSVL\RQXQ $VOÕ %HOJH 6D\ID
7DUDIÕ=vùHUHI+D]UHWL5L\kVHW3HQkKvGHQ=DEWL\\H0úvUL\\HWL&HOvOHVLQH
0XKkID]D YH SROLV YH WDKVvO XP€UXQXQ YH 6RI\D H\kOHWLQGH LFUk ROXQGX÷X PLVLOO
ROWDUDIDGDKLWHIUvNROXQDUDNOk]ÕPJHOHQPHP€UODUÕQÕQWDNVvPYHWDµ\vQLKDNNÕQGD
J|QGHULOHQ HPLUQkPHL VkPv\H FHYkEHQ 7HIWvú 0HP€UX 6HPkKDWO &HYGHW (IHQGL
KD]UHWOHULQLQ WHYkUG HGHQ 0HFOLVL9kOk\Õ$KNkPÕ µ$GOL\\H\H KDYkOH EX\XUXODQ
oHQGEHQGLúkPLOWDKUvUkWÕ\ODEHUkEHURODQFHGYHOOHIIHQWHV\vULVDYEÕµkOvOHULNÕOÕQGÕ
V€UHWLLúµkUDQD]DUDQNH\¿\\HWLQ0HFOLVLøGkUHFHPWkODµDEL¶OHWUkIPWkODµDROXQDUDN
NDUkUÕQÕQ YH RO EkEGD RODQ UH\L µkOvOHULQLQ VHUvµDQ LúµkU EX\XUXOPDVÕ EkEÕQGD LUkGH
HIHQGLPLQGLU=D1LVDQ81
81
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
103
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
82
0DQDVWÕU 6DQFD÷Õ $úDUÕQÕ 7RSODPD øúLQLQ (VNLGHQ 2OGX÷X *LEL 0XKWDUODUD
+DYDOHVLYH*HUHNOL7HúYLNOHUL<DSPDNh]HUH+H\HWL0DKVXVDGD(OOL%Hú1HIHU
6YDUL=DSWL\HQLQ6HoLPLYHøVWLKGDPÕ+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH
6D\ID
7DUDIÕ=vùHUHI+D]UHWL+D]UHWL5L\kVHW3HQkKvGHQ0kOL\\H1H]kUHWLQH
0DQDVWÕUVDQFD÷ÕDµúkUÕQÕQLVWLKVkOLLoQPXNDGGHPWDµ\vQNÕOÕQPÕúRODQWDKVvOGkUODUÕQ
OD÷YÕPHP€UL\\HWOHUL\OHEXLúLQNHPk¿¶VVkEÕNPXKWkUkQDKDYkOHVLYHIDNDWWHúYvNkWÕ
Ok]LPHLWDKVvOL\\H\LvIkHWPHN]HUHKH\HWLPDKV€VDGDRODUDNHOOLEHúQHIHUVYkUv
]DEWL\\HQLQ WHIUvN YH LVWLKGkPÕ LIkGHVLQH GkLU 5XPHOL 9kOvOL÷LQLQ YkULG ROXE 0HFOLVL
9kOk\Õ$KNkPÕµ$GOL\\H\HKDYkOHEX\XUXODQWDKUvUkWÕOHIIHQWHV\vULVDYEÕµkOvOHUL
NÕOÕQPD÷ODYHEXV€UHWLQLFUkVÕQGD+D]vQHL&HOvOHFHVHQHYv\HWPLúELQJXUXúIkLGHKkVÕO
RODFD÷ÕGDKLFPOHLúµkUkWGDQEXOXQPD÷ODvFkEÕQÕQYHUH\YHPWkODµDLµDOL\\HOHULQLQ
EH\kQEX\XUXOPDVÕEkEÕQGDHPULUkGHHIHQGLPLQGLU&HPk]L\H¶OkKLU.DVÕP
83
82
83
104
%2$09/
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
IV. BÖLÜM
OSMANLI DEVLETİ’NİN
YABANCI POLİSLERE VERDİĞİ NİŞANLAR
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
84
3ROLV 0HPXUX 0|V\| 1LVERQ¶D %LU $GHW 0HFLGL\H 1LúDQÕ 9HULOGL÷LQH 'DLU 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
3DULV¶GH 'HYOHWL µ$OL\\H %DúúHKEHQGHUL 0|V\| '|NRE LOH 6DUk\Õ øPSDUDWRULGH
VIHUkWHúUvIkWFÕVÕPXµkYLQOHULQGHQ0|V\|-|O/RIXN¶DoQFYH0DUVLO\D¶GD3ROLV
0HP€UX0|V\|1LVERQ¶DG|UGQFUWEHGHQELUHUNÕWµDQLúkQÕµkOvLµWkVÕQDEL¶OLVWv]kQ
LUkGHL VHQL\\HL KD]UHWL 7kFGkUv PWHµDOOLN YH úHUHIVXG€U EX\XUXOPXú YH &D
6HQH2FDNWkUvKLQGHFkQLELWHúUvIkWGDQµLOPKDEHULYHULOPLúROPD÷OD
LNWL]kVÕQÕQLFUkVÕQDKLPPHWEX\XUXOPDNEkEÕQGDEH\kQ]HULQHVkGÕURODQIHUPkQÕ
µkOvP€FLELQFHNH\¿\\HWLNWL]kVÕPDVkULIkWÕPXKkVHEHVLQGHQOHGH¶VVXkO0HFvGL\\H
1LúkQÕµÆOvVLQLQoQFUWEHVLQGHQLNLYHG|UGQFUWEHVLQGHQELUµDGHGNLFHPµDQ
oµDGHGQLúkQÕQPHYF€GGDQLµWkYH%kEÕµÆOv\HLUVkOLoQ+D]vQHL&HOvOHYH]QHGkUEDúÕVÕ
WDUDIÕQD&D6HQHùXEDWWkUvKLQGHµLOPKDEHULYHULOHQPH]N€U
QLúkQODUGDQ LNL µDGHG oQF UWEH QLúkQ 3DULV¶GH 'HYOHWL µ$OL\\H %DúúHKEHQGHUL
0|V\|'|NRELOH6DUD\ÕøPSDUDWRULGHVIHUkWHúUvIkWoÕVÕPXµDYLQOHULQGHQ0|V\|-|O
/RIXN¶DYHPH]N€UELUµDGHGG|UGQFUWEHQLúkQÕGD0DUVLO\D¶GD3ROLV0HP€UX
0|V\|1LVERQ¶DYHULOGL÷LELOLQPHNLoQ1LúkQÕ+Pk\€Q.DOHPLQHµLOPKDEHULWDKUvUL
LNWL]kH\OHGL÷LGHUNHQkUROXQDUDNP€FLELQFHµLOPKDEHU\D]ÕOPDNIHUPkQÕVkPv
EX\XUXOPD÷ÕQ P€FLELQFH ND\G ROXQXE EHUPLQYkOL PXKDUUHU NH\¿\\HW PDµO€P
ROPDNLoQ1LúkQÕ+Pk\€Q.DOHPLQHLúEXµLOPKDEHUYHULOLU)v&6HQH
0DUW
0KU(V6H\\LG0HKPHG5DúLG
84
%2$$'91
107
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
85
0DUVLO\D ùHKULQGH 6DKWH 3DUD %DVDQODUÕQ <DNDODQPDVÕQGD hVWQ *D\UHWOHUL
*|UOHQ %D]LO 2ULQH¶\H %HúLQFL 5WEHGHQ 0HFLGL\H 1LúDQÕ 9HULOGL÷LQH 'DLU 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
1LúkQÕ+Pk\€QROGXUNL
6DOWDQDWÕ6HQL\\H¶PKDNNÕQGDL]KkUÕJD\UHWYHKDPL\\HWYHVDGkNDWHGHQYHPHQk¿µL
'HYOHWLµ$OL\\HPLoQLEUk]ÕkVkUÕKD\UKkKvYHLVWLNkPHWH\OH\HQOHULQWDµDWWIkWÕ
VHQL\\HL ùkKkQHPH QkLOL\\HWL úkQÕ PDµkOvL µXQYkQÕ 3kGLúkKkQHP LNWL]kVÕQGDQ
EXOXQGX÷XQDYH)UDQVD'HYOHWLIDKvPHVLQLQ0DUVLO\D¶GDEXOXQDQSROLVPHP€UXLúEX
Uk¿µLWHYNvµLUHIvµ¶úúkQÕ+kNkQv%D]LOLQ%D]LO2ULQH¶QLQGHUNkURODQGLUk\HWYH
NL\kVHWL YH VDGkNDWL LNWL]kVÕQFD RUDFD ]XK€U HGHQ HYUkNÕ QDNGL\\H NDOSD]DQODUÕQÕQ
DK]JLULIWLKXV€VXQGDLEUk]H\OHGL÷LVkµvLPDNE€OHVLFLKHWL\OHµkWÕIHWLVHQL\\HPH
NHVEL LVWLKNkN H\OHGL÷LQH ELQkHQ EX GHIµD 0HFvGL\\H 1LúkQÕ +Pk\€QXQ EHúLQFL
UWEHVLQGHQ ELU NÕWµDVÕ NHQGVQH µLQk\HW YH LKVkQ NÕOÕQPÕú ROPD÷OD LúEX EHUkWÕ
PHNkULPVLPkWÕùHKUL\kUkQHPGDKLWDVGvUYHLµWkNÕOÕQGÕ)v(YkLOL&D6HQH
$UDOÕN2FDN
85
108
%2$$'910+0
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
86
)UDQVD 'HYOHWL ùDUN 2UGXVX (VNL 3ROLV 0HPXUODUÕQGDQ 9HQVDQWLQ¶LQ 3DULV¶GH
2VPDQOÕ'HYOHWL1LúDQÕøPDO(GLS6DKWH%HUDW']HQOH\HUHN'D÷ÕWWÕ÷Õ+DNNÕQGD
7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
'HYOHWOHIHQGLPKD]UHWOHUL
)UDQVD'HYOHWLIDKvPHVLQLQùDUN2UGXVXVkEÕN3ROLV0HP€UX9HQVDQWLQ¶LQ3DULV¶GH
'HYOHWL µ$OL\\H 1LúkQÕ LµPkO HGHUHN YH VDKWH EHUkW WDQ]vP H\OH\HUHN úXQD EXQD
YHUPHNGHROGX÷XULYk\HWNÕOÕQPÕúROGX÷XQGDQPHUN€PXQEXPkGGH\HFUHWLPXNkULQL
VÕKKDWROGX÷XKkOGHPHQµYHWHµGvEHWGLULOPHVLHVEkEÕQÕQLVWLKVkOROXQPDVÕQÕKkYvúHKUL
VkEÕNÕQRQEHúLWkUvKL\OH]vYHULHQkPLOL WDµ]vPYHLKWLUkPRODQELUNÕWµDHPLUQkPHLµkOvL
QH]kUHWSHQkKvOHUL PHkOL VkPvVL UHKvQL PGULNHL okNHUkQHP ROXE EX KXV€VD GkLU
EXUDGDELUúH\LVWLKEkUNÕOÕQPD\XEPHUN€PXQROYHFKOHFHVkUHWLVDKvKROGX÷XWDNGvUGH
PHQµ YH WHNUvU HWGLULOPHVL Ok]LPHGHQ ROGX÷XQGDQ WDKNLNL PkGGH ]ÕPQÕQGD GHUKkO
3ROLV 1H]kUHWLQH KDEHU J|QGHULOHUHN FHYkEHQ JHOHQ PHNW€EXQ V€UHWL EX GHIµD OHIIHQ
WDNGLPLKkNLSk\ÕVkPvLkVDIkQHOHULNÕOÕQGÕPHUN€P0DUVLO\D¶GDROXEEXJQOHUGH
3DULV¶H JHOHFH÷L YH QLúkQÕ µkOv WDúÕPDNGD ROGX÷X PHNW€EÕ PH]N€UGDQ PVWHEkQ
RODUDNúk\HGNHQGV3DULV¶HJHOHPH\HUHN0DUVLO\D¶GDQELUEDúNDPDKDOOHJLGHFHNROXU
LVHNH\¿\\HWLQ]kKLUHLKUkFÕPNLORODFD÷ÕQGDQDQDJ|UHvFkEÕQÕQLFUkVÕQÕPXWD]DPPÕQ
1H]kUHWLPH]N€UH\HPHNW€E\D]ÕODUDNRUDGDQWDKNLNDWÕOk]LPHQLQLVWLKVkOL\OHLNWL]kVÕQÕQ
vIkVÕQDPEkGHUHWROXQDFD÷ÕGHUNkUROXEPHUN€PDQLúkQÕµkOvYHULOEYHULOPHGL÷L
ND\GHQWHEH\\QH\OH\HFH÷LQGHQEXQXQGDKLWDKDUUvVL\OHELQDQHYYHOLúµkUÕHPULUkGHL
DOL\\HLkVDIkQHOHULQHPWHYDNNÕIEXOXQGX÷XPXKkWÕµLOPLµkOvLQH]kUHWSHQkKvOHUL
EX\XUXOGXNGDKHUKkOGHHPUIHUPkQKD]UHWLPHQOHK¶OHPULQGLU)v&6HQH
2FDN
6HIvUL3DULV
0KU0HKPHG&HPLO
86
%2$+50.7
109
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
87
0DUVLO\D¶GD 6DKWH 3DUD %DVDQODUÕQ <DNDODQPDVÕQGD +L]PHWL *|UOHQ
0DUVLO\D 3ROLV 0HPXUX 0|V\| %D]LO 2ULQH¶QLQ gGOOHQGLULOPHVL +DNNÕQGD 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
'HYOHWOµDW€IHWOHIHQGLPKD]UHWOHUL
%XQGDQDNGHP0DUVLO\D¶GD]XK€UHGHQHYUkNÕQDNGL\\HNDOSD]DQODUÕQÕQDK]JLULIWL
KXV€VXQGDKLGPHWLPúkKHGHROXQDQ0DUVLO\D3ROLV0HP€UX0|V\|%D]LO2ULQH¶QLQ
Vk\HLLKVkQYk\HLFHQkEÕ0O€NkQHGHLFUk\ÕWDOWv¿LIkGHVLQHGkLU0DUVLO\D¶GDEXOXQDQ
'HYOHWLµ$OL\\H.RQVRORVX0|V\|$PHULNWDUDIÕQGDQWHYkUGHGHQPHNW€EXQV€UHWL
PDQ]€UÕµkOvLFHQkEÕQH]kUHWSHQkKvOHULEX\XUXOPDN]HUHOHIIHQWDNGLPLKkNLSk\Õ
VkPvLDVDIkQHOHULNÕOÕQPÕúROXEPHP€UÕPHUN€PXQ0|V\|$PHULN¶LQLQKkVÕYHFKOH
QLúkQÕµkOvYH\kK€GV€UHWLkKHUOHWDOWvIYHWHVUvULUH\LUH]vQLVkEHWNDUvQLKÕGvYkQHOHULQH
PHQ€WEXOXQGX÷XPXKkWÕµLOPLµkOvLFHQkEÕQH]kUHWSHQkKvOHULEX\XUXOGXNGDKHUKkOGH
HPUIHUPkQKD]UHWLPHQOHK¶OHPULQGLU)v6HOK/6HQH+D]LUDQ
6HIvUL3DULV
0KU0HKPHG&HPLO
87
110
%2$ø+5
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
*
0DUVLO\D¶GD 6DKWH 3DUD %DVDQODUÕQ <DNDODQPDVÕ +XVXVXQGD +L]PHWL *|UOHQ
0DUVLO\D3ROLV0HPXUX0|V\|%D]LO2ULQH¶\H%HúLQFL5WEHGHQ1LúDQ9HULOGL÷LQH
'DLU7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
$W€IHWOHIHQGLPKD]UHWOHUL
3DULV6HIvULµ$W€IHWO0HKPHG%H\(IHQGLKD]UHWOHULQLQEXNHUUHWHYkUGHGHQG|UW
NÕWµD WDKUvUkWÕ HYUkNÕ PWHIHUULµDVÕ\OD EHUkEHU PHúP€O QLJkKÕ µkOvL FHQkEÕ &LKkQEkQv
EX\XUXOPDN LoQ µDU] YH WDNGvP ROXQGX 6HIvUL PúkUQLOH\KLQ LúµkUÕQD J|UH
0DUVLO\D¶GDEXOXQDQ3ROLV0HP€UX%D]LO2ULQH¶QLQRUDGD]XK€UHGHQHYUkNÕQDNGL\\H
NDOSD]DQODUÕQÕQDK]JLULIWLKXV€VXQGDKLGPHWLPHúK€GROGX÷XQGDQWDOWv¿úkQÕµkOv\H
PXYkIÕNRODFD÷ÕFLKHWOHEHúLQFLUWEHGHQELUNÕWµDQLúkQÕ]vúkQLµWkROXQPDVÕ0XkKHGHL
+XG€GL\\HLOH'HU6DµkGHW¶HJHOPLúRODQ%LQEDúÕ5DXI%H\¶HYHULOHQELQIUDQN\RO
PDVUDIÕLOH0HNWHEL+DUEL\\HLùkKkQHGHQµLOPLPDµGHQL\\kWWDKVvOLoQ3DULV¶GHEXOXQDQ
<]EDúÕ$]L](IHQGL¶\HLFUk\ÕµDPHOL\\kWLoQ)UDQVDPDµGHQOHULQHµD]vPHWLQGHLµWk
NÕOÕQDQELQEHú\]IUDQNÕQSROLoHOHULYU€GXQGD+D]vQHFHNDE€OYHPDKV€EXQXQ0kOL\\H
1H]kUHWL&HOvOHVLQHYHP€PkLOH\K$]L](IHQGL¶QLQWHUIvµLUWEHVLPkGGHVLQLQGDKL
WDUDIÕYkOk\Õ6HUµDVNHUv\HKDYkOHVL\OHPDµK€GµD]PHQLQ FHOEYHWHPvQLHPULQGHYXN€µ
EXODQWHúHEEVQRUDFDLIkGHVLKDNNÕQGD7UDEOXVJDUE9kOvVL'HYOHWO3DúDKD]UHWOHULQLQ
VHIkUHWL VHQL\\H RODQ LúµkUÕQÕQ KvQL LNWL]kGD Ok]ÕP JHOHQOHUH WHEOv÷ NÕOÕQPDVÕ PQkVLE
RODFD÷ÕQGDQDQDJ|UHVHIvULPúkUQLOH\KHFHYkE\D]ÕOPDVÕKDNODUÕQGDKHUQHYHFKOH
HPUIHUPkQFHQkEÕùHKLQúkKvPWHµDOOLNYHúHUHIVQ€KEX\XUXOXULVHDQDJ|UHKDUHNHW
ROXQDFD÷Õ EH\kQÕ\OD WH]NLUHL VHQkYHUv WHUNvP ROXQGX HIHQGLP )v =D 7HPPX]
<DWD\.ÕVÕP
0DµU€]ÕoDNHULNHPvQHOHULGLUNL
(QkPLOL ]vEL WHNUvP RODQ LúEX WH]NLUHL VkPL\\HL kVDIkQHOHUL\OH HYUkNÕ PDµU€]D
PDQ]€UÕµkOvLKD]UHWL3kGLúkKvEX\XUXOPXúYHKXV€VkWÕPHúU€KDQÕQLVWv]kQÕVkPvL
6DGkUHWSHQkKvOHULYHFKOHLFUk\ÕLNWL]kODUÕPWHµDOOLNYHúHUHIVXG€UEX\XUXODQHPU
LUkGHLVHQL\\HLFHQkEÕ0O€NkQHLNWL]k\ÕPQv¿QGHQRODUDNHYUkNÕPHUN€PH
\LQHVDYEÕµkOvLkVDIvOHULQHLµkGHNÕOÕQPÕúROPD÷ODROEkEGDHPUIHUPkQKD]UHWL
YHOL\\¶OHPULQGLU)v=D7HPPX]
111
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
88
6DKWH 3DUD %DVDQODUÕQ <DNDODQPDVÕ +XVXVXQGD +L]PHWL *|UOHQ 0|V\| %D]LO
2ULQH¶QLQgGOOHQGLULOPHVL+XVXVXQGD7H]NHUH7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH
6D\ID
7H]NLUHL6kPL\\H
3DULVPXNDULQLVHQL\\HVLQLQ6HIvULµ$W€IHWO0HKPHG%H\(IHQGLKD]UHWOHULQLQEXJQ
WHYkUG HGHQ G|UW NÕWµD WDKUvUkWÕ HYUkNÕ PWHIHUULµDVÕ\OD EHUkEHU PHúP€O QLJkKÕ µkOvL
FHQkEÕ &LKkQEkQv EX\XUXOPDN LoQ µDU] YH WDNGvP ROXQXU 6HIvUL PúkUQLOH\KLQ
LúµkUÕQD J|UH 0DUVLO\D¶GD EXOXQDQ 3ROLV 0HP€UX 0|V\| %D]LO 2ULQH¶QLQ RUDGD
]XK€UHGHQHYUkNÕQDNGL\\HNDOSD]DQODUÕQÕQDK]JLULIWLKXV€VXQGDKLGPHWLPHúK€G
ROGX÷XQGDQP€PkLOH\KLQWDOWv¿úDUWÕµDWL\\H PXYkIÕNRODFD÷ÕFLKHWOHEHúLQFLUWEHGHQ
ELU NÕWµD QLúkQÕ ]vúkQ LµWk ROXQPDVÕ YH 0XµkKHGHL +XG€GL\\H LOH 'HU6DµkGHW¶H
JHOPLúRODQ%LQEDúÕ5DXI%H\¶HYHULOHQELQIUDQN\ROPDVUDIÕLOH0HNWHEL+DUEL\\HL
ùDKkQHGHQ µLOPL PDµGHQL\\kW WDKVvOLoQ 3DULV¶GH EXOXQDQ<]EDúÕ$]L] (IHQGL¶\H
LFUk\ÕµDPHOL\\kWLoQ)UDQVDPDµGHQOHULQHµD]vPHWLQGHYHULOHQLµWkNÕOÕQDQELQEHú
\]IUDQNÕQSROLoHOHULYU€GXQGD+D]vQHFHNDE€OYHPDKV€EXQXQ0kOL\\H1H]kUHWL
&HOvOHVLQH YH P€PkLOH\K$]L] (IHQGL¶QLQ WHUIvµL UWEHVL PkGGHVLQLQ GDKL WDUDIÕ YkOk
\Õ6HUµDVNHUv\HKDYkOHVL\OHPDµK€GµD]PHQLQFHOEYHWHPvQLHPULQGHYXN€µEXODQ
WHúHEEVQRUDFDvFkEÕWDNGvULQGHLIkGHVLKDNNÕQGD7UDEOXVJDUE7UDEOXVJDUE9kOvVL
'HYOHWO 3DúD KD]UHWOHULQLQ YkNLµ RODQ LúµkUÕQÕQ >@ 6HIvUL PúkUQLOH\K WDUDIÕQGDQ
\D]ÕOPÕú RODQ \D]ÕODQ FHYkE PXYkIÕN PDVODKDW RODFD÷ÕQÕQ 6HIvUL PúDUQLOH\KH
ELOGLULOPHVLFHYkE\D]ÕOPDVÕKDNNÕQGDKHUQHYHFKOHHPUIHUPkQFHQkEÕùHKLQúkKv
PWHµDOOLNYHúHUHIVQ€KEX\XUXOXULVHDQDJ|UHKDUHNHWROXQDFD÷ÕEH\kQÕ\ODWH]NLUH
89
>@+vQLLNWL]kGDOk]ÕPJHOHQOHUHWHEOv÷NÕOÕQPDVÕPQkVLERODFD÷ÕQGDQDQDJ|UH
88
89
112
%2$$$0'
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
90
0|V\|%LEDQNLQL¶\H1LúDQ9HULOPHVL+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH
6D\ID
0DNkPÕ 1H]kUHWL &HOvOHL +DULFL\\H\H ELQ VHNL] \] HOOL VHNL] VHQHVL DODIUDQJD
0DUW¶ÕQÕQVHNL]LWkUvKL\OHPYHUUDKDQ1DSROL0DVODKDWJ]kUÕWDUDIÕQGDQWDNGvPNÕOÕQDQ
ELUNÕWµDµDUv]DQÕQWHUFHPHVLGLU
$VKkEÕPDµkULIQH]GLQGHPDµU€IYHPHúK€URODQ%LEDQNLQL QkP]kWÕQµLOPLWHGEvUL
PHQ]LO ]HULQH WHµOvI HWPLú ROGX÷X NLWkEÕQ o QVKDVÕQÕ ]kWÕ YkOk\Õ FHQkEÕ QH]kUHW
SHQkKvOHULQH µDU] YH WDNGvP LOH NHVEL PHIKDUHW HGHULP øGkUHL XP€UÕ GHYOHWGH YH
GLUk\HWLPVHOOHPROGX÷XPLVLOOLQúkYHNLWkEGDGDKLPúkUQEL¶OEHQkQRODQP€PkLOH\K
0|V\|%LEDQNLQL1DSROL¶GH'kKLOL\\HYH3ROLV1H]kUHWOHULQLLGkUHHGHUHNNUkOKD]UHWOHUL
QH]GLQGHSHNoRNQI€]XROGX÷XQGDQKNPGkUDQGDQEDµ]ÕODUÕWDUDÀDUÕQGDQQkPODUÕQD
RODQ WHOvIkWÕ PD]KDUÕ KVQL NDE€O YH QLúkQHL PDK]€]L\\HW ROPDN ]HUH P€PkLOH\KH
QLúkQODUÕQÕQJUDQNXUXYDODUÕLµWkROXQPXúGXUP€PkLOH\K]kWÕúHYNHWVLPkWÕKD]UHWL
+LOkIHWSHQkKv\HGHUNkURODQWDµ]vPkWÕµDPvNDYHHINkUÕIkLNDL«GHOvOLROPDN]HUH
PH]N€U NLWkEÕQ ELU QVKDVÕQÕQ KkNL Sk\Õ KPk\€QÕ FHQkEÕ ùHKLQúkKv\H µDU] YH
WDNGvPLQL WDUDIÕ okNHUkQHPGHQ ULFk HWPLú ROPD÷OD QVKDL PH]N€UHQLQ KkNL Sk\Õ
PHNkULPSk\vKD]UHWL0O€NkQH\HµDU]YHWDNGvPL\OHEHUkEHUPHOOL¿QLQPD]KDUÕ
µkWÕIHWLFHOvOHROPDVÕKXV€VXQDPVkµDGHLµDOL\\HLFHQkEÕQH]kUHWSHQkKvOHULQLQEX\UX÷
EX\XUXODFD÷ÕQÕPHP€OHGHULPù1LVDQ91
90
91
%2$ø+5
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
113
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
hVWQ *D\UHWOHUL *|UOHQ 0|V\| %LEDQNLQL¶QLQ gGOOHQGLULPHVLQH 'DLU 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
µ$W€IHWOHIHQGLPKD]UHWOHUL
1DSROL¶GH'kKLOL\\H3ROLV1H]kUHWOHULQLLGkUHHWPHNGHRODQ0|V\|%LEDQNLQLµLOPL
WHGEvUL PQ]HOH GkLU WHOvINHUGHVL RODQ NLWkEÕQ ELU QVKDVÕQÕ µDWHEHL VHQL\\HL FHQkEÕ
0O€NkQH\H WDNGvP kU]€VXQGD ROGX÷XQGDQ QVKDL PH]N€UHQLQ J|QGHULOGL÷LQL
YH P€PkLOH\KLQ WDOWvIL µkOv\H PD]KDU ROPDVÕ LIkGHVLQL PXWD]DPPÕQ 1DSROL 0DVODKDW
J]kUÕQÕQWHYkUGHGHQWDKUvUkWÕQÕQWHUFHPHVLNLWkEÕPH]N€ULOHPHúP€OQLJkKÕµkOv
EX\XUXOPDNLoQµDU]YHWDNGvPROXQGXYkNÕµkP€PkLOH\KLQKQHUYHPDµULIHWLPHúK€U
ROGX÷XQGDQNHQGVQQ+DúPHWO1DSROL.UDOÕKD]UHWOHULQH]GLQGHRODQLµWLEkUÕYH
EXPLVLOOWHOvIkWÕFLKHWL\OHEDµ]ÕGHYOHWOHUWDUDIÕQGDQQLúkQODUYHULOPLúROPDVÕQDQD]DUDQ
µkWÕIHWLFHOvOHLKD]UHWLùHKLQúkKv\HGDKLQkLOL\\HWLúkQÕµkOv\HPXYkIÕNRODFD÷ÕQGDQ
EXYHVvOHLOHP€PkLOH\KLQELULQFLUWEHGHQELUNÕWµDQLúkQÕµkOvLKVkQÕ\ODWDOWv¿KDNNÕQGD
KHUQH YHFKOHHPU IHUPkQ FHQkEÕùHKUL\kUv PWHµDOOLNYHúHUHIVQ€K EX\XUXOXU
LVHPDQW€NÕFHOvOLLQIk]ROXQDFD÷ÕEH\kQÕ\ODWH]NLUHLVHQkYHUvWHUNvPLQHLEWLGkUNÕOÕQGÕ
HIHQGLP)vù6HQH1LVDQ
<DWD\.ÕVÕP
0DµU€]ÕokNHULNHPvQHOHULGLUNL
(QLPOHSvUk\ÕLEFkORODQLúEXWH]NLUHLVkPL\\HLkVDIkQHOHUL\OH]LNUROXQDQWHUFHPH
YH NLWkE PHúP€OL QD]DUÕ PHkOLL HVHU KD]UHWL 0O€NkQH EX\XUXOPXú YH LVWv]kQÕ
µkOvLYHNkOHWSHQkKvOHULYHFKOHP€PkLOH\KUWEHLPH]N€UHGHQELUNÕWµDQLúkQÕµkOvLµWk
NÕOÕQPDVÕúHUHIVQ€KYHVXG€UEX\XUXODQHPULUkGHLVHQL\\HLFHQkEÕùHKUL\kUvLNWL]k
\ÕFHOvOLQGHQRODUDNPH]N€UNLWkEEL¶WWHYNvIWHUFHPHLPHUN€PH\LQHVDYEÕVkPvL
kVDIvOHULQHLµkGHNÕOÕQPÕúROPD÷ODROEkEGDHPUIHUPkQKD]UHWLYHOL\\¶OHPULQGLU)v
ù6HQH1LVDQ
114
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
92
1DSROL¶GH 3ROLV 1H]DUHWOHULQL øGDUH (WPHNWH 2ODQ 0|V\| %LEDQNLQL¶\H %LULQFL
5WEHGHQ0HFLGL\H1LúDQÕ9HULOPHVL+XVXVXQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH
6D\ID
1DSROL¶GH GkKLOLQGH "'kKLOL\\H 3ROLV 1H]kUHWOHULQL LGkUH HWPHNGH RODQ 0|V\|
%LEDQNLQL¶\HELULQFLUWEHGHQELUNÕWµD0HFvGL\\H1LúkQÕ]vúkQÕLµWkVÕKXV€VXQDEL¶O
LVWL]kQLUkGHLVHQL\\HLFHQkEÕ0O€NkQHúHUHIHI]k\ÕVQ€KYHVXG€UEX\XUXOPXú
YH16HQH1LVDQWkUvKLQGHFkQLELWHúUvIkWGDQµLOPKDEHULYHULOPLú
ROPDVÕ\ODP€FLELQFHQLúkQÕµkOvLPH]N€UXQHPVkOLPLVLOOEL¶OLµPkOFkQLEL%kEÕ
µÆOv\HLUVkOLKXV€VXQDKLPPHWEX\XUXOPDNEkEÕQGDEH\kQ]HULQHVkGÕURODQIHUPkQÕ
µkOvP€FLELQFHLNWL]kVÕPDVkULIkWÕPXKkVHEHVLQGHQOHGH¶VVXkO0|V\|%LEDQNLQL¶\H
LµWk ROXQDQ ELULQFL UWEH QLúkQÕQÕQ LµPkOLoQ +D]vQHL +kVVDL 6LNNH 0XKkVHEHVLQH 1 6HQH 1LVDQ WkUvKLQGH µLOP  KDEHU YHULOGL÷L ND\GHQ WHEH\\Q
H\OHGL÷LQGHQ PH]N€U QLúkQÕ µkOv 0|V\| %LEDQNLQL¶\H LµWk ROXQGX÷X ELOLQPHN LoQ
VLNNHL PH]N€UH YH 1LúkQÕ +Pk\€Q .DOHPLQH µLOP  KDEHUOHUL WDKUvUL LNWL]k H\OHGL÷L
GHUNHQkUROXQDUDNµLOPKDEHUOHUL\D]ÕOPDNIHUPkQÕVkPvEX\XUXOPD÷ÕQP€FLELQFH
ND\GROXEGL÷HUµLOPKDEHULYHUPHNOHELUVXkOLPXKDUUHUNH\¿\\HWPDµO€PROPDN
LoQ1LúkQÕ+Pk\€Q.DOHPLQHGDKLLúEXµLOPKDEHU YHULOLU)v/6HQH
0D\ÕV
0KU
92
%2$$'91
115
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
93
$YXVWXU\D 3ROLV 1H]DUHWL 0VWHúDUÕ %DURQ -R]HI 'HQL¶QLQ '|UGQF 5WEHGHQ
0HFLGL\H1LúDQÕLOHgGOOHQGLULOPHVLøoLQ9L\DQD6H¿UL.DOLPDNL%H\7DUDIÕQGDQ
+DULFL\H 1H]DUHWLQH *|QGHULOHQ <D]Õ 7UDQVNULSVL\RQXQ $VOÕ %HOJH 6D\ID
0DNkPÕ 9kOk\Õ 1H]kUHWL +DULFL\\H\H ELQ VHNL] \] HOOL \HGL VHQHVL 1LVDQ¶ÕQÕQ
G|UGWkUvKL\OH9L\DQD6HIvUL.DOLPDNL%H\WDUDIÕQGDQYkULGRODQWDKUvUkWÕQWHUFHPHVLGLU
%LUoRN GYHOL HFQHEL\\H QLúkQODUÕQÕQ KkPLOL YH ELQ VHNL] \] RWX] LNL VHQHL
ÌVHYL\\HVLQGHQEHU $YXVWXU\D 3ROLV 1H]kUHWLQLQ PVWHúkUÕ EXOXQDQ %DURQ -R]HI
'HQL¶\HKHUELUYHVvOHGH9L\DQD¶GDEXOXQDQ'HYOHWLµ$OL\\H¶QLQWHEDµDVÕQGDQPHQk¿µQL
PXKkID]D\DVDUIÕPXNDGGHUHWOHKHUELULQLQWDKVvQYHPHPQ€QL\\HWLQLFHOEHWPLúYH
ELQVHNL]\]NÕUNVHNL]VHQHVL+D]LUDQ¶ÕQÕQVHNL]LWkUvKL\OH9L\DQD¶GDPXNvP6DOWDQDWÕ
6HQL\\H úHKEHQGHUL WDUDIÕQGDQ JHUHN NHQG QkPÕQD YH JHUHN 9L\DQD¶GD EXOXQDQ EL¶O
FPOHWHEDµDL'HYOHWLµ$OL\\HQkPÕQDRODUDNEXQODUÕQKHUELUJ€QH LúOHULQGHNHPkOL
PHPQ€QL\\HWOH PXµkYHQHW H\OHGL÷LQH WDVGvNHQ ELU NÕWµD úHKkGHWQkPH YHULOPLú ROGX÷X
PLVLOO(UPHQLYH5XPYH<DKXGLWFFkUODUÕWDUDIÕQGDQGDKLWDKUvUHQEH\kQÕPHPQ€QL\\HW
ROXQPXú ROPDVÕ\OD LúEX NH\¿\\HWL 6DOWDQDWÕ 6HQL\\H¶QLQ PHYNLµL PDµO€PkWÕ
µkOvVLQH µDU] HGHUHN YH WDUDIÕ HúUHIL FHQkEÕ 0O€NkQHGHQ PHP€UÕ P€PkLOH\KLQ ]LNU
ROXQDQJD\UHWYHKLGHPkWÕWDNGvUYHWHúYvNROXQDFD÷ÕQGDLúWLEkKÕokNHUkQHPROPD\DUDN
P€PkLOH\KH G|UGQF UWEHGHQ ELU NÕWµD 0HFvGL\\H 1LúkQÕ +Pk\€QX LKVkQ
EX\XUXOPDVÕQÕULFkLOHNHVELPEkKkWH\OHULP
93
116
%2$ø+5
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
*
$YXVWXU\D 3ROLV 1H]DUHWL 0VWHúDUÕ %DURQ -R]HI 'HQL¶\H '|UGQF 5WEHGHQ
1LúDQ9HULOPHVLøoLQ9L\DQD6H¿UL.DOLPDNL%H\7DUDIÕQGDQ*|QGHULOHQ<D]ÕQÕQ
3DGLúDK +D]UHWOHULQH 6XQXOGX÷XQD 'DLU 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ %HOJH 6D\ID
µ$W€IHWOHIHQGLPKD]UHWOHUL
$YXVWXU\D 3ROLV 1H]kUHWLQLQ PVWHúkUÕ EXOXQDQ %DURQ -R]HI 'HQL¶\H G|UGQF
UWEHGHQELUNÕWµDQLúkQÕµkOvLµWkVÕLOWLPkVÕQDGkLU9L\DQD6HIvUL.DOLPDNL%H\WDUDIÕQGDQ
WHYkUG HGHQ WDKUvUkWÕQ WHUFHPHVL PHúP€O QD]DUÕ µkOv EX\XUXOPDN LoQ µDU] YH
WDNGvP NÕOÕQGÕ VL\kNÕ LúµkUD QD]DUDQ P€PkLOH\K KD\UKkKkQHVL 6DOWDQDWÕ 6HQL\\H¶GHQ
RODUDN RUDGD EXOXQDQ 'HYOHWL µ$OL\\H WHEDµDVÕQÕQ GDKL PHQk¿µQL PXKkID]DGD EXOXQGX÷XQGDQNHQGVQQWDOWv¿úkQÕµkOv\HPXYkIÕNJ|UQG÷QHELQkHQEHUP€FLEL
LúµkUP€PkLOH\KHG|UGQFUWEHGHQELUNÕWµDQLúkQLµWkVÕKDNNÕQGDKHUQHYHFKOHHPU
LUkGHLVHQL\\HLFHQkEÕ3kGLúkKvPWHµDOOLNYHúHUHIVXG€UEX\XUXOXULVHPDQW€NÕ
PQv¿LQIk]ROXQDFD÷ÕEH\kQÕ\ODWH]NLUHLVHQkYHUvWHUNvPLQHLEWLGkUROXQGXHIHQGLP)v
*XUUHL16HQH1LVDQ
<DWD\.ÕVÕP
0DµU€]ÕokNHULNHPvQHOHULGLUNL
5HVvGHL GHVWL WDµ]vP RODQ LúEX WH]NLUHL VkPL\\HL 6DGkUHWSHQkKvOHUL\OH ]LNU
ROXQDQWHUFHPHLPDQ]€UÕµkOvLKD]UHWL3kGLúkKvEX\XUXOPXúYHEHUP€FLELLVWv]kQ
P€PkLOH\KH G|UGQF UWEHGHQ ELU NÕWµD QLúkQ LµWkVÕ PWHµDOOLN YH úHUHIVXG€U
EX\XUXODQ HPU  LUkGHL VHQL\\HL FHQkEÕ ùHKUL\kUv PXNWH]k\Õ PQv¿QGHQ RODUDN
PH]N€U WHUFHPH \LQH VDYEÕ VkPvL kVDIvOHULQH LµkGH NÕOÕQPÕú ROPD÷OD RO EkEGD HPU 
IHUPkQKD]UHWLYHOL\\¶OHPULQGLU)v16HQH1LVDQ
117
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
94
$YXVWXU\D3ROLV1H]DUHWL0VWHúDUÕ%DURQ-R]HI'HQL¶\H'|UGQF5WEHGHQ%LU
.ÕWD0HFLGL\H1LúDQÕ9HULOPHVL7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
1LúkQÕ+Pk\€QROGXUNL
6DOWDQDWÕ6HQL\\H¶PKDNNÕQGDL]KkUÕJD\UHWYHKDPL\\HWYHVDGkNDWHGHQYHPHQk¿µL
'HYOHWLµ$OL\\H¶PLoQLEUk]ÕkVkUÕKD\UKkKvYHLVWLNkPHWH\OH\HQOHULQWDµDWWXIkWÕ
VHQL\\HL ùkKkQHPH QkµLOL\\HWL úkQÕ PDµkOvL µXQYkQÕ 3kGLúkKkQHP LNWL]kVÕQGDQ
EXOXQGX÷XQDYH$YXVWXU\D'HYOHWL¶QLQ3ROLV1H]kUHWLQLQPVWHúkUÕEXOXQDQLúEXUk¿µL
WHYNvµLUHIvµ¶úúkQÕ+kNkQv%DURQ-R]HI'HQL¶\HHUEkEÕLµWLEkUYHPDµO€PkWGDQYH
KD\UKkKkQH6DOWDQDWÕ6HQL\\H¶PGHQRODUDNLEUk]H\OHGL÷LVkµvLPDNE€OHVLFLKHWL\OH
EL¶OYF€K µkWÕIHWL VHQL\\HPH NHVEL LVWLKNkN H\OHGL÷LQH ELQkHQ EX GHIµD 0HFvGL\\H
1LúkQÕ +Pk\€QXQ G|UGQF UWEHVLQGHQ ELU NÕWµDVÕ NHQGVQH µLQk\HW YH LKVkQ
NÕOÕQPÕúROPD÷ODLúEXEHUkWÕPHNkULPVLPkWÕùHKUL\kUkQHPGDKLWDVGvUYHLµWkNÕOÕQGÕ
)v(YkVÕWÕ/6HQH+D]LUDQ
94
118
%2$$'910+0
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
95
$YXVWXU\D3ROLV1H]DUHWL0VWHúDUÕ%DURQ-R]HI'HQL¶\H'|UGQF5WEHGHQ%LU
.ÕWD1LúDQ9HULOPHVL+XVXVXQGD7H]NHUH7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH
6D\ID
7H]NLUHL6kPL\\H
$YXVWXU\D3ROLV1H]kUHWLQLQPVWHúkUÕEXOXQDQ%DURQ-R]HI'HQL¶\HG|UGQFUWEHGHQ
ELU NÕWµD QLúkQÕ µkOv LµWkVÕ LOWLPkVÕQD GkLU 9L\DQD 6HIvUL .DOLPDNL %H\ WDUDIÕQGDQ
WHYkUGHGHQWDKUvUkWÕQWHUFHPHVLPHúP€OQD]DUÕµkOvEX\XUXOPDNLoQµDU]YHWDNGvP
NÕOÕQDQVL\kNÕLúµkUDQD]DUDQP€PkLOH\KKD\UKkKkQÕ6DOWDQDWÕ6HQL\\H¶GHQRODUDN
RUDGDEXOXQDQ'HYOHWLµ$OL\\HWHEDµDVÕQÕQGDKLPHQk¿µQLPXKkID]DGDEXOXQGX÷XQGDQ
NHQGVQQ WDOWv¿ úkQÕ µkOv\H PXYkIÕN J|UQG÷QH ELQkHQ EHUP€FLEL LúµkU
P€PkLOH\KHG|UGQFUWEHGHQELUNÕWµDQLúkQLµWkVÕKDNNÕQGDKHUQHYHFKOHHPU
LUkGHLVHQL\\HLFHQkEÕ3kGLúkKvPWHµDOOLNYHúHUHIVXG€UEX\XUXOXULVHPDQW€NÕ
PQv¿LQIk]ROXQDFD÷ÕEH\kQÕ\ODWH]NLUH96
95
96
%2$$$0'
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
119
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
97
$YXVWXU\D 3ROLV 1H]DUHWL 0VWHúDUÕ %DURQ -R]HI 'HQL¶\H '|UGQF 5WEHGHQ
0HFLGL\H 1LúDQÕ 9HULOPHVL +DNNÕQGD 7UDQVNULSVL\RQXQ $VOÕ %HOJH 6D\ID
$YXVWXU\D3ROLV1H]kUHWLQLQPVWHúkUÕEXOXQDQ%DURQ-R]HI'HQL¶\HG|UGQFUWEHGHQ
ELU NÕWµD 0HFvGL\\H 1LúkQÕ ]vúkQÕQÕQ LµWkVÕ KXV€VXQD EL¶OLVWv]kQ LUkGHL VHQL\\HL
FHQkEÕùHKLQúkKvPWHµDOOLNYHúHUHIVXG€UEX\XUXOPXúYHFkQLELWHúUvIkWGDQ1
6HQH0D\ÕVWkUvKLQGHµLOPKDEHUYHULOGL÷LELOGLULOPLúROGX÷XQGDQEHU
PDQW€NÕLUkGHLVHQL\\HQLúkQÕµkOvLPH]N€UXQEL¶OLµPkOWHV\kUÕKXV€VXQDKLPPHW
EX\XUXOPDN EkEÕQGD EH\kQ ]HULQH VkGÕU RODQ IHUPkQÕ µkOv PDQW€NXQFD LNWL]kVÕ
PkVkULIkWÕPXKkVHEHVLQGHQOHGH¶VVXkOG|UGQFUWEHGHQELUNÕWµDQLúkQÕQLµPkOLoQ
16HQH0D\ÕVWkUvKLQGH+D]vQHL+kVVDL6LNNH0XKkVHEHVLQHµLOP
KDEHUYHULOPLúROGX÷XQGDQPH]N€UQLúkQÕµkOv$YXVWXU\D3ROLV1H]kUHWLQLQPVWHúkUÕ
EXOXQDQ %DURQ -R]HI 'HQL¶\H YHULOGL÷L ELOLQPHN LoQ VLNNHL PH]N€UH YH 1LúkQÕ
+Pk\€Q.DOHPLQHEDúNDEDúNDµLOPKDEHUWDKUvULLNWL]kH\OHGL÷LGHUNHQkUROXQDUDN
P€FLELQFHµLOPKDEHU\D]ÕOPDNIHUPkQÕVkPvEX\XUXOPD÷ÕQP€FLELQFHND\GROXQXE
GL÷HUµLOPKDEHUYHULOPHNOHEHUYHFKLPXKDUUHUNH\¿\\HWPDµO€PROPDNLoQ1LúkQÕ
+Pk\€Q.DOHPLQHGDKLLúEXµLOPKDEHUYHULOLU)v/6HQH+D]LUDQ
0KU
97
120
%2$$'91
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
98
%NUHú3ROLV0HPXUX.RORQHO.RVWDQWLQ.DUDFD¶QÕQ+L]PHWOHULQGHQ'ROD\Õ%HúLQFL
5WEHGHQ0HFLGL\H1LúDQÕLOH0NDIDWODQGÕUÕOPDVÕQD'DLU7UDQVNULSVL\RQXQ
$VOÕ%HOJH6D\ID
1LúkQÕ+Pk\€QROGXUNL
0HPkOLNLPHYU€VHL3kGLúkKkQHPGHQRODQ%NUHúúHKULSROLVPHP€UXLúEXUk¿µL
WHYNvµLUHIvµ¶úúkQÕ+kNkQv.RORQHO.RVWDQWLQ.DUDFD¶QÕQGHUNkURODQGLUk\HWYH
kVkUÕJD\UHWLRODUDNPDKDOOLPH]N€UGDEXNHUUHELUKÕUVÕ]NXPSDQ\DVÕHOHJHoUHUHN
µXP€PÕDKkOvYHVHNHQHVLQLQQLQPHQk¿µLµXP€PL\\HVLQLP€FHEELUKLGPHWGHKLGHPkWGD
EXOXQPXú YH EX FLKHWOH PNkIkWÕ VHQL\\HL 3kGLúkKkQHPH NHVEL LVWLKNkN H\OHPLú
ROGX÷X LQKk YH LKEkU ROXQGX÷XQD ELQkHQ EH\QH¶OHPkVLO P€FLE IDKU YH PEkKkWÕ
YH KLGPHWL YkNÕµDVÕQÕQ PNkIkWÕ ROPDN ]HUH EX GHIµD FkQLEL FHOvO¶OPHQkNÕEÕ
0O€NkQHPGHQ NHQGVQH 0HFvGL\\H 1LúkQÕ +Pk\€QXQ EHúLQFL UWEHVLQGHQ ELU
NÕWµDVÕ µLQk\HW YH LKVkQ NÕOÕQPÕú ROPD÷OD LúEX EHUkWÕ µkOLúkQÕP GDKL WDVGvU YH LµWk NÕOÕQGÕ)v(YkVÕWÕ06HQH$÷XVWRV(\OO
98
%2$$'910+0
121
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
99
%NUHú3ROLV0HPXUX.RORQHO.RVWDQWLQ.DUDFD¶QÕQ0QDVLS%LU5WEHGHQ1LúDQ
LOHgGOOHQGLULOHVL+XVXVXQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0DµU€]ÕokNHUOHULGLUNL
%NUHúúHKUL3ROLV0HP€UX.RORQHO.RVWDQWLQ.DUDFDEXNHUUHELUKÕUVÕ]NXPSDQ\DVÕQÕ
PH\GDQDoÕNDUXEKDONDE\NELUKLGPHWLEUk]HWPLúYHLIkGHYHEH\kQROXQGX÷XQD
J|UHEXKÕUVÕ]WDNÕPÕELUD]YDNLWGHQEHUJHUHNGHU€QLúHKLUGHYHJHUHNKkULFLQGHYkNLµ
PDKDOOHUGH SHN oRN KkQHOHUL VR\DUDN NOOL\HWO Hú\k FHPµ HWPLú ROGXNODUÕQGDQ
.RORQHOP€PkLOH\KµXP€PVHNHQHLPHPOHNHWLELUE\NEHOkGDQNXUWDUPÕúROPDVÕ\OD
H÷HUoLLúEXKLGPHWLQH]GL6DOWDQDWÕ6HQL\\H¶GHúk\kQÕWDNGvUJ|UOEGHNHQGVQH
QLúkQHLPDKI€]L\\HWROPDN]HUHPQkVLEUWEHGHQELUNÕWµD0HFvGL\\H1LúkQÕµÆOvVL
LKVkQEX\XUXOXULVHSHN]L\kGHKVQLúk\LµDYHWHVvULRODFD÷ÕYHoQNLPHPOHNHWLQGH
EXPDN€OHKLGHPkWÕPHEU€UHLEUk]HGHQOHULoQELUJ€QHµDOkPHWLµDOHQL\\HLWDKVvQL\\H
ROPD\XE EX KLGPHWOHU KDNNÕQGD LFUk\Õ PNkIkWÕ 6DOWDQDWÕ 6HQL\\H¶\H µkLG
ROGX÷XQGDQKHUKkOGHLFUk\ÕLNWL]kVÕUH\YHLUkGHLDOL\\HLFHQkEÕGkYHULHNUHPvOHULQH
PWHYDNNÕIEXOXQGX÷XPXKkWÕµLOPLµkOvLKD]UHWLQH]kUHWSHQkKvOHULEX\XUXOGXNGD
ROEkEGDHPUIHUPkQKD]UHWLYHOL\\¶OHPULQGLU)v&D6HQH2FDN
0KU6DIYHW
99
122
%2$ø+5
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
*
%NUHú3ROLV0HPXUX.RORQHO.RVWDQWLQ.DUDFD¶QÕQ%LU+ÕUVÕ]dHWHVLQL0H\GDQD
dÕNDUPDVÕ1HGHQL\OH.HQGLVLQH%HúLQFL'HUHFHGHQ0HFLGL\H1LúDQÕ9HULOPHVLQLQ
0QDVLS*|UOG÷QH'DLU7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
µ$W€IHWOHIHQGLPKD]UHWOHUL
%NUHúúHKUL3ROLV0HPXUX.RORQHO.RVWDQWLQ.DUDFDVDUIÕPHVkµvLOHEXNHUUHELU
KÕUVÕ]NXPSDQ\DVÕQÕHOHJHoLUPLúROPDVÕFLKHWL\OHPNkIkWHQNHQGVQHQLúkQÕµkOvLKVkQ
EX\XUXOPDVÕKXV€VXQDGkLUµ$W€IHWO6DIYHW(IHQGLKD]UHWOHULQLQWHYkUGHGHQWDKUvUkWÕ
PHOI€I)UDQVÕ]FDYDUDNDLOHPDQ]€UÕPDµkOvPHYI€UKD]UHWL3kGLúkKvEX\XUXOPDNLoQ
WDNGvPNÕOÕQGÕYkNÕµkP€PkLOH\KLQPHQk¿µLµXP€PÕVHNHQHLPHPOHNHWHµkLGE|\OH
ELUKLGPHWGHEXOXQPDVÕQDQD]DUDQNHQGVQQWDOWvILµkOv\HPD]KDUL\\HWLKVQLWHVvUL
PVWHO]LP RODFD÷ÕQGDQ P€PkLOH\KH EHúLQFL UWEHGHQ ELU NÕWµD 0HFvGL\\H 1LúkQÕ
+Pk\€QXLKVkQEX\XUXOPDVÕPQkVLEJLELJ|UQULVHGHROEkEGDKHUQHYHFKOHHPU
IHUPkQFHQkEÕ&LKkQEkQvPWHµDOOLNYHúHUHIVQ€KEX\XUXOXULVHDQDJ|UHKDUHNHW
ROXQDFD÷ÕEH\kQÕ\ODWH]NLUHLVHQkYHUvWHUNvPNÕOÕQGÕHIHQGLP)v&6HQH
2FDN
<DWD\.ÕVÕP
0DµU€]ÕokNHULNHPLQHOHULGLUNL
5HVvGHL GHVWL WHNUvP RODQ LúEX WH]NLUHL VkPL\\HL 6DGkUHWSHQkKvOHUL\OH PkU¶O
EH\kQ WDKUvUkWÕ YDUDND PDQ]€UÕ úHYNHWPHYI€U FHQkEÕ 0O€NkQH EX\XUXOPXú YH
LVWv]kQÕ µkOvL kVDIkQHOHUL YHFKOH P€PkLOH\KH UWEHL PH]N€UHGHQ ELU NÕWµD QLúkQÕ µkOv LµWk ROXQPDVÕ PWHµDOOLN YH úHUHIVXG€U EX\XUXODQ HPU  LUkGHL VHQL\\HL KD]UHWL
ùHKUL\kUvPXNWH]k\ÕPQv¿QGHQRODUDNPH]N€UWDKUvUkWÕYDUDND\LQHVDYEÕVkPvL
kVDIkQHOHULQHLµkGHYHWHV\vUNÕOÕQPÕúROPD÷ODROEkEGDHPUIHUPkQKD]UHWLYHOL\\¶O
HPULQGLU)v&6HQH2FDN
123
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
100
%NUHúùHKUL3ROLV0HPXUX.RORQHO.RVWDQWLQ.DUDFD¶\D*HoPLú+L]PHWOHULQH
.DUúÕOÕN2ODUDN%HúLQFL5WEHGHQ%LU.ÕWD0HFLGL\H1LúDQÕ9HULOPHVLøoLQ1LúDQ
.DOHPLQH*|QGHULOHQøOPXKDEHU7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
%NUHú úHKUL 3ROLV 0HP€UX .RORQHO .RVWDQWLQ .DUDFD¶\D PHVE€N RODQ KLGPHWLQH
PNkIkWHQEHúLQFLUWEHGHQELUNÕWµD0HFvGL\\H1LúkQÕ]vúkQÕLµWkVÕKXV€VXQDEL¶O
LVWv]kQ LUkGHL VHQL\\HL KD]UHWL SkGLúkKL PWHµDOOLN YH úHUHIVXG€U EX\XUXOPXú YH &6HQH2FDNWkUvKLQGHFkQLELWHúUvIkWGDQµLOPKDEHULYHULOPLú
ROGX÷XQGDQEHUPDQW€NÕLUkGHLVHQL\\HPH]N€UQLúkQÕµkOvQLQEL¶OLµPkO%kEÕµÆOv\H
LUVkOLQHKLPPHWEX\XUXOPDNEkEÕQGDEH\k]]HULQHVkGÕURODQIHUPkQÕµkOvPDQW€NXQFD
LNWL]kVÕ PDVkULIkW PXKkVHEHVLQGHQ OHGH¶VVXkO EHúLQFL UWEHGHQ ELU NÕWµD QLúkQÕQ
PHYF€GGDQLµWkVÕoQ&6HQHùXEDWWkUvKLQGH9H]QHGkUEDúÕø]]HWO
(IHQGLWDUDIÕQDµLOPKDEHULYHULOPLúROGX÷XQGDQPH]N€UQLúkQÕµkOv%NUHúúHKUL
3ROLV0HP€UX.RORQHO.RVWDQWLQ.DUDFD¶\DYHULOGL÷LELOLQPHNLoQ1LúkQÕ+Pk\€Q
.DOHPLQHµLOPKDEHULWDKUvULLNWL]kH\OHGL÷LGHUNHQkUROXQDUDNµLOPKDEHUL\D]ÕOPDN
IHUPkQÕVkPvEX\XUXOPD÷ÕQP€FLELQFHND\GROXQXEEHUYHFKLPXKDUUHUNH\¿\\HW
PDµO€PROPDNLoQ1LúkQ.DOHPLQHµLOPKDEHUYHULOGL)v&6HQHùXEDW
0KU$KPHG«
100 %2$$'91
124
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
101
+RFDEH\¶GH*|UHYOL3ROLV0HPXUX9LWLUJD¶\D%HúLQFL5WEHGHQ0HFLGL\H1LúDQÕ
9HULOGL÷LQH'DLU7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
1LúkQÕ+Pk\€QROGXUNL
5XV\D 'HYOHWL IDKvPHVLQLQ +RFDEH\¶GH EXOXQDQ SROLV PHP€UODUÕQGDQ LúEX Uk¿µL
WHYNvµL UHIvµ¶úúkQÕ +kNkQv 9LWLUJD HUEkEÕ GLUk\HW YH NL\kVHWGHQ YH KD\U
KkKkQÕ 'HYOHWL µ$OL\\H¶PGHQ H\OHGL÷LQH ELQkHQ EX GHIµD FkQLEL VHQL\\¶OFHYkQLEL
0O€NkQHPGHQ NHQGVQH 0HFvGL\\H 1LúkQÕ +Pk\€QXQ EHúLQFL UWEHVLQGHQ ELU
NÕWµDVÕµLQk\HWYHLKVkQNÕOÕQPÕúROPD÷ODLúEXEHUkWÕPHNkULPVLPkWÕùHKUL\kUkQHP
GDKLWDVGvUYHLµWkNÕOÕQGÕ)v(YkVÕWÕ5D6HQH(NLP
'HYOHWLPúkUQLOH\KkQÕQ'HU6DµkGHWµLPGHPXNvPVHIkUHWLoQFWHUFPkQÕLúEX
Uk¿µùLP\RQHYVkIÕPH]N€UHLOHLWWLVkIÕQDPHEQvP€PkLOH\KGDKLUWEHLPH]N€UHGHQ
$VOÕJLEL
'HYOHWLPúkUQLOH\KkQÕQ'HU6DµkGHW¶LPGHPXNvPFHQHUkONRQVRORVXQXQVHUNkWLEL
LúEX Uk¿µ %RNRERGHVNL HYVkIÕ PH]N€UH LOH LWWLVkIÕQD PHEQv P€PkLOH\K GDKL UWEHLPH]N€UHGHQELUNÕWµDQLúkQYHULOGL÷L
*|UOG
'HYOHWL PúkUQLOH\KkQÕQ EDúNDOIDODUÕQGDQ LúEX Uk¿µ øONRQV .RUVHQL HYVkIÕ
PH]N€UHLOHLWWLVkIÕQDPHEQvP€PkLOH\KGDKLUWEHLPH]N€UHGHQ5D(NLP
102
*|UOG
101 %2$$'910+0
102 9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
125
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
103
dHúLWOL*|UHYOLOHUH1LúDQ9HULOPHVL+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH
6D\ID
%H\kQ]HULQHVkGÕURODQIHUPkQÕµkOvPIkGÕPWHµDOOLNEX\XUXODQLUkGHLVHQL\\H
PDQW€NÕ FHOvOL YH PXNWH]k\Õ GHUNHQkUÕQGD J|VWHULOGL÷L ]HUH +RFDEH\¶GH 5XV\D
'HYOHWL IDKvPHVL SROLV PHP€UODUÕQGDQ 9LWLUJD YH 'HYOHWL PúkUQLOH\K 6HIkUHWL
hoQF7HUFHPkQÕ6LPRQYHøVWDQEXO&HQHUDO.RQVRORV104OX÷X6HUNkWLEL/LNR\RUVDNL¶\H
YH +DúPHWO 5XV\D øPSDUDWRUX KD]UHWOHULQLQ EDúNDOIDODUÕQGDQ $OIRQV .RUVHQL¶\H
EHúLQFLUWEHGHQLKVkQROXQDQELUHUNÕWµDGDQG|UWNÕWµDQLúkQÕQNDOHPWDUDIÕQGDQ5D
6HQH(NLPWkUvKL\OHYkULGRODQµLOPKDEHULP€FLELQFHPHYF€GGDQ
LµWkVÕoQ9H]QHGkUEDúÕµø]]HWO€(IHQGLWDUDIÕQD5D6HQHLPLQK(NLPWkUvKLQH
µLOP  KDEHU YHULOGL÷L ND\GHQ WHEH\\Q H\OHGL÷LQGHQ PH]N€U QLúkQODU P€PkLOH\KH
LKVkQROXQDFD÷ÕELOLQPHNKDVHQHL1LúkQÕ+Pk\€Q.DOHPLQHEkIHUPkQÕVkPvLúEX
µLOPKDEHUYHULOGL)v56HQH.DVÕP
0KU
103 %2$$'91
104 %DƔ ƔHKEHQGHU%DƔNRQVRORV%N]bHPVHGGLQ6DPL.âmûVŦ7üUNî7VWDQEXOV
126
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
105
3ROLV 0HPXUX 0|V\| .DUDFD¶\D 9HULOHQ %HúLQFL 5WEHGHQ 0HFLGL\H 1LúDQÕ
+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
'HYOHWOHIHQGLPKD]UHWOHUL
.kLPPDNkPÕVkEÕN3UHQV*LND(ÀDN(PkUHWLPHP€UODUÕQGDQEDµ]ÕODUÕQD0HFvGL\\H
1LúkQÕ+Pk\€QXLµWkEX\XUXOPDVÕQÕPXNDGGHPkLOWLPkVHWPLúROGX÷XVÕUDGDGHµkYv
YHNvOLEXOXQDQ0|V\|3DODF\DQR¶\X VHKYHQSXVXOD\DLGKkOHWPHPLúROGX÷XYHEXQGDQ
GROD\ÕNHQGVQGHQ]L\kGHPDKF€EEXOXQDFD÷ÕEH\kQÕ\ODP€PkLOH\KGDKLELUNÕWµD
0HFvGL\\H1LúkQÕ+Pk\€QXLµWkEX\XUXOPDVÕQÕPNHUUHUHQLIkGHYHLOWLPkVH\OHGL÷LQH
YHP€PkLOH\K¿¶OKDNvNDHOWkIÕFHOvOHLFHQkEÕ3kGLúkKv\Húk\kQÕEHQGHJkQÕVkGÕND
YH PHP€UvQL PWHKD\\L]HGHQ EXOXQGX÷XQD YH úLPGL PHP€UL\\HWLQGHQ GDKL oÕNPÕú
LG÷LQH ELQkHQ ]LNU ROXQDQ PHP€UvQL VkLUH LOH EHUkEHU P€PkLOH\K GDKL oQF
UWEHGHQELUNÕWµD0HFvGL\\H1LúkQÕ+Pk\€QXLµWkEX\XUXOGX÷XKkOGHNHQGVQQYH
JHUHN 3UHQV P€PkLOH\KLQ IDUWÕ PHPQ€QL\\HWLQL PVWHO]LP RODFD÷Õ GHUNkUGÕU D÷D
WDµEvU ROXQDQ 3ROLV 0HP€UX 0|V\| .DUDFD¶\D ELU NÕWµD 0HFvGL\\H 1LúkQÕ +Pk\€QX
LµWkEX\UXOPDVÕ]ÕPQÕQGDµÆW€IHWO6DIYHW(IHQGLKD]UHWOHULWDUDIÕQGDQPXNDGGHPk
YXN€µ EXOPXú RODQ LúµkU ]HULQH P€PkLOH\K LoQ EHúLQFL UWEHGHQ ELU NÕWµD 0HFvGL\\H
1LúkQÕ+Pk\€QXLUVkOEX\XUXOPXúLVHGHNHQGDNUkQÕEXOXQDQPHP€UODUDúLPGL\H
NDGDUoQFUWEHGHQDúD÷ÕELUQLúkQYHULOPHPLúROGX÷XQGDQEDKVOHQLúkQÕKPk\€QX
PH]N€UvNDE€OHWPHPLúROPD÷ODQLúkQÕPH]N€UROYDNWHPkQHWHQ6DµkGHWOgPHU
)DL](IHQGLEHQGHOHULQHWHVOvPNÕOÕQPÕúYHHOµkQDQODUGDPDKI€]EXOXQPXúGXUP€PkLOH\K
0|V\| .DUDFD¶QÕQ XP€UÕ PHP€UHVLQL KVQL vIk H\OHPHNGH ROGX÷X PLVLOO GL÷HU
µDUv]DLokNHUkQHPGHEH\kQYHLúµkUNÕOÕQGÕ÷ÕYHFKOHIHUPkQÕµkOvQLQNÕUkDWLHVQkVÕQGD
ELU J€QH X\JXQVX]OXN YXN€µD JHOPHPHVL KXV€VXQD ]L\kGH WDND\\G YH LKWLPkP HWPLú
YH PXNDGGHPk EX WDUDIGD 2UGX\Õ +Pk\€QFD RODQ VHQHGkWD VkKWHNkUOÕN HWPLú
RODQHúKkVÕQDK]JLULIWOHULHPULQGHGDKLPHVkµvLNkPLOHVLYXN€µDJHOPLúRODFD÷ÕQDYH
P€PkLOH\KLQúXKLGHPkWÕYkNÕµDVՁ]HULQH]LNUROXQDQQLúkQÕKPk\€QXQWHEGvOLQL
NHQGVQHYDµGH\OHGL÷LPHELQkHQP€PkLOH\KGDKLVkLUDNUkQÕPLVLOOoQFUWEHGHQ
ELUNÕWµD0HFvGL\\H1LúkQÕ+Pk\€QXLµWkEX\XUXOPDVÕEkEÕQGDYHKHUKkOGHHPU
IHUPkQKD]UHWLYHOL\\¶OHPULQGLU)v5D6HQH.DVÕP
%NUHú
0KU(V6H\\LG0HKPHG.DPLO
105 %2$ø+5
127
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
3ROLV 0HPXUX 0|V\| .DUDFD¶QÕQ %HúLQFL 5WEHGHQ 'H÷LO hoQF 5WEHGHQ
0HFLGL\H1LúDQÕ7DOHEL7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
µ$W€IHWOHIHQGLPKD]UHWOHUL
(ÀDN .kLPPDNkPÕ VkEÕN *LND %H\ WDUDIÕQGDQ JHoHQGH HPkUHW PHP€UODUÕQGDQ
EDµ]ÕODUÕQD 0HFvGL\\H 1LúkQÕ +Pk\€QX LKVkQ EX\XUXOPDN ]HUH YHULOPLú RODQ
GHIWHUH GHµkYv YHNvOL EXOXQDQ 0|V\| 3DODF\DQR¶QXQ VHKYHQ LGKkO ROXQPDPDVÕ YH
3ROLV 0HP€UX 0|V\| .DUDFD¶\D GDKL PXNDGGHPk DNUkQÕQD oQF UWEHGHQ QLúkQODU
YHULOGL÷LKkOGHEHúLQFLUWEHGHQELUNÕWµDQLúkQLµWkROXQPDVÕFLKHWOHUOHP€PkLOH\KPk\D
oQF UWEHGHQ ELU NÕWµD QLúkQÕ ]vúkQ LKVkQ EX\XUXOPDVÕ LIkGHVLQH GkLU +kULFL\\H
7HúUvIkWFÕVÕ6DµkGHWO.DPLO%H\(IHQGLKD]UHWOHULQLQ(ÀDN¶GDQJHOHQWDKUvUkWÕPDQ]€UÕ
µkOvEX\XUXOPDNLoQµDU]YHWDNGvPNÕOÕQPÕúROPD÷ODROEkEGDYHKHUQHYHFKOHLUkGHL
VHQL\\HL KD]UHWL 3kGLúkKv PWHµDOOLN YH úHUHIVXG€U EX\XUXOXU LVH DQD J|UH KDUHNHW
ROXQDFD÷ÕEH\kQÕ\ODWH]NLUHLVHQkYHUvWHUNvPNÕOÕQGÕHIHQGLP)v56HQH
$UDOÕN
<DWD\.ÕVÕP
0DµU€]ÕokNHULNHPvQHOHULGLUNL
+kPHSvUk\ÕLKWvUkPRODQLúEXWH]NLUHLVkPL\\HL6DGkUHWSHQkKvOHUL\OH]LNUROXQDQ
WDKUvUkWÕ PDQ]€UÕ PDµkOvPHYI€U KD]UHWL 3kGLúkKv EX\XUXOPXú YH LVWv]kQÕ µkOvL
kVDIkQHOHUL YHFKOH P€PkLOH\KPk\D oQF UWEHGHQ ELUHU NÕWµD QLúkQÕ µkOv LµWk
ROXQPDVÕPWHµDOOLNYHúHUHIVXG€UYHEX\XUXODQHPULUkGHLVHQL\\HLFHQkEÕ7kFGkUv
PXNWH]k\ÕPQv¿QGHQEXOXQPXúYHWDKUvUkWÕPH]N€UH\LQHVDYEÕVkPvLkVDIvOHULQH
LµkGHNÕOÕQPÕúROPD÷ODROEkEGDHPUIHUPkQKD]UHWLYHOL\\¶OHPULQGLU)v56HQH
$UDOÕN
128
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
106
(ÀDN (PDUHWL (VNL .D\PDNDPÕ .LJD¶\D %LULQFL 5WEHGHQ 0HFLGL\H 1LúDQÕ
9HULOPHVL+XVXVXQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0HP€UvQL0DKV€VDLOH%NUHú¶GH%XOXQDQ.DPLO%H\(IHQGL¶\H7DKUvUkWÕµ$OL\\H
(ÀDN(PkUHWL.kLPPDNkPÕVkEÕN.LJD%H\FHQkEODUÕNHQGVQHLKVkQEX\XUXODFD÷ÕQÕ
LVWLPDµ H\OHPLú ROGX÷X QLúkQÕ ]vúkQGDQ GROD\Õ LQWL]kUGD EXOXQGX÷X LIkGHVLQH GkLU
UHVvGHLGHVWLLµ]k]RODQWDKUvUkWÕEHKL\\HOHULPWkODµDJ]kUÕVHQkYHUvROGX0vUL
PúkUQLOH\KH V€UHWL OHIIHQ LUVkO NÕOÕQDQ SXVXODGD PXKDUUHU ]HYkWD LVLPOHUL EkOkVÕQGD
J|VWHULOHQELULQFLUWEHOHUGHQELUHUELUNÕWµDQLúkQÕµkOvLµWkVÕKXV€VXúk\kQEX\XUXODQ
HPU  IHUPkQÕ KPk\€Q KD]UHWL 0ONGkUv PXNWH]k\Õ FHOvOLQGHQ RODUDN PH]N€U
QLúkQODUODEHUkUkWÕFHOvOLVLGHUGHVWLLµPkOYHÕVGkUEX\XUXOPD÷ODLIkGHLKkOVL\kNÕQGD
FHYkEQkPHLVHQkYHUvWHUNvPLQHLEWLGkUROXQGXHIHQGLP
*
(VNL .D\PDNDP 3UHQV .LJD¶\D 9HULOHFHN 0HFLGL\H 1LúDQÕ +XVXVXQGD 7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
'HYOHWOHIHQGLPKD]UHWOHUL
.kLPPDNkP VkEÕN 3UHQV .LJD¶\D ELU NÕWµD 0HFvGL\\H 1LúkQÕ +Pk\€QX LµWk YH
LKVkQEX\XUXODFD÷Õ3UHQVLPúkUQLOH\KLQ\H÷HQL0|V\|-RUM¶D'HU6DµkGHW¶GHLNHQ
WDUDIÕKD]UHWLYHNkOHWSHQkKvGHQYDµGEX\XUXOPXúYHYDµGÕµkOvLPH]N€UXQROYHFKOH
YXN€µLWDUDIÕokNHUkQHPGHQGDKL3UHQVLPúkUQLOH\KHEL¶OLIkGHWDVGvNNÕOÕQPÕúYH
EXQXKHUNHVGDKLGX\PXúROGX÷XKkOGHQLúkQÕPH]N€UXQKHQ]LµWkEX\XUXOPDPÕú
ROPDVÕQGDQGROD\Õ]L\kGHPDK]€QEXOXQGX÷XEDKVOHQLúkQÕKPk\€QÕPH]N€UXQLµWkYH
106 %2$+50.7
129
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
LKVkQ EX\XUXOPDVÕQÕ 3UHQVL PúkUQLOH\KLQ QL\k] YH LOWLPkV H\OHPHNGH ROGX÷XQX
P€PkLOH\K 0|V\| -RUM WDUDIÕ okNHUkQHPH LIkGH HWPLú ROPD÷OD EH\kQÕ KkOH FUHW
NÕOÕQGÕ
0|V\|øVNDUODW.LJDNHQGVQHWHEGvOHQLNLQFLUWEHGHQ0HFvGL\\H1LúkQÕ+Pk\€QX
LµWk EX\XUXODFD÷Õ 6HUKD]L %RORU YkVÕWDVÕ\OD YDµG ROXQPXú LG÷LQL okNHUOHULQH LIkGH
HWPLúGLU KkOEXNL P€PkLOH\KH LNLQFL UWEHGHQ 0HFvGL\\H 1LúkQÕ +Pk\€QX LµWk
EX\XUXOGX÷XWDNGvUGHEXQGDQE|\OH(ÀDN¶GDoQFUWEHGHQQLúkQYHULOHFHNELUNLPVH
EXOXQDPD\DFDNGÕUROEkEGDYHKHUKkOGHHPUIHUPkQKD]UHWLYHOL\\¶OHPULQGLU
)v56HQH.DVÕP
%NUHú
0KU(V6H\\LG0HKPHG.DPLO
*
(ÀDN (PDUHWL (VNL .D\PDNDPÕ .LJD¶\D %LULQFL 'HUHFHGHQ 9HNLOL 0|V\|
3DODF\DQR YH 0|V\| .DUDFD¶\D hoQF 'HUHFHGHQ 0HFLGL\H 1LúDQÕ 9HULOPHVL
+DNNÕQGD7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
0HP€UvQL0DKV€VDLOH%NUHú¶GH%XOXQDQ.DPLO%H\(IHQGL¶\H7DKUvUkWÕµ$OL\\H
(ÀDN(PkUHWL.kLPPDNkPÕVkEÕN.LJD%H\FHQkEODUÕNHQGVQHLKVkQEX\XUXODFD÷ÕQÕ
LVWLPkµH\OHPLúROGX÷XQLúkQÕ]vúkQGDQGROD\ÕLQWL]kUGDEXOXQGX÷XLIkGHVLQHYHGHµkYv
YHNvOL0|V\|3DODF\DQRLOH3ROLV0HP€UX0|V\|.DUDFD¶QÕQDVGLNkGDQEXOXQPDODUÕ\OD
NHQGOHULQHELUHUNÕWµDQLúkQÕµkOvLµWkVÕO]€PXQDGkLUUHVvGHLGHVWLLµ]k]EXODQLNL
NÕWµDWDKUvUkWÕEHKL\\HOHULPHDOLPDµO€PÕVHQkYHULROGX0vULPúkUQLOH\KELULQFLYH
GHµkYv YHNvOL P€PkLOH\KH oQF UWEHOHUGHQ ELUHU NÕWµD QLúkQÕ KPk\XQ LµWkVÕQD JHoHQGHYHP€PkLOH\K0|V\|.DUDFD¶\DGDKLLúµkUÕYkOkODUÕP€FLELQFHWHEGvOHQoQF
UWEHGHQELUNÕWµDQLúkQÕ]vúkQYHULOPHVLQHEXNHUUHHPUIHUPkQÕKPk\€QÕKD]UHWL
3kGLúkKvPWHµDOOLNYHúHUHIVXG€UEX\XUXODUDNPH]N€UQLúDQODUODEHUHYkWÕPkOL\\HVL
GHUGHVWL LµPkO YH ÕVGkU EXOXQGX÷X LNWL]kODUÕ GHUGHVWL LFUk EXOXQGX÷X EH\kQÕ\OD
FHYkEQkPHLúHUvIHOHULWHUNvPNÕOÕQGÕHIHQGLP&D6HQH$UDOÕN107
107
130
9DUDNÕQWDVQLI¿úLQGHYHULOHQWDULKNXOODQÕOPÕúWÕU
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
108
(ÀDN 3ROLV 0HPXUODUÕQGDQ .DUDFD¶\D hoQF 5WEHGHQ 0HFLGL\H 1LúDQÕ
9HULOGL÷LQH'DLU7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH6D\ID
1LúkQÕ+Pk\€QROGXUNL
0HPkOLNL0HYU€VHL3kGLúkKkQHPGHQRODQ(ÀDNPHPOHNHWLSROLVPHP€UXLúEX
Uk¿µLWHYNvµLUHIvµ¶úúkQÕ+kNkQv.DUDFD¶QÕQHYVkIÕPHPG€KDLOHLWWLVkIÕYHúLPGL\H
NDGDU KLGPHWL PHP€UHVLQGH ]XK€UD JHOHQ KVQL VO€NX KLGPHWL QH]GL PHNkULP
YHIGL0O€NkQHPGHPDµO€PROGX÷XQDELQkHQFLKHWL\OHúk\kQÕµkWÕIHWLVHQL\\HPLG÷L
LQKkYHLKEkUROPD÷ODEXGHIµDFkQLELVHQL\\¶OFHYkQLEL0O€NkQHPGHQNHQGVQH
0HFvGL\\H 1LúkQÕ +Pk\€QXQ WHEGvOHQ oQF UWEHVLQGHQ ELU NÕWµDVÕ µLQk\HW YH
LKVkQNÕOÕQPÕúROPD÷ODLúEXEHUkWÕPHNkULPVLPkWÕùHKUL\kUkQHPGDKLWDVGvUYHLVUk
NÕOÕQGÕ)v(YkLOL&D6HQH$UDOÕN
108 %2$$'910+0
131
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
109
%NUHú3ROLV0HPXUX.RVWDQWLQ.DUDFD¶\D9HULOHQ0HFLGL\H1LúDQÕQÕQhoQF
5WEHGHQ0HFLGL\H1LúDQÕQD'|QúWUOPHVL7UDQVNULSVL\RQXQ$VOÕ%HOJH
6D\ID
(ÀDN (PkUHWL 3ROLV 0HP€UX 0|V\| .DUDFD¶\D WHEGvOHQ oQF UWEHGHQ ELU NÕWµD
0HFvGL\\H1LúkQÕ+Pk\€QXLµWkVÕQDEL¶OLVWv]kQLUkGHLVHQL\\HLKD]UHWL3kGLúkKv
PWHµDOOLNYHúHUHIVXG€UEX\XUXOPXúYH6HOKL56HQH$UDOÕNWkUvKLQGH
FkQLELWHúUvIkWGDQELUNÕWµDµLOPKDEHUYHULOPLúROPD÷ODEHUP€FLELLUkGHLVHQL\\HL
QLúkQÕ PH]N€UXQ LµPkOL\OH %kEÕ µÆOv\H LUVkOLQH KLPPHW EX\XUXOPDN EkEÕQGD EH\k]ÕQ
]HULQH VkGÕU RODQ IHUPkQÕ µkOv P€FLELQFH NH\¿\\HWL 7HúUvIkWvL 'vYkQÕ +Pk\€Q
6DµkGHWO%H\(IHQGLKD]UHWOHULQGHQEDµGH¶VVHOkPLNWL]kVÕPDVkULIkWÕPXKkVHEHVLQGHQ
OHGH¶VVXkO]LNUROXQDQoQFUWEHQLúkQÕQPHYF€GGDQLµWkVÕoQ&D6HQH
$UDOÕNWkUvKLQGH9H]QHGkUEDúÕµø]]HWO(IHQGLWDUDIÕQDµLOPKDEHULYHULOGL÷L
PXND\\HG ROPDVÕ\OD PH]N€U QLúkQÕ µkOv %NUHú 3ROLV 0HP€UX %LQEDúÕ .RORQHO
.RVWDQWLQ .DUDFD¶\D LKVkQ ROXQGX÷X ELOLQHUHN µDWvN G|UGQF UWEH QLúkQÕQ +D]vQHL
&HOvOH\HWHVOvPL]ÕPQÕQGD1LúkQÕ+Pk\€Q.DOHPLQHµLOPKDEHULQLQWDKUvULLNWL]k
H\OHGL÷LGHUNHQkUROXQDUDNµLOPKDEHU\D]ÕOPDNIHUPkQÕVkPvEX\XUXOPD÷ÕQP€FLELQFH
ND\GROXQXEEHUPLQYkOLPXKDUUHUNH\¿\\HWPDµO€PROPDNLoQ1LúkQÕ+Pk\€Q
.DOHPLQHLúEXµLOPKDEHUYHULOGL)v&D6HQH$UDOÕN
0KU(V6H\\LG0HKPHG$]L]
109 %2$$'91
132
I. BÖLÜM
BELGELER
POLİS TEŞKİLATI HAKKINDA
SEFARETLERLE YAPILAN YAZIŞMALAR
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
1
%H\R÷OX YH *DODWD¶GD 3ROLV øúOHULQLQ ']HQOHQPHVL $PDFÕ\OD %DEÕ 9DOD
\Õ 6HUDVNHULGH 2OXúWXUXODFDN .RPLV\RQD .DWÕODFDN *|UHYOL 6D\ÕVÕQÕQ øOJLOL
.XUXPODUD%LOGLULOPHVL+DNNÕQGD7H]NHUH (Belgenin Transkripsiyonu: No:1,
Sayfa-3)
%HOJH
1
%2$+50.7
135
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
2
2
%H\R÷OX YH *DODWD¶GD 3ROLV øúOHULQLQ ']HQOHQPHVL $PDFÕ\OD 2OXúWXUXODFDN
.DUPD .RPLV\RQ +DNNÕQGD %DEÕ$OL 7DUDIÕQGDQ *HUH÷LQLQ <DSÕOGÕ÷Õ YH øOJLOL
<HUOHUH%LOGLULOGL÷L+XVXVXQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:2, Sayfa-4)
%HOJH
2
136
%2$+50.7
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
3
*DODWDYH%H\R÷OX¶QGD3ROLVøúOHULQLQ']HQOHQPHVL$PDFÕ\OD%DEÕ6HUDVNHULGH
2OXúWXUXODQ .RPLV\RQD øVWDQEXO ùHKUHPLQLQLQ +DIWDGD %LU øNL *Q .DWÕOPDVÕ
+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:3, Sayfa-5)
%HOJH
*
*DODWD YH %H\R÷OX¶QGD 3ROLV øúOHULQLQ ']HQOHQPHVL øoLQ %DEÕ 6HUDVNHULGHNL
.RPLV\RQD.DWÕOPDVÕgQJ|UOHQùHKUHPLQL5H¿N%H\(IHQGL¶QLQ+HQ]+LoELU
7RSODQWÕ\D.DWÕOPDGÕ÷ÕQD'DLU(Belgenin Transkripsiyonu: No:3, Sayfa-5-6)
%HOJH
3
%2$+50.7
137
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
4
3ROLV øúOHULQL ']HQOHPHN $PDFÕ\OD %DEÕ 6HUDVNHULGH .XUXOPXú 2ODQ .DUPD
.RPLV\RQ 7DUDIÕQGDQ .DUDODúWÕUÕODQ .DQXQ 7DVDUÕVÕ +DNNÕQGD (Belgenin
Transkripsiyonu: No:4, Sayfa-7)
%HOJH
4
138
%2$+50.7
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
*
%H\R÷OX YH *DODWD¶GD 3ROLV øúOHULQLQLQ ']HQOHQPHVL $PDFÕ\OD 2OXúWXUXODQ
.DUPD.RPLV\RQ7DUDIÕQGDQ.DUDUODúWÕUÕODQ.DQXQ7DVDUÕVÕQÕQ0WDODDVÕQD'DLU
(Belgenin Transkripsiyonu: No:4, Sayfa-9)
%HOJH
139
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
<DEDQFÕ9DWDQGDúODUÕQ%XOXQGXNODUÕ0D÷D]DYH'NNDQ*LEL<HUOHUH*LUHFHN2ODQ
3ROLV0HPXUODUÕQÕQ*YHQLOLU.LúLOHUGHQ6HoLOPHVLYH%X.RQXQXQøVWDQEXO¶GDNL
6HIDUHWOHU 7DUDIÕQGDQ (FQHEL *D]HWHOHUL$UDFÕOÕ÷Õ\OD 'X\XUXOPDVÕ (Belgenin
Transkripsiyonu: No:4, Sayfa-10)
%HOJH
140
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
*
%DEÕ 6HUDVNHULGH 2OXúWXUXODQ .RPLV\RQGDQ9HULOPLú 2ODQ /D\LKD YH 0D]EDWD
'R÷UXOWXVXQGD 6HIDUHWOHUOH <D]ÕúPDODUÕQ 'HYDP (WWL÷L +DNNÕQGD 7H]NHUH
(Belgenin Transkripsiyonu: No:4, Sayfa-11)
%HOJH
141
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
5
3ROLVøúOHULQLQ']HQOHQPHVL\OHøOJLOL+XVXVODUÕQ0]DNHUHVLøoLQ=DSWL\H0úLUL
0XDYLQLQLQ +DQJL *Q YH +DQJL 6DDWWH +DULFL\H 1H]DUHWLQGH %XOXQDFD÷ÕQÕQ
6RUXOPDVÕ+DNNÕQGD7H]NHUH(Belgenin Transkripsiyonu: No:5, Sayfa-12)
%HOJH
5
142
%2$+50.7
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
*
3ROLVøúOHULQLQ']HQOHQPHVL\OHøOJLOL+XVXVODUÕQ0]DNHUHVLQH=DSWL\H0úLULQLQ
0XDYLQL LOH %HUDEHU .DWÕODFD÷ÕQÕ %LOGLUGL÷L<D]Õ (Belgenin Transkripsiyonu:
No:5, Sayfa-12)
%HOJH
143
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
%DEÕ 6HUDVNHULGH .XUXODQ .RPLV\RQ 7DUDIÕQGDQ .DUDUODúWÕUÕODQ 8VXO YH
7HGELUOHU+DNNÕQGD%HOoLND'HYOHWL¶QLQ*|UúOHULQLQLQ%HOoLND6H¿UL0|V\|.RQ
$UDFÕOÕ÷Õ\OD%LOGLULOPHVL(Belgenin Transkripsiyonu: No:5, Sayfa-13)
%HOJH$
144
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
6D\ID(Belgenin Transkripsiyonu: No:5, Sayfa-17)
%HOJH%
145
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
%DEÕ 6HUDVNHULGH .XUXODQ .DUPD .RPLV\RQGD .DUDUODúWÕUÕODQ 7HGELUOHULQ
8\JXQ*|UOG÷QH'DLU9LODQVHL$WLN6HIDUHWL7DUDIÕQGDQ+DULFL\H1H]DUHWLQH
*|QGHULOHQ<D]Õ(Belgenin Transkripsiyonu: No:5, Sayfa-20)
%HOJH
*
%DEÕ6HUDVNHULGH.XUXODQ.RPLV\RQ7DUDIÕQGDQ6XoODUÕQgQOHQPHVLYH(PQL\HWLQ
.RUXQPDVÕ øoLQ .DUDUODúWÕUÕODQ 8VXO YH 7HGELUOHULQ øVSDQ\D 6HIDUHWL 7DUDIÕQGDQ
<HULQGH%XOXQGX÷X+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:5, Sayfa-21)
%HOJH
146
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
*
%DEÕ 6HUDVNHULGH .XUXODQ .RPLV\RQ 7DUDIÕQGDQ .DUDUODúWÕUÕODQ 8VXO YH
7HGELUOHULQ6DUGXQ\D6HIDUHWL7DUDIÕQGDQ.DEXO(GLOGL÷LQHYH*HUH÷LQLQ2VPDQOÕ
'HYOHWL 0HPXUODUÕ 7DUDIÕQGDQ <HULQH *HWLULOPHVLQLQ 7HPHQQL (GLOGL÷LQH 'DLU
(Belgenin Transkripsiyonu: No:5, Sayfa-21)
%HOJH
*
%DEÕ 6HUDVNHULGH .XUXODQ .RPLV\RQ 7DUDIÕQGDQ øVWDQEXO¶GD 6XoODUÕQ
gQOHQPHVL YH *HQHO (PQL\HWLQ .RUXQPDVÕ øoLQ .DUDUODúWÕUÕODQ 8VXO YH
7HGELUOHULQ øVYHo 6HIDUHWLQFH øWLUD]VÕ] YH7HUHGGWV] .DEXO (GLOGL÷L +DNNÕQGD
(Belgenin Transkripsiyonu: No:5, Sayfa-22)
%HOJH
147
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
%DEÕ6HUDVNHULGH.XUXODQ.RPLV\RQ7DUDIÕQGDQ6XoODUÕQgQOHQPHVLYH(PQL\HWLQ
.RUXQPDVÕøoLQ.DUDUODúWÕUÕODQ8VXOYH7HGELUOHULQ$YXVWXU\D6HIDUHWLQFH$\QHQ
.DEXO(GLOGL÷L+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:5, Sayfa-23)
%HOJH
148
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
*
%DEÕ6HUDVNHULGHøVWDQEXO¶XQ(PQL\HWYH*YHQOL÷LøoLQ.DUDUODúWÕUÕODQ.DQXQ
7DVDUÕVÕQD5XV\D6H¿UL0|V\|%RQLWHI¶LQ%Hú0DGGHOLN*|UúOHULQLQ(NOHQPHVLQL
øVWHGL÷L<D]Õ(Belgenin Transkripsiyonu: No:5, Sayfa-23)
%HOJH
149
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
2VPDQOÕ'HYOHWL6ÕQÕUODUÕøoLQGH<DúD\DQøQJLOWHUH9DWDQGDúODUÕQÕQ6XoYH.DEDKDW
øúOHPHOHUL +DOLQGH 8\JXODQPDVÕ *HUHNHQ 8VXO YH7HGELUOHU +DNNÕQGD øQJLOWHUH
6H¿UL/RUGøVWUDWIRUG¶XQ*|UúOHUL(Belgenin Transkripsiyonu: No:5, Sayfa-25)
%HOJH
150
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
*
6XoODUÕQ gQOHQPHVL YH (PQL\HWLQ .RUXQPDVÕ $PDFÕ\OD .DUDUODúWÕUÕODQ
8VXO YH 7HGELUOHULQ 3UXV\D 6HIDUHWL 7DUDIÕQGDQ 8\JXQ %XOXQGX÷X +DNNÕQGD (Belgenin Transkripsiyonu: No:5, Sayfa-26)
%HOJH
151
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
%D]Õ 2VPDQOÕ 'HYOHW $GDPODUÕ YH <DEDQFÕ 'HYOHW 6HIDUHWOHUL 7DUDIÕQGDQ
']HQOHQHQ =DEÕWD 7HGELUOHULQLQ %HOoLND .DQXQODUÕQD YH 2VPDQOÕ 'HYOHWL LOH
%HOoLND $UDVÕQGD <DSÕODQ $QWODúPDODUD 8\JXQ 2OGX÷X YH 7HUHGGWV] .DEXO
(GLOGL÷LQH'DLU(Belgenin Transkripsiyonu: No:5, Sayfa-26)
%HOJH
*
%DEÕ 6HUDVNHULGH .XUXODQ .RPLV\RQ 7DUDIÕQGDQ .DUDUODúWÕUÕODQ 8VXO YH
7HGELUOHUOH øOJLOL 1DSROL 6HIDUHWLQLQ +DULFL\H 1H]DUHWLQH *|QGHUGL÷L <D]Õ (Belgenin Transkripsiyonu: No:5, Sayfa-27)
%HOJH
152
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
*
%DEÕ6HUDVNHULGH.XUXODQ.RPLV\RQGD+D]ÕUODQDQ/D\LKD+DNNÕQGD$PHULNDQ
6HIDUHWLQLQ øWLUD]ÕQÕQ %XOXQPDGÕ÷Õ $QFDN 'L÷HU 6HIDUHWOHULQ /D\LKDQÕQ %D]Õ
0DGGHOHULQGHQ.HQGL7HEDDODUÕQÕQ0XDI7XWXOPDVÕQÕøVWHPHOHUL+DOLQGH$PHULNDQ
6HIDUHWLQLQGH$\QÕ0XD¿\HWLøVWHPH+DNNÕQD6DKLS2OPDVÕ*HUHNWL÷L+DNNÕQGD
(Belgenin Transkripsiyonu: No:5, Sayfa-28)
%HOJH
153
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
.RPLV\RQ 7DUDIÕQGDQ .DUDUODúWÕUÕODQ /D\LKD 0DGGHOHUL LOH øOJLOL<XQDQ 'HYOHWL
6H¿UL0|V\|.RQGRU\RWL7DUDIÕQGDQ*|QGHULOHQ<D]ÕBelgenin Transkripsiyonu:
No:5, Sayfa-28)
%HOJH
154
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
*
2VPDQOÕ'HYOHW$GDPODUÕLOH<DEDQFÕ'HYOHW6HIDUHWOHUL7DUDIÕQGDQ.DUDUODúWÕUÕODQ
7HGELUOHU +DNNÕQGD )OHPHQN 6HIDUHWLQLQ 'H÷HUOHQGLUPHOHULQL .DSVD\DQ <D]Õ (Belgenin Transkripsiyonu: No:5, Sayfa-29)
%HOJH
155
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
%DEÕ6HUDVNHULGH.XUXODQ.DUPD.RPLV\RQ7DUDIÕQGDQ.DUDUODúWÕUÕODQ+XVXVODUOD
øOJLOL.DQXQ7DVDUÕVÕ(Belgenin Transkripsiyonu: No:5, Sayfa-30)
%HOJH
156
3ROLV7HúNLODWÕ+DNNÕQGD6HIDUHWOHUOH<DSÕODQ<D]ÕúPDODU
*
3ROLV øúOHULQLQLQ ']HQOHPHVL $PDFÕ\OD +D]ÕUODQÕQ %Hú 0DGGHOLN /D\LKDQÕQ
6HIDUHWOHUH *|QGHULOGL÷L YH 6HIDUHWOHUGHQ $OÕQDQ &HYDSODUD %LQDHQ +D]ÕUODQDQ
/D\LKD(Belgenin Transkripsiyonu: No:5, Sayfa-32)
%HOJH
157
II. BÖLÜM
BELGELER
ANADOLU’DA VE İSTANBUL’DA
POLİS TEŞKİLATLANMASI
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
6
=DSWL\H0HFOLVL$]DVÕ$WÕI%H\¶LQ%H\R÷OX=DSWL\HVLQH$OL(IHQGL¶QLQLVH=DSWL\H
0HFOLVL $]DOÕ÷ÕQD 7D\LQOHUL +DNNÕQGD (Belgenin Transkripsiyonu: No:6,
Sayfa-37)
%HOJH
6
%2$$$0'
161
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
7
0HNWHEL7ÕEEL\Hg÷UHQFLOHULQH7HúULKYH$PHOL\DWÕQg÷UHWLOPHVLøoLQ7HUVDQHL
$PLUH =LQGDQÕQGD YH =DSWL\H +DSLVKDQHVLQGHNL 6XoOXODUGDQ 9HIDW (GHQOHULQ
*|QGHULOPHVLLOHøOJLOL<D]Õ(Belgenin Transkripsiyonu: No:7, Sayfa-38)
%HOJH
7
162
%2$$0.70+0
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
8
7XQXVOX $VNHUOHU LOH 'DUOIQXQ +DVWDKDQHVLQGH %XOXQDQ )UDQVÕ]ODU $UDVÕQGD
0H\GDQD*HOHQ2OD\ODUODøOJLOL6HUDVNHU3DúD¶\D*|QGHULOHQ7H]NHUH(Belgenin
Transkripsiyonu: No:8, Sayfa-39)
%HOJH
8
%2$$0.709/
163
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
9
6DUUDFKDQH &LYDUÕQGD (YOHUL =DSW (GHQOHULQ =RU .XOODQÕODUDN dÕNDUÕODFD÷Õ
%XQODU.DGÕQøVH0DKDOOHVLQLQøPDPYH0XKWDUODUÕLOHdÕNDUÕOÕS%DEÕ=DSWL\H\H
*HWLULOHFH÷L+XVXVXQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:9, Sayfa-41)
%HOJH
9
164
%2$$0.709/
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
10
%DEÕ=DSWL\H3ROLV2GDODUÕQÕQøQúDDW0DVUDÀDUÕYH7UDYQLN.D]DVÕQGD%XOXQDQ
7RSoX 6YDUL YH 3L\DGH %|ONOHULQLQ .ÕúOD YH $KÕU 7DPLU 0DVUDÀDUÕQD 'DLU
7H]NHUH(Belgenin Transkripsiyonu: No:10, Sayfa-43)
%HOJH
10
%2$$$0'
165
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
11
.D\VHUL 6DQFD÷ÕQD %D÷OÕ 0XQFDVXQ .|\QH *LGHQ %D]Õ =DSWL\H 1HIHUOHUL
+DNNÕQGD$UDúWÕUPD<DSÕOPDVÕ(Belgenin Transkripsiyonu: No:11, Sayfa-44)
%HOJH
*
.D\VHUL 6DQFD÷ÕQD %D÷OÕ 0XQFDVXQ .|\QH *LGHQ %D]Õ =DSWL\H 1HIHUOHUL
+DNNÕQGDøVWHIDQøVLPOLùDKVÕQøKEDUÕQD%LQDHQ*HUHNOL$UDúWÕUPDODUÕQ<DSÕOPDVÕ
+DNNÕQGD.D\VHUL.D\PDNDPÕQD*|QGHULOHQ<D]Õ(Belgenin Transkripsiyonu:
No:11, Sayfa-45)
%HOJH
11
166
%2$+50.7
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
12
%LU 5XP 9DWDQGDúÕQ øVODPL\HW¶L .DEXO (WPHVL YH 3ROLV .DUDNROXQGD %LUNDo
*QO÷QH0LVD¿U(GLOPHVL+XVXVXQGD7H]NHUH(Belgenin Transkripsiyonu:
No:12, Sayfa-46)
%HOJH
12
%2$+50.7
167
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
13
$NoDDEDW .D]DVÕQÕQ %\NO÷ 6HEHEL\OH <LUPL %Hú 1HIHU =DSWL\HQLQ 'DKD
øVWLKGDP(GLOPHVL+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:13, Sayfa-47)
%HOJH
13
168
%2$$0.780
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
14
+ÕUVÕ]OÕN<DSWÕ÷Õ$QODúÕODQ$EGXOODK øVLPOL ùDKVD 3UDQJD &H]DVÕQÕQ9HULOGL÷LQH
'DLU(Belgenin Transkripsiyonu: No:14, Sayfa-48)
%HOJH
14
%2$=%
169
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
15
0H\KDQHOHU +DNNÕQGD <DSÕODQ ']HQOHPH\OH øOJLOL *|Uú YH 'H÷HUOHQGLUPHUH
'DLU=DSWL\H0úLULQH*|QGHULOHQ7H]NHUH(Belgenin Transkripsiyonu: No:15,
Sayfa-49)
%HOJH
16
ø]PLU =DSWL\H 6HUJHUGHVL +DPGL %H\ 0DULIHWL\OH 3ROLV 0DVUDÀDUÕQÕQ gGHQPHVL
øoLQ .DUDUODúWÕUÕODQ 0HEOD÷ÕQ øOJLOL<HUOHUH *|QGHULOGL÷L +DNNÕQGD (Belgenin
Transkripsiyonu: No:16, Sayfa-50)
%HOJH
15
16
170
%2$+50.7
%2$ø09/
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
*
3ROLV0DVUDÀDUÕøoLQ*|QGHULOHQ3DUDQÕQ<ROGD+ÕUVÕ]ODUD.DUúÕ.RUXQPDVÕøoLQ
øVWLKGDP (GLOHQ +D¿\H 0HPXUODUÕ +DNNÕQGD (Belgenin Transkripsiyonu:
No:16, Sayfa-51)
%HOJH
171
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
17
0L]DQ¶O$KODN$GÕ\OD%LU3ROLV*D]HWHVL¶QLQ<D\ÕQODQPDVÕ+DNNÕQGD(Belgenin
Transkripsiyonu: No:17, Sayfa-52)
%HOJH
17
172
%2$$0.71='
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
18
.DQGL\H .DVDEDVÕQGDNL +DSLVKDQHQLQ )L]LNL %DNÕPGDQ <HWHUVL] 2OPDVÕQGDQ
'ROD\Õ 0DKSXVODUÕQ =RU 'XUXPGD 2OGXNODUÕ YH øNL $GHW 3ROLV 2GDVÕ LOH %LU
$GHW.R÷Xú<DSÕOPDVÕ+DNNÕQGD0D]EDWD(Belgenin Transkripsiyonu: No:18,
Sayfa-53)
%HOJH
18
%2$09/
173
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
19
%DEÕ=DSWL\HGH%XOXQDQ+DSLVKDQHOHU+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu:
No:19, Sayfa-54)
%HOJH
19
174
%2$ø09/
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
*
%DEÕ =DSWL\HGH %XOXQDQ 7HYNLIKDQH 3ROLV 2GDODUÕ YH .DUDNROKDQHOHULQ
']HQOHQPHVL YH %XUDODUGD %XOXQDQ 0DKSXVODUÕQ +HU 7UO øKWL\DoODUÕQÕQ
.DUúÕODQPDVÕLOHøOJLOL<D]Õ(Belgenin Transkripsiyonu: No:19, Sayfa-55)
%HOJH
175
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
%DEÕ =DSWL\HGH %XOXQDQ 7HYNLIKDQH 3ROLV 2GDODUÕ .DUDNROKDQHOHU YH 6RUJX
'DLUHVLQLQ 7DPLUL LOH 0DKSXVODUÕQ (OELVHOHULQLQ <HQLOHQPHVL øoLQ *HUHNOL
0DVUDÀDUÕQ0DOL\H1H]DUHWLQH%LOGLULOPHVL+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu:
No:19, Sayfa-56)
%HOJH
176
$QDGROX¶GDYHøVWDQEXO¶GD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
*
(\S *DODWD YH %H\R÷OX %DúWD 2OPDN h]HUH øVWDQEXO¶GD %DNÕP YH 2QDUÕPD
0XKWDo.DUDNROKDQHOHU+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:19, Sayfa-57)
%HOJH$
177
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
6D\ID(Belgenin Transkripsiyonu: No:19, Sayfa-61)
%HOJH%
178
III. BÖLÜM
BELGELER
BALKAN TOPRAKLARINDA
POLİSİN TEŞKİLATLANMASI
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
20
*]HORYD¶GD *|UHYOHQGLULOHQ 3ROLV 0GU YH 0HPXUODUÕQÕQ 7D\LQ YH hFUHWOHUL
+XVXVXQGD7H]NHUH(Belgenin Transkripsiyonu: No:20, Sayfa-65)
%HOJH
20
%2$$$0'
181
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
21
6HODQLN6DQFD÷ÕQGD$UWDQ(úNÕ\DOÕN2OD\ODUÕ.DUúÕVÕQGD<HQL=DSWL\H1HIHUOHULQLQ
*|UHYOHQGLULOPHVL(Belgenin Transkripsiyonu: No:21, Sayfa-66)
%HOJH
21
182
%2$$0.780
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
22
22
/\RQùHKUL0HFOLV$]DVÕQGDQ3HWURV3DVR¶QXQ3ROLV1L]DPDWÕQÕQ/JDWÕQÕøoHUHQ
.LWDSODUÕ+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:22, Sayfa-67)
%HOJH
22
%2$ø+5
183
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
23
<DQ\D¶GD.XUXODQ*HoLFL0HFOLVWH6RUJXODQDFDNùDKÕVODUÕQ0XKDID]DVÕøoLQ3ROLV
+DSLVKDQHVL<DSÕOPDVÕ+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:23, Sayfa-68)
%HOJH
23
184
%2$$0.71='
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
24
6HODQLN¶WH %XOXQDQ 3ROLV 1HIHUOHULQLQ $UQDYXW 2OXS %LUoR÷XQXQ +D\GXW YH
(úNÕ\DODUOD $NUDED 2OPDVÕQÕQ *YHQOLN =DD¿\HWL 2OXúWXUGX÷X +DNNÕQGD (Belgenin Transkripsiyonu: No:24, Sayfa-69)
%HOJH
24
%2$$0.780
185
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
25
3LUOHSH¶OL 7DVR¶QXQ 6ÕUS +NPHWLQH 7HVOLPL $VDNLUL 1L]DPL\H LOH øOJLOL %LU
.DUDU$OÕQPDVÕ YH (PDUHWLQ øo øúOHULQH .DUÕúÕOPDPDVÕ +DNNÕQGD (Belgenin
Transkripsiyonu: No:25, Sayfa-71)
%HOJH
25
186
%2$+50.7
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
26
6HODQLN¶GH <HWHUOL 6D\ÕGD 7HYNLIKDQH YH 3ROLV 2GDVÕ %XOXQPDGÕ÷ÕQD 'DLU (Belgenin Transkripsiyonu: No:26, Sayfa-74)
%HOJH
26
%2$09/
187
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
27
%HOJUDG¶ÕQ 6DYD 0DKDOOHVL¶QGH 7LFDUHW <DSDQ 0VOPDQODUD .DUúÕ 8\JXQVX]
+DUHNHWOHUGH %XOXQDQ 6ÕUSOÕ 3ROLVOHU +DNNÕQGD 6ÕUS +DULFL\H 0GUL\HWLQH
*|QGHULOHQ<D]Õ(Belgenin Transkripsiyonu: No:27, Sayfa-76)
%HOJH
*
6DYD 0DKDOOHVL¶QGH 0H\GDQD *HOHQ 2OD\ODUÕQ %HOJUDG 0XKDIÕ]OÕ÷Õ 7DUDIÕQGDQ
6DGDUHWH%LOGLULOPHVL(Belgenin Transkripsiyonu: No:27, Sayfa-77)
%HOJH
27
188
%2$+50.7
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
*
%HOJUDG¶ÕQ6DYD0DKDOOHVL¶QGHøNDPHW(GHQ0VOPDQODUD.DUúÕ6ÕUSOÕ3ROLVOHULQ
<DNÕúÕNVÕ] YH 8\JXQVX] +DUHNHWOHUGH %XOXQPDPDVÕ *HUHNWL÷LQH 'DLU 6ÕUS
(PDUHWLQHYH%HOJUDG0XKDIÕ]OÕ÷ÕQD*|QGHULOHQ<D]Õ(Belgenin Transkripsiyonu:
No:27, Sayfa-78)
%HOJH
189
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
28
3UXV\D 'HYOHWL 9DWDQGDúODUÕQÕQ %HOJUDG¶GD .DUúÕODúWÕNODUÕ 3DVDSRUW 6RUXQODUÕ
+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:28, Sayfa-79)
%HOJH
28
190
%2$+50.7
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
*
3UXV\D 'HYOHWL 9DWDQGDúODUÕQÕQ %HOJUDG¶GD .DUúÕODúWÕNODUÕ 3DVDSRUWOD øOJLOL
6RUXQODUÕQ2VPDQOÕ'HYOHWL¶QH%LOGLULOGL÷LQH'DLU 6ÕUS %H\LQH*|QGHULOHQ<D]Õ (Belgenin Transkripsiyonu: No:28, Sayfa-80)
%HOJH
191
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
29
<DQ\D dDUVÕVÕ¶QGD <DQDQ .DUDNROKDQHQLQ <HULQH %LU 3ROLV +DSLVKDQHVLQLQ
<DSÕOPDVÕ+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:29, Sayfa-81)
%HOJH
29
192
%2$ø'+
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
*
<DQ\D dDUVÕVÕ¶QGD <HQL %LU 3ROLV +DSLVKDQHVLQLQ <DSÕOPDVÕ øoLQ *HUHNHQ
0DVUDÀDUÕQ.DUúÕODQPDVÕQD'DLU(Belgenin Transkripsiyonu: No:29, Sayfa-82)
%HOJH
193
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
30
<DQ\D dDUVÕVÕ¶QGD <DQDQ .DUDNROKDQHQLQ <HULQH <DSÕODFDN 3ROLV +DSLVKDQHVL
+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:30, Sayfa-83)
%HOJH
30
194
%2$$0.70+0
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
31
<UUOONWH2ODQ1L]DPYH7DOLPDWODUÕQ.RPLV\RQFD'H÷HUOHQGLULOGLNWHQ6RQUD
6H\UL6HIDLQ0DGGHVLQH8\JXQ+DOH*HWLULOPHVL(Belgenin Transkripsiyonu:
No:31, Sayfa-85)
%HOJH
31
%2$+50.7
195
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
32
6DUGXQ\D¶GD'HQL]3ROLVLQH'DLU.DSXGDQÕ'HU\D0HKPHG$OL3DúD+D]UHWOHULQH
*|QGHULOHQ7H]NHUH(Belgenin Transkripsiyonu: No:32, Sayfa-86)
%HOJH
32
196
%2$+50.7
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
33
6LOLVWUH 0HFOLVL 7DKNLN (VNL 5HLVL $úLU (IHQGL¶QLQ øVWDQEXO¶D '|QPHVL\OH
(PULQGHNL3ROLV0HPXUODUÕYH.DWLEHøKWL\Do.DOPDGÕ÷ÕYH0DDúODUÕQÕQ'HYOHW
+D]LQHVLQH%ÕUDNÕOPDVÕ+XVXVXQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:33, Sayfa-87)
%HOJH
33
%2$$0.780
197
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
34
øúNRGUD 3ROLV 0HPXUX 6H\\LG 1HFLE 0XVWDID¶QÕQ *|UHYGHQ $\UÕOÕS øVWDQEXO¶D
*HOPHVL+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:34, Sayfa-88)
%HOJH
34
198
%2$+50.7
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
*
øúNRGUD 3ROLV 0HPXUX 6H\\LG 1HFLE 0XVWDID¶QÕQ +DOH¿QL %HNOHPHN =RUXQGD
2OPDGÕ÷Õ+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:34, Sayfa-89)
%HOJH
199
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
35
7XQD 1HKUL h]HULQGH 6H\LU (GHQ +HU 7UO 9DVÕWDQÕQ .RWUROQGH *|UHY
$ODFDN 3ROLVOHU 1HKLU .HQDUODUÕQGD .XUXODFDN .DUDNROKDQHOHU YH 7RQED]
1L]DPQDPHVL¶QLQ%HOOL%DúOÕ0DGGHOHUL+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu:
No:35, Sayfa-90)
%HOJH$
35
200
%2$+50.7
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
6D\ID(Belgenin Transkripsiyonu: No:35, Sayfa-91)
%HOJH%
201
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
36
%HOJUDG¶GD '|UW\ROD÷]Õ 0DKDOOHVL 3ROLV øGDUHVLQLQ .DOGÕUÕOPDVÕ *HUH÷LQH 'DLU (Belgenin Transkripsiyonu: No:36, Sayfa-93)
%HOJH
36
202
%2$+50.7
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
*
%HOJUDG¶GD'|UW\ROD÷]Õ¶QGD6ÕUS(PDUHWLQH.LUD\D9HULOHQ+DQHQLQ$OWÕQGD3ROLV
+H\HWL%XOXQPDVÕ6HEHEL\OH<DSÕODQøúOHPLQøSWDO(GLOPHVL+DNNÕQGD(Belgenin
Transkripsiyonu: No:36, Sayfa-94)
%HOJH
203
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
37
7XOFD¶GD øVWLKGDP (GLOHFHN 3ROLV YH 7DKVLOGDUODUÕQ 7D\LQ 0DDú YH *L\VLOHULQH
'DLU(Belgenin Transkripsiyonu: No:37, Sayfa-95)
%HOJH$
37
204
%2$09/
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
6D\ID(Belgenin Transkripsiyonu: No:37, Sayfa-97)
%HOJH%
205
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
38
7XOFD¶GD3ROLV+L]PHWLQLøFUD(WPHNh]HUHøVWLKGDP(GLOHQ=DSWL\HOHULQ0DDúODUÕ
+XVXVXQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:38, Sayfa-98)
%HOJH
38
206
%2$09/
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
39
1Lú YH 6RI\D¶GD *|UHYOHQGLULOHFHN 0HPXUODUÕQ 7DNVLP YH 7D\LQOHUL +DNNÕQGD (Belgenin Transkripsiyonu: No:39, Sayfa-99)
%HOJH
39
%2$09/
207
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
%RVQDYH+HUVHN¶GH=DSWL\HøúOHULøoLQ6YDULYH3L\DGHOHULQ7D\LQYH7DNVLPLQGHQ
6RQUD 6ÕQÕU *YHQOL÷LøoLQ%DúND$VNHUOHULQøVWLKGDPÕQD/]XP*|UQG÷QH
'DLU(Belgenin Transkripsiyonu: No:39, Sayfa-100)
%HOJH
208
%DONDQ7RSUDNODUÕQGD3ROLVLQ7HúNLODWODQPDVÕ
*
1LúYH6RI\D¶GD*|UHYOHQGLULOHFHN0HPXUODUÕQ7DNVLPYH7D\LQOHUL+DNNÕQGDNL
<D]ÕQÕQ 'H÷HUOHQGLULOGL÷L +DNNÕQGD (Belgenin Transkripsiyonu: No:39,
Sayfa-103)
%HOJH
209
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
40
0DQDVWÕU 6DQFD÷Õ $úDUÕQÕ 7RSODPD øúLQLQ (VNLGHQ 2OGX÷X *LEL 0XKWDUODUD
+DYDOHVLYH*HUHNOL7HúYLNOHUL<DSPDNh]HUH+H\HWL0DKVXVDGD(OOL%Hú1HIHU
6YDUL=DSWL\HQLQ6HoLPLYHøVWLKGDPÕ+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu:
No:40, Sayfa-104)
%HOJH
40
210
%2$09/
IV. BÖLÜM
BELGELER
OSMANLI DEVLETİ’NİN YABANCI POLİSLERE
VERDİĞİ NİŞANLAR
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
41
3ROLV 0HPXUX 0|V\| 1LVERQ¶D %LU $GHW 0HFLGL\H 1LúDQÕ 9HULOGL÷LQH 'DLU (Belgenin Transkripsiyonu: No:41, Sayfa-107)
%HOJH
41
%2$$'91
213
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
42
0DUVLO\D ùHKULQGH 6DKWH 3DUD %DVDQODUÕQ <DNDODQPDVÕQGD hVWQ *D\UHWOHUL
*|UOHQ %D]LO 2ULQH¶\H %HúLQFL 5WEHGHQ 0HFLGL\H 1LúDQÕ 9HULOGL÷LQH 'DLU (Belgenin Transkripsiyonu: No:42, Sayfa-108)
%HOJH
42
214
%2$$'910+0
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
43
)UDQVD 'HYOHWL ùDUN 2UGXVX (VNL 3ROLV 0HPXUODUÕQGDQ 9HQVDQWLQ¶LQ 3DULV¶GH
2VPDQOÕ'HYOHWL1LúDQÕøPDO(GLS6DKWH%HUDW']HQOH\HUHN'D÷ÕWWÕ÷Õ+DNNÕQGD
(Belgenin Transkripsiyonu: No:43, Sayfa-109)
%HOJH
43
%2$+50.7
215
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
44
0DUVLO\D¶GD 6DKWH 3DUD %DVDQODUÕQ <DNDODQPDVÕQGD +L]PHWL *|UOHQ 0DUVLO\D
3ROLV 0HPXUX 0|V\| %D]LO 2ULQH¶QLQ gGOOHQGLULOPHVL +DNNÕQGD (Belgenin
Transkripsiyonu: No:44, Sayfa-110)
%HOJH
44
216
%2$ø+5
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
*
0DUVLO\D¶GD 6DKWH 3DUD %DVDQODUÕQ <DNDODQPDVÕ +XVXVXQGD +L]PHWL *|UOHQ
0DUVLO\D3ROLV0HPXUX0|V\|%D]LO2ULQH¶\H%HúLQFL5WEHGHQ1LúDQ9HULOGL÷LQH
'DLU(Belgenin Transkripsiyonu: No:44, Sayfa-111)
%HOJH
217
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
45
6DKWH 3DUD %DVDQODUÕQ <DNDODQPDVÕ +XVXVXQGD +L]PHWL *|UOHQ 0|V\| %D]LO
2ULQH¶QLQ gGOOHQGLULOPHVL +XVXVXQGD 7H]NHUH (Belgenin Transkripsiyonu:
No:45, Sayfa-112)
%HOJH
45
218
%2$$$0'
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
46
0|V\| %LEDQNLQL¶\H 1LúDQ 9HULOPHVL +DNNÕQGD (Belgenin Transkripsiyonu:
No:46, Sayfa-113)
%HOJH
46
%2$ø+5
219
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
hVWQ*D\UHWOHUL*|UOHQ0|V\|%LEDQNLQL¶QLQgGOOHQGLULPHVLQH'DLU(Belgenin
Transkripsiyonu: No:46, Sayfa-114)
%HOJH
220
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
47
1DSROL¶GH 3ROLV 1H]DUHWOHULQL øGDUH (WPHNWH 2ODQ 0|V\| %LEDQNLQL¶\H %LULQFL
5WEHGHQ0HFLGL\H1LúDQÕ9HULOPHVL+XVXVXQGD(Belgenin Transkripsiyonu:
No:47, Sayfa-115)
%HOJH
47
%2$$'91
221
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
48
$YXVWXU\D 3ROLV 1H]DUHWL 0VWHúDUÕ %DURQ -R]HI 'HQL¶QLQ '|UGQF 5WEHGHQ
0HFLGL\H1LúDQÕLOHgGOOHQGLULOPHVLøoLQ9L\DQD6H¿UL.DOLPDNL%H\7DUDIÕQGDQ
+DULFL\H 1H]DUHWLQH *|QGHULOHQ <D]Õ (Belgenin Transkripsiyonu: No:48,
Sayfa-116)
%HOJH
48
222
%2$ø+5
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
*
$YXVWXU\D 3ROLV 1H]DUHWL 0VWHúDUÕ %DURQ -R]HI 'HQL¶\H '|UGQF 5WEHGHQ
1LúDQ9HULOPHVLøoLQ9L\DQD6H¿UL.DOLPDNL%H\7DUDIÕQGDQ*|QGHULOHQ<D]ÕQÕQ
3DGLúDK +D]UHWOHULQH 6XQXOGX÷XQD 'DLU (Belgenin Transkripsiyonu: No:48,
Sayfa-117)
%HOJH
223
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
49
$YXVWXU\D3ROLV1H]DUHWL0VWHúDUÕ%DURQ-R]HI'HQL¶\H'|UGQF5WEHGHQ%LU
.ÕWD0HFLGL\H1LúDQÕ9HULOPHVL(Belgenin Transkripsiyonu: No:49, Sayfa-118)
%HOJH
49
224
%2$$'910+0
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
50
$YXVWXU\D3ROLV1H]DUHWL0VWHúDUÕ%DURQ-R]HI'HQL¶\H'|UGQF5WEHGHQ%LU
.ÕWD1LúDQ9HULOPHVL+XVXVXQGD7H]NHUH(Belgenin Transkripsiyonu: No:50,
Sayfa-119)
%HOJH
50
%2$$$0'
225
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
51
$YXVWXU\D 3ROLV 1H]DUHWL 0VWHúDUÕ %DURQ -R]HI 'HQL¶\H '|UGQF 5WEHGHQ
0HFLGL\H 1LúDQÕ 9HULOPHVL +DNNÕQGD (Belgenin Transkripsiyonu: No:51,
Sayfa-120)
%HOJH
51
226
%2$$'91
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
52
%NUHú 3ROLV 0HPXUX .RORQHO .RVWDQWLQ .DUDFD¶QÕQ +L]PHWOHULQGHQ 'ROD\Õ
%HúLQFL5WEHGHQ0HFLGL\H1LúDQÕLOH0NDIDWODQGÕUÕOPDVÕQD'DLU(Belgenin
Transkripsiyonu: No:52, Sayfa-121)
%HOJH
52
%2$$'910+0
227
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
53
%NUHú3ROLV0HPXUX.RORQHO.RVWDQWLQ.DUDFD¶QÕQ0QDVLS%LU5WEHGHQ1LúDQ
LOHgGOOHQGLULOHVL+XVXVXQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:53, Sayfa-122)
%HOJH
53
228
%2$ø+5
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
*
%NUHú3ROLV0HPXUX.RORQHO.RVWDQWLQ.DUDFD¶QÕQ%LU+ÕUVÕ]dHWHVLQL0H\GDQD
dÕNDUPDVÕ1HGHQL\OH.HQGLVLQH%HúLQFL'HUHFHGHQ0HFLGL\H1LúDQÕ9HULOPHVLQLQ
0QDVLS*|UOG÷QH'DLU(Belgenin Transkripsiyonu: No:53, Sayfa-123)
%HOJH
229
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
54
%NUHúùHKUL3ROLV0HPXUX.RORQHO.RVWDQWLQ.DUDFD¶\D*HoPLú+L]PHWOHULQH
.DUúÕOÕN2ODUDN%HúLQFL5WEHGHQ%LU.ÕWD0HFLGL\H1LúDQÕ9HULOPHVLøoLQ1LúDQ
.DOHPLQH*|QGHULOHQøOPXKDEHU(Belgenin Transkripsiyonu: No:54, Sayfa-124)
%HOJH
54
230
%2$$'91
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
55
+RFDEH\¶GH*|UHYOL3ROLV0HPXUX9LWLUJD¶\D%HúLQFL5WEHGHQ0HFLGL\H1LúDQÕ
9HULOGL÷LQH'DLU(Belgenin Transkripsiyonu: No:55, Sayfa-125)
%HOJH
55
%2$$'910+0
231
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
56
dHúLWOL *|UHYOLOHUH 1LúDQ 9HULOPHVL +DNNÕQGD (Belgenin Transkripsiyonu:
No:56, Sayfa-126)
%HOJH
56
232
%2$$'91
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
57
3ROLV 0HPXUX 0|V\| .DUDFD¶\D 9HULOHQ %HúLQFL 5WEHGHQ 0HFLGL\H 1LúDQÕ
+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:57, Sayfa-127)
%HOJH
57
%2$ø+5
233
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
3ROLV 0HPXUX 0|V\| .DUDFD¶QÕQ %HúLQFL 5WEHGHQ 'H÷LO hoQF 5WEHGHQ
0HFLGL\H1LúDQÕ7DOHEL(Belgenin Transkripsiyonu: No:57, Sayfa-128)
%HOJH
234
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
58
(ÀDN (PDUHWL (VNL .D\PDNDPÕ .LJD¶\D %LULQFL 5WEHGHQ 0HFLGL\H 1LúDQÕ
9HULOPHVL+XVXVXQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:58, Sayfa-129)
%HOJH
58
%2$+50.7
235
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
*
(VNL.D\PDNDP3UHQV.LJD¶\D9HULOHFHN0HFLGL\H1LúDQÕ+XVXVXQGD(Belgenin
Transkripsiyonu: No:58, Sayfa-129)
%HOJH
236
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
*
(ÀDN (PDUHWL (VNL .D\PDNDPÕ .LJD¶\D %LULQFL 'HUHFHGHQ 9HNLOL 0|V\|
3DODF\DQR YH 0|V\| .DUDFD¶\D hoQF 'HUHFHGHQ 0HFLGL\H 1LúDQÕ 9HULOPHVL
+DNNÕQGD(Belgenin Transkripsiyonu: No:58, Sayfa-130)
%HOJH
237
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
59
(ÀDN 3ROLV 0HPXUODUÕQGDQ .DUDFD¶\D hoQF 5WEHGHQ 0HFLGL\H 1LúDQÕ
9HULOGL÷LQH'DLU(Belgenin Transkripsiyonu: No:59, Sayfa-131)
%HOJH
59
238
%2$$'910+0
2VPDQOÕ'HYOHWL¶QLQ<DEDQFÕ3ROLVOHUH9HUGL÷L1LúDQODU
60
%NUHú3ROLV0HPXUX.RVWDQWLQ.DUDFD¶\D9HULOHQ0HFLGL\H1LúDQÕQÕQhoQF
5WEHGHQ 0HFLGL\H 1LúDQÕQD '|QúWUOPHVL (Belgenin Transkripsiyonu:
No:60, Sayfa-132)
%HOJH
60
%2$$'91
239
%(/*(/(5/(7h5.32/ø67$5ø+ø-2
.$<1$.d$
$.$/,1ùNU+DO€N«YHEDúNDODUÕ<D]ÕP.ÕODYX]X7UN'LO.XUXPX<D\ÕQODUÕ
%DVNÕ$QNDUD
7UNoH6|]ON7UN'LO.XUXPX<D\ÕQODUÕ%DVNÕ$QNDUD
$/<27+DOLP7UNL\H¶GH=DEÕWD7DULKL*HOLúLPYH%XJQNGXUXPøoLúOHUL%DNDQOÕ÷Õ
<D\ÕQODUÕ6HUL,,,6D\Õ$QNDUD
%HOJHOHU%DúEDNDQOÕN'HYOHW$UúLYOHUL*HQHO0GUO÷2VPDQOÕ$UúLYL
7UN7DULK.XUXPX<D\ÕQODUÕ%DVNÕ&LOW;,,6D\Õ$QNDUD
7UN7DULK.XUXPX<D\ÕQODUÕ&LOW;;;,6D\Õ$QNDUD
&(</$1 $\KDQ ³0HFOLVL 9kOk\Õ $KNkPÕ $GOL\H¶GH <DUJÕ´ $WDWUN hQLYHUVLWHVL
(U]LQFDQ+XNXN)DNOWHVL'HUJLVL&LOW9,,,6D\Õ(U]LQFDQV
'(0ø51HFDWL'kQLúPHQGQkPH$NoD÷<D\ÕQODUÕ$QNDUD
'(9(//ø2ö/8 )HULW 2VPDQOÕFD7UNoH $QVLNORSHGLN /€JDW $\GÕQ .LWDEHYL
<D\ÕQODUÕ%DVNÕ$QNDUD
'ø/dø1&HP<HQL7DUDPD6|]O÷7UN'LO.XUXPX<D\ÕQODUÕ$QNDUD
'2ö$1'0HKPHW%\N7UNoH6|]ONø]<D\ÕQFÕOÕN
(0ø12ö/8 0HKPHW 2VPDQOÕ 9HVLNDODUÕQÕ 2NXPD\D *LULú 7UN 'L\DQHW 9DNIÕ
<D\ÕQODUÕ%DVNÕ$QNDUD
(5'2ö$10HKWDS2VPDQOÕ7UNoHVLQGH%HQ]HU<D]ÕOÕúOÕ.HOLPHOHU6|]O÷*UDILNHU
<D\ÕQODUÕ$QNDUD
(5*ø1 2VPDQ 1XUL 0HFHOOHL 8PXUÕ %HOHGL\\H 9 &LOW ,&LOW 7DULKL 7HúNLODWÕ
%HOHGL\\H 0DWEDD\Õ 2VPDQL\H YH$UúDN *DUR\DQ øVWDQEXO V
*g96$øEUDKLP$ODHWWLQ7UN0HúKXUODUÕ$QVLNORSHGLVL<HGLJQ1HúUL\DWÕ
.857<ÕOPD]2VPDQOÕFD'HUVOHUL$NoD÷<D\ÕQODUÕ%DVNÕ$QNDUD
0HQHPHQFLR÷XOODUÕ7DULKL$NoD÷<D\ÕQODUÕ$QNDUD
0HKPHW+DOLIH6DGHOHúWLUHQ.kPLO6X7kULKL*ÕOPkQv.OWU%DNDQOÕ÷Õ<D\ÕQODUÕ
%DVNÕ$QNDUD
0HKPHW6UH\\D<D\ÕQD+D]ÕUOD\DQ1XUL$NED\DU6LFLOOL2VPDQv9,&LOW.OWU
%DNDQOÕ÷Õ LOH 7UNL\H (NRQRPLN YH 7RSOXPVDO 7DULK 9DNIÕ 2UWDN <D\ÕQODUÕ
øVWDQEXO
240
.D\QDNoD
3$.$/,10HKPHW=HNL2VPDQOÕ7DULK'H\LPOHULYH7HULPOHUL6|]O÷,,,&LOW0LOOv
(÷LWLP%DNDQOÕ÷Õ<D\ÕQODUÕøVWDQEXO
5('+286(6LU-DPHV:7XUNLVKDQG(QJOLVK/H[LFRQdD÷UÕ<D\ÕQODUÕøVWDQEXO
6g10(=$OL3ROLV0HFOLVLQLQ.XUXOXúXYH.DOGÕUÕOÕúÕ$QNDUDhQLYHUVLWHVL
'LO YH 7DULK&R÷UDI\D )DNOWHVL 7DULK %|OP 'HUJLVL 6D\Õ $QNDUD V
ù$+ø1(\S«YHEDúNDODUÕ7UN3ROLV7HúNLODWÕQÕQ<ÕOÕQGD%HOJH(PQL\HW
*HQHO0GUO÷$UúLYYH'RNPDQWDV\RQ'DLUHVL%DúNDQOÕ÷Õ<D\ÕQODUÕ$QNDUD
2011.
ùHPVHGGLQ6DPL.kP€VÕ7UNvdD÷UÕ<D\ÕQODUÕ%DVNÕøVWDQEXO
ùh.Ó1 =L\D )DUVoD7UNoH /€JDW *HQFLQHL *IWDU )HUKHQJL =L\D 0LOOL (÷LWLP
%DNDQOÕ÷Õ<D\ÕQODUÕøVWDQEXO
7DUDPD6|]O÷7UN'LO.XUXPX<D\ÕQODUÕ9,,,&LOW$QNDUD
241
Download

02 BELGELERLE TURK POLIS TARIHI 2