T. e.
ŞAĞUK BAKANLİĞİ
Tı]RKIYE KAMu HAşTANELER| KURuMu
Malatya lll Kımu Haıtanolçıl Blıllği Genol §okotorllğl
Mılatya Deüet Hast]anaşl
(§atınalma )
TekliflerIn Verlleceğl TarIh
24,11.2014 SAAT : 09:00'a Kadar.
:2649
ı23.12.2014
Hasta Adı§oyadı : Gemile TOSUN
Haşta TC No . :35089960112
Doktoru
; Op.Dr.Mellke Ellf TEKER
Kalp Damar Cerrahl Uzm.
8ayı
Tarih
Hastanemizin'de acil olarak ameliyata alınacak olan yukarıda Adı §oyadı ve T.C.nosu yazılı olan hastanın ameliyatında
kullanılmak üzere vadına reçete edilen ve aşağıda belirtilen tıbbi cihazlar 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22(f) maddesi gereğince
piyasadan pazarlık usulü ile satın alınacaktır. Be|irtilen tarih ve saate kadar;yazılı teklifinizi / profarma faturanızı birim fiyatı olarak
KDV hariç kaç TL ye vereceğinizi rakam ve yazı ile belirterek hastanemiz satın alma (doğrudan temin)
veya 0422 325 49 10 nolu fakoımıza göndermenizi l
Rica Ederim.
§orumlugu
BlRlil F|YATA EsAt l9 ı(ALE$tNlil
,|
lıllkro Teslim
2
ıelln Ajan
katstiıl
ulı(TARI
ElRlırl
8uT KoDU
1
ADET
Kv,t276
2
ADET
KV1324
uBB KoDu
B|RıM FlYATl
ToPıtM
ğlvAİ|
GğNEL TOPLAM
GENEL ŞARTLAR
ı. Opsiyon v€ teslimat süresi belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
ı- Teklifimizdeki sayı numaranın ve hasta adının , teklifinizde mutlaka yazılması gereklidir
Saiınalma servisi doğrudan temin birimine elden teslim edilecek veya
Fax Nosuna fakslanaçak aslı mal teslimi sırasında elden teşlim edilecektir.
+ İstekliler tekliflerlni KDV hariç rakam ve yazı ile bütün maşrafları dahil olmak şartıyla vermelidirler.
s- Teklifi]iiz Haştanemiz
(0 422' 325 49 't0 Nolu
o. Son teklif verme şaatinden aonra idareye teklif veren lşteklllerin tgklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
e. Kendişinden mal/hizmet alımı kesinleşen ffrma teşlim ettiği malın/hizmetin faturasını
Temlik usulü ile başka bir üretici veya ithalatçı gerçek ve tüzel kişilere tahsil ettiremezler ,
z. Ödeme Saymanlığın Nakit durumuna göre yapılacaktır,
Alternatif teklif verilemsz, Teşlimat bir şeferde yapılır , kısmi teslimat kabul edilmez
veren firmalar Sağhk Bakanlığından Onaylı Barkot numaralarını (UBB -Ulüsal Bllgl Bankasından alınan)
belirtmek zorundadır,
ıo- SUT ve UBB Kodu yazılması aksi taktirde değerlendirilmeye alınmayacaktır.
ıı- Siparişler hastanemizin satınalma biriminde alım sekreteryasını yürüten personel tarafından yapılacaktır Satınalma sorumluları
dışında verilen siparişlerin firmanız tarafından yerine getirilmesinden satınalma birimimiz ve / veya ldaremiz şorumlu olmayacaktır.
,ız- Adl ameliyata alınacak
haşta için Tıbbi Cihaz gerekmesi durumunda firmanın Sağlık Bakanlığı Malzeme Kaynakları
yönetim sisteminde kayıtlı en ucuz ve / veya ortalama Fiyaüan vereceğini taahüt etmemesi durumunda fiyat bildirmesine
gerek olmayıp ; Ürünün kullanılmaşını müteakip bahse konu olan Mkys Fiyatının firma temsilcisinin katılımı ile birlikte
satınalma sorum|usu tarafından tesbit edilmesini müteakip fatura ve diğer evrak işleri tamamlanacaktır.
ıı- Kazanan Firma; SUT Fiyatları olan Tıbbi Malzemenin Fiyatlarından Zorunlu olan Kesintileri (En az o/o7\ Düşmek Zorundadır.
Fiyatı olmayan Tıbbi Malzemelerde de MKYS Fiyat Ortalamasına Uymak Zorundadır,Aksi Durumda
Spariş Formunu almadan hastaya kullanılan malzemelerden Hastanemiz Satın Alma birimi ve ldaremiz Sorum|u değildir.
o.
o- Teklif
lRTlBıT satınalma Perıonol! Memur: sadlye YıLDIZ ZELYuRT Tıf!444 56 34 Dahlli : 1449 FAX : o422 325 49 1o / 323 89 42
e-mall : [email protected]
Sealin Ajan Şartnamesi
1) universital vein
2)
sealin sistemle içerisine verılebilmeli.
Yenözdamarların perkütan yolla ven lümeni içerisinden kapatılması
işlemi için uygun olmalıdır.
.
3) Vein sealing sistem içerisinden verilebilmelidir.
4)
PTFEE teslim kateterine yaplşmamalı (noıiadheziv) olmalıdır.
5)
1 cc
6)
YüksekyoğunluHu olmalıdır.
7)-
İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmŞ olmalıdır.
lik ambalajda bulunmalıdır.
Bunu y;tki belgeslyle göstermelidir ve bu belge ihale " dökümanlarında
sunulmalıdır.
8) İlgİli şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri
alınmayacaktır.
9) T.İ.TU.B kaydı olmalıdır. C§' ı'n""-\)
değerlendirmeye
10) U.B.B. Kaydı olamalıdır.
rİ;Sutkodu olmalıdır,
t
Mikro Teslim Kateteri
1)
(
Embolik Ajan - DMSO uyumlu)
universital vein sealin sistemle uyumlu olarak çalışmalıdır.
2) Venöz damarların perkütan yolla ven lümeni içerisinden kapatılması
işlem malzemeleri ile birlikte dİsposable ve steril olarak son
kullanıcıya teslim edilmelidİr ve], eksternal bir c|haz kullanımı
3) Bütün
4) Fasılalı ve sürekli modda çalışabilen tabanca set içerisinde olmalıdır..
5) Set içeriğinde 90 cm venöz kateter bulunmalı. Kateter her cm den iŞaretli
rakam marker
bulunmalıdır.
..
6) Set içerifinde side port kateter, dilatör ve kılavuz tel bulunmalİd,r
ile birlikte disposable ve steril olarak son
kullanıcıya teslim edilmelidİr ve eksternal bir cihaz kullanımı
7) Bütün İşlem malzemeleri
gerektirmemelidir
8]
Teslim kateteri PTFEE den üretilmiş olamalı 3F çapında olmalı 90_95 cm
uzunluğunda olmalıdır.
9) Mikro teslim kateterinin kilit mekanizması bulunmalı 0,1 cc embolizan
ajanı gönderebilir lock olmalıdır.
10)Teslim Kateteri ile birlikte guide wire set halinde verilmelidir.
11)İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiŞ olmalıdır.
Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale döktimanlarında
sunulmalıdır.
12)İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri
değerlendirmeye
alınmayacaktır.
13)T.İ.T.U.B. Kaydı olmalıdır.
14)U.B.B. Kaydı olmalıdır.
, 15)SUT (odu Plmalıdır,
:
Download

Temin dosyasını indirmek için tıklayınız.