DOÇ.DR.YAŞAR BOZKURT
ETYOLOJİ
 Tütün kullanımı
 kadmiyum
 asbest
 petrol ürünleri
 herpes virüs
 obezite
BENİGN TÜMÖRLER
 Böbrek kistleri
 Adenom
 Onkositom
 Angiomyolipom(Hamartom)
 Leiomyolipom
 Juxtaglomerüler tümör
 Multiloküle kistik nefrom(Reninoma)
 Nadir görülenler(Fibrom,hemangiom vs)
Renal Cell Ca
Etyoloji
 Eski kaynaklarda proximal kıvrımlı tübülden köken
aldığı düşünülse de şimdilerde toplayıcı kanal ve
kromofob h. gibi distal komponentler
 Tübül epiteli => adeno ca
 Sigara maruziyeti ile 1.4-2.5 kat risk
 Tanımlanmış potansiyel faktörler: virusler, kurşun,
aromatik hidrokarbonlar gibi yüzden fazla kimyasal)
 RCC spesifik bir ajan yok
Renal Cell Ca
Etyoloji -2
Ailesel RCC

von Hippel–Lindau

Herediter papiller RCC

Familiyal leiomyomatoz ve RCC

Birt-Hogg-Dubé
MALİGN TÜMÖRLER
 Renal hücreli karsinoma
Şeffaf hücreli %70-80
Papiller
%10-15
Kromofobik
%4–5
%1
Medüller hücre % 1
Sarkomatoid elemanlar taşıyanlar
 Multiloküler kistik renal hücreli karsinoma
 Lenfoma,lösemi
 Metastatik tümörler
Toplayıcı kanal
Renal Cell Ca
Tanı evreleme
 Hikaye
 Fizik muayene
 Makul lab testleri
 Semptom (kilo kaybı,
kemik ağrısı palpabl kitle)

Tanı, Evreleme
 HEMATÜRİ(%50)
 AĞRI(35-40)
 KİTLE(%30)
% 10 OLGUDA TRİAD
 Metastaz bulguları:Kilo kaybı,ateş,gece
terlemesi,kemik ağrıları,inatçı öksürük
 İlk tanıda %23-30 olgu metastaz bulgusu ile
yakalanır.
Tanı ve ayırıcı tanı için
yapılabilecekler
 IVU

%67
 Ultrasonografi (US):
 %79
 Bilgisayarlı Tomografi (BT):
 %94
 Manyetik Rezonans (MR)
Radyoloji-2
 İVP renal kitlede kullanılan ilk test olmasına rağmen
parankimal tmlerde sens/spes düşüktür
 İVP`deki kitlede; kalsikasyon, dansite artışı, irregüler
kenar malgnite işaretidir.
 Malgnite şüphesi yoksa ilk test USG
 USG`de Basit kist kriterleri; düzgün kist duvarı,
internal ekosu olmayan yuvarlak duvar..
Komplike kist: düzensiz duvar, septasyon,
solid komponent vs.  BT
Radyoloji-3
İnce kesit R-BT
 >15 HU => RCC
 K(-) alanlar yağ dansitesi
=>AML
SAĞ RENAL TM
-VCİ VE R RENAL VENDE TROMBÜS
-PARAAORTİK LAP
Kontrastlı BT
 Tubuler konsantrasyon
 İçinde kanlanma olmayan sıvı dansitesi(kist)
 Solid tm varlığında kontrast madde tutulumu,
dansite artışı
Radyoloji-4
MR
 K(-) sadece kitleyi ortaya
koyar, malgnensi için
bilgi vermez
 Gadolinyumlu MR ve
MR anjiografi ile
malgnite tanısı konabilir.
Kesin Endikasyonu:
 Böbrek
yetmezliği
 Kontrast madde allerjisi
T2A
POST KONTRAST T1A
RENAL TÜMÖR
 T2
T2A
POSTKONTRAST
BOSNİAK SINIFLAMASI
 Sınıf 1: Anekoik, düzgün sınırlı, homogen, parankimden
net ayrılan kistler
 Sınıf 2: İnce septum, ince kalsifikasyon, yüksek
dansiteli kist
 Sınıf 3: Kalın septalı, kalın duvarlı, kalın kalsifikasyon,
multiloküler kist
 Sınıf 4: Artmış solid doku
Radyoloji-3
Radyoloji-5
İnce iğne aspirasyon bx
 Sınırlı tanı değerine sahip
Yanlış negatiflik sık
 Primer endikasyon: apse, met., lenfoma şüphesi
 Traseye RCC implantasyonu ile yayınlar var
 Perirenal kanama görülebilir
 Son zamanda moleküler çalışmalarla kombinasyon
değerini artırmıştır
SONUÇ
 İlk tetkik Ultrasonografi
 Tanıyı kesinleştirme ve evreleme için bilgisayarlı
tomografi
 Kontrast allerjisi ve böbrek yetmezliğinde manyetik
rezonans
 Biyopsi nadiren gerekli,%5-10 yanlış tanı
 Spesifik laboratuvar testi yok
BÖBREK TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİ
Radikal Nefrektomi
(Açık, Laparoskopik)
 Böbrek tümörlerinin tedavisinde en etkili yöntem
cerrahidir. Radikal nefrektomi, önce renal arter ve
venin ligasyonunu takiben Gerota fasiyası ve
içerisindeki oluşumlar ile birlikte ipsilateral adrenal
bez ve diyafragma krusundan aortik bifurkasyona
kadar bölgesel lenf nodlarının çıkarılması anlamına
gelir.

 Transabdominal,
 torakoabdominal,
 flank insizyon
ile gerçekleştirilebilir. Radikal nefrektomi sonrası
kansere özgü sağkalım hastalığın evresi ile ilişkilidir ve
kansere özgü sağkalım 5. yılda pT1a tümörlerde %97 ve
pT1b tümörlerde %87 oranındadır.
Laparoskopik radikal nefrektomideki sonuçlar açık
nefrektomiye benzer olup kansere özgü sağ kalımın
10.yılda % 92 olduğu bildirilmiştir.
Nefron Koruyucu Cerrahi (Parsiyel
Nefrektomi)
 Amaç böbrek fonksiyonlarının korunmasıdır.
 Elektif Nefron koruyucu cerrahide (NKC) lokal nüks
%1 civarındadır.
 Genelde 4 cm altı tümörlere uygulanırken
 seçilmiş vakalarda 7 cm lik tümörlere de
uygulanabilmektedir.
 Küçük tümörlerde kansere bağlı sağ kalım açısında
radikal nefrektomi ile fark bulunmamaktadır.
NKC Endikasyonları :
 A.Kesin Endikasyonlar:
 a) Soliter böbrekte tümör
olması
 b) Bilateral böbrek tümörleri
 B. Relatif indikasyonlar:
 a) Karşı böbrekte saptanan
bir renal hastalık olması
 (taş hastalığı, kronik
pyelonefrit, vezikoüreteral
reflü gibi)
 b) Böbrek yetmezliğine yol
açabilecek patolojiler
 (Diyabetes mellitus,
Hipertansiyon gibi)
 c) Multifokalite olasılığı veya
genetik tümör olasılığı
olanlar (papiller RHK,VHL)
 C. Elektif Endikasyonlar:
 a) < 4 cm soliter renal kitle
 b) 4-7 cm ekzofitik soliter
renal kitle
 c) Sağlıklı genç hastalar
Nefrektomi sonrası lokal nüks
Radikal nefrektomi
 %2-4 oranında görülür
 Lokal rekürrenslerin ancak %40’ı izoledir
 Risk faktörleri;
 Yüksek T evresi
 Lenf nodu pozitifliği
 Cerrahi rezeksiyon ile hastaların %30-40’ı tümörsüz hale gelebilir
 Rezeksiyonda morbidite riski önemli düzeydedir
Nefrektomi sonrası lokal nüks
Parsiyel nefrektomi
 %1.4-10 oranında görülür
 En önemli neden ileri T evresidir
 Tedavi yetersizliği mi?...
 Nükslerin çoğu tümör yatağından uzakta
 Tanımlanamamış birden fazla tümör varlığı
 Yeni tümör gelişimi
 Tedavisi;
 Tekrar parsiyel nefrektomi
 Nefrektomi
 Termal ablasyon
Minimal İnvaziv Tedaviler
Termal ablasyon (kriyoablasyon ve radiyofrekans ablasyon)
Metastatik hastalıkta tedavi
 Cerrahi
 Nefrektomi
 Metastazektomi
 Sistemik kemoterapi
 İmmünoterapi
 Aşılar
 Hedefe yönelik tedaviler
 Radyoterapi
 Cerrahi, hem lokalize hem de metastatik hastalığın
tedavisinde önemli bir yere sahiptir.
 Önceleri metastatik hastalıkta nefrektomi yapılması
fikri, şiddetli kanama, ağrı ve paraneoplastik
sendromlar gibi yakınmaların palyasyonu için
planlanmaktaydı.
 Ancak hastaların % 1-2’sinde nadiren de olsa
nefrektomi sonrası metastatik lezyonlarda ortanca 6 ay
süre ile gerileme gözlenebiliyor olması,
 nefrektominin metastatik RHK’da bir değeri
olduğunu göstermektedir.
Gözlem
 Beklenen yaşam süresi relatif olarak kısa
 Çok yaşlı ve yüksek cerrahi riskli olgularda
 Tesadüfen saptanmış asemptomatik
 küçük renal kitlelerde gözlem yapılabilinir.
Kemoterapi
 RCC proksimal tübülden kaynaklanması nedeniyle
çoklu-ilaç direnç proteini P-glikoprotein ekspresyonu
gösterir ve bu sayede çoğu kemoterapi şekline
dirençlidir.
 Kemoterapi sadece 5-floroürasilin (5FU)
immünoterapi ajanlarıyla beraber kullanılması
durumunda etkili gibi durmaktadır.
 İmmünoterapi : İyi performans statüsü olan
hastalarda İFN-alfa ile immünoterapi fayda sağlamakta
ve sağkalımı birkaç ay arttırmaktadır
 Anjiyogenez inhibitörleri (Hedefe yönelik
tedaviler) :
 Sunitinib :
 Sorafenib
 Bevacizumab:
 mTOR inhibitörleri (temsirolimus, evorilumus):
Download

DOÇ.DR.YAŞAR BOZKURT