Sayı:105-106
Şubat-Ağustos 2014
Haber Bülteni
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
ZMO 44. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU
TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası’nın 44. Dönem
Olağan Genel Kurulu,
8 Mart 2014 tarihinde
Kocatepe Kültür
Merkezi’nde yapıldı. Açılışın
ardından verilen önerge
ile Divan Başkanlığı’na Sait
Beyhan ÇINGI, Başkan
Yardımcılığına Ferit CİNER
ve Ela DALÇAM yazman
üyeliklere Mehtap ERCAN
BİLGEN, Özgür ZEREN,
Gülhan SARUHAN ve Yeşim
TAŞTAN oybirliği ile seçildi.
Saygı Duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasının
ardından açılış
konuşmalarına geçildi.
ODA Başkanımız Dr.
Turhan TUNCER, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nü
kutlayarak konuşmasına
başladı. Türkiye’nin
zor bir dönemden
geçtiğini anlatan
TUNCER, Cumhuriyetin
kamusal birikimleri hızla
özelleştirilirken ve büyük
sanayi kuruluşları yok
pahasına satılırken; verimli
tarım arazileri, dereler,
meralar, ormanlar, kısacası
tüm ulusal varlıkların
da rant uğruna elden
çıkarıldığına işaret etti.
17 Aralık’tan bu yana
büyük yolsuzluk iddiaları
ve Yargının soruşturma
çabalarına iktidarın
direnişinin söz konusu
olduğuna dikkat çeken
TUNCER, “Siyaset, ticaret
ve bürokrasi üçgeni
yolsuzluklar konusunda
zirveye ulaşmıştır. Türk
milleti, bu yolsuzluklarla
birlikte yaşamaya layık ve
mahkûm değildir” dedi.
TUNCER, yerel seçimlerin
bu açıdan büyük önem
taşıdığını kaydetti.
1592 belediye ile 16 bin
köyü kapatan Büyükşehir
Yasası’nın ilgili maddelerinin
bu seçimlerden sonra
yürürlüğe gireceğine
dikkat çeken TUNCER,
küçük üreticinin mülkiyet
hakları üzerinde ciddi
ZMO 44. Dönem Olağan Genel Kurulu
YETKİN, Gıda Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Petek ATAMAN ve
Kimya Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet BESLEME, güncel
gelişmeler ve ülke sorunları
konusunda konuşmalar
yaptılar.
Daha sonra Divan
Başkanlığı’na verilen
tekliflerle, Oy Sayım
Komisyonu, Anıtkabir Temsil
Heyeti, Bütçe Komisyonu,
Ana Yönetmelik Değişikliği
Komisyonu ve Sonuç
Bildirgesi Komisyonu
oluşturuldu.
tehlikeler yaratacak olan
düzenlemenin, kırda
yoksulluk oranını daha
da artıracağını belirtti.
Tarım sektöründe yaşanan
sıkıntılara işaret eden
TUNCER, tarım arazilerinin
günden güne azaldığını,
bitkisel üretimin yeterli
düzeyde olmadığını,
istihdam düşerken, ithalata
bağımlılığın giderek arttığını
kaydetti.
2
Kuraklık tehlikesine dikkat
çeken TUNCER, 2014
yılı buğday üretiminin
%10 civarında azalması,
sıcak iklim tahılları, kuru
baklagiller, yağlı tohumlu
bitkiler, yem bitkileri ve
sanayi bitkilerinde de verim
düşmelerinin beklendiğini
bildirdi. TUNCER, “TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odası
olarak, kuraklık nedeniyle
2014 yılı hasadında ortaya
çıkacak üretim eksikliği
nedeniyle hasat sonrası
yaşanacak fiyat artışları
konusunda Hükümeti
şimdiden uyarıyor ve ivedi
önlem almaya çağırıyoruz”
dedi.
Gıda işletmelerinde
istihdamı zorunlu
olan mühendislerin
bağlı oldukları
meslek odalarınca
belgelendirilmeleri
zorunluluğunun
kaldırılmasını eleştiren
TUNCER, zirai mücadele
alanında bayilik
yapmak isteyen ziraat
mühendislerine haksız
yere sınav uygulandığını
ve reçeteli sistemden
kaynaklanan sıkıntıların
devam ettiğini söyledi.
TUNCER, şu görüşleri dile
getirdi:
“Ziraat Mühendisleri
arasında işsizlik ve meslek
dışı işlerde çalışma oranı
gittikçe artmakta, ülkeyi
yönetenler ise bu sorunu
çözmeye çalışmak
yerine günü kurtarma
politikaları sonucunda ve
özelleştirmelerle meslek
uygulama alanlarımız her
geçen gün biraz daha
daraltılmaktadır. Büyüme
masallarıyla pembe
tablolar çizilirken yaşamının
en güzel yıllarını mühendis
olmak için harcayan genç
meslektaşlarımız mezun
olduklarında işsizlikle
karşı karşıya kalmaktadır.
Ailelerinin sınırlı olanaklarını
zorlayarak okuyan ve
ziraat, su ve balıkçılık
mühendisi olmaya hak
kazanan meslektaşlarımıza
iş olanağı yaratmak
hükümetin asli görevleri
arasındadır.”
Daha sonra 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü nedeniyle
ZMO 43. Dönem Yönetim
Kurulu Yedek Üyesi Demet
IRMAK ŞENOL tarafından
konuşma yapıldı.
Genel Kurul, konuk
konuşmalarıyla devam
etti. Bu kapsamda; TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül ORUÇKAPTAN,
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Mehmet Ali
TUNÇ, Türkiye Ziraatçılar
Derneği Başkanı İbrahim
ZMO Çalışma Raporu
II. Başkan Melahat AVCI
BİRSİN; Mali Rapor Sayman
Hamdi ARPA ve Denetleme
Kurulu Raporu da Kurul
Üyesi Yener ATASEVEN
tarafından Genel Kurul’a
sunuldu.
Büyük ilgi gören Genel
Kurulumuzda, pek çok
delege söz alarak görüş ve
önerilerini dile getirdi.
Genel Kurul’u temsilen
Prof. Dr. Dilek BOSTAN
BUDAK başkanlığındaki
heyet, Anıtkabir’i ziyaret
ederek, Büyük Önder
Atatürk’ün huzurunda saygı
duruşunda bulundu.
ODA yönetim organları
için tek liste verildi. ODA
organları aday listelerinin
duyurulmasının ardından
Divan Başkanı tarafından
Genel Kurul’un ilk günü
sonlandırıldı.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
44. Dönem Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi
TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası 44. Dönem Olağan
Genel Kurulu 8-9 Mart
2014 tarihinde 27 şube
ve 53 il temsilciliğinden
390 delegenin
katılımıyla Ankara’da
gerçekleştirilmiştir.
Genel Kurulda ülkemizde
kırsal-tarımsal yapının
mevcut durumu ve
sorunları ile meslek
alanımıza ilişkin gelişmeler
ve çözüm yolları ele alınmış
ve aşağıda belirtilen
temel sonuçların kamuoyu
ile paylaşılmasına karar
verilmiştir.
Günümüzde dünyada
uygulanan tarım politikaları
küçük ve orta ölçekli
işletmeciliği tasfiye
ederek, yerine çokuluslu
şirketler tarafından
dayatılan endüstriyel
tarım ve sözleşmeli
üreticilik modelini öne
çıkarmaktadır. Küçük
çiftçiler gıda egemenliğini
ve güvenliğini yitirirken;
çokuluslu şirketler
tarafından üretilen/
pazarlanan (GDO’lu)
tohum, ilaç ve gübre
gibi girdilere pazar
yaratılmakta; tekellerin
tarımdaki hakimiyeti
güçlendirilmektedir.
Çokuluslu şirketler
günümüzde, Dünya Ticaret
Örgütü (DTÖ) tarafından
dayatılan serbest ticaret
anlaşmaları aracılığıyla,
küresel pazarlardaki
tarım/gıda ürünlerini
tümüyle kontrol etmekte
ve insanların gıdaya
ulaşma hakkına engel
olmaktadırlar.
Ülkemizde 1980
sonrasında IMF ve Dünya
Bankası’nın güdümünde
uygulanan neoliberal
yeniden yapılandırma
programları çerçevesinde
tarım, devletin destek
ve koruma alanından
çıkmış, tarım ve bir bütün
olarak köylülüğün kaderi,
çokuluslu şirketlerin insafına
terk edilmiştir. Çiftçiye girdi
ve destek sağlayan kamu
iktisadi teşekkülleri (KİT’ler) özelleştirilmiş, başlıca
çiftçi örgütlenmesi olan
tarım satış kooperatifleri
güçsüzleştirilerek işlevleri
aşındırılmıştır. Kamunun
tarıma yönelik politikaları
küçük çiftçileri korumaktan
ziyade büyük ve orta
çiftçilere hizmet eder hale
gelmiştir.
Bu çerçevede 2014 yılının
başında Türkiye’nin kırsaltarımsal yapısı ve temel
sorunları şöyle özetlenebilir;
Neoliberal ekonomik
koşullar, sosyo-politik
gelişmeler bir ekonomik
faaliyet olarak tarımı yeter
gelir sağlamaktan çıkarmış,
bir kültür olarak köylülüğü
yok etmiş kırsal yerleşmeleri
yaşanılır olmaktan
çıkarmıştır. Köyler bu gün
yaşlılara terk edilirken,
göç eden genç nüfus
kentlerin varoşlarında işsizler
ordusunu büyütmüştür. Bu
süreç yasal düzenlemelerle
de hızlandırılmaya
çalışılmıştır. 6 Aralık 2012
tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan 6360 sayılı
Büyükşehir Kanunu’yla 30
Mart 2014’ten sonra 16
bini aşkın köy, mahalleye
dönüşecektir. Bu yerlerde
köy tüzel kişiliğine ait
mera, yaylak ve diğer
varlıklar belediyelere
devredilecek ve imara
açılabilecektir. Böylelikle
tarımsal üretimden zaten
kazanç sağlayamayan
çiftçilerin ellerindeki araziyi
satıp üretimden çekilmeleri
için zemin hazırlanmış
olmaktadır.
* Türkiye’de tarımın en
önemli sorunu dışa
bağımlı, çokuluslu
şirketlerin kontrolündeki
girdi piyasalarındaki fahiş
fiyat artışlarıdır. Önemli bir
girdi olan tarımsal kredi
alanında özel bankaların
yabancı sermayeli
bankaların egemenliği
giderek pekişmektedir.
Ürün/girdi fiyat paritesi çiftçi
aleyhine seyrine devam
etmektedir. Örneğin çiftçi
günümüzde rafineri çıkış
fiyatı 1,9 TL olan mazotu
4,7 TL’den satın almaktadır.
2002–2013 yıllarını
kapsayan dönemde
mazot fiyatlarındaki artış
%300’ü bulmuştur. Aynı
dönemde kimyasal gübre
fiyatları cinsine göre %240
- %320 oranın artmıştır.
Karma yem fiyatlarındaki
artış ise %300 dolayındadır.
Oysa bu dönemde
ekmeklik buğdayın TMO
tarafından belirlenen fiyatı
%210; şeker pancarının
TŞFAŞ tarafından belirlenen
alım fiyatı ise %95
düzeyinde artmıştır.
Neoliberal politikaların
uygulandığı 1980’li
yıllardan bu yana
Türkiye’nin tarımsal üretim
yapısında ve dış ticaretinde
büyük değişiklikler olmuştur.
Tarımda büyük ölçüde
kendine yetebilen bir ülke
olan Türkiye, bu konumunu
yitirerek, pek çok ürünü
ithal etmek zorunda kalmış;
tarımda net ihracatçı
konumdan net ithalatçı
konuma gelinmiştir. Son 12
yıldan 9’unda tarım ürünleri
dış ticareti net açık vermiş,
ülkenin milyarlarca dolar
döviz kaybına yol açmıştır.
Türkiye 2013 yılında önemli
miktarda buğday, mısır
yağlı tohum, pamuk ithal
ettiği gibi tarihinde ilk kez
saman ithal eder duruma
düşürülmüştür.
* Uygulanan yanlış tarım
politikaları yüzünden çiftçi
tarımdan kopmakta,
tarlalar boş bırakılmaktadır.
1990 yılında çayır ve mera
alanları hariç toplam tarım
alanları 27,9 milyon hektar
iken, 2013 yılında 4,1
milyon hektarın üzerindeki
kayıpla 23,8 milyon hektara
düşmüştür. Yalnızca
2000 sonrası dönemdeki
kayıp 2,6 milyon hektar
dolayındadır. Tarımsal
üretimin vazgeçilemez
doğal kaynakları olan tarım
toprakları yapılaşmaya
açılarak, sular HES ler için
borulara hapsedilerek ve
ticarileştirilerek çifçi hakları
gasp edilmekte, gerçek
sahiplerinden koparılmakta
gelecek kuşakların hakkı
hiçe sayılmaktadır.
*2013 yılında bütçeden
tarımsal desteklemeye 8,7
milyar TL, buna karşılık borç
faizi olarak 50 milyar TL
ödenmiştir. Tarım destekleri
Tarım Kanunu’nun 21.
maddesine göre en az
%1 olarak belirlenmesine
karşın %0,6 düzeyinde
kalmıştır. 2010 yılından
itibaren geçilen havza
bazlı modelde, prim
desteklerine 2013 yılı
için hububat, bakliyat
gibi birçok kalemde
artış yapılmazken,
yalnızca pamuk, aspir ve
zeytinyağında sembolik
artışlar yapılmıştır.
* Bakanlık yetkilileri
büyükbaş hayvancılıkta
işletme ölçeğinin
büyütülmesinin
hayvancılıktaki gelişmenin
göstergesi olduğunu
öne sürmektedirler.
Hayvancılıkta şirket tarımını
öne çıkaran politikalar terk
edilerek, mevcut üreticileri
daha iyi duruma taşıyacak
uygulamalara geçilmeli,
var olan imkânlar ithalat
için değil bu ülkenin
üreticileri için kullanılmalıdır.
3
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
44. Dönem Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi
* Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ODA’mızın da
içerisinde yer aldığı GDO’ya Hayır Platformu bileşenlerinin
açtığı dava sonucunda, Biyogüvenlik Kurulu’nun
24.12.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan MON810
ve MON88017xMON810 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan
yemlerinde kullanılmasına izin verilmesi yönündeki 16
ve 18 numaralı kararları ile bunların ithalatına dayanak
oluşturan 29.04.2010 günlü GDO ve Hükümlerine Dair
Uygulama Talimatı’nın yürütmesini durdurma kararını 13
Aralık 2013 tarihinde kamuoyuna açıklamıştır.
* Bakanlık tarafından Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay
İşlemlerine Dair Yönetmelikte 7 Ocak 2014 tarihinde
yapılan değişiklikle, gıda işletmelerinde istihdamı
zorunlu olan Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri ile
Veteriner Hekimlerin bağlı oldukları meslek odalarınca
belgelendirilmeleri zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu değişiklikle
meslek odalarımızın Anayasa ve kanunlarından aldıkları
mesleki icra yetkileri yok sayılmıştır. Bundan böyle eğitimsiz
veya sahte diploma sahibi kişilerin ürettiği gıdalar
nedeniyle gıda güvenliği sorunlarımız daha da artacaktır.
* Artan fakülte sayılarına paralel olarak mezun sayısı
sürekli artış göstermektedir. Kamunun küçültülmesi
kapsamında meslektaşlarımızın ve ODA’mız çatısı altında
örgütlü meslek disiplinlerinin kamudaki istihdamı her
geçen gün azalmaktadır. Öte yandan uygulanan yanlış
politikalar sonucu meslektaşlarımızın özel sektördeki
istihdamında sıkıntı da artmaktadır.
44. Olağan Genel Kurulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
gününe denkgelen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası,
kamu yararına, emekten yana bir tarım ve tarım
politkaları oluşturmasında kadın üyelerinin paha biçilmez
katkılarının farkındadır. Kadınların eşit, özgür her türlü
ayrımcılıktan uzak bir dünyada yaşama mücadelesinin
sonuna kadar destekçisidir.
TMMOB ve Bağlı odaları bu dönemde üzerine düşen
muhalefeti hayatın her alanda yerine getirirken iktidarın
saldırılarının hedefi olmuştur. Bu saldırıda 12 Eylül cunta
yönetiminin çıkarıp da uygulamadığı bir kararnameye
işlerlik kazandırmakta medet umarak Odaların mali ve
idari denetimlerini ilgili bakanlıklara bağlamıştır. Odamız
ve TMMOB nin iktidarlarca hedef haline gelinmesi onun
kamu yararı ve toplumsal faydayı önceleyen emekten
ve bilimden yana tutumu ve muhalefetidir. Bu yolda
eğilmeden bükülmeden omuz omuza yürüdükçe hedef
olmaya devam edeceğinin bilerek, yolundan inatla
vazgeçmeyecektir. 08.03.2014
Yaşasın Ziraat Mühendisleri Odası
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü
4
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
YENİ YÖNETİMİNİ BELİRLEDİ
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın 44. Dönem
Olağan Genel Kurulu kapsamında yeni Oda
Organları, 9 Mart 2014 Pazar günü ODA’mızda
gerçekleştirilen seçimle belirlendi. Seçimlere
“Çağdaş Ziraat Mühendisleri Grubu” tek liste
olarak girdi.
Seçim sonuçlarına göre, yeni yönetim organları
şöyle belirlendi:
Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri: Özden GÜNGÖR,
Hamdi ARPA, Melahat AVCI BİRSİN, Bülent
GÜLÇUBUK, Murat ASLAN, Caner AKSAKAL, Vuslat
BEKTAŞ.
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Naki ÇETİN,
Demet IRMAK, Mehtap ERCAN BİLGEN, Miktat
TARI, Metay ÖZER, Züleyha KAHRAMAN, Yener
ATASEVEN
Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri: Sefa APAYDIN, Ali
ŞENAY, Ali İhsan İLHAN.
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Dilek
ÖZDEMİR, Erol KARAKURT, Emrah ÖZDEMİR.
Onur Kurulu Asıl Üyeleri: Yusuf KIZILDAĞ, Özkan
TAŞPINAR, Şahin YETER, Yusuf TEMİZKAN, M. Necip
ALTUNLİ.
Onur Kurulu Yedek Üyeleri: Ali İhsan KÜÇÜK,
Kazım DUYGULU, Hakan ÇETİN, Rasim YILMAZ,
Mehmet BAYHAN.
Tevfik KIZGINKAYA, Necdet ORAL ve Vahap
ASLAN da TMMOB Yönetim Kurulu adayları olarak
belirlendiler. TMMOB Yüksek Onur Kurulu adaylığı
için Haydar ŞENGÜL; TMMOB Denetleme Kurulu
adaylığı için Abdullah MELİK seçildi.
ZMO BAŞKANI ÖZDEN GÜNGÖR
ZMO yeni Yönetim Kurulu, 12 Mart 2014
Çarşamba günü Divan Başkanı Sait Beyhan
ÇINGI başkanlığında ilk toplantısını yaparak,
görev dağılımını gerçekleştirdi. Buna göre Özden
GÜNGÖR TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın
yeni Başkanı olurken, Prof. Dr. Melahat AVCI BİRSİN
II. Başkan, Caner AKSAKAL Yazman, Hamdi ARPA
Sayman; Murat ASLAN, Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
ve Vuslat BEKTAŞ da Üye olarak görev aldı.
44. Dönem Yönetim Kurulu
Başkan Özden GÜNGÖR
02.03.1951 tarihinde Adana’da doğdu. 1977 yılında Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’nden mezun oldu. 1985 yılına kadar Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü’nde çalıştı. 1985
- 1987 yılları arasında Union Carbide Turkey Inc.; 1987 - 1999 yılları arasında Rhone-Poulenc, 2000 - 2002
yılları arasında Aventis firmalarının araştırma, geliştirme ve ruhsatlandırma kısımlarında (İnsektisit, Fungisit,
Herbisit ve BGD) görev aldı. 1978 yılından 2001 yılına kadar Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nin
yönetim kurullarında görev yaptı. Bu süre içinde 2 dönem Adana Şube Başkanlığı görevini üstlendi.
2004-2014 yılları arasında 5 dönem ZMO Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2002-2013 yılları
arasında Bayer Cropscience (Almanya) firmasında İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi teknik sorumlusu
olarak çalışarak, emekli oldu. Evli ve iki çocuk sahibidir.
II. Başkan Prof. Dr. Melahat AVCI BİRSİN
1964 yılında Bitlis’te doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu. 1990 yılında bu bölüme araştırma görevlisi olarak
atandı. 1995 yılında doktora, 2005 yılında doçentlik, 2012 yılında da profesörlük unvanını aldı. Halen
aynı bölümde akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışma konusu ile ilgili yurtdışı ve yurtiçinde
yayımlanmış araştırma ve makaleleri bulunmaktadır.
YAZman Caner AKSAKAL
1964 yılında Artvin’de doğdu. İlk, orta ve liseyi Artvin’de okudu. Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. 1987’de askerlik hizmetini yaptı. 1988’de Çay
İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde işletme mühendisi olarak göreve başladı. 1990 yılında Şube Müdürlüğü
yaptı. 1997’de İşletme Üretim Müdürü olarak göreve devam etti. 2000’de Çevre ve Orman Bakanlığı’na
geçti. 2001-2002 döneminde Sinop Çevre İl Müdürlüğü görevini üstlendi. 2002 yılından bu yana ÇED ve
Planlama Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak göreve devam ediyor. Evli ve iki çocuk sahibidir.
Sayman Hamdİ ARPA
1963 yılında Samsun’da doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni,
1995 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını bitirdi.
Halen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nde Ziraat Mühendisi
olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Murat ASLAN
1974 yılında Ağrı’da doğdu. Çumra Ziraat Meslek Lisesi’nden mezun olup 1992 yılında
AĞRI Tarım İl Müdürlüğü’nde Ziraat Teknisyeni olarak göreve başladı.1997 yılında Van 100.Yıl Üniversitesi
Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2000 yılından itibaren Ankara Tarım İl Müdürlüğü’nde görev
yapmakta olan ASLAN, Arıcılık, Organik Tarım, Bilgisayar, Sertifikalı Tohumluk Yetiştiriciliği, Tarımsal Yayım
ve Danışmanlık Eğitimi, HACCP ve Gıda Kontrolör kurslarına katılmıştır. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim gördü. Halen Ankara Tarım İl Müdürlüğü’nde Gıda Kontrolörü olarak
çalışmaktadır.
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
1966 yılında Kahramanmaraş`ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini
Gaziantep`te tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü`ne girdi.
1989 yılında mezun olarak “Ziraat Mühendisi” unvanını aldı. 1991 yılında Kırsal Sosyoloji alanındaki tezi
ile “Yüksek Lisans”, 1997 yılında Kırsal Kalkınma alanındaki tezi ile “Doktor” unvanını aldı. Halen, Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Politikası ve Yayım Ana Bilim Dalında “Prof. Dr.”
olarak görev yapmaktadır. Kırsal Kalkınma ve Yayım, Kırsal Sosyoloji, Kırsal Alanda ve Tarımda Kadın,
Tarım Politikası, Girişimcilik Ekonomisi ve İnsan Kaynakları konularında çalışmalarda bulunmakta ve
dersler vermektedir. Birçok ülkede uzmanlık alanına giren konular ile ilgili çalışmalar yaptı, bazı eğitim
programlarına katıldı ve ulusal-uluslararası çok sayıda projede yer aldı. Halen kısa adı AKÇAM olan “Ankara
Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
Uzmanı olduğu konu alanlarına ilişkin olarak yurt içi ve dışında yayınlanmış bildiri, tebliğ, makale, kitap ve
proje biçiminde 120`den fazla eseri bulunmaktadır.
VUSLAT BEKTAŞ
1961 yılında Ankara‘da doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi
Bölümünden 1982 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ürünleri Teknolojisi
Bölümü‘nde 1985 yılında yüksek lisansını tamamladı. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu‘nda (SEK) 1984 - 1996
yılları arasında çalıştı, aynı kurumda Kalite Kontrol Mühendisi ve Kalite Kontrol Müdürü olarak görev
yaptı. SEK‘in özelleştirilmesinden sonra 1996 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na (TKB) geçti. TKB, Strateji
Geliştirme Başkanlığı (SGB) Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesinde Tarım politikaları, Pilot İl Tarım Master Planıı
hazırlanması, tarım istatistikleri konusunda çalıştı. 2006-2010 yılları arasında Türkiye`de 9 ilde Pilot Çiftlik
Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) kurulması Avrupa Birliği (AB) Eşleştirme Projesi‘nde Bakanlık adına Yerleşik
Eşleştirme Danışmanı Muadili (RTAC) olarak görev yaptı ve projenin bitiminde emekli oldu.
5
Etkinlikler
ÇANKAYA BELEDİYE
BAŞKANI ADAY
ADAYINDAN ODA’MIZA
ZİYARET
CHP Çankaya Belediye
Başkan Aday Adayı
Hamdi Fidan, 4
Şubat 2014 Salı günü
ODA’mızı ziyaret ederek,
Başkanımız Dr. Turhan
TUNCER ile görüş
alışverişinde bulundu.
ABD’Lİ HEYETTEN
ODA’MIZA ZİYARET
Selçuk Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Kenan PEKER,
ABD Detroit Fahri
Başkonsolosu Nurten
URAL ve Michigan State
Üniversitesi öğretim
üyelerinden oluşan
heyet, 12 Şubat 2014
Çarşamba günü
ODA’mızı ziyaret ettiler.
ODA Başkanımız Dr.
Turhan TUNCER ile
görüşen heyet, Türk
tarımının durumu ve
Ziraat Mühendisleri
Odası’nın çalışmaları
hakkında bilgi aldılar.
VAN’DA TARIM HAFTASI
ETKİNLİĞİ
6
Tarım Öğretiminin 168.
Yıldönümü nedeniyle
ZMO Van Şubesi,
Van Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü
ve YYÜ Ziraat Fakültesi
tarafından 19 Şubat
2014 günü kutlama
programı düzenlendi.
ODA Başkanımız Dr.
Turhan TUNCER’in
açılış konuşması
yaptığı etkinlikte, Ege
Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Uygun AKSOY
tarafından “Dünyada
Tarımdaki Gelişmeler
ve Organik Tarımın
Yeri” konulu konferans
verildi. ODA Başkanımız
temasları kapsamında
Van Şubemizi de
ziyaret ederek,
meslektaşlarımızla
görüş alışverişinde
bulundu.
ÇİFTÇİ, Oda Başkanımız
Dr. Turhan TUNCER ve
GTHB Gıda Kontrol
Genel Müdürlüğü Bitki
Koruma Dairesi Başkanı
Kadir MELAN’ın açılış
konuşmaları ile başladı.
Açılış konuşmalarından
sonra “Bitki Koruma
Ürün Bayileri, Sektörde
Yaşanan Sorunlar
ve Çözümleri” ile
“Tohum ve Bitki
Besleme Ürün Bayileri,
Sektörde Yaşanan
Sorunlar ve Çözümleri”
değerlendirildi.
ŞUBE BAŞKANLARI
TOPLANTISI
4. ZİRAAT BAYİLERİ
ZİRVESİ İZMİR’DE
YAPILDI
ZMO IV. Ziraat Bayileri
Zirvesi 15 Şubat
2014 tarihinde
İzmir Şubemizin ev
sahipliğinde Ege Palas
Oteli’nde yapıldı. Şube
başkanlarımız, bayi
meslektaşlarımız, Gıda
Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı yetkilileri ve
sektör temsilcilerinin
katıldığı zirve iki oturum
halinde gerçekleştirildi.
Zirve, İzmir Şube
Başkanımız Ferdan
ODA’mızın 44 üncü
Dönem Olağan Genel
Kurulu öncesinde 6 ve
7 Mart 2014 tarihlerinde
Şube Başkanlarımızla
bir araya gelerek,
Genel Kurul hazırlıkları
ve mevzuat değişikliği
çalışmalarını
değerlendirdik.
ÜYE SAYIMIZ 54 BİN OLDU
Ziraat, Su
Ürünleri, Balıkçılık
Teknolojisi ve
Tütün Teknolojisi
mühendislerinin
ODA’sı olan Ziraat
Mühendisleri
Odası’nın üye sayısı 54 bine ulaştı. 54 bin
numaralı üyemiz Hatice TİLKİOĞLU’na ODA
kimlik kartını Başkanımız Dr. Turhan TUNCER
verdi.
TOPRAK KORUMA PROJESİ EĞİTİMİ
ODA’mızca 10-14 Şubat 2014
tarihleri arasında Toprak Koruma
Projesi Eğitimi düzenlendi. Eğitimin
ilk günü ODA Başkanımız Dr. Turhan
TUNCER de derse katılım sağlayarak,
kursiyerlerle sohbet etti ve soruları
yanıtladı. Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Bölümü öğretim üyeleri
Prof. Dr. Günay ERPUL ve Doç. Dr.
İlhami BAYRAMİN tarafından verilen
eğitim kapsamında, Lodumlu’ya
gidilerek arazi çalışması da yapıldı.
Eğitimin tamamlanmasının ardından
yapılan sınavda tüm kursiyerler
başarılı olarak sertifika almaya hak
kazandılar. Sertifikalar, 14 Şubat 2014
Cuma günü Genel Sekreterimiz
Kamil BAYRAM ve Genel Sekreter
Yardımcımız Bülent TORUNBALCI’nın
da katıldığı törenle dağıtıldı.
MERA GERİ DÖNÜŞÜM PROJE EĞİTİMİ
ODA’mızca 15-17 Şubat 2014 tarihleri
arasında Mera Islah, Amenejman
ve Geri Dönüşüm Projesi Eğitimi
düzenlendi. Eğitim, 15 Şubat 2014
Cumartesi günü ZMO Mehmet
Yüceler Toplantı Salonu’nda başladı.
Eğitimin açılışına Genel Sekreterimiz
Kamil BAYRAM katılarak, kursiyerlere
bilgi verdi. 3 gün süreli eğitim,
Prof. Dr. Hayrettin KENDİR, Prof. Dr.
Zeki ACAR ve Z.Yük. Müh. Nursal
SEÇKİN tarafından verildi. Eğitimin
tamamlanmasının ardından 17
Şubat 2014 Pazartesi günü ODA
Başkanımız Dr. Turhan TUNCER’in de
katıldığı törenle kursiyerlere sertifikaları
dağıtıldı.
Etkinlikler
ZMO 1. BÖLGE ÇALIŞTAYI-DİYARBAKIR
Ziraat Mühendisleri Odası Bölge
Çalıştaylarının ilki 10 Mayıs 2014,
Cumartesi
günü
Güneydoğu
ve Doğu Anadolu Bölgesi ZMO
Şube ve Temsilcilerinin katılımıyla
Diyarbakır’da
gerçekleştirildi.
Çalıştaya ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR, Yönetim Kurulu üyelerimiz
Caner AKSAKAL, Prof. Dr. Bülent
GÜLÇUBUK, Vuslat BEKTAŞ ve
Denetleme Kurulu Üyemiz Sefa
APAYDIN, 6 Şube ve 11 Temsilcilik
katılım sağladı.
Çalıştay öncesinde Prof. Dr. Bülent
GÜLÇUBUK tarafından Diyarbakır
Kongre Merkezinde, “Tarım Ve
Kırsal Alanlar Geleceği Açısından
Büyükşehir Kanunu” başlıklı bir
konferans verildi. Konferansa yoğun
katılım oldu.
Çalıştaya; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Erzurum illeri Şube Başkanları, Malatya ve Van illeri Şube İkinci
Başkanları; Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli illeri Temsilci
düzeyinde katılım göstermişlerdir. Çalıştay’da öncelikle daha önceden gönderilen ve aşağıda belirtilen
konularda katılımcılardan bilgiler alınmış ve konu ile ilgili sunular yapılmıştır. Ele alınan konular şunlardır:
“Şube / Temsilciliğin mevcut durumu Oda/Üye İlişkileri, İldeki tarımsal yapı ve sorunlara ilişkin genel
değerlendirme, TMMOB bileşenleri ile olan ilişkiler, İldeki kamu kurumları ve yerel yönetimlerle ilişkiler, Tarım
paydaşı örgütlerle (kooperatif, birlik, vakıf, dernek gibi) ilişkiler, Bugüne kadar yapılan ODA etkinlikleri ve
geleceğe ilişkin planlamalar-faaliyetler (toplantı, kurs, seminer), ZMO’nun 60 ncı kuruluş yıldönümüne ilişkin
faaliyet planları, öneriler, ZMO Genel Merkezinden beklentiler.” Sunular sonrasında temel sorun saptamalarına geçilmiş Oda çalışmaları için müstakil bir yer sağlanması,
bilgi ve iletişim konusundaki sorunlar, bilirkişilik uygulamalarına ilişkin sorunlar, üyelik konularındaki sorunlarla
ilgili görüşler, dilek ve öneriler paylaşılmıştır.
Ayrıca aşağıdaki konular gündeme gelmiştir:
•Bakanlık / Oda ilişkisinde işbirliği ve iletişimin önemli olduğu katılımcılar tarafından paylaşılmıştır.
•TAR-GEL kapsamında yaşanan sıkıntıların çözümsüzlüğü meslektaşlarımıza zarar vermektedir.
•TBMM’den geçen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı uygulamalarının sonuçlarının izlenmesi önem taşımaktadır.
•Kent Konseylerinde tarımla ilgili çalışmalarda Oda’nın görünürlüğünün artırılması gerekmektedir.
•Bu yıl içinde 60. Yıl etkinliği düzenlenmesi; bu konuda kurumlarla, üniversite, belediyeler vs.. işbirliği yapılması;
her ilde en az 1 günlük etkinlikte bulunulması ve 60 ncı KURULUŞ YILDÖNÜMÜ PANELİ’nin düzenlenmesi
üzerinde özenle durulmuştur.
•Ülke genelinde yaşanan tarımsal kuraklığın, dolu ve don etkilerinin bölgede özellikle Malatya, Gaziantep,
Şanlıurfa, Elazığ illerinde tarımsal üretime etkileri, yem ve gıda arzını etkileme boyutu ön plana çıkmıştır.
•Danışma Kurulu toplantılarına Temsilciliklerin de katılımının sağlanması kararlaştırılmıştır. 7
Bölge Çalıştayları
ZMO 2. BÖLGE ÇALIŞTAYI-BURSA
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın
2. Bölge Çalıştayı 14 Haziran
2014 tarihinde Bursa Şubemiz ev
sahipliğinde ZMO Genel Merkez,
Şube ve İl Temsilciliklerinin katılımıyla
gerçekleşti. Çalıştaya ODA Başkanımız
Özden GÜNGÖR, Genel Merkez
Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi ARPA,
Caner AKSAKAL, Murat ASLAN, Prof. Dr.
Bülent GÜLÇUBUK ve Vuslat BEKTAŞ;
Bursa, Balıkesir, İstanbul, Çanakkale,
Tekirdağ ve Eskişehir Şube Başkanları
ile Kırklareli, Edirne, Karabük, Düzce,
Yalova, Kütahya, Bolu ve Sakarya İl
Temsilcileri katıldı.
Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB)
Yerleşkesi’nde yapılan Çalıştay’da
Genel Merkez tarafından belirlenen
konu başlıkları ile ilgili olarak Şube ve
İl Temsilcilikleri tarafından sunumlar
gerçekleştirildi. Sunular sonrasında
temel sorun saptamaları yapılarak
görüş, dilek ve öneriler paylaşıldı.
ODA BAŞKANIMIZIN BURSA TEMASLARI
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR, Yönetim Kurulu
üyelerimiz Hamdi ARPA, Murat ASLAN ve Vuslat BEKTAŞ ile
Bursa Şube Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY, 13 Haziran
2014 günü Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. İsmail FİLYA’yı ziyaret ettiler. Ziyarette tarım ve tarımsal
eğitimle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
ODA’mız heyeti Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
(UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salih ÇALI’yı ziyaret
ederek, sektör ve sektörde yaşanan sorunlarla ilgili bilgi aldı.
ODA Başkanımız ve beraberindeki heyet Alara Fidan Üretim
ve Pazarlama A.Ş’nin Bursa Çukurca/Osmangazi’deki
Fidan Üretim Tesislerini de ziyaret ettiler. Ziyarette şirketin
Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz TANER, fidan üretimine yönelik
uygulamalar, örnek bahçe tesisi ve ihracat konularında
bilgi verdi.
8
Bölge Çalıştayları
ZMO 3. BÖLGE ÇALIŞTAYI-ERZURUM
Ziraat Mühendisleri Odası Bölge Toplantılarının üçüncüsü 16 Ağustos 2014 tarihinde Odamız Genel
Merkezi, Doğu ve Doğu Karadeniz Bölgelerinden 3 Şube ve 4 İl Temsilciliğimizin katılımıyla Erzurum’da
gerçekleştirildi. Toplantıya ZMO Yönetim Kurulu Başkanı Özden GÜNGÖR, II. Başkan Melahat AVCI BİRSİN,
Yönetim Kurulu üyeleri Caner AKSAKAL, Hamdi ARPA, Vuslat BEKTAŞ ve Murat ASLAN, Önceki Dönem Oda
Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, Rize, Trabzon ve
Erzurum şube başkanları ile Ardahan, Artvin, Erzincan
ve Gümüşhane il temsilcileri katıldılar.
Toplantıda yer alan Şube ve Temsilciliklerimizden
aşağıda belirtilen konularda bilgi alınmıştır.
• Şube / Temsilciliğin mevcut durumu Oda/ Üye
İlişkileri ,
• İldeki tarımsal yapı ve sorunlara ilişkin genel
değerlendirme,
•TMMOB bileşenleri ile olan ilişkiler,
•İldeki kamu kurumları ve yerel yönetimlerle ilişkiler,
•Tarım paydaşı örgütlerle ( kooperatif, birlik, vakıf,
dernek gibi )ilişkiler,
•Geleceğe ilişkin planlamalar-faaliyetler ( toplantı,
kurs, seminer),
•ZMO’nun 60 ncı kuruluş yıldönümüne ilişkin faaliyet
planları, öneriler
•ZMO Genel Merkezinden beklentiler.
Toplantı sonunda bu konulara ve ülkemiz tarımına
ilişkin genel bir değerlendirme yapılarak görüş, dilek
ve öneriler paylaşıldı.
9
Etkinlikler
ZMO BAŞKANLARI TOPLANTISI
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz, geçmiş dönem ODA Başkanlarımızla akşam
yemeğinde buluştu. Yemeğe, Avni BAŞDOĞAN, Duran
TARAKLI, Orhan AKBULUT, Cemal TALUĞ, Sami DOĞAN,
Şerafettin TAV, Mahir GÜRBÜZ, Gürol ERGİN ve CHP Genel
Başkan Yardımcısı Gökhan GÜNAYDIN katıldı. Geçen
dönem ODA Başkanımız Turhan TUNCER, şehir dışında
olduğu için katılım sağlayamadı.
BAĞ ZARARLILARI EĞİTİMİ
ODA’mızca 28 Mart 2014
Cuma günü “Bağ Zararlıları”
Eğitimi düzenlendi. Eğitimin
açılışında ODA Başkanımız
Özden GÜNGÖR kısa bir
konuşma yaptı. ZMO Mehmet
Yüceler Salonu’ndaki eğitim
Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK
tarafından verildi.
BAĞ HASTALIKLARI EĞİTİMİ
ODA’mızca 29 Mart 2014
Cuma günü “Bağ Hastalıkları”
Eğitimi düzenlendi. Eğitimin
açılışında ODA Başkanımız
Özden GÜNGÖR konuşma
yaptı. Eğitim, Doç. Dr. Fikret
Demirci tarafından verildi.
SÖYLEŞİ: SEVGİLİ
DÜNYAMIZI
TÜKETİRKEN...
ODA’mızca
düzenlenen
etkinlik
kapsamında Prof.
Dr. Cemal TALUĞ
tarafından, 7
Haziran 2014
günü “Sevgili
Dünyamızı
Tüketirken”
konulu söyleşi
gerçekleştirildi.
Söyleşi
öncesinde Yönetim Kurulu Üyemiz Vuslat BEKTAŞ
hoş geldiniz konuşması yaptı. Söyleşi büyük ilgiyle
10 izlendi.
DETAYLI TOPRAK ETÜT VE HARİTALAMA EĞİTİMİ
ODA’mızca 10 gün süreli Detaylı Toprak Etüt ve
Haritalama Eğitimi düzenlendi. Teorik dersler ve
arazi çalışmalarının ardından yapılan sınavda
tüm katılımcılar başarılı olarak sertifika almaya hak
kazandılar. Detaylı Toprak Etüt ve Haritalama Eğitimi
3 Nisan 2014 Perşembe günü başladı. Eğitimin
açılışına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım
Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ŞAHİN,
Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanı Dr. Yüksel
ŞAHİN, ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR, Yönetim
Kurulu Sayman Üyemiz Hamdi ARPA ve Genel
Sekreterimiz Kamil BAYRAM katıldı. Eğitim, Prof. Dr.
Mehmet Ali ÇULLU, Prof. Dr. Mustafa SARI, Prof. Dr.
Suat ŞENOL, Prof. Dr. Yusuf KURUCU, Doç. Dr. Ertuğrul
AKSOY ve Doç. Dr. İlhami BAYRAMİN tarafından verildi.
Eğitimin tamamlanmasının ardından 12 Nisan 2014
Cumartesi günü ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR’ün
de katıldığı bir törenle sertifikalar dağıtıldı.
BİYOSİDAL ÜRÜNLER
YÖNETMELİĞİ
TOPLANTISI
ODA Başkanımız
Özden GÜNGÖR,
Avukatımız Zühal
DÖNMEZ, Halk Sağlığı
ve Haşere Kontrolü
Derneği Başkanı
Övsen ZÜMRE,
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri
Odası temsilcilerinin katılımıyla 2 Haziran 2014 günü
ODA’mızda bir toplantı yapıldı. Toplantıda Biyosidal Ürünler
Yönetmeliği ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Etkinlikler
CHP GENEL BAŞK. YARD.
GÖKHAN GÜNAYDIN
ODA’MIZI ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı
ve önceki dönem ODA
başkanlarımızdan Gökhan
GÜNAYDIN, 21 Mart 2014
Cuma günü ODA’mızı
ziyaret ederek, yeni Yönetim
Kurulumuzu kutladı. Ziyarette,
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR, II. Başkanımız Prof. Dr. Melahat
AVCI BİRSİN, Saymanımız Hamdi ARPA, Yazmanımız Caner AKSAKAL,
Yönetim Kurulu üyelerimiz Murat ASLAN ve Vuslat BEKTAŞ, TMMOB
Temsilcimiz Tevfik KIZGINKAYA ve Yedek Yönetim Kurulu Üyemiz Mehtap
ERCAN BİLGEN hazır bulundu.
CHP MİLLETVEKİLİ
DEMİRÖZ’DEN ODA’MIZA
ZİYARET
ESKİŞEHİR ŞUBE STANDINA ZİYARET
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR
ve Genel Sekreterimiz Kamil
BAYRAM, 5 Nisan 2014 tarihinde
Eskişehir Şubemizin Tarım Fuarı
kapsamında açtığı standı ziyaret
ettiler. ODA Başkanımız, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Eskişehir
İl Müdürü Dr. Halil ÇANKAYA,
Şubemiz Önceki Dönem Başkanı
ve ODA’mız Onur Kurulu Üyesi
Yusuf KIZILDAĞ, eski il temsilcimiz
Feyyaz UYSAL, çiftçilerimiz ve
meslektaşlarımızla görüştü.
CHP Bursa Milletvekili İlhan
DEMİRÖZ 22 Nisan 2014 Salı
günü ODA’mızı ziyaret ederek,
Başkanımız Özden GÜNGÖR ve
Yönetim Kurulumuz ile bir araya
geldi. Yeni seçilen Yönetim
Kurulumuzu kutlayan DEMİRÖZ,
başarı dileklerini iletti.
VIII. TEKNİK KONGRE
HAZIRLIK TOPLANTISI
2015 yılında
gerçekleştirilecek VIII.
Teknik Kongre için 26
Mart 2014 Çarşamba
günü ODA’mızda
hazırlık toplantısı yapıldı.
Toplantıya, ODA
Başkanımız Özden
GÜNGÖR, II. Başkanımız
Prof. Dr. Melahat AVCI
BİRSİN, Yönetim Kurulu
Üyemiz Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Prof. Dr. Ali TOKGÖZ, Prof. Dr. Fatin CEDDEN,
Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ, Prof. Dr. Kamil SAÇILIK, Prof. Dr. Mevhibe ALBAYRAK ve
Prof. Dr. Ruhsar YANMAZ katıldı.
BÜYÜKŞEHİR YASASININ
TARIM ALANLARI VE
KIRSALA ETKİSİ
Mersin Şubemizce düzenlenen
etkinlik kapsamında, ZMO
Genel Merkez Yönetim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
tarafından, 22 Mart 2014 günü
“Büyükşehir Yasası’nın Tarım
Alanlarına ve Kırsala Olan
Etkisi” konulu bir konferans
verildi. Etkinlik, Mersin Şube
Başkanımız O.Tuğrul KUZU ve
Genel
Başkanımız
Özden
GÜNGÖR’ün
konuşmalarıyla
başladı.
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK,
Büyükşehir Kanunu’nun nüfusun
1/3’ünü ilgilendirmesine karşın
gündemden uzak tutulmaya
çalışıldığını söyledi. Köylerin
idari olarak şehir nüfusuna
dönüştürülebileceğini, ancak
bin yıllık yaşam geleneğinin
devam edeceğini anlatan
GÜLÇUBUK, “Bunu koparmak
bu kadar kolay olmamalıdır.
Kanun sadece ekonomik boyut
ile ön plana çıkmaktadır. Bireyi,
kültürü, sosyolojik bakış açısını
dikkate almamaktadır. Bu
haliyle tarımı, kırsalı meşakkatli
günler, yıllar beklemektedir.
11
Etkinlikler
GTH BAKANLIĞI MÜSTEŞARINA ZİYARET
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Hamdi
ARPA, Murat ASLAN, Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK ve Vuslat BEKTAŞ, 25 Nisan
2014 Cuma günü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat
MİRMAHMUTOĞULLARI’nı ziyaret ettiler. Ziyaret, 44. Olağan Genel Kurulumuzda
işbaşına gelen yeni Yönetim Kurulumuzu tanıtmak ve özlük haklarımız
konusunda yaşanan sıkıntılar ile çözüm önerilerimizi dile getirmek amacıyla
gerçekleştirildi. Zirai ilaç bayiliği yapmak isteyen meslektaşlarımıza uygulanan sınav, reçeteli sistemdeki sıkıntılar
ve istihdamı zorunlu personel konularının ele alındığı ziyarette Müsteşar Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI, bitki koruma
alanında yapılacak yeni düzenlemelerde ODA’mız görüşlerini de dikkate alacaklarını kaydetti.
GTH BAKANLIĞI MÜSTEŞARI’NDAN ODA’MIZA ZİYARET
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI, 2
Mayıs 2014 Cuma günü ODA’mıza iade-i ziyarette bulundu. ODA Başkanımız
Özden GÜNGÖR, II. Başkanımız Prof. Dr. Melahat AVCI BİRSİN, Yazmanımız
Caner AKSAKAL, Yönetim Kurulu üyelerimiz Murat ASLAN ve Vuslat BEKTAŞ,
TMMOB Temsilcimiz Tevfik KIZGINKAYA ve avukatımız Zühal DÖNMEZ tarafından
karşılanan Müsteşar, Yönetim Kurulumuza başarı dileklerini iletti. Ziyarette tarım
sektörü ve özlük haklarımız ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
GIDA VE KONTROL GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR,
Saymanımız Hamdi ARPA, Yönetim
Kurulu üyelerimiz Murat ASLAN, Prof.
Dr. Bülent GÜLÇUBUK ve Vuslat BEKTAŞ
ile Antalya Şube Başkanımız Vahap
TUNCER, 12 Mayıs 2014 Pazartesi
günü Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler. ODA’mız heyeti,
Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan EROL, Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Nevzat BİRİŞİK, Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı Muharrem
SELÇUK ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Söz konusu görüşmelerde, 6235 sayılı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca serbest çalışan tüm
ziraat mühendislerinin ODA’ya üye olması gerektiği hatırlatılarak, Bakanlık
yönetmeliklerinde de bu yasal zorunluluğun belirtilmesi istendi. İstihdamı
zorunlu personel ve reçeteli sistem konularında yaşanan sıkıntılar dile getirilirken, bitki koruma bayi olmak isteyen
meslektaşlarımıza yönelik sınav uygulamasının kaldırılması ve yaş sebze-meyve ihracatçılarına yönelik yapılacak
yeni düzenlemelerde ilgili firmalarda çalışan meslektaşlarımızın mağdur edilmemesi istendi. Bakanlık yetkilileri
taleplerimize sıcak yaklaşırken, yeni yönetmelik çalışmaları sırasında ODA’mız ile görüş alışverişi yapılabileceğini ve
önümüzdeki dönemde Bakanlık ile ZMO’nun ortak eğitimler düzenleyebileceğini kaydettiler.
GTH BAKANLIĞI TARIM SİGORTALARI VE DOĞAL AFETLER DAİRESİ’NE ZİYARET
Odamız Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK ve Vuslat BEKTAŞ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım
Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Bekir ENGÜRÜLÜ’yü ziyaret ettiler. Ziyarette Bakanlık tarafından yürütülen
Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık Yönetimi çalışmaları hakkında bilgi alındı. Kuraklık ve gıda güvenliği
ilişkisi, kuraklığa uygun üretim modeli oluşturulması ve kuraklığın sigorta kapsamında değerlendirilmesine yönelik
görüş alışverişinde bulunuldu. Tarım Sigortaları Bilim Kurulu çalışmalarında ZMO’nun da yer alması gerektiğini
vurgulayan ODA’mız heyeti, ayrıca iklim değişikliği ve tarımda uyum konusunda sektör paydaşlarının katılımıyla bir
değerlendirme grubu kurulmasının faydalarına dikkat çekti.
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜR YARDIMCISINDAN ODA’MIZA ZİYARET
12
Detaylı Toprak Etüt ve Haritalama Eğitimi’nin açılışına katılan Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet ŞAHİN
ve Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanı Dr.Yüksel ŞAHİN daha sonra
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR ile bir araya gelerek görüş alışverişinde
bulundular. Görüşmeye Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Hamdi ARPA ve
Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM da katıldı.
Etkinlikler
GTH BAKANLIĞI MÜSTEŞARI İLE GÖRÜŞME HAKKINDA BİLGİ NOTU
ZMO Yönetim Kurulu, 25 Nisan 2014 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı
Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI’nı ziyaret etmiş, Sayın MİRMAHMUTOĞULLARI da, 2 Mayıs 2014 günü
ODA’mıza iade-i ziyarette bulunmuştur. Sayın Müsteşar ile söz konusu görüşmelerde ele alınan
konular başlıklar halinde şöyle sıralanabilir:
Son dönemde çıkarılan yönetmeliklerde veteriner hekimlerin çalışma alanları genişletilirken
ziraat mühendisleri ve ODA’mız bünyesindeki diğer meslek disiplinlerinin yetkileri azaltılmıştır.
Örneğin 4 Mart 2014 tarihli “Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve
Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne sadece veteriner hekimler atanabilmektedir. Burada
zooteknistler, su ürünleri mühendisleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislerinin hakları göz ardı
edilmiştir. ODA’mız söz konusu yönetmeliğe karşı dava açmıştır.
15 Nisan 2014 tarihli “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin
Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’’ne göre iki adet il müdür yardımcısı kadrosu
bulunan illerde, il müdür yardımcısı kadrolarının biri veteriner hekimler için ayrılmıştır. Mesleki
kayırmacılık olan bu tutum, İl Müdür Yardımcısı olabileceği sayılan diğer meslek disiplinleri
açısından kabul edilemez bir düzenlemedir. Bu konudaki rahatsızlığımız dile getirilmiş olup,
gerekli hukuki girişimler başlatılacaktır.
Serbest çalışan ziraat mühendislerinin ZMO’ya üye olmalarının yasal zorunluluk olduğu
belirtilerek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetmeliklerinde bu hususa yer verilmesi
istenmiş, veteriner hekimler için bu hususa yer verilmiş Bakanlık Yönetmelikleri örnek
olarak gösterilmiştir. Bu kapsamda istihdamı zorunlu personel konusunun da yeniden
değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Bakanlıkta ziraat mühendisi ve ODA’mız bünyesindeki diğer meslek disiplinleri istihdamının
artırılması talep edilmiştir.
Tarımsal yüksek öğrenimde yaşanan sorunlar ele alınmıştır.
Zirai ilaç bayi olmak isteyen meslektaşlarımıza yönelik sınavın kaldırılması ve reçete
uygulamasında görülen sıkıntılar dile getirilmiştir.
2014 yılı için tarıma verilen destekler, havza bazlı üretim ve destekleme modeli, alan bazlı
destekleme uygulamaları ve tarım ürünleri dış alımı görüşülmüştür.
Arazi toplulaştırma çalışmaları değerlendirilmiştir.
Ülke genelinde geçtiğimiz aylarda yaşanan kuraklık ve üretime etkisi; Mart ayı sonunda
meydana gelen don felaketinin kayısı ve fındık başta olmak üzere meyveciliğe verdiği
zarar ele alınmıştır. ODA’mız meslektaşlarımızın özlük haklarını geliştirmeye yönelik çabalarını,
önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürecektir.
Saygılarımla bilginize sunarım.
Özden GÜNGÖR
Başkan
13
Atatürk Orman Çiftliği Mücadelemiz
AOÇ VE MAHKEME KARARLARI HAKKINDA
BİLGİLENDİRME
TMMOB
Çevre
Mühendisleri
Odası, Harita
ve Kadastro
Mühendisleri
Odası
Ankara
Şubesi,
Mimarlar
Odası
Ankara
Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları
Odası Ankara Şubesi ve Ziraat Mühendisleri
Odası’nca, 24 Mart 2014 Pazartesi günü Atatürk
Orman Çiftliği ve mahkeme kararları ile ilgili
basına bilgilendirme yapıldı. Şehir Plancıları Odası
Ankara Şubesi’nde gerçekleştirilen bilgilendirme
toplantısına ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR
katıldı. Toplantıyı Yönetim Kurulu Üyemiz Vuslat
BEKTAŞ da izledi. Basın açıklaması ektedir.
AOÇ İÇİN “VASİYET İHLALİNİN TESPİTİ” DAVASI AÇTIK
Atatürk’ün AOÇ’ye ilişkin “vasiyetinin ihlalinin
tespiti ve müdahalenin men’i” talebiyle
Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Ankara
Büyükşehir Belediyesine dava açtık. Dava, Ziraat
Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası,
Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası
Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve
Ankara Barosu tarafından ortaklaşa açıldı. Konuyla
ilgili olarak 5 Mayıs 2014 Pazartesi günü Ankara
Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına ODA
Başkanımız Özden GÜNGÖR katıldı.
14
AOÇ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURU
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası
Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre
Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası,
Atatürk Orman Çiftliği konusunda mahkeme
kararlarının uygulanmadığı gerekçesiyle, 29
Nisan 2014 Salı günü Anayasa Mahkemesine
başvurdular. Başvuru ODA’mız adına Başkanımız
Özden GÜNGÖR tarafından yapıldı. GÜNGÖR,
daha sonra konuyla ilgili basına açıklamada
bulundu.
ANAYASA MAHKEMESİ’NE ZİYARET
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası
Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre
Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası
Ankara Şubesi başkanları, 3 Haziran 2014 Salı
günü Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ’ı
ziyaret ettiler.
Atatürk Orman Çiftliği’ne yönelik yargı kararlarının
uygulanmamasından şikayet eden heyette
ODA’mız adına Başkanımız Özden GÜNGÖR yer
aldı.
“MÜHÜR BİZDE AOÇ’YE AKIYORUZ” EYLEMİ
Başkent Dayanışması tarafından düzenlenen
“Mühür Bizde AOÇ’ye Akıyoruz” eylemi, 29 Mart
2014 Cumartesi günü, Çiftlik arazisi üzerinde
mahkeme kararlarına rağmen inşaatı sürdürülen
Başbakanlık binası önünde gerçekleştirildi. Eyleme
Yönetim Kurulu üyelerimiz Hamdi ARPA ve Vuslat
ULUSOY, Genel Sekreterimiz Kamil BAYRAM, Genel
Sekreter Yardımcımız Bülent TORUNBALCI ve
üyelerimiz katıldılar.
Atatürk Orman Çiftliği Mücadelemiz
29 MART AOÇ BAŞBAKANLIK HİZMET BİNASI TEMSİLİ MÜHÜRLEME EYLEMİ
BASIN AÇIKLAMASI
Bugün yargı kararının uygulanması için Başkent Dayanışması
tarafından yapılan eylemde Başbakanlık Hizmet Binası temsili
olarak mühürlendi.
Atatürk Orman Çiftliği Atatürk tarafından 1925 yılında bozkırın
ortasında bir vaha olarak kuruldu. 1937 yılında arazi büyüklüğü
52 bin dekar yüzölçümüne ulaştı. 11 Haziran 1937 tarihinde
Atatürk’ün yazdığı vasiyet mektubu ile Türkiye Cumhuriyeti
Hazinesine emanet edildi… Bir sabah uyandığınızda emanete
hiyanet edilmişse, ağaçlar kesilerek binalar dikilmişse, toprak
bütünlüğü yollarla, talanla bölünmüşse, değerleriniz yok edilmiş
nefesiniz kesilmek istenmişse, çocuklarımızın belki de bir daha
yanından geçemeyeceği şekilde demir kapılar ve tel örgülerle
Atatürk Orman Çiftliği kuşatılmışsa ne yaparsınız?
Çocuklarımıza emanet edeceğimiz, insan doğa, tarım ve üretim ilişkilerinin yerleşim ölçeğindeki ender
örneklerinden olan Atatürk Orman Çiftliğinin talanına yönelik açtığımız onlarca davaya, bu ülkenin
Başbakanlığı müdahil oluyorsa, bunun anlamı tuzun kokması gibidir. Aylardır sesimizi duyurmaya çalışıyoruz,
imzalar topluyoruz, barışcıl eylemler yapıyoruz… Bu ülkeyi yönetmekle yükümlü yöneticilerin kulakları sağır…
Duymak istemiyorlar görmek istemiyorlar… Yargı süreçleri uzuyor… Başbakanın Ak-Sarayı Atatürk Orman
Çiftliğinin kalbine saplanmış hançer gibi yükseliyor… Canımızı acıtıyor…
Atatürk Orman Çiftliğinde büyüyen bu hukuksuzluğu duymazdan gelemeyiz, görmezden gelemeyiz,
yöneticilerin kulakları ne kadar sağırsa, bizim yüreklerimiz o kadar insan…
Bu ülkede her yönetim döneminde AOÇ arazisi parça parça iç edildi. Ama en büyük tahribatını şimdi
yaşıyor… Bir ülkenin Başbakanı olacaksınız ve başka yer yokmuş gibi gelip Atatürk Orman Çiftliği arazisinde
ağaç keserek Başbakanlık Hizmet binası yaptıracaksınız, geçmişin izlerini silmeye çalışacaksınız, hem de
840.000 işçinin maaşına denk bir bütçeyle… Bugün bu ülkeyi yönetenler geldikleri yerleri unutabilirler,
geçmişimizi, Cumhuriyetin özgürlükçü değerlerini, iflah olmaz bir öfkeyle silmek isteyebilirler… Ancak
bilmeliler ki, biz daha ölmedik… Atatürk Orman Çiftliği için geleceğimiz için hala nefes alıyoruz...
Bugün herkes bilmeli ki burada tarihe not düşüyoruz. Haksızlık ve hukuksuzluk bir ülkenin başbakanlığı
tarafından yapılırsa, kurumlar, ilgililer, görevlerini yapmazsa, Başkentin ortasından hukuksuz ve vicdansız bir
şekilde yeşilin tam ortasında başbakanlık hizmet binası yükselirse ne yaparsanız, bizde onu yapıyoruz…
Başbakanlığın hukuksuzluğunun belgesini tescil ediyor, kamu vicdanında kaçak olarak yapılan AK-Sarayı
Mühürlüyoruz…
Tarihimizin ve çocuklarımızın geleceğinin çalınmasına asla izin vermeyeceğiz. BAŞKENT DAYANIŞMASI “BEN ANKARA” BİLEŞENLERİ
SİVAS KATLİAMININ 21.
YILINDA ALANLARDAYDIK
Sekreter Yardımcısı Bülent
TORUNBALCI ve Diyarbakır
Şube geçmiş dönemler
Başkanı Sedat EREN katıldı.
TARIM ORKAM SEN’DEN
ODA’MIZA ZİYARET
2 Temmuz 1993’te
yaşanan Sivas katliamı
Ankara’da geniş bir
katılımla, birlik ve
mücadele mesajları ile
bir kez daha lanetlendi.
Mitinge ODA’mız Yönetim
Kurulu Üyesi Hamdi
ARPA, Genel Sekreterimiz
Kamil BAYRAM, Genel
Tarım Orkam Sen Genel
Başkanı Hamit KURT,
Hukuk Sekreteri Ali KILIÇ ve
Ankara Şube Başkanı Ercan
CÖMERT, 15 Temmuz 2014
Salı günü ODA Başkanımız
Özden GÜNGÖR’ü
ziyaret ederek, görüş
alışverişinde bulundular.
Ziyarette Denetleme Kurulu
Üyemiz Sefa APAYDIN,
Genel Sekreterimiz Kamil
BAYRAM ve Genel Sekreter
Yardımcımız Bülent
TORUNBALCI da hazır
bulundu.
TMMOB YK İLE
ODA BAŞKANLARI ORTAK
TOPLANTISI
TMMOB Yönetim Kurulu
ve Oda Başkanları Ortak
Toplantısı 18 Haziran 2014
tarihinde TMMOB Teoman
Öztürk Öğrenci Evi Sosyal
Tesisi’nde gerçekleştirildi.
ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR’ün katıldığı
toplantıda, TMMOB
43. Dönem Çalışma
Programı’na ilişkin görüş
alışverişinde bulunuldu.
15
Etkinlikler
NALLIHAN BEYDİLİ KÖYÜNDE KİRAZ BAHÇESİ
OLUŞTURULDU
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR, Yönetim Kurulu
üyelerimiz Hamdi ARPA, Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK,
Vuslat BEKTAŞ, Demet IRMAK, Miktat TARI, Denetleme
Kurulu üyesi Ali ŞENAY ve Genel Sekreter Yardımcımız
Bülent TORUNBALCI, 25 Mayıs 2014 Pazar günü Nallıhan
Beydili Köyü’ne giderek tesis edilen kiraz bahçesinde
incelemelerde bulundular.
ODA’mızın öncülüğünde tesis edilen bahçe, kırsal turizmin geliştirilmesi doğrultusunda Ankara Üniversitesi
tarafından önemli çalışmalar yapılan Beydili köyünde, ilk kiraz bahçesi olma özelliğini taşıyor. Bahçenin
tesisi için fidan temini ile 10 yıl boyunca ilaçlanması ve gübrelenmesi konularında gerekli destekler
ODA’mız aracılığıyla ile ilgili firmalardan sağlandı. Bu süre boyunca bahçenin bakımı konusundaki teknik
destek de ODA’mızca verilecek. Bahçedeki incelemeler sırasında TRT tarafından çekimler yapıldı. ODA
temsilcileri incelemeler kapsamında Beydili Köyü Hıdırellez Etkinlikleri ve Kültür Festivaline de katıldı.
CIGR 2018 DÜNYA KONGRESİ
TOPLANTISI
16-19 Eylül 2014 tarihleri arasında
Pekin’de düzenlenecek olan 18. CIGR
Dünya Kongresi ve Nisan 2018’de
Antalya’da yapılması planlanan
19. CIGR Dünya Kongresi ile ilgili
olarak, 26 Nisan 2014 Cumartesi
günü Antalya’da komite üyeleri ve
K2 firması yetkililerinin katılımıyla bir
toplantı gerçekleştirildi. Etkinlik ile ilgili
görüş alışverişinin yapıldığı ve gerekli
sözleşmelerin imzalandığı toplantıya
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR,
Prof. Dr. İbrahim AKINCI, Prof. Dr.
Erdem AYKAS, Prof. Dr. Can ERTEKİN ve
Prof. Dr. R. Cengiz AKDENİZ katıldı.
KMO GENEL KURULU
Yönetim Kurulu Üyemiz Murat
ASLAN, 19 Nisan 2014 Cumartesi
günü TMMOB Kimya Mühendisleri
Odası’nın 44. Olağan Genel
Kurulu’na katıldı. ASLAN, Genel
Kurul’un açılışında ODA’mız adına
konuşma yaptı.
16
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ EĞİTİMİ TOPLANTISI
Coğrafi Bilgi Sistemleri eğitimi ile
ilgili olarak 24 Nisan 2014 Perşembe
günü ODA’mızda toplantı yapıldı.
Toplantıya ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR, Saymanımız Hamdi ARPA,
Yedek Yönetim Kurulu Üyemiz Mehtap
ERCAN BİLGEN, Genel Sekreterimiz
Kamil BAYRAM ve özel sektör
temsilcileri katıldılar.
ZİRAAT MÜHENDİSLERİ BAŞAK BALOSU’NDA BULUŞTU
Ziraat Mühendisleri
Odası Adana Şubesi,
Tarımsal Öğretimin
168. Yıldönümünü
törenle kutladı. Seyhan
Oteli’ndeki Başak Balosu,
Adana Şube Başkanımız
Semih KARADEMİR’in
konuşması ile başladı.
Geçtiğimiz dönemde
bilimsel başarıya imza
atan Ziraat Mühendisleri
Dr. Nazım DİNÇER ve
Ayten DOLANÇAY’a çiçek
sunularak başarıları kutlandı. Ziraat Mühendisleri Odası Önceki Dönem
Başkanı Dr. Turhan TUNCER’e de mesleğe yaptığı katkılardan dolayı ZMO
Başkanı Özden GÜNGÖR tarafından teşekkür plaketi verildi. Başak Balosuna
eski başkanlardan Prof. Dr. Gürol ERGİN, ZMO Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Bülent GÜLÇUBUK, ZMO Onur Kurulu Üyesi Şahin YETER, çok sayıda Ziraat
Mühendisi ve konuk katıldı.
SÜR-KOOP’TAN ZİYARET
TÜSKOOP-BİR’DEN ODA’MIZA ZİYARET
Türkiye Sulama Kooperatifleri Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Yönetim
Kurulu Başkanı Ramazan
Birliği Genel Başkanı Halis
ÖZKAYA ve beraberindekiler,
UYSAL, 23 Mayıs 2014 Cuma
ODA Başkanımız Özden
günü ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR’ü ziyaret ederek,
GÜNGÖR’ü ziyaret ederek,
yeni görevinden dolayı
göreve seçilmesinden dolayı
kutladı ve başarı dileklerini
kutladı ve başarı dileklerini
ilettiler.
iletti.
Etkinlikler
AÜZF DEKANI’NDAN ODA’MIZA
ZİYARET
2014 Cuma günü ODA Başkanımız
Özden GÜNGÖR’ü ziyaret ederek,
meslektaşlarımızın özlük haklarının
geliştirilmesine yönelik görüş
alışverişinde bulundular.
EÜZF’NİN MEZUNİYET TÖRENİNE
KATILDIK
ZMO GENÇ KİMLİK DAĞITIM TÖRENİ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
(AÜZF) Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK
ile Dekan Yardımcıları Prof. Dr.
Ramazan ÖZTÜRK ve Prof. Dr. Zahide
KOCABAŞ, 27 Mart 2014 Perşembe
günü ODA’mızı ziyaret ederek,
Başkanımız Özden GÜNGÖR ve yeni
seçilen Yönetim Kurulu’nu kutladılar.
II. Başkanımız Prof. Dr. Melahat AVCI
BİRSİN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Prof.
Dr. Bülent GÜLÇUBUK’un da hazır
bulunduğu ziyarette görüş alışverişi
yapıldı.
AÜZF DEKANI’NA ZİYARET
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR
ve Yönetim Kurulumuz, 11 Nisan
2014 Cuma günü Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ahmet ÇOLAK’ı ziyaret ederek, görüş
alışverişinde bulundular.
ODA’mız öğrenci kolu ZMO Genç’e
yeni üye olan Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi öğrencilerine
kimlikleri törenle dağıtıldı. ODA’mız
lokalinde 17 Mayıs 2014 Cumartesi
günü düzenlenen kimlik dağıtım
törenine ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR, Saymanımız Hamdi
ARPA, Genel Sekterimiz Kamil
BAYRAM, Genel Sekreter Yardımcımız
Bülent TORUNBALCI ve ZMO Genç
Temsilcimiz İlkin İBİL katılım sağladı.
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR ve
İzmir Şube Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ,
6 Haziran 2014 günü Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi’nin mezuniyet
törenine katıldılar. Törende konuşma
yapan ODA Başkanımız, daha sonra
dereceyle mezun olan öğrencilere
diplomalarını ve plaketlerini verdi.
ODA Başkanımız GÜNGÖR ve
İzmir Şube Başkanımız ÇİFTÇİ,
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Akın OLGUN’u da
ziyaret ederek, görüş alışverişinde
bulundular.
AÜZF MEZUNİYET TÖRENİ
AÜZF ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN
ODA’MIZA ZİYARET
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
öğretim üyeleri Prof. Dr. Fazlı ÖZTÜRK,
Prof. Dr. Metin OLGUN ve Prof. Dr.
Yusuf Ersoy YILDIRIM, 16 Mayıs
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2013-2014 Mezuniyet Töreni, 23
Haziran 2014 günü gerçekleştirildi.
Törene ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Vuslat BEKTAŞ katıldı. ODA
Başkanımız, dereceyle mezun olan
öğrencilere, ücretsiz ODA kaydı ve
1 yıllık üyeliğin de içinde yer aldığı
çeşitli hediyeler verdi.
17
Etkinlikler
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÜNAYDIN’A ZİYARET
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR ve Yönetim
Kurulumuz, 30 Nisan 2014 Çarşamba günü
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve önceki dönem
başkanlarımızdan Gökhan GÜNAYDIN’ı ziyaret etti. II.
Başkanımız Prof. Dr. Melahat AVCI BİRSİN, Saymanımız
Hamdi ARPA, Yazmanımız Caner AKSAKAL, Yönetim
Kurulu üyelerimiz Murat ASLAN, Prof. Dr. Bülent
GÜLÇUBUK ve Vuslat BEKTAŞ’ın yer aldığı ziyarette
görüş alışverişinde bulunuldu.
İŞYERİ TEMSİLCİLERİ İLE
TOPLANTI
44. Dönem İşyeri
Temsilcileri ile 26
Nisan 2014 tarihinde
ODA’mızda bir toplantı
yapıldı. Toplantıya,
Yönetim Kurulu asıl
ve yedek üyelerimiz,
Denetleme Kurulu
üyemiz ve Genel Merkez
yöneticilerimiz katıldı.
Toplantıda, ODA’mızın
son dönemde
yaptığı çalışmalar ile
önümüzdeki dönemde
yapılması planlananlar
hakkında İşyeri
Temsilcileri bilgilendirildi.
Görüş alışverişinde
bulunulan toplantıda,
üyelerimizin ODA’mızdan
beklentileri de dile
getirildi.
4. GELENEKSEL GIDALAR SEMPOZYUMU
Çukurova Üniversitesi,
Ziraat Mühendisleri
Odası ve Gıda
Mühendisleri Odası
tarafından düzenlenen
4. Geleneksel Gıdalar
Sempozyumu 17-19 Nisan
2014 tarihleri arasında
Adana’da gerçekleştirildi.
Sempozyumun
açılışında Yönetim Kurulu
Üyemiz Prof. Dr. Bülent
GÜLÇUBUK, ZMO adına
açılış konuşması yaptı.
GÜLÇUBUK ayrıca, Önceki
Dönem Başkanımız Dr.
Turhan TUNCER’in yönettiği oturumda, “Geleneksel
Gıdalar Kırsal Kalkınmada Bir Kalkınma Aracı Olabilir
mi?” başlıklı bildiri ile Sempozyuma katkı verdi. Onur
Kurulu Üyemiz Şahin YETER’in de katıldığı etkinlik
sonunda 5. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu’nun
Gaziantep’te yapılması kararlaştırıldı.
18
1 MAYIS’I KUTLADIK
1 Mayıs’ı ODA Başkanımız
Özden GÜNGÖR, Yönetim
Kurulumuz, Genel
Merkez yöneticilerimiz,
çalışanlarımız ve
üyelerimizin katılımıyla
Ankara Sıhhiye
Meydanı’nda kutladık.
GMO’YA ZİYARET
ODA Başkanımız
Özden GÜNGÖR
ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz, 2 Mayıs
2014 Cuma günü
Gıda Mühendisleri
Odası (GMO) Genel
Merkezi’ni ziyaret
ederek, yeni seçilen
GMO yönetimini
kutladılar ve başarı
dileklerini ilettiler.
GMO Başkanı Yusuf
SONGÜL ve Yönetim
Kurulu tarafından
karşılanan ODA’mız
heyetinde Başkanımız
Özden GÜNGÖR, II.
Başkanımız Prof. Dr.
Melahat AVCI BİRSİN,
Saymanımız Hamdi
ARPA, Yönetim Kurulu
üyelerimiz Murat
ASLAN, Prof. Dr. Bülent
GÜLÇUBUK ve Vuslat
BEKTAŞ ile avukatımız
Zühal DÖNMEZ yer
aldı. Ziyarette karşılıklı
görüş alışverişinde
bulunuldu.
BAHAR ŞİİRLE GÜZELDİR!...
Ziraat Mühendisleri Odası’nca düzenlenen şiir dinletisi
ilgiyle izlendi. “Bahar Şiirle Güzeldir!” başlıklı dinletide,
şairler Zerrin TAŞPINAR, İlyas TUNÇ, Serdar KOÇ ve M.
Mahzun DOĞAN bahar temalı şiirlerini seslendirdiler.
Etkinliğe ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR, Yönetim
Kurulu üyelerimiz ve meslektaşlarımız katılım sağladı.
Etkinlikler
KONFERANS: TÜRKİYE’DE
KURAKLIK-ÇÖLLEŞME GERÇEĞİ VE
BİYOÇEŞİTLİLİK TEHDİDİ
ODA’mızca düzenlenen etkinlik kapsamında,
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Alptekin KARAGÖZ tarafından 26 Nisan
2014 Cumartesi günü, “Türkiye’de KuraklıkÇölleşme Gerçeği ve Biyoçeşitlilik Tehdidi”
konulu bir konferans verildi. ZMO Mehmet
Yüceler Eğitim Salonu’ndaki konferansın
açılışında Yönetim Kurulu Üyemiz Bülent
GÜLÇUBUK
tarafından
hoş
geldiniz
konuşması yapıldı. Büyük ilgi gören konferans
ilgiyle izlendi. Konferansın tamamlanmasının
ardından Doç. Dr. KARAGÖZ’e teşekkür
plaketi sunuldu.
DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET
ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Vuslat BEKTAŞ, 7
Mayıs 2014 Çarşamba günü
Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü’nde çalışan
meslektaşlarımızı ziyaret
ederek, görüş alışverişinde
bulundular.
TMMOB ODA BAŞKANLARI
TOPLANTISI
TMMOB Yönetim Kurulu ile yeni
seçilen ODA başkanları ile 13
Mayıs 2014 tarihinde TMMOB
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde
bir araya geldi. Toplantıya
GIDA KOMİSYONU TOPLANTISI
ODA
Başkanımız
Özden
GÜNGÖR
ve
TMMOB
Yönetim
Kurulu Üyemiz Tevfik
ODA’mız Gıda Komisyonu, 8 Mayıs
KIZGINKAYA
katılım
sağladı.
2014 günü toplanarak, gündemdeki
GMO VE KMO’DAN ODA’MIZA ZİYARET
gelişmeler ve yasal düzenlemelerle
Gıda Mühendisleri Odası Başkanı
ilgili görüş alışverişi yaptı. Toplantıya
Yusuf SONGÜL ve Kimya Mühendisleri
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR,
Odası Başkanı Ali UĞURLU, 22 Mayıs
Yönetim Kurulu üyelerimiz Murat ASLAN
2014 Perşembe günü ODA’mızı
ve Vuslat BEKTAŞ, Dr. İsmail MERT, Vecdi
ziyaret ettiler. ODA Başkanımız Özden
KARACAOĞLU, Fatih TAŞDÖĞEN ve
GÜNGÖR, Yönetim Kurulu üyelerimiz
Semih KÖKSAL katıldı.
Murat ASLAN ve Vuslat BEKTAŞ
tarafından ağırlanan konuk heyet,
yeni yönetimimize başarılar diledi ve
görüş alışverişinde bulundu.
TMMOB GENEL KURULU
TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu 29
Mayıs-1 Haziran 2014 tarihleri arasında
yapıldı. ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR,
Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde
yapılan Genel Kurulun ikinci gününde
söz alarak, güncel gelişmelere yönelik
ODA’mız görüşlerini dile getirdi. ODA’mız
TMMOB Yönetim Kurulu adaylarından Tevfik
KIZGINKAYA 719, Necdet ORAL 47, Vahap
ASLAN 25 oy aldı. Bu sonuçlara göre ODA’mızı
TMMOB Yönetim Kurulu’nda geçen dönem
de aynı görevi sürdüren Tevfik KIZGINKAYA
temsil edecek. ODA’mız Denetleme Kurulu
adayı Abdullah MELİK, 614 oyla en yüksek oyu
aldı. MELİK, TMMOB Denetleme Kurulu’nda
ODA’mızı temsilen görev alacak.
ÇALIŞTAY: BİTKİ
KORUMA ÜRÜNLERİ VE
MAKİNELERİNİN ARZI VE
KONTROLÜ
ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR ile bazı şube
temsilcilerimiz, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü tarafından 16-18 Nisan 2014 tarihlerinde Erzurum’da
düzenlenen “Bitki Koruma Ürünleri ve Makinelerinin Arzı ve Kontrolü”
konulu çalıştaya katılarak, ODA’mız görüşlerini dile getirdiler.
Toplantıda ODA’mız adına Antalya Şube Başkanı Vahap TUNCER,
Manisa Şube Başkanı İbrahim DEMRAN, Bursa Şube II. Başkanı
Orhan SARIBAL, Antalya Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sabit
İlker YILMAZ ve İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Enver
DURMUŞOĞLU yer aldılar. Etkinlik kapsamında, son 5 yıl içerisinde
ilaç-alet hizmetlerinin yürütülmesi esnasında karşılaşılan sorunlar
ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında çalışma grupları tarafından
hazırlanan rapor Bakanlığa sunulmuştur.
19
Belediye Başkanlarına Ziyaret
ÇANKAYA BELEDİYESİ
olan ve ZMO tarafından verilen
biyosidal eğitimleri ile ilgili bilgi
aktarılırken, Mamak’ta organik ürün
pazarı kurulması ve pazaryerlerinde
ziraat mühendisi istihdam edilmesi
önerileri dile getirildi.
SİNCAN BELEDİYESİ
ODA’mız Yönetim Kurulu, 2 Mayıs
2014 Cuma günü Çankaya Belediye
Başkanı Alper TAŞDELEN’e kutlama
ziyaretinde bulunarak, görevinde
başarılar diledi. Ziyarette, ODA
Başkanımız Özden GÜNGÖR, II.
Başkanımız Prof. Dr. Melahat AVCI
BİRSİN, Saymanımız Hamdi ARPA,
Yazmanımız Caner AKSAKAL,
Yönetim Kurulu üyelerimiz Murat
ASLAN, Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK ve
Vuslat BEKTAŞ, TMMOB Temsilcimiz
Tevfik KIZGINKAYA ve avukatımız
Zühal DÖNMEZ yer aldı. Yönetim
Kurulumuz, Çankaya Belediye
Başkanı’na, açık ve kapalı alan
ilaçlaması yapacaklar için zorunlu
olan ve ZMO tarafından verilen
biyosidal eğitimleri konusunda bilgi
aktardı. Ayrıca belediye bünyesinde
Tarım Komisyonu kurulması ve
pazaryerlerinde ziraat mühendisi
çalıştırılması önerileri dile getirildi.
Çankaya Belediye Başkanı Alper
TAŞDELEN de, ODA’mız ile birlikte
proje üreterek, ortak çalışmalar
yürütebileceklerini kaydetti.
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR,
Saymanımız Hamdi ARPA ve Yönetim
Kurulu Üyemiz Vuslat BEKTAŞ, 20 Mayıs
2014 Salı günü Gölbaşı Belediye
Başkanı Fatih DURUAY’ı ziyaret ederek,
görüş alışverişinde bulundular.
konularda görüş alışverişinin
yapıldığı ziyarette, ODA Başkanımız
ve yöneticilerimiz tarafından,
pazaryerlerinde ziraat mühendisi
istihdamının önemine dikkat
çekilerek, yurttaşların güvenli gıdaya
erişimi, halk sağlığının korunması
ve organik ürün pazarlarının
denetlenmesi açısından uzman
kişilerin kontrollerine büyük gereksinim
duyulduğunu belirttiler.
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR,
açık ve kapalı alan ilaçlaması
yapacaklar için zorunlu olan ve ZMO
tarafından verilen biyosidal eğitimleri
ile ilgili bilgi aktardı. Ayrıca il özel
idarelerinin kapatılarak, bütün hizmet
konuları ve personelinin büyükşehir
belediyelerine devredilmesinin
ardından, kimi bölgelerden ziraat
mühendisi meslektaşlarımızın
alanları dışında çalışmak zorunda
bırakıldıklarına yönelik duyumlar
aldıklarını belirten GÜNGÖR, “Bu
çok yanlış bir uygulama. Yıllarca
sulama, drenaj, toprak muhafaza,
toprak etüdü, gıda, vb. konularda
uzmanlaşmış ziraat mühendislerinin
bilgi ve deneyimleri yok sayılmamalı;
meslektaşlarımız mutlaka kendi
alanlarında çalıştırılmalıdır” dedi.
Polatlı Belediye Başkanı YILDIZKAYA
da, ilçe ekonomisin ağırlıklı olarak
tarıma dayandığını bu nedenle
Polatlı için büyük önem taşıyan tarım
sektörünün geliştirilmesi amacıyla
önümüzdeki dönemde ODA’mızla
ortak projeler yürütebileceklerini
kaydetti.
ODA’mız heyeti daha sonra işyeri
temsilcimiz Murat ÇELİK’in bitki
koruma bayisini ziyaret etti.
POLATLI BELEDİYESİ
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR,
Yönetim Kurulu üyelerimiz Vuslat
BEKTAŞ ve Mehtap ERCAN BİLGEN
ile işyeri temsilcimiz Murat ÇELİK, 27
Mayıs 2014 Salı günü Polatlı Belediye
Başkanı Mürsel YILDIZKAYA’yı ziyaret
ederek, kutladılar ve görevde başarı
dileklerini ilettiler.
Meslek alanlarımızı ilgilendiren
ÇUKUROVA, SEYHAN, KARATAŞ
BELEDİYELERİ
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR,
Denetleme Kurulu Üyemiz Sefa
APAYDIN, Onur Kurulu Üyemiz Şahin
YETER, Şube Başkanımız Semih
KARADEMİR ve Yönetim Kurulumuz
Çukurova, Seyhan, Karataş İlçe
Belediye Başkanlarını ziyaret etti.
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR,
II. Başkanımız Prof. Dr. Melahat AVCI
BİRSİN, Saymanımız Hamdi ARPA,
Yönetim Kurulu üyelerimiz Prof. Dr.
Bülent GÜLÇUBUK ve Vuslat BEKTAŞ,
19 Mayıs 2014 Pazartesi günü Sincan
Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa
TUNA’yı ziyaret ettiler. Görüş alışverişi
yapılan ziyarette, belediyenin
pazaryerlerinde ziraat mühendisi
istihdamı, ODA’mızca düzenlenen
biyosidal eğitimleri ve 60. yıl
etkinliklerimiz ele alındı. ODA’mızın
60. yılını kutlayan Sincan Belediye
Başkanı, düzenlenecek etkinliklere
destek verebileceklerini kaydetti.
GÖLBAŞI BELEDİYESİ
MAMAK BELEDİYESİ
20
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR,
II. Başkanımız Prof. Dr. Melahat AVCI
BİRSİN, Saymanımız Hamdi ARPA
ve Yönetim Kurulu Üyemiz Vuslat
BEKTAŞ, 12 Mayıs 2014 Pazartesi
günü Mamak Belediye Başkanı
Mesut AKGÜL’ü ziyaret ettiler. AKGÜL’ü
kutlayarak başarı dileklerini ileten
Yönetim Kurulumuz, belediye ile
ODA’mızın ortaklaşa yürütebileceği
projeler konusunda görüş alışverişi
yaptı. Ziyarette, açık ve kapalı alan
ilaçlaması yapacaklar için zorunlu
Belediye Başkanlarına Ziyaret
başkanının ziraat mühendisi
olmasının kendileri için gurur
kaynağı olduğunu söyleyen Özden
GÜNGÖR, “Başarılı olmanızı istiyoruz
ve bunun için hazırladığımız,
çoğu masrafsız projeleri sizinle
paylaşacağız. Hazırladığımız bir
raporu size sunacağız” diye konuştu.
Bazı projeleriyle ilgili sunumunu
sözlü olarak gerçekleştiren Özden
GÜNGÖR, her türlü işbirliğine hazır
olduklarını kaydetti.
KARALAR, Çukurova Belediye Başkanı
Soner ÇETİN ve Karataş Belediye
Başkanı Boğaçhan ÜNAL’ı ziyaret
eden ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR görevlerinde başarılar
diledi ve ODA olarak her zaman
yanlarında olacağımızı bilmelerini
istedi. ODA’mız ile Belediyelerin
ortaklaşa yürütebileceği projelere
de değinen GÜNGÖR, açık ve
kapalı alan ilaçlaması yapacaklar
için zorunlu olan ve ZMO tarafından
verilen biyosidal eğitimleri ile pazar
yeri artıklarının değerlendirilerek
yüksek proteine sahip hayvan yemi
elde edilmesi konularında birlikte
çalışabileceğimizi belirtti.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR,
Denetleme Kurulu Üyemiz Sefa
APAYDIN, Onur Kurulu Üyemiz Şahin
YETER, Adana Şube Başkanı Semih
KARADEMİR ve Yönetim Kurulu Üyeleri
ile Eski Şube Başkanımız Ayhan BARUT
aynı zamanda meslektaşımız olan
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
Hüseyin SÖZLÜ’yü ziyaret etti.
Adana gibi büyük bir ilin belediye
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
Hüseyin SÖZLÜ de, meslektaşlarının
ve Ziraat Mühendisleri Odası
yöneticilerinin ziyaretinden onur
duyduğunu belirterek, “Sorunlara
vakıfım ama çözümü noktasında
ihtisas sahibi kişi ve kurumlarla işbirliği
yapmaktan şeref duyarız. İnşallah
Türkiye’ye örnek olacak meslek
odası-belediye işbirliği uygulamalarını
birlikte yaparız” dedi.
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ederek kutladılar ve görevinde
başarılar dilediler. II. Başkanımız Prof.
Dr. Melahat AVCI BİRSİN, Yönetim
Kurulu üyelerimiz Murat ASLAN,
Caner AKSAKAL, Prof. Dr. Bülent
GÜLÇUBUK ve Vuslat BEKTAŞ’ın yer
aldığı ziyarette, tarım sektörü ve özlük
haklarımız ile ilgili görüş alışverişinde
bulunuldu. ODA Başkanımız ve
Yönetim Kurulumuz daha sonra
Belediye Başkan Yardımcısı Erhan
ARAS’ı ziyaret ederek, açık ve kapalı
alan ilaçlaması yapacaklar için
zorunlu olan ve ZMO tarafından
verilen biyosidal eğitimleri ile ilgili
bilgi aktardılar. Ziyaretlerde belediye
ile ZMO’nun ortak çalışmalar
yürütmesinin önemine dikkat çekildi.
KEÇİÖREN BELEDİYESİ
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR,
Yönetim Kurulu üyelerimiz Caner
AKSAKAL, Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
ve Vuslat BEKTAŞ, Denetleme Kurulu
Üyemiz Sefa APAYDIN ile Diyarbakır
Şube Başkanımız Şihat ŞENGAL,
11 Mayıs 2014 günü Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı
Fırat ANLI’yı ziyaret ettiler. Tarım,
çevre, kırsal kalkınma faaliyetleri ve
mesleğimize ilişkin konularda karşılıklı
bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette,
Başkan ANLI belediye çalışmaları
hakkında bilgi verdi. Ziyarette ayrıca,
halk sağlığı açısından gerekli olan
biyosidal ürün uygulamalarıyla,
pazar ve hallerde denetim ve
kontrol açısından ziraat mühendisi
istihdamının önemi konusunda
Odamız görüş ve önerileri iletildi.
YENİMAHALLE BELEDİYESİ
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR
ve Yönetim Kurulumuz, 28 Nisan
2014 Pazartesi günü Yenimahalle
Belediye Başkanı Fethi YAŞAR’ı ziyaret
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı
Özden GÜNGÖR Yönetim Kurulu
üyelerimizden Prof. Dr. Bülent
GÜLÇUBUK, Vuslat BEKTAŞ ve Murat
ASLAN, Keçiören Belediye Başkanı
Mustafa AK’ı makamında ziyaret
ettiler.
Ziyarette, ziraat mühendislerinin
belediyelerde mesleklerine uygun
alanlarda istihdam edilmeleri,
halk sağlığı açısından önemli olan
biyosidal ürünlerinin kullanımıyla
ilgili olarak belediye personeline
ODA’mız tarafından eğitim verilmesi,
semt pazarlarında güvenilir gıda
satışı ve gıda güvenliği için Ziraat
Mühendisi istihdamına olanak
sağlayıcı düzenlemelerin yapılması
konularında ODA’mız görüşleri
iletilerek, karşılıklı görüş alışverişinde
bulunuldu. Ayrıca Sayın Mustafa AK’a
ODA’mızla işbirliği yapılacak konuları
kapsayan bir dosya sunuldu.
21
Etkinlikler
TARIM VE SU POLİTİKALARI
KOMİSYONU
ZOOTEKNİ
FEDERASYONU’NDAN
ODA’MIZA ZİYARET
kırmızı et ve kanatlı
sektörlerinde üretim
miktarı, tüketim, dış ticaret,
yurtiçi ve dünya fiyatları
ile uygulanan politikalar
değerlendirildi.
TOPRAK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
Tarım ve Su Politikaları
Komisyonu, 3 -24
Haziran 2014 tarihlerinde
toplanarak, görüş
alışverişinde bulundu.
Dünyada yaşanan son
gelişmeler ve Türkiye tarımı
için çözüm önerilerinin
tartışıldığı toplantılara
ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR, Yönetim Kurulu
üyelerimiz Prof. Dr. Bülent
GÜLÇUBUK ve Vuslat
BEKTAŞ, Yedek Yönetim
Kurulu Üyemiz Yener
ATASEVEN ve meslektaşımız
Serhat GÖK katıldı.
TOPRAK KOMİSYONU
TOPLANTISI
ZMO Toprak Komisyonu
9 Haziran 2014 günü
toplandı. Toplantıya
ODA’mız II. Başkanı Prof. Dr.
Melahat Avcı Birsin, önceki
dönem başkanlarımızdan
Mahir Gürbüz, YK Yedek
Üyemiz Mehtap Ercan
Bilgen, Genel Sekreterimiz
Kamil Bayram, Belkiyse
Kaya, Türkan Naz Ünsal ve
Nihal Erdem katıldı.
22
Zootekni Federasyonu
Başkanı Prof. Dr. Hasan
Rüştü KUTLU, Ankara
Zootekni Derneği Başkanı
Prof. Dr. Gürsel DELLAL
ve İ. Hakkı ERDOĞDU, 11
Haziran 2014 Çarşamba
günü ODA Başkanımız
Özden GÜNGÖR’ü ziyaret
ettiler. II. Başkanımız Prof.
Dr. Melahat AVCI BİRSİN ve
Genel Sekreterimiz Kamil
BAYRAM’ın da yer aldığı
ziyarette görüş alışverişinde
bulunuldu.
HAYVANCILIK KOMİSYONU
TOPLANDI
ZMO Hayvancılık
Komisyonu Toplantısı, 11
Haziran 2014 Çarşamba
günü yapıldı. Toplantıya
Odamız Başkanı Özden
GÜNGÖR, Yönetim Kurulu
Üyemiz Vuslat BEKTAŞ,
Ulusal Kırmızı Et Konseyi
Genel Sekreteri Kerem
DEMİREL, Tavukçuluk
Araştırma İstasyonu’ndan
Züleyha KAHRAMAN ve
Hüseyin GÖÇER katıldı.
Toplantıda ülkemizde
ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR, önceki dönem
başkanlarımızdan Mahir
GÜRBÜZ ve eski Yönetim
Kurulu Üyemiz Dr. Kadriye
KALINBACAK, 16 Haziran
2014 günü Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’nın
“Toprak Bayramı” nedeniyle
düzenlediği etkinliğe katılım
sağladılar.
ULUSAL GIDA REFERANS
LABORATUVARI’NA ZİYARET
Odamız Başkanı Özden
GÜNGÖR, Yönetim Kurulu
üyelerimiz Vuslat BEKTAŞ ve
Murat ASLAN, 18 Haziran
2014 günü Ulusal Gıda
Referans Laboratuvarı
Müdürü Dr. Berrin ŞENÖZ’ü
ziyaret ederek, görüş
alışverişinde bulundular.
Dr. Berrin ŞENÖZ ODA’mız
heyetine laboratuvar
çalışmaları hakkında bilgi
verdi.
ONUR KURULU
TOPLANTISI
ODA’mız Onur Kurulu, 23
Haziran 2014 Pazartesi
günü bir toplantı
yaparak, gündemindeki
dosyaları değerlendirdi.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
STRATEJİK PLAN TOPLANTISI
Yönetim Kurulu Üyemiz
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK,
23 Haziran 2014
Pazartesi günü Çankaya
Belediyesi’nin 2014-2019
Stratejik Plan Paydaş
toplantısına katılarak,
ODA’mız görüşlerini dile
getirdi.
TZD 65. KURULUŞ
YILDÖNÜMÜ TÖRENİ
YK Üyemiz Prof. Dr. Bülent
GÜLÇUBUK, 27 Haziran
2014 günü Türkiye
Ziraatçılar Derneği’nin
65. Kuruluş Yıldönümü
etkinliğine katılarak,
ODA’mız adına tarım
sektörünü değerlendiren
bir konuşma yaptı.
ULUSLARARASI AİLE ÇİFTÇİLİĞİ YILI ÇALIŞTAYI
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR, 12 Haziran 2014 Perşembe
günü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) düzenlediği ‘2014 Uluslararası
Aile Çiftçiliği Yılı’ çalıştayına katılarak konuşma yaptı. Çalıştaya II.
Başkanımız Prof. Dr. Melahat AVCI BİRSİN, Yönetim Kurulu üyelerimiz
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK ve Vuslat BEKTAŞ ile Yedek Yönetim
Kurulu Üyemiz Dr. Yener ATASEVEN de katılım sağladı. Prof. Dr. Bülent
GÜLÇUBUK çalıştayda, “Sosyo-Ekonomik Boyutta Aile Çiftçiliğinin
Önemi” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Etkinlikler
ÇANAKKALE ETİLİ VE MURATLAR KÖYLERİNE ZİYARET
ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR, Yönetim Kurulu
üyelerimiz Hamdi ARPA, Vuslat BEKTAŞ, Prof. Dr. Bülent
GÜLÇUBUK ve Murat ASLAN ile Tekirdağ Şube Başkanı
Cemal POLAT, Çanakkale Şube Başkanı Türker SAVAŞ ve II.
Başkan İrfan MUTLUAY, 15 Haziran 2014 günü Çanakkale’de
madencilik ve altın arama faaliyetleri nedeniyle toprak ve
su kaynaklarının tahribata uğratıldığı ve bunun önlenmesine
yönelik dava süreçlerinde taraf olduğumuz Çan ilçesine
bağlı Etili köyü ile Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünü
ziyaret ettiler.Muratlar Köyünde Muhtar İsa KORKMAZ ve
köydeki üreticilerle bir araya gelindi, tarımsal faaliyetlerle
ilgili bilgi alındı. Görüşmede bitki hastalıkları ve zararlıları
ile mücadele konusu ağırlıklı olarak yer aldı. Üreticilere, gösterdikleri örnekler ve soruları dikkate alınarak,
zirai mücadele ile ilgili önerilerde bulunuldu. Ambalaj atıklarının yarattığı çevre kirliliği konusunda uyarılar
yapıldı. Hayvan besleme, koyun ve keçi yetiştiriciliği, süt üretimi, ürün fiyatları konularındaki mevcut durum
öğrenilerek, çeşitli bilgiler verildi. Görüşmede yer alanlar, ODA’mızın tarım konusundaki genel tutumu
ve yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirildi. Doğal kaynaklarımızın ve çevrenin korunması konusunda
sadece Çanakkale’de değil, Türkiye’nin her yerinde mücadele eden, mücadelelere omuz veren
ODA’mızın; hiçbir maddi karşılık beklemeden, gönüllülük esası ile hareket eden her kademedeki üyesiyle
toprak ve su kaynaklarımızın korunması konusundaki tutumunu kararlılıkla sürdüreceği, kâr hırsı ile ülke
kaynaklarını talan edenlere karşı olan mücadelemizin, değişmez politikamız olduğu belirtildi.
“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - TARIM - ÇEVRE ETKİLEŞİMİ” PANELİ
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 23 Haziran 2014
Pazartesi günü Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “İklim Değişikliği –
Tarım – Çevre Etkileşimi” Paneli düzenlendi.
Panelin açılışında ODA’mız Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre
Komisyonu Başkanı Caner AKSAKAL ile Genel Başkanımız
Özden GÜNGÖR tarafından konuşma yapıldı. Daha sonra
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent ŞAYLAN “İklim
Değişikliği – Tarım Etkileşimi” ve Ankara Üniversitesi SBF’den Prof.
Dr. Aykut ÇOBAN “İklim Değişikliği – Çevre – Politika Etkileşimi”
konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.
Sunumların ardından Panele geçildi. Yönetim Kurulu Üyemiz
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK tarafından yönetilen panelde,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı
Bekir ENGÜRÜLÜ, Aksaray Üniversitesi’nden Doç. Dr. Alptekin
KARAGÖZ, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gürsel DELLAL
ve Prof. Dr. İlkay DELLAL konuşmacı olarak yer aldı. İlgiyle
izlenen panel önceki dönem başkanlarımızdan ve TEMA Vakfı
Temsilcisi Mahir GÜRBÜZ’ün yaptığı Günün Değerlendirmesi ile
sona erdi.
23
Basından
YAZILI BASINDA ODAMIZ
Tarımı Koruyan Karar -Işık
Kansu-Cumhuriyet-18.8.2014
Sebzede Zam Sinyali Hürriyet Akdeniz-11.8.2014
Limondaki Fiyat Artışı
Üreticiye YansımıyorDHA-8.8.2014
“Üzüm’de Paniğe Gerek
Yok”-Milliyet-4.8.2014
Komşulardaki Karışıklık
Narenciye Üreticisini
Korkutuyor-Hürriyet-3.07.2014
Tarımda Üretici Fiyatları
Enflasyonun Altında KaldıBirgün-15.7.2014
Tasarı, Zeytinlik Rantına
Masum Kılıf-araf-14.7.2014
Ziraatçilerden Zeytinlik
Tepkisi-Milliyet - 14.7.2014
İnekler Ot Yerine Beton
Yiyecek!-Evrensel-12.7.2014
AKP Can Çekişen Çiftçilere
Son Darbeyi Vuruyor-Oda
Tv-11.7.2014
Ziraatçı TARSİM’den
Hasar Tespiti İstedi-
Cumhuriyet-8.7.2014
Bulaştıran Kurtulacak-
Geleceğin En Önemli
Sorunu Açlık-Birgün-06.7.2014
Adana Büyükşehir Belediye
Başkanı Sözlü’ye Ziyaret
Hürriyet-30.5.2014
-30.4.2014
GDO’ya Onay-Cumhuriyet
-Hürriyet-26.5.2014
Testere2014-Hürriyet-21.4.2014
Kuraklıktan Sonra Şimdi de
Buz Vurdu-Yeni Asya-13.4.2014
Ziraat Mühendisleri: Üretimi
Don Vurdu, Acil Önlem
Alınmalı – Etkin Haber Ajansı/
Tarımı Bankalar Bitirecek-
CHA – 11.4.2014
Sol-13.5.2014
Pazardan Alınan Domates
Şoke Etti-Hürriyet- 04.04.2014
AOÇ’de Yıkıma Durdurma
Kararı!-Sol-26.3.2014
Köylüye 11 Yılda Yüzde 300
Kazık Atıldı-Oda Tv - 12.3.2014
‘Yeni Başbakanlık Binası
İnşaatı Durdurulmalı’-T24-
-Gazete A24/Cha/Malatya
Güncel/Adana Haber/Adana’nın
Sesi/Adana Life-3.7.2014
Yunanistan’dan Pamuk
Alıyoruz!-Son Nokta/Bursa Kent
-02.7.2014
Zeytine Kömür Karası
Bulaşacak!-Sol-27.6.2014
Nişasta Bazlı Şeker Kanser
Saçıyor-Aydınlık-26.06.2014
Toprak Bayramı ve Toprak
Haftası-AA-25.6.2014
Kılıç’a AOÇ ŞikayetiCumhuriyet-05.6.2014
Haşim Kılıç’a AOÇ ŞikayetiHürriyet- 05.6.2014
Hem Çiftçi, Hem de
Ankaralı Perişan... -Erken
Gündem - 03.6.2014
Bakanlık GDO’nun Yolunu
Açtı-Yurt-30.5.2014
-30.5.2014
Eylemsiz ‘Kuraklık Planı’Birgün-29.5.2014
Sahibinden Satılık Fay Hattı
Tarım Arazileri Bankalara
Geçebilir-Yurt-13.5.2014
Borçlu Çiftçi Araziyi
Bankaya KaptıracakCumhuriyet-13.5.2014
AOÇ İçin Vasiyet DavasıMilliyet-6.5.2014
‘Tuzun Koktuğu Yer AOÇ’Cumhuriyet-30.4.2014
AOÇ Hukuksuzluğu AYM’de
-Evrensel-30.4.2014
Başkanlık Sarayı AYM’deBirgün-30.4.2014
Anayasa Mahkemesi
Önünde AOÇ Kuyruğu-
AOÇ Davası AYM’de-Sözcü
07.03.2014
Türkiye Tarımda Kaos
Yaşıyor-Ticaret-06.3.2014
Atatürk Orman Çiftliği
Kurtuluyor-Radikal-04.3.2014
Gıda Bu Sene Cep
Yakacak-Sözcü-19.2.2014
Hürriyet-30.4.2014
GÖRSEL-İŞİTSEL BASINDA ODAMIZ
TARIM TÜRK TV YAYINI
ODA Başkanımız Dr. Turhan
TUNCER, 10 Şubat 2014
Pazartesi günü Tarım
Türk TV’nin canlı yayınına
telefonla bağlanarak,
tarım sektöründeki güncel
gelişmeler hakkında
ODA’mız görüşlerini dile
getirdi.
RUSYA’NIN SESİ RADYOSU
YAYINI
ODA Başkanımız Dr. Turhan
TUNCER, 20 Şubat 2014
Cuma günü Rusya’nın
Sesi Radyosu’nun yayınına
telefon bağlantısı ile
katılarak, kuraklık ve tarıma
etkileri konusunda ODA’mız
görüşlerini dile getirdi.
24
TARIM TÜRK TV YAYINI
ODA Başkanımız Dr. Turhan
TUNCER, 25 Şubat 2014
Salı günü Tarım Türk TV’nin
yayınına telefon bağlantısı
ile katılarak, kuraklık ve
tarıma etkileri konusunda
ODA’mız görüşlerini dile
getirdi.
KANAL A İLE RÖPORTAJ
ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR, Kanal A
muhabirinin domateste
hormon iddiaları ile ilgili
sorularını yanıtladı.
BEREKET TV - GÜNDEMİN
BEREKETİ PROGRAMI
ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR, 24 Mart 2014
Pazartesi günü Yönetim
Kurulu Üyemiz Prof.
Dr. Bülent GÜLÇUBUK
tarafından hazırlanıp
sunulan ve Bereket TV’de
yayınlanan “Gündemin
Bereketi” programına
katıldı. Programın diğer
konuğu Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı,
Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü, Bitki Koruma
Ürünleri Daire Başkanı Dr.
Kadir MELAN oldu. “Bitki
Koruma Ürünleri ve Tarımsal
İlaç” konusundaki son
gelişmeleri değerlendiren
ODA Başkanımıza
programa katılımından
dolayı teşekkür belgesi
verildi.
MEDYA24 İLE RÖPORTAJ
ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR, 27 Mart 2014
Perşembe günü Medya24
Haber Portalı muhabiri
ile bir röportaj yaparak,
Ziraat Mühendisleri Odası
ve mesleki çalışmalarımız
hakkında bilgi verdi.
ULUSAL KANAL İLE
RÖPORTAJ
ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR, Ulusal Kanal
muhabiri ile bir röportaj
yaparak, bu yıl yaşanan
kuraklık, tarımsal üretime
etkileri ve TMO’ya ithalat
yetkisi verilmesiyle ilgili
ODA’mız görüşlerini aktardı.
TV EM İLE RÖPORTAJ
ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR, TV EM
muhabiri ile röportaj
yaparak, sonbahar ve
kış mevsiminde yaşanan
kuraklık, don ve dolu
afetlerinin üretime etkisi
konusunda ODA’mız
görüşlerini dile getirdi.
Basın Açıklamaları
SU HAYATTIR; HAYATIMIZ SATILIK DEĞİL!.. ŞİRKETLER İÇİN DEĞİL, TOPLUM İÇİN SU
GELECEĞİMİZ İÇİN SUYUMUZA SAHİP ÇIKIYORUZ!..
21 Mart 2014
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 1993 tarihinde alınan bir karar ile 22 Mart tarihi ‘Dünya Su Günü’ olarak
kabul edilmiş olup, tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
Su yaşamın vazgeçilemez unsurudur. Yeterli ve güvenli suyun olmadığı koşullarda tarımsal üretimin yeterliliğinden,
gıda arzından, insan yaşamından ve doğal hayatın sürdürülebilirliğinden söz etmek mümkün değildir.
Dünyanın %75’i suyla kaplı olmasına rağmen, insan tüketimi için uygun su miktarı sınırlıdır. Suların yaklaşık % 97’si
okyanus ve denizlerde toplanmış olan tuzlu su iken, % 3’lük kısmı tatlı sudur. Tatlı suların % 0.04’ünü, ulaşılması en kolay
tatlı su kaynakları olan göllerde ve nehirlerdeki yüzey suları oluşturmaktadır.
Dünyada içilebilir su kaynaklarının korunması ve sağlıklı suya erişimin kolaylaştırılması amacıyla bir çeşit sivil toplum
kuruluşu olarak 1996’da kurulan Dünya Su Konseyi (WWC) gibi uluslararası örgütlerin de dahil olduğu kurum ve
kuruluşlar eliyle suyun hızla ticarete konu edildiği ve metalaştırıldığı bir süreç başlamıştır. Ve yine Dünya ölçeğinde bu
konuda hükümet politikaları oluşturulmasına ve kamuoyu yaratılmasına çalışılmaktadır.
Su zengini olmayan ülkemizin toplam su rezervinin 112 milyar m3 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın
46 milyar m3’ü projelendirilmiş olup, 34 milyar m3’ü tarımda (%74), 5 milyar m3’ü sanayide (%11) ve 7 milyar m3’ü de
içme-kullanma (%15) amaçlı kullanılmaktadır.
Suyun bu amaçlar dışında ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanımı, çevreye duyarlı politikaların uygulanması
önünde engel teşkil etmekte, doğaya telafisi güç ve imkânsız zararlar verilmektedir. Kısıtlı olan su kaynaklarımıza
gereken önem verilmemekte, rant odaklı uygulamalar ve HES projeleriyle sularımızın önü kesilmekte, dünyayla koşut
olarak ülkemizde de suyun ticarileştirilmesine ve metalaştırılmasına yönelik girişimler her geçen gün artmaktadır.
Bu kapsamda, enerji hammadde ithalatımızın toplam ithalat değerimizin %23’üne karşılık gelecek büyüklükte olması
ve artan enerji talebinin karşılanması amacıyla, akarsularımız üzerinde ÇED süreci dışında bırakılan kontrolsüz HES
uygulamaları başlatılmıştır. Nehir ve derelerimiz olur olmadık yerlerde yapılan HES’ler nedeniyle kurumaya terk edilmiş,
tarım ve doğal yaşam tehdit altına girmiştir.
Su kaynaklarının kısıtlı olması ve sulama altyapısının yetersizliği Türkiye’deki tarımsal üretimi mevsimsel yağışlara bağımlı
hale getirmiştir. Geçtiğimiz sonbahar ve kış aylarında ise yağışların azalmasıyla ülke genelinde kurak bir dönem
yaşanmıştır. Bunun sonucu olarak 2014 buğday rekoltesinde %10’un üzerinde bir düşüş olacağı tahmin edilmektedir.
Cumhuriyet tarihinin buğday üretim rekorunun kırıldığı 2013 yılında dahi ülkemizin ithal ettiği yaklaşık 4 milyon ton
buğdaya 1,3 milyar dolar ödediği dikkate alındığında, kuraklığın ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin oldukça büyük
olacağı açıktır. Bu olumsuzluklar, tarımda su kullanımı ve sulama yatırımlarının yetersizliğini gündeme getirmektedir. Su kullanım
politikaları belirlenirken sulama altyapı çalışmalarının zaman geçirmeden tamamlanması, su tasarrufu sağlayan
sulama yöntemlerinin tercih edilmesi, sulama yöntemi seçilirken toprak ve iklim özellikleri ile uygun bitki deseninin
dikkate alınması gereklidir.
Her insanın bir hak olarak, temiz ve yeterli suya erişimi sağlanmalı, toplumun gelir düzeyi düşük kesimlerinin bu hakkı
kullanmaları önündeki engeller, geliştirilecek ekonomik ve sosyal politikalarla aşılmalıdır.
Gelecek nesiller için nehirlerimiz ve derelerimizi kurutan yanlış HES uygulamaları son bulmalıdır.
Suyu bir hak değil meta olarak gören, rant hesaplarının bir parçası yapmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz.
Bu konuda Odamız kurumsal görev bilinci çerçevesinde sorunların çözümünde yer alan tüm kurum, kuruluş ve
demokratik kitle örgütleri ile işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir.
Su yaşamdır! Her canlının yaşam hakkı vardır! Yaşam ticarileştirilemez!
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Özden GÜNGÖR
Başkan
(Yönetim Kurulu adına)
25
Basın Açıklamaları
ÜRETİMİ DON VURDU, ACİL ÖNLEM ALINMALI!
Kuraklıktan sonra don faciası yaşandı; fındık, meyve
bahçeleri ve çayda büyük zarar var!
11 Nisan 2014 Birbiri ardı sıra yaşanan
olumsuzluklar tarımda
alarm zillerini çaldırıyor.
Kuraklığın yakıcı etkisi
ortada iken 29-31 Mart
tarihlerinde yaşanan
don, özellikle İç Anadolu,
Doğu Anadolu ve
Karadeniz bölgelerinde
fındık, kayısı, elma, kiraz,
kivi ve çay bahçelerine
zarar vermiştir. Kesin zarar
oranları önümüzdeki
günlerde sigorta
eksperleri ve hasar tespit
komisyonlarının çalışmaları
tamamlandığında ortaya
çıkacak olmakla birlikte,
fındık konusunda alanda
yapılan ilk incelemeler
sonucu Ordu’da ortalama
% 60, Giresun’da % 80,
Trabzon’da % 40, Samsun
ve Düzce’de % 35’e
ulaşacak; toplamda ise
% 40’ları aşacak bir üretim
kaybı beklenmektedir. 2013 yılı tarımsal
ihracatımızın %10’unu 1.7
milyar dolarlık bedelle fındık
ihracatının oluşturduğu
göz önüne alınırsa, don
felaketinin yıkıcı etkisi daha
net biçimde görülecektir.
Malatya ve
Kahramanmaraş’ta kayısı,
Amasya ve Tokat’ta elma
bahçelerinin büyük bölümü
dondan etkilenmiş,
badem, ceviz, şeftali,
erik, şekerpancarı, soğan
ve özellikle kiraz da bu
durumdan nasibini almıştır.
26
Tarımsal takvim içinde,
2013-2014 üretim
döneminde gerek
yağışlar ve gerekse
sıcaklık değerleri kuraklık
konusunda tehlike sinyalleri
verecek düzeydedir. 1
Ekim 2013 – 31 Mart 2014
tarihleri arasında 6 aylık
kümülatif yağışlar, genel
olarak normalinden ve
geçen yılki yağışlardan az
olmuştur. Türkiye genelinde
6 aylık kümülatif yağış
miktarı normale göre
%28 geçen yıla göre
%37,5 oranında azalmıştır.
Yağışlarda özellikle
Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde % 44, İç
Anadolu Bölgesi’nde de
% 36 oranında azalma
görülmüştür.
Mart ayı yağışlarının ülke
genelinde yaşanan
kuraklığa bir miktar
olumlu etkisi olsa da
tüm bölgelerde bitkilerin
vegetatif gelişmenin
tamamlandığı EkimŞubat aylarının aşırı kurak
geçmesiyle generatif
devreye daha önce
girdikleri görülmektedir. Bu
durum rekolteyi ve kaliteyi
etkileyecek düzeydedir.
Yağışlardaki azalma
nedeniyle buğday ve arpa
üretiminde % 15 civarında
düşüş beklenmektedir.
Ayrıca mera ve otlaklarda
verimde azalma ile saman
miktarının da olumsuz
etkilenmesi sonucu
hayvancılık açısından
da sıkıntılı bir dönemin
yaşanacağı tahmin
edilmektedir.
Son 10 yılın en yüksek
buğday rekoltesinin 22
milyon tonluk üretimle
gerçekleştiği 2013 yılında 4
milyon ton ithalat yapıldığı
dikkate alındığında, rekolte
düşüklüğü ve kuraklığın
yaratacağı olumsuz etkinin
ve ithalat ihtiyacımızın
boyutları daha iyi
anlaşılabilecektir.
2007 Hükümetlerarası
İklim Değişim Paneli IPCC
Dördüncü Değerlendirme
Raporunda, Türkiye’de
yıllık ortalama sıcaklığın
2,5-4 °C artacağı
öngörülmektedir. Türkiye
gerek IPCC raporu,
gerekse yürütülen ulusal ve
uluslararası bilimsel model
çalışmaları sonucunda
yakın gelecekte daha
sıcak, daha kurak ve
yağışlar açısından daha
belirsiz bir iklim yapısına
sahip olacaktır. Bu nedenle
önümüzdeki yıllarda
tarımsal faaliyeti, tarımsal
ticareti, tarımsal sanayi ve
çiftçi gelirlerini etkileyecek
boyutlarda kuraklık
yaşanacaktır.
Tarımsal üretimi %80
oranında yağışlara bağlı
olan Türkiye’de kuraklık
halen tarım sigortası
kapsamı dışındadır.
2007-2008 döneminde
yaşanan kuraklık nedeniyle
5 milyar dolarlık zarar
meydana gelmiş, bunun
üzerine Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’nın
koordinatörlüğünde
Tarımsal Kuraklıkla
Mücadele Stratejisi ve
Eylem Planı hazırlanmıştı.
Bakanlık 2013-2017
dönemini kapsayan
ikinci bir “Türkiye Kuraklıkla
Mücadele Stratejisi Eylem
Planı” da hazırlamış, ancak
bugüne dek herhangi bir
somut adım atılamamıştır.
2013-2014 döneminde
mart sonu itibarı ile
alınan yağış miktarına
göre Tarımsal Kuraklıkla
Mücadele Stratejisi ve
Eylem Planı çerçevesinde
iller düzeyinde yaşanan
kuraklığın hangi düzeyde
olduğu ve alınması
gereken önlemlere ilişkin
çalışmalar da bugüne
kadar kamuoyu ile
paylaşılmamıştır.
Tarımda gelir düşüklüğü,
ithalat bağımlılığı, tarım
topraklarında kuraklık ve
çölleşme tarımın kaderi
olmamalıdır. Kuraklığın
ve don zararının tazmini
için derhal uygun
önlemler geliştirilmeli
ve üretici mağduriyeti
giderilmelidir.
Tarım sigortalarından
beklenen faydanın
sağlanabilmesi, üreticinin
tarım sigortasına talebinin
artması için prim
miktarları ve muafiyet
oranları düşürülmelidir.
Çeşitli nedenlerle tarım
sigortası yaptıramamış
olan üreticilerin de
mağduriyetleri giderilerek
üretimin sürdürülebilirliği
sağlanmalıdır. Ayrıca yaşanan bu afetten
dolayı üreticilerimizin
mağduriyetlerini azaltmak
amacıyla kısa vadede,
TKK ve Ziraat Bankasına
olan zirai kredi borçlarının
faizsiz ertelenmesi, faizsiz
veya çok düşük faizli
tarımsal kredi verilmesi,
ÇKS kaydı esas alınarak
alan bazlı makul
sayılacak destekleme
yapılması ve tarımsal
sulamada kullanılan
elektrik borçlarının faizsiz
ertelenmesi çözümlerinin
uygulanabileceğini
düşünüyoruz.
TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası olarak konunun
takipçisi olacağımızı belirtir,
kamuoyuna saygılarımızı
sunarız.
Özden GÜNGÖR
Başkan
(Yönetim Kurulu adına)
Basın Açıklamaları
ÖRGÜTLÜ GÜCÜMÜZE VE HALKIMIZA GÜVENİYORUZ! 9 Mayıs 2014
Gıda amaçlı GDO’lu ilk ürün olan
Flavr Savr domates 1994 yılında
ABD’de üretilmiştir. GDO’lu ürünlerinin
ticari amaçla ekimi ise 1996 yılında
yaygınlaşmıştır. Günümüzde dünya
ticaretine konu olan GDO’lu ürünler
mısır, soya, kanola ve pamuktur. Bu
ürünlerin yaklaşık %90’ı ABD, Kanada,
Brezilya, Arjantin ve Hindistan’da
yetiştirilmektedir. Yurttaşlarımızı GDO’ların canlı sağlığı,
çevre, ekoloji, biyolojik çeşitlilik ve yerli
gen kaynaklarımız için doğuracağı
risk ve tehlikelere karşı bilinçlendirmek
amacıyla 2004 yılında onlarca
meslek örgütü, sendika ve
demokratik kitle örgütünün katılımıyla
GDO’ya Hayır Platformu kurulmuştur. GDO’ya Hayır Platformu, bir yandan
ülkemiz insanlarında GDO’lu
ürünlere karşı farkındalık ve duyarlılık
oluştururken, diğer yandan da Tarım
Bakanlığını GDO’lu ürünlerin üretimi
ve ithalatı konusunda uyararak Ulusal
Biyogüvenlik Yasası’nın oluşturulması
konusunda kampanyalar
düzenlemiştir. Ülkemizde GDO alanı ilk kez
2009 yılında bir yönetmelik ile
düzenlenmiştir. Bu yönetmelik
çerçevesinde GDO’lu 3 soya, 12
mısır, 3 kanola ve 1 şeker pancarı
çeşidine gıda ve yem, 4 mısır
çeşidine sadece yem, 6 pamuk
çeşidine yem, gıda ve pamuk
lifi, 1 patates çeşidine endüstriyel
kullanım (kağıt ve kimya), 1 bakteri
biyokütlesi ile 1 maya kütlesine de
yem katkı maddesi amaçlı kullanım
izni verilmiştir. GDO’ya Hayır Platformu
izin verilen bu 32 GDO’lu ürünün iptali
için dava açmıştır. GDO’ya Hayır Platformu’nun
mücadelesiyle ülkemizde GDO
alanını düzenleyen ilk yasa 2010
yılında yürürlüğe girmiştir. Bu
kapsamda oluşturulan Biyogüvenlik
Kurulu;
•Yönetmelik çerçevesinde daha
önce izin verilen GDO ürünlerinin
izinlerini geçersiz saymış, •Yem amaçlı kullanılmak üzere
GDO’lu 3 soya ve 16 mısır çeşidinin
ithalatına onay vermiştir.
Bu süreçte GDO’ya Hayır Platformu
güçlü örgütlülüğü çerçevesinde
halkımızın yüzbinlerce itiraz dilekçesi
ile verilen izinleri protesto etmiştir.
Yaratılan kamuoyu baskısının bir
sonucu olarak 2012 yılında;
•Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği,
Biyogüvenlik Kurulu’nda inceleme
safhasında bulunan gıda amaçlı
GDO’lu 3 soya çeşidi başvurusunu,
•Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi
Dernekleri Federasyonu İktisadi
İşletmesi gıda amaçlı GDO’lu 3 soya,
21 mısır, 3 kanola, 1 şeker pancarı ve
1 patates çeşidi başvurusunu,
•ÜNAK Gıda ve Kimyevi Maddeler
San. Tic. Ltd. Şirketi gıda amaçlı
GDO’lu 3 soya çeşidi başvurusunu
geri çektiğini açıklamıştır. Gıda amaçlı GDO başvurularının
muhataplarınca geri çekilmesinin
yanı sıra Biyogüvenlik Kurulu’ndan da
olumlu haberler gelmeye devam
etmiştir. Hayvan yemi amaçlı GDO’lu
3 kanola çeşidi ile 1 şeker pancarının
izin başvurusu uygun görülmemiş ve
talep ret edilmiştir. Yine aynı şekilde
GDO’lu 22 mısır çeşidinin biyoetanol
üretim sanayinde kullanılması uygun
görülmemiş ve talep ret edilmiştir. GDO’ya Hayır Platformu’nun 2013
yılında önemli bir başarısı da hayvan
yemi amaçlı ithalatına izin verilen
GDO’lu 2 mısır çeşidine ve bunların
ithalatına izin veren talimata karşı
açtığı davada Danıştay İdari Dava
Daireleri Kurulu nezdinde aldığı
yürütmeyi durdurma kararı olmuştur.
Yargı, söz konusu GDO’lu mısır
çeşitlerinin hayvan yemi olarak
kullanılmasının insan, hayvan ve bitki
sağlığı ile çevreye ve biyoçeşitliliğe
zararlı olmadığı, dolayısıyla güvenli
olduğu sonucuna ulaşabilmenin
hukuken olanaklı olmadığını
vurgulamıştır. Yargı, GDO’lu yemle
beslenecek hayvanların et, süt ve
yumurta gibi ürünlerini tüketecek
halkımızın sağlığının korunması
konusunda Tarım Bakanlığı ve
Biyogüvenlik Kurulu’na göre daha
duyarlı davranmıştır. Mersin Cumhuriyet Savcılığı’nın bir
ihbar üzerine Mersin Limanı’nda el
koyduğu pirinçlerin GDO’lu olup
olmadığı, 2013 yılının en tartışmalı
konusu olmuştur. Tarım Bakanlığı’nın
çelişkili açıklamaları, laboratuvarların
değişik sonuçlar sunması, durumu
iyice karmaşıklaştırmıştır. Son olarak
İTÜ’ye gönderilen numunelerin
analizleri dahi tamamlanmadan
İTÜ Rektörlüğünün üniversite olarak
analiz görevinden çekildiklerini beyan
etmesi ve laboratuvar müdürünü
görevden alması , kamuoyunun
kurumlara olan güvenini iyice
sarsmıştır. GDO’ya Hayır Platformu’nun amacı
insanlarımızı, hayvanlarımızı ve
topraklarımızı GDO’lu ürünlerden uzak
tutmak ve korumaktır. Bu kapsamda
“ihtiyatilik ilkesi” çerçevesinde geri
kalan yem amaçlı 17 adet GDO’lu
mısır ve soyayı da iptal ettirmek
öncelikli hedeflerimizden biridir. Yerel üretim, yerel pazarlar, sağlıklı
üretim ve temiz bir çevre temel
amaçlarımızdır. Bu kapsamda
halkımız abartılı ve gerçekle
bağdaşmayan konularda
aydınlatılmaya devam edilecek,
hukuki çalışmalarımız eylemlerimizle
bütünleştirilecektir. GDO’ya Hayır Platformu 10 Mayıs
2014 günü Bursa’da 10. Eşgüdüm
toplantısını gerçekleştirecek ve
bileşenleri ile önümüzdeki dönem
çalışma ve mücadele çizgisini
belirleyecektir. Tüm çalışmalarımızda halkımızın
desteği çok önemlidir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz!
GDO’ya Hayır Platformu* *GDO’ya Hayır Platformu, 2004 yılından
bu güne seksenden fazla kurumsal
üyesiyle çevre, ekoloji, biyoçeşitlilik,
insan ve hayvan sağlığını koruma
mücadelesini, bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmalarını yılmadan
sürdürmektedir.
27
Basın Açıklamaları
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NIN
29.5.2014 TARİHLİ AÇIKLAMASINA CEVABIMIZDIR!
28
30.5.2014 3) Bakanlığın açıklamasında
“sadece yem amaçlı” ithal edilen
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının GDO’lar ve Ürünlerine Dair bazı ürünlerde, mevzuatta bulaşma
ve bulaşma miktarının ne olduğu
Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler 29
hususu yer almadığından, GDO’lu
Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de
olmadığı halde bulaşmadan
yayımlanmış, platformumuz konuyla
kaynaklanan mağduriyetler yaşandığı
ilgili bir basın açıklaması yapmıştı. Bu
belirtilmektedir. Oysa bugüne kadar
temelde basın yayın organlarında
basına yansıyan / sızan bilgilerden
çıkan haberlere Bakanlık derhal bir
görülmektedir ki GDO konusu yem
cevap yayımladı. sanayinden çok gıda sanayinin
Hatalar içeren ve Biyogüvenlik
büyük sorunu haline gelmiş ve
Kanunu’na açık bir şekilde aykırılık
karşımıza fındık ezmesi, pirinç ve
içeren Bakanlık açıklamasına karşı
mama örneklerini gelmiştir. Dolayısıyla
cevabımız aşağıdadır; yönetmelikte yapılan değişikliğin
1) Bakanlığın açıklamasında Türkiye’de yem sektörünü ilgilendirdiği konusu
GDO’lu hiçbir gıda ürününün
inandırıcı değildir. üretimine ve satışına / ithalatına izin
4) Kaldı ki, yapılan yönetmelik
verilmediği belirtilmektedir. Daha
değişikliğinde doğrudan “ürün”
birkaç gün önce yaşanan ve bebek
kavramı kullanılmıştır. Bu da
beslenmesinde kullanılan GDO’lu
yapılan değişikliğin hiç bir ayrım
sütlü tahıl karışımı skandalı ile halkımız
gözetmeksizin her türlü ürünü,
bir kez daha sarsılmıştır. İthal bebek
dolayısıyla gıda ürünlerini de
mamalarına Bakanlık önce “temiz”
kapsadığını göstermektedir. “Ürün”
raporu düzenleyerek ülkemize girişine
tabirinin içine bebek maması
izin vermiş, ancak sonrasında Bursa
da çocuk besini de insan gıdası
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
ekiplerinin piyasa denetimleri sırasında da girmektedir. Eğer bakanlık
açıklamasında samimi olsaydı yapılan
söz konusu mamaların GDO’lu
yönetmelik değişikliğinde -tıpkı basın
oldukları tespit edilmiştir. Yurdumuza
açıklamasında yaptığı gibi- “sadece
girişine ve piyasada satışına izin
yem amaçlı kullanılacak ürünlerde”
verilen GDO’lu mamaların kaç adedi
ifadesini kullanırdı. Böyle bir ifadeyi
satılmış ve bebekler tarafından
kullanmaktan özellikle kaçınan
tüketilmiştir? Mersin limanında ihbar
Bakanlığın “biz bu değişikliği sadece
üzerine yakalanan ve GDO’lu olup
yem amaçlı ürünler için çıkarttık”
olmadığı konusu halen açıklığa
demesi inandırıcılıktan uzaktır. kavuşturulamamış pirinçlerin de ciddi
5) Yönetmelikte yapılan değişiklik ile
bir kısmı iç piyasada tüketilmiş, bu
“Bulaşma” kavramına açıklık getirilerek
konuda da Bakanlığın açıklamaları
tereddüt, eksiklik ve mağduriyetlerin
kamuoyunu ikna edebilecek yönde
giderilmesinin amaçlandığı
olmamıştır. belirtilmektedir. Soruyoruz! Kimin
2) Bakanlığın açıklamasında
mağduriyetinin önlenmesi
Biyogüvenlik Kurulu’nun geçtiğimiz
amaçlanmaktadır? GDO’lu bebek
yıllarda sadece yem amaçlı
mamaları ve fındık ezmelerini tüketen
kullanılmak üzere 3 soya ve 14
bebekler ile çocukların mı yoksa firma
mısır geninin ithalatına izin verdiği
sahiplerinin mi? belirtilmektedir. Bu bilgi doğru değildir.
6) Yapılan düzenlemenin hukuki
Kurul GDO’lu 3 soya ve 16 mısır
sorunları bertaraf etmek ve
çeşidine izin vermiştir. GDO’ya Hayır
tereddütleri gidermek amacıyla
Platformu bileşenleri açtıkları dava
hazırlandığı, GDO’nun gıdada
sonucunda GDO’lu 2 mısır çeşidi
kullanılmasına izin vermeye yönelik
için verilen onayı iptal ettirmiştir.
olmadığı belirtilerek “Türkiye’de
İptal kararları Türkiye’nin taraf olduğu
GDO ve ürünlerinin gıda amaçlı
uluslararası sözleşmeler çerçevesinde
olarak kullanılması ve GDO’lu üretim
verilirken, maddi imkansızlıklar
yapılması da tamamen yasaktır”
nedeniyle dava açamadığımız
denmektedir. Bu ifade kamuoyunu
GDO’lu 3 soya ile 14 mısır çeşidinin
yanıltıcı bir ifadededir. Bugüne
Bakanlık tarafından onaylarının iptal
kadar yem amaçlı GDO onayları
edilmesini beklemek son derece lüks
Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde
bir talep olacağından platformumuz
verilmiştir. Biyogüvenlik Kanunu’nda
onların da iptalini sağlayana kadar
yem amaçlı GDO onayına herhangi
mücadelesine devam edecektir. bir kesin yasak olmadığı gibi insan
gıdası amaçlı GDO onayına da kesin
bir yasak bulunmamaktadır. Dolayısıyla
ülkemizde gıda amaçlı GDO’lu üretim
yapılması ne yazık ki tamamen yasak
değildir, sadece izne tabiidir. Şu anda
henüz verilmiş bir iznin bulunmaması
bu gerçeği değiştirmemektedir. Eğer
Bakanlık GDO’lu gıda ürünlerinin
“tamamen yasak” olması konusundaki
görüşünde samimiyse, bir yönetmelik
değişikliği yaparak gıda ürünlerinde
GDO bulunmasını kategorik olarak
yasaklamalıdır.
7) Biyogüvenlik Kanunu’nun 8.
maddesinin (c) fıkrasında istenmeyen
GDO bulaşıklarının engellenmesi
görevi Bakanlığın görevleri arasında
sayılmaktadır. Kanun Bakanlığa
istenmeyen GDO’ları engelleme
görevi vermektedir. Bu kapsamda
gerek yönetmelik değişikliğinde
gerekse yapılan açıklamada
Bakanlığın istenmeyen GDO
bulaşıklığından kaynaklanan hukuki
sorunları bertaraf etme ve firmaların
mağduriyetlerini giderme niyetiyle
GDO bulaşıklığına izin verilmesi
Biyogüvenlik Kanunu’na aykırılık teşkil
etmektedir. Kanun’un bakanlığa
verdiği görev bulaşıklığı yasallaştırmak
değil engellemektir. Yapılan
yönetmelik değişikliğiyle bakanlık
yetkisini aşmıştır. 8) Gıda üreticileri, ürünlerinin her türlü
koşulda GDO’suz, temiz ve sağlıklı
olmasıyla, Bakanlık da bu koşulların
yerine getirilmesini sağlamak ve
denetlemekle sorumludur. Üreticilerin
“ben temiz ve GDO’suz gıda
üretemiyorum”, Bakanlığın da “ben
GDO’lu gıdaları, GDO bulaşıklarını
engelleyemiyorum” deme ve bu
sebeple yönetmelikleri esnetme
hakkı yoktur. Eğer üreticiler ve
Bakanlık üzerlerine düşen görevleri
layıkıyla yerine getirmeyi başarırsa,
Bakanlık açıklamasında söz edilen
“hukuki sorunlar” ve “tereddütler”
oluşmayacaktır. Bakanlığın dün uygulamaya soktuğu
son değişiklikler, kanunun getirdiği
yasakları yönetmelik değişikliği ile
aşmaya yöneliktir. Böyle bir çaba
gerek Platformumuzca, gerekse
sofrasında GDO’lardan arınmış temiz
gıda isteyen halkımızca asla kabul
edilemez. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
GDO’ya Hayır Platformu
Basın Açıklamaları
14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ’NÜ “BURUK” KUTLUYOR! İçinde bulunduğumuz
dönemde tüm dünyada
tarım adeta yeniden
keşfedilmektedir. İklim
değişikliği, açlık, yoksulluk,
gıda güvencesi, gıda
güvenliği tarımı yeniden
gündemin ilk sıralarına
oturtmuştur. Ancak ne
yazık ki insan yaşamının
olmazsa olmazı beslenme
için tarımsal üretimde
bulunan, toplumu, dünyayı
doyuran, doyurmaya
çalışan “çiftçiler” üzerinde
daha fazla sorumluluk
oluşmasına rağmen,
çiftçilerimiz içinde
bulundukları yaşam
koşulları itibarıyla geri
değişiklikleri altında
“çiftçi” hala özveri ile
varlığını devam ettirmeye
çalışmaktadır. durumda bulunmaktadır. Ülkemizde tarım ile
uğraşanlar kişi başına
düşen milli gelirin
ancak 1/3’ü kadar pay
alabilmektedir. Giderek
artan üretim maliyetleri,
Büyükşehir Yasası’nın ortaya
koyduğu belirsizlikler,
doğal kaynaklar üzerindeki
baskılar, tarım topraklarının
amaç dışı kullanılması,
doğal varlıklarımızın ranta
kurban edilmesi, tarımsal
ürün fiyatları ile girdi fiyatları
arasındaki paritenin tarım
ürünleri aleyhine açılması,
tarım politikalarında
ulusal önceliklerin dikkate
alınmaması ve ani iklim
Geleceğimiz açısından
en önemli sorumluluğu
özveri ile yerine getirmeye
çalışan çiftçilerimizin 14
Mayıs Çiftçiler gününü,
bu koşullar altında buruk
biçimde kutluyoruz. Tüm
dünyadaki çiftçilerin
refah içinde yaşadıkları,
emeklerinin karşılığını
aldıkları, özellikle çiftçi
kadınların insana yakışır iş
koşullarında yer alabildiği,
sosyal güvenlik şemsiyesine
girdikleri, okullarından
bırakılan emeği sömürülen
çocukların olmadığı bir
çalışma ortamı Ziraat
Mühendisleri Odası olarak
temel özlemimizdir. Ziraat Mühendisleri Odası
bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da
çiftçilerimizin yanında yer
almayı onurlu bir görev ve
duruş sayacaktır. Yaşasın 14 Mayıs
Çiftçiler Günü, yaşasın
çiftçilerimiz…..
Özden GÜNGÖR
Başkan
(Yönetim Kurulu adına)
SOMA FACİASININ SORUMLULARINA PROTESTO
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Soma’da yaşanan facianın sorumlularını
protesto etmek amacıyla 15 Mayıs 2014 Perşembe günü düzenlediği eyleme
katıldık. Ankara’da Milli Kütüphane önünde toplanan emekçiler buradan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüdü. Bakanlık önünde basın
açıklaması yapıldı. Eyleme ODA Başkanımız Özden GÜNGÖR, II. Başkanımız
Prof. Dr. Melahat AVCI BİRSİN, Saymanımız Hamdi ARPA, Yönetim Kurulu
Üyemiz Vuslat BEKTAŞ, TMMOB Temsilcimiz Tevfik KIZGINKAYA, çalışanlarımız ve
üyelerimiz katılım sağladı. KAZA DEĞİL, CİNAYET!
SORUMLULAR MUTLAKA HESAP VERMELİ!
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü “Buruk” kutlarken, Soma’dan gelen acı haber yüreğimizi dağladı.
Uzun yıllar boyunca elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyimine sahip kamu madenciliği, maliyet artırıcı bir
unsur olarak görülerek, bu alanlara yatırım yapmaktan kaçınılmış ya da bu alanlar neoliberal politikaların sonucu
olarak özelleştirme ve taşeronlaşma uygulamalarına açılmıştır. Kâr hırsının aşırı; deneyim, uzmanlaşma ve teknik alt
yapının yetersiz ve kamusal denetimin etkisiz olduğu bu uygulamalar sonucu işçi sağlığı ve iş güvenliği tamamen
bir maliyet unsuru olarak görülerek, “geliyorum denen kaza” görmezden gelinmiş, maden işçileri daha fazla kâr hırsı
ile en acımasız koşullarda çalışmak zorunda bırakılmıştır. Meydana gelen facia, “GELİYORUM DİYEN KAZA DEĞİL, İŞLENEN BİR CİNAYET”tir. Meydanları en özel günlerinde
işçilere yasak etmek için var güçleri ile meydan okuyanlar, dehlizlerde ölüme terk ettikleri işçiler için timsah
gözyaşları dökerek sorumluluktan kurtulamazlar. Bu cinayetin işlenmesine göz yumup seyirci kalanlar ile “katili”
cesaretlendirenler suç ortaklarıdır ve mutlak suretle ucu nereye varırsa varsın hesap vermelidir. Elim faciada yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini saygıyla anıyor; yakınlarına, ailelerine ve tüm halkımıza sabır
ve başsağlığı diliyoruz.
Ziraat Mühendisleri Odası her zaman için maden emekçilerinin yanındadır.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
29
Basın Açıklamaları
SONUNDA BU DA OLDU: SATILIK “FAY HATTI”!
“Fay Hattı” özelleştiriliyor!
30
26.5.2014
24 Mayıs günü Ege Denizinde
meydana gelen Gökçeada depremi
uzmanlar tarafından beklenen büyük
Marmara depremi için uyarı olarak
görülürken, rant odaklı özelleştirme
uygulamaları, hiçbir uyarıyı
umursamadan kesintisiz bir şekilde
sürdürülmektedir.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun
(ÖYK) 8 Mayıs 2014 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan 2014/40
sayılı kararı ile İstanbul, Antalya,
Eskişehir ve Gaziantep illerinde Maliye
Hazinesi’ne ait 85 adet taşınmaz satış
yöntemi ile özelleştiriliyor.
Bu taşınmazlar içerisinde en ilginç
olanı Eskişehir, Odunpazarı İlçesi,
Yıldıztepe Mahallesi’ndeki 1531 ada,
17 parsel numaralı taşınmazdır. ÖYK
kararına ilişkin listede (http://www.oib.gov.
tr/duyuru/oyk_kararlari.htm) bu taşınmazın
imar durumu “Konut, yeşil, yol,
ağaçlandırılacak ve üniversite alanı
ile fay hattı” olarak geçmektedir.
Ülkemizde gelir getiren kurumların
satışından sonra şimdi sıra imar
durumu “Fay Hattı” olan taşınmazların
satışına gelmiş durumdadır.
Karar kapsamında İstanbul’da
toplam 1.796.479 metrekare
yüzölçümüne sahip 71 adet
taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Bu
taşınmazlar arasında az sayıda
konut alanı bulunurken; imar durumu
tarım alanı, tarımsal üretim teknoloji
geliştirme parkı alanı, dere koruma
alanı, park ve yeşil alanlar, arkeolojik
alanlar, askeri alanlar, yol, refüjler,
enerji nakil hattı koruma kuşağı olan
alanlar da yer almaktadır.
Dünyada arkeolojik değerleri
muhafaza altına almak, gün
yüzüne çıkarmak ve sergilemek için
devlet özel mülkiyeti satın almak
suretiyle kamulaştırırken, ülkemizde
ise bunun tam tersi olarak Fatih
İlçesi’nin Binbirdirek Mahallesi’nde
(Sultanahmet) “Arkeolojik SergilemePark, Turizm+Kültür alanı ve park”
imar durumlu 12 adet taşınmaz
satışa çıkarılmış durumdadır.
Sarıyer, Gümüşdere Köyü’nün
tek tarım arazisi olan 764 parsel
numaralı 590.343 metrekare
yüzölçümlü taşınmaz da özelleştirme
kapsamında satışa çıkarılmıştır.
İl toprak Koruma Kurulu Kararı ile
daha önce bu arazinin bir bölümü
“biyolojik arıtma tesisi” yapılmak
üzere İSKİ Genel Müdürlüğü’ne
tahsis edilmiş, ancak tarım arazisi
olduğundan bahisle ODAmız Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na
itirazda bulunmuş ve yapılan
incelemede söz konusu alanın “sulu
özel ürün arazisi” olduğu saptanmış
ve daha önce verilen tarım dışı
amaçlı kullanım kararı iptal edilmiştir.
Gümüşdere Köyü tarım arazisinden
başka İstanbul genelinde üzerinde
tarımsal üretim yapılan, düz ve hafif
eğime sahip daha pek çok mutlak
tarım arazisi satışa çıkarılmıştır.
Satışa çıkarılan ve imar durumu
“askeri alan” olan yerleri alanların
buraları askeri tesis amaçlı
kullanmayacağı gün gibi açıktır. Dere
yatağını ya da refüjü kim, ne için
alacaktır? Pek çok kişi imar planında
yeşil alan lejandında kalan arazisine
konut amaçlı imar çıkartmaya
çalışırken, park ve yeşil alanları bir
insan neden alır? Fatih, Binbirdirek
Mahallesi’nde (Sultanahmet)
arkeolojik ve kültür alanında kalan
ve üzerinden İmran Öktem Caddesi
geçen taşınmazlar ne amaçla satışa
çıkarılmıştır, kim niye alacaktır? Bu
soruların iki yanıtı olabilir; birincisi,
son derece düşük fiyatlarla elden
çıkarılacak bu taşınmazların derhal
imar durumları değiştirilecektir.
İkinci durumda ise imar planı
değiştirilemeyecek özellikte olan
araziler satılan kişilerden çok daha
yüksek bedelle geri alınarak bazı
kişilere rant sağlanmış olacaktır.
Tarım İl Müdürlüğü arazisi de satılıyor!
Daha önce de İstanbul Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün
üzerinde bulunduğu taşınmaz, konut
ve ticari büro inşa edilmek üzere 23
Ağustos 2004 günü ihaleye çıkarılmış;
ODAmız, TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi ve Kadıköy
Kent Konseyi ile birlikte bu ihaleye
karşı dava açmıştı. Ancak, ihale
işleminin gerçekleşmemesi nedeniyle
dava sonuçsuz kalmıştı.
Kadıköy, Erenköy’deki 21.440
metrekare yüzölçümlü İstanbul Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün
bulunduğu taşınmaz, yine satış
listesine girmiş bulunmaktadır.
Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı
Mihrimah Sultan tarafından tarımsal
amaçlı kullanılmak üzere vakfedilmiş
olan bu taşınmazın, günümüzde
yasalarda birbiri ardına yapılan
değişiklikler sonucu koruyucu şerhi
kaldırılmış ve “Yönetim merkezi
alanı, ilköğretim tesisi alanı ve yol”
imar durumlu bir hazine arazisine
dönüştürülmüştür. Vakfedilmiş
böyle bir arazinin amacı dışında
kullanılması öncelikle ahlaki bir
davranış olarak değerlendirilemez.
İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü, resmi nüfusu 13,5 milyon,
gayri resmi nüfusu 20 milyonu bulan,
bu özelliği dolayısıyla dünyada
pek çok ülkeden fazla nüfusa
sahip kentimizin tarımsal üretimini
yönlendirici görevinin yanında gıda
güvenliği kapsamında kontrol ve
denetimler konusunda çok önemli
bir işleve sahiptir. Bundan başka
tarım ve gıda ürünleri ihracat ve
ithalat işlemleri kapsamında bu
kurumda her gün binlerce evrak akışı
gerçekleşmektedir. İstanbul’un 39 İlçe
Müdürlüğü’nün merkezinde yer alan
İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’nün son derece stratejik
mevcut yerleşkesinden çıkarılarak,
bir ucundan diğerine yaklaşık 210
km mesafe bulunan ve son derece
yoğun bir trafiğe sahip olan bir
kentte şehir çeperinde herhangi
bir yere taşınması gıda denetim
ve kontrollerinin yanında firmaların
binlerle ölçülebilen evrak akışında
da aksamaya yol açacaktır. Her
yanı rant amaçlı inşaata açılmış,
alışveriş merkezleri ve gökdelenlerle
donatılan İstanbul’da bırakın
İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü için merkezi boş bir arazi
bulmayı, deprem anında halkımızın
sığınılabileceği boş bir arazi dahi
kalmamıştır.
İstanbul ilinde satışa çıkarılan araziler
dikkatle tekrar gözden geçirilmelidir.
Fiili olarak tarımda kullanılan araziler
kullananlarına uygun fiyat ve taksitle
satılmalıdır. İstanbul Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü’nün yerinin
satışı durdurulmalıdır. Diğer önem arz
eden araziler de dahil olmak üzere
konuyla ilgili olarak meslek odalarının
görüş ve önerisi mutlaka alınmalıdır.
Soma faciası daha yeni
yaşanmışken, ülkemizin yarısı
bugünlerde depremlerle sarsılırken,
yaşamsal değerlerimiz ile doğal
ve tarihi miraslarımız ranta kurban
edilmemeli, yanlıştan yol yakınken
dönülmelidir.
ROTASYON DEĞİL, MAĞDURİYET UYGULAMASI!.. Basınvefa
Açıklamaları
Tarım Bakanlığına Açık Çağrı: “Çalışanlarına
göster...”
12 Haziran 2014 Bu sorunlar; ailevi ve geleceğe ilişkin planlamalarını,
yöneticilerin çalışma süresi ile ilgili bir sınırlama olmamasını
15 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de Gıda, Tarım ve
dikkate alarak yapmış olan Bakanlık çalışanları açısından,
Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama
aile bütünlüğünün bozulması ve parçalanmasına kadar
ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayımlanmıştır. gidebilecek kişisel mağduriyetlerle daha da artacaktır.
Yönetmeliğin Yöneticilerin yer değiştirme usulleri başlıklı Ayrıca, bu tür bir kişisel mağduriyet yaşamamak
10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile “Bakanlık taşra veya kurulu düzenini bozmamak için idari görevden
teşkilatı yöneticilerinin aynı unvanda 5 ve 6 ncı hizmet ayrılarak, bulundukları birimlerde mesleki görevlerine
bölgelerinde asgari çalışma süresi en az iki yıl, diğer hizmet dönenler istenen performansı gösteremeyecek, atıl hale
bölgelerindeyse aynı unvanda en az üç yıl”, “ azami geleceklerdir. çalışma süresi ise en çok beş yıl, kuruluşlarda en çok yedi Bakanlık tüm bu olumsuzlukları göz önüne alarak halen
yıl” olarak belirlenmiştir. Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci idari görevde bulunanlar için bir geçiş süresi tanımalı,
maddesi ile azami çalışma süresini tamamlayanların bunu en azından bir vefa borcu olarak yerine getirmelidir.
Yönetmeliğin yayımını takip eden altı ay içinde görev Bu amaçla Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinde
yapmadıkları illere atanacağı hükmüne yer verilmiştir. değişikliğe gidilerek, halen idari görevde bulunanlar
Yer değiştirme ya da bilinen adıyla rotasyon uygulaması, için çalışma süresinin, Yönetmeliğin yayımı tarihinden
kamu bürokrasisinde uzun süre aynı görevde bulunmanın itibaren başlatılacağı ve kendi istekleri dışında, azami
yol açtığı rehavetin ortadan kaldırılması, kendini geliştirme çalışma süresi kadar aynı görevde çalışmaya devam
konusundaki istekliliğin ve iş verimliliğin artırılması, tecrübe edebilecekleri hususuna yer verilmelidir. aktarımı gibi çeşitli amaçlarla uygulamaya konmaktadır.
Yönetmelik düzenlemesini, bu amaçlar açısından yararlı
bir uygulama olarak değerlendirmek, ancak görevde
olanların haklarının gözetilmemiş olması durumunda
mümkün olabilecektir. Halen görevde olan yöneticilerin
atamaları sırasında olmayan rotasyon uygulamasının,
hiçbir geçiş süresi verilmeden 6 ay içinde uygulamaya
konacak olması, 2011 yılında çıkan 639 sayılı KHK ile
yeniden yapılanmaya gitmiş ve halen bu yapılanmaya
ilişkin sorunların ve aksaklıkların yaşandığı Bakanlıkta daha
büyük sorunlara yol açacağı açıktır. ODA’mız üyesi çok sayıda meslektaşımızın da yer aldığı
çok sayıda Bakanlık Taşra Teşkilatı yöneticisi, yönetmelik
düzenlemesi nedeniyle geleceklerine ilişkin büyük bir
belirsizlik ve tedirginlik içinde bulunmaktadır. ODA’mız
bu konuda mağduriyet yaşanmaması için gelişmelerin
takipçisi olacak, çok sayıda üyemizi ilgilendiren sorunun
çözümü için gerekli hukuki girişimleri sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Özden GÜNGÖR
Başkan (Yönetim Kurulu adına)
TEKİRDAĞ VALİSİ’Nİ KINIYORUZ!...
23 Temmuz 2014
Bir kamu görevlisine yakışmayan ifadelerle ODA’mızı
suçlayan Tekirdağ Valisi Ali YERLİKAYA’yı şiddetle
kınıyoruz. Sayın YERLİKAYA, hukuk devletinin vazgeçilmez
ilkelerinden birinin idarenin her türlü eylem ve işleminin
yargı denetimine tabi olması ve hak arama hürriyetinin
Anayasal bir hak olduğunu görmezden gelerek, Tekirdağ
OSB alanına ilişkin olarak Bakanlar Kurulu’nca alınan
acele kamulaştırma kararının iptali için açtığımız dava
nedeniyle ODA’mızı eleştirmektedir.
Davayı Tekirdağ Şube Başkanlığı’nın değil de, Genel
Merkezin açmasını “erkeklik” ölçütü ile sorgulayarak,
hukuk literatürüne ‘yeni’ bir yaklaşım kazandıran Sayın
Valiye, Ziraat Mühendisleri Odası’nın Anayasanın 135
inci maddesi kapsamında kamu kurumu niteliğinde bir
meslek örgütü olduğunu, ülke genelinde 27 Şube, 53 İl
Temsilciliği ve Genel Merkeziyle Türkiye’nin her yerinde
aynı mücadeleyi hukuk çerçevesinde ayrımsız olarak
yürüttüğünü, Şubelerin tüzel kişiliğinin Genel Merkezde
olduğunu ve Bakanlar Kurulu Kararına karşı davanın
Danıştay’da açılabileceğini hatırlatırız.
Nezaketten yoksun bir üslupla bizi “cesaret” testine
tutmaya çalışan Sayın Valiye hatırlatırız ki, Ziraat
Mühendisleri Odası’nın korkusu; ülke kaynaklarına,
topraklarına verilecek olan zarardır. Ziraat Mühendisleri
Odası yürüttüğü mücadelede cesaretini haklılığından,
halkın yanında olmasından alır.
“Tekirdağ’dan senin ne haberin var” diyen, yapılan işi düz
alanda yapılırsa “masrafı daha az olacak” diye savunan,
bir avuç toprağın “maliyetinden” haberi olmayan Sayın
Valiye yine hatırlatmak isteriz ki; Ziraat Mühendisleri Odası
bugüne kadar ülke kaynaklarına karşı yapılan her tür
tecavüze karşı harekete geçmiştir. Bu kapsamda, Adana,
Afyon, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce,
İstanbul, İzmir ve Muğla’da tarım arazilerini yapılaşmaya
açan kararlar, ODA’mız tarafından açılan davalar
sonucu mahkemeler tarafından iptal edilmiş, böylece
yüzlerce hektar verimli arazi betonlaşmaktan kurtarılmıştır.
Söz konusu mahkeme kararlarının tümü kamuoyu ile
paylaşılmıştır ve paylaşılmaya devam edilmektedir. Bu
da göstermektedir ki ZMO sadece Tekirdağ iline değil,
Türkiye’nin her iline karşı duyarlı ve sorumludur. Sayın
Vali isterse ODA’mızın web sayfası olan www.zmo.org.tr
adresinden hukuki kararlara ve faaliyetlerimize ulaşabilir.
Sayın Valiyi; Tekirdağ’da göreve başladığında çiftçilere
topraklarına sahip çıkmayı, topraklarını ellerinden
çıkarmamayı öğütleyen duyarlılığını ve tarım topraklarına
değer veren yaklaşımını sürdürmeye davet ediyoruz.
Ziraat Mühendisleri Odası, bugüne kadar olduğu gibi,
bundan sonra da, hiç kimseden ve hiçbir kurumdan
icazet almadan ve tehditler karşısında yılmadan
ülke topraklarının, doğal varlıkların, su kaynaklarının
ve çevrenin korunması için yürüttüğü mücadelesine
kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Özden GÜNGÖR
Başkan (Yönetim Kurulu adına)
31
Basın Açıklamaları
“TOPRAK BAYRAMI” NEDENİYLE KAMUOYUNA AÇIKLAMA: YAŞAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ TOPRAĞIN
KORUNMASINA BAĞLIDIR...
14 Haziran 2014
TBMM tarafından 1 Haziran 1945
tarihinde kabul edilen 4753 sayılı
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu,
toprağı olmayan ya da yetmeyen
çiftçilerin aileleriyle birlikte
geçimlerini sağlayacak ve işgüçlerini
değerlendirecek ölçüde toprak
edinmeleri amacıyla çıkarılmıştır.
Kanun bazı önemli eksiklikler ve
yöntem yanlışlıkları yüzünden
istenen sonucu verememiştir. Bu
süreçte daha sonradan Demokrat
Parti’nin kurucularından başta Adnan
Menderes, Cavit Oral, Emin Sazak,
Halil Menteşe olmak üzere, büyük
toprak sahibi bazı milletvekillerinin
Kanun’a karşı duruşları etkili olmuştur.
Bu milletvekilleri o dönemde tek parti
olan Cumhuriyet Halk Partisi’nden
ayrılarak mecliste bir muhalefet
grubu kurmuş ve Demokrat Parti’nin
kuruluş sürecinin hızlanmasında
etkili olmuşlardır. Türkiye’de Toprak
Reformu’ndan istenen sonuçların
alınmamasında başta bu
milletvekilleri olmak üzere büyük arazi
sahiplerinin etkisi büyük olmuştur.
TBMM, Çiftçiyi Topraklandırma
Kanunu sonrasında kabul ettiği 4760
Sayılı Toprak Bayramı Kanunu ile
“Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun
kabul edildiği 11 Haziran tarihini
takip eden Pazar gününü”, “Toprak
Bayramı” olarak ilan etmiştir.
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun
yürürlükten kalkması nedeniyle
uzun yıllardır kutlanmayan Toprak
Bayramı, son birkaç yıldır Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
kutlanmaya başlanmıştır. Toprak
Bayramı bugün çıkarılış amacından
farklı olarak kutlanmakla birlikte;
toprak konusunun gündeme
getirilmesi, öneminin ortaya konması
ve kamuoyunun bilgilendirilmesine
katkı sağlaması nedeniyle ODA’mızca
önemli görülmekte, bu kapsamdaki
kutlamalara katkı sağlanmaktadır. 32
Ziraat Mühendisleri Odası
büyüme ve kalkınma stratejilerinin
oluşturulmasında ve uygulanmasında
“ülkemizin toprak varlığının ve arazi
kaynaklarının korunarak yönetilmesi”
ve “yaşamın sürdürülebilirliği”
ilkelerini vazgeçilmez koşul olarak
görmektedir. Ne var ki; erozyon
ve benzeri doğal yitim süreçlerinin
yanında, her şeyi rant ve kolay
kazanç sayan ve bu nedenle doğa
ve çevre değerlerini hoyratça
kullanarak bozan ve yok eden
“sorumsuz siyaset anlayışları”
nedeniyle, toprak varlığı ve arazi
kaynağımızın sorunları daha da
ağırlaşmıştır. Toprak gelecekte de
varlığını korumak adına adeta alarm
vermektedir. Tarım arazilerimiz bugün itibariyle
potansiyel sınırına ulaşmış, bir
“avuç” yeni arazi olanağı neredeyse
kalmamıştır. Alt yapının götürüldüğü
her arazide, her türlü yatırımın
gerçekleştirilmesi mümkün iken,
“tarım dışı amaçla arazi talanı”
giderek hızlanmıştır. Uygulanan yanlış
tarım politikalarının da etkisiyle, TÜİK
verilerine göre 2002’de 26,5 milyon
hektar olan toplam tarım arazimiz,
2012’de 2,8 milyon hektar azalarak
23,7 milyon hektara inmiş, yani son
on yılda toplam tarım arazilerinin
%10’u üretim dışı kalmıştır. Oysa bırakınız başka tarım ürünlerini,
gelecek on, on beş yıl içinde yüz
milyona yaklaşacak ülkemizin
temel besin maddesi olan ekmek
ihtiyacının karşılanması için, ilave altı
milyon ton buğday üretimi yapılması
gerekmektedir. Bu ise, toplam ekim
alanlarının dörtte bir kadar artışını
gerektirecektir. Miktar bakımından bu ölçüde
kısıtlı hale gelmiş arazi varlığımız
“çölleşmeden, kirlenmeye,
sanayileşmeden, kıyı
yağmalamasına” kadar üretim
gücünün azalmasına yol açan bir
dizi yeni sorunla da yüz yüzedir.
Bütün bu olumsuz koşullara rağmen;
toprak ve arazi varlığımız bakımından
umutlu olmayı gerektirecek “önemli
yeni bir gelişmenin” altını çizmek
de, sivil toplum sorumluluğu
açısından gerekli görülmektedir.
Uzun dönemlerden bu yana
devam eden ve giderek ağırlaşan
“tarım arazilerimizin parçalanması”
sorununun çözümüne, 30 Nisan
2014’de TBMM’de kabul edilen
6357 sayılı Kanun önemli bir katkı
sağlayabilecektir. Kanun’un uygulanmasıyla; arazinin
“aile malları ortaklığı biçiminde
kullanımı, aileden ehil birine devri,
işletilmesi için limited şirketler
kurulabilmesi, mirasçılara satışı,
bunların yapılamaması halinde ise
yargının belirleyeceği mirasçıya
değeri üzerinden devri ya da satışı”
mümkün olabilecek ve sonuçta
tarım arazilerinin parçalanma süreci
durabilecektir. Yerinde bir yaklaşımla yasalaşmış
olan bu Kanun’un başarıya ulaşması
için;
• Kanun uygulamasıyla açığa
çıkacak işgücüne istihdam sağlayıcı
kırsal ve kentsel ekonomik ve sosyal
politikalar uygulanmalı,
• Kırsal toplumun gelişimi için, tarım
politikaları dışındaki ekonomik ve
toplumsal yaklaşımlar gündeme
getirilmeli,
• Tarım arazilerinin daha fazla
bölünmemesi amacı, “küçük
üreticiliğin tümden tasfiye edilmesi”
sonuçlarına yol açmamalı,
• Ekonomik koşulları uygun olmayan,
buna karşılık tarımsal üretime
devam edecek üreticilere yönelik
özel destekleme mekanizmaları
oluşturmalı,
• Arazi parçalılığı ve dağınıklığı
sorunu, ilkeli ve yeterli bir “arazi
toplulaştırması politikası” ile aşılmalı,
• Kanunun çözemeyeceği ve
çözme iddiasında da olmadığı
“küçük tarım işletmeciliği sorunu”
demokratik üretici örgütlenmesi
temelinde giderilmelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Basın Açıklamaları
ZEYTİNLİK ALANLARIN TALANINA HAYIR!
SOMA FACİASI ORTADA! DAHA KAÇ İNSANIMIZIN ÖLMESİ GEREKİYOR...
20 Haziran 2014
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 16 Haziran 2014 günü “Toprak Bayramını” kutlamışken, hazırlanan kanun
değişikliği ile zeytinlik alanları talana açıyor. Halen TBMM gündeminde bulunan Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin
Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı öz itibarı ile
değerlendirildiğinde, son yıllarda rant odaklı ticari faaliyetlerin göz bebeği olan enerji şirketlerinin karlılığını artırmayı,
çevreyi ve doğayı hiçe sayarak en az maliyetle yatırımlarda bulunması önündeki engelleri ortadan kaldırmayı
amaçladığı görülüyor.
Yasa tasarısı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca hazırlanmış görülmekle birlikte, zeytinlik alanlarla ilgili kısmın, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlandığı, Bakanlığın daha önce yaptığı yönetmelik değişikliğinden açıkça
anlaşılıyor.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, 3 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile
Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte değişikliğe gidilmişti. Yapılan değişiklik, zeytinyağı
fabrikası hariç hiçbir tesis yapımına izin verilmeyen zeytinlik alanlarda; jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları,
kamu yararı kararı alınmış plan ve yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri, kamu yararı
kararı alınmış madencilik faaliyetleri, petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri ile savunmaya yönelik stratejik
ihtiyaçlara yönelik tesisler yapılabilmesini içeriyordu.
3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanuna açıkça aykırı olan yönetmelik değişikliğine
karşı ODA’mız, Çevre Mühendisleri Odası ve Peyzaj Mimarları Odası ile çevre örgütleri tarafından açılan davalar
sonucu*, Danıştay 8. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmişti.
Yönetmelik değişikliği ile ulaşılamayan amaca, 3573 sayılı Kanunda yapılacak değişiklik ile ulaşılmak ve aynı
zamanda “yatırımların önünde engel görülen” 3573 sayılı Kanundaki koruyucu hükümlerden kurtulmak isteniyor.
3573 sayılı Kanundaki koruyucu hükümler, tarım dışı amaçla arazi kullanımı, metalik madenciliğe yönelik faaliyetler ve
HES uygulamalarına karşı açılan çok sayıdaki davanın kazanılmasında, yargı tarafından dikkate alınan çok önemli bir
gerekçe oluşturmuştu.
Yapılmak istenen değişiklik ile madencilik faaliyetlerinin, elektrik üretimine yönelik yatırımların ve bu yatırımlar ile ilgili
her türlü yapıların, petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetlerinin, yol altyapı ve üstyapısı faaliyetlerinin zeytinlik
sahalarında yapılmasının yolu açılıyor. Milletlerarası antlaşma hükümleri uyarınca gerçekleştirilmesi öngörülen elektrik
üretimine yönelik yatırımlar ve bu yatırımlar ile ilgili her türlü yapılar hakkında Kanun kapsamındaki sınırlayıcı hükümlerin
uygulanması engelleniyor. 3573 sayılı Kanunda yer alan “zeytincilik sahaları daraltılamaz” hükmü işlemez hale
getiriliyor.
Yatırıma yönelik talepleri masum bir kılıfa sokmak için, bu konuda karar verme yetkisi, Vali Başkanlığında 9 kişiden
oluşan bir kurula bırakılıyor. En az beş üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alabilen kurulun ilginçtir ki, 5 üyesi valinin
emrindeki kamu görevlilerinden oluşuyor. Benzer yapıdaki Toprak Koruma Kurulları tarafından alınan kararlarla, çok
sayıda tarım alanı için, tarım dışı amaçla kullanım izni verilmiş, bu alanların pek çoğu, ODA’mız tarafından açılan
davalarla korunmuştu.
Tasarının kanunlaşması halinde, tarım alanlarının amaç dışı kullanımı ve HES’ler ile talan edilen, yok edilen toprak ve su
kaynaklarımıza, zeytinlik alanlar da eklenecektir. Soma faciasında yitirdiğimiz yüzlerce kişinin acısıyla yüreklerimiz halen
kor gibi yanarken, madenlere düzen getirmek yerine, daha fazla kazanç uğruna, zeytin alanlarının da madencilik
faaliyetlerine açılması asla kabul edilemez.
Bilimin ve tekniğin gösterdiği ve gerektirdiği yol yerine, yasalarla açılan çıkmaz tali yoldan gidilmesinin, sadece rant
çevrelerine faydası olabilir. Yaşananlar toprak ve su kaynaklarımıza, doğal kaynaklarımıza her zamankinden daha
fazla değer vermenin gerekliliğini açıkça gösterirken, rant odaklı yaklaşımlarla verilen zararlara yenilerinin eklenmesine
karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
Yüce meclisi zeytinlik alanları talana açacak yasa değişikliğine izin vermemeye çağırıyoruz. Saygılarımızla
Özden GÜNGÖR
Başkan (Yönetim Kurulu a.)
33
Basın Açıklamaları
DANIŞTAY’DAN TARIM TOPRAKLARININ YOK EDİLMESİNİN
ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR KARAR
15.08.2014
Danıştay 8. Dairesi; ODA’mız tarafından Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına ilişkin
Tüzüğe yönelik açılan davada, Tüzüğün dayanağını oluşturan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun,
“Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı” başlıklı 13. Maddesinin (d) bendindeki; “Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış
plan ve yatırımlar” düzenlemesinin ve “Tarımsal potansiyeli yüksek büyük ovaların belirlenmesi ve korunması” başlıklı
14. Maddesinin (b) bendindeki; “Bakanlık ve talebin ilgili olduğu Bakanlıkça ortaklaşa kamu yararı kararı alınmış
faaliyetler” düzenlemesinin, Anayasa’nın “Toprak mülkiyeti” başlıklı 44. maddesine ve “Tarım, hayvancılık ve bu üretim
dallarında çalışanların korunması” başlıklı 45. Maddesine aykırı olduğu sonucuna vararak, iptali istemiyle Anayasa
Mahkemesi’ne (AYM) başvurulmasına karar verdi.
Danıştay 8. Dairesi tarafından söz konusu düzenlemelerde,
• Kamu yararı kararı alınacak plan ve yatırımların hangi alana ilişkin olacağı yönünde bir açıklık bulunmadığı,
• İlgili bakanlıklar tarafından alınacak bir kamu yararı kararı ile tarım arazilerinin, farklı plan ve yatırımlar için daha sık ve
yaygın olarak amaç dışı kullanıma tahsis edilmesine yol açılacağı,
• Yasada mutlak, özel ürün, dikili ve sulu tarım arazisi olarak belirtilen nitelikli arazilerin, tarımsal amacı dışında
kullanılabilmesine olanak sağlanacağı,
• Kamu yararı kararı alınacak plan ve yatırımları tamamen ilgili bakanlıkların takdirine bırakmak suretiyle ve yasanın
amacı aşılarak, istisnanın kapsamını genişleten bir düzenleme yapıldığı, değerlendirmelerine yer verildi.
Danıştay 8. Dairesi tarafından AYM’ye taşınan karar, ODA’mızın bugüne kadar açtığı pek çok davada, dava konusu
kararların dayanağı olan “kamu yararı kararı”nın suiistimal edilmesine dikkat çekilmesi açısından büyük önem taşıyor.
AYM’nin de aynı hassasiyeti göstererek, topraklarımızın amaç dışı kullanılması girişimlerinde sıklıkla dayanak olarak
kullanılan söz konusu düzenlemelerin iptali yönünde bir karar vermesini bekliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
34
Basın Açıklamaları
TORBA’DA “SERMAYE” KABUSU! ÇİFTÇİNİN ELEKTRİK BORCUNA AF YOK AMA;
MERALAR, ZEYTİNLİKLER RANTA, BARAJLAR PİYASAYA TESLİM...
10.07.2014 Güç koşullarda üretim yapmaya
çalışan çiftçinin elektrik borcunun
anaparası hariç faizini bile silmeye
yanaşmayan hükümet, Torba Yasa
Tasarısı ile meraları yapılaşmaya
açarken, baraj gibi su yapılarının
denetimini de özel şirketlere vermeye
hazırlanıyor.
Tarım, ulusal gelire %9, istihdama
%25 oranında katkı veren, nüfusu
doyuran önemli bir sektördür. Son
yıllarda uygulanan politikalar, verimli
arazilerin yitirilmesi, girdi fiyatlarının
sürekli artması, ürün fiyatlarının girdi
fiyatlarının gerisinde kalması ve
ithalatın patlamasıyla tarımda büyük
sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır.
Çiftçi, sıkıntıların çözümü ve bir parça
nefes almasını sağlayacak adımlar
beklerken; halen TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda bulunan Torba Yasa
Tasarı’sına; çiftçinin, sulama birlikleri
ve sulama kooperatiflerinin tarımsal
sulama faaliyetlerinden kaynaklanan
elektrik borçlarıyla, Tarım Kredi
Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’na
olan borçlarının faizlerinin silinerek
anaparanın tekrar yapılandırılmasının
da eklenmesi için verilen tekliflerin
reddedilmesiyle yine hayal kırıklığına
uğramıştır.
Son 10 yılda girdi maliyetleri ortalama
% 300 artan tarım sektörü, deyim
yerindeyse can çekişmektedir.
Yoksulluk içinde hayata tutunmaya
çalışan çiftçi yağmura, doluya,
sele karşı ürün elde edebilmek için
çırpınmakta ve hasada (!) göre
plan yapmaktadır. Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı tarımsal
destekleri hep gündeme getirse
de, örneğin 2013 yılı için verilen 612
milyon TL’lik mazot desteği çiftçinin
kullandığı mazota ödediği verginin
% 13’ünü ancak karşılamaktadır.
Aynı yıl gemi ve yatlara verilen yakıt
desteğinin 613 milyon TL olduğu
göz önüne alındığında, bu desteğin
yetersizliği daha iyi anlaşılabilecektir.
Bakanlık, 2014 yılında 9 milyar 670
milyon TL tarımsal destek vereceğini
ilan etmiştir. Ancak verilen bu destek
35
Basın Açıklamaları
akaryakıttaki KDV ve ÖTV yoluyla geri alınmaktadır. Şu anda mazot 4,5 liradır. (Gemi ve yatlara ise 2,25 TL/litre olarak
verilmektedir). 4,5 TL’nin 2,3 TL’si KDV ve ÖTV’dir. Üreticinin yılda 3,5 milyar/litre mazot kullandığı düşünüldüğünde, mazot
üzerinden alınan KDV ve ÖTV 8 milyar TL’yi bulmaktadır. Dolayısıyla tarımın, çiftçinin desteklendiğine yönelik iddia gerçeği
yansıtmamaktadır. Çiftçinin bir cebine konulmuş gibi yapılan tarımsal destekler, akaryakıttaki KDV ve ÖTV’yle diğer
cebinden çıkmaktadır.
2003-2013 yılları arasında tarıma 59 milyar TL destek ödemesi yapılmıştır. Ama aynı dönemde yerli ve yabancı rantiyeye
faiz ödemeleri 548 milyar TL’yi bulmuştur. Bu rakam tarımsal desteklerden tam 9 kat fazladır. Tarım Kanunu’nun 21’inci
maddesinde “Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın % 1’inden az olmamak üzere tarıma destek verilir.” denmektedir. Ancak
destekler bugüne kadar % 1’i hiç bulmamıştır.
Sulama birliklerinin toplam tarımsal elektrik borcu, 810 milyon TL anapara ve 1 milyar 200 milyon TL faizi olmak üzere
toplam 2 milyar 100 milyon TL’dir. Bu borcun faizinin silinerek, anaparanın yapılandırılmasına yönelik teklifin reddedilmesi
ile çiftçiye bir darbe daha vurulmuştur.
Bu darbenin ilk işaretleri 9 Mart 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, “Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan
Çiftçilere Bu Borçları Ödenene Kadar 2014 Yılında Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılmayacağına Dair Bakanlar Kurulu
Kararı” ve buna ilişkin Uygulama Tebliği ile ortaya çıkmıştır. Yüksek üretim maliyetleri nedeni ile yeterli üretim yapamayan,
yetersiz tarımsal desteklemelerle soluk almaya çalışan çiftçiler de, adeta üretim süreçlerinin dışına itilmiştir. Hükümet
çiftçinin tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcunu hangi nedenle ödeyemediğini araştırıp, bu konuda çözüm geliştirme
yerine, elektrik dağıtım işini verdiği dağıtım firmalarının alacaklarının tahsilinde “firmaların menfaatlerini korumayı, onların
tahsildarı olmayı tercih etmiştir.”
Torba Tasarı’ya eklenen başka bir maddeyle, kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında kalan mera, yaylak ve
kışlak gibi yerler yapılaşmaya açılmak istenmektedir. Bedava yem kaynağı olan meraların amacı dışında kullanılarak
betonlaştırılması, Türkiye’nin yurtdışından canlı hayvan ve et ithalatına devam etmesi anlamına gelmektedir. Yani ulusal
kaynaklarımız başka ülkelere aktarılırken, hayvancılık sektöründeki sorunlar daha da derinleşecek ve halkımız ucuz ete
kavuşma imkanından yoksun kalacaktır. Yine Meclis gündeminde olan başka bir tasarı ile zeytinliklerin de enerji ve
maden şirketlerinin talanına açılmak istenmesi göz önüne alındığında, gözden çıkarılanın sadece çiftçiler değil, tarım
alanları da olduğu anlaşılmaktadır.
Torba Tasarı’ya eklenen diğer bir madde ile HES’ler, baraj, gölet ve regülatör gibi su yapılarının denetiminin, DSİ
tarafından hizmet alım yoluyla şirketlere yaptırılabilmesi öngörülmektedir. Hatırlanacağı üzere TBMM’de 2011 yılında
kanunlaşan Torba Yasa’da su yapılarının denetlenmesinin DSİ’nin çıkaracağı yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüş,
DSİ tarafından da bu yönde mevzuat çalışmasına gidilmişti. Ancak ODA’mız ve TMMOB’nin açtığı davalar sonucunda
Danıştay DSİ’nin “su yapılarının denetiminin özel şirketlere devredilmesine” ilişkin yönetmelik ve tebliğini yasa dışı bulmuş
ve Torba Yasa’nın söz konusu hükmünü de Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Anayasa Mahkemesi’nden de iptal kararı
çıkmasına karşın bu konudaki ısrarını sürdüren Hükümet, Torba Tasarı’ya eklediği maddelerle su yapılarının denetimini
şirketlere bırakmaya hazırlanmaktadır. Oysa daha 2 yıl önce Adana’da “denetimsizlik” nedeniyle yaşanan facia unutulmuş gibi görünmektedir. Şubat 2012’de
Adana Kozan’da Köprü Barajı inşaatı sırasında kapakların patlaması sonucu 2 işçi yaşamını yitirmiş, 2 işçi de yaralanmıştı.
Bu kaza baraj inşaatlarında kamunun sorumluluğunda olan denetim görevinin yaşamsal önem taşıdığını bir kez daha
ortaya koymuştu.
Devlet; bireyin en temel hakları olan yaşama, çalışma, iş güvenliği ve işçi sağlığını korumakla yükümlüdür. Bu hizmetleri
kamu eliyle yürütmelidir. Yani devlet “maliyeti” gerekçe göstererek temel kamu hizmetlerini şirketlere havale edemez.
Dolayısıyla yapı denetimi, iş güvenliği ve su yapılarının denetim hizmetleri de, amacı “kar etmek” olan özel şirketlere
devredilemez. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak AKP iktidarını, yukarıda dile getirdiğimiz uyarıları dikkate alarak, özellikle bu yıl
önce kuraklık, sonra don ve dolu, son olarak da sel felaketi ile sarsılan çiftçinin durumunu bir kez daha değerlendirip
gerekli adımları atmaya ve geleceğimiz açısından büyük önem taşıyan meralar, zeytinlik alanlar ile su yapılarının
denetimi konusundaki düzenlemelerden de vazgeçmeye çağırıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. Özden GÜNGÖR
Başkan
(Yönetim Kurulu adına)
36
Hukuki
Şube Çalışmalar
Etkinlikleri
•Tekirdağ İdare Mahkemesi, Tekirdağ Süleymanpaşa’da
426 hektarlık tarım arazisinin, Organize Sanayi Bölgesi
kurulması amacıyla tarım dışına çıkartılmasına ilişkin
kararın yürütmesini 18.7.2014 tarihinde durdurdu.
•Danıştay 8. Dairesi; ODA’mızın açtığı dava üzerine, 5403
sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun bazı
hükümlerini Anayasa’nın “Toprak mülkiyeti” başlıklı 44.
Maddesi ve “Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında
çalışanların korunması” başlıklı 45. Maddesine aykırı
bularak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM)
başvurulmasına karar verdi.
•Danıştay 10. Dairesi, Uşak’ta tarım arazisi üzerinde
akaryakıt istasyonu kurulmasına izin veren Manisa 1. İdare
Mahkemesi’nin kararını hukuka aykırı bularak bozdu.
•AOÇ Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı’na İlişkin
30.7.2012 gün ve 2012/3547 sayılı Bakanlar Kurulu
kararının yürütmesi durduruldu.
•Tekirdağ OSB alanına ilişkin olarak Bakanlar Kurulu’nca
alınan acele kamulaştırma kararının iptali için açtığımız
davaya bakan Danıştay 6. Dairesi, 9.6.2014 tarihinde
yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
•Rotasyon düzenlemesine karşı dava açtık.
•Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in iptali için
mahkemeye başvurduk
•Tekirdağ Hayrabolu’da 12 hektar arazinin tarım dışına
çıkartılması kararının iptali için dava açtık
•AOÇ tadilat ruhsatı ile dayanağı olan 1/1000 ölçekli
imar planının iptali için dava açtık
•ÖYK’nin aralarında tarım arazileri, dere koruma alanı,
park ve yeşil alanların da bulunduğu pek çok taşınmazın
satışına yönelik kararına karşı dava açtık
•Tekirdağ’da OSB sınırları içindeki mutlak ve sulu tarım
arazileri hakkında verilen acele kamulaştırma kararının
iptali için mahkemeye başvurduk
•Milli Parklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik’e karşı dava açtık
•Tekirdağ İdare Mahkemesi, Çorlu Marmaracık Mevki’nde
1. sınıf tarım arazisinin tarım dışı amaçla kullanılmasına
karşı açtığımız davada, 9.5.2014 tarihinde söz konusu
işlemin iptaline karar verdi.
•Atatürk’ün AOÇ arazilerinin kullanımına ilişkin
vasiyetnamesinin ihlal edildiğinin tespiti ve müdahalenin
meni için dava açtık
•Kütahya’da 43 hektarlık tarım arazisinin organize sanayi
bölgesine ilave edilmek üzere tarım dışına çıkartılması
işlemine karşı açtığımız davada, Eskişehir 1. İdare
Mahkemesi tarafından 27.2.2014 tarihinde İPTAL kararı
verildi.
•Ankara 5. İdare Mahkemesi, 1/10000 ölçekli Atatürk
Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece
Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı,
1/10000 ölçekli ulaşım şeması ve 1/1000 ölçekli Ulaşım
(Yol-kavsak vs) Uygulama Projesinin kabul edilmesine ilişkin
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.08.2010 gün
ve 2494 sayılı işleminin yürütmesini 10.2.2014 tarihinde
durdurdu.
•Tekirdağ İdare Mahkemesi, Çorlu Marmaracık Mevki’nde
1. sınıf tarım arazisinin tarım dışı amaçla kullanılmasına
karşı açtığımız davada, 13.2.2014 tarihinde yürütmenin
durdurulmasına karar verdi.
•Danıştay 6. Dairesi, AOÇ’deki bira fabrikasına ilişkin
olarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca hazırlanan Doğal SİT
alanı koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının
yürütmesini, 3.2.2014 tarihinde durdurdu.
•Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in
yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtık
•Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen,
Atatürk Orman Çiftliği üzerindeki yeni Başbakanlık Binası
inşaatının durdurulması ve mühürlenmesi için Ankara
Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği, Başbakanlık ve
Cumhurbaşkanlığı’na yazı yazdık.
•TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası,
Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve
Peyzaj Mimarları Odası’nın açtığı dava üzerine, Atatürk
Orman Çiftliği üzerinde inşaat yapılmasına izin veren
Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu’nun 2 Şubat 2012 tarihli
kararı iptal edildi. Bu karara göre AOÇ arazisi üzerinde
yapılan ve “Aksaray” olarak adlandırılan yeni Başbakanlık
Binası’nın inşaatının durdurulması ve mevcut yapının
yıkılması gerekiyor.
•Samsun Tekkeköy’de 127 hektar arazinin tarım dışına
çıkarılmasına yönelik işlemin iptali için dava açtık
•Danıştay 6 Dairesi, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası
Revizyon Çevre Düzeni Planı’nı 25.12.2013 tarihinde
kısmen iptal etti.
•Danıştay 10. Dairesi, AOÇ- TOKİ protokolünün iptali
istemiyle açtığımız davayı ehliyet yönünden reddeden
mahkeme kararını 1.10.2013 tarihinde bozdu.
•Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Görevde Yükselme
Yönetmeliği’ne karşı dava açtık
•Edirne İdare Mahkemesi, Kırklareli Dereköy’de altın
madeni arama ruhsatı verilmek istenen 14,9 hektarlık
alanda ÇED raporuna gerek görmeyen idareye karşı
açtığımız davada, 3 Nisan 2014 tarihinde yürütmenin
durdurulmasını kararlaştırdı.
37
Şube Etkinlikleri
ADANA
38
Ziraat Mühendisleri Adana
Şubesi Teknik Komisyonu
Almanya’nın Başkenti
Berlin’de 5 - 7 Şubat tarihleri
arasında düzenlenen Fruit
Logistica 2014 Yaş Sebze
ve Meyve Fuarı’na katıldı.
Şube Başkanımız Semih
KARADEMİR, Doğan Haber
Ajansı’na (DHA) verdiği
demeçte; Çukurova’da
buğday eken üreticinin,
kuraklık nedeniyle birçok
bölgede yeşermeyen
ürününden vazgeçip,
tarlasını pamuk veya
soya ekmek için sürmeye
hazırlandığını söyledi.
Ziraat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Bülent GÜLÇUBUK,
Adana’da 30 Mart 2014
tarihinden itibaren fiilen
uygulanacak “Büyükşehir
Yasasının Tarım Alanlarına
ve Kırsala Olan Etkisi”ni
anlattı. 1 Mart 2014
günü Ziraat Mühendisleri
Odası Adana Şubemiz
salonunda düzenlenen
toplantıda konuşan
GÜLÇUBUK, Büyükşehir
Kanunu’nun nüfusun
1/3’ünü ilgilendirmesine
karşın gündemden uzak
tutulmaya çalışıldığını
söyledi. GÜLÇUBUK, tarımı
ve kırsalı meşakkatli yılların
beklediğini ifade ederek
burada yaşayanları uyardı.
TMMOB 3 Mart iş
cinayetlerine karşı
mücadele gününde
İnşaat Mühendisleri Odası
Adana Şubesinde yapılan
basın açıklamasında;
Adana İKK Sekreteri Nazım
Biçer tarafından, ölümlü
iş kazalarında Avrupa’da
birinci, dünyada üçüncü
sırada yer alan ülkemizin
iş kazaları açısından
durumunun vahim olduğu
vurgulandı.
TMMOB Adana İKK, 22 Mart
Dünya Su Günü’nde, temiz
su, çevre ve yaşam hakkına
dikkat çekmek için tarihi
Taşköprü üzerinde çeşitli
etkinlikler gerçekleştirdi.
Yeşil Pedal, Adana Bisiklet
Topluluğu, Çukurova
Üniversitesi Bisiklet Kulübü
ve Perşembe Akşamı
Bisikletçileri bisikletleriyle, Türk
Chopper Adana üyelerinin
motosikletleriyle katıldığı
etkinlikte dikkat çekici eylem
yaptı.
Çukurova Belediye
Başkanı ve CHP Adana
Büyükşehir Belediye Başkan
adayı Yıldıray ARIKAN
ve Çukurova Belediye
Başkan Adayı Av. Soner
ÇETİN seçim çalışmaları
kapsamında Şubemizi
ziyaret etti. Ziyarette Şube
Yönetim Kurulumuz Ziraat
Mühendisleri’nin seçime
dair görüşlerinin yer aldığı
“Kentin Sakini Değil Sahibi
Olacağız” raporunu
adaylara sundular. Ziyaret
karşılıklı görüş alışverişi ile son
buldu.
Adana’da bu yıl ikincisi
düzenlenen Nisan’da
Adana’da Portakal
Çiçeği Karnavalı,
Adanalı yurttaşların ve
Adana dışında yaşayan
Adanalıların yoğun katılımı
ile gerçekleşti.
Gazipaşa Bulvarı’ndan
başlayıp Atatürk Caddesi
ve Ziyapaşa Bulvarı’nı
takiben Uğur Mumcu
Meydanı’nda son bulan
festival yürüyüşüne 10
binlerce yurttaş katıldı.
Renkli kostümleri, boyanmış
yüzleri, tasarım harikası
şapkaları ve beyaz
mendilleri ile kortejde yer
alan yurttaşlar korteje renk
kattılar. Ziraat Mühendisleri
Odası Adana Şubemizde
karnaval kortejinde kendi
pankartı ile yer aldı.
Ziraat Mühendisleri
Odası Adana Şubesi,
Tarımsal Öğretimin
168. Yıldönümünü
törenle kutladı. Seyhan
Oteli’ndeki Başak Balosu,
Adana Şube Başkanımız
Semih KARADEMİR’in
konuşması ile başladı.
Geçtiğimiz dönemde
bilimsel başarıya imza
atan Ziraat Mühendisleri
Dr. Nazım DİNÇER ve
Ayten DOLANÇAY’a çiçek
sunularak başarıları kutlandı.
Ziraat Mühendisleri Odası
Önceki Dönem Başkanı
Dr. Turhan TUNCER’e de
mesleğe yaptığı katkılardan
dolayı ZMO Başkanı Özden
GÜNGÖR tarafından
teşekkür plaketi verildi.
Başak Balosuna ZMO
Başkanı Özden GÜNGÖR,
eski başkanlardan Dr.
Turhan TUNCER ve Prof. Dr.
Gürol ERGİN, ZMO Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent
GÜLÇUBUK, ZMO Onur
Kurulu Üyesi Şahin YETER,
Adana Şube Başkan ve
Yöneticileri ile çok sayıda
Ziraat Mühendisi ve konuk
katıldı.
Şube Başkanımız Semih
KARADEMİR yaptığı
açıklamada, Çukurova
çiftçisinin portakaldan
umduğunu bulamayınca
çareyi ağaçları kesmekte
bulduğunu söyledi.
KARADEMİR, fiyatı 25
kuruşa kadar düşen
portakalın ağaç dalında
kaldığını, portakaldan
para kazanamayan
çiftçilerin başka ürün ekmek
için ağaçlarını kestiğini
Şube Etkinlikleri
vurguladı.
Adana Şubemiz
tarafından “Etkili İletişim
ve Sunuş Becerileri”
eğitimi düzenlendi. Bu
kapsamda, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Öğretim Üyesi Dr. Tülay
ÜSTÜNDAĞ katılımcıları,
etkili iletişim, beden dili ve
sunuş becerileri hakkında
bilgilendirdi.
Şube Başkanımız
Semih KARADEMİR DHA
muhabirine yaptığı
açıklamada, dolu yağışının
Karataş İlçesi’ne bağlı
Tuzla Beldesi sınırlarındaki
10 bin dönümlük karpuz
ekili alanda büyük zarara
yol açtığını söyledi.
Üreticilerin bu nedenle
mağdur olduğunu belirten
KARADEMİR, karpuz
üretimindeki azalmanın
fiyatlara yansıyacağını ve
tüketicilerin daha pahalı
ürün alacağını vurguladı.
Şube Başkanı Semih
KARADEMİR, Bakanlar Kurulu
Kararı ile sıfır gümrük ile
hububat ithal edilmesine
tepki gösterdi.
Tarım danışmanı
meslektaşlarımıza yönelik
olarak 26 Nisan 2014
günü Şubemiz toplantı
salonunda “Kuraklık ve Su
Yönetimi Semineri” yapıldı.
Seminer, ÇÜ. Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Bölümü öğretim üyeleri Prof.
Dr. Rıza KANBER ve Prof. Dr.
Bülent ÖZEKİCİ tarafından
verildi.
1 Mayıs mitingine Şube
Yönetim Kurulumuz,
üyelerimiz ve aileleri
katılarak destek verdiler.
Şube Yönetim Kurulumuz 2
Mayıs 2014 günü Seyhan
Belediye Başkanı Zeydan
KARALAR ve Çukurova
Belediye Başkanı Soner
ÇETİN’i ziyaret ederek,
görevlerinde başarılar
diledi.
Şube Başkanımız Semih
KARADEMİR, Kanal B
muhabiri ile bir röportaj
yaparak, buğday
rekoltesindeki düşüş
konusunda bilgi verdi.
Manisa’nın Soma İlçesi’nde
maden işletmesinde
yüzlerce emekçinin
yaşamına neden olan
facia Adana’da yürüyüşle
protesto edildi. Şube
Yönetim Kurulumuz da
protesto eylemine destek
verdi.
Şube Başkanımız Semih
KARADEMİR, Kanal B TV’ye
erkenci karpuz hasadıyla
ilgili bilgi verdi.
Şube Başkanımız Semih
KARADEMİR, buğday
hasadının başlaması
nedeniyle bir açıklama
yaparak, “1 kg buğdayın
maliyeti 0,85 TL dir. %
20lik karlılık ve sürdürülebilir
bir tarım için üreticinin
buğdayı en az 1 TL fiyat ile
satması gerekmektedir”
dedi. KARADEMİR, TMO’nun
buğdaya sahip çıkmasını
istedi.
Çukurova Üniversitesi
(ÇÜ) Rektörlüğü Pozantı
Tarımsal Araştırma ve
Uygulama Merkezi
koordinatörlüğünde,
TÜBİTAK, ÇÜ Ziraat Fakültesi
Dekanlığı, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı
desteğiyle “Türk-Alman
Kiraz ve Elma Çalıştayı”
düzenlendi. Toplantıya
Şube Başkanımız Semih
KARADEMİR katıldı.
Adana Atatürk Parkı’nda
toplanan TMMOB
Adana İl Koordinasyon
Kurulu bileşenleri Soma
faciasında yaşamını
yitiren 301 madencinin
adının yazılı olduğu
baretler ile yaptıkları basın
açıklamasında “Soma
Katliamını Unutmadık
Unutmayacağız” dedi.
Şube Yönetim Kurulumuz
ve üyelerimiz de basın
açıklamasına katılarak,
eyleme destek verdi.
Adana’da çevre platformu
bileşenleri, Dr. Aşkım
Tüfekçi Devlet Hastanesi
bahçesine yapılacak ek
bina için bahçede bulunan
120 ağacın kesilmek
istenmesini protesto
etti. Basın açıklaması
Şube Başkanımız Semih
KARADEMİR ve Yönetim
Kurulu Üyemiz Abdullah
DOĞAN katıldı.
ODA’mız TSE ile ortaklaşa
olarak 21-24 Haziran 2014
tarihleri arasında Güvenlik
Bilgi Formu Hazırlayıcısı
Eğitimi düzenledi.
Sivas katliamının
yıldönümünde TMMOB
Adana İKK’ya bağlı
Oda’ların Şube Başkan
ve yöneticileri basın
toplantısı düzenlediler.
Adana Şubemiz de basın
toplantısına katılım sağladı.
Şube Başkanımız Semih
KARADEMİR Kanal B TV’nin
yayınına katılarak, Irak Şam
İslam Devleti’nin Irak’ta
devam eden katliamları
nedeniyle Çukurova’dan
Irak’a yapılan narenciye
ihracatının tehdit altına
girmesiyle ilgili görüşlerimizi
dile getirdi. KARADEMİR,
Kanal B muhabirinin soruları
üzerine de Zeytincilik
Kanun Tasarısı hakkında
bilgi vererek, düzenleme
ile zeytin alanlarının talan
edileceğini kaydetti.
Konuyla ilgili olarak Şube
Yönetim Kurulu Üyemiz
Abdullah DOĞAN da basın
açıklaması yaptı.
Ziraat Mühendisleri Odası
Adana Şubesi, Adana
Barosu, Adana Tabip
Odası, Doğu Akdeniz Çevre
Dernekleri ve Greenpeace
adına açıklama yapan
Av. İsmail Hakkı ATAL, Doğu
Akdeniz’deki 5 termik santral
için açtığımız lisans iptal
davaları hakkında bilgi
verdi.
Seyhan Belediye Başkanı
Zeydan KARALAR,
TMMOB’ye bağlı Şube
Başkan ve Yöneticileri
ile Seyhan Belediyesi’nin
5 yıllık stratejik planının
hazırlanmasına yönelik
toplantı yaptı. Toplantıya
Şube Başkanımız Semih
KARADEMİR ve Saymanımız
Barış KURTARAN katıldı.
TMMOB Adana İKK
tarafından 22-23 Mayıs
2015’te düzenlenecek
“Adana Kent Sorunları
Sempozyumu” hakkında
bilgi vermek üzere
basın toplantısı yapıldı.
Basın toplantısına Şube
Başkanımız Semih
KARADEMİR katılım sağladı.
Çukurova Belediyesi,
önde gelen STK’lar, meslek
odaları, akademisyenler
ve sanatçılarla bir araya
gelerek Türkiye’de ilk kez
belediye bünyesinde
Danışma Kurulu oluşturdu.
Toplantıya ODA’mızı
temsilen Şube Başkanımız
Semih KARADEMİR katıldı.
39
Şube Etkinlikleri
ANTALYA
40
Ziraat Mühendisleri Odası
Antalya Şubesi ve EXPO
2016 Ajansı tarafından
8 Şubat 2014 tarihinde
üyelerimizin çocuklarının
katıldığı resim yapma
etkinliği gerçekleştirildi.
İzmir’de 15 Şubat 2014
tarihinde gerçekleştirilen
4. Ziraat Bayileri Zirvesi’ne
Şube Başkanımız Vahap
TUNCER, Yönetim Kurulu
Üyemiz Murat VERNEZ ve
zirai ilaç bayii ZDK Temsilcisi
Hayati KALAYCI katılarak,
görüşlerimizi dile getirdiler.
Tarımsal Öğretimin 168. Yılı
Kutlamaları kapsamında
Geleneksel Başak Balomuz,
22 Şubat 2014 tarihinde
gerçekleştirildi.
Phaselis antik kentine
yapılması planlanan
otele karşı çıkmak için
23 Şubat 2014 tarihinde
meslek odaları ve çevreci
kuruluşların ortaklaşa
düzenlediği mitinge destek
verdik.
CHP Muratpaşa Belediye
Başkan Adayı Ümit UYSAL,
25 Şubat 2014 tarihinde
Şubemizi ziyaret ederek,
Başkanımız Vahap
TUNCER ve Yönetim Kurulu
üyelerimizle bir araya geldi.
Şube Başkanımız Vahap
TUNCER 3 Mart 2014
tarihinde, VTV’de canlı
yayınlanan Gün Bizimle
Başlar Programına
katılarak, yağışlar ve 3
Mart İş Cinayetlerine karşı
mücadele günü ile ilgili
Şube görüşlerimizi açıkladı.
Şube Başkanımız 5 Mart
2014 tarihinde, VTV Ana
Haber’de ekonomide
yaşananların tarım
sektörüne etkilerini dile
getirdi.
Şube Başkanımız Vahap
TUNCER, 6-7 Mart 2014
tarihlerinde ZMO Şube
Başkanları toplantısına
katıldı. ZMO Genel Kurulu’na
da 29 delegemizin 28’i
katılım sağladı. Genel
Kurul’da konuşma yapan
Şube Başkanımız Vahap
TUNCER Şube görüşlerimizi
aktardı.
Gezi eylemleri sırasında
biber gazı fişeği ile
başından yaralanan ve
269 gün boyunca verdiği
yaşam mücadelesini
kaybeden Berkin ELVAN’ın
ölümü nedeniyle 12 Mart
2014 tarihinde protesto
eylemi yaptık.
Şubemiz 15 Mart 2014
tarihinde Antalya Büyükşehir
Belediyesi ve Avlan
Gölü Yaşatma Derneği
tarafından düzenlenen
Yerel Tohum Takas Şenliği’ne
katıldı. Şube Başkanımız
Vahap TUNCER, şenlik
kapsamında düzenlenen
panelde yöneticilik yaptı.
Antalya İl Koordinasyon
Kurulu’nun (İKK) 3 Nisan
2014 tarihli toplantısında,
Şube Başkanımız Vahap
TUNCER, oybirliği ile yeniden
TMMOB Antalya İKK
Sekreterliğine seçildi.
ATSO Türk Müziği Günleri
kapsamında Ziraat
Mühendisleri Odası Antalya
Şubesi Türk Halk Müziği
Korosu 4 Nisan 2014 günü
bir konser verdi. Ziraat
Mühendisi Erhan AKIN
şefliğinde gerçekleştirilen
konserde geçtiğimiz
aylarda kaybettiğimiz
meslektaşımız şef Süleyman
GÜLERYÜZ’ü anma
programının ardından,
Şube Başkanımız Vahap
TUNCER koro yönetimi ve
şefimize plaket sundu.
Şube Başkanımız Vahap
TUNCER ve Yönetim Kurulu
Üyelerimiz Döşemealtı
Belediye Başkanı Turgay
GENÇ’i 10 Nisan 2014
tarihinde ziyaret ederek,
kutladılar.
Şube Başkanımız ve
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
15 Nisan 2014 tarihinde
yeni seçilen Muratpaşa
Belediye Başkanı Av. Ümit
UYSAL’ı ziyaret ettiler.
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından 16-18
Nisan 2014 tarihlerinde;
Erzurum’da gerçekleştirilen
Bitki Koruma Ürünleri ve
Makinalarının Arzı ve
Kontrolü Çalıştayı’na katıldık.
23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı
törenlerine katılım sağladık.
Şube Başkanımız ve
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
29 Nisan 2014 tarihinde,
2014 yerel seçimleri ile 5.
kez Belediye Başkanlığına
Seçilen Muhittin BÖCEK’i
ziyaret ederek, başarı
dileklerinde bulundular.
1 Mayıs mitingine TMMOB
pankartı altında katılım
sağladık. Mitingde Şube
Başkanımız ve TMMOB İKK
Sekreteri Vahap TUNCER,
TMMOB adına konuşma
yaptı.
TMMOB’ye bağlı meslek
odaları 30 Mart Yerel
Seçimleri sonunda
Büyükşehir Belediye
Başkanı seçilen Menderes
M. Tevfik TÜREL’i 6 Mayıs
2014 tarihinde ziyaret
ederek, makamında
kutladılar. TMMOB
Şube Etkinlikleri
Antalya İl Koordinasyon
Kurulu Sekreteri ve Şube
Başkanımız Vahap
TUNCER başkanlığında
gerçekleştirilen ziyarette,
kent yönetimine ilişkin
değerlendirmelerde
bulunuldu.
Şubemiz tarafından 10-11
Mayıs 2014 tarihlerinde
“Topraksız Kültür Yetiştiriciliği
Eğitimi” düzenlendi. Eğitim,
Prof. Dr. Nurgül ERCAN ve
Yrd. Doç. Dr. İlker SÖNMEZ
tarafından verildi.
Şube Başkanımız Vahap
TUNCER 13 Mayıs 2014
tarihinde, Antalya VTV’ye
çiftçilerin kredi borçlarını
ödeyememeleri, ipotek
edilen arazilere bankalar
tarafından el konulmasına
ilişkin şube görüşlerimizi
açıkladı.
Soma’daki maden faciasını
protesto etmek için DİSK,
KESK, TMMOB, TTB ve TDB
15 Mayıs 2014 tarihinde
düzenlediği yürüyüş ve
basın açıklamasına katılım
sağladık. Ayrıca TMMOB
Genel Merkezi’nin aldığı
karar doğrultusunda iş
bırakma eylemi yapıldı.
19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı kutlamalarına
üyelerimizle birlikte katılım
sağladık.
Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Menderes TÜREL 20
Mayıs 2014 tarihinde, İnşaat
Mühendisleri Odası’nda
TMMOB İKK bileşenlerini
ziyaret etti.
Şubemizde 24-25 Mayıs
2014 tarihlerinde Fidecilik
Eğitimi yapıldı. Eğitim,
Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yüksel TÜZEL,
Doç. Dr. Gölgen Bahar
ÖZTEKİN, Erciyes Üniversitesi
Seyrani Ziraat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit
YETİŞİR, Süleyman Demirel
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Hakan AKTAŞ, Fidebir Genel
Sekreteri Kamil YELBOĞA
ve Uzman Meral ALKAN
tarafından verildi.
Şube Başkanımız Vahap
TUNCER 16 Haziran 2014
tarihinde Antalya VİP TV’nin
yayınına katılarak, Toprak
Bayramı ve GDO’lu Ürünler
ile ilgili açıklamalarda
bulundu.
Şube Başkanımız 23
Haziran 2014 tarihinde VTV
Ana Haber’e Zeytincilik
Kanunu Tasarısı ile ilgili Şube
görüşlerimizi açıkladı.
Şubemiz ve ZİMİD
tarafından düzenlenen
seminer kapsamında,
Avrupa Bitki Koruma
Derneği uzmanlarından Luis
SARAMAGO tarafından 25
Haziran 2014 tarihinde, “Bitki
Koruma Ürünlerinin Güvenli
ve Sürdürülebilir Kullanımı”
ile ilgili sunum yapıldı.
Meslek Odaları Futbol
Turnuvasında master
takımımız ikinci, ZMO Genç2 takımımız üçüncülük
kupası kazanmışlardır.
Turnuvada odamızı temsil
eden meslektaşlarımıza ve
katılım sağlayan Yönetim
Kurulu üyelerimize teşekkür
ediyoruz.
Şubemiz THM Korosu
Soma’da yaşanan maden
faciasında yaşamını yitiren
madencilerimiz anısına 10
Haziran 2014 tarihinde AKM
Perge salonunda bir konser
verdi.
Şube Başkanımız Vahap
TUNCER 21 Temmuz 2014
tarihinde Antalya VTV Ana
Haber’e Batı Çevre Yolunun
bölgedeki tarım arazilerine
etkileri ile ilgili görüşlerimizi
açıkladı.
41
Şube Etkinlikleri
AYDIN
Geleneksel Başak Balomuzu
1 Şubat 2014 günü
Bodrum Ambrosia otelde
gerçekleştirdik. Muğla
Şube Başkanımız Uluhan
KORKUT’un da katıldığı
Balomuz Şube Başkanımız
Mahmut Nedim BARIŞ’ın
açılış konuşması ile başlayıp
ZMO Logolu pastamızın
kesimiyle sona erdi.
Şube Başkanımız Mahmut
Nedim BARIŞ, Aydın’da son
aylarda yağış miktarının
düşük olmasının gelecekte
özellikle yazlık ürünlerde
sulama ve içme suyu
sorunu yaratabileceği
konusunda 25 Şubat 2014
tarihinde basın açıklaması
yaptı.
Yağışların yeterli olmaması
nedeniyle 27 Şubat 2014
tarihinde kuraklık ile ilgili
toplantı yapıldı. Tarım İl
Müdürlüğü’ndeki toplantıda
DSİ Bölge Müdürlüğü,
Meteoroloji Bölge
Müdürlüğü, Özel İdare,
Ziraat Odaları başkanları ve
Sulama Birlikleri yetkililerinin
katılımı ile Aydın ilinde
gelecekte karşılaşılabilecek
sorunlar tartışıldı. Şube
Başkanımız Mahmut
Nedim BARIŞ konu ile ilgili
önerilerde bulunurken,
Ziraat Mühendisleri
Odası’nın her türlü katkıyı
yapabileceğini vurguladı.
Şubemiz tarafından
daha önce danışmanlık
42
belgesi almış üyelerimiz
ve meslektaşlarımıza
yönelik olarak 14-16 Mart
2014 tarihlerinde; Basınçlı
Sulama Sistemleri, Koyun
ve Keçilerde Bakım ve
Yönetim ile Kırsal Kalkınma
Projelerinin Uygulama
Esasları konulu eğitimler
düzenlendi. Doç. Dr.
Murat YILMAZ, Doç. Dr.
Göksel ARMAĞAN ve Şube
Başkanımız Mahmut Nedim
BARIŞ’ın verdiği eğitimlere
Aydın, Burdur, Antalya ve
Manisa illerinden katılım
sağlandı. Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Yeminli Mali Müşavirler
Odası tarafından 3 Nisan
2014 günü Kuşadası
Efes Kongre Merkezinde
düzenlenen 9. Türkiye
Muhasebe forumuna
katıldık.
22 Nisan 2014 günü AYEN
ENERJİ A.Ş. nin Akbük -II
Rüzgar Enerjisi Santrali
Projesinin çevresel, sosyal
ve ekonomik sürdürülebilir
kalkınma kıstaslarıyla
uyumlu olduğundan emin
olabilme amacıyla Yönetim
Kurulu üyelerimiz Mehmet
GÜLCE ve Nil İŞLER ile birlikte
toplantıya katıldık. RES’lerin
ekonomiye katkıları kadar
sakıncalarını ve konu ile ilgili
düşüncelerimizi anlattık.
Şube Başkanımız Mahmut
Nedim BARIŞ özellikle
tarım alanlarında bu tür
tesislerin kurulmasının uygun
olmadığını vurguladı.
Yeni seçilen SÖKE Belediye
Başkanı Süleyman
TOYRAN ile Odamız üyesi
meslektaşımız Haluk KUTLAY’ı
22 Nisan 2014 günü
ziyaret ederek kutladık.
Yönetim Kurulu üyelerimiz
Mehmet GÜLCE, Nil İŞLER
ve Şube Başkanımız
Mahmut Nedim BARIŞ Söke
Ovasının tarımdaki önemini
anlattıktan sonra Oda
olarak her türlü desteğe
hazır olduğumuzu ilettiler.
Büyükşehir Belediye
Başkanı Özlem ÇERÇİOĞLU
ve Efeler Belediye Başkanı
Mesut ÖZAKÇAN’ı 29 Nisan
2014 günü İKK olarak ziyaret
ettik. Belediye Başkanlarına
başarılar dilerken, Şube
Başkanımız Mahmut Nedim
BARIŞ Odamızın görüşlerini
ve neler yapabileceklerimizi
dile getirdi.
TMMOB’a bağlı Odaların
Aydın Şubeleri ve ADD
ile birlikte 11 Mayıs 2014
günü “Toprak Satışı” konulu
konferans düzenlendi. Tapu
Kadastro eski Genel Md.Yrd.
ve Yazar Orhan ÖZKAYA’nın
verdiği konferansta,
Türkiye ve Aydın özelinde
yabancılara toprak satışına
ilişkin bilgi sunuldu. Ayrıca
Şubemiz tarafından konuyla
ilgili imza kampanyası
başlatıldı. Konferans ilgiyle
izlendi.
Aydın Ziraat Odası’nın
21 Mayıs 2014 günü
düzenlediği, Aydın’da
Organik ve İyi Tarım
Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması ile ilgili
strateji ve uygulama
alanlarının belirlenmesi
konulu toplantıya katılım
sağladık. TMMOB Aydın
İKK tarafından 28 Mayıs
2014 günü düzenlenen
toplantıda Arkeolog Dr.
Anneliese PESCHLW Latmos
(Beş Parmak dağları) ile ilgili
çalışmalarını açıkladı. Son
yıllarda maden ocaklarının
yoğunlaşması sonucunda
çevreye verilen zarar ve
yöre halkında görülen
kanser hastalıklarına
dikkat çekilen toplantıda,
bölgenin milli park olması
amacıyla sivil toplum
kuruluşları ile TMMOB’nin
ortaklaşa çalışmalar
yürütmesi kararı alındı.Şube
Başkanımız Mahmut Nedim
BARIŞ, toplantıda Odamıza
düşen sorumluluk neyse
yerine getirmeye hazır
olduklarını söyledi. Şube Başkanımız Mahmut
Nedim BARIŞ ve II. Başkan
Doç. Dr. Murat YILMAZ, 29
Mayıs 2014 günü Adnan
Menderes Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’ne yeni atanan
Dekan Prof. Dr. İbrahim
GENÇSOYLU’yu ziyaret
ederek, başarı dileklerini
ilettiler. Ziyarette, ODA’mız
ile Fakülte arasındaki
işbirliğinin daha ileri
noktalara taşınması
gerektiği vurgusu yapıldı.
ADÜ Ziraat Fakültesinde
bulunan üyelerimizle 12
Haziran 2014 günü toplantı
yapıldı. Toplantıda,
Ziraat Fakültesi ile Ziraat
Mühendisleri Odası’nın
işbirliğinin artırılması;
Ziraat Mühendisliği
ve meslektaşlarımızın
geleceği; Oda Faaliyetleri
ve işleyişinde yaşanan
sorunlar ele alındı.
Şube Etkinlikleri
BALIKESİR
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nce
gerçekleştirilen 4. Ziraat Bayileri Zirvesi’ne Şube Başkanımız
ve Şube Saymanımız katıldı.
“İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” nedeniyle TMMOB
önderliğinde Odamızın da katıldığı etkinlikte, iş kazalarına
dikkat çekmek için İş Cinayetleri Kader Değildir açıklaması
yapıldı.
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB’nin, 15 Mart 2014 günü Uğur
MUMCU Meydanında yaptığı Basın Açıklaması’na katıldık.
Açıklamada maaşlara yapılan zammın şimdiden eridiği ve
yetersiz kaldığı belirtildi.
Şube Yönetim Kurulumuz 14 Mart 2014 günü Balıkesir Valisi
Ahmet TURHAN’ı ziyaret etti. Ziyarette Balıkesir ilinde tarımın
yeri ve ziraat mühendislerinin tarıma etkisi üzerinde duruldu.
Ayrıca Tarım Danışmanlığının İlimizde iyi yürütülemediği
ve Avrupa Birliği teşviklerinin gerektiği gibi kullanılamadığı
belirtilerek, mutlak tarım arazilerinin (1.Sınıf) sanayi alanında
kullanımının engellenmesi gerektiği kaydedildi.
2014 Yılı Geleneksel Başak Balomuz 12 Nisan 2014 tarihinde
önceki dönem Genel Başkanımız Dr. Turhan TUNCER,
Edremit Belediye Başkanı Kamil SAKA ve üyelerimizin
geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Baloda meslekte 30 yılını
doldurmuş üyelerimize plaketleri verildi.
ÇANAKKALE
Şube Başkanımız Prof. Dr. Türker SAVAŞ 3 Şubat 2014
tarihinde, “Çevre Platformu Kazdağı Köylüsüne Sahip
Çıkıyor” konulu basın toplantısına katıldı.
İlimizde 11 Şubat 2014 tarihinde yapılan “Kazdağlarını
Namerde Teslim Etmeyeceğiz” basın açıklaması ve “4
Mevsim Kazdağları Resim Sergisi”ne Şube Başkanımız Prof.
Dr. Türker Savaş katılım sağladı.
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN 17 Şubat 2014 tarihinde ODA’mızı ziyaret etti.
Çanakkale Belediye Başkanı, 20 Şubat 2014 tarihinde de Dönem Sözcülüğünü ODA’mızın yaptığı Çevre Platformu’na
ziyarette bulundu.
Şube Başkanımız Prof. Dr. Türker SAVAŞ, 24 Şubat 2014 tarihinde kuraklık ile ilgili basın açıklaması yaptı.
ODA’mızın 8-9 Mart 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılan 44. Dönem Olağan Genel Kurulu’na Başkan Prof. Dr. Türker
SAVAŞ, II. Başkan İrfan MUTLUAY ve Genel Kurul delegelerimiz katıldılar.
II. Başkanımız Mehmet İrfan MUTLUAY, Dünya Su Günü nedeniyle düzenlenen “Su Kaynakları ve Kazdağları” konulu
panelde, ODA’mızı temsilen konuşmacı olarak yer aldı. Panelin diğer konuşmacıları Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ ve Prof. Dr.
Harun BAYTEKİN oldu.
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencileri, 10-11 Nisan 2014 tarihlerinde Odamızı ziyaret ederek, Şube
Başkanı Prof. Dr. Türker SAVAŞ ve Yönetim Kurulu Üyemiz İsmail KASAP’tan bilgi aldılar.
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz 21 Nisan 2014 tarihinde yeni seçilen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN’ı
makamında ziyaret ettiler.
Çevre Platformunun 27 Nisan 2014 tarihinde Bayramiç Evciler köyünde düzenlediği etkinliğe Yönetim Kurulu ve
üyelerimiz katıldı.
3-4 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılan Atik Hisar Kır Şenliklerine şube olarak katılım sağladık.
Şube Başkanımız Prof. Dr. Türker Savaş tarafından 10 Temmuz 2014 tarihinde “Zeytinliklerin Talanına Hayır” konulu basın
açıklaması yapıldı.
43
Şube Etkinlikleri
BURSA
44
TMMOB Bursa İl
Koordinasyon Kurulu (İKK)
tarafından 5 Şubat 2014
tarihinde Bursa Atatürk
Stadyumu, Atatürk Kapalı
Spor Salonu, Kapalı Yüzme
Havuzu, Atatürk Anadolu
Lisesi, İpek-iş Fabrikası,
Yahudi Mezarlığı ve Emniyet
Müdürlüğü’nün kullandığı
alanın Özel Sağlık Tesisi
(Kür Merkezi) yapılmak
istenmesi ile ilgili basın
toplantısı düzenlendi.
Basın toplantısına Şube
Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul
AKSOY katıldı. Konuyla
ilgili olarak 3 Haziran 2014
günü “Atatürk Stadyumu
Cumhuriyettir, YIKILAMAZ!”
başlıklı basın açıklaması
yapıldı. Ayrıca 4 Haziran
2014 tarihinde yürüyüş ve
forum gerçekleştirildi.
Şube Başkanımız Doç. Dr.
Ertuğrul AKSOY, 11 Şubat
2014 tarihinde ‘Tarımda
Gerçekler: Kuru Fasulye
ve Patates Sorunu’ konulu
basın toplantısı yaptı. Basın
toplantısına TMMOB Bursa
İKK Sekreteri Fikri DÜŞÜNCELİ,
Şubemiz II. Başkanı Orhan
SARIBAL, Yazmanımız
Taner GÜLER, Saymanımız
Veli KOÇ, Yönetim Kurulu
üyelerimiz Sadettin IŞIK, Dr.
Fevzi Çakmak, Yrd. Doç.
Dr. Barış Bülent AŞIK ve
Abdullah TAYYAR katıldı.
Şube Başkanımız Doç.
Dr. Ertuğrul AKSOY 13
Şubat 2013 tarihinde
Doğa Koleji’nden
sınıf öğretmeni İçten
EBEOĞLU ve 2 ilköğretim
öğrencisini Odamızda
konuk etti. Dünya Su Günü
için duyarlılık yaratma
çalışmaları kapsamında
Şube Başkanımız
öğrencilere resim çizdi ve
hediye etti.
İzmir’de 15 Şubat 2014
günü yapılan ZMO 4. Ziraat
Bayileri Zirvesi’ne Şube II.
Başkanımız Orhan SARIBAL
ve saymanımız Veli KOÇ
katıldı.
Şubemizde 21-23 Şubat,
14-16 Mart, 21-23 Mart, 2729 Mart, 9-11 Mayıs ve 2022 Haziran 2014 tarihlerinde
Biyosidal Ürün Uygulayıcı
Personel Eğitimleri yapıldı.
Eğitim, Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarımsal
Enerji Sistemleri Ana Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Kamil
ALİBAŞ, Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bitki
Koruma Bölümü öğretim
üyeleri Doç. Dr. Orkun
Barış KOVANCI, Dr. Serdar
CEYLAN ve Şube Yönetim
Kurulu üyemiz İlker DURMUŞ
tarafından verildi. Şube
Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul
AKSOY ve II. Başkanımız
Orhan SARIBAL eğitmen
ve katılımcılarla yakından
ilgilendi.
TMMOB İKK Kadın
Komisyonu Başkanı Ziraat
Mühendisi Esen OCAK
ve komisyon üyeleri 1
Mart 2014 günü Orhaneli
Başköy kadınlarına 8 Mart
öncesi dayanışma ziyareti
gerçekleştirdi. Etkinliğe
Şubemiz adına Fatma
ATALAY da katıldı. Bursa
Akademik Odalar Birliği
(BAOB) kadın çalışanları
tarafından 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü etkinliği
gerçekleştirildi.
TMMOB ZMO Genel Kurulu
ve seçimleri 8-9 Mart
2014 tarihine Ankara’da
yapıldı. Genel Kurula
Şubemiz delegeleri Doç.
Dr. Ertuğrul AKSOY, Orhan
SARIBAL, Dr. Necdet ORAL,
Prof. Dr. A. Vahap KATKAT,
Ali ÇELİK, Ekrem LİZÖR, Dr.
Fevzi ÇAKMAK, Arca ATAY,
Ayhan SOLAK ve Salih ÇALI
katıldılar.
Şubemizin de bileşeni
olduğu Bursa Su Platformu
Dünya Su Günü nedeniyle
22 Mart 2014 günü Bursa
Suyuna Sahip Çıkıyor
“Susma Susuz Kalma”
sloganıyla Doğancı
Barajı’nda yürüyüş
ve basın açıklaması
gerçekleştirildi. Platform
adına basın açıklamasını
Şube Başkanımız Doç. Dr.
Ertuğrul AKSOY kamuoyu ile
paylaştı. Basın açıklamasına
Yönetim Kurulu üyelerimiz
Sadettin IŞIK, Yrd. Doç. Dr.
Barış Bülent AŞIK, Abdullah
TAYYAR ve üyelerimiz de
katıldılar.
Şube Başkanımız Doç. Dr.
Ertuğrul AKSOY 24 Mart
2014 tarihinde Olay TV
ile Bursa tarımı üzerine bir
röportaj gerçekleştirdi.
26. TMMOB Bursa İKK Halı
Saha Futbol Turnuvası’na
katılım sağladık.
Üyelerimize yönelik
düzenlediğimiz
‘Meyvecilikte Budama,
Terbiye Sistemleri ve
Aşılama Eğitimi’ 5 Nisan
2014 tarihinde üyemiz
Ziraat Mühendisi Hasan
VATANSEVER tarafından
verildi.
Bursa Karacabey ve
Mustafakemalpaşa’da
bulunan mevsimlik tarım
işçilerinin yerleşkelerine
yönelik olarak geçen yıl
yapılan incelemeler kitap
haline getirilerek, kamuoyu
ile paylaşıldı.
Şubemiz tarafından üyemiz
Dr. Necdet ORAL’ın katkıları
ve Bursa Ziraat Odaları
İl Koordinasyon Kurulu
Başkanlığı’nın desteğiyle
hazırlanan ve basımı
yapılan ‘Türkiye’de ve
Bursa’da Tarım Raporu
2013’ün kitabı, 26 Nisan
2014 tarihinde basın
toplantısı ile tanıtıldı.
Basın toplantısına önceki
dönem Şube Başkanımız
ve Bursa Milletvekili İlhan
DEMİRÖZ, Şube Başkanımız
Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY, II.
Başkanımız Orhan SARIBAL,
Yönetim Kurulu üyelerimiz
Veli KOÇ, Doç. Dr. Erkan
YASLIOĞLU, Dr. Fevzi
ÇAKMAK, Yrd. Doç. Dr. Barış
Bülent AŞIK ve Abdullah
TAYYAR, Dr. Necdet ORAL,
Bursa Ziraat Odaları İl
Koordinasyon Kurulu Başkanı
Ali ÇELİK ve bazı ilçe Ziraat
Odaları başkanları, TMMOB
ve BAOB’a bağlı Odaların
Şube Başkanları, DOĞADER
Yöneticileri ve üyelerimiz
katılım sağladı.
Şube Başkanımız Doç.
Dr. Ertuğrul AKSOY 28
Nisan 2014 tarihinde Line
Tv’de yayınlanan ‘Bugün’
programına konuk olarak,
Türkiye’de ve Bursa’da Tarım
2013 Raporu ve güncel
gelişmeler hakkında bilgi
verdi.
1 Mayıs’ı TMMOB pankartı
altında yürüyüş ve mitingle
kutladık. Mitinge Şube
Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul
AKSOY, II. Başkanımız
Orhan SARIBAL, Yönetim
Kurulu üyelerimiz Dr. Fevzi
ÇAKMAK, Sönmez ERBİL
ve Bursa ZMO Genç
Temsilcimiz Nimet ŞENKAYA
ile üyelerimiz katıldılar.
Şube Etkinlikleri
7 Mayıs 2014 tarihinde
Karacabey İlçesi İkizce
köylülerinin kitlesel katılımıyla
ekili tarım arazileri üzerinde
kurulmak istenen KOTİYAK
Sanayi Sitesi’ne ve
kamulaştırma kararına karşı
yürüyüş ve basın açıklaması
yapıldı. Basın açıklamasına
Şube Başkanımız Doç. Dr.
Ertuğrul AKSOY ve üyelerimiz
katıldı.
Şube Başkanımız Doç. Dr.
Ertuğrul AKSOY 7 Mayıs
2014 tarihinde Doğan
Haber Ajansı Bursa muhabiri
Serhat TEZCAN ile Bursa ve
Türkiye tarımının durumu
hakkında bir röportaj
gerçekleştirdi.
GDO’ya Hayır Platformu
tarafından 9 Mayıs 2014
tarihinde basın açıklaması
yapıldı. Basın açıklaması
sonrası GDO’nun Dünü,
Bugünü ve Geleceği ile
ilgili forum düzenlendi.
Toplantıya önceki dönem
Genel Başkanımız Dr.
Turhan TUNCER, Şube
Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul
AKSOY, Şube II. Başkanımız
Orhan SARIBAL ve üyelerimiz
katıldılar. Forumun oturum
başkanlığını Ziraat Yüksek
Mühendisi, Ekolojik Yaşam
Derneği Başkanı Arca ATAY
yaptı.
Foruma, Prof. Dr. Kamil
Okyay SINDIR, İstanbul
Üniversitesi Onkoloji
Enstitüsü Öğretim Üyesi
Dr. Yavuz DİZDAR, TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Başkanı
Ahmet ATALIK, Jade
Çiftliğinden Berrin ERTÜRK,
Tohum İzi Derneği’nden
Olcay BİNGÖL, Ekoloji
Kolektifi’nden Av. Fevzi
ÖZLÜER, Çevre ve Ekoloji
Hareketi Avukatları
(ÇEHAV)’ndan Av. Emre
Baturay ALTINOK, Tüketici
Hakları Derneği Genel
Başkanı Turhan ÇAKAR
ve Greenpeace’ten Tarık
Nejat DİNÇ katıldı. Etkinlik
10 Mayıs 2014 tarihinde
yapılan GDO’ya Hayır
Platformu eşgüdüm
toplantısı ile sona erdi.
1. BAOB Bowling
Turnuvası’na katılım
sağladık.
Soma Faciası nedeniyle
15 Mayıs günü TMMOBKESK-DİSK-TTB tarafından
düzenlenen yürüyüş
ve basın açıklamasına
katıldık. Ayrıca 21-22 Mayıs
2014 tarihlerinde yapılan
Soma Anması ve Saygı
Nöbeti’nde ODA’mızı temsil
ettik.
30 Mayıs 2014 tarihinde
düzenlediğimiz
Bahar Yemeğimizde
meslektaşlarımızla bir araya
geldik.
Şube Başkanımız Doç.
Dr. Ertuğrul AKSOY Nilüfer
Kent Konseyi’nin Dünya
Çevre Günü kapsamında
5 Haziran 2014 tarihinde
düzenlediği ‘Direniş Yeşil
Midir?’ konulu panele
konuşmacı olarak katıldı.
Şube Başkanımız 25.
Bandırma Kuşcenneti
Kültür ve Turizm Festivali
kapsamında 8 Haziran
2014 tarihinde düzenlenen
“Doğanın Korunması ve
Sürdürülebilirlik” konulu
panele katılım sağladı.
TMMOB bileşeni Odaların
yönetici ve üyeleri 15
Haziran 2014 tarihinde
Soma’da yürüyüş ve basın
açıklaması gerçekleştirdi.
Eyleme Şube Başkanımız
Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY ve
üyelerimiz katıldı.
Şube Başkanımız Doç. Dr.
Ertuğrul AKSOY ve Yönetim
Kurulu Üyelerimiz 18 Haziran
2014 tarihinde Uludağ
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
2013-2014 eğitim öğretim
yılı mezuniyet törenine
katıldılar.
Şube Başkanımız Doç. Dr.
Ertuğrul AKSOY, “Dünya
Çiftçiler Günü” kapsamında
düzenlenen panele
konuşmacı olarak katıldı.
TMMOB Bursa İKK tarafından
Bursa’da uygulanan “Ulaşım
Zamlarını” protesto etmek
için 19 Haziran 2014
tarihinde yapılan yürüyüş ve
basın açıklamasına Şube
Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul
AKSOY katıldı.
Şube Başkanımız Doç. Dr.
Ertuğrul AKSOY 25 Haziran
2014 tarihinde Olay TV’de
yayınlanan “Gündemin
Getirdikleri” programına
konuk olarak, dolu
yağışlarının verdiği zarar
hakkında bilgi aktardı.
TMMOB Bursa İKK, Bursa
Ziraat Odaları İKK,
DOĞADER, EKODER ve
Zeytin Üreticisi Köylüleri,
23 Haziran 2014 günü
Gemlik İskele Meydanında,
“Yüzlerce Yıllık Zeytin
Ağacıma ve Zeytin
Kanununa Dokunma”
konulu ortak bir basın
açıklaması yaptı. Şube
Başkanımız Doç. Dr. Ertuğrul
AKSOY ve Bursa Ziraat
Odası İl Koordinasyon
Kurulu Başkanı Ali ÇELİK
tarafından yapılan basın
açıklamasına, 2. Başkanımız
Orhan SARIBAL ve Yönetim
Kurulu Üyemiz Sadettin IŞIK
da katıldı.
Bursa’nın Karacabey
ilçesine bağlı İkizce
Köyünde ekili tarım arazileri
üzerine kurulmak istenen
sanayi sitesi KOTİYAK’a karşı,
tarım arazilerine sahip
çıkmak için TMMOB, Bursa
Barosu, Doğader ve İkizce
Köylüleri 21 Haziran günü
İkizce Köyü’nde ortak basın
açıklaması gerçekleştirdi.
Şube Başkanımız Doç.
Dr. Ertuğrul AKSOY, İkizce
Köylülerine destek vermek
için yanlarındaydı.
45
Şube Etkinlikleri
DENİZLİ
Tavas Ziraat Odası ile
birlikte 11 Şubat 2014 günü
“Gübre ve Gübreleme”
konulu konferans
düzenlendi. Konferans,
Adnan Menderes
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet AYDIN tarafından
verildi.
Geleneksel Başak Balomuz
1 Mart 2014 günü
Dedeman Otel’de çok
sayıda üyemizin katılımıyla
gerçekleştirildi.
Odalararası Futbol
Turnuvasında ZMO Denizli
DİYARBAKIR
HATAY
Şubemiz, 2. oldu. Turnuvaya
katılan üyelerimiz için
Baro Lokalinde yemek
düzenlendi.
Şubemiz tarafından Peyzaj
ve Dış Mekan Süs Bitkileri
Semineri düzenlendi.
5 gün süreli seminere
meslektaşlarımız ve
konuyla ilgili yurttaşlar
katıldı. Seminer, orman
fidanlığında gerçekleştirildi.
Denizli Gıda – Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğünde
periyodik olarak yapılan
Toprak Koruma Kurulu
toplantılarına Şube
Başkanımız Kadir ÇETİNKOL
katılarak odamızın görüş ve
Dicle Üniversitesi
Rektörlüğü’nce, Dicle
Vadisi’nde, bir bölümü
ekilip biçilirken, diğer
bölümünde doğal bitkilerin
yetiştiği Hevsel Bahçesi’nde
10.000 ağacın kesilmesine
karar verilmiş ve kesime
başlanmıştır. Bunun üzerine,
TMMOB bileşenleri ve
sivil toplum örgütlerinin
katılımıyla tahrip edilen
alanda çadır açma
kararı alınmıştır. Eylem
ile Dicle Üniversitesi’nin
kabul edilemez nitelikli bu
karardan vazgeçirilmesi
ve halkın kent ekolojisi
hakkında bilgilendirilmesi
hedeflenmektedir. Bu
düşüncelerini kararlılıkla dile
getirdi ve Tarım topraklarının
amaç dışı kullanımını
önlemek için yoğun çaba
gösterdi.
üyelerimiz katıldı. Şube
Başkanımız Oda’nın Bağcılık
ve Şarapçılık ile ilgili görüş,
düşünce ve önerilerini dile
getirdi.
Denizli Gıda –Tarım
ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü’nde düzenlenen
İl Teknik Komite toplantısına
Şube II. Başkanımız Gülhan
SARUHAN katıldı ve Tarım
Danışmanlarının sorunlarını
ve çözüm önerilerini dile
getirdi.
Denizli Gıda Tarım ve
Hayvancılık Zirvesi için 20
Ağustos 2014 günü yapılan
hazırlık toplantısına Şube
Başkanımız Kadir ÇETİNKOL
katılarak, görüşlerimizi dile
getirdi.
Çal Ziraat Odası’nın
6 Ağustos 2014 günü
düzenlediği Bağ Danışma
Kurulu’na Şube Başkanımız
Kadir ÇETİNKOL ve
bağlamda 14 Mart 2014
tarihinde ZMO olarak ağaç
kıyımının olduğu bölgede
bir söyleşi düzenlendik.
Şube Başkanımız Şihat
ŞENGAL, Yönetim Kurulumuz
ve genç ZMO üyelerinin
katılım sağladığı söyleşide,
Diyarbakır’da yapılan
tarımsal faaliyetler, yanlış
uygulamalar ve tüm Dicle
Havzası ekolojisi hakkında
bilgi verildi. Yine ekoseptekoform, alan yünetimi,
kıyı kenar çizgisi vb. konular
hakkında bilgilendirme
yapıldı.
ZMO Yönetim Kurulu olarak
Ortadoğu’da yaşanan
olaylar nedeniyle, özelikle
TMMOB İKK Sekreterliği
tarafından Soma
maden faciasında ölen
madencileri anma
amacıyla düzenlenen
mitinge kitlesel katılım
sağladık.
Irak ve Suriye’de yaşanan
olayları kınamak amacıyla
kentte bulunan 168 STK ile
birlikte basın açıklaması
yaptık. Ayrıca TMMOB İKK
mülteci kamplarını gezip
eksiklikleri belirleyerek,
yardım kampanyası
başlattı.
Tarım İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlin Tarımsal Yapısı ve Paydaşların Etkisi konulu toplantıya katıldık. Toplantıda
Şubemiz görüşlerini içeren rapor sunulmuştur. Söz konusu çalışmada, Hatay İli Su Kullanımı Master Planı, dekara
harcanan su miktarının düşürülmesi, toprak serilerinin belirlenmesi, seracılık bölgeleri oluşturulması, kapama sebze ve
meyve bahçelerinin projelendirilmesi, virüsten ari fidan üretimi için damızlık kurulması, iç ve dış karantina tedbirlerine
önem verilmesi, danışmanların sahada aktif olarak çalışmalarına imkan veren yasaların düzenlenmesi için çalışmalar
yapılması, tarım alanlarında yapılaşmanın önüne geçilmesi, Amik Ovası’nın korunmuş ovalar sınıfına alınması, kuraklığa
dayanıklı bitki türlerinin geliştirilmesi ve en önemlisi de girdi maliyetlerine karşı destekleme önlemleri alınarak çiftçilerin
üretim maliyetlerinin düşülmesi hususlarına değinilmiştir. Meslek içi eğitim çalışmalarımız çerçevesinde MKÜ Ziraat
Fakültesi öğretim elemanları ile birlikte eğitim programları düzenlendi. Bu kapsamda; “Domates Hastalık, Zararlıları ve
Yabancı Ot Kontrolü konulu eğitim MKÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan ÜREMİŞ, Prof. Dr. Erdal SERTKAYA ve Prof. Dr.
Soner SOYLU tarafından verildi.
12 Haziran 2014 günü “Toprak Bayramı” nedeniyle İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Şubemizin birlikte
hazırladıkları organizasyonda, Narlıca Mahallesinde geçtiğimiz yıl yanan orman sahasını yenileme çalışması, üst düzey
protokol, öğrenciler ve yurttaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.Defne Belediyesi’nin girişimi ile İlin gelişmesine yönelik
olarak oluşturulan Kent Konseyi’ne katılım sağlayarak, Odamızca geliştirilen projeleri kurula sunduk. Ayrıca 5393 sayılı
Belediye Kanunu çerçevesinde hazırlanan İl Stratejik Planlarına ilişkin Odamız görüşlerini aktardık.
46
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesine katılarak, İl denetim raporlarına ilişkin görüşlerimizi aktardık. Tarım
Danışmanlık Hizmetlerinin koordineli olarak paydaşlar arasında geliştirilmesi için eğitim, denetim, uygulanabilirlik vb.
konulardaki aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladık.Genel Merkezimizle eş zamanlı
olarak yerel basına; “Zeytin Alanlarının Talanına Hayır!”, “Türkiye Tarımı Nereye Gidiyor?”, “Kuraklıkta Su ve Su Kaynaklarının
Önemi ve Sulama Sistemlerinin Seçimi” konularında basın açıklamaları yapıldı. Ayrıca çeşitli konulardaki Danıştay kararları
yerel basında paylaşıldı.
Şube Etkinlikleri
ERZURUM
ZMO önceki Erzurum
Şube Başkanları 12
Şubat 2014 tarihinde
şubemize hayırlı olsun
ziyaretinde bulundular.
Ziyarette Yönetim Kurulu
üyelerimiz hazır bulunurken,
Şubemizin geçmiş yıllardaki
faaliyetleri ile önümüzdeki
yıllarda yapılması
gerekenler hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu.
“Kurumsal Diyalog ve
Kurumsal Eşgüdüm Projesi”
kapsamında Atatürk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Öğretim Üyesi ve aynı
zamanda Ağrı İbrahim
Çeçen Üniversitesi İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Vedat
DAĞDEMİR ile Atatürk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Fahri YAVUZ
ve beraberindeki öğretim
üyeleri ile bir araya geldik.
AKP Palandöken İlçe
Belediye Başkan Orhan
BULUTLAR, 14 Şubat 2014
tarihinde şubemize kutlama
ziyaretinde bulundu.
Doğu Anadolu Tarımsal
Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü’nün 08
Mayıs 2014 tarihinde
gerçekleştirdiği “Soğuğa
Dayanıklılık Test Merkezi”
temel atma törenine Şube
Başkanımız Erdal ŞENGÜL
katıldı. Ziraat Mühendisleri
Odası Genel Merkezinin
10 Mayıs 2014 tarihinde
Diyarbakır’da düzenlediği
1. Bölge Çalıştayına
Şube Başkanımız Erdal
ŞENGÜL ve Palandöken
Belediye Başkan Yardımcısı
Muhammet Mazhar
ÖZDEMİR katıldı. Şube
Yönetim Kurulumuz 20
Mayıs 2014 tarihinde
Erzurum Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet SEKMEN’i
makamında ziyaret ederek
kutladı. Şube Başkanımız
Erdal ŞENGÜL; İlimiz ve İlimiz
çiftçisinin tarımsal alanda
refah seviyesini artıracak
her türlü çalışmaya katkıyı
vermeye hazır olduğumuzu
ifade etti. Atatürk
Üniversitesi Rektörlüğü ve
Atatürk Üniversitesi Çevre
Sorunları Araştırma Merkezi
tarafından 29-30 Mayıs
2014 tarihinde düzenlenen
“2. Ulusal Çevre Merkezleri
Toplantısı ve Kuraklık”
temalı panele, Şube
Başkanımız Erdal ŞENGÜL
ile üyelerimizden Doğu
Anadolu Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürü Şerafettin
ÇAKAL ve Mehmet
TOPARLAK katıldı.
Şube Başkanımız Erdal
ŞENGÜL ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Yrd. Doç. Dr. A.
Nejdet SİRKECİOĞLU, 5
Haziran 2014 tarihinde
Atatürk Üniversitesi’nde
yapılan “2023 Vizyonu
Çerçevesinde Türkiye Tarım
Politikalarının Geleceği”
konulu uluslararası çalıştaya
katılım sağladılar. Erzurum
Doğu Anadolu Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü’nün
14 Haziran 2014 tarihinde
düzenlediği bir panelle
“ASPİR” bitkisi katılımcılara
tanıtıldı. Panele ODA
başkanımız Erdal ŞENGÜL
katıldı. Erzurum Ticaret
Odası’nın düzenlediği
“2. Erzurum Çalıştayı ve
Ortak Akıl Platformu” 21
Haziran 2014 tarihinde
gerçekleştirildi. Toplantıya
ODA’mızı temsilen Şube
Başkanımız Erdal ŞENGÜL
katıldı.
47
Şube Etkinlikleri
basın açıklamasına
Şubemizi temsilen II.
Başkanımız Levent ÖZBUNAR
katıldı.
ESKİŞEHİR
Şube II. Başkanı Levent
ÖZBUNAR ve Yazmanımız
Eren ÇAĞDAŞ, 1
Şubat 2014 tarihinde
“Sürdürülebilir Enerji Eylem
Planı Çalıştayı”na katıldılar.
Kent Konseyi’nin 9 Şubat
2014 tarihinde yapılan 13.
Bilgilendirme Genel Kurul
Toplantısı’na II. Başkanımız
Levent ÖZBUNAR katılım
sağladı.
II. Mevsimlik İşçi Göçünde
Çocuk İşçiliği İle Yerel
Düzeyde Mücadele
Çalıştayı, 11 Şubat 2014
tarihinde DİSK Eskişehir
Şubesi’nde yapıldı.
Çalıştayda Odamızı II.
Başkan Levent ÖZBUNAR
temsil etti.
Eskişehir Kent Sempozyumu
6-7 Şubat 2014 tarihlerinde
yapıldı. Sempozyumun
tarım başlıklı oturumunda
Şube Başkanımız Mahmut
İzzet EROL, “Nehir Tipi Elektrik
Santralleri Çevresel Etki
Değerlendirme Çalışmaları
ve Elektrik Enerjisi Üretim
Politikalarının İrdelenmesi”
konulu bir sunum
gerçekleştirdi. Oturumda
ayrıca üyemiz Dr. A. Aydan
BARUT, Yrd. Doç Dr. Nihal
CAN AĞIRBAŞ ve Dr. Müfit
KALAYCI da sunum yaptı.
48
ESOGÜ Ziraat Fakültesi
Öğrenci Kulübü üyeleri ile
23 Şubat 2014 tarihinde
Odamızda kahvaltı yaptık.
Şube Başkanımız Mahmut
İzzet EROL, Saymanımız
Özer ÜLKER ve Yazmanımız
Eren ÇAĞDAŞ’ın yer aldığı
kahvaltıya çok sayıda genç
arkadaşımız katıldı. Odamız
tarihçesi, mesleğimiz
ve genel konuların
değerlendirildiği toplantı
çok verimli geçti.
Şubemizce düzenlenen
Başak Gecesi 28
Şubat 2014 tarihinde
gerçekleştirildi. Şube
Başkanımız Mahmut İzzet
EROL’un açılış konuşması
ile başlayan geceye,
ESOGÜ Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof Dr. Ali KOÇ,
Tepebaşı Belediye
Başkanı Ahmet ATAÇ,
ziraat odası ve sulama
birlikleri başkanları, meslek
odalarının temsilcileri ve
meslektaşlarımız katıldılar.
Gecede Şube Başkanımız
Mahmut İzzet EROL ve
Üyemiz Selma GÜDER’e
25.Yıl Plaketleri verildi.
Ayrıca eğitim faaliyetlerine
katkılarından dolayı
II. Başkanımız Levent
ÖZBUNAR, Üyemiz Selma
GÜDER ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Numan BİLGET’e
plaket sunuldu.
ESOGÜ Ziraat Fakültesi
Öğrenci Temsilciliği
seçimi 2 Mart 2014 günü
yapıldı. Şube Başkanımız
Mahmut İzzet EROL, II.
Başkanımız Levent ÖZBUNAR
ve Saymanımız Özer
ÜLKER’in katıldığı seçimde,
Temsilciliğe Berk TUTKA,
yardımcılıklarına Feryal
SARIKAYA ve Murat ALCI
getirildi.
TMMOB İKK tarafından 3
Mart 2014 tarihinde “İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği”
konusunda düzenlenen
İnşaat Mühendisleri Odası
Eskişehir Şubesi yeni
Yönetim Kurulu Şubemizi
ziyaret etti. Konuk heyeti,
II. Başkanımız Levent
ÖZBUNAR, Saymanımız Özer
ÜLKER, Yazmanımız Eren
ÇAĞDAŞ, Yönetim Kurulu
Üyemiz Numan BİLGET,
Önceki Dönem Şube
Başkanımız Yusuf KIZILDAĞ,
Öğrenci Temsilcimiz Berk
TUTKA ve Genç ZMO
üyelerimiz ağırladı.
Şube Başkanımız Mahmut
İzzet EROL, II. Başkanımız
Levent ÖZBUNAR,
Saymanımız Özer ÜLKER
ve Yönetim Kurulu Üyemiz
Numan BİLGET, 12 Mart
2014 tarihinde Eskişehir
Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü, Gıda ve
Yem Şube Müdürlüğü,
Koordinasyon ve Tarımsal
Veriler Şube Müdürlüğü
ve Odunpazarı İlçe
Müdürlüğü’nü ziyaret
ederek, görüş alışverişinde
bulundular.
3. Kuraklık Çalıştayı 14
Mart 2014 tarihinde Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü’nde yapıldı.
Çalıştaya II. Başkanımız
Levent ÖZBUNAR ve
Yazmanımız Eren ÇAĞDAŞ
katıldı.
Eskişehir Şubemiz Gıda
Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Eskişehir İl
Müdürlüğü ile birlikte, 1819 Mart 2014 tarihlerinde
Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Vize Eğitimi
düzenledi.
Levent ÖZBUNAR ile
görüştüler.
ÖDP yöneticileri Hıdır
SARIOĞLU Başkanlığında
Odamıza nezaket
ziyaretinde bulundular.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Odunpazarı
ve Tepebaşı İlçe
Müdürlüklerinde görev
yapan meslektaşlarımızı
28 Mart 2014 günü ziyaret
ettik. Şube Başkanımız
Mahmut İzzet EROL,
II. Başkanımız Levent
ÖZBUNAR, Saymanımız Özer
ÜLKER, Yazmanımız Eren
ÇAĞDAŞ ve TMMOB IKK
Kadın Çalıştayı Temsilcimiz
Selma GÜDER’in katıldığı
görüşmelerde üyelerimizin
Odamızdan beklentileri,
eğitim ve etkinlik talepleri
değerlendirildi.
Şubemizce kurulmasına
karar verilen Eğitim ve
İletişim komisyonları 18
Mart 2014 tarihinde ilk
toplantılarını yaparak
çalışmalarına başladılar.
Eskişehir’de 3-6 Nisan 2014
tarihlerinde gerçekleştirilen
Tarım Fuarına stant açarak
katıldık. Standımızı ESOGÜ
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ali KOÇ ve Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü Dr.
Halil ÇANKAYA da ziyaret
etti.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odası Şube Başkanı Hüseyin
GÜL ve Yönetim Kurulu
üyeleri 24 Mart 2014 günü
Şubemizi ziyaret ederek,
Başkanımız Mahmut İzzet
EROL ve II. Başkanımız
Şubemiz Eğitim Komisyonu
ve ESOGÜ Ziraat Fakültesi
Öğrenci Temsilciliğimiz
tarafından düzenlenen
etkinlik kapsamında, ESOGÜ
Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali KOÇ tarafından
Şube Etkinlikleri
2014 tarihinde kahvaltılı
toplantı düzenlendi. Şube
Başkanımız Mahmut
İzzet EROL, Başkanımız
Levent ÖZBUNAR, Şube
Saymanımız Özer ÜLKER ve
Yazmanımız Eren ÇAĞDAŞ’ın
yer aldığı kahvaltı sonunda
basın açıklaması yapılarak
Şubemizin etkinlikleri
hakkında bilgi verildi.
TMMOB İKK toplantılarına
katılım sağladık. İşyeri
temsilcilerimizle 24 Nisan
2014 günü bir araya geldik.
Şube Başkanımız Mahmut
İzzet EROL ve Yönetim
Kurulumuzun tam kadro
katıldığı toplantıda, Şube
çalışmaları ve önümüzdeki
dönem faaliyetleri
değerlendirildi.
10 Nisan 2014 günü,
“Türkiye’de Hayvancılık ve
Kaba Yem Kaynaklarının
Durumu” konulu konferans
verildi.
Eskişehir’deki yerel basınla
iletişimimizi güçlendirmek
amacıyla 19 Nisan
Şubemizde 26 Nisan 2014
tarihinde Kariyer Günleri
etkinliği düzenledik.
ZMO Genel Merkez
Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent GÜLÇUBUK’un
sunduğu “Tarım ve Kırsal
Alanların Geleceği
Açısından Büyükşehir
Yasası” konulu konferans
31 Mayıs 2014 günü
gerçekleştirildi. Konferansa
Şube Başkanımız Mahmut
İzzet EROL ve Yönetim
Kurulumuz, Eskişehir Sulama
Birliği Başkanı Selami Ayaz,
Ziraat Odaları Yöneticileri,
üyelerimiz ve çok sayıda köy
muhtarı katıldı.
ESOGÜ Ziraat Fakültesi’nde
26 Mayıs 2014’te
düzenlenen Türk Tarımında
İz Bırakanlardan Merhum
Dr. Turhan ATAY’ı anma
programına Şube II.
Başkanımız Levent ÖZBUNAR
katıldı.
Ankara’da 29 Mayıs-1
Haziran 2014 tarihlerinde
gerçekleştirilen TMMOB
Genel Kurulu’na Şube
Başkanımız Mahmut İzzet
EROL ve II. Başkanımız
Levent ÖZBUNAR katıldılar.
Üyelerimizle 8 Haziran
2014 tarihinde Es Bahçede
kahvaltıda buluştuk.
Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi
ve Proje Yarışması’nın son
10 yıllık Türkiye birincileri
5 Haziran 2014 tarihinde
Eskişehir’de yarıştı. ODA’mız
II. Başkanı Prof. Dr. Melahat
AVCI BİRSİN ve Yönetim
Kurulu Üyemiz Prof. Dr.
Bülent GÜLÇUBUK’un da jüri
üyeliği yaptığı yarışmada,
Eskişehirli Reyhan Gümüş
“Şampiyonlar Şampiyonu”
olarak büyük bir başarıya
imza attı. Yarışmayı Eskişehir
Şube II. Başkanımız Levent
ÖZBUNAR da izledi.
Şube Başkanımız Mahmut
İzzet EROL, II. Başkanımız
Levent ÖZBUNAR ve
Yönetim Kurulu Üyemiz
Numan BİLGET, Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım
KURT’a nezaket ziyaretinde
bulundular.
Odunpazarı Belediyesi Kent
Konseyi Kuruluş Kongresi
5 Temmuz 2014 tarihinde
gerçekleştirildi. Kongreye II.
Başkanımız Levent ÖZBUNAR
katıldı.
İşyeri Temsilcilerimiz ile iftar
yemeğinde buluştuk.
GAZİANTEP
İlimizde düzenlenen GAPTARIM, 5. Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarına
katıldık. Fuara çevre illerden çok sayıda çiftçi, ziraat fakültesi öğrencisi ve
meslektaşımız katılım sağladı. Şube Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz
katılımcılara Oda çalışmaları hakkında bilgi sundular. Fuar içerisinde açtığımız
standımızı çok sayıda sivil toplum örgütü ve çiftçi örgütü ziyaret etti. 15 Şubat
2014 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen 4. Ziraat Bayileri Zirvesine şubemizi
temsilen Başkanımız Kenan SEÇKİN ve ilimizde ilaç bayiliği yapan Abuzer
KILIÇ ile Bülent ÖZDEMİR katılım sağladılar. Şube Başkanımız Kenan SEÇKİN ve
Yönetim Kurulu üyelerimiz Gaziantep Özel Sevgi Hastanesi Başhekimi Uzman
Dr. Halil KORKMAZ’ı makamında ziyaret ettiler. Hastane Başhekimi Uzman Dr.
Halil KORKMAZ, Yönetim Kurulu üyelerimize hastaneyi gezdirerek çalışmaları
hakkında bilgi sundu. Düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğine, Ziraat Odalarının
başkanları ve çok sayıda üyemiz aileleri ile birlikte katıldı.
49
Şube Etkinlikleri
İSTANBUL
Türkiye Barolar Birliği
tarafından 31 Ocak/1-2
Şubat 2014 tarihlerinde
Taksim Hill Otel’de
düzenlenen Ekolojik Kriz ve
Kentler Sempozyumu’na
katılım sağladık. Şube
Başkanımız Ahmet ATALIK
“Planlamada Kır Kent
Dengesi” konulu bir sunum
yaptı.
Şubemizde 1-2 Şubat
2014 tarihlerinde Kültür
Mantarı Tesisi Kurma ve
Üretim konulu eğitim
semineri düzenlendi. Eğitim,
meslektaşımız Yavuz ERTOK
tarafından verildi.
Şubemizin diğer sivil toplum
kuruluşları, meslek odaları
ve akademisyenlerle
birlikte mevcut durumunu
muhafaza etmek üzere
mücadele verdiği Yedikule
Bostanlarına kamuoyunun
dikkatini çekmek amacıyla
8 Şubat 2014 günü “Tarih
de Tarım Arazileri de
Katlediliyor!” konulu basın
açıklaması yaptık.
Ülkemizin yeni tarım yılına
oldukça ciddi boyutta
kuraklık etkisinde girmesi ve
bu durumun devam etmesi
üzerine Şubemiz kapsamlı
bir araştırma ve veri analizi
çalışması yaparak 21 Şubat
2014 günü “Kuraklık ve
Tarıma Etkisi” konulu basın
açıklaması yaptı.
Şube Yönetim Kurulumuz,
2013 yılında Gezi Direnişi’ne
destek amaçlı Kırklareli’de
50
yapılan yürüyüşler
nedeniyle yargılanan bilinçli
mücadele insanlarına
destek için 21 Şubat 2014
tarihinde Kırklareli Adliye
Sarayı’ndaydı.
Meslek odaları, dernek
ve forumlar İstanbul 4.
İdare Mahkemesi’nin 3.
Havalimanı ÇED Raporu
için verdiği yürütmeyi
durdurma kararını uçak
yaparak Vali Mutlu’ya
gönderdi. “Yürütmeyi
Durdurma” kararının
uygulanmaması üzerine
22 Şubat 2014 günü
Sultanahmet Tramvay
Durağı’ndan İstanbul
Valiliği’ne yürüyüş yapıldı.
İstanbul Valiliği önünde
basın açıklamasıyla, yargı
kararı doğrultusunda
projenin 30 gün
içerisinde durdurulması
gerektiği hatırlatıldı. Basın
açıklamasının ardından
mahkeme kararları uçak
yapılarak Valiliğe gönderildi.
Suyun Ticarileştirilmesine
Hayır Platformu’nun
23 Şubat 2014 günü
düzenlediği geniş katılımlı
toplantıya katıldık.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK, Sivas-Zara Eymir
Köyü Kültür ve Dayanışma
Derneği’nin 23 Şubat 2014
tarihinde dernek binasında
düzenlediği etkinlikte
“Kuraklık ve Tarımda
Sulamanın Önemi”ni
anlattı.
Gıda alanında yetkileri
bulunan Ziraat, Gıda,
Kimya Mühendisleri Odası
İstanbul Şubeleri ile İstanbul
Veteriner Hekimler Odası 24
Şubat 2014 tarihinde ortak
toplantı düzenledi.
Şubemiz tarafından
düzenlenen etkinlik
kapsamında, İstanbul Teknik
Üniversitesi Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi Meteoroloji
Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr.
Levent ŞAYLAN tarafından
25 Şubat 2014 tarihinde,
“Tarım ile İklim Değişikliği
Etkileşimi” konulu konferans
verildi.
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
tarafından 10 Mart 2014
günü yapılan “Kuraklık ve
Su Sorunu Derinleşiyor...
Çözüm Arıyoruz...”
toplantısında Şube
Başkanımız Ahmet ATALIK,
“Kuraklık ve Tarım” konulu bir
sunum yaptı.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK 13 Mart 2014
günü Bloomberg HT
televizyonunda yayınlanan
“Piyasa Hattı” programına
konuk olarak, kuraklığın
tarımsal üretime etkisi
hakkında ODA görüşümüzü
açıkladı.
İstanbul Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü’nde
14 Mart 2014 günü yapılan
toplantıya katılarak,
istihdamı zorunlu personel
başta olmak üzere sektörel
sorunlar ve çözüm önerileri
hakkında görüşlerimizi dile
getirdik.
Kısırkaya Köyüne mensup
bir grup çiftçi Şubemizi
ziyaret etti. Kadıköy
Belediyesi HDP Eş
Başkan adayı ve Seçim
Koordinasyon Kurulu
üyeleri de 18 Mart 2014
günü Şubemize ziyarette
bulundular.
Şubemizde 22 Mart
2014 günü “Fidan Üretim
Yöntemlerinden Aşı ile
Üretim” eğitimi düzenlendi.
Eğitim, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Bahçıvanlık kursu
hocalarından meslektaşımız
Ali YAZICI tarafından verildi.
TMMOB Gıda Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi’nde
24 Mart 2014 günü
yapılan gıda sektörü 2.
koordinasyon toplantısına
katılım sağladık.
Şubemizde 23 Mart 2014
günü “Kivi Yetiştiriciliği”
eğitimi düzenlendi. Eğitim
meslektaşımız Ali YAZICI
tarafından verildi.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK 24 Mart 2014 günü
Today’s Zaman gazetesine
kuraklık konusunda
değerlendirmelerde
bulundu.
Şube Başkanımız, 25
Mart 2014 günü CNBC-E
televizyonuna organik tarım
konusunda açıklamalar
yaptı.
“Neoliberalizmin Yeni
Formülü: Planlamadan
Projeciliğe” konulu
konferansımız 25 Mart
2014 günü Barış Manço
Kültür Merkezinde yapıldı.
Konferans, TMMOB Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi üyesi Mücella YAPICI
tarafından verildi.
Şube Etkinlikleri
Anadolu Kültür ve Araştırma
Derneği Kızılay Şubesi
tarafından 28 Mart 2014
günü düzenlenen etkinlikte
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK “Genetiği Değiştirilmiş
Organizmalar” konulu
bir sunum yaptı. Etkinliğe
ODA’mız önceki dönem
Başkanı Dr. Turhan TUNCER
ve Yönetim Kurulu Üyemiz
Murat ASLAN da katılım
sağladı.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK 3 Nisan 2014
günü Habertürk TV’ye,
don olayının tarımsal
üretime etkileri konusunda
değerlendirmelerde
bulundu. ATALIK 3 Nisan
2014 günü TRT İstanbul
Radyosu’na konuk oldu.
TMMOB İstanbul İl
Koordinasyon Kurulu
tarafından 7 Nisan 2014
günü TMMOB Makine
Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi konferans salonunda
gerçekleştirilen yönetim
kurulları ortak toplantısına
katılım sağladık.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK, 7 Nisan 2014
günü Habertürk TV’ye
değerlendirmelerde
bulundu.
Türkiye ve Ortadoğu Forumu
Vakfı ile Özgür Üniversite
tarafından düzenlenen
sempozyum 19-20 Nisan
2014 tarihlerinde Mimar
Sinan Üniversitesi’nde
yapıldı. Sempozyumda,
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK, ZMO Bursa Şubesi
Üyesi Dr. Necdet ORAL ile
hazırladıkları “Neoliberal
İktisat Politikalarının
Kırsal-Tarımsal Yapıdaki
Tahribatının Bilançosu”
konulu bildiriyi sundu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı
resepsiyonuna katılarak
Atatürk anıtına çelenk
koyduk. Tören saygı duruşu
ve İstiklal Marşı’nın ardından
son buldu.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK 24 Nisan 2014
günü Habertürk TV’ye,
yetersiz yağış ve don
olayının tarımsal üretime
etkileri konusunda
değerlendirmelerde
bulundu.
Kuzey Ormanları Savunması
tarafından 27 Nisan 2014
günü düzenlenen Marmara
Bölge Forumu’na katıldık.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK forumda, İstanbul
Çevre Düzeni Planı’nın
doğal varlıklara bakış
açısı ve Marmara Bölgesi
üzerinde oluşturduğu baskı
konularını içeren bilgiler
verdi.
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Muharrem AKSOY, Gökhan
TURAN ve Yedek Yönetim
Kurulu Üyemiz Dilek ÜLGER,
Üsküdar Belediyesi’nin
budama ve ağaç
kesimi yaptığı Kuzguncuk
Bostanı’nda incelemelerde
bulunarak, rapor hazırladılar.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK 28 Nisan 2014 günü
Kanal B televizyonuna
kuraklık, don ve ardından
gelen sağanak ve dolu
olaylarının tarımsal
üretime ve ekonomiye
etkileri konusunda
değerlendirmelerde
bulundu.
TMMOB, DİSK, KESK ve
TTB’nin aldığı ortak karar
çerçevesinde 1 Mayıs’ı
Taksim’de kutlamak
üzere TMMOB pankartı
altında katılım sağladık.
Ancak güvenlik güçlerinin
müsaade etmemesi
nedeniyle Taksim’e ulaşmak
mümkün olamadı.
Beykoz Su Ürünleri Meslek
Lisesi tarafından 8 Mayıs
2014 günü düzenlenen
“Gıda Güvenliği” panelinde
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK tarladan sofraya
kadar tüm aşamalarıyla
gıda güvenliği konusunda
detaylı bilgiler verdi.
GDO’ya Hayır Platformu’nun
9-10 Mayıs tarihlerinde
Bursa’da düzenlediği 10.
Eşgüdüm Toplantısı’nı
9 Mayıs 2014 tarihinde
yaptığımız “Örgütlü
Gücümüze ve Halkımıza
Güveniyoruz” başlıklı
ortak basın açıklaması
ile başlattık. Ardından
yapılan panellerde Şube
Başkanımız Ahmet ATALIK
GDO’ların sağlık üzerine
etkileri konusunda sunum
yaptı.
TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası Manisa Şubemiz
tarafından 11 Mayıs 2014
tarihinde Hacıhaliller
Kasabasında düzenlenen
Tohum Takas Şenliği’ne
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK katılım sağladı.
Devletin gelir
getiren kurumlarının
özelleştirilmesinin ardından
içlerinde tarım alanları
ile tarihi alanların da
bulunduğu Hazine
arazilerinin herhangi bir
kullanım amacı dahi
belirtilmeden satışa
çıkarılması üzerine Şubemiz
26 Mayıs 2014 tarihi
itibarıyla “Sonunda Bu da
Oldu: Satılık Fay Hattı!”
konulu basın açıklaması
yaptı.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK 27 Mayıs 2014 günü
Habertürk televizyonuna
değerlendirmelerde
bulundu.
Bazı bebek mamalarında
GDO tespit edildiği
haberlerinin basında yer
alması üzerine GDO’ya
Hayır Platformu olarak 29
Mayıs 2014 tarihinde “Eyvah
GDO Gerçekten Bebeğin
Mamasında!” konulu basın
açıklaması yaptık. Ayrıca
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın konuyla ilgili
açıklamasına yine basın
bildirisiyle yanıt verdik.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK 29 Mayıs 2014 günü
FOX TV’ye GDO’lu ürünlerle
ilgili değerlendirmelerde
bulundu.
51
Şube Etkinlikleri
Şube Başkanımız, 6
Haziran 2014 günü
Kırklareli TMMOB lokalinde
düzenlenen panele
katılarak, “Neoliberal İktisat
Politikalarının Kırsal-Tarımsal
Yapıdaki Tahribatının
Bilançosu” konulu sunum
yaptı. Şube Başkanımız
Ahmet ATALIK 6 Haziran
2014 günü Kırklareli, İnece
Beldesinde düzenlenen
panelde, “Kuraklık ve
Tarım” konulu bir sunum
gerçekleştirdi. ATALIK
7 Haziran 2014 günü
de, Kırklareli, Kaynarca
Beldesinde düzenlenen
“Tehlikenin Farkında mısınız?
Çevremiz ve Sağlığımız
Yok Oluyor!” başlıklı panele,
GDO sunumuyla katıldı.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK 9 Haziran 2014
günü kuraklık, don ve
sağanak yağışların tarımsal
üretim ve ekonomiye
etkileri konusunda Kanal B
televizyonuna konuk oldu.
İstanbul Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü’nün
üzerinde yer aldığı Hazine
arazisinin satış yoluyla
özelleştirilmesine karşı 11
Haziran 2014 günü basın
toplantısı yaptık.
GDO’lar ve Ürünlerine Dair
Yönetmelik’te yapılan
değişikliklerin ne anlama
geldiğini kamuoyu ile
52
paylaşmak üzere 11
Haziran 2014 tarihinde
“GDO Yaramız Daha da
Büyüyor!” konulu basın
açıklaması yaptık. Şube
Başkanımız Ahmet ATALIK 13
Haziran 2014 günü konuk
olduğu Açık Radyo’da
kuraklık ve tarımda sulama
konularını değerlendirdi.
ODA’mızın 14 Haziran
2014 günü Bursa’da
gerçekleştirdiği Bölge
Toplantısına katılan Şube
Başkanımız Ahmet ATALIK,
Şube çalışmalarımızın
yanında mesleğimizin
ve meslektaşlarımızın
sorunlarıyla ilgili
değerlendirmelerde
bulundu.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK 18 Haziran 2014
günü Habertürk ve Ülke
TV’ye kuraklık, don, dolu,
sel ve tarım politikalarımız
kapsamında tarım ürünleri
üretim ve fiyatlarını
değerlendirdi.
Son yıllarda önemle
kutlanmaya başlanan
Toprak Bayramı ile ilgili pek
çok çevrenin bilmediği
bilgileri kamuoyunun
bilgisine sunmak üzere 19
Haziran 2014 günü “Toprak
Bayramını Kaç Kişi Biliyor?”
konulu basın açıklaması
yaptık.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK 20 Haziran 2014
günü TRT 1 televizyonuna
değerlendirmelerde
bulundu.
Sarıyer, Gümüşdere
Köyü’nden bir heyet
24 Haziran 2014 günü
Şubemize ziyarette
bulundu. Ziyarette, köylerinin
tek tarım arazisi olan 590
dekarlık hazine arazisinin
satışa çıkarılması, ODA’mızın
konuyla ilgili açtığı dava
ve bundan sonraki süreçte
verilecek mücadele
görüşüldü.
Başbakanlıktan TBMM’ye
sunulan ve Zeytincilik
Yasası’nın koruyucu
hükümlerine istisnalar
getiren yasa tasarısının
içeriği konusunda
kamuoyunu aydınlatmak
üzere 27 Haziran 2014
günü “Zeytinlikler Rant
Odaklı Faaliyetlere Açılmak
İsteniyor!” konulu basın
açıklaması yaptık.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK 1 Temmuz 2014
günü Habertürk TV’ye
değerlendirmelerde
bulundu. ATALIK 4 Temmuz
2014 günü yapılan
Su Ürünleri Fakültesi
mezuniyet törenine katıldı.
Şube Başkanımız Ahmet
ATALIK 9 Temmuz 2014
günü Bloomberg HT
televizyonuna Zeytincilik
Kanun Tasarısı hakkında
değerlendirmelerde
bulundu.
Kuraklık nedeniyle
ülkemizin bazı bölgelerinde
kanalizasyon sularının
tarımda kullanıldığı
haberlerinin basında yer
alması dolayısıyla 10
Temmuz 2014 tarihinde
“Kanalizasyonla Tarım
Ürünlerinin Sulanması
Tehlikelidir!” başlıklı basın
açıklaması yaptık.
Her ayın ilk Perşembe günü
Valilikte düzenlenen İl Toprak
Koruma Kurulu toplantılarına
asıl üye olarak Şube
Başkanımız Ahmet ATALIK
ve yedek üye olarak Şube
II. Başkanımız Yıldırım DERYA
katılım sağlamaktadır.
Nükleer Karşıtı Platform
(NKP) toplantılarına
Şube Yönetim Kurulu
Üyemiz Veli KARADENİZ
ve Yedek Yönetim Kurulu
Üyemiz Nuray IŞIK katılım
sağlamaktadır. Suyun
Ticarileştirilmesine Hayır
Platformu toplantılarına
Şube Yönetim Kurulu
Sayman Üyemiz Gürol
Şimşek ile Yedek Yönetim
Kurulu Üyemiz Nuray IŞIK
katılım sağlamaktadır.
GDO’ya Hayır Platformu
toplantılarına Şube
Başkanımız Ahmet ATALIK
katılmaktadır.
Şube Etkinlikleri
İZMİR
Çiftçimize tohum, zirai
ilaç, alet makine ve
bitki besleme ürünü
sağlayan ziraat bayisi
meslektaşlarımızla 3
Şubat’ta bir araya geldik.
Ziraat Bayileri Uzmanlık Dalı
Komisyonu Toplantısı da
5 Şubat’ta gerçekleştirildi.
Bu toplantıda komisyonun
Celal ASLAN, Günay
BAYSAL, Ufuk CÜCÜ,
Tuncer TANELİ, Halil USLU,
Ahmet MADAN, Kamil
Burak ERYÜCE ve Orhan
AKGÜL’den oluşturulmasına
ve komisyondan sorumlu
olarak Yönetim Kurulu
Üyemiz Prof. Dr. Enver
DURMUŞOĞLU’nun
çalışmalara katılmasına
karar verildi.
Odamızın 44. Dönem
Olağan Genel Kurulunda
görev yapacak Şube
Delegelerimizle 10
Şubat ve 4 Mart 2014
tarihlerinde Şube Binamızda
toplanarak, görüş
alışverişinde bulunduk.
Şubemiz tarafından
düzenlenen Dış Mekan
Bitkilerinde Budama Tekniği
Eğitimi 22 Şubat 2014’te
gerçekleştirildi. Eğitim Şube
Yönetim Kurulu Üyemiz Mine
PAKKANER tarafından verildi.
TMMOB, DİSK, KESK İzmir
Bileşenleri tarafından 27
Şubat 2014 tarihinde
yolsuzluklara karşı
düzenlenen eyleme katılım
sağladık.
Şubemizce Küçükbaş
Hayvan Yetiştiriciliği ve Islahı
konusunda düzenlenen
vize eğitimi 1 Mart 2014
günü, Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Zootekni Bölümü
öğretim üyeleri Prof. Dr.
Turgay TAŞKIN ve Prof. Dr.
Nedim KOŞUM tarafından
verildi.
Üyelerimizle birlikte 2 Mart’ta
Homeros Vadisi’nde doğa
yürüyüşü gerçekleştirdik.
TMMOB İş Cinayetleri ile
Mücadele Günü Basın
Açıklaması 3 Mart’ta Kıbrıs
Şehitleri Caddesi’nde
yapıldı. Basın açıklaması
Şube Başkanımız Ferdan
ÇİFTÇİ tarafından okundu.
Şubemiz tarafından 4 Mart
2014 günü Kuraklık ve
İklim Değişikliğinin Tarıma
Etkileri konusunda basın
açıklaması yapıldı. Şube
Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ
tarafından okunan basın
açıklamasına II. Başkanımız
Ahmet TOMAR ve Yönetim
Kurulu Yazman Üyemiz Ela
DALÇAM katıldı.
Sosyal etkinliklerimiz
çerçevesinde 26 Mart’ta
toplu bilet alarak Devlet
Tiyatrosu Konak Sahnesinde
Çehov’un Vişne Bahçesi
Oyununu üyelerimizle
birlikte izledik.
8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Gününü
üyelerimizle Şube
Lokalimizde kutladık.
Yönetim Kurulu İkinci
Başkanımız Ahmet TOMAR,
Yazman Üyemiz Ela
DALÇAM, Sayman Üyemiz
Kurtuluş BİNGÖL,Yönetim
Kurulu Üyelerimiz; Mine
PAKKANER, Ufuk BİRTÜRK ve
Dr. Melike FERHATOĞLU’nun
bulunduğu bu özel
güne, Gıda Tarım
Hayvancılık Bakanlığı İzmir
İl Müdürlüğü’nde görev
yapan şubemiz üyesi Ufuk
UYSAL müziğiyle renk kattı.
Ankara’da 6-7 Mart 2014’te
yapılan Şube Başkanları
toplantısı ve 8-9 Mart 2014
tarihlerinde yapılan ZMO
44. Dönem Olağan Genel
Kurulu’na Şube Başkanımız
Ferdan ÇİFTÇİ ve Genel
Kurul delegelerimiz katıldılar.
Gezi direnişinde sokakta
polisin gaz kapsülü ile
yaralanarak bir yıl sonra
yaşamını yitiren Berkin
Elvan’ın ölümünü İzmir
emek ve demokrasi güçleri
ile protesto ettik.
Şubemizce 14-16 Mart, 4-6
Nisan, 18-20 Nisan ve 1315 Haziran 2014 tarihlerinde
Biyosidal Ürün Uygulayıcı
Personel Eğitimleri
gerçekleştirildi. Eğitim, İzmir
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Çevre Sağlığı Şubesi’nden
Gürbüz VURKIR, Yönetim
Kurulu üyemiz Prof.Dr. Enver
DURMUŞOĞLU, Arş. Gör. Dr.
Erkan URKAN ve Dr. Tuğrul
ŞAHBAZ tarafından verildi.
Şube Yönetim Kurulumuz
18. Mart’ta E.Ü. Ziraat
Fakültesi Prof. Dr. Akın
OLGUN’u makamında
ziyaret ederek, görüş
alışverişinde bulundu.
Şubemiz heyetinde,
Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, II.
Başkanımız Ahmet TOMAR,
Yönetim Kurulu Yazman
Üyemiz Ela DALÇAM,
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Prof. Dr. Enver DURMUŞOĞLU
ve Mine PAKKANER yer aldı.
E.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak
Bölümü’nü ziyaret ettik.
Şube Başkanımız Ferdan
ÇİFTÇİ ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz, Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Huriye UYSAL ve
öğretim üyeleri ile görüş
alışverişinde bulundu.
Fakülte ziyaretlerimizi 18
Mart’ta Tarla Bitkileri Bölümü
ile sürdürdük. Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Esen ÇELEN ve
öğretim üyeleri ile ortak
çalışma yapabileceğimiz
konuları değerlendirdik.
Ayrıca değişik tarihlerde
Tarım Ekonomisi Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Canan
ABAY, Bitki Koruma Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Zeynep
Kalacı YOLDAŞ, Tarım
Makinaları Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Erdem AYKAS,
Bahçe Bitkileri Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Ercan
ÖZZAMBAK, Tarımsal Yapılar
ve Sulama, Süt Teknolojisi ve
Zootekni Bölümü’nü ziyaret
ettik.
Şube Yönetim Kurulumuz
18 Mart 2014’te İzmir
Ticaret Odası Başkanı Ekrem
DEMİRTAŞ’ı ziyaret etti.
Ziyarette Şube Başkanımız
Ferdan ÇİFTÇİ 4. Bayiler
Zirvesine destekleri için İZTO
53
Şube Etkinlikleri
54
Başkanı Ekrem DEMİRTAŞ’a
teşekkür plaketi verdi.
Şube Başkanımız Ferdan
ÇİFTÇİ 20 Mart’ta Tarım
Ekonomisi bölümü 4.
sınıf öğrencileriyle bir
araya gelerek, ‘‘Tarım
Politikalarında Baskı Grubu
Olarak Ziraat Mühendisleri
Odasının Rolü’’ konusunda
sunum yaptı.
Odamızın öğrenci
temsilcisini 24 Mart’ta
E.Ü. Ziraat Fakültesi’nde
yaptığımız seçimle
belirledik. Seçime Şube
Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ,
Yönetim Kurulu Yazman
Üyemiz Ela DALÇAM,
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Mine PAKKANER, Prof. Dr.
Enver DURMUŞOĞLU ve Ufuk
BİRTÜRK katıldı. Seçimler
sonucunda Enver Nadir
COŞAR öğrenci temsilcimiz
oldu.
Şube Başkanımız Ferdan
ÇİFTÇİ, TÜRK-İŞ İzmir 3
Nolu Bölge Başkanı Hasan
Hüseyin KARAKOÇ ve
DİSK Ege Bölge Temsilcisi
Memiş SARI ile bir araya
gelerek, 1 Mayıs hazırlıklarını
değerlendirdi.
Şube Başkanımız Ferdan
ÇİFTÇİ, Bitki Koruma Bölümü
Öğretim Üyesi Doç Dr.
Hasan DEMİRKAN’ın daveti
üzerine 1. Sınıf öğrencilerine
ODA çalışmalarımızı anlattı.
Serbest Tarım Danışmanları
Komisyonumuz ilk
toplantısını 5 Nisan’da
Şubemiz’de yaptı.
Toplantıya Şube Başkanımız
Ferdan ÇİFTÇİ, II.
Başkanımız Ahmet TOMAR
ve Komisyon Üyelerimiz Anıl
AKBAYRAMLAR, Ziya KAYAN,
Sündüz UZUN ve Ökkeş ŞEN
katıldı.
Ekoloji İzmir ve OLİVTECH
2014 Fuarlarına standımız
ve söyleşilerimizle katıldık.
İzmir Ticaret Odası Stratejik
Plan Toplantısına Şube II.
Başkanımız Ahmet TOMAR
katıldı.
Şube Başkanımız Ferdan
ÇİFTÇİ Yönetim Kurulu
Yazman Üyemiz Ela
DALÇAM ve Sayman
Üyemiz Kurtuluş BİNGÖL,
Bornova Zeytincilik
Araştırma İstasyonu Müdürü
Dr. Ünal KAYA ve Bornova
Zirai Mücadele Araştırma
İstasyonu Müdürü Dr. Ali
TAMER’i ziyaret ederek,
görüş alışverişinde
bulundular.
Geleneksel Emekliler Bahar
Buluşmamız 15 Nisan’da
Şube Lokalimizde yapıldı.
Su Ürünleri Meslek Dalı
Komisyonu ilk toplantısını
yaptı. Toplantıya Ege
Üniversitesi’nden Öğretim
Üyesi ve Urla Denizcilik
Meslek Yüksek Okulu
Müdürü Prof. Dr. Cengiz
METİN, Doç. Dr. Ali Yıldırım
KORKUT ve aynı zamanda
Yönetim Kurulu Üyemiz olan
Dr. Melike FERHATOĞLU
katıldı.
Şube Başkanımız Ferdan
ÇİFTÇİ İzmir Kemalpaşa’da
dolu nedeniyle zarar
gören meyve ağaçlarını
yerinde inceledi. İnceleme
sonucunda %90’lar
seviyesinde zarar oluştuğu
tespit edildi.
Şube Yönetim kurulumuz
29 Mart’ta Gıda Tarım ve
Hayvancılık İzmir İl Müdürü
Ahmet GÜLDAL ve Gıda
Kontrol Laboratuvar Müdürü
Erol BULUT’u ziyaret etti.
Şube Başkanımız Ferdan
ÇİFTÇİ, II. Başkanımız Ahmet
TOMAR, Yazmanımız Ela
DALÇAM ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Tuncer TANELİ’nin
katıldığı ziyaretlerde,
çalışmalarımız hakkında
bilgi aktardık ve ortak
çalışma yapma isteğimizi
dile getirdik.
E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi’ni
30 Mart’ta ziyaret ettik.
Ziyarete Şube Başkanımız
Ferdan ÇİFTÇİ, II.
Başkanımız Ahmet TOMAR,
Yazmanımız Ela DALÇAM ve
Yönetim Kurulu üyelerimiz
Mine PAKKANER ve Melike
FERHATOĞLU katıldı.
1 Mayıs İşçi Bayramı
kutlamalarına katıldık.
Geleneksel Bahar
Balomuzu 24-25 Mayıs
tarihlerinde yaptık.
Şube Başkanımız
Ferdan ÇİFTÇİ’nin açılış
konuşması ile başlayan
balomuz coşku içinde
geçti. Baloda, önceki
dönem Genel Başkanımız
Dr. Turhan TUNCER’e
örgütümüze verdiği
emeklerden dolayı teşekkür
plaketi sunuldu.
Orman Genel
Müdürlüğü’nün haksız
rotasyon uygulamasına
karşı KESK Tarım Orkam
Sen İzmir Şubesi tarafından
yapılan basın açıklamasına
destek verdik. Konuyla ilgili
olarak düzenlenen foruma
Şube Başkanımız Ferdan
ÇİFTÇİ katılarak görüşlerimizi
aktardı.
Şubemiz tarafından
7 Haziran 2014’te
Proje Hazırlama ve
Değerlendirme Eğitimi
düzenlendi. Saymanımız
Kurtuluş BİNGÖL’ün
bilgilendirme konuşması
ile başlayan eğitim, Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr.
Gamze SANER tarafından
verildi.
Odamızın 60. Kuruluş
yıldönümü etkinliklerini
planlamak ve oda
çalışmalarımız konusunda
görüş eleştiri ve önerileri
almak için Şubemizin
Şube Etkinlikleri
önceki dönem başkanları
ile 24 Haziran’da bir araya
geldik. Toplantıya, Çetin
SELÇUK, Hüseyin Cahit EKER,
Emin TUĞAY, Prof. Dr. Cengiz
ÇAKIR, Prof. Dr. Kamil Okyay
SINDIR ve yitirdiğimiz Halil
Ekrem ARKAYIN ve 1984-
KAYSERİ
Makina Mühendisleri Odası
Şube Başkanı Ersin FENER’i
ziyaret Ettik.
Şubemiz II. Başkanı
Serkan YILMAZ ve Bitki
Koruma Ürünü Bayisi
Odamız Üyesi Tuncer
SARAY, 15 Şubat 2014
tarihinde Odamız toplantı
salonunda Bitki Koruma
Ürünü Bayilik Sınavına
girecek üyelerimize yönelik
bilgilendirme toplantısı
düzenlediler.
Şubemizce 22 Şubat
2014 günü Genel Merkez
Delegelerimiz ve Yönetim
Kurulu’nun katılımıyla
toplantı düzenledi.
Toplantıda ZMO Genel
Kurulu öncesinde görüş
alışverişinde bulunuldu.
Geleneksel Başak Gecemizi
1 Mart 2014 günü Eski
Dostlar Restoran’da
gerçekleştirdik. Şube
Başkanımız İmdat AKSOY’un
açılış konuşmasıyla
başlayan gecemize;
Erciyes Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Halil KIRNAK ve öğretim
üyeleri, Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü
Levent BENLİ, Oda eski
başkanlarımız, meslek
odası temsilcileri, kamu
1986 Dönemi Yazman
Üyesi Ali BARAL katıldı. Prof.
Dr. Reşit SÖNMEZ ve Orhan
TUNCEL başkanlarımızın
sağlık sorunu Alaettin
HACIMÜEZZİN başkanımız
önceden belirlenmiş
bir toplantısı nedeniyle
il dışında bulunması
sebebiyle toplantıya
katılamadılar.
1 Temmuz Kabotaj ve
Denizcilik Bayramı’nda,
Geleneksel TMMOB İzmir
İKK Kartondan Tekneler
Yarışının Yedincisi yapıldı.
Soma’da kaybettiğimiz
aralarında 5 Maden
Mühendisi arkadaşımızın
da bulunduğu 301 maden
emekçisine adanan
yarışmada tüm teknelere
LİMAN SOMA adı verilerek
Maden Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi
tarafından hazırlanan
SOMA’yı UNUTMAYACAĞIZ,
UNUTTURMAYACAĞIZ
yazılı tişörtler giyildi.
ODA’mız takımı yarışmada
ikincilik ödülünü kazandı.
Kazananların ödülleri
TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet SOĞANCI
tarafından verildi.
Ege Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi’nin 18 Temmuz’da
yapılan mezuniyet törenine,
Şube Başkanımız Ferdan
ÇİFTÇİ, II. Başkanımız Ahmet
TOMAR ve Yönetim Kurulu
Yedek Üyemiz Melike
FERHATOĞLU katıldı. Şube
Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ
törende açılış konuşması
yaptı ve ilk üç içerisine
girerek okulu dereceyle
bitiren öğrencilerimize
odamız adına başarı plaketi
verdi.
İsrail’in Gazze Katliamı
IŞİD Katliamları ve Rojava
katliamını 23 Temmuz’da
Kıbrıs Şehitleri Caddesinde
düzenlenen basın
açıklaması ile protesto ettik.
kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri, meslektaşlarımız
ve basın mensupları katıldı.
Gecede meslekte 35. yılını
dolduran ODA’mız üyelerine
plaketlerini sunduk. Ayrıca
Odamıza katkılarından
dolayı Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü
Levent BENLİ, eski Oda
Başkanımız Kazım DUYGULU
ve Tayfun ÖNER’e teşekkür
plaketi verdik.
Kayseri Dünya Ticaret
Merkezinde 20-23 Mart
2014 tarihleri arasında
açılan 9. Kayseri Tarım
Fuarı’nda stant açtık. Fuarın
açılışına Şube Başkanımız
İmdat AKSOY, II. Başkanımız
Serkan YILMAZ ve Yönetim
Kurulu Üyemiz Şükrü
TAŞYÜREK katılım sağladı.
Ziraat Mühendisleri Odası
Kayseri Şubesi olarak 4
gün boyunca fuarı ziyarete
gelen meslektaşlarımız ve
çiftçilerimizle mesleğimiz ve
tarım üzerine sohbet etme
imkanı bulduk.
Türkiye elma üretiminin
yaklaşık yüzde 4,5’unu
karşılayarak 4. sırada yer
alan İlimizde elmanın
sektörel analizini yapmak
üzere 24 Nisan 2014
tarihinde “Elma Çalıştayı
Hazırlık Toplantısı”
düzenlendi. Toplantıya
Şube Başkanımız İmdat
AKSOY ve II. Başkanımız
Serkan YILMAZ katılarak,
ODA’mız görüşlerini dile
getirdi.
Erciyes Üniversitesi Seyrani
Ziraat Fakültesince 23-25
Nisan 2014 tarihlerinde
düzenlenen Zootekni
Öğrenci Kongresi’ne katıldık.
Erciyes Üniversitesi Seyrani
Ziraat Fakültesi Mezuniyet
Töreni’ne katılım sağladık.
Şube Başkanımız İmdat
AKSOY törende bir konuşma
yaptı. AKSOY daha sonra
dereceyle mezun olan
öğrencilere plaket ve
hediyelerini verdi.
Düzenlemiş olduğumuz iftar
yemeğine Kayseri Şeker
Fabrikası Genel Müdürü
Levent BENLİ ve çok sayıda
üyemiz aileleriyle katılım
sağladılar.
55
Şube Etkinlikleri
KAHRAMANMARAŞ
56
Şubemizin olağan genel
kurulunu tamamlamasının
ardından Kahramanmaraş
TKDK İl Koordinatörü Dr.
Ömer Süha USLU ve
Kartalkaya Sağ Sahil
Sulama Birliği Başkanı İsmail
KAYNAR Şubemize ziyarette
bulunarak, yeni dönem
Yönetim Kurulumuzu
kutladılar ve başarılar
dilediler. Ziyaretlerde Şube
Başkanımız Mehmet GEYİK
Odamızın yeni dönem
çalışma hedeflerini anlattı.
Ayrıca bilgi alışverişinde
bulunularak sivil instiyatif ve
işbirliği konuları görüşüldü.
Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi Rektör
Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Sinan BAŞ
ile Dekan Yardımcıları Prof.
Dr. Ali KAYGISIZ ve Doç. Dr.
Kenan Sinan DAYISOYLU,
ODA’mızı ziyaret ederek,
yeni Yönetim Kurulumuzu
kutladılar ve başarı dileklerini
ilettiler. Prof. Dr. Sinan
BAŞ tarım paydaşlarının
işbirliğine vurgu yaparak,
Şubemizle bu işbirliğinin yeni
dönemde artarak devam
etmesi gerektiğini belirtti.
Şube Başkanımız
Mehmet GEYİK de önceki
dönemlerde olduğu gibi
Ziraat Fakültemizle yakın
ilişki içerisinde olacaklarını
vurgulayarak, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti
ifade etti.
Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın Mustafa POYRAZ,
24 Şubat 2014 tarihinde
Şubemizi ziyaret ederek,
Şube Yönetim Kurulumuzu
kutladı ve başarılar diledi.
Ziyarette tarım sektörü
ve Kahramanmaraş
tarımı konularında bilgi
alışverişinde bulunuldu.
8 Mart Dünya Kadınlar
Günü nedeniyle Şube
Başkanlığımız Kadın
Komisyonu tarafından
yemekli toplantı düzenlendi.
Toplantıda, Kadın
Komisyonu Başkanımız
Betül YÜCEL, Yönetim
Kurulu Üyemiz Yasemin
KEÇECİOĞLU ve Şube
Başkanımız Mehmet GEYİK
birer konuşma yaptılar.
Şube Başkanımız daha
sonra, Ziraat Mühendisliği
mesleğine yıllarını vermiş
üyelerimiz Hatice ORÇAN
ve Nursel ÖZCAN’a günün
anısına plaket sundu.
Şubemizin olağan genel
kurulunun tamamlamasının
ardından, Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdür
Yardımcısı Mustafa
DÖŞYILMAZ, Şube Müdürü
Hüseyin GÖK, Ziraat Bankası
Binevler Şube Müdürü
üyemiz Rahime YILMAZ,
Kahramanmaraş Sendika
temsilcileri ve üyelerimiz
şubemize ziyarette
bulundular.
Şube Başkanımız Mehmet
GEYİK, 3 Nisan 2014
tarihinde Toprak Koruma
Kurulu Toplantısına katılarak,
görüşlerimizi dile getirdi.
Şubemizde 1 Nisan 2014
tarihinde Kahramanmaraş
TMMOB İl Koordinasyon
Kurulundaki (İKK) oda
temsilcilerinin katılımı ile
yapılan toplantıda, Şube
Başkanımız Mehmet GEYİK
oybirliği ile yeni dönem
Kahramanmaraş TMMOB
İKK Sekreterliğine seçildi.
Şube Başkanımız Mehmet
GEYİK, II. Başkanımız
Mustafa KIRBAŞ,
Saymanımız İbrahim GÜL,
Yönetim Kurulu üyelerimiz
Durdu GÜRBAK, Yasemin
KEÇECİOĞLU ve Genel Kurul
Delegemiz Prof. Dr. Ali Arda
IŞIKBER, 6 Nisan 2014 günü
Genç ZMO üyelerimizin
Ziraat Fakültesinde
düzenlediği Kermese katıldı.
ODA’mız heyeti aynı gün
KSÜ’ye yeni atanan Rektör
yardımcıları Prof. Dr. Mustafa
GÜL, Prof. Dr. İsmail BAKAN
ve Üniversite Genel Sekreteri
Ö. Rüştü ERTUĞRUL’u ziyaret
ederek, başarı dileklerini
ilettiler. Şube Başkanımız
Mehmet GEYİK, II.
Başkanımız Mustafa KIRBAŞ,
Saymanımız İbrahim GÜL ve
Yönetim Kurulu üyelerimiz
Durdu GÜRBAK, Yasemin
KEÇECİOĞLU ve Harun
AYMAN, 9 Mayıs 2014 günü
Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet
Fatih ERKOÇ, Dulkadiroğlu
Belediye Başkanı Necati
OKAY, Oniki Şubat
Belediye Başkanı Hanifi
MAHÇİÇEK ve Belediye
Başkan Yardımcısı aynı
zamanda meslektaşımız
olan Burhanettin
TÜRKKAHRAMAN’ı ziyaret
ettiler. İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü’nde
29 Nisan 2014 günü
yapılan Tarımsal Yayım
ve Danışmanlık İl Teknik
Komitesi toplantısına
katılan Şube Başkanımız
Mehmet GEYİK, tarım
danışmanlarının sorunlarını
dile getirdi. Bunun
ardından tarım danışmanı
meslektaşlarımız ile
10 Mayıs 2014 günü
şubemizde bir araya
gelerek, teknik komite
toplantısında görüşülen
konularla ilgili bilgi aktardık.
Tarım Danışmanları da
sahada karşılaştıkları
sorunları gündeme
getirdiler. Kahramanmaraş
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’nün ev
sahipliğinde Tarım Bileşenleri
olarak bir araya geldik.
Toplantıya Şube Başkanımız
Mehmet GEYİK ve Şube
Saymanımız İbrahim GÜL
katıldı. Toplantıda ilimiz
zeytin tarımını ve 6-9 Kasım
2014 tarihinde yapılacak
Tarım Fuarını konuştuk.
Şube Başkanımız Mehmet
GEYİK ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz, KSÜ Ziraat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Ali KAYGISIZ ve Dekan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr.
Mustafa KÜSEK’i ziyaret
ederek, yeni görevleri
nedeniyle kutladılar ve
başarı dileklerini ilettiler.
Kahramanmaraş Ticaret ve
Sanayi Odası ve Akdeniz
İhracatçı Birlikleri işbirliğinde
düzenlenen iftar programı
ve Kahramanmaraş 2013
Yılı İhracatın Yıldızları Ödül
Törenine Şube Başkanımız
Mehmet GEYİK ve Şube
Saymanımız İbrahim GÜL
katıldı. MHP İl Başkanı
Mustafa BASTIRMACI, İl
Yönetim Kurulu Üyeleri,
İlçe Başkanları ve Belediye
Meclis Üyeleri ile birlikte
TMMOB İl Koordinasyon
Kurulu ve ZMO
Kahramanmaraş Şubemize
hayırlı olsun ziyaretinde
bulundular.
Şube Etkinlikleri
KONYA
Konya Şube Eğitim
Salonumuza, ODA’mıza
ve mesleğimize yapmış
olduğu hizmet ve
katkılardan dolayı 8. ile 9.
dönem Şube Başkanımız
Özkan TAŞPINAR’ın adının
verilmesi kararlaştırıldı. Bu
doğrultuda, 5 Şubat 2014
günü gerçekleşen “Özkan
TAŞPINAR Eğitim Salonu”
açılış törenine; Konya Şube
Başkanımız Celil ÇALIŞ,
Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Nuran UYSAL ile Ali Fuat
HAMURCU, 8. ve 9. dönem
Konya Şube Başkanı Özkan
TAŞPINAR ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Ekrem HUĞLU ile
Prof. Dr. Nuh BOYRAZ ve
üyelerimiz katıldılar.
Konya Şubemiz tarafından
5-9 Şubat 2014 tarihleri
arasında Bitki Koruma
Eğitimi düzenlendi. Eğitim,
Şube Başkanımız Celil
ÇALIŞ’ın açılış konuşmasıyla
başladı.
Konya Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı
Şube Müdürlüğünün
organize ettiği “Bitki Koruma
Ürünleri Bayi Eğitimi ve
Mücadelede Biyoteknik
Yöntemler” toplantısı 6
Şubat 2014 tarihinde
gerçekleştirildi.
Toplantıya, Şube Başkanımız
Celil ÇALIŞ ve Yönetim
Kurulu Yazman Üyemiz
Nuran UYSAL katıldı.
TMMOB Konya İKK
toplantılarına katılım
sağladık.
Selçuk Üniversitesinin
konuğu olarak 4 gün
boyunca Konya’da
bulunan Azerbaycan Devlet
Tarım Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İbrahim CEFEROV,
Konya Şubemizi ziyaret etti.
Ziyarette; Selçuk Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Musa ÖZCAN, Ziraat
Mühendisleri Odası Konya
Şube Başkanımız Celil ÇALIŞ
ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Nuran UYSAL, Ali Fuat
HAMURCU, Tamer DEĞER,
Gamze AKBAŞ, önceki
dönem başkanımız Özkan
TAŞPINAR, Selçuk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Nuh BOYRAZ
ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet
ŞAHİN hazır bulundular.
ODA’ mızca gerçekleştirilen
ve Ziraat Bayisi
meslektaşlarımızın sorunları
ve çözümlerinin tartışıldığı,
geleceğin yol haritasının
çizildiği Ziraat Bayileri
Zirvesi’nin dördüncüsü
İzmir’de yapıldı. Zirveye
Şube Başkanımız Celil
ÇALIŞ ve üç Ziraat Bayi
meslektaşımız katıldı.
TMMOB İKK, hastane
yapılması için talep edilen
Konya Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal
Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü kullanımında
olan bir arazi hakkında
basın açıklaması yaptılar.
Basın Toplantısına,
Başkanımız Celil ÇALIŞ ile
Yönetim Kurulu üyelerimiz
Nuran UYSAL, Tamer DEĞER,
Ali Fuat HAMURCU ve
Gamze AKBAŞ katıldı.
TÜYAP Konya Fuarcılık
A.Ş. tarafından 27 Şubat
- 2 Mart 2014 tarihleri
arasında düzenlenen 3.
Tohum Teknolojileri, Bitki
Besleme, Fidancılık, Bahçe
Bitkileri, Zirai Mücadele,
Sulama, Gübreleme ve
Ekipmanları Fuarı ile 2.
Hayvancılık Ekipmanları
ve Süt Endüstrisi Fuarı’na
katıldık. Fuarda açtığımız
stantta Genç ZMO ile
beraber; ODA üyelerimizi,
Selçuk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi akademisyen ve
öğrencilerini, çiftçileri, tarım
sektörü ile ilgili yurtiçinden
ve dışından gelen
ziyaretçileri ağırladık.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Bitkisel Üretim
Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenen
Yemeklik Baklagil Çalıştayı
5-6 Mart 2014 tarihlerinde
Konya’da yapıldı.
Çalıştaya Şube Başkanımız
Celil ÇALIŞ katıldı.
Selçuklu Kaymakamlığı İlçe
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’nce hazırlanan,
Selçuklu Belediyesi, Selçuk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ve Konya Önder Çiftçi
Derneği’nin katkılarıyla
yürütülen ‘Birinci Selçuklu
Ödüllü Çiftçi Eğitim
Projesi”nin kapanış ve
ödül töreni 5 Mart 2014
tarihinde gerçekleştirildi.
Ödül törenine Başkanımız
Celil ÇALIŞ, II. Başkanımız
Prof. Dr. Süleyman SOYLU
ile Yönetim Kurulu Yazman
Üyemiz Nuran UYSAL katıldı.
Şube Başkanımız Celil ÇALIŞ
ve Yönetim Kurulumuz,
Konya Ticaret Borsası’nı
ziyaret ederek, Yönetim
Kurulu Başkanı M. Uğur
KALELİ ve Yönetim Kurulu
üyeleri ile Konya tarımının
sorunları ve çözümleri
konusunda görüş
alışverişinde bulundular.
Konya Valiliği, Büyükşehir
Belediyesi ve Konya
Veteriner Kontrol Enstitüsü
tarafından, halk ve hayvan
sağlığını korumaya yönelik
ilköğretim öğrencilerini
bilinçlendirmeyi
hedefleyen, “Veteriner Halk
Sağlığı ve Zoonoz Hastalıklar
Projesi”nin açılış toplantısı
yapıldı. Toplantıya Şube
Başkanımız Celil ÇALIŞ
katıldı.
Şube Başkanımız Celil ÇALIŞ
ile ODA’mız Üyesi Myvet
Tarım Sulama Sistemleri Ltd.
Şirketi’nden Ziraat Mühendisi
Ramazan CEVİZ, Selçuk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Bölümü 3. sınıf öğrencilerine
meslekte iyi bir kariyere
sahip olmak için ne tür
hazırlıklar yapmalı konulu
semineri verdiler.
KOP İdaresi Başkanlığı
tarafından 15 Mart 2014
günü Beyşehir’de “Kırsal
Kalkınmada Tecrübe ve
Bilgi Paylaşımı Çalıştayı”
düzenlendi. Çalıştaya,
Başkanımız Celil ÇALIŞ
57
Şube Etkinlikleri
ile II. Başkanımız Prof. Dr.
Süleyman SOYLU katıldı.
Karatay İlçe Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü
tarafından organize edilen
ve Karatay Ziraat Odası
Başkanlığı’nın destekleriyle
gerçekleştirilen “Karatay
Yağ Bitkileri’” konulu
panele Başkanımız Celil
ÇALIŞ, II. Başkanımız Prof.
Dr. Süleyman SOYLU ve
Yönetim Kurulu Yazman
Üyemiz Nuran UYSAL katılım
sağladı.
Soğuk ve yağışlı günlerin
ardından gelen bahar
ile Konya Şube Binamızın
bahçesinde yer alan formu
bozulmuş ve yıpranmış
bitkileri temizleyerek yeni
sezona hazırlık yaptık.
Konya Şubemiz 12-13
Nisan 2014 tarihlerinde,
“Konya Bölgesi’nde Baharlık
Ürünlerde Yetiştirme
Teknikleri, Hastalık ve
Zararlılarla Mücadele” ile
“Konya Bölgesi’nde Baharlık
Ürünlerde Gübreleme ve
Sulama” konulu iki eğitim
semineri düzenledi.
Şube Başkanımız Celil ÇALIŞ
ve Yönetim Kurulumuz, Asya
Lale Çumra Tesislerini ziyaret
ederek, işletme sahibi Ali
YETKİN ve Üretim Müdürü
Beyhan GÜRSES’ten bilgi
aldılar.
58
Konya Şube Binamızda
gerçekleştirdiğimiz Toprak
Analiz Laboratuarı konulu
toplantımıza laboratuar
sahipleri ile laboratuarlarda
çalışan meslektaşlarımız
katıldı. Toplantıda, Şube
Başkanımız Celil ÇALIŞ ile
S.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak
Bilimi ve Bitki Besleme
Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. H. Hüseyin ÖZAYTEKİN
bilgi verdi.
Konya Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü’nce
22 Nisan 2014 günü
düzenlenen “Süt Sektörü
Faaliyet Planı” toplantısına
Şube Başkanımız Celil ÇALIŞ
katıldı.
MEVKA tarafından
düzenlenen “İç Göç
Yönetişim Paneli”ne
Başkanımız Celil ÇALIŞ ile
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ali
Fuat HAMURCU ve Gamze
AKBAŞ katılım sağladı.
Şube Başkanımız Celil
ÇALIŞ ile Yazmanımız Nuran
UYSAL, Akşehir Belediye
Başkanı seçilen ODA’mız
Üyesi Dr. Salih AKKAYA’yı,
ziyaret ederek, görevinde
başarılar dilediler.
Şube Başkanımız Celil
ÇALIŞ ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz Konya Meram
Belediye Başkanı Fatma
TORU’yu ziyaret ettiler.
Şube Başkanımız Celil
ÇALIŞ’ın öncülüğünde
10 Mayıs 2014 günü
Şube Binamızda
gerçekleştirdiğimiz Toprak
Analiz Laboratuarı konulu
ikinci toplantımıza, Toprak
Analiz Laboratuarları
Derneği Başkanı Halil İNCE
ve Konya Bölgesi’nde
faaliyet gösteren Toprak
Analiz Laboratuarlarının
sahipleri katıldı.
Konya Şubesi Öğrenci
Temsilcilerimiz; öğrenci
arkadaşlarının tanışması,
dayanışmanın artırılması,
birlik ve beraberlik ortamının
oluşturulması amacıyla her
yıl düzenlediği “Geleneksel
Kahvaltı Etkinliği”ni bu
sene 10 Mayıs 2014 günü
Beyşehir’de gerçekleştirdi.
Kahvaltının ardından
Beyşehir Gölü’nde gezinti
yapılan etkinliğe, Şubemiz
adına Yedek Yönetim
Kurulu Üyemiz Kemal Berk
HORASAN katıldı.
Konya İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
tarafından hububatın en
büyük düşmanı olan süne
ile biyolojik mücadele
kapsamında Konya’nın 20
ilçedeki 425 köyde ağaçlık
ve sulak alanlarına 1 milyon
faydalı böcek salımı Bahri
Dağdaş Uluslararası Tarımsal
Araştırma Enstitüsü’nde
düzenlenen programla
gerçekleşti. Programa
Şube Başkanımız Celil
ÇALIŞ ile Saymanımız Fuat
KUNDURACI katılım sağladı.
Ulusal Hububat Konseyi
(UHK) ile Konya Ovası
Projesi (KOP) Bölge
Kalkınma İdaresi’nin birlikte
organize ettikleri anıza
doğrudan aspir ekimi tarla
günü çalışmasına Şube
Başkanımız Celil ÇALIŞ
ile II. Başkanımız Prof. Dr.
Süleyman SOYLU katıldı.
UHK’nin Konya’da
gerçekleştirilen 4. Genel
Kurulu’nda, önceki dönem
Şube Başkanımız ve ZMO
Onur Kurulu Üyesi Özkan
TAŞPINAR, UHK Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi olarak
belirlendi.
Konya Şubemiz Selçuk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
1. ve 2. Sınıf öğrencilerine
yönelik “Mesleği tanımak
ve mezun olduktan sonra
kamu ve özel sektörde
karşılaşacakları fırsatlar”
konulu bilgilendirme
toplantısı düzenledi.
Toplantıya konuşmacı
olarak Konya İl Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürü
Seyfettin BAYDAR, Müdür
Yardımcısı Mehmet
TUĞAY, Şube Başkanımız
Celil ÇALIŞ, II. Başkanımız
Prof. Dr. Süleyman SOYLU,
Yazmanımız Nuran
UYSAL, Saymanımız
Fuat KUNDURACI, kamu
kurumları ve çeşitli şirketlerin
temsilcileri katıldılar. Ziraat
Fakültesi 3. ve 4. sınıf
öğrencilerine de Ziraat
Mühendisi olarak meslekte
iyi bir kariyer yapmak
amacıyla bugünden
Şube Etkinlikleri
ve daha sıcak ortamlara
taşımak amacıyla akşam
sohbetleri düzenledi.
başlayarak neler yapılması
gerektiği konusunda bilgiler
verdik.
27-28 Mayıs 2014
tarihlerinde Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal
Araştırma Enstitüsü
tarafından düzenlenen
“7. Koruyucu Toprak
İşleme ve Doğrudan
Ekim Çalıştayı”na, Şube
Başkanımız Celil ÇALIŞ,
II. Başkanımız Prof. Dr.
Süleyman SOYLU, Yönetim
Kurulu Üyelerimiz Nuran
UYSAL, Tamer DEĞER ve
Gamze AKBAŞ katıldı.
Konya 12. Uluslararası Tarım,
Tarımsal Mekanizasyon ve
Tarla Teknolojileri Fuarı’na
katılım sağladık.
MEVKA’nın 12. dönem
Kalkınma Kurulu Toplantısına
katılan Şube Başkanımız
Celil ÇALIŞ’ın önerisi üzerine,
Konya Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal
Araştırma Enstitüsü’nünde
bulunan “Kuraklık Test
Merkezi”nin, “Kuraklık İzleme
Merkezi”ne dönüştürülmesi
için gündem oluşturulması
Yönetim Kurulunca
görüşülmek üzere kabul
edildi.
Konya Şubemizce 1820 Haziran 2014 tarihleri
arasında “3. Biyosidal
Ürün Uygulayıcı Eğitimi”
gerçekleştirildi. Eğitimin
açılışında Yönetim Kurulu
Üyemiz Nuran UYSAL,
kursiyerlere bilgi verdi.
Eğitim, S.Ü. Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Öğretim Üyesi ve Yönetim
Kurulu Üyemiz Doç. Dr.
Nuh BOYRAZ, S.Ü. Ziraat
Fakültesi Tarım Makinaları
Bölümü Arş. Gör. Dr. Osman
ÖZBEK, Konya Sağlık
Müdürlüğü 112 Acil Sağlık
Hizmetlerinden Dr. Yavuz
ÜÇKUYU ve Dr. Galip ŞEF
tarafından verildi.
Alparslan Traktör Anonim
Şirketi’nin New Holland Tarla
Günleri etkinliğine Şube
Başkanımız Celil ÇALIŞ ve
Yönetim Kurulu Üyemiz Ali
Fuat HAMURCU katıldı.
ZMO Konya
Şubemiz tarafından
meslektaşlarımızın da
katılımı ile gerçekleştirilen
yemekte düzenlediğimiz
törende, Selçuk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bölüm
birincileri ile ZMO GENÇ’in
etkinlik ve faaliyetlerine
yaptıkları katkılardan dolayı
2013-2014 öğretim yılı
Yönetim Kurulu Öğrenci
Temsilcilerimizden mezun
olan Feride KARADUMAN,
Duygu KARLI, Sedat
SAMANCI, Bilge CEYHAN ve
Uğur AĞDAĞ’a birer plaket
vererek kutladık.
Konya Şubemiz iftar sonrası
Uzman Ziraat Mühendisleri
ile sektörde yeni çalışmaya
başlayan Genç Ziraat
Mühendislerini bir araya
getirerek meslektaşlarımız
arası ilişkileri güçlendirmek
Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık İl Teknik
Komitesi’nin 17
Temmuz 2014 tarihinde
gerçekleştirdiği toplantıya
Yönetim Kurulu Yazman
Üyemiz Nuran UYSAL katıldı.
Konya Valisi Sayın
Muammer EROL, ZMO
Konya Şubemizi ziyaret etti.
Ziyarette, Başkanımız Celil
ÇALIŞ, II. Başkanımız Prof. Dr.
Süleyman SOYLU, Yönetim
Kurulu Sayman Üyemiz
Fuat KUNDURACI, Yazman
Üyemiz Nuran UYSAL,
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ali
Fuat HAMURCU ve Gamze
AKBAŞ hazır bulundu.
Konya’nın büyük bir tarımsal
potansiyeli olduğunu ve
ortak akılla çalışıldığında
milli ekonomiye daha
büyük katkı yapacağını dile
getiren Başkanımız Celil
ÇALIŞ, bu açıdan STK’lar ile
kamu kurumlarının işbirliğinin
çok değerli olduğunu ifade
etti. Tarımsal üretimde
marka şehir olmayı
hedeflediklerini belirten
Konya Valisi Muammer
EROL da, çalışmalarından
dolayı Şube Başkanımız ve
Yönetim Kurulu üyelerimize
teşekkür etti.
yaygınlaştırılması ve kontrolü
projesi kapsamında Karatay
İlçesi Erler Mahallesi’nde İyi
Tarım Uygulamaları Hasat
Bayramı yapıldı. Etkinliğe
Başkanımız Celil ÇALIŞ ile
Yazmanımız Nuran UYSAL
katıldı.
Şube Başkanımız Celil
ÇALIŞ; 2014 Konya 3.
Tohum Teknolojileri, Bitki
Besleme, Fidancılık, Bahçe
Bitkileri, Zirai Mücadele,
Sulama, Gübreleme ve
Ekipmanları Fuarı ile 2.
Hayvancılık Ekipmanları
ve Süt Endüstrisi Fuarı’nda,
TOPRAK TV’nin canlı yayınına
katıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
tarafından Konya Kapalı
Havzası’nda hidrolojik
kuraklığın başladığı
açıklamasının ardından
gözler Türkiye’nin hububat
ambarı Konya Bölgesi’ne
çevrildi. Konuyla ilgili Şube
Başkanımız Celil ÇALIŞ,
SUNTV Muhabirinin sorularını
cevapladı.
İyi Tarım Uygulamalarının
59
Şube Etkinlikleri
MALATYA
AKP Yeşilyurt Belediye
Başkan Adayı Hacı Uğur
POLAT, Oda’mızı ziyaret etti.
Şube Yönetim Kurulunun da
hazır bulunduğu ziyarette
belediye ve belediyecilikten
beklediklerimizi anlattık.
Şubemizce 2014 Yılı Bahar
programları kapsamında
15 günde bir düzenlenecek
olan “Cumartesi Toplantıları”
serisinin ilki 22 Şubat 2014
günü gerçekleştirildi.
Toplantıda Dr. Nail ÖZEROL,
başta ABD olmak üzere
bazı yabancı ülkelerin
tarım politikaları ve proje
uygulamalarını, mesleki
tecrübeleri ışığında
üyelerimizle paylaştı.
MHP Battalgazi Belediye
Başkan Adayı Fahrettin
KITLIK ve yönetimi Oda’mızı
ziyaret ederek projelerini
anlattı. Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren
Şube Başkanımız Fevzi
ÇİÇEK, yerel seçim
sürecinde Fahrettin KITLIK’a
başarılar diledi.
60
Malatya AKP Milletvekili
Öznur ÇALIK, Battalgazi
Belediye Başkan adayı
Selahattin GÜRKAN ve
Parti yöneticileri odamızı
ziyaret ederek projelerini
anlattılar. Şube Yönetim
Kurulu’nun da hazır
bulunduğu ziyarette
belediye ve belediyecilikten
beklediklerimizi anlattık.
BBP Malatya Merkez
Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Şefik CANDEMİR
ve parti yöneticileri
odamızı ziyaret ederek
projelerini anlattılar. Şube
Yönetim Kurulu’nun da
hazır bulunduğu ziyarette
belediye ve belediyecilikten
beklentilerimizi dile getirdik.
Yerel yönetimler seçimi
kapsamında CHP Malatya
Battalgazi Belediye
Başkan adayı Kurtar KAYA,
Battalgazi İlçe Başkanı
Abdulvahap AYZABAR ve
Parti yöneticileri Odamızı
ziyaret ederek, projelerini
anlattılar.
Şubemizce düzenlenen
“Cumartesi Toplantıları”
etkinliğinin ikincisi 15 Mart
2014 günü gerçekleştirildi.
Toplantıda, TARSİM
Malatya Bölge Müdürü
Sabri AKIN tarafından,
“Devlet Destekli Tarım
Sigortaları Sistemi ve Hasar
Tespit İşlemleri” hakkında
bilgilendirme yapıldı.
Toplantıya Tarım Sigortaları
Havuzu Yönetim Kurulu
Başkanı ve Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Dr.
Ramazan KADAK, Kayısı
Araştırma İstasyonu Müdürü
Yaşar ZENGİN, TARSİM
Malatya Bölge Müdür
Yardımcısı Bünyamin
KADAK, İnönü Üniversitesi
Ziraat Fakültesi öğrencileri,
Oda yönetimimiz ve
meslektaşlarımız katıldı.
Şube Başkanımız Fevzi
ÇİÇEK, Malatya Tarım
Meslek Lisesi Müdürlüğü
tarafından düzenlenen
‘Türkiye’de Hayvancılık ve
Hayvancılığın Geleceği’
konulu panele katılarak,
“Türkiye’de mera
uygulamaları ve Malatya
Örneği” konulu sunum
yaptı. Panele konuşmacı
olarak ayrıca Atatürk
Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Armağan HAYIRLI ve
Malatya Veteriner Hekimler
Odası Başkanı Ertuğrul
ÖZDEMİR katılım sağladı.
Etkinliği, Battalgazi İlçe
Kaymakamı, İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü,
İlçe Milli Eğitim Müdürü,
Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği
Başkanı, Kırmızı Et Üreticileri
Birliği Başkanı, öğrenciler ve
çok sayıda konuk izledi.
İlimizde düzenlenen 8.
Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Tarım Teknolojileri,
Makine Hayvancılık ve
Gıda Fuarı’na her yıl
olduğu gibi bu yıl da
gerek organizasyon
aşamasında, gerekse
de katılım aşamasında
destek vererek, ODA’mız
adına stant açtık. Ayrıca,
aynı zamanda Oda’mız
arşivi olan Cumhuriyetten
Günümüze Malatya’da
Tarım konulu fotoğraf sergisi
düzenledik. Fuar boyunca
yoğun ilgi ve ziyaretçi
ağırlayan standımızda
çiftçilerimize rehberliğin
yanında oda faaliyetlerimiz
hakkında bilgiler de verildi.
Ayrıca Hababam Sınıfı Filmi
oyuncularından hemşerimiz
Dilaver GÜR ve Dinçay
ÇETİNDAMAR standımızı
ziyaret etti.
İnönü Üniversitesi Ziraat
Fakültesi ve Oda’mızın
ortaklaşa düzenlediği
söyleşi programına
emekli meslektaşımız Dr.
Nail ÖZEROL katıldı. Uzun
yıllar ABD başta olmak
üzere birçok dünya
ülkesinde proje yönetimi
ve çalışmalar yapan ve
emekli olduktan sonra
memleketi Malatya’ya
yerleşen meslektaşımız,
dünyada tarım politikaları,
insan beslenmesinde
ziraat mühendislerinin
rolü konularında söyleşi
gerçekleştirdi.
Şube Etkinlikleri
MANİSA
Şubemizde 21–23 Ocak
2014 tarihlerinde Kimya
Mühendisleri Odası Ege
Bölge Şubesi tarafından
verilen LPG Otogaz
İstasyonlarında Sorumlu
Müdürlük eğitimini
düzenledik. Eğitime 45 kişi
katıldı.
Alaşehir’de 23 Ocak 2014
tarihinde gerçekleştirilen,
“Termal Kuyuların İnsan
ve Bağ Alanlarına Etkileri”
konulu panele katıldık.
Termal kuyuların insan ve
çevreye olası zararları bu
panelle Alaşehir halkına
anlatıldı. Tehditler ve
fırsatlar değerlendirildi.
Panelin yöneticiliğini
Şube Başkanımız İbrahim
DEMRAN yaptı.
İbrahim DEMRAN, Mustafa
Öncü, Osman AKBABA,
İslam HORZUM, Necdet
İbrahim DERVİŞ ve Turgay
ÇELİK’ten oluşan Zirai
İlaç Bayileri Uzmanlık
Dalı Komisyonu üyeleri,
10 Şubat 2014 tarihinde
şubemizde toplandı.
Toplantıda; Mustafa
ÖNCÜ’nün temsilciliğe,
Osman AKBABA’nın temsilci
yardımcılığına seçilmesine
karar verildi.
Tarımsal Öğretimin
Başlamasının 168.
Yıldönümü kutlamaları
çerçevesinde geleneksel
Başak Balomuzu 22
Şubat 2014 tarihinde
Kuşadası Grand Belish
Otelde yaptık. Balomuzda
bizleri yalnız bırakmayan
meslektaşlarımız ve
saygıdeğer misafirlerimizle
neşeli bir gece geçirdik.
Baloda ZMO logolu
pasta coşkulu bir şekilde
kesildikten sonra meslekte
25 yılını tamamlamış olan
üyelerimize hizmet anısına
plaketleri verildi.
Ziraat Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi ev
sahipliğinde Ege Palas
Oteli’nde gerçekleştirilen
Ziraat Bayileri Zirvesi’ne
Şube Başkanımız İbrahim
DEMRAN, II. Başkanımız
Selçuk KARABAT ile Zirai
İlaç Bayi Dal Komisyonu
temsilcilerimiz Mustafa
ÖNCÜ ve Osman AKBABA
katıldılar. Zirvede, daha
önce bayi dal komisyonu
toplantısında alınan kararlar
Şube Başkanımız tarafından
dile getirildi.
Manisa Akademik Odalar
Birliği (MAOB) olarak
“Manisa Büyükşehir
Belediye Başkan Adaylarıyla
Tanıtımda Son Söz” konulu
bir konferans düzenledik.
Toplantıda söz alan
MAOB Dönem Sözcüsü
ve Şube Başkanımız
İbrahim DEMRAN,
Akademik Odalar Birliği
adına başkanlarımızdan
ve meclis üyelerimizden
beklentilerimizi dile getirdi.
Manisamızın 30 Mart’taki
demokrasi sınavını olgunluk,
hoşgörü ve başarıyla
vereceğine inandığını
söyledi.
Şubemizin
koordinatörlüğünde
yürütülen Bağ Danışma
Kurulu toplantısı, 30 Nisan
2014 tarihinde Manisa
Ticaret Borsası’nın sekretarya
ve ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. Toplantıya
Şube Başkanımız ve
Yönetim Kurulu üyelerimiz
katılarak, görüşlerini dile
getirdiler.
ZMO Manisa Şubesi
olarak 11 Mayıs 2014
tarihinde, Şehzadeler
ilçemize bağlı Hacıhaliller
Kasabası İlköğretim Okulu
bahçesinde Tohum Takas
Şenliği gerçekleştirdik. Bu
yıl 3.’sü düzenlenen Tohum
Takas Şenliğine; kasaba
sakinleri, çiftçiler ve ziraat
mühendisi meslektaşlarımız
yoğun ilgi gösterdi. Üreticiler
ellerindeki ve evlerindeki
yerel tohumları birbirleriyle
takas ettiler. Şenlikte
Şube Başkanımız İbrahim
DEMRAN, Yönetim Kurulu
Üyemiz Müjgan ŞENAY
ve İstanbul Şube Başkanı
Ahmet ATALIK konuşmacı
olarak yer aldı.
8-10 Mayıs 2014
tarihlerinde Manisa’da
gerçekleştirilen 1. Manisa
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Zirvesi’ne Şube Başkanımız
İbrahim DEMRAN, Şube
II. Başkanımız Selçuk
KARABAT ile Yönetim Kurulu
Üyelerimiz; Müjgan ŞENAY,
M. Edip KÖYLÜ ve Çınar
AYDOĞAN katıldılar.
Dönem sözcülüğünü
yürüttüğümüz MAOB,
21 Mayıs 2014 tarihinde
Soma’da gerçekleşen
faciayla ilgili basın
açıklaması yaptı. Basın
açıklaması Şube Başkanımız
İbrahim DEMRAN tarafından
okundu.
MAOB Futbol Turnuvasında
1. olan Şubemiz Futbol
Takımı, 10 Haziran 2014
günü Şube Lokalimizde
yapılan törenle kupasını
aldı.
Şubemizce 11-12 Haziran
2014 tarihlerinde kendisini
geliştirmek isteyen ya
da Tarımsal Danışmanlık
Sertifikasını vize ettirmesi
gereken meslektaşlarımız
için eğitim düzenlendi.
61
Şube Etkinlikleri
Alaşehir Ticaret Odası
Salonu’nda 11 Haziran
2014 tarihinde Dr. Nurdan
Güngör SAVAŞ tarafından
“Asma Gövde, Sürgün
Hastalıkları Eğitimi” verildi.
12 Haziran 2014 tarihinde
de Dr. Selçuk KARABAT
tarafından, “Sofralık Üzüm
Yetiştirme Teknikleri Eğitimi”
gerçekleştirildi.
Tarım alanlarının OSB
MERSİN
Ziraat Bayileri Zirvesinin
dördüncüsü İzmir Şubesi
ev sahipliğinde Ege Palas
Oteli‘nde yapıldı. Zirve’ye
Şube Başkanımız O.Tuğrul
KUZU bayi meslektaşlarımız
Taner GÜRAĞAÇ ve Erhan
YÜRÜK‘ün katıldı.
Mersin Şubemizce
düzenlenen etkinlik
kapsamında, ZMO Genel
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
tarafından, 22 Mart 2014
günü “Büyükşehir Yasası’nın
Tarım Alanlarına ve Kırsala
Olan Etkisi” konulu bir
konferans verildi. Şube
Başkanımız O.Tuğrul KUZU ve
Genel Başkanımız Özden
GÜNGÖR’ün konuşmalarıyla
başlayan etkinlik ilgiyle
izlendi.
62
Ziraat Mühendisleri
Odası Mersin Şubesi‘nin
Tarımsal Öğretimin 168.
Yıldönümü nedeniyle
düzenlediği Başak Balosu,
28 Şubat 2014 günü Tüccar
Kulübü‘nde gerçekleştirildi.
tarafından işgaline karşı,
9 Temmuz günü Şube
Başkanımız İbrahim
DEMRAN, Manisa Barosu
Çevre Komisyonu, Karaali,
Akgedik ve Emlakdere
köy muhtarlarının
organizasyonuyla Karaali
Köyünde basın açıklaması
yapıldı. Basın açıklamasına
üreticilerden yoğun destek
geldi.
MAOB olarak; Manisa’nın
simgesel binası Beyaz Fil’in
satışa çıkarılmasına karşı,
iptali için imza kampanyası
başlattık. Kampanyaya
Manisa Büyükşehir Belediye
Başkanı Cengiz ERGÜN
ve CHP Manisa Milletvekili
Özgür ÖZEL de katıldılar.
Baloda, Şube Başkanımız
Tuğrul KUZU hoş geldiniz
konuşması yaptı.
Mezitli Belediyesi‘nin 21
Haziran 2014 tarihinde
düzenlediği 5.Güneş
Festivali Enerji Paneli‘ne II.
Şube Başkanı O. Tuğrul
KUZU, Yönetim Kurulu
üyelerimiz, eski şube
Başkanlarımız ve Oda
üyelerimiz, Mezitli Belediyesi
Başkanı Neşet TARHAN‘ı
ziyaret ederek yeni
görevinde başarılar diledi.
Mersin Üniversitesi Uğur
ORAL Kültür Merkezi`nde
8 Mayıs 2014 tarihinde
yapılan Mühendislik Günleri
Etkinliğine II. Başkanımız
Ayhan İNAL katıldı.
Nükleer Karşıtı Platform
tarafından düzenlenen
“Akkuyu SOMA Olmasın”
etkinliğine, Şube Başkanı
O. Tuğrul KUZU, Başkan
Yardımcısı Ayhan İNAL
ve üyemiz A. Cemal
AYDOĞDU katıldılar.
TMMOB Mersin İKK 6.
Geleneksel Halı Saha
Futbol Turnuvasında
Şampiyon olan takımımız,
İKK tarafından düzenlenen
kokteyle şampiyonluk
kupasını aldı.
Çal Ziraat Odası ev
sahipliğinde 6 Ağustos
2014 günü, Bağ Danışma
Kurulu 2014 yılı III. toplantısı
gerçekleştirildi. Toplantıda
hasat döneminde olan
üzümün piyasa değeri
tartışıldı. Toplantıya Şube
Başkanımız İbrahim
DEMRAN, Şube II. Başkanı
Selçuk KARABAT ve Yönetim
Kurulu Üyesi Mustafa Edip
KÖYLÜ katıldılar.
Başkanımız Ayhan İNAL ve
meslektaşlarımız katıldılar.
Şube Etkinlikleri
MUĞLA
Muğla Şubemizin Tarımsal Öğretimin 168. Yılı nedeniyle
düzenlediği geleneksel Başak Balosu Marmaris’te yapıldı.
Başak Balosu’na İnşaat Mühendisleri Odası Muğla
Şube Başkanı Alifer ATASEVER, Bodrum Gıda Tarım ve
Hayvancılık İlçe Müdürü M. Ali BAHAR, Marmaris Gıda
Tarım Hayvancılık İlçe Müdürü Nazif ÇİFTÇİ, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı İl Kontrol Lab. Müdürü Nadir SIRALAÇ ve
meslektaşlarımız katıldılar.
Muğla Şubemiz yeni seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Osman GÜRÜN ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin
GÜMÜŞ’e ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti. Ziyaret
sırasında Şube Başkanımız Uluhan KORKUT, Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’e İlimizin tarımsal
durumu hakkında rapor sundu. Ziyaretimize ODA’mız eski
başkanlarından ve geçmiş dönem Muğla Milletvekili Prof.
Dr. Gürol ERGİN de katıldı.
Şubemiz tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali
Koçman Meslek Yüksek Okulunda 11 Haziran 2014 tarihinde
“Arıcılıkta Son Gelişmeler” konulu eğitim düzenlendi. Yrd.
Doç. Dr. Ali İhsan ÖZTÜRK tarafından verilen eğitime, Şube
Başkanımız Uluhan KORKUT, Yönetim Kurulu üyelerimiz,
üyemiz Ziraat Mühendisleri ve Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulamalı olarak yapılan
eğitim sonucunda üyelerimize sertifika verildi.
Muğla Şubesi Su Ürünleri ve Balıkçılık Meslek Dalı Komisyonu
(MDK) toplantısı 27 Haziran 2014 tarihinde Seydikemer’de
gerçekleştirildi. Toplantıya Şube Başkanı Uluhan KORKUT, II.
Başkan Ünal KİRAZ, Yönetim Kurulu Üyemiz Seylan GÜLTEKİN,
MDK Üyeleri ile Seydikemer ve Fethiye İlçelerinde bulunan
40’a yakın Su ürünleri mühendisi katıldı. MDK Üyesi Su
ürünleri Mühendisi Tamer DEMİRKAN tarafından yapılan
açılış konuşmasının ardından, Şube Başkanı tarafından,
ODA, MEDAK ve MDK’nın tanıtıldığı bir sunum gerçekleştirildi.
Toplantıda ayrıca Su Ürünleri Mühendisleri ve sektörün genel
sorunları ile çözüm önerileri hakkında karşılıklı düşünceler
aktarıldı.
Muğla Şubemiz ve Tarım Orkamsen üyesi Ziraat Mühendisi
meslektaşlarımızın Fethiye’den Seydikemer’e sürgün
edilmesi üzerine, Fethiye Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe
Müdürlüğü önünde Şube Başkanımız Uluhan KORKUT ve
Tarım Orkam Sen Muğla Şube Başkanı Bahadır TAMER
tarafından 9 Haziran 2014 tarihinde ortak basın açıklaması
yapıldı.
63
Şube Etkinlikleri
RİZE
64
30 Mart yerel seçim
çalışmaları kapsamında,
AKP Rize Belediye Başkan
Adayı Reşat KASAP, CHP
Adayı Mine ORHON ve SP
Adayı Mehmet BEKAROĞLU
değişik tarihlerinde şubemizi
ziyaret ettiler.
Şube Başkanımız
Muhammet PERTEK çaylık
alanların gübrelenmesi
sezonunun yaklaşması
nedeni ile hatalı gübre
seçimin önlenmesi,
yanlış uygulamaların
önüne geçilmesi, doğru
gübre kullanımı ve doğru
gübreleme hakkında
kamuoyunu bilgilendirmek
amacıyla basın açıklaması
yaptı.
Şube II. Başkanımız Kubilay
TÜRKYILMAZ ile birlikte
kamu ve özel sektörde
çalışan üyelerimiz Doğu
Karadeniz Kalkınma Ajansı
ve Kalkınma Bakanlığı
tarafından desteklenen
ve Rize Ticaret Borsası
tarafından düzenlenen
“Çay İşletmelerinde Hijyen
ve Sanitasyon” konulu
eğitim toplantısına katıldılar.
Toplantı sonucunda
katılımcılara sertifika
dağıtıldı.
Şube II. Başkanımız Kubilay
TÜRKYILMAZ, İstanbul’da
yapılacak olan Çay ve
Çay Teknolojileri Fuarı
ve eş zamanlı olarak
düzenlenecek “Küresel
Trendler Yerel Tecrübeler
Işığında Markalaşma: Bir
Dünya Markası Olarak Türk
Çayı” konulu forum için
Rize Ticaret Borsası’nda
düzenlenen hazırlık
toplantısına katılarak, ODA
görüşlerimizi aktardı.
Şube Toplantı Salonunda
2014 yılına ait kamulaştırma
ve mülk bilirkişiliği listelerinde
bulunan üyelerimizle
toplantı yapıldı.
Şube Başkanımız
Muhammet PERTEK,
üst kurul delegelerimiz
Kamuran AYGÜN, Ahmet
BUZBUZ, Mahmut AKPAK
ve Nevzat ÖZER 8-9 Mart
2014 tarihlerinde Ankara’da
yapılan Ziraat Mühendisleri
Odası 44. Dönem Olağan
Genel Kurul Toplantısı’na
katıldılar.
Şube Yönetim Kurulumuz
Rize Belediye Başkanı
Prof. Dr. Reşat KASAP’ı
makamında ziyaret etti.
Ziyarette Şube Başkanımız
Muhammet PERTEK
Belediye Başkanına şube
faaliyetlerimiz hakkında bilgi
sundu.
Şube Yönetim Kurulumuz
ve bir grup meslektaşımız
Rize Belediye Başkan
Yardımcılığı görevine
seçilen İsmail Hakkı SOBA’yı
makamında ziyaret etti.
Yönetim Kurulumuz, aynı
zamanda şube üyemiz
olan İsmail Hakkı SOBA’yı
kutlayarak, başarı dileklerini
iletti.
CHP Genel Başkan
Yardımcısı Yakup
AKKAYA, ODA’mız eski
başkanlarından ve CHP
Ankara Milletvekili Gökhan
GÜNAYDIN, İstanbul
Milletvekili Melda ONUR,
Trabzon Milletvekili Volkan
CANALİOĞLU, Giresun
Milletvekili Selahattin
KARAAHMETOĞLU, Ordu
Milletvekili İdris YILDIZ ve
Rize İl Başkanı Mehmet
ASLANKAYA Şubemizi ziyaret
ederek, görüş alışverişinde
bulundular.
Şube Başkanımız
Muhammet PERTEK don
olayı nedeni ile zarar gören
çay bahçelerinin durumu
hakkında Bloomberg
Televizyonuna açıklama
yaptı.
Şube Etkinlikleri
SAMSUN
Şube Başkanımız Hayati
TOSUN, Yazmanımız
Mustafa ALTINDEĞER,
Yönetim Kurulu üyelerimiz
Doç. Dr. Tekin KARA ve
Tuba CİNGÖZ, 19 Mayıs
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dekanı sayın Prof. Dr. Orhan
KURT ve Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. İsmail SEZER’i
ziyaret ederek, mesleki
dayanışmanın önemi ve
gerekliliği üzerinde görüş
alışverişinde bulundular.
Şube Başkanımız Hayati
TOSUN Tarım Kredi
Kooperatifi Samsun Bölge
Müdürü sayın Mesut
ATAV’ı ziyaret etti. Müdür
Yardımcısı ve üyemiz Reşit
CABİ’nin de bulunduğu
görüşmede iki kurumun,
tarım alanları, üreticilerin
sorunları ve çözüm yolları
konusunda ortak çalışma
ve işbirliğine hazır olduğu
vurgulandı.
Tarımsal Öğretimin 168.
yıldönümü etkinlikleri
kapsamında Geleneksel
Başak Balomuz 15 Şubat
2014 günü gerçekleştirildi.
Şube Başkanımız
Hayati TOSUN’un açılış
konuşmasıyla başlayan
baloya Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Kadir
GÜVEN, Samsun Pancar
Ekicileri Kooperatifi Müdürü
H. Uğur ÖNEY, Atatürkçü
Düşünce Derneği Samsun
Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Musa KILIÇ ile çok sayıda
meslektaşımız ve konuklar
katılım sağladı.
Başak Balosunda 9. Dönem
Şube Başkanımız Turgut
EREL, II. Başkanımız Hasan
ÇOBANCI, Yazman Üyemiz
Şükrü ÇOBAN, Sayman
Üyemiz Muharrem SÖKMEN
ve Yönetim Kurulu Üyemiz
Cem Tolga KORKUT’a
Odamız faaliyetleri,
emekleri ve katkıları anısına
plaket verildi.
10. Dönem I. Danışma
Kurulu Toplantısı 21 Şubat
2014 günü yapıldı.
Toplantıya Şube Yönetim
Kurulu asil ve yedek üyeleri,
önceki dönem Şube
Başkanları, İl Temsilcileri ve
Yönetim Kurulu üyeleri ile
ZMO GENÇ Temsilcimiz
katıldı. Toplantıda Şube
Başkanımız Hayati TOSUN
Şube çalışmaları hakkında
bilgi verdi. Yeni çalışma
döneminde planlanan
faaliyetler ile kurulun
önerileri hususunda karşılıklı
bilgi alışverişinde bulunuldu.
TMMOB Samsun İKK’nin
“İş Cinayetlerine Karşı
Mücadele Günü”
çerçevesinde 3 Mart
2014 günü yaptığı basın
açıklamasına Şube
Başkanımız Hayati TOSUN
ve Saymanımız Tarık ÖNCÜ
katıldı.
TMMOB Samsun İKK’nın
8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü basın
açıklamasına Şubemizi
temsilen Yedek Yönetim
Kurulu Üyemiz Gülden
Fazilet KARGI katıldı.
ODA’mızın 8 Mart 2014
tarihinde Kocatepe Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen
44. Dönem Olağan
Genel Kurulu’na Şube
delegelerimizle birlikte
katıldık.
Çarşamba Organik
Fındık Üreticileri Birliğinde
çalışan tarım danışmanı
meslektaşlarımız ile
Şubemiz Toplantı
Salonunda buluştuk.
Toplantıya Şube Başkanımız
Hayati TOSUN, Yazmanımız
Mustafa ALTINDEĞER,
Saymanımız Tarık ÖNCÜ ve
Yönetim Kurulu Üyemiz Tuba
CİNGÖZ katıldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği
Samsun Şube Başkanı Birol
YELEKİN ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Şubemizi ziyaret etti.
Ziyarette Şube Başkanımız
Hayati TOSUN, II. Başkanımız
Murat BENGİ, Saymanımız
Tarık ÖNCÜ, Yönetim Kurulu
üyelerimiz Tekin KARA
ve Tuba CİNGÖZ hazır
bulundular
Yönetim Kurulumuz değişik
tarihlerde, Karadeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürü Dr. Kibar AK,
Samsun Gıda Kontrol
Laboratuvar Müdürü
Osman AYDIN, Atakum
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
İlçe Müdürü Mustafa BAŞ ve
Samsun Tohum Sertifikasyon
Test Müdürü Hüseyin
DOĞAN’ı ziyaret etti.
Ziyaretlere Şube Başkanımız
Hayati TOSUN, II. Başkanımız
Murat BENGİ, Saymanımız
Tarık ÖNCÜ, Yazmanımız
Mustafa ALTINDEĞER,
Yönetim Kurulu üyelerimiz
Tekin KARA ve Tuba CİNGÖZ
katıldı.
Samsun İli Tarımsal Kuraklık
İl Kriz Merkezi Komisyon
Üyeleri Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
Salonu’nda toplandı.
Toplantıya Şube Başkanımız
Hayati TOSUN katılarak,
ODA’mız görüşlerini aktardı.
TMMOB Samsun İKK
toplantılarına katılım
sağladık.
65
Şube Etkinlikleri
Müdürlüğü’nün 2015-2019
yılları için hazırlanan stratejik
plan toplantısına Şube
Başkanımız Hayati TOSUN
katılarak, ODA’mız görüşlerini
dile getirdi.
kuruluşu temsilcisinin
katılımıyla gerçekleşti.
Şubemizi temsilen Genel
Kurula Yönetim Kurulu
Üyemiz Tekin KARA katıldı.
ÖNCÜ temsil etti.
Yönetim Kurulu Üyemiz
Ender PEKŞEN’in sunumuyla
Şubemizde “Tarım ve İnsan”
konulu fotoğraf gösterisi ve
söyleşi gerçekleştirildi.
Sinop’ ta gerçekleştirilecek
olan Nükleer Karşıtı
Miting için yapılan basın
açıklamasına Şube
Başkanımız Hayati TOSUN,
Yönetim Kurulu Üyemiz
Şükrü ÇOBAN ve üyelerimiz
katıldı.
1 Mayıs mitingine Şube
Yönetim Kurulu ve
üyelerimiz ile birlikte,
TMMOB’un “Sahilime
Dokunma” yazılı pankartı
altında katıldık.
66
Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanlığınca bir ay gibi
kısa bir süre önce başlatılan
ve yapımı hızlı bir şekilde
ilerleyen Bandırma Vapuru
- Kuş Cenneti Sahil Yolu
hakkında Samsun Çevre
Birlikteliği olarak 15 Mayıs
2014 tarihinde Bölge İdari
Mahkemesi önünde basın
açıklaması yapıldı. Basın
açıklamasına Şubemizi
temsilen Yönetim Kurulu
Üyemiz Tuba CİNGÖZ
katıldı. Konuyla ilgili Çevre
Birlikteliği toplantılarında
ODA’mızı Saymanımız Tarık
Soma’da yaşanan maden
faciası ile ilgili olarak
TMMOB, DİSK, KESK, TTB
ve TÜRK-İŞ öncülüğünde
15 Mayıs 2014 günü tüm
Türkiye’ de olduğu gibi
Samsun’da da işyerlerinde
3 dakikalık saygı duruşu
yapılarak, iş bırakma
çağrısında bulunuldu.
Eylem kapsamında DSİ
7. Bölge Müdürlüğü’nden
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Müdürlüğü’ne yürünerek
Müdürlük önüne siyah
çelenk bırakıldı.
Ziraat Mühendisleri
Odası Samsun Şubemiz,
Bayrağımızı Atamıza
götüren bisikletli gençlere
destek oldu. 17 Mayıs 2014
tarihinde Samsun’dan yola
çıkan bisikletli gençlere
Yönetim Kurulu Üyemiz
Tekin KARA ve eşi Nurten
KARA tarafından ZMO
Samsun Şubesi adına
Çakallı Geçidinde enerji
kumanyası verildi. Atamıza
Samsun’dan sevgilerimizi
göndererek, yollarının
açık olması dileklerinde
bulunuldu.
Ziraat Mühendisleri Odası
Samsun Şubesi’nce
düzenlenen Sinop, Erfelek,
Tatlıca Şelaleleri gezisi,
25 Mayıs 2014 tarihinde
gerçekleştirildi.
Atakum Kent Konseyi 3.
Olağan Genel Kurulu Türkİş Eğitim Merkezi’nde çok
sayıda üye ve sivil toplum
Ankara’da 29-31 Mayıs
2014 tarihlerinde yapılan
TMMOB 43. Olağan Genel
Kurulu’na Şubemizi temsilen
TMMOB delegelerimiz
Muharrem SÖKMEN ve Ali
Fuat AKER katıldılar.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi 2013-2014
yılı mezuniyet törenine
Şube Başkanımız Hayati
TOSUN, Yönetim Kurulu
Üyelerimiz Doç. Dr. Tekin
KARA, Tarık ÖNCÜ ve
Muharrem SÖKMEN katılım
sağladılar. Şube Başkanımız
Hayati TOSUN dereceye
giren ilk üç öğrenciye
armağanlarını verip, ZMO
rozetlerini taktı.
Şube Başkanımız Hayati
TOSUN AKS TV’nin yayınına
katılarak, bölgemizin zirai
durumu, soğuk ve don
zararı gören ürünler ile 2013
sonundan beri devam
eden kuraklık ve etkileri
hakkında bilgi verdi.
Samsun Büyükşehir
Belediyesi ve SASKİ Genel
Şubemiz tarafından Dünya
Çiftçiler Günü nedeniyle
basın açıklaması yapıldı.
Canik Kent Konseyi
Toplantısına Şubemizi
temsilen üyemiz Hasan
ÇOBANCI katıldı. ÇOBANCI,
Kent Konseyi çalışma
gruplarından Doğal Afetler
ve Kriz Yönetimi Çalışma
Grubunun başkanlığına
seçildi. İlkadım Kent Konseyi
Toplantısına da Yönetim
Kurulu Üyemiz Şükrü ÇOBAN
katıldı.
Canik Belediyesi’nin 20152019 Yılı Stratejik Plan
Toplantısına Yönetim Kurulu
Sayman Üyemiz Tarık ÖNCÜ
ve üyemiz Hasan ÇOBANCI
katıldı.
Şeker bayramı nedeniyle
29 Temmuz 2014 tarihinde
Şubemizde bayramlaşma
yapıldı.
Şube Etkinlikleri
ŞANLIURFA
İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri Uğur
BÜYÜKHATİPOĞLU, 3 Şubat
2014’te Şubemizi ziyaret
ederek, Başkanımız Yrd.
Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN
ve yeni Yönetim
Kurulumuza başarı dileklerini
iletti.
Şube Başkanımız Yrd. Doç.
Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN,
10 Şubat 2014 günü
Tarım Türk TV’nin yayınına
katılarak, kuraklık ve tarıma
etkileri konusunda ODA’mız
görüşlerini dile getirdi.
Şube Başkanımız Yrd. Doç.
Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN,
Yönetim Kurulu üyeleri
Osman İLYAS, İbrahim
PINARBAŞI ve Süleyman
TÜZÜN, 12 Şubat 2014
tarihinde Akçakale Açık
Ceza İnfaz Kurumunu
ziyaret ederek, Cumhuriyet
Savcısı Osman KARAKOÇ,
Cezaevi Müdürü Temel
GÖĞÜŞ ve Kurum
Öğretmeni Mahmut Barış
DEMİR ile görüştüler. Şube
Başkanımız hükümlülere
“Dünya’da ve Şanlıurfa’da
Tarım” konferansı verdi.
Ziraat Mühendisleri Odası
Mozaik Fotoğraf Sinema
Kulübü’nün “Şanlıurfa
Sokakları” konulu fotoğraf
sunusu da hükümlülere
gösterildi.
İzmir Şubemizin ev
sahipliğinde 15-16 Şubat
2014 tarihleri arasında
yapılan 4. Ziraat Bayileri
Zirvesi’ne Şube Başkanımız
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza
ÖZTÜRKMEN katılarak,
görüşlerimizi aktardı.
Türkiye Basketbol
Federasyonu Şanlıurfa
Temsilcisi İsmail MUTLU,
19 Şubat 2014 günü yeni
Yönetim Kurulumuzu ziyaret
ederek, başarılar diledi.
İnsanlık ve Doğa İçin
Araştırma Enstitüsü
Bütünleşik Su Yönetimi
İçin Yerel Çerçevenin
Planlanması Paydaşlar
Çalıştayı, 3-4 Mart 2014
tarihlerinde Şanlıurfa’da
yapıldı. Çalıştaya Şube
Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Ali
Rıza ÖZTÜRKMEN, Yönetim
Kurulu üyeleri Meral ABAK ve
İbrahim PINARBAŞI katıldılar.
Ayrıca, Ziraat Mühendisleri
Odası Mozaik Fotoğraf
Sinema Kulübü tarafından
“Suyun Getirdikleri” konulu
sergi açıldı.
Dünya Su Günü nedeniyle
Şubemiz tarafından
24 Mart 2014 tarihinde
Akçakale Açık Ceza İnfaz
Kurumu’nda, “Yaşamımızın
Kaynağı Su ve Ülkemizin
Su Kaynakları” konulu
konferans düzenlendi. Şube
Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Ali
Rıza ÖZTÜRKMEN tarafından
verilen konferans sonunda
Mozaik Fotoğraf ve Sinema
Kulübümüz tarafından
hazırlanan 12 dakikalık
fotoğraf filmi gösterildi.
Aynı gün Dünya Su Günü
etkinlikleri kapsamında
Şanlıurfa GAP Tarım Lisesi
Müdürü Mithat DEMİR ve
öğretmenleri ile görüşen
Yönetim Kurulumuz, tarım
ve geleceği hakkında
sohbet etti. Şube
Başkanımız Yrd. Doç. Dr.
Ali Rıza ÖZTÜRKMEN, lise
öğrencilerine “Ülkemiz,
GAP ve Şanlıurfa’da Su”
konulu konferans verdi.
Yönetim Kurulu üyelerimiz
Mehmet AKSAKALLI,
Halil KARAKAYA ve Emin
YILDIZSOY da etkinliklerde
hazır bulundular.
Şube Başkanımız Yrd. Doç.
Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN
ve Yönetim Kurulumuz,
Eyyübiye Belediye Başkanı
Mehmet EKİNCİ, Karaköprü
Belediye Başkanı Nihat
ÇİFTÇİ ve Haliliye Belediye
Başkanı Fevzi DEMİRKOL’u
ziyaret ederek, başarı
dileklerini ilettiler.
Şube Başkanımız Yrd. Doç.
Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN 28
Nisan 2014 günü Şanlıurfa
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Fuarı’nın açılışına katılarak,
bir konuşma yaptı.
Yönetim Kurulumuz, 12
Mayıs 2014 günü Karaköprü
Tarım İlçe Müdürü Mahmut
ŞEKER’i ziyaret etti.
Şube Başkanımız Yrd. Doç.
Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN ve
Genç ZMO üyeleri 21 Mayıs
2014 günü Uludağ Organik
Tarım Çiftliğini ziyaret
ederek, incelemelerde
bulundular.
Şube Başkanımız 22 Mayıs
2014 günü Genç ZMO
üyelerine ODA’mızı tanıtan
bir sunum yaptı.
Şanlıurfa Şubemiz,
26 Mayıs 2014 günü
Toprak Laboratuvarları ile
toplantı yaptı. Toplantıya
Şube Başkanı Ali Rıza
ÖZTÜRKMEN, Yazmanımız
İbrahim PINARBAŞI, Gıda
Tarım Hayvancılık İl Müdür
Yardımcıları Derviş GÖÇER
ve Zeyni AKTAŞ, Tarımsal
Arazileri Değerlendirme
Şube Müdürü Ahmet
KARACA, Mühendis Recep
DOBLAN ve Araştırma
Toprak Laboratuvar
67
Şube Etkinlikleri
Sorumlusu Abdullah ŞAKAK
katılarak, ildeki toprak
laboratuvarları problemlerini
dinlediler. Yeni sistemle ilgili
bilgilendirmeler yaparak,
laboratuarların uymaları
gereken konulardan
bahsettiler. Toplantıda
tek fiyat uygulamasına
geçilmesi kararı alındı.
Harran Üniversitesi Veteriner
Fakültesi’nin 2013-2014 yılı
Mezuniyet Töreni’ne katılım
sağladık.
Bitki koruma ürünleri satışı
yapan zirai ilaç bayilerinin
tek çatı altında toplanması,
kuraklık ve tarıma etkileri,
fıstık sulamaları, dolu felaketi
68
ve Antep fıstığı yetiştiriciliği,
mevsimlik tarım işçiliği,
pamuk üretimi, sulama
sorunları, tarım arazilerinin
korunması
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Gıda ve Kontrol
Genel Müdürlüğü, Bitkisel
Üretim Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü Hasan YILMAZ
DURSUN, ilimizdeki Zirai
İlaç Bayilerinin sorunları
ve çalışma koşullarının
iyileştirilmesi ile ilgili olarak
Şanlıurfa Şubemizi ziyaret
ederek, Başkanımız Yrd.
Doç. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN
ile bilgi alışverişinde
bulundu. Görüşmede
Şube Başkanımız Yrd. Doç.
Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN
İlimizde son günlerde
sayısı artan ruhsatsız ilaç
bayilerinin kapatılması,
kontrollerin sıklaştırılması,
tespit edilen bayilere
yasal uygulamaların bir an
evvel yapılması gerektiğini
vurguladı.
Şube Başkanımız Yrd. Doç.
Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN
tarafından dönem içinde,
bitki koruma ürünleri satışı
yapan zirai ilaç bayilerinin
tek çatı altında toplanması,
kuraklık ve tarıma etkileri,
fıstık sulamaları, dolu
felaketi ve Antep fıstığı
yetiştiriciliği, mevsimlik tarım
işçiliği, pamuk üretimi,
sulama sorunları ve tarım
arazilerinin korunması
konusunda yazılı ve görsel
basına açıklamalar yapıldı.
Şube Etkinlikleri
TEKİRDAĞ
3 Mart TMMOB İş
Cinayetlerine Karşı
Mücadele Günü nedeniyle,
3 Mart 2014 Pazartesi günü
Tuğlalı Parkta sivil toplum
kuruluşları ile ortaklaşa basın
açıklaması yaptık. Basın
açıklamamıza üyelerimiz
ve sivil toplum kuruluşları
temsilcileri katıldı.
Nusratlı - Yağcı - Karahisar
Köyü 1. sınıf Tarım
arazilerinde kurulması
planlanan Organize Sanayi
Bölgesi’ne karşı yürütülen
çalışmalar kapsamında,
17 Mart 2014 tarihinde
şubemizin de içerisinde
yer aldığı Tarım Toprakları
ve Yaşam Alanlarımızı
Koruyalım Platformu
kuruldu. TMMOB ve ZMO
Tekirdağ Şubemiz adına
platform çalışmalarına
Şube Başkanımız Dr.
Cemal POLAT‘ın katılması
kararlaştırıldı.
Tekirdağ Nusratlı Köyü 1. sınıf
tarım arazisine Organize
Sanayi Bölgesi kurulmasına
yönelik girişimleri, Tarım
Toprakları ve Yaşam
Alanlarımızı Koruyalım
Platformu üyeleri ve Nusratlı,
Yağcı ve Karahisarlı köy
sakinlerinin katılımıyla
protesto ettik. Şubemizde
17 Mart 2014 günü yapılan
toplantının ardından söz
konusu bölgeye gidilerek
basın açıklaması yapıldı.
11 Nisan 2014 tarihinde de
Nusratlı Köyü meydanında
köy sakinleri tarafından
“Topraklarımıza sahip
çıkıyoruz” nöbeti başlatıldı.
Nöbet bitiminde Platform
Genel Sekreteri ve Şube
Başkanımız Dr. Cemal
POLAT basın açıklaması
gerçekleştirdi. Etkinlik
ve basın açıklamasına
İlimiz Belediye Başkanı,
sivil toplum kuruluşları
temsilcileri, köy sakinleri
ve yazılı ve görsel basının
temsilcileri katıldı. OSB
girişimine karşı ayrıca
Tuğlalı Park, Değirmenaltı
ve Muratlı ilçelerinde imza
kampanyası başlatıldı.
Geleneksel Kiraz Festivali
festival alanında da
5-8 Haziran tarihleri
arasında stant kurularak
kampanyamız sürdürüldü.
ODA’mızın açtığı dava
sonucunda Nusratlı - Yağcı
- Karahisar Köyü 1. sınıf
Tarım arazilerinde Organize
Sanayi Bölgesi kurulmasına
yönelik kararın yürütmesi
durduruldu. Konuyla ilgili
olarak halkı bilgilendirme
ve teşekkür amacıyla
Tuğlalı Park’ta basın
açıklaması düzenlendi.
Platform üyelerimiz, sivil
toplum kuruluşları ve basın
temsilcilerinin katıldığı
açıklamamızın ardından
lokma dağıtıldı.
Şubemizce 7-8 Nisan
2014 tarihlerinde Tarımsal
Yayım ve Danışmanlık
Vize Semineri düzenlendi.
Seminere 12 üyemiz
katılarak sertifikalarını aldılar.
Şube Yönetim Kurulumuz,
18 Nisan 2014 tarihinde
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir ALBAYRAK’ı ziyaret
etti. Ziyarette ilimiz tarım
toprakları ve sorunlarının
yanı sıra Şubemizin
faaliyetleri konusunda
da görüş alışverişinde
bulunuldu.
tarihinde İlimizde Şubemiz,
Ziraat Odası, Ziraatçılar
Derneği, Önder Çiftçi
Danışmanlık Derneği ve
diğer dernekler ile birlikte
Atatürk anıtına çelenk
sunumu ve törenler
gerçekleştirildi.
Şubemizce 25 Mayıs
tarihinde Yaza Merhaba
Kahvaltı Etkinliği düzenlendi.
Şubemiz Kimya
Mühendisleri Odası ile
ortaklaşa olarak, 6-8
Haziran 2014 tarihleri
arasında “LPG Otogaz
İstasyonları Sorumlu
Müdürlük Eğitimi” düzenledi.
CHP Gençlik Kolları 23
Haziran 2014 tarihinde
Şubemizi ziyaret ederek,
Genç ZMO üyeleri ile görüş
alışverişi yaptılar.
Dünya Çiftçiler Günü
nedeniyle 14 Mayıs 2014
69
Şube Etkinlikleri
TRABZON
Trabzon Şubemizin 2 Şubat
2014 günü 2100 rakımlı
Zigana Dağı Gümüşkayak
Tesislerinde ilkini düzenlediği
ve geleneksel hale
getirmeyi planladığı
“1. Kar Şenliği” renkli
görüntülere sahne oldu.
Yarıyıl tatili olması sebebiyle
üyelerimizin aileleriyle
birlikte katıldığı ve özellikle
de çocuklarımızın yoğun
ilgi gösterdiği şenlikte kızak
yarışları, karda halat çekme
yarışı vb. etkinlikler yapıldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Süleyman
BAYKAL, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ, Prof.
Dr. Hikmet ÖKSÜZ ve Genel
Sekreter Prof. Dr. Miraç
AKÇAY, 19 Mart 2014 günü
gerçekleştirdiğimiz TMMOB
Trabzon İl Koordinasyon
Kurulu toplantısına konuk
oldular. Toplantıda ağırlıklı
olarak kent üniversite ilişkileri
ve meslek odaları ile birlikte
yürütülebilecek çalışmalar
ele alındı.
Şubemizde 12 Nisan
2014 günü Kamulaştırma
Bilirkişileri bir araya geldiler.
Şube Başkanımız Yahya
ÇAVDAR ve II. Başkanımız
Osman SAĞLAM’ın
katıldığı toplantıda bilirkişilik
uygulamaları hakkında
katılımcılara bilgi verildi.
70
Şubemizce 2013 Şubat
ayında ilki düzenlenen
İngilizce kursumuzun
bir üst seviye olan A2
seviye İngilizce kursu
19 Nisan 2014 günü
başladı. A1 kursumuza
katılan üyelerimizden aynı
zamanda Arsin Ziraat Odası
Başkanı Hasan KOZOĞLU’na
sertifikası Şube Başkanımız
Yahya ÇAVDAR tarafından
verildi.
Ortahisar Kaymakamı
Osman ATEŞ Şubemizi
ziyaret etti. Şube çalışmaları
hakkında kendilerine bilgi
sunduk. Trabzon’da tarım ile
ilgili yapılabilecek projeler
hakkında görüşlerimizi dile
getirdik.
Tarım Reformu Genel
Müdür Yardımcısı Dr. Metin
TÜRKER Şubemizi ziyaret etti.
Ziyarette, İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Sabri
TOPBAŞ, Şube II. Başkanı
Osman SAĞLAM ve Şube
Saymanı Bülent HASANÇEBİ
de hazır bulundu. Şube
Başkanımız Yahya
ÇAVDAR konuk heyete,
ODA faaliyetleri hakkında
bilgi verdi. Tarım arazileri
üzerindeki tehditlerden,
özellikle de Büyükşehir
Yasası’nın tarım ve tarım
toprakları üzerine etkileri
konusunda görüş alışverişi
yapıldı. Tarım Reformu
Genel Müdür Yardımcısı Dr.
Metin TÜRKER ise Bakanlığın
arazi toplulaştırması ve
toprak koruma ile ilgili
yürüttüğü projeler hakkında
bilgi aktardı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi
O.Turan Kongre Merkezi’nde
düzenlenen, Tarım Reformu
Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Metin TÜRKER ve Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf
KURUCU’nun da sunum
yaptığı 4. Arazi Yönetim
Çalıştayı’na katıldık.
Şubemiz tarafından 14
Haziran 2014 tarihinde
düzenlenen Batum gezisine
üyelerimiz yoğun ilgi
gösterdi.
Şubemiz tarafından 26
Temmuz 2014 günü
düzenlenen iftar yemeğine
Ziraat Mühendisleri
Odası Rize Şube Başkanı
Muhammet PERTEK ve
Yönetim Kurulu Üyeleri,
TMMOB İKK Sekreteri ve
Kent Konseyi Başkanı
Mustafa YAYLALI, Makine
Mühendisleri Odası Trabzon
Şube Başkanı Şaban BÜLBÜL
ve Jeoloji Mühendisleri
Odası Trabzon Şube Başkanı
Semih PEKER de katıldı.
Ramazan Bayramının
3. gününde Şubemizde
gerçekleşen bayramlaşma
törenine Yönetim Kurulu
Üyelerimiz ve Şubemiz
Üyeleri katıldı.
Şube Etkinlikleri
VAN
TMMOB Van İl Koordinasyon
Kurulunca 21-22 Şubat
2014 tarihinde düzenlenen,
“Kimliğini Arayan Kent Van
Sempozyumu” TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet SOĞANCI’nın
açılış konuşması ile
başladı. Şubemiz, hazırlık
sürecindeki tüm toplantılara
katılarak sempozyuma
gerekli katkıyı sundu.
Ayrıca sempozyumun
8. oturumunu Şube
Başkanımız Murat DEMİR
yönetti.
1 Mayıs İşçi Bayramı
mitingine katılarak destek
verdik.
Van Şubemiz tarafından
23 Mayıs 2014 tarihinde
“Tarla Bitkileri Hastalıkları”
konusunda vize eğitimi
düzenlendi. Eğitim Yönetim
Kurulu Üyemiz Yunus HAYLAZ
tarafından verildi. Eğitimin
açılışında Şube Başkanımız
Murat DEMİR tarafından
kursiyerlere ZMO ve ODA’mız
tarafından yürütülen
faaliyetler hakkında bilgi
aktarıldı.
Işık Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Firmasının
düzenlediği “Üretimden
Tüketime Tüm Yönleri İle
ilgili Arıcılık Seminerine”
ODA’mız da katkı sağladı.
Şube Başkanımız Murat
DEMİR, Van’ın Arıcılık
konusundaki potansiyeline
dikkat çekerek, firma, birlik
ve odaların bu alandaki
girişimlerine destek sözü
verdi. Seminer, Arı ve Arıcılık
Üretim Satış ve Pazarlama
Uzmanı Suat SABUNCU
tarafından sunuldu.
Van Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün
çağrısı üzerine, Ziraat
Mühendisleri Odası Van
Şubemiz, Van Ziraat Odası,
Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği, Damızlık Koyun ve
Keçi Yetiştiricileri Birliğinin de
katılımıyla; İlimizde ağırlıklı
olarak üretimi yapılan
bitkisel ürünler ile büyükbaş
ve küçükbaş hayvanlara ait
çiftçinin eline geçen toptan
satış fiyatları, verim, üretim
maliyeti verilerini içeren ürün
cetvelleri hazırlandı.
3-8 Haziran tarihleri
arasında ÇEV-
DER öncülüğünde
gerçekleştirilen çevre
etkinliklerine katılım sağladık.
çöpleri dağılmayacak
şekilde poşetlere koyup
konteynırlara bıraktılar.
YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şefik TÜFENKÇİ,
Dekan Yardımcıları Semra
DEMİR ve Suat ŞENSOY
ile yapılan eğitim işbirliği
kapsamında; Ziraat
Fakültesi öğrencilerine
Odamızı tanıttık. Bu
kapsamda ilk aşamada,
Zootekni, Toprak ve Bitki
Koruma bölümlerinden
mezun olacak
meslektaş adaylarımıza;
karşılaşabilecekleri sorunlar,
istihdam olanakları,
kamu kurumu dışında
yapabilecekleri faaliyetler
ve çalışma alanları
hakkında bilgi verdik.
İlçe ziyaretleri kapsamında;
Başkale ve Gürpınar İlçe
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlükleri ziyaret edilerek,
Odamız hakkında sunum
yapıldı ve meslektaşlarımızın
sorunları ilgili birimlere
iletilmek üzere not alındı.
Ayrıca Başkale Ziraat Odası
ve Başkale Belediyesi Eş
Başkanları ile Gürpınar Ziraat
Odası ziyaret edildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü tarafından,
Şubeler arası ve Gıda
Kontrol Laboratuvarının
katılımıyla futbol turnuvası
düzenlendi. Turnuva açılışı
İl Müdürü Fevzi ALTUNER,
Müdür Yardımcısı Ahmet
TAM ve Şube Başkanımız
Murat DEMİR’in katılımı ile
gerçekleşti.
Ziraat Mühendisleri Odası
Van Şubesi ile ZMO-Genç
YYÜ temsilciği, ZMO-Genç
üyeleri ile beraber Çatak
Kanî Spi’de dayanışma
pikniği düzenledi. Etkinliğe
Şube Başkanımız Murat
DEMİR ve Yönetim Kurulu
üyeleri ile ZMO-Genç
üyeleri katıldı. Pikniğin
ardından çevre temizliği
de yapıldı. Çatak Kani Spi
ve çevresindeki çöpleri
hep beraber toplayan
ZMO-Genç üyeleri
YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı
Şefik TÜFENKÇİ ve Dekan
Yardımcıları Semra DEMİR
ile Suat ŞENSOY, Ziraat
Odaları ve Genç ZMO
üyelerimiz Şubemizi ziyaret
ederek, Şube Başkanımız
Murat DEMİR ve Yönetim
Kurulumuz ile görüştüler.
İlimiz Erciş ilçesi Zilan
bölgesinde bulunan
dereler üzerinde kurulması
planlanan HES Projelerinin
çevre üzerindeki etkilerini
değerlendirmek üzere,
3 Haziran 2014 tarihinde
Odamız öncülüğünde;
TMMOB İKK, İMO, PMO,
KMO ve Tarım Orkam-Sen
temsilcilerinin katılımıyla
inceleme gezisi yapıldı.
Daha sonra bölgeyi
incelemeleri ve görüş
bildirmeleri için; YYÜ ilgili
Fakülteleri, STK ve kurumlara
Oda görüşlerimiz iletilerek,
duyarlılık çağrısında
bulunuldu. Hazırlanan teknik
rapor, Erciş Belediyesi Eş
Başkanları ve Erciş halkının
katılımı ile 16 Temmuz
2014 tarihinde kamuoyuna
açıklandı.
71
İl Temsilcilikleri
KIRKLARELİ
İl Temsilcimiz ve TMMOB
İKK Sekreteri Dr. Erol ÖZKAN,
2 Şubat 2014 günü
KESK Tümbelsen Kırklareli
Şubesinin 5. Olağan Genel
Kuruluna katılarak, konuşma
yaptı. TMMOB İKK, Kent
Konseyi ve demokratik kitle
örgütlerinin toplantılarına
katılım sağladık.
Sağlık ve Sosyal Hizmet
Emekçileri Sendikası Kırklareli
Şubesinin 15 Şubat 2014
günü yapılan V. Olağan
Genel Kurulu’nda TMMOB
ve ODA’mızı temsil ettik.
Tarım Orkam-Sen İstanbul
Şubesi’nin 22 Şubat 2014
günü yapılan Genel
Kuruluna katıldık.
Yerel seçimler öncesinde
CHP ve HDP heyetleri
TMMOB Kırklareli İKK’yı ziyaret
etti. EĞİTİM-SEN Kırklareli
Şubesinin, 1 Mart 2014
günü yapılan 9. Olağan
Genel Kurulu’na katıldık.
Kırklareli kamuoyunda Gezi
davaları olarak bilinen ve
Taksim Gezi Parkı olaylarını
72
protesto amaçlı barışçıl
gösterilere karşı açılan rekor
sayıda davalar TMMOB
ve Ziraat Mühendisleri
Odası hukuk birimleri
tarafından yakından
takip ediliyor. Hakkında
dava açılan TMMOB ve
odamız üyesi mühendis
mimarlara destek olmak
için, TMMOB Hukuk Müşaviri
Nurten ÇAĞLAR YAKIŞ,
ZMO avukatları Zühal
SİRKECİOĞLU DÖNMEZ
ve Özge ÇINAROĞLU
Kırklareli’ne gelerek,
duruşmalara müdafi
olarak katıldılar, yargılanan
mühendis ve mimarlarla da
görüştüler.
Üst kurul delegelerimiz Dr.
Erol ÖZKAN, Çiğdem NAYIR
ve Serdem SAYGIN 8-9 Mart
2014 tarihlerinde Ankara’da
yapılan Ziraat Mühendisleri
Odası 44. Olağan Genel
Kuruluna katıldılar.
14 Mart Tıp Bayramı
etkinliklerine destek verdik.
KESK Şubeler Platformu
tarafından 14 Nisan
2014 Pazartesi günü
gerçekleştirilen basın
açıklamasına ve kamu
çalışanlarının bordro yakma
eylemine destek verdik.
Kırklareli Babaeski ilçesi
Büyük Mandıra beldesi
Belediye Başkanlığına
seçilen meslektaşımız
ve odamız üyesi Sertaç
BALYEMEZ, 16 Nisan
2014 Çarşamba günü İl
Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN
tarafından ziyaret edildi.
ZMO Kırklareli İl Temsilcimiz
Dr. Erol ÖZKAN 25 Nisan
2014 günü Genel
Başkanımız Özden
GÜNGÖR’ü ziyaret ederek,
yeni seçildiği görevi
nedeniyle kutladı ve
başarılar diledi.
Ziyarette ZMO İzmir Şube
Başkanı Ferdan ÇİFTÇİ ve
Şube Saymanı Kurtuluş
BİNGÖL de bulundu.
1 Mayıs Emekçilerin Birlik,
Dayanışma ve Mücadele
Gününe katıldık.
TMMOB Kırklareli İl
Koordinasyon Kurulu
olarak, Kırklareli Belediye
Başkanlığına seçilen
Mehmet Siyam KESİMOĞLU
ve Belediye Başkan
Yardımcısı Tahsin GENÇAY’ı
5 Mayıs 2014 günü ziyaret
ettik.
Kırklareli çevresindeki
göreve yeni seçilen
belediye başkanlarını
kutlamak ve başarılar
dilemek amacıyla
Pınarhisar Belediye Başkanı
Mustafa CİNGÖZ, İnece
Belediye Başkanı Şahabettin
VARDAR, Kaynarca Belediye
Başkanı Serdar TÜRKER ve
Üsküp Belediye Başkanı
Hüseyin KASAP’ı ziyaret ettik.
Soma’daki maden
işletmesinde meydana
gelen facia ve işçi ölümleri,
14 ve 15 Mayıs 2014
tarihlerinde Kırklareli’nde
demokratik kitle örgütlerince
düzenlenen yürüyüş ve
basın açıklamaları ile
protesto edildi.
TMMOB’nin 29 Mayıs-01
Haziran 2014 tarihlerinde
Ankara’da yapılan 43.
Olağan Genel Kuruluna
Kırklareli delegesi olarak İl
İl Temsilcilikleri
Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN
katıldı.
Kırklareli’nde, taşeron işçi
çalıştırma yasa tasarısı ile
ilgili olarak, Kırklareli Emek
Bileşeni örgütler tarafından
6 Haziran 2014 cuma günü
yapılan basın açıklamasına
destek verdik.
Dünya Çevre Günü
Etkinlikleri kapsamında
6 Haziran 2014 günü
“Küreselleşme Sürecinde
Türkiye Tarımı” konulu ikili
konferans düzenledik. İl
Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN’ın
açılış konuşmasının
ardından, NKÜ Ziraat
Fakültesi Tarım Ekonomisi
Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Okan GAYTANCIOĞLU ve
ZMO İstanbul Şube Başkanı
Ahmet ATALIK birer sunum
yaptılar.
Kırklareli İnece’de çiftçi ve
üreticilere yönelik olarak
da “Tarımın Sorunları ve
Çözümleri” konulu ikili
konferans düzenledik. İkili
konferansta “Kuraklık ve
Tarım” konusu da işlendi.
Konferansa konuşmacı
olarak NKÜ Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Okan GAYTANCIOĞLU ve
ZMO İstanbul Şube Başkanı
Ahmet ATALIK katıldı.
Kırklareli Pınarhisar
Kaynarca Beldesinde,
Dünya Çevre Günü
etkinlikleri kapsamında
7 Haziran 2014 günü,
“Tehlikenin Farkında mısınız?
Çevremiz ve Sağlığımız
Yok Oluyor” başlıklı panel
düzenledik. Kolaylaştırıcılığını
Kırklareli Kültür Varlıkları
Derneği Başkanı Erdoğan
KANTÜRER’in yaptığı
panelde konuşmacı olarak
TÜ Tıp Fakültesi öğretim
üyeleri Prof. Dr. Faruk
YORULMAZ, Prof. Dr. Osman
İNCİ ve ZMO İstanbul Şube
Başkanı Ahmet ATALIK yer
aldı.
Kırklareli’nde tarım kuruluşları
ve tarımsal meslek odaları
platformu olarak, 11
Haziran 2014 günü Toprak
Bayramı’nı andık.
Kırklareli Belediye
Başkanlığı ve Kent Konseyi
Yürütme Kurulu Üyeleri, 12
Haziran 2014 perşembe
günü tüm kent konseyi
bileşenlerinin çağrılı olduğu
kahvaltılı danışma kurulu
toplantısında bir araya
geldiler.
Kırklareli Kent Konseyi
Başkanı ve Yürütme Kurulu
Üyeleri 22 Temmuz 2014
Salı günü Kırklareli Valisi
sayın Mustafa YAMAN’ı
ziyaret ettiler. Heyette İl
Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN
da yer aldı.
73
İl Temsilcilikleri
ÇANKIRI
Çankırı İl Temsilcimiz
İhsan BOSTAN ve
beraberindekiler, 8 Nisan
2014 günü ODA Başkanımız
Özden GÜNGÖR’ü ziyaret
ederek görüş alışverişinde
bulundular.
KÜTAHYA
İl Temsilciliğimiz 6. Kütahya
Tarım ve Hayvancılık
Fuarı’nın organizasyon
komitesinde yer aldı
ve stant açtı. ODA’mız
standında tarım sektörünün
paydaşlarıyla bilgi alışverişi
yapıldı. İl Temsilcisi
Ahmet GÖKKAYA yaptığı
açıklamada, ODA ve il
temsilciliği olarak bu tür
organizasyonlara sürekli
katılmayı hedeflediklerini
söyledi.
Kütahya İl Temsilciliğimizin
yeni bürosu 20 Haziran
2014 günü törenle açıldı.
Açılış kurdelesini Kütahya
Vali Yardımcısı Mustafa
İNGENÇ, İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdür
Vekili Mustafa KURT, Ziraat
Mühendisleri Odası Genel
Başkanı Özden GÜNGÖR
ve İl Temsilcimiz Ahmet
GÖKKAYA birlikte kestiler.
Daha sonra “Toprak
Bayramı” nedeniyle
Kütahya Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü ile
Ziraat Mühendisleri Odası
İl Temsilciliği’nin birlikte
düzenledikleri “Tarım
Arazilerinin Korunması
Paneli” gerçekleştirildi.
Panelin açılışında İl
Temsilcimiz Ahmet
GÖKKAYA, İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdür
Vekili Mustafa KURT,
ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR ve Kütahya
Vali Yardımcısı Mustafa
İNGENÇ birer konuşma
yaptılar. Panele katılımları
nedeniyle ODA Başkanımız
ve Genel Sekreterimiz Kamil
BAYRAM’a plaket sunuldu.
Panelin tamamlanmasının
ardından İl Temsilciliğimizin
Haceloğlu İş Hanı’nın 3.
Katındaki yeni bürosu
hizmete açıldı. Daha sonra
düzenlenen kokteylde
ODA’mız yöneticileri, kurum
ve kuruluşların temsilcileri,
üyelerimiz ve konuklarımız
sohbet etme imkanı
buldular.
KASTAMONU
ODA Başkanımız Özden
GÜNGÖR ve Genel
Sekreterimiz Kamil BAYRAM,
İl Temsilciliğimizin yeni
bürosunun açılışı nedeniyle
geldikleri Kütahya’da ilk
olarak Ispartalılar Konağı’nı
gezdiler.
İl Temsilciliğimiz tarafından
2014 yılı Kamulaştırma
Bilirkişileri ile 22 Şubat 2014
günü toplantı yapıldı.
Toplantıda İl Temsilcimiz
Cihat SİPAHİ ve Temsilci
Yardımcımız Ayhan
BÜYÜKÇAĞLAYAN tarafından
katılımcılara bilgi verildi.
İl Temsilcimiz Cihat SİPAHİ,
Temsilci Yardımcısı Ayhan
BÜYÜKÇAĞLAYAN ve Fatih
FINDIKOĞLU’ndan oluşan
heyet, Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin BABAŞ ve
Belediye Başkan Yardımcısı
Adnan TOT’u ziyaret etti.
Ziraat Mühendisleri Odası
heyeti Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin BABAŞ
ve Başkan Yardımcısı
Adnan TOT’u kutlayarak,
başarı dileklerini ilettiler.
Aynı zamanda Ziraat
Mühendisleri Odası üyesi
olan Belediye Başkan
Yardımcısı Adnan TOT’la
karşılıklı görüş alışverişinde
bulunulan ziyarette
Kastamonu İl Temsilciliğinin
çalışmaları hakkında
değerlendirmeler yapıldı.
YİTİRDİKLERİMİZ
NERİMAN EĞRİÇAYIR
1937 yılı doğumlu, Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
1961 yılı mezunu ve 2452
sicil numaralı üyemiz
Neriman EĞRİÇAYIR
yaşamını yitirmiştir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
HÜSEYİN CAHİT ŞENGÖZ
74
1928 yılı doğumlu, Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
1950 yılı mezunu ve 743
sicil numaralı üyemiz
Hüseyin Cahit ŞENGÖZ
yaşamını yitirmiştir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
ERGÜN SUBAŞI
1940 Ankara doğumlu,
Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi 1968 yılı mezunu
ve 4998 sicil numaralı
üyemiz ERGÜN SUBAŞI
yaşamını yitirmiştir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
SEZGİN TÖR
1947 yılı doğumlu, Erzurum
Atatürk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi mezunu ve 6707
sicil numaralı üyemiz Sezgin
TÖR yaşamını yitirmiştir.
TÖR, meslek yaşamına
Kovuklar Devlet Üretme
Çiftliği’nde başladı. Hatay,
Dörtyol ve Mersin’de görev
yaptıktan sonra 1982’de Bitlis
Arıcılık Üretme İstasyonuna
Müdür olarak atandı.
1986-1989 yılları arasında
Ankara Beypazarı’nda
çalıştıktan sonra Mersin
İl Tarım Müdürlüğü’nde
görevlendirildi. 1997
yılında emekli oldu.
Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
YILDIRIM ÖZALP
4624 sicil numaralı üyemiz
Yıldırım ÖZALP yaşamını
yitirmiştir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
YİTİRDİKLERİMİZ
BEDİRHAN BİRBEN
1936 Rize Pazar doğumlu,
Atatürk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi mezunu ve 3730
sicil numaralı üyemiz
Bedirhan BİRBEN yaşamını
yitirmiştir. BİRBEN, Çaykur’da
Genel Müdürlük yapmıştı.
Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
DOĞAN FENCİOĞLU
1937 Şavşat doğumlu,
Atatürk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi 1965 yılı mezunu
ve 3866 sicil numaralı
üyemiz Doğan FENCİOĞLU
yaşamını yitirmiştir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
M. NECATİ KİRİŞÇİ
1925 yılı İzmir doğumlu,
Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi 1949 yılı mezunu
ve 1104 sicil numaralı
üyemiz M. Necati KİRİŞÇİ
yaşamını yitirmiştir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
MAHMUT HASPULAT
566 sicil numaralı üyemiz
Mahmut HASPULAT
yaşamını yitirmiştir. Ailesine,
sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
PROF. DR. METİN TALİM
1932 Antalya
doğumlu,
Ankara
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi
1956 yılı
mezunu ve 1725 sicil
numaralı üyemiz Metin TALİM yaşamını yitirmiştir.
TALİM, 1958 yılında Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Ziraat Ekonomisi ve
İşletmeciliği Kürsüsüne
asistan olarak girdi.
1963 yılında doktorasını
tamamladı. 1968 yılında
Doçent, 1974 yılında
Profesör unvanını aldı. Ziraat
Fakültesi Dekan Yardımcılığı,
Tarım Ekonomisi Kürsü ve
Bölüm Başkanlıkları ve
Üniversite Senato üyeliği
yaptı. Ege Üniversitesi Gıda
Fakültesi ile halen 9 Eylül
Üniversitesi bünyesinde
yer alan İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi’nin
kuruluşunda görev aldı ve
bu fakültelerde ders verdi.
Ulusal ve uluslararası çok
sayıda kongreye katılarak
bildiri sunan Prof. Dr. Metin
TALİM, Fransa, İsviçre ve
İngiltere’de mesleki tetkik
ve incelemelerde bulundu.
1999 yılında yaş haddi
nedeniyle emekliye ayrıldı.
Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
PROF. DR. İBRAHİM
KARACA
1926
EskişehirSivrihisar
doğumlu,
Ankara
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi
1947 yılı mezunu ve 414
sicil numaralı üyemiz
İbrahim KARACA yaşamını
yitirmiştir. Karaca, 1947
yılında AÜZF Bitki Hastalıkları
Bölümüne asistan olarak
atandı. Doktora çalışmasını
1953 yılında tamamladı.
1955-1956 yılları arasında
Viyana’da çalışmalar
yaptıktan sonra Doçent
unvanı kazandı. Ege ve
Atatürk üniversitelerinde
dersler verdi. 1960
yılında görevlendirildiği
Atatürk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’nde profesör oldu.
1962-1963 yılları arasında
Ziraat Fakültesi Dekanlığı
ve Atatürk Üniversitesi
Rektörlüğü görevlerinde
bulundu. ABD’de 9 ay
süresince incelemelerde
bulunduktan sonra 1963
yılında yurda dönüşünde
Ege Üniversitesi’ne atandı.
Burada, Ziraat Fakültesi
Yönetim Kurulu üyeliği,
Senato Üyeliği, Ziraat
Fakültesi Dekanlığı ve Rektör
Yardımcılığı yaptıktan
sonra, 1980 yılında Ege
Üniversitesi Rektörü oldu. 1
Ocak 1993 tarihinde yaş
haddinden emekli oluncaya
kadar Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Dekanlık
görevini sürdürdü. Yurt içi ve
dışında yayınlanan 95 adet
araştırma ve derleme yazısı
ile 10 adet kitabı vardır.
Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
SEVİL ARDA
1944 Balıkesir doğumlu, Ege
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
1964 yılı mezunu ve 3607
sicil numaralı üyemiz Sevil
ARDA yaşamını yitirmiştir.
ARDA, meslek yaşamına
Bornova Zirai Mücadele
Araştırma Enstitüsü’nde
başladı. İstanbul Erenköy
Zirai Mücadele Araştırma
Enstitüsü’nde 2 yıl çalıştıktan
sonra tekrar Bornova’ya
döndü. Kabuklu Bitkiler
alanında uzmanlık tezi
vardır. Ailesine, sevenlerine
ve tüm meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz.
MAHMUT KARAMAHMUT
1932 Rize doğumlu, 5288
sicil numaralı üyemiz
Mahmut KARAMAHMUT
yaşamını yitirmiştir.
KARAMAHMUT 1950 yılında
Halkalı Ziraat Meslek
Lisesi’nden mezunu olduktan
sonra, çay fabrikalarında
işe başladı ve 1964 yılına
kadar Müdür Yardımcısı
olarak görev yaptı.
Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi’nden 1969 yılında
mezun oldu. Bu dönemde
Atatürk Orman Çiftliği’nde
çalıştı. Daha sonra Trabzon
Yomra Zirai Üretim İşletmesi
ve Ev Ekonomisi Meslek
Lisesi’nde Mühendis ve
öğretmen olarak görev
yaptı. 1973-1979 yılları
arasında Ankara’da Tarım
Bakanlığı’nda çalıştı ve
1979 yılında emekli oldu.
Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
ERTUĞRUL URKAN
1942 Manisa-Akhisar
doğumlu, Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi 1967 yılı
mezunu üyemiz Ertuğrul
URKAN yaşamını yitirmiştir.
Meslek yaşamına
Burdur’da başlayan URKAN,
Çanakkale’de 3 yıl görev
yaptıktan sonra, İzmir
Bölge Zirai Mücadele ve
Karantina Müdürlüğü’ne
geçti. 1982 yılında devlet
memurluğundan ayrılarak
tarım ilacı sektöründe
faaliyet gösteren özel bir
firmada 1994 yılına kadar
Ege Bölge Müdürlüğü
görevinde bulundu. 1996
yılında Özer Ziraat Şirketi’ni
kurarak 7 yıl süreyle tarım
ilacı sektöründe çalıştı.
Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
KADİR KARACAOĞLU
1970 yılı Gaziantep Oğuzeli
doğumlu, Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi 1992 yılı
mezunu üyemiz Kadir
KARACAOĞLU yaşamını
yitirmiştir. KARACAOĞLU
Gaziantep Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde
görev yapıyordu. Ailesine,
sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
TUGAY KIRTILOĞLU
Ege
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi
1960 yılı
mezunu ve
2422 sicil
numaralı
üyemiz Tugay KIRTILOĞLU
yaşamını yitirmiştir.
KIRTILOĞLU, 1961 yılında
Samsun Zirai Mücadele
ve Araştırma Enstitüsü’nde
göreve başladı. 1975 yılında
Diyarbakır’ da Güneydoğu
Anadolu Zirai Mücadele ve
Karantina Bölge Başkanlığı,
1977 yılında Trabzon’da
Doğu Karadeniz Zirai
Mücadele ve Karantina
Bölge Başkanlığı, 1982
yılında Samsun’ da Batı
Karadeniz Zirai Mücadele ve
Karantina Bölge Başkanlığı
yaptı. 1985 yılında emekli
oldu. 1988 yılında Kırtıloğlu
Ticareti kurdu. Ailesine,
sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
75
YİTİRDİKLERİMİZ
YILMAZ BALLI
1964
Karabük
Yenice
doğumlu,
Trakya
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi
1989 yılı mezunu ve 22070
sicil numaralı üyemiz
Yılmaz BALLI yaşamını
yitirmiştir. BALLI, gıda
işletmelerinde sorumlu
müdür olarak çalışmıştı.
Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
PROF. DR. METİN YELDAN
1932 Amasya
doğumlu,
Ankara
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi
1957
yılı mezunu ve 1654
sicil numaralı üyemiz
Prof. Dr. Metin YELDAN
yaşamını yitirmiştir. Meslek
yaşamına AÜZF’de asistan
olarak başlayan YELDAN,
1960 yılında doktorasını
tamamladı. 1960-1962 yılları
arasında ABD Michigan
State Univercity’de bilimsel
çalışmalarda bulundu.
1967’de Doçent, 1977’de
Profesör oldu. Uzun yıllar
AÜZF Zootekni Bölümü’nde
öğretim üyesi olarak görev
yaptı. Ailesine, sevenlerine
ve tüm meslektaşlarımıza
başsağlığı dileriz.
76
HÜSEYİN GÖKER
1948 yılı
doğumlu,
Çukurova
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi
1977 yılı
mezunu ve 10193 sicil
numaralı üyemiz Hüseyin
GÖKER yaşamını yitirmiştir.
Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
CANER TİMURCİ
1948 yılı
Samsun-Bafra
doğumlu,
Atatürk
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü 1979
yılı mezunu ve 9864 sicil
numaralı üyemiz Caner
TİMURCİ yaşamını yitirmiştir.
TİMURCİ, Samsun Gıda
Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü’nden
emekli olmuştu. Ailesine,
sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
FERRUH AYDIN
1978 yılı
Karacabey
doğumlu,
Harran
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi
2000 yılı mezunu ve 27435
sicil numaralı üyemiz Ferruh
AYDIN yaşamını yitirmiştir.
Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
TMMOB ZMO HABER BÜLTENİ
Yaygın Süreli Yayın
TMMOB ZMO ADINA SAHİBİ: Özden GÜNGÖR
SORUMLU YAZIİŞLERİ MÜDÜRÜ:
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
YAYIN KURULU:
Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
Prof. Dr. Melahat AVCI BİRSİN
Murat ASLAN
Dizgi-Grafik Tasarım: ZMO
ÜMRAN ÖZFİDAN
1941 Denizli
- Babadağ
doğumlu,
Ege
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi
1964 yılı mezunu ve 3598
sicil numaralı üyemiz Ümran
ÖZFİDAN yaşamını yitirmiştir.
1968 yılında ABD’de 8 ay
süre ile mesleki çalışmalarda
bulunan ÖZFİDAN, Türkiye’ye
döndükten sonra Tarım
Bakanlığı’nda çalışmaya
başladı. Muş, Kütahya,
Denizli ve Nevşehir ‘de Zirai
Mücadele Müdürü olarak
görev yaptı. 1986 yılında
emekli olduktan sonra
özel sektörde çalıştı. 1991
yılında kendine ait zirai
ilaç bayisini açtı. Başarılı
meslek yaşamını kesintisiz
olarak 23 yıl sürdürdü.
Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
CEMALİ ÖZER
Ankara
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi
1951 yılı
mezunu
ve 1158
sicil nolu üyemiz Cemali
ÖZER yaşamını yitirmiştir.
Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
METİN ÖZKUTLU
1937 yılı
AmasyaMerzifon
doğumlu,
Ankara
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi
1961 yılı mezunu ve 2578
sicil numaralı üyemiz Metin
ÖZKUTLU yaşamını yitirmiştir.
Üniversite döneminde bir
yıl Almanya’da staj gören
ÖZKUTLU, meslek yaşamına
Samsun Zirai Mücadele
ve Araştırma Enstitüsü’nde
başladı. 1971 yılında Ege
Üniversitesi’nde master
yaparak Fitopatoloji uzmanı
oldu. Tarım Bakanlığı’nın
ilaç denemelerinde imza
yetkisine sahip sayılı
fitopatologlarından biri
olan Metin ÖZKUTLU, emekli
olduğu 1987 yılında kadar
bilfiil bu topraklar için çalıştı.
1996-2010 yılları arasında
UZMAN TARIM adı altında
tarım ilaçları satışı yaptı.
Ailesine, sevenlerine ve tüm
meslektaşlarımıza başsağlığı
dileriz.
HAŞMET AYKUT
1943 Ağrı
Diyadin
doğumlu,
Atatürk
Üniversitesi
Ziraat
Fakültesi
1967 yılı mezunu ve 4911
sicil numaralı üyemiz Haşmet
AYKUT yaşamını yitirmiştir.
Haşmet AYKUT, 1968 yılında
başladığı meslek yaşamını
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın çeşitli
birimlerinde çalıştıktan sonra
1996 yılında emekli olarak
tamamladı. Bu süre zarfında
Siirt İl Müdürlüğü’nde Teknik
Ziraat Müdür Yardımcılığı,
Samsun Gelemen Tarım
Meslek Lisesinde Mühendis
ve Öğretmen, ÇorumÇankırı Kırsal Kalkınma
Projesinde Uzman, Rize Tarım
İl Müdürü, Artvin Tarım İl
Müdürü ve Samsun Tarım İl
Müdürü olarak görev yaptı.
Ailesine, sevenlerine ve
tüm meslektaşlarımıza baş
sağlığı dileriz.
ADRES
Karanfil Sk. 28/18 Kızılay / ANKARA
TEL: 444 1 966
FAKS: (0 312) 418 51 98 www.zmo.org.tr - [email protected]
BASIM: Özdoğan Matbaa Yayın Hed. Eşya San. Tic. Ltd. Şti.
Matbaacılar Sitesi 558. Sokak No:29 İvedik OSB
Yenimahalle ANKARA
TEL: (0312) 395 85 00
7.500 Adet Basılmıştır. 25.10.2014
Download

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ZMO 44. DÖNEM OLAĞAN